lentiade DR. BACKX: SYSTEEM IS VEROUDERD iik zit de Delta nog in Reacties van Vlaardingers. AGENDA Hellevoetsluis in 10 jaar naar 30.000 top Plezierige grote avond scholen Westland-Znid Actie tegen vestiging Shell in Moerdijk D. Mast leidt nu damtoernooi SVZ HEEFT NIEUWE ORGANISATIE Zeekadettenkorps ontvangt gasten Z.H. Eierhandel in nieuw pand AC Milaan heeft vier invallers In Stadsgehoorzaal: Maranatlia-avond druk bezocht school werksters o n d e r w ij s a d m i n i st r a f i e f m e d e w e r k s t e r gemeenteziekenhuis bromfietsmonteur service-bediende If heetman Bouw mee aan uw stad (13) ,.Vjax-F eijenoord" inplaats van „Nu" waar gezelligheid begint Lijk ver dronken vrouw gevonden i Kom fret vooriaar zien an ruiken de aart i e grai S van dorp ROTTERDAM Voorzitter dr. J. Ph. Backx va nde Scheep vaart Vereniging Zuid vindt lichamen als gemeenteraden, Provinciale en Gedeputeerde Staten niet meer in staat de pro blematiek van de Delta te be oordelen en in de hand te hou den. Volgens hem moet het komen tot een vorm van bestuur die gebaseerd is op moderne organi satievormen en -methoden en die niet wordt ingeklemd en ge hinderd door talloze instanties. „Het komt mij voor", aldus dr. Backx, „dat wij bestuurlijk nog in de paardetram zitten." Hij wil dat de ondernemers inspraak krijgen in de bestuursvorm. i I 19-20-21-22 maart CAMPÏMGSHOW CAMPING VLAARDINGEN vandaag en morgen SCHIEDAM vandaag en morgen en dagelijks Horecabedrijf Terrasjes INTERNATIONAAL Het bankstel zetten we straks daar, bij het raam. De teevee in die hoek. Schemerlamp in de andere hoek. FoutU kunt met de ruimte veel méér doen dan u wel denkt. De Stam wéét hoe een kleine kamer groter lijkt. De Stam toont u zwart op wit welke kanten u allemaal uit kunt. De Stam ontwerpt gratis en vrijblijvend de plattegrond van uw gezelligheid. gemeente schiedom ELEKTRISCHE HUISH. ART. Een koerier kimt u om een boodschap sturen gemeente schiedam GARAGE „UNIQUE" N.V. TRIOMF VAN DE EENVOUD dagelijks-ooit zondags-van 1p-22| VLAARDINGEN In de dinsdagavond sesneelde remde van het tornooi om het SSokijfc damlcampioenschap won Mast vrH onverwacht en verrassend van Biel. Daardoêr heeft hij thans de leiding met zes punten uit vier partijen. r» partij Mestadt—VerbuTg kon niet doorgaan waardoor dit tweetal een partij is achtergekomen. ZIJ hebben belden vijf Dunten uit drie partijen en delen de twee de'® derde plaats. De vierde plaats is voor fan Veelen, die la de slotfase van een boeiende partij, Vermeulen versloeg. van Leeuwen en Van den Kerkhoff wa ren volledig aan elkaar gewaagd tot de laatste zeten toen. was het remise. Voor Van Leeuwen betekende het diens eerste puntje. Biel bezet de voorlaatste plaats met twee punten en Vermeulen Is hek- kesluiier met drie nederlagen. la de eerste klasse bleet Lucassen sr. san de leiding, tegen Smits kwam hij evenww niet verder dan remise, Smits is thans tweede met vijl punten, terwijl Lu cassen er zes heeft, BredJus kreeg van Molenaar zijn, eerste nederlaag, terwijl Korver en Boudewijns de punten deelden. In de tweede 'klasse won Mooij van J. den Breems en dit bracht hera aan de leiding met fier punten uit drie partijen. w. den Breems kon het niet bolwerken tegen De Gruijl die daardoor won er, met drie punten de gedeelde tweede plaats öezet (met -W den Breems). Uitslagen bontferrwedstaijde.nJ, Lucassen jr.—C. J. Suyker 2—0.' R, C. v. Woerden—J. Weisseher 11; D. Tambour—H. A. Lansbergen l—l; L. BoudewtjnsS. M- Korver 1—1. (Van onze scheepvaartredacteur) De SVZ-voorzitier zei dit dinsdag avond tijdens een diner van de leden in het Ililton-hotel. Hij merkte daar bij verder op dat het een verouderd idee en een vertekend beeld is om over deDelta-problematiek nog te spreken van Rotterdam. „Wij zijn uit onze gemeentegrenzen gebarsten en bestuurlijk lijkt mij het huidige sys teem te enen male verouderd en in adequaat." De heer Backx: „De toe komst van Rotterdam en de Delta ligt uiteindelijk in banden van de regering" (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan de Vlaar dingers zal het niet liggen. Wanneer zij het voor 't zeggen hebben (en dat hebben ze na de oproep „Bouw mee aan uw stad" van de commissie on derzoek Vlaardingse samenleving) wordt de binnenstad een dorado met allerlei gezellige winkeltjes, cafeetjes enzovoort. Het op sterven na dode uitgaansleven moet een flinke injec tie krijgen, vinden ze. De een zegt dat ondernemende kleine zakenlieden een kans moeten krijgen om op de Korte Dijk hun activiteiten te ontplooien. Dit doodse verlengde gedeelte van de Hoogstraat zou dan een beetje kunnen opfleuren. Antiqu ïariaten en boetiekjes zullen het volgens deze briefschrijver hier best doen en wanneer de gemeente de eerste tien jaar de huur voor haar XX komt toch ook op onze in de zaal Harmonie (bij Stadsgehoorzaal) V/ij tonen de niéuwste modellen. Interessante prijzen. HOOGSTRAAT 82 KsnnsLWEG i a u>u OMHawe) nOMHUOR Stadsgehoorzaal: schoolavond „West rand-Zuid", bed, 19.30 tot 19.53; vergadering NCVB Vlaaidingen-Ambaeht, 20. Harmonie: declamatlecursus schooljeugd, 19.30. I Triangel: ledenvergadering KNMTP, 20. Stadsgehoorzaal: Centrum met ,,A- lax-Feüenoord, 29.15. Rehobothkerk: ledenvergadering NCVB-West, 20. Emmastraat Tl: dienst herv. gerei 0- tnlté, d:hr. G. de Pater, 20. —en dagelijks Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 1, tel, 346775. Alarmnummer politie: 344444, GG Si GD: 344444. Alarm nummer voor meldingen hichtverontreini" stag: 262626. Klachten bezorging: H. ver ier, P. K. Drossaertsr. 210, tel. 343345, dagelijks l$-ls. Apotheek: Delta, Florls de Vijfdelaan 112, tel. 34.88.B8. Apotheek Maassluis: Bijmmond-apotheek. Blozantlean, tel. 2209. Vandaag... Wijkcentrum: Ledenvergadering ABOP, 20 Chr, Sociale Belangen: Verg. Alg. Be- drijfscompetitae voetbal, 20 Geref. Jeugdhuis: Bidstond Oud geref. gem., 20 Musis Sacrum: Bridsecursué, 20 Lange Bijkantoor „De Botterdammer" Kerkstraat 82, tel. 26S382. Redactie Schiedam: R. M."vjm Houweiin- «en, JuHanalassn 64, teL 265764, h.g.g. 114488, toestel 156. Klachtenbezorging: Joh. Gröne- veld, Stngel O/, tel. maandag t.e.m. vrij dag 1830 - 1930 en zaterdag 18 - 19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626, Alarmnummer politie: 264660 GG*4t GD: 269290. Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 268242 en apotheek Kethel. sehlettemseweg 41 tet 269927. rekening zou willen nemen, is succes helemaal verzekerd. De ander wil het nog wat rigoureu zer aanpakken' en op het Liesveldvia duct, wat best gemist kan worden, een kapitaal Horecabedrijf neerzet ten. Hij weet vermoedelijk niet dat de gemeente voor een groot pand, dat daar al staat, stad en land heeft bewogen een gegadigde te vinden. Het is niet gelukt en momenteel zit ér een meubelbedrijf in. Dezelfde man heeft ook voor de Markt grootse plannen. Dat moet vol gens hem een artisten'buurt worden met gezellige winkeltjes, waar het graag kopen en goed toeven is. „Laat de daar gevestigde kruidenier,' wo ninginrichting, het kantoor gemeen tewerken, pakhuizen e.d'. het veld ruimen. Waar nu de firma Van Heusden zit kan bijvoorbeeld een Oud-Hollands restaurant komen", zegthij. De straatjes rond de Markt dienen eveneens hun bijdrage aan het uit gaansleven te leveren en aangeraden wordt hier niets meer te slopen. Een ander stelt voor het Liesveld 'aan trekkelijkerte maken met terrasjes: „momenteel is het geen warmklop- pend hart." Een derde voelt het gemis, aan be hoorlijke bioscopen als een ernstig tekort en zegt dat je in Vlaardingen niet igezellig uit eten kunt gaan en dat de Stadsgehoorzaal ook niet het „summum van een gezellig avondje uit" is. Deze mening wordt gedeeld door iemand, die Vlaardingen wel een fijne stad vindt, maar ook het gezellige uitgaansleven mist: „Wie de Stadsgehoorzaal heeft bezocht kan nergens meer naar toe, waar hij zich op beschaafde wijze kan verpozen." p Tot slot wordt gepleit voor het draaien van actuele films, omdat ve len de in Vlaardingen vertoonde films allang ergens anders hebben gezien. Verder wil iemand de Hof- concerten in ere herstellen, onder meer als ontspanningsmogelijkheid voor buitenlandse arbeiders, en stelt een ander voor op zondagmiddag een concert te laten geven of gastarbei ders te laten musiceren ten gerieve van de Vlaardingers. MAASSLUIS Zaterdagavond kunnen jongens vanaf dertien jaar, die later naar zee willen, of be langstelling hébben voor de scheep vaart, kennis maken met het zeeka dettenkorps op het schip Abraham van Hulst aan de Geerkade. De groep kadetten kan enigszins worden uitge breid, dankzij de nieuwe accommoda tie aan boord. De scheepsketel is gesloopt, en het ketelruim wordt omgebouwd tot ontspanningsruimte. De technische dienst gaat verschillende onderdelen installeren, waaronder een zescylin- der dieselfrulpmotor. Voor het kadet- tenkorps staan verder diverse activi teiten op het programma, zoals een excursie naar de scheepswerf Verol- me, en een zomerzeilkamp van 14-23 juli op de Loosdrechtse plassen. Voor het lange Pinksterweekend worden de Abraham van Hulst en alle zeil- eenheden naar hat Hartelkanaa! gesleept. In november, bij gelegen heid van het twintigjarig bestaan van het korps, zal een reünie worden gehouden. DR.J.Ph. BACKX kritiek De SVZ heeft zich aangepast aan cte gewijzigde omstandigheden en een organisatievorm gekozen die liaar in staat stel't een nuttige funktie te blij ven vervullen, in het zo snel veran derende havengebeuren. In de SVZ is nu meer plaats inge ruimd voor de economie. Daarover zei dr. Backx dat er in de eerste plaats behoefte bestaat aan een gesprekscentrum tussen de commer ciële verenigingen, om gezamenlijk te overleggen welke politiek moet wor den gevoerd om het verkeer over de haven te bevorderen. Daarnaast bestaat er behoefte aan een meer gecoördineerd geluid van de ondernemers in de haven. „Het is zonder meer duidelijk dat dit dient te geschieden in nauw overleg met de Kamer van Koophandel", 20 zei hij. „Ook dienen de ondernemers in de Delta gezamenlijk op te treden." Dr. Backx ziet ook als een van de taken van de nieuwe SVZ overleg van de ondernemers in deze. be drijfstak op internationaal niveau, zoals ook de vakbonden hebben. Als eerste taak ziet hij de vormingvan een werkprogramma voor de naaste toekomst. Over de loonpolitiek zei de voorzit ter van de SVZ dat hij ernstig twij felt aan de juistheid van wat dan heet de vrije loonpolitiek. Hij vroeg zich verder af of, de fusie- en ovememingswoede die. ook in ons land zó Sterk mode is, wel steeds verantwoord is. „Fusie is geen tovermiddel en ik kan mij andere vormen van samen- VLAARDINGEN "Wegens ziekte van een der hoofdrolspelers kan de voorstelling van het toneelstuk „Nü" van John Osborne door het Nieuw Rotterdams Toneel morgenavond (donderdag) niet doorgaan. Daarvoor in de plaats zal de toneelgroep Cen trum het bekende stuk „Ajax - Feye- noorcï" in de Stadsgehoorzaal bren gen. De voorstelling begint om kwart over acht. werking denken die in vele gevallen economisch juister zouden zijn", al dus dr. Backx. Over de verhouding met de buur- havens zei hij over Amsterdam; „De concurrentie blijft een heet hang- zer, is voor ons kleine land onge wenst en belemmert bovendien nodi ge samenwerking met buitenlandse havens. Soms vraag ik mij wel eens af of Amsterdam niet geheel andere eigen kracht en potentie heeft, die met durf en fantasie zouden kunnen worden benut voor andere ontwikke lingen 'dan doublures met onze ha ven". De heer Backx is hef eens met schepen L. Delwaide van Antwerpen dat ondernemers hun bijdragen moe ten leveren tot een betere verhouding tussen beide havens. „Ik zou samen met de Kamer van Koophandel aan die oproep gehoor willen geven, waarbij de talloze grote Rotterdamse ondernemingen, die ook bij Antwer pen betrokken zijn, een brug zouden kunnen vormen. Concurrentie is ge zond en zinloze concurrentie levert alleen een lachende derde". VLAARDINGEN De Zuid-Hol landse Eierhandel NV aan de Ener gieweg heeft een nieuw bedrijfspand in gebruik genomen, dat er zijn mag. De belangstelling op de receptie, die de families C. en M. Zevenbergen gisteravond gaven, was groot. In 1910 begon de grootvader van de huidige directeur, de heer M. Ze venbergen, met een detailhandel op Rhoon, waar hij handelde in roombo ter, margarine en kaas. Na de Eerste Wereldoorlog werd een begin ge maakt met de groothandel en daarna werd een bedrijfspand betrokken in de Kornelis Speelmanstraat. Door een snelle uitbreiding van de relatiekring en de daarmee gepaard gaande verpakkings moeilijkheden, moest weldra met moderne machines worden gewerkt. De heer C. Zeven bergen vestigde zich in 1968 in Barne- veid met het Centraal Eierenverwer- kingsbedrijf Barneveld. Het plaatse lijk karakter van het Vlaardings be drijf bestaat al lang niet meer. In april vorig jaar werd aan de Energieweg de eerste paal geslagen voor het pand, dat een oppervlakte heeft van 375 m2. In het gebouw is er magazijnruimte van 300 m2, waar in tevens een diepvriescel is opgeno men. Verder bestaat het pand uit kantoren en een hal. In het Vlaardingse bedrijf werken op het ogenblik twintig mensen. De heer M. Zevenbergen.is.directeur. MILAAN Het team van AC Milaan' is im. vergelijking met de vorige wed strijd tégen Celtic (00). om de Eu ropese beker voor landskampioenen, op vier plaatsen gewijzigd. Trapatani wordt vervangen door Maldera, Lodet- ti door Folgd, Sormani door Pratt en Scala speelt linksbuiten. Celtic is vol ledig, ook de aan zijn enkel geblesseer de Bobby Lennox speelt weer mee. Opstellingen: Celtic: d. Fallon; a. Grag, Gemmell, Murdoch en Mc Neill; m. Brogan en Johnstone: v. Wallace, Chal mers, Lennox en Hughes. AC Milaan: d. Cudjcini; a. Anquil- letti. SchneHinger, Rosaito en Malatrasi; m. Maldera en Hamrii; v. Fogli, Prati, Rivera en Scala. Mensen, doe toch meer met de ruimte. 3 verdiepingen meubelen. 8c woningtextiel Vraag het Grote Meubélboefc van Top-Form; Gratis. De Stam Mariniersweg 33-47 Rotterdam Parkweg 201-205, Schiedam. Noordeinde 138-140. Den Haag. t (Van een onzer verslaggevers) HELLEVOETSLUIS In de komende vijf a tien jaar zal de gemeente Hellevoetsluis groeien lot twintigduizend dertigduizend inwoners. Bij zonder belangrijk is een beheerste ontwikkeling, die blijft voldoen aan de meest primaire behoeften van de bevolking. Het Rotterdamse plan 2000 is niet iets om overmatig ongerust over te worden. Het is in ieder geval geen reden voor het gemeentebestuur om dertig jaar te gaan zitten wachten. Dit zei burgemeester J. A. A. Aarse in antwoord op vragen van raadsleden die in hun beschouwingen op de begroting in de maandag gehouden vergadering waren gesteld. VLAARDINGEN Aan de eerste grote avond In de Stadsgehoorzaal hebben de jongere leerlingen van de scholengemeenschap Westland-Zuid gisteravond veel plezier beleefd. De schoolvereniging Aeolus bracht met veel vaart en variatie een program ma, datdoor eigen leerlingen luidkeelse waardering kreeg van de bijna volle zaal. Nade opening door de voorzitter van Aeolus werd het programma geo pend door een bewegingsgroep, onr der leiding van de heer A Vermeer. Variatiedansen, zoals een rondo en rendez-vous,. oogstten veel "applaus! Henk: Breederveld (klarinet) en Ja- ques Breur waren niet bevreesd om bijvoorbeeld de Tin Roof blues te VLAARDINGEN In een serie van tien lezingen, georganiseerd door het Maranatha-comité, heeft de eer ste bijeenkomst, gisteravond in de Rode Eruiszaal aan de Emmastraat, grote: belangstelling gekregen. Er moesten, zelfs stoelen worden bijgezet om aan alle 120 aanwezigen een plaats te bieden. Ds. J.- Gravendeel sprak aan de hand van de Bijbel over het bestaan van engelén. Daarbij haalde hij Ge nesis.'aan, waarin staat dat engelen voor het paradijs de wacht houden. Aan het einde van de boeiende le zing zé! ds. Gravendeel dat ieder mens mét engelen krijgt te maken, of hij nu gelooft of niet. Volgens Open baring 14: 10 zullen niet-gelovigen worden geoordeeld door alle heilige engelen. De gebroeders Spaargaren uit Lis- se verzorgden de zang. De-tweéde-bijeenkomst wordt ge houden op woensdag 16 april in de zelfde zaal. Dan spreekt evangelist T. H. Dikkërs uit Leiden. In -juni zal het Maranatha-comité vijf 'dagen lang weer bijeenkomsten houden in een tent die, behoudens toestemming van B. en W.r in de Westwijk zal worden opgeslagen. Bij het openbaar onderwijs kunnen worden geplaatst aan de Msriakleuterschool, Laan la ■*- voor 22 u. p.w. aan de Matfhenesseschool, Oude Kerkhof 13 voor 26 u. p.w. aan de kleuterschool, Sdhiedamseweg 65 voor 20 u. p.w. In de laatste twee gevallen is de tewerkstelling van tijdelijke aard. Beloning 23-jarigen en ouderen 3,53 p. u. Sollicitaties graag binnen 14 dagen aan de inspecteur van het onderwijs, Hoogstraat 200; tel. inlichtingen26.16.07. CüilCNBCRGSJR.IZ HBEü EflflflSTft. T£L-0ID'Ï4ZZZI VLPfiPDIHQEH In het nieuwe gemeenteziekenhuis kan worden geplaatst een evt. voor halve dagen. Mulo-diploma vereist Sollicitaties graag binnen 10 dagen aan de administrateur, Nassaulaan 75. spelen. Jaques Breur begeleidde aan de piano naar behoren. Verder speelde het duo nog Sugar Foot Stomp en After You've Gone. Het cabaretprogramma waarborg de dwaze komische situaties voor het leerlingenpubliek. Origineel was de Mammoet, een puntig tekstliedje ge zongen door Alie Polderman en No- - lette Hasper. De moraal van het lied je lag in het teruggaan naar het oude systeem, gymnasium en hbs. Anneke en Jartneke van beide meis jes kwam niet zo goed uit de verf, terwijl' Interviewen, een schets van een* tv-reportage, mislukte. De 'drie Wiilempies staken echter weer met kop en schouders boven andere caba retnummers uit Na de pauze vormde Een huis vol inbrekers, een toneelklucht van Jan Brouwer, het hoogtepunt van de ge slaagde avond. De regie had Piet Nus- telijn, terwijl de medewerkenden wa ren: Liesbeth van der Kooy, Dick Tulp, Wim Tuitel, Corrie van Oosten, Peter Schenk, Jacqueline van Vliet, Piet Nustelijn en Maup Hoppzak. Vanavond is de grote avond wegge legd voor de overige leerlingen van de scholengemeenschap. Na afloop is er dan ook bal met medewerking van het trio Ben van der Linden. vraagt voor haar pas geopende bromfietsparadijs all-round Moderne, nieuw ingerichte werkplaats, waar in het prettig werken is. Vijfdaagse werk week met gunstige sociale voorwaarden. Teven hebben wij plaats voor een Persoonlijk of schriftelijk kunt U solliciteren op ons adres: B.K.-Laan, hoek Nieuwe Haven, Schie dam, telefoon (010) 156277. BREDA Het actie-comité „Shell-Moerdijk". dat kortgeleden in West-Brabant is opgericht, gaat de komende weken activiteiten ontplooi en om de Shellvestiging op het grondgebied van de gemeenten Klun- dert en Zevenbergen te verhinderen. Het comité meent dat op grond van recente wetenschappelijke publicaties over de milieu-verontreiniging tal rijke bezwaren tegen de toekomstige vestiging zijn aan te voeren. Het co mité kwam dinsdagavond in Breda bijeen. Volgens het comité is het hele pro ject in strijd met de tweede nota ruimtelijke ordening, terwijl er te vens foutieve voorlichting is vertrekt over het te verwachten aantal ar beidsplaatsen. Bovendien meent men dat de alternatieven voor de Shell-vestiging niet zijn onderzocht. Het ligt in de bedoeling om het Indienen van bezwaarschriften bij de gemeenteraden van Klundert en Ze venbergen tegen het bestem mingsplan Moerdijk waarin de SheLlvestiging is geprojecteerd te stimuleren. Voorts zal het actie-co mité door middel van pamfletten en hearings de bevolking van "West-Bra bant informatie over de hele kwestie geven. Het bestuur van „Shell-Moer dijk" bestaat uit de gemeentesecreta ris van Willemstad, een wethouder van de gemeente Fijnaart, een Til- burgse student, een stafdocent van het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme in Breda en een vakbondsbestuurder. "D OTTERDAM gaat begin april naar Japan: 21 man sterk. Net als in mei '67 toen de stad een delegatie afvaardigde naar Canada en de Verenigde Staten gaat? dit maal in het vhegjuig wéér'een flin ke stapel „zilveren boeken" mèe. Het is een relatiegeschenk, dat* Hot- V terdam zal gaan uitdelen aan- de' Ja panse gastheren. Een geweldig geschenk dat. „zilve ren boek". Het is een van de fraaiste public relations-geschenken die ik. ooit gezien heb. En ik sta daarin niet alleen, want ook ande ren hebben het boek zeer hoog aan geslagen. Na het verschijnen*in '67 kreeg het boek een belangrijke on derscheiding op publicistisch gebied en kort daarna werd het gekozen als één van de vijftig beste boeken die, er in dat jaar in Nederland waren verschenen. Twee waardevolle blijken van waardering vooral voor de heer J. Bax, hoofd van het bureau voorlich ting en publiciteit van de gemeente Rotterdam. Hij schreef de tekst en droeg de ideeën aart voor het bóek. XJET „zilveren boek" ontleent z'n naam aan de in spiegelend zilver uitgevoerde band. En het is inderdaad precies een spiegel: 'men kan er gemakkelijk z'n haar in kammen. En achter dat zilver zit een serie van 23 fantastische kleurenfoto's, gemaakt door Henk Blansjaar en Carel Blazer. Stuk voor stuk enorme opnamen van beelden uit stad en haven. Bij de prenten hoort een heldere, niet te lange tekst over wat er te zien is en waarom het gaat. Ditmaal in een Japanse uitvoering, on leesbaar voor degenen die het'heb ben .aten maken en gaan aanbieden. Nogmaals: een uitstekend visite kaartje van Rotterdam. Het kan er in Japan heel best mee voor de dag komen. STEVENSWEERT In een grintschacht bii de Maas is het stof felijk overschot gevonden van een vrouw. Het is vermoedelijk de 53-ja- rige J.R. uit het Belgische Vise, die daar sinds 7 februari wordt vermist. De rijkspolitie is bezig met een na-, dere identificatie. De vrouw is waarschijnlijk ten gevolge van een ongeval verdronken. Wat is zó flatteus en toch gedistingeerd als een snoermetglanzende parels? Een sieraad dat door zijn klassieke eenvoud en bijna schuchtere schoonheid aan elk toiletje een chic, modieus accent geeft snoer cultivé parels vanaf 80.- edeisteenkundige tga. S3B diamantexpertgla. LIJNBAAN» filiaal: oostzeedijk155-157. rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1