s* W eo van Ierland Jeugd Schiedam eigen brandweer PLAN RIOOLBEMALING VAN RUIM MILJOEN Bouwput van Lijnbaan wordt dichtgegooid Invalidenbond in Vlaardingen actief lentiade Hervormde jeugdsoos BOEKBINDERIJ BLIJLEVEN «■"—ammmsmmmmm TONEELPUBLIEK LOOPT WEG AUTO OP VANGRAIL Voorstel B en W Schiedam EMOL'S Burgemeester wil geen kievitsei Morgen roepj- de klok r. een feest van genrratklenr -mgmm&Wêèé&êëSè B0HAMEE wmimmmmm WÊÈÊÊêwÈ Bnïïant met garantie BELIJDENISGESCHENK CAMPINGSHOW vlaardingen mm BMM gg| I f7/: - WM, ^MÊÊÊM, SI Garantie voor zuiverheid, kleur, slijpsel en proportie. Uitsluitend dezer vier faktoren bepalen kwaliteit, schoonheid en waarde Van brillant ENIGE ZAAK IN NEDERLAND waar elk brillant-objekt, behoudens een enkele occasion, door onszelf wordt samengesteld uit loupe-zuivere briljant van 1ste kleur en slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U een loupe-zuiverheidscerttficaat. LIJNBAAN 59 - ROTTERDAM 19-20-21 -22 ma|rt CAMPING A Onverbrekelijk Vandaag en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks Maandag Paal en perk Vakantiesluiting Behuizing instaHeert: schepen- fabrieken - bedrijven enz. repareert: motoren - dynamo's e.d. r "1919 50JAAR 196? Bohamee elektrotechniek SCHAKEL B0HAMEE IN! Pensioen Compensatie v, ■ƒ.40,—." '-y Marktmeester Doe als velen, koop bij DE ECHTE BEHANGER BOERDAM voor behang en verf zmmm §g§ fWSSmm BLOEMENTENTOONSTELUNC t/m ZONDAG 16 MAART in de Rivfèrahai, In de grandioze omlijsting van Diergaarde Blijdorp Rotterdam Lentiade - een ongelooflijke bloemenpracht Een eldorado voor fotografen Dagelijks geopend (ook zondags) van 10 tot 22 uur» Toegangsprijs f3.50 inclusief gratis bezoek aan de Diergaarde Na 17 uur fa-exclusief bezoek aan de Diergaarde. Kinderen f2.- (na'17 uur11.50). m ïi m VERZORGT DE VOLGENDE CURSUSSEN: Inleiding tot patroontekenen, knip pen en naaien van eenvoudige kle dingstukken. Moulage. Het maken van model len volgens de methode der Pa- rijse Haute Couture scholen. Dagcursus voor jongeren, duur 2 jaar o.a.: modetekenen, ont werpen, coupe, couture, moulage en hoedenmaken. Vervaardiging van tailleurs en mantels voor vergevorderden. Kinderkleding. Hoeden. Mannequincursus. Bewegingsleer. In elke sector worden voor alle leeftijden afzonderlijke dag- en avondcursussen gegeven, die een afgerond geheel vormen. Alle cursóssen staan onder leiding van leerkrachten met internatio nale ervaring. Inlichtingen: dagelijks van 9-12 en 2-5 uur bij directrice der Academie Mevr. M. LEMMEN-DE WIT Eendrachtsweg 63 Rotterdam Telefoon 12.27.64 f f/ .j v v fea iyM a- WËWSfëfH ■WMMÊ msSÊs^m WW rÉ| VLAARDINGEN Verscheidene toeschouwers van het toneelstuk Ajax—Feljènoord, donderdagavond door Het Centrum gebracht In de Stadsgehoorzaal, zijn in de pauze weggelopen vanwege de taal die de acteurs en actrices gebruikten om het voetbalpubliek zo echt mogelijk uit te beelden. Overigens was hef bezoek aan deze „topper" matig. Zoals bekend is het stuk geïnspi reerd op de wedstrijd Ajax—Feije- noord op 17 november vorig jaar. De uitvoerenden Hans Dagelet, Wim.van der Grijn, Ben Hulsman, Elisabeth Hoytink, Hep van Delft, Marja Kop e.a. hebben indertijd de sfeer van de echte wedstrijd geproefd. Het resul taat fs dat zij op het toneer het ge drag en commentaar van voetbalsup porters treffend weten te typeren. AjaxFeijenoord kwam in de plaats van Time Present van het Nieuw Rotterdams Toneel, dat we gens ziekte van een hoofdrolspeler niet kon doorgaan. Het betrof hier een voorstelling voor het Vlaardings kunstcentrum en Cultura te Schie dam. DIAMANTAIRS SINDS TWEE GENERATIES yLAARDtNGEN Vrijdagmiddag is de bestuurster van een per sonenauto met een snelheid van tach tig kilometer een vangrail opgereden. Dit ongeluk deed zich voor op de rijksweg 20, richting Schiedam, De bestuurster klom ongedeerd uit de wagen. Het ongeluk gebeurde na een klap- band. De personenauto schoot naar rechts en schoof de middenbermbe- veilinging op, die bij de afrit naar Schiedam op straatniveau begint. De wagen kwam tien metre verder op de vangrail tot stilstand, vlak voor een betonnen paal. De schade aan-de auto is gering. Voor een passend kunt u het beste slagen bU LINDENBERGV BOEKHANDEL SLAAK 8, KOTTERDAM-16 (hij Oostplein) Telefoon 018 -128934 Grote sortering Kerkboeken, Theologie, «randteksten, -bordjes enz. enz. franko verzending door geheel Nederland, gratis thuisbezorgen In Botterdam, Cap. a. d. IJssel en Ridderkerk, (Van e enonzer verslaggevers) SCHIEDAM Er zijn plannen in voorbereiding tot het bouwen van een gemeenschappelijke rioolwater zuiveringsinstallatie voor, de rech ter Maasoever van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maas sluis. Het is de bedoeling deze installatie te bouwen op Vlaar dings gebied nabij de grens met Maassluis. Voor Schiedam is zo'n installatie een dringende noodzaak. Dit in ver band met de nieuwe woonwijken Groenoord, Woudhoek en Spaland. Voorts moet de rioolbemaling wor den geregeld voor de verdere uit breiding van het industrieterrein t enwesten van Schiedam. De aan staande opheffing van de Schie- damse Poldervaart maakt het ver der nodig dat de regeling van de waterhuishouding van een groter gebied wordt herzien, ierdoor moet een nieuw systeem van poldebema- ling komen. Er zijn wat Schiedam betreft XJ komt toch ook op onze in de zaal Harmonie (bij Stadsgehoorzaal) IVü tonen de nieuwste modellen. Interessante prijzen. HOOGSTRAAT 82. RETHELWEG 1A (Ml OpcUmic) VLAARDINGEN j twee plannen uitgewerkt, nl. één voor de riolering en één voor de polderbemaling. Naast de gezamen lijke installatie wil Schiedam een nieuw hoofdrioolgemaal bouwen in de omgeving van de Sportparkbrug met de aanleg van een persleiding naar de reeds bestaande rioolgema len Marconistraat en Westfranke» land aan de situatie moeten wor den aangepiast. Verder moet er nog een nieuw poldergemaal komen voor de nieuw te bouwen Schiedamse stadswijken. Deplaats van dit gemaal moet nog worden bepaald. Beideplannen, schrijven B. en W. aan de Schiedamse raad, vor men een onverbrekelijk geheel. Zij zijn noodzakelijk voor de verdere stadsuitbreiding, de zuivering van het rioolwater en de opheffing van de Poldervaart. De maximum capaciteit van het huidige rioolbemalingssysteem van het gebied in Kethel e.o. is, met gebruikmaking van vele reeds aan gebrachte noodvoorzieningen, be reikt, zo niet overschreden, et is dan ook een klemmende zaak, dat met de uitvoering van het nieuwe rioolbemalingsplan zo spoedig mo gelijk wordt begonnen. De bouw van het daarin opge nomen hoofdrioolgemaal moet ech ter worden verschoven naar een tijdstip, afgestemd op de aanvang van de zuivering van het afavalwa- ter. Wanneer dit precies zal zijn valt nu nog met geen enkele ze kerheid te zeggen. Om de gedach ten toch enigszins te kunnen be palen, kan rekening worden ge houden met een termijn van vijf jaar. Voor de uitvoering van dit nieuwe rioolbemalingsplan stellen B. en W. de raad voor een krediet te verlenen van ƒ8.100.000, Stadsgehoorzaal: 8.20 uur, Drie blauwe Panters, film 14 Jaar. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 1. tel. 346775, Alarmnummer politie: 344444. GG te GD: 344444. Alarm nummer voor meldingen luchtverontelni- ging: 262626. Klachten bezorging: H. Ver- ney.P. K. Drossaertstr. 210. tel. 343345. dagelijks 18-69. Apotheek: Van Hogendorp, van Hogendorplaan 129a, tel. 344233. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelln- fcn. JuUanalaan 84. tel. 265764, b.g.g. 114486, toestel 156. Klachtenbezorging: Joh. Gröne- 3?» S'nsel 93, tel. maandag t.e.m. vrijdag «20-19.30 en zaterdag 18-19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 282626. Alarmnummer politie: 264666. GG GD: 269290. Apotheek: Nleuwland, Wbiautpleln 17, tel. 267532. Irene: Gruno, toneelavond. 20. Arcadfc; Martin Green, 20. SCHIEDAM De gemeente Schie dam krijgt een jeugdbrandweerkorps. B. en W. stellen de raad voor, een groep van twintig jongeren tussen IS en 19 jaar in de gelegenheid te stellen tot dit korps toe ie treden. Z(j krijgen scholing in theoretische en praktische brandbe strijding, maar het Is niet de bedoeling hen daadwerkelijk In te schakelen bU brandbestrijding. Wel zullen ze meedoen aan de jcugd- brandweerwedstrijden die ieder jaar op vele plaatsen in Nederland worden ge houden. De commandant van de gemeentelij ke brandweer heeft al zestien aanmel dingen binnen gekregen. Indien zij door de strenge medsiche keuring komen, zullen .zjj op dezelfde wijze verzekerd worden als leden van de vrijwillige brandweer. Met de uitrusting is een be drag van 2100,gemoeid, B. en W. stellen de raad voor dit krediet te ver lenen. B. en W. willen paal en perk stellen aan het aantal logementen in Schiedam, die teveel buitenlandse arbeiders huis vesten. Zij zijn daartoe genoodzaakt door bet steeds maar toenemen van gastarbeiders. De vraag naar logements ruimte leidt er in sommige gevallen toe. dat ook gelegenheden worden ge bruikt die voor dat doel-niet geschikt zijn. In diverse gevallen woiden veel meer gasten opgenomen dan verant woord is. De eisen van veiligheid en gezondheid worden hierbij veelal uit het oog verloren. B. en W. stellen de rafad nu voor dat iedere pensionhouder, die vier of meer gasten heeft, hiervan kennis geeft, aan., het college. Indien zij zich niet houden aan de door het college verstrekte richtlijnen ta.v. brandveiligheid en de volksgezondheid, kan het pension wor den gesloten. Er is beroep mogelijk op de gemeenteraad. De verplichte vakantiesluiting voor dameskappers wordt dit jaar opgehe ven. Die voor herenkappers blfjft. Dit is het gevolg "van een enqnêtte onder de Schiedamse kappers. BU de dameskap- pers sprak 75 pet. zich uit voor het op heffen van de sluiting, b(j de heren kappers was de meerderheid voor handhaving. B. en W. stellen de raad dan ook voor de verplichte vakantie- sluiting voor dameskappers op te hef fen. ^Bohamee N-V.-Vredsnooidkade 33-34> Jt'dam,Te!.01(M3 9949-12205 De Christelijke kleuterschool in Groenoord krijgt binnenkort een tij delijke behuizing. Een deel van de kerkzaal van de Gereformeerde kerk aan de Zwaluwenlaan wordt hiervoor ingericht Dit is noodzakelijk, omdat de tijdelijke behuizing aan de Eduard van Bienumlaan veel te klein "is ge-, worden. Overigens is ook deze maatregel maar tijdelijk.Binnen niet al te lange tijd zal worden begonnen met de bouw van een drieklassige kleuterschool aan het Bachplein. Tot zolang blijven de kleuters verdeeld zittenin deEduard van Beinumlaan en de Zwaluwenlaan. Op 3 juni gaat de geneesheer-direc teur van het gemeenteziekenhuis dr. J. H. van den Berg met pensioen. B. en "W. stellen de raad voor dr. Van den Berg op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen als geneesheer-directeur en als directeur van de G.G. en G.D.. De functies worden met ingang van die zeilde datum.' gescheiden. Dr. J. Ste vens, reeds verbonden aan dc G.G. en G.D„ wordt directeur van deze instel ling. In de vacature van directeur van ■het gemeenteziekenhuis 'moet nog wor den voorzien. De. raadsleden krijgen,, indien,zU daar zelf mee instemmen, met terugwerken de kracht van 1 januari een bedrag van 50,— per vergadering in plaats vac De gemeentelijke Vervoérs-, Eeinl- eings- en Ontsmettingsdienst krijgt met ingang van 1 april ook de beide mark ten, op het Broersveld en Bachplein, onder zijn beheer. B. en W. vinden dat, nu er twee markten zijn. de fuftetle van bode op het stadhuis en markt meester niet meer te combineren is. Tot 1 april blijft de heer M. Stoffel, bodé op het stadhuis, nog marktmees ter, maar - daarna neemt de heer H. WesseL opzichter bij de reinigingsdienst dit werk over. MAASSLUIS Ook de burge meester van Maassluis W. van Dijdk heeft, in navolging van de Koningin, besloten dit jaar geen kievitsei in ontvangst te nemen.Hij behoudt zich het recht voor volgend jaar zijn beslissing te wijzigen. yLAARDINGEN De bouwput op de Landstraat en Vetteoord- sekade wordt met zand dichtgegooid. Ongeveer dertig palen, die samen een paar duizend gulden hebben ge kostverdwijnen onder de grond. Dit stukje niemandsland, dat reeds een paar jaar een troosteloze aanblik heeft geboden, gaal verdwijnen, waar- mee dan tevens een einde komt aan een trieste affaire. In opdrachtvan de louwfabriek ,W De Oude Lijnbaan werd in de cember 1965 de eerste paal geslagen voor de bouw van een kantoor- en magazijnpand. Ontwerper was de Vlaardingse architect J. Steensma en bouwer was Van Vliet en Van Dulst's Bouwbedrijf NV te Rotterdam. Het magazijn werd voltooid, maar de bouw van het vier verdiepingen tellende kantoorpand ging niet door in verband met plannendie uitein delijk hebben geleid tot de sluiting van dit eeuwenoude Vlaardingse be- drijf. De vraag is nu wat er gaat ge beuren met de bedrijfsruimten en in het bijzonder met de historische lijn baan. Enorme keus uit voorraad. Jac." v.d. wintstraat 18, Tel. 342872, VLAARDINGEN •y 5 "A ,vw.v VLAARDINGEN: Herv gem Triangel 10 dkr Van petten 5 ds Bouterse Nieuwe Kerk. 10 ds Groenenberg 5 ds Bos Betbel- kerk lo ds Smit 7 da Biel Immanuelkerk 10 dhr Van Lambalgen Rehobothkerk 10 ds Blei 7 ds Bouterse, Ichthuskerk 10 ds. Beena, 7 drs Gebraad Holykapet 10.30 ds Bouterse 7 dhr Van zetten HolyzieJcenhuis 9 ds Krol Harmonie 10 ds Van Veen Zon nehuis 10 dhr Westmaas, Geref ooster- kerk 10 ds Krol 5 dr Bos Emmauskerk 8.45 en 10.30 ds Swen (HA) 5 ds Krol (HA) Holykapel 9 dr Bos 5 ds Tiemersma (HA) Pnlëlkerk 8.45 en 10.45 ds Lever (HA) 5 ds Swen .Maranathakerk 10 ds Tiemersma 5 ds Lever De .Wetering 10.15 dr Bos (HA) Ho- iyzlekenhuis 9 ds Kiol, Chr Gerel; Em- mastraat ,116 10 en 5 ds Buljs De Goe- destxaat 162 3 ds Bulos. cieret gem Westnleuwiand 56 .10 en 5 ds Hulsman. Remonstrantse Bond etj NPB Hofiaan hoek Kerkstraat "10 ds: Postma. Leger des Hells Baanstr 1; 5 10 en 7.30 samenk De Vl9bank «JO'Openliichtsamenkomst. SCHIEDAM: Geref Oosterkerk 10 ds Warnlnk 5 ds Robbers Kethel „De Ark". 9 en 10.30 ds Van Veen 5 ds Wamlnk'Magna- 11a Dei Kerk .10 ds Nammensma';5 ds Van veen „De Goede Haven" 10 ds van züylen 5 ds Nammensma Jullanakerk 10 ds Schel haas 5 ds Van Zuylen. Herv geref evang gebouw „Irene" 10' dhr Reiziger Grote Kerk 5 ds Gooyer. "Vrije chr geref gean Lange Haven 129 10 en 4 ds Usselsteto. Chr geref i warande 185 9.30 "en - 4 ds Plan- tinga. Herv gem Grote Kerk .10 ds Speling 8. ds Gootjer 7, ds Zimmerman Bethélkerk 10 ds Groenëwegen Opstan- dlngskerk 10 ds .Zimmerman, 7 ds le Coq Vredeskerk 10 ds Hoffman Dorpskerk 10 ds Verwaal 7 ds' Vons St Martlnuskerk 9.30 ds: Vons.i MAASLAND: Herv gem 10 én 7 "ds kei zer. Geref 10 ds Prins 7 dr Van Bek- kum;- I- -:'- MAASSLUISHerv gem Grote .kerk 10 ds Meijer 7 ds Kalkman Ichthuscehtrum LO' dhr Bakker Zalencentrum 10 ds Nauta gem huls 9.45 dhr V d Pol.Geref Emmanuel- kerk ,9.30 ds Bohlmeljer 7 drs Steendam Maranathakerk 9.30 ds V d Bos 4.30 ds VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de Algemene Neder landse Invalidenbond bestaat volgend jaar 25 jaar. In het jaar dat daaraan voorafgaat wil men het ledental flink opvoeren. Dit Is de wens van voorzit ter J. Bot, die dit vrijdagavond in de volle zaal Triangel liet weten in zijn openingstoespraak. De voorzieningen voor de gehandi capten moeten veel beter worden, zei de heer Bot, en al9 we iets willen bereiken, moeten we stemmen heb ben. Er moet "meer worden gepraat over het bestaan van de ANIB in Vlaardingen, aldus de heer Bot. De vereniging telt 140 leden en de heer Bot is van mening, dat er in' Vlaardingf nog minstens honderd mensen zijn, die lid dienen te zijn. Er zijn zorgen en er zijn problemen." Daarmee kan men terecht bij de bond, tlekens op de eerste maandag van iedere maand van 19 tot 19.30 uur in het gebouw van de G.G. en GJ), aan de Kethelweg 17, waar hét adviesbureau zitting heeft in samen werking met de AVO. Toch werd de avond begonnen met een daling van het ledental, want na het welkomstwoord van voorzitter Bot werd i afsfheld genomen van de heèr M. Mooy, die van dé oprichting af lid is geweest. Hij gaat per I april Vlaardingen verlaten. De heer Mooij behoort to de geluk kigen die dan gehuisvest zullen wor den in i.Ons Dorp:' teAmhem. Hij kreeg een geschenk aangeboden r en genoot daarna-met dé andere "bezoe kers in" de zaal -van; een - -vrolijk] blijspel. 1 Bohlmeljer. Geref. ■vrdjg:8.30, :4^0 en -«49.- ds Van Tongeren. Chr geref 9.30 dienst 3 ds Nleuwenhuysen- NPB 10.15 ds Hulsbos. Leger desHeUs„ 10dienst 6.45 opent samenk 7.30 samenk. rozenburg:. Herv gem immanüëlkeric 9.45 ds Westerveld 620 ds Quartd De Schans 9.45 geref 920 en 5 ds Mantz. Geref vrij g, 9.45 en: 4.15 ds Deddens. Geref gem (Poortugaal)' 10 leesd 7.30 ds Schlpaanboord. r Zr... i> m- SCHIEDAM „Quo-Usque Tandem", de Latijnse vertaling van „tot hoelang nog" Is <te nieuwe benaming van een hervormde jeugdsoos die binnenkort van start gaat 1% het gebouw „Sursum Corda" in de Nieuwstraat. Een groep^ hervormde jongelui van 20-25 jaar heeft daar beslag kannen leggen op een zaaltje dat vroeger in gebruik was b§ de Zonnebloem, het ontwikkelings werk voor in bedrijven en kantoren werkzame meisjes. Bfi de nieuwe groep hebben zich.reeds 30 jongelui aangesloten. Een groot ge deelte van hen geeft nu al hun vrije tijd om het zaaltje op te knappen. Dit cen trum krijgt het karakter van een jeugdsociëtelt. In de nieuwe soos wil men naast vergaderingen ook lezingen en discussieavon den houden. De leden van de hervormde jeugdgroep „De Morgenstad" kunnen er oofe vergaderingen gaan houden. Zaterdagavond kan worden gedanst. De jongelui hebben inmiddels de steun gekregen van de hervormde jeugdraad. Waalstraat 68 Vlaardingen Het enige adres in Vlaardingen voer het inbinden van tijdschriften, studie- en muziekboeken etc. telefoon 343898. De toneelgroep van de persen' neelsverenigijg Sunlight bracht op vermakelijke wijze het .fonéelstuk van C.J: Pieters, „Betty weet Wet beter". Onderregie van mevrouw B.J] K. v.d. Vaart-Bink werd dit spel' gebracht door Krijn van Asperen]? Riet Póst-Maat," Gusti Struys-Kifner," Anneke Kok, Cor 'Mooijman, Wil "Op^ rel, Wim Kruymel, Pia DuursmsL] Dick Tempelaar en Conny Kuypers. Dat zovele handicapten dë avond konden meemaken was mede te dan- ken aan de voortreffelijke medewer king van de leden van de EHBO,'.j-E. T?R moet maar, .eens'iets onge-, bruikeiijks tiit vandaag: rllc.]gar: jDen.Haég;felidterehy-Déi;xésid«itië];> loreeg er gisteren- officiéél? éeh""cöri^ r ègresgeboiiw' bij óm? u^ tegehSté^zë^"" gem" Eri dat vind'"Ik hüjéehs^èeri'-: .gelukwens waard. Een:, gebouw, waar —- als het. moet 9000 mehsén tegelijk'kunnen vergaderen, //redi-ri -piëren. confereren éh naai^'mu^éjcS luisteren of haar toneel Idjken. In één Map haalde Den Haag'Hiér-''- l mee een'gewéldige' achtersta^- yin op Rotterdam; en ;Amsterdan£ "Want - op cöngresgebied was er niet]yéèi; in de Hofetad, Het was dan óokrhmd':; nodig dat er iets kwam 'in* de .plaats van de(afgebroken)":] IMereiituin: Maarook iets voor dé' cultuur/- opv-.> dat bijvoorbeeld het gebouw van K P en W;aigebrandwas^^:',H;y;^^^ Dat werd dan het- Nederlands. ^Congresgebouw. Jawel. met een';na-; tionaal tintje. .Tenslotte zetélt .de re^i gering daar én' die kan1 hét'; hiét]oh- ;'- verschillig laten dat,, dé ,iioödzaak- 'van zulk een- enorme^vergaderac- commodatié haar aangaat 'Er 'werd dan ook gebouwd met. ,rijkssteun.;y Maar de- gemeente heeft'de "-zaak moeten doorzetten. Hier kan; Ik eén vergelijking tref fen mét:! De Doelen. :'!Wantdeze' op.é- hing is voor Den Haag net zo'n mby:'y merit als dé start van-,;De. Doelen inv mei 1965. Rotterdam'"gingtoen 'één enönrie culturele opleving ;tégemoet,:' die nog steeds voortschrijdt. "Den Haag kan ook zoiets verwachten, zij het dat het; altijd .al meer cul tuurstad was. Wel is het duidelijk dat Den Haag] op cöngresgebied hoge ogen gooit Er is een belangrijke concurrent voor de andere stéden mét "con-! greszalen bij gekomen". Laten we dat Den Haag gunnen. Ondanks zijn lig- ging bij de zee en zijn. vele parken heeft, hét ooit al geen metro, geen tunnels en geen haven, zoals. Rotter dam. Het had echt wel eens! aanwinst nodig. een TJET Nederlands Congresge- AA bouw is- precieshet omgekeerde van Rotterdams troetelkind' De Doe- len. Hier staat de cultuur nummer één, het cbngresseren nummer twee. Iri Den Haag ging het om congresse ren en werd de cultuur later toege voegd, Rotterdam deed het net an dersom. Men kan in deze krantvandaag meer lezen over de gang van zaken met De Doelen, we hoeven er-niet ontevreden óver. te zijn.Als hét in Den Haag net zo gaat is ér straks evenmin reden tót* klagen. Alleen is het duidelijk datDe Doelen eigen- lijk zou moeteri worden uitgebreid. Er is een mooi terrein aan de ach- terzijde nog'vrij. Daar zou, dacht .iky zo even doorredenerend, bést -ééns een flink gebouw met nog wat grote zalen kunnen warden neergezet. Een garage er onder, een hotel er boven op, het geheel integreren in de ex ploitatie van De Doelen. 'Als, het gaat om congres- en hotelruimte is er niet zo gauw te veel. Zij, die het aangaat; moesten maar eens denken over deze. een- voudige suggestie van Jan Krant.:: Zo groot als het Nederlands Congresge bouw hóéft het allemaal ook weer niet. Maar als., je de cijfers beziet loopt De Doelen, al aardig vol. Dan mag men toch wel akn de toekomst gaan denken?V' -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1