NJÏWtB.fvanHEUSEN k 895.- 550.- BLAUPUNKT 498.- CBffPfPl Kil! A 48 CM. 399.- 529.- boogaard SM EDERIJ DAU B VAN AARLE RET STREEFT NAAR ANDERE LUS Reconstructie Koemarkt gedeeltelijk klaar Vrouw beroofd van handtasje AGENDA Nog dit jaar gelede trams Niet veel uitzicht op kinderboerderij plan Vem&mt belijdenisgesc BLULiïVEN tienken EEN VORSTELIJK BANKSTEL RADIO Advertenties bekijken A. Luiten beheerder woonwagenkamp Koninklijk goud voor W. M. de jong (64) Ds. A-. Hoffmann met emeritaat Voor Hillegersberg-Schiebroek Voor naar zegt, denkt Lezing voor Filinkring Samenwerking van bedrijven in AOSTS Drs. J. J. wTPolder adj.-direkteur Diergaarde Biïjdorp VRIJDAG 14 MAART 1969 Dat een uitzonderlijk mooï bankstel ook uitzonder lijk laag in prijs^kan zijn toont u de N.V. v/h Wed. D. van Heusden. Hieronder één voorbeeld. In onze ruime toonkamers vindt u tientallen prach tig mooie bankstellen tegen een onverwacht lage prijs. N PASFOTO'S DIA'S spreekuur burgemeester BANKSTEL MARJAN EIKEN SALONKAST DHUIS 2232-348818 VLEER STEEG 2 - TEE. 344075 VLllRMKfiEN MET EEN PRACHTIGE gedistingeerde meubelmakerskunst Briljante VOL-STEREO weergave van radio en grammofoon. Een exportprodukfc van de Duitse radio-industrie NORMAAL 598.- VÖGR UW OUDE RADIO 100.- is even prettig als winkelen Televisie prachtige ontvangst op ïe en 2e net (met inruil) SELEC0 59 CM Televisie Italiaans topmerk M Jt slechts 4 4 ™e PHILIPS T.V. (met „inruil) modern apparaat voor alle programma's BLAUPUNKT Grootbeeld T.V. Het beste Duitse toestel (automatisch) voor alle programma's J| O (met inruil) T1 w N31VaVddVSlJ1=l spreekuur van de contact ambtenaar Wist u dat u bij Daub terecht kunt voor: GASHAARDEN O GASC0MF00RS GASFORNUIZEN Bij ons bent u zeker van vakkundige voorlichting en bediening. Callenburgstraat80 - Telefoon 343096 - Vlaardingen Wie verf en behang UW SPECIALE HISTOR-DEALER HISTOR VERVEN ALTIJD GOED WGNDERWAND SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM Nog dit jaar hoopt de BET op lijn acht, die rijdt van Schiedam Broersvest naar Kralingen Laan van Nooit- gedacht, de geleden trams in te zetten. Deze trams rijden al ja ren door Rotterdam en ook op de andere tramlijn die naar Schiedam rijdt, namelijk lijn één van Schiedam Broersvest naar Kralingen Honingerdijk is dit materiaal al jaren geleden ingezet. DE ROTTERDAMMER Pagina 21 2A I ,rr,; „As i" GEMEENTE SCHIEDAM Burgemeester Soelfsema is op maandag 47 maart a.s. verhin derd zijn -wekelijks spreeiuw te houden. Schiedam, li maart 1969. VEERPLilN 29 TEL. 342128 VIAARDINGEN PASSAGE 12 - TELER 262924 - SCHIEDAM 3-ZITS BANK 2 FAUTEUILS Losse kussens draion veloursbekleding In elk gezin is een koelkast onmisbaar. Koop zo'n be sangrijk stuk in hel huis houden dus bi] de vakman. Die echte service Weden kan. Bij na.r.v. Drta 4^ BINNENSINGEL 165 TEL. 342486 - VLAAHD1NGEM KROMME PLANKEN voor tuinafrasteringen 10 platen HARDBOARD voor 37,50 COMPLETE VENSTERBANK, planken, 2.50 lang, 24 stuks en 30 breed en 2 cm dik vanaf 22, Alle maten KEUKEN KASTDEUREN v.a. 3,50 KOZIJNEN met nieuwe deuren vanaf 45, HANGKAST boog 1.55, breed 60, diep 50, 1 plank met roe, formica deur 47,50 KÜNSTSTOFFINEER per vierkante meter, vanaf 1,50 GOOTSTEENKASTEN met formica deuren 39,50 SCHUXFKAST geheel formica met 1 plank, in alle kleuren 25, VLOERDELEN per meter vanaf0,95 2-deurs HANGKAST, 1 plank70,— Nieuwe OVERSLAG DEUREN15,50 LEGKASTEN groot52,05 Partij FORMICA DEUREN, ook voor tafel bladen geschikt. Partij HECHTHOUT 1 m breed, 1.30 lang, per stuk6,50 Doe het zelf GOOTSTEENKASTEN. Inclusief B.T.W. - Alles franco thuis. Zaterdags de gehele dag geopend t 100°/o gegarandeerd 100% service StineïamsEWÊï. 4! Vi aardrngen I el. f €1034 87 4115 lijnen Ook in Winkelcentrum Van Hogeiidoipl.aan- '33 ".ei.CÜIC3443£S Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting i 1sKorte Hoogstraat; IS - tel. 3d 37 14:— St/iudamsewtg 41 Waardin»»! tel 101(1) J48J44 5-lijnect Ook ia Wifl»elcentruln Van Ho^encorplain 33 tci.iOIÜ344S96 JSpeciaalzaak voor. stijlvolle sfeerverlichting i-;Korte Koogsttaat 15 tri! 14 37 14 I -*ï*i S GEMEENTE SCHIEDAM Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zat worden gehouden voor de be woners van het WESTEN en het CENTHUM op maandag 17 maart, des avonds van 7-8 uur in het Stadhuis (hoofdin gang), Grote Markt 1. jSchiedarn, 13 maart 1969 WJMJf WAALSTRAAT 68 - TELEFOON 34389S - VLAARDINGEN De grootste en best gespecialiseerde zaken In Nederland. Autolakken Bootlakken Industrteverven Muurverven Gereedschappen Spuitcom- pressors SchuurmaehJnes Ventilatoren. Canadees voorgelümd behang vanaf f 6,90 grote rol. Zonwering elke maat Tlaktafcls beschikbaar Florls de VJjfdelaan 134 Telefoon 348210 van Hogen dorplaan 191 Telefoon 342658 VLAARDINGEN SCHIEDAM Voor leden van. de Schiedamse Filmkring spreekt drs. G. W. M. Schimrmans dinsdagavond 16 maart in de aula van de Rijksscho lengemeenschap in da Hugo de Grootstraat over het onderwep „Het experiment in de film". Deze cause rie, waarbij ook enkele kortere films worden vertoond, begint om half acht SCHIEDAM De heer A. Luiten, hoofdagent van gemeentepolitie in Schiedam, is benoemd tot beheerder van het Schiedams/Vlaardingse woonwagenkamp op de Schiekade. De heer Luiten krijgt een admi nistratieve funktie, maar doet daar naast ook dienst als vraagbaak voor de woonwagenbewoners. Verder is hij tussenpersoon tussen de kampbe woners en de gemeente Schiedam. De heer Luiten is benoemd uit 75 sollicitanten van aile windstreken van Nederland. SCHIEDAM Tijdens een bijeen komst bij de werf Gusto heeft burge meester Hl Roelfsema vanmorgen de eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje-Nassau opgespeld bij de heer W. M. de Jong. De heer De Jong is vandaag 40 jaar aan dit bedrijf verbonden. Momen teel vervult hij de functie van hoofd baas bij de afdeling apparatenbouw. De jubilaris moest uiteraard vele lo vende woorden over zich laten heen gaan. Op 23 december, wordt de heer De Jong 65 jaar, hij krijgt dan pensioen en gaat zich dan Wijden aan zijn hobby's in zijn woning aan de Eóu- ard van Beinumlaan. t SCHIEDAM Donderdag 1 mei zal de hervormde gemeente van Schiedam afscheid nemen van ds. A. Hoffman. Hij zal die dag 65 jaar worden. Die verjaardag valt samen met zijn 25-jarig jubileum als predi kant in Schiedam. De gemeenteleden van wijk IV wil len ds. en mevrouw Hoffman bij dit jubileum een afscheidsgeschenk aan bieden, Op de gemeenteleden is een beroep gedaan daarvoor een bijdrage af te staan. SCHIEDAM Een nog onbekende voorbijganger heeft vannacht omstreeks half een op de 's-Grave- tandseweg mejuffrouw C. van X. be roofd van haar tasje, met paspoort, rijbewijs en verzekeringspapieren. Uit de brandkast van de Liberi aanse tanker Fortuity is een bedrag van zeshonderd gulden gestolen. Het schip ligt in dok vier van de scheepswerf De Nieuwe Waterweg. De sleutel van de brandkast lag voor het grijpen. LeCenirerBadering Hen- Wijdcavond Kiteuw- 29; Ad- Wijkcentrum: «elsportver., 20 Magnalia Delkerk: land, 29 Arcade: Vergadering Kabo, viesavond Bouwv. band, Ml Surmm Corda: HCGOV, 20 Chr. Sociale Balngen: Pers. ver. Hoek, dia-avond, 39 Stedelijk Museum: Opening Salon der Maassteden, 2945 Irene: Gruno, toneelavond, 20 Arcade: Martin Green 29 Mails Sacrum; Bejaardenver, ven, H ■Delisha- Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 3K3S2. Redactie Schiedam: II. M. van Houwélln- gen. JuUanataan #4, -tel. 26S764, b.g.g. 11.55,88 toestel 156. Klachtenbezorging: Joh. GTöneveld, Singel 83, tel. maandag i.e.m. vrijdag 18.39 - 19.30 en zaterdag 38 - is uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging 262626. Alarmnummer politie: 264S66, GG GD: 269290, Apotheek: Evers, Lange Haven 81, tel. 269242 en apotheek Kethel, Schledamseweg 41 tel. 269927. (Van een onzer verslaggevers) Op lijn acht was de RET noodge dwongen aangewezen op oude tram- stellen, aangezien het dubbele tramspoor in Schiedam niet toeliet dat aan dezelfde kant werd ingestapt en uitgestapt. Steeds moest de con ducteur de deuren aan de ene kant sluiten en aan de andere kant weer openen. Hoe men de Schiedamse tramlus gaat realiseren is nog .een punt van overleg tussen de gemeente Schie dam en de RET, maar het openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam wil lie ver nog vandaag dan morgen hieraan beginnen. De oude tramstellen maken namelijk een enorm lawaai, zodat met name de bewoners van de Oude- dijk in Rotterdam al diverse malen klachten hebben Ingediend bij de wijkraad. In afwachting van de resultaten van het overleg tussen de RET en de gemeente Schiedam is de dienst van gemeentewerken begonnen met een herstructurering van de Koemarkt en de Broersvest. Het ronde grasga- zon in het midden van het plein wordt aan de kant van de Rotterdam se dijk een paar meter ingekort om het steeds toenemende verkeer meer ruimte te geven. Men denkt vandaag met dit werk klaar te komen. Ook twee schakelkas ten van de verkeerslichten en een aantal elektriciteitskabels moesten worden verplaatst. Voorlopig wordt alleen nog maar één paai van de bovenleiding van de tram verplaatst, maar binnenkort wordt de hele lus herzien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Wethouder G. Z. de Vos beeft de wijkraad voor Hiile- gersberg - Schlebroek niet veel uit zicht geboden op spoedige realisatie van het plan voor een kinderboerde rij, waarover men in wijkraadskrin gen enthousiast was. Uit zijn woor den bleek zelfs dat het te betwijfelen is op dit project doorgang zal vinden. De wethouder, die in de vergade ring aanwezig was, sprak van te leurstellende ervaringen met de kin derboerderij (of dierenhol) „De Kraal" .in het Kralingse bos. Wel trekt deze attractie veel interesse van schoolkinderen. Maar voor het overi ge laat de belangstelling veel te wensen over. De uitgave van de wijkgids, waaro ver men in wijkraad voor Hille gersberg-Schiebroek al enige tijd sprak is een stap dichter bij haar verschijning gekomen: op de verga dering heeft metn besloten de uitga ve van de gids, met aanmerkelijk meer advertenties dan aanvankelijk de bedoeling was, te laten verzorgen, door een drukkerij in Berkei-Roden- rijs. Bij de mededelingen bleek verder, dat men in Hillegersberg tot het op richten van een dienstencentrum voor bejaarden wil komen, waarin ROTTERDAM —Vier Rotterdam se bedrijven in de scheepvaartsektor werken sinds enige tijd samen in As sociated Offshore Supply and Trans port Services (AOSTS). Het zijn Comar Shipping and Tra ding Co. Ltd., Nïehuis en Van den Berg's Scheepsreparatiebedrijf NV, Seam (Scheepvaart en Agentuur Mij.) NV en NV Corns. Swarttouw's Steve doring Co. De nieuwe maatschappij beoogt het bieden van verzorgings- en tran sportservice aan alle ondememnigen die betrokken zijn bij werkzaamhe den verband houdende met het boren naar en exploiteren van gas en olie op zee. negen instanties zullen samenwerken. Wie zich met de oprichting van dit diejstencentrum wil bezighouden, kan zich opgeven bij inevrouw A. de Jong-Giesler, Beethovensingel 33. Het dienstencentrum wil zich gaan bezighouden met huishoudelijke hulp, warme maaitijden, boodschap pendienst, huisbezoeken en andere hulp aan de ongeveer 6600 bejaarden in de wijk. Bij de rondvraag kwam een klacht naar voren over het te snel dichtgaan van de automatische deuren in lijn 5, waardoor moeders soms haar kinde ren kwijtraken en bejaarden veel moeite hebben met instappen. De klacht zal worden doorgegeven aan de BET. SCHIEDAM Met ernstige verschijnselen vankolendampvergif tiging moesten gistermiddag de 54-ja- rige L. van Mil en zijn vijftienjarige zoon uit de Dr. Sauerstraat naar het Gemeenteziekenhuis worden ge bracht. De schoorsteen van de woning wordt afgebroken, en om de binnen komende sneeuw en regen te weren, hadden, arbeiders hem met een zeil doek afgedekt Al een dag eerder voelde de zoon zich wat misselijk. Gistermorgen kwam men tot de ontdekking dat, ko lendamp de oorzaak was, ROTTERDAM Drs. J. J. W. Pol der is per l maart as. benoemd tot wetenschappelijk adjunkt- direkteur van Diergaarde Blijdorp. Hij krijgt de leiding over de levende have, de bloemisterij en tuinderij en het Na tuurhistorisch Museum. De heer Polder, die momenteel we tenschappelijk assistent is, komt in de plaats van dr. A. C. V, van Bem- mel, die onlangs zijn funktie van di rekteur neerlegde. Mr. M. C. Bloe- mers is economisch direkteur van de diergaarde. De heer Polder lis sinds znel 1361 aan Blijdorp verbonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1