EMOUS Uitbreiding Nieuwe Matex Fatale stappen kerken voorkomen Conflict in Bijdorp over stinksloot i AGENDA Zendapparatuur voor arts V leer iu Biafra boogaard 498- 748.- 945.- 299.- 75.- 49.50 37.50 boogaard KIEVITSEI artistieke place-mat voor verzorgd CULTUURNOTA IN DE RAAD STADSGEHOORZAAL voor nieuwe abonnee opgeeft r 590ste Staatsloterij biedt beter t 468- comfortabel 5 7 198- 135.- campingshow Oecumenische werkgroep in Kethel-Groenoord: Wwee „hands" in Stadsgehoorzaal Ds. W. Vors gaat naar Eist (G) Burgerlijke stand Avond V. D. over vrijetijdsbesteding Beivoners contra wijkvereniging L. N. van Exel overleden r Inbraakjes en sclieepsdiefstal Vet/iM£n de knoop J 19-20-21-22 maart Ledenvergadering SGP (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Wij willen in |de relatie, kerk en stad" tot een ^maximum aan samenwerking l-komen". Dit schrijft de oecume- |nische werkgroep Kethel- tGroenoord die onlangs is opge richt. Deze werkgroep wil ver- Jder alle interkerkelijke activi teiten bevorderen die dienstig pijn aan deze samenwerking. Diensten jl IA AR DINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM vandaas en morgen en dagelijks tafeldekken, ook als u "even tus sendoor" iets eet. Van naturel linnen, met de hand bedrukt in klein kunstnijverheids-atelier. I Donderdag 20 maart 8 uur n.m. SMOG TOWN DELTA DANS- JAZZBAND en SHOWORKEST Kaarten a f 2.dagelijks van 10-1 uur aan de kassa. Ik geef opals nieuwe abonnee: 1 I I I I 3 Postzegel is niet nodig ois u op de envelop schrijft: De Rotterdommer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. BüOGAAÜD - EIECIRICITEIT N.V. 's, 18 maart 1969 eerste klasse aa Kortstondig brandje in varkensstal Prestatie van DOK Schoolverenigingen in Rozenburg willen samenwerken van vrijdag fot zaterdag Candy wasautomaat indesit FORTO A.E.G. Tamaroot-S Miefe 412 Philips droogautomaaf Zimmermann centrifuge Koelkast Remington scheerapparact Q Braun scheerapparaat WSeppelfricke 4-pits gascomfoor U komt toch ook op onze jn de zaa! HARMONIE (bij Stadsgehoorzaal) 0pei'n9st'ie'en: woens^a9 t/m vrijdag van 3.00 to! 10.00 uur n.m.; zaterdag van 10.00 v.m. tot 5 uur n.m. Wij tonen de nieuwste model len. Interessante prijzen. CAMPING iMirut 82; Kethelwee la (bij Oprl- gar*S«> - Vtaardlnrcn. IS ia. Bit I SCHIEDAM Radi caal-christelijk of christeiijk-radi- Ifcaal". Over dit onderwerp spreekt Jvrijdag 21 maart het SGP-gemeente- Ifaadslid van Utrecht E. de Groot voor leden van deze partij. Deze hlj- .eentomst wordt gehouden in het Ge deformeerd Jeugdhuis, Lange, Haven Js7 en öegint om acht uur. IS T/LAARDINGEN De vogel- wacht Rijnmond heeft mij verzocht het initiatief van Hare Majesteit de Koningin te volgen om met de traditie te breken het eerste kievitsei te ontvangen. Ik heb gemeend aan dit verzoek gehoor te moeten geven en heb derhalve besloten voortaan af te zien van het tn ontvangst nemen van. het eerste in de gemeente Vlaardingen gevonden kievitsei, hoezeer ik in het verleden de traditie heb gewaardeerd. De burgemeester van Vlaardingen mr. J. Hcusdens. De oecumenische werkgroep Ke- Jfthd-Groenoord is tot dit doel dan fs»i zo breed mógelijk opgezet ,\a- pmens de hervormde gemeente hebben fitting ds. E. Verwaal en de heren C. jBrunt, H. Walraad en P. W. van plerk, de gereformeerde kerk Is ver- |?e?M)woordigd in de hren P. van der pïiessen en W. H. Bakker .en pater VV. jStalenhoef SJ en de heren J. J. van jcoilenburg en H. J, J. M. Willemsen Irijn de katholieke afgevaardigden. ge- i In een eerste bespreking werd consludeerd dat het de hoogste tijd is te komen tot inventarisering van de pionnen voor het huidige Kethel en de nog te bouwen wijken Woudhoek en Sapiand. Men wil vooral, samen werken met de bouw van kerken en kerkelijke of sociaal-culturele centra met accommodatie voor kerkdiensten. De gezamenlijke kerkenwillen tn duidelijke samenhang werken om in de nieuwste wijken van Schiedam tot een eigentijdse gestalte te komen en deze dienstbaar te maken aan de ko mende generaties. Vooral wil men een actiegroep zijn die baanbrekend werk wil verrichten om fatale ver deelde beslissingen te voorkomen. VLAARDINGEN Donderdag zal §se: programma voor het winter seizoen van de Stadsgehoorzaal wor den besloten met een populaire mu- |tiekavond. Hieraan zullen meewer- ffeen de Viaardingse orkesten "The |Smog Town Jazz Band" en het "Del- ta Dans- en Showorkest". De uitvoe- fring begint om acht uur. The Smog Town Jazz Band staat |cnder leiding van de heer L. Smith gen is ontstaan uit twee groepen mu- |sici. De ene groep bestond uit vertol- §kers van moderne kerkmuziek en de andere werd gevormd door leden |van een beatbandje. De beide uitw isten vonden elkaar eb fiormeerden |een orkest, dat donderdagavond een jgevarieerd programma dixielandmu- jziek zal brengen. Na de pauze treedt het Delta-or kest op onder leiding van de heer D. jBorst. Dit orkest heeft een bezetting 7 van veertien man. Het werd eind |1967 opgericht, waarna veel en met jsucces is opgetreden. Ans Visser ver borgt de solozang. De dirigent heeft |ve!e bekende melodieën speciaal voor het orkest bewerkt. Toegangskaarten zijn dagelijks van 10 tot 13 uur vpor twee gulden per j|stuk verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal. Verder gaat de oecumenische werkgroep werken aan een meer ver breid gebruik van de tekst van het oecumenische „Onze Vader" en het praktizeren van oecumenische diensten. Men wil hiervoor geen ex tra kerkdiensten houden, maar een gezamenlijke dienst in plaats van de gereformeerde, hervormde of katho lieke. Het plan voor gespneksdiensten van gemengd gehuwden zal door de groep nader worden uitgewerkt Andere plannen zie in de oecume nische werkgroep zijn besproken be treffen kanselruil, een centrale agen da voor kerkelijke activiteiten en het uitnodigen van toehoorders in verga deringen va kerke- en parochieraden. InmiiMels is er al op één pont over eenstemming bereikt; op palmzondag (zondag 39 maart) zullen enkele KA THOLIEKEN EEN HERVORMDE DIENST BIJWONEN. In deze dienst zullen enkele jongeren belijdenis van hun geloof afleggen. VLAARDINGEN De N.V. Nieu we Matex heeft ais -gevolg van haar exDansiedrift uitbreidingsmoge lijkheden buiten de poort gezocht en. gevonden. Het resultaat levert deze plaat op van de Vishalstraat, waar tussen de oude bebouwing (links) gloednieuwe tanks zijn geplaatst voor de opslag van eetbare oliën en vet ten. SCHIEDAM Ds. W. Vons, her vormd -predikant in Kethel-dorp heeft het beroep dat de hervormde gemeente van Eist (Gld.) op hem heeft uitgebracht aangenomen. Ds. Vons staat sinds 12 -april 1964 in Kethel, waar hij .bij de opbouw van de grote wijk Groenoord baan brekend werk heeft verricht. Tot de komst van de tweede predikant in Kethe!, drs. E. Verwaal, had hij de geestelijke verzorging over dit hele stadsgedeelte en Kethel. Een datum voor het vertrek van ds. Vons is nog niet bekend. De kerkeraad van de christelijke gereformeerde kerk Ijeeft een tweetal •gesteld, staande uit ds. J. van Amstel te Middelburg en ds. G. de Vries te Rijnsbung, HOEK VAN HOLLAND Geboren; D. de Lij ster-Jonge jan d. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond zal de heer P. W. J. Steinz, docent aan de Nutsakademie te Rotterdam, in de recreatiezaal van Vroom en Dreesmann aan het Veerplein een le zing houden over „De creatieve vrije tijdsbesteding". Bovendien zal in de ze zaal een expositie worden gehou den. bestaande uit werkstukken van leerlingen van de Viaardingse Vrije Akademie. Vroom en Dreesmann wil door middel van deze avond haar bijdrage geven aan het publiek wat betreft het wijzen op zinvolle mogelijkheden van vrijetijdsbesteding. Bovendien hoopt het winkel-bedrijf dat op_ deze manier de Vrije Akademie dié be kendheid krijgt, die ze verdient. De avond begint om acht uur. ROZENBURG De heer L. N. van Exel, oud-kassier van de Coöperatie ve Haiffelsenbank is op 85-jarige leeftijd overleden. Vanaf 1932 tot aan zijn pensionering heeft hij de kas van deze bank beheerd. De heer Van Exel was veertig jaar ontvanger bij de hervormde gemeen te. In 1932 werd hij gekozen tot lid van de gemeenteraad voor de CHU. Hij bleef vier jaar in de raad. De begrafenis geschiedde vanmid dag, nadat in de hervormde kerk een rouwdienst was gehouden. SCHIEDAM De afdeling Rotter dam/Schiedam van de Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar" houdt donderdagavond een ruilbeurs in ge bouw Arcade, Lange Haven 71. Aan vang acht uur. i Stadsgehoorzaal: -Drie glim M Jr., 20. Triangel: niekHng, 20. blauwe panters, vergadering Stu- H-estnlecwland 5S: biddag voor gewas en seref gem, ds, L. Huisman, 15 en iisjo. ImmanuClkerk: Interkerkelijk avond- ijEebea, 19.30 tot 19.55, Maranathakerk: ver gadering xcvb Vlaardlngen-Zuid, 20. WiB^Itant00r **De Rotterdammer**, Smalle ,T«nstraat tel- 3^6775. Alarmnummer ijoutie: zui. GG GD: 3444. Alaumnum- £:SL>voor meI^ifigen luchtverontreiniging; Klachten bezorging; H. Vcrhey. P. ^f«\»Drossaert*tr' 21 tel. 343345, dagelijks AP°lheok: Van Hogendorp, Van Ho- sendorplaan 129a, tel. 34.4233. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt tl. tel, 2234, Maenalla Deïkerk: NCVB-jaarfeest. 20 i. H Au'a RHBS: Schied. Filmkring, lezing H drs- G. W. M. Schuurmans, 20 e Cl£Jlr* Sociale Belangen: Be.f aardenkoor göerjectute, 14-16; Ledenvergadering DOK. Magnalia Deïketk: Passie-muziek, 19-20.15 Bijkantoor »,dc Rotterdammer'*; Lange kerkstraat 32, tel.- 26.63.82. Redactie Schiedam; E. M. van Houwclm- Juhanalaan 84, tel. 26.57.64, b.g.g. t!u'8S toestel 156. Klachten bezorging: Jon. Gröneveld. Singel 93. tel. 25.35.38, maandag t.e.m. vrijdag van 13.30 - 19.30 en aj g 18~19 uur- Alarmnummer politie: 25.46.66. G.G. G-D.: 26.92.50, i Alfifnnummer voor meldingen ïuchtver- oatreiniging en geluidshinder; 26.26.26. t., Potheek: Nleuwiand. Wlbautpiein 17. 26.75.32. (Van een nzer verslaggevers) VLAARDINGEN De aktie voor de kinderen In Biafra gehouden op de christelijke huishoudschool, heeft zeshonderd gulden opgebracht Het geld zal worden gebruikt voor de aankoop van een zend- en ontvangapparaat, dat naar het medische team van dokter J. Vleer in Biafra zal worden gevlogen. Deze arts heeft in de jungle een oorlogshospitaa'i gesticht. Het is echter gebeurd dat dit team een week lang met de kinderen heeft meegehongerd wegens gebrek aan voedsel en het ontbreken van enig contact met de buitenwereld. De zend apparatuur moet een dergelijke hongerweek voorkomen. Hiermee zal de arts namelijk contact kunnen opnemen met dokter H. Middelkoop, die een twintig mij] verder in het Queen Elizabeth Hospital werkt. De negentig dozen en kisten met voedsel en medicamenten is maandag in een volgepakt chartervliegtuig van Schiphol vertrokken naar het noodgebied. Ook is een coaster naar Biafra op weg. Dit schip is in de vaart gebracht door de inter nationale stichting Terre des Hommes, wereldraad van kerken en het Rode Kruis. De reis zal ongeveer een maand duren, omdat via een grote omweg moet worden gevaren teneinde de Nigeriaanse marine te omzeilen, SCHIEDAM Tussen de eigena ren van de woningen in die Burge meester Verveenstraat en de aan grenzende Spoorbaanstraat in de Ke- thelse wijk Bijdorp -is een conflict ontstaan over het dempen van een ■vervuilde sloot, die tussen de achter zijde van de woningen zijn stank verspreidt. De wijkvereniging Bijdorp, die als bemiddelaar tussen de huiseigenaren optreedt, heeft geen enkele beslis singsbevoegdheid. Daarom heeft deze vereniging het gemeentebestuur ge vraagd verdere stappen te doen. Oorspronkelijk waren alle huisei genaren het er roerend over eens dat er iets moest gebeuren met de ver vuilde sloot. Op een vergadering kwam men snel tot overeenstemming. Toen het echter op tekenen aan kwam, trok een aantal huiseigenaren zich terug. De voornaamste bezwaren golden de hoge "koster: van dedemping en het noodzakelijk breekwerk in de bijkeuken en. de douche. Overigens was al een fonds gevormd ter bestrif- ding van de onkosten, terwijl verder was afgesproken dat de demping van de sloot zoveel mogelijk door de be woners en huiseigenaren zelf zou ■worden gedaan. De huiseigenaren die tegen dem ping zijn, hebben inmiddels ook niet stil gezeten en ook een brief aan B. en W". gestuurd. Zij hebben nog meer bezwaren tegen demping. „Onze hui zen zullen te nat worden door de regen en een te hoge grondwa terstand", schrijven ze, terwijl zij vrezen in hun vrijheid te worden aangetast door de voorgenomen dem ping. Ten slotte stellen zij dat de huizen schade zullen ondervinden door het zware verkeer, aangezien de trillin gen thans door de sloot worden te gengehouden. Toch komen zij ook met een plan; zij willen de sloot weer helemaal openmaken tot aan de duiker aan de Schiedamseweg. Daar na zijn zij bereid in samenwerking met de andere huiseigenaren en be woners het grootvuil te verwijderen. Tot slot stelt men dat er dan een beschoeiing kan worden aangebracht, zodat de vuile sloot weer een redelijk aanzien krijgt. SCHIEDAM - Een van de belang rijkste punten die de gemeenteraad maandagavond krijgt fe behandelen is de cultuurnota. Deze nota is verle den jaar verschenen, en wil een vol ledige inventarisatie geven van het Schiedamse cultuurbeleid, terwijl de nota ook voorstellen doet om uit de culturele impasse te komen waarin Schiedam nu al jaren verkeert. In het landelijke gedeelte van de gemeente moet worden gesloopt Ter bestrijding van de kosten vragen B. en W. de raad nogmaals een krediet van ƒ25.000. Eenzelfde bedrag is no dig ter bestrijding van de kosten, die bij de ontruiming van gebouwen en terreinen voortvloeien uit de toepas sing van de vergoedingsregeling. De gemeentelijke reinigingsdienst heeft twee nieuwe strooiauto's nodig. Dit voor het strooien bij de gladheid en ter vervanging van het oude ma terieel. Verder is er een rijwiel padstrooier nodig en moet een oude strooier worden gereviseerd. Ge vraagd wordt een krediet van ƒ22.500. De reinigingsdienst heeft verder twee nieuwe persvuilauto's nodig, één ter vervanging van een tien jaar ou de wagen. Hiervoor is een krediet nodig van 165.000. o.i.y. L. SMITH en o.I.v. D. BORST - Zang: ANS VISSER I 1 I I I straat: plaats: Ats beloning voor mijn aktivitelt ontvang ik een place-mat. De nieuws «bonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. Mijn naam straat; plaats: betaalt: CJ per kwartaal O per maand Inzenden aan Bureau van dit bladj Op ons klein, maar goed geoutilleerd modern kantoor wordt gevraagd, een voor spoedige indiensttreding vlot en accuraat werkende afwisselend werk. Min. leeftijd 18 jaar. in!.: Emmastraat 9 Vlaardingen, tel.: 348744. Vraagt u naar de heer v. d. (chef administratie). Borg Prijzen van f f f f f f f f 10.— 50.— 50.— too.— 100.— 200 400.— 1.000 Een prijs van 2.000.— 2.000.— 2.000.— 2.000.— 2.000.- zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op-, zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op: zijn gevallen op nummers eindigende op: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer: is gevallen op het nummer. De prijs van f 5.000.— f 25.000.— De extra prijs van f 50.000.is gevallen in de serie F op het nummer: en de troostprijs van 1.000.op nummer: van elk van de andere series. 4 62 68 561 426 876 755 5710 064401 007051 056250 002683 048385 011923 077430 049023 049023 SCHIEDAM In een shipshand- ler bedrijf op de Strickledeweg is vannacht ingebroken. Men kwam •binnen door het oplichten van een ruit aan de achterzijde die gedeelte lijk open stond. Alles werd door zocht, maar er wordt niets vermist Verder werd gisteren een inbraak ontdekt in de HBSS-kantine in het sportpark Harga. Hier had mén een. plaat hardboard, die voor een kapotte ruit was gespijkerd, weggehaald. Er zijn drie flesjes limonade en een ge deelte van een flesje bier opgedron ken. Ten nadele van de ^-jarige super intendent N. E. uit het Noorse Bergen is een portefeuille met 400 gulden weggenomen uit een niet afgesloten kast in zijn hut. Zijn schip, de Noorse tanker Lueian ligt voor repa ratiewerkzaamheden bij Wiiton-Fije- noord. 7- De portefeuille is later eldere op het schip teruggevonden; de 400 gul den waren verdwenen. SCHIEDAM In de varkensstal van de veehouder J. "van Vliet op de Kerkeweg in Kethel ontstond, gister avond een -begin van brand. Een van de biggen was tegen de elektrische bedradi-ging opgelopen die daar was opgehangen voor de verwarming. Een vonk kwam terecht in enkele halen stro, die -begonnen te smeulen. De veehouder wist met behulp van zijn zoon en buurman L. Hij dra het vuurtje te bedwingen. De schade, enkele balen stro en wat kleding van de 'zoon, bedraagt f 100. SCHIEDAM Bij de nationale wedstrijden van het KNCGV in de sporthal te Ede is DOK tot enkele mooie successen gekomen. De groep dames ritmisch onder leiding van Joh. Derksen behaalde een derde prijs. Een tweede prijs werd niet toege kend. Zou de DOK-groep O.l punt meer hebben behaald, dan hadden de Schiedammers de tweede prijs gekre gen. De heer A. van Tilburg kwam persoonlijk tot de tweede prijs in zijn groep. Woensdagavond houdt DOK in Christelijke Sociale Belangen de le denvergadering. Aanvang 19.45 uur. ROZENBURG De vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs vindt over het algemeen, dat een voorlopig bestuur moet worden ge vormd uit de huidige besturen van hervormd en gereformeerd onder wijs. Dit voorlopige bestuur dient ini tiatieven te nemen voor samenwer king bij de scholenbouw in Plan Wesv. Ook de christelijke kleu terscholen hebben al aandacht besteed aan de volgende nieuwe school in plan west. In een vergadering van de Vereni ging voor geret onderwijs werd het bestuur in overweging gegeven nu al bij de zwemvereniging De Zee hond een aanvraag in te dienen voor zwèmonderricht in de zomermaanden van 1970. Deze zwemlessen zouden in de plaats komen van gymnastieku- ren. Tn de vakature G. Versluis werd de heer Jac. Verhey gekozen. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 januari JL 210 (in 1968: 195). 10 votaiEtömaüsche waspro gramma's. Van 668.— voor Een automatischs wasma chine geeft u veel gemak. Tenminste, als hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij de vakman. Bij era p. v. «na. eS' i 8INNENSINQEL 165 TEL. 3J248S - VLAARDINGEN daar zit'm Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van 'n FORTEX kostdum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua en pasvorm. dessin Kies uit onze prachtige kollektie -e mw* atrft Mam hud i Korte Hoogstraai 11a, j Tel. 346151, Vlaardingen.- 5 kg. vütoutomaat met 9 b asiswasp rogra mm a 's en tafrl-oze variatiemogelijkhe den. ZeUrelniger.de pomp Van 729.voor Automatische frommel was- vasmacMne mot aangeb. 2800 toeren centrifuge. Van 965voor De wasautomaat me?t de verbazend lange levens duur. Met fabrieksgarantie. Compact model. In enkele minuten uw was strijk- of kurkdroog. Van 376.voor Capaciteit 3 kg 140 Uiter tafelmodel, bekend fabrikant, met Nederlands garantiebewijs Het gascomfoor dat op elk tpm tafelmodel-koeik ast past Met afdekplaat WINKEL I: SchleJamsewe-R 41 WINKEL II: v. Hojtnilorpplein 33 Dinsdag de gehele dag geopend. Vrijdagavond koopavond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1