Ook winkels en bergruimten duurder B en W geven uiteenzetting over huurverhoging april I Nog dit jaar eerste paal? Bouwplan geref.-kerk voor Kethel vordert AGENDA VERKAOE Taxi botst op politiewagen Ubent welkom VI. 65 uit bezwaren tegen wetsontwerp luchtverontreiniging Kijk rustig rond Voor BELMDENISGESCHENKEN naar BLIJLEVEN DOK-leden moeten volgens bestuur wat actiever worden campingshow HANDICAP Acht CMB-leden gehuldigd Rayonbijeenkomst chinchiflafokkers rs. ra Zestig km op provinciale weg BOOGAARD - ELECTRICiTEIT N.V. ELEKTR0M0NTEUP.S Vuil storten op zaterdagmorgen Burgerlijke stand D. Mast blijft damstrijd leiden vfl 19 - 20 21 - 22 rraart Politiek trefpunt Democraten '66 Brandje houlopsla schade drie mille modehuis znOstert] mm Vergadering van middenstanders In Den Haag gehoord Installatie nieuw hoofd Julianaschool Van de Hoek tot Vlaardingen SCHIEDAM Emmastraaf 9 - Vlaardingen Boogaard - Electriciteït NV. A. ASSISTENTE voor de winkeladministrafie B. ASSISTENTE voor de magazijnadministratie The hearts of soul in gebouw Triangel Padvinders brengen? show in Triangel r c n kg eOTTERbAMMER PONDERDAG 20 MAART 1960 U komt toch ook op onze m de zaal Harmonie (by Stadsgehoorzaal) OPENINGSTIJDEN i/m vrijdag van 3 tot 10 uur n m. Zaterdag v 10 u v m tot 5 u. n m. VUj tonen de nieuwste modellen. Interessante pryzen CAMPING HOOGSTRAAT 32 KETHEL WEG la (by Opelgarage) VLAARDINGEN SCHIEDAM Het college van B en W gaat dezer dagen de be woners van woningwetwoningen en huurders van andere gemeente lijke panden informeren over de huurverhoging die 1 apnl ingaat In een uitvoerig schrijven aan de gemeenteraad zet het college uit een hoe het de bepalingen voor de verhogingen heeft toegepast {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onder auspi c en van de politieke partij Democra ten 66 wordt vrijdagavond in café restaurant Maas een zoge nsamd politiek trefpunt gehouden Alle in de gemeenteraad vertegen voordigde politieke partijen zijn uit genodigd hieraan deel te nemen Gediscussieeid zal worden over de ontwerpen Hoe staat men tegeno ver de Provinciale Staten?" en Hoe denkt men over een wens in zoals de PvdA d e m Amsterdan heeft gehou den Van alle partijen zijn twee le den gevraagd om zitting te nemen m een forum dat vragen uit de zaal moet beantwoorden De ammo voor het forum blijkt niet enorm groot te zijn Alieen de PvdA KVP en WD hebben reeds toegezegd een of twee mensen voor achter de tafel af te vaardigen De discussieavond begint om acht uur De 1 uur van de na oorlogse wonin gen die op 1 januari 1968 bewoond waren wordt zes procent hoger Dit percentage wordt genomen van het totaal van de kale huur en van de sastfe lasten zoals centrale verwar ming liftinstallaties e d Een aantal woningen m Groe noord-midden die pas na 1 januari 1968 werden betrokken, vallen even eens onder deze zes procent verho ging Deze huizen behoren namelijk tot een omvangrijk complex waar van de gemiddelde datum van lx, ivo nu>s in 1967 valt Van de woningwetwoningen, waar voor de gemeente geen rijksbijdragen fe* SCHIEDAM Een brandje in de houtopslagplaats van de Verenigde Glasfabrieken aan de Buitenhaven weg heeft woensdagmorgen een scha de van ongeveer drieduizend gulden veroorzaakt De bedrijfsbrandweer vuur geblust. heeft het SCHIEDAM Langzaam maar ze ker krijgen de plannen voor de bouw van een nieuwe gereformeerde kerk in Kethel Groenoord gestalte. Reeds enige tijd geleden werd bekend dat er een vijfde predikant In Schiedam xal worden beroepen, die deze wijk als werkterrein krijgt Inmiddels heeft men ook zijn ge dachten laten gaan over de bouw van een kerkelijk centrum dat binnen met al te lange tijd ip. Groenoord zal vemjzen Allereerst is daar natuurlijk de fi nanciële kwestie Via vr jwüllge bijdragen komt jaarlijks een bedrag van ƒ75 000 m kas Toch vindt de commissie van beheer die de plannen op tafel heeft gebracht, het praktisch onverant woord een neuwe predikant te be roepen, laat staan een kerk te bou wen Het benodigde bedrag werd slechts voor driekwart bereikt Na de vele positieve reacties van de leden van de wijk Groenoord-Ke- Met genoegen voldoe ik aan het verzoek om de kermende rheuma-colleete bij u aan te be velen. Het Is u allen bekend dat velen de handicap van de rheu ma moeten ondergaan Voor de leniging van de hier door ontstane nood zijn behalve de gelden van de overheid grote bedragen uit particuliere midde len nodig Hiertoe worden om collecten gehouden Veel respect heb ik voor de enkele dames In Schiedam die door zich voor de organisatie van deze collecte in te zetten het werk voor velen doen Laten wij met elkaar door milde giften pro beren deze mza-nelmg te doen slagen, waardoor de inspanning van deze enkelen grote resultaten knjgt en het werk tb v de xheu- ma patiënten kan. woröèn voort gezet Schiedam 20 maart 1969 De Burgemeester van Schiedam H Roelfsema VLAARDINGEN Op de Mara- thonweg ontstond woensdagmiddag brand in de motor van een personen- l auto De brandweer heeft het vuur geblust De eigenaar is de 32 jarige H ft R. uit Vlaardingen, De oorzaak, van de brand, die voor ongeveer duizend gulden schade heeft aangericht is vermoedelijk kortsluiting Vandaag en morgen en dagelijks thel heeft de kerkeraad algemene za ken die de verantwoording en de laatste stem m de plannen heeft ech ter de knoop doorgehakt Zowel het kerkelijk centrum als een predikant komen er Ruim seven ton Onder de gegeven omstandigheden zal het In de eerste plaats nodig zijn een eenvoudig kerkgebouw met byge bouwen 4e projecteren met ongeveer 600 zitplaatsen Aangezien van over heidswege bepaalde eisen worden gesteld wat de uitvoering van het gebouw betreft zal hiermee ƒ725 000 ïijn gemoeid Hiertegenover staat dat dan een subsidie van het njk zal worden ont vangen van ƒ200 000 ƒ225 000 Op advies van de generale deputaten kerkopbouw zal ernaar gestreefd worden dat de bijgebouwen, die met alle voor subsidie in aanmerking ko men, zoveel mogelijk geprojecteerd worden als dienstig aan de openbare godsdienstoefening terwijl deze ruimten m de week voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden Zo wordt gedacht aan een rahnte voor kinder nevendiensten, waarvan het aantal zitplaatsen volledig mee telt voor subsidie zelfs zou het m® gelijk zijn laatstgenoemde ruimte ook op zondag te laten gebruiken door andere kerkgenootschappen. Voor het verkrijgen van de reste rende vijf ton is men aangewezen op het Bouwfonds Kethel en op een nieuw te plaatsen lening De grootte van deze lening die een looptijd zal hebben v<»n 30 jaar is voor rente en aflossing afhankelijk, van de op brengst van het bouwfonds Gemeenteleden hebben inmiddels reeds ƒ31 000 bijeengebracht Boven dien wordt verwacht dat in 1969 de inkomsten van de Gereformeerde Kerk de uitgaven zullen overtreffen Dit overschot wordt gestort in het Bouwfonds Kethel Een pluspunt is verder dat enkele gemeenteleden reeds toezeggingen hebben gedaan dat 20000 renteloos kan worden geleend Men hoopt nog dit jaar de eerste paal te kunnen slaan 61 -daazdxngea. meer ontvangt kan de huur alleen verhoogd worden, wanneer de huur der ermee akkoord gaat B en W noemen twee complexen m oost en vier in het westelijk gedeelte van Nieuwland Zij hebben aan de huur dtrs een verhoging van zes procent voorgesteld. Deze regeling is ook van toepassing op 36 vooroorlogse wonin gen aan de Van Marumstraat 47 aan de Fultonstraat en 34 aan de Paral lel weg Nog niet zo lang geleden zijn deze woningen verbouwd en daarom zijn zij op 1 april 1968 niet m huur verhoogd Naar Bij deze woningen Is een nare bij komstigheid. Begin dit jaar zijn de woningen In de Van Marumstraat en de Fultonstraat in het vostelijk stadsgedeelte In huur verhoogd Deze bewoners gaan dus dit jaar een dub bele huurverhoging betalen. Hetrelf- de geldt voor 34 woningen aan de Parallelweg die enige jaren geleden door de gemeente werden, hersteld De gemeente Schiedam is verder nog huisbaas van een aantal wonin gen gebouwd onder een voormalige premieregeling Tot deze woningen behoren enkele panden m Nieuwland die geheel vnj staan en drie toren flats B en W willen ook voor deze wo mngen de zes procent verhoging zien toegepast wegens de gestegen kosten en de onderhoudstoestand waarm de Wdmngen thans verkeren Ook bedrijfspanden die eigendom van de gemeente Schiedam zijn ont komen niet aan een huurverhoging B en W vinden het redelijk dat zo wel voor winkels als bergruimte zes procent meer wordt betaald De hu ren van garages worden voorlopig EEN RESERVEWIEL (Van een onzer verslaggevers) VLAARINGEN e=» Volgende week dinsdag houdt de Vlaardingse christelijke middenstandsvereniging de laatste vergadering van dit sei zoen in de studiezaal van de Chr Middelbare Ondememersschool aan de Westhavenkade 95 De bijeen komst begint s avonds om acht uur Mr M G van de Kaa secretaris van het Nederlands Christelijk On dernemers Verbond houdt een korte inleiding over de mogelijkheden en consequenties van een samenwerking m orgams atie verb and met de plaatselijke afdeling van de rk zusterorganisatie Deze inleiding wordt gevolgd door een discussie Na de pauze zal de heer A M. Poot accountant te Vlaardingen, in kort bestek adviezen en aanwijzingen geven over de per 31 maart op te maken afrekening van de BTW die moet worden afgedragen Daarna bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen VLAARDINGEN De christelijke metaalbednjfsbond afdeling Vlaar dingen heeft dmsaagavond op een speciale bijeenkomst in eén van de zalen van de Maranathakerk acht le den gehuldigd in verband met hun veeljarig lidmaatschap Vier ervan waren een halve eeuw lid en de overige werden gehuldigd voor veertig jaar trouwe dienst De bijeenkomst die o a werd bijge woond door bondspenmngmeester J A van Stapelen had een feestelijk karakter Na de pauze werden dias vertoond over Israel De bijeenkomst werd geopend door voorzitter J Troost die in het kort nog eens de verdiensten van de jubi lanssen naar voren bracht De bondspenmngmeester die zich de huisvrouw van de CMB noemde om dat hij de centjec moet zien binnen te krijgen overhandigde de heren A Meerman G Both P Knoester en B C Hoogerwerf, allen vijftig jaar lid de gouden speld en lauwertak Van het CNV kregen zij een oorkonde Voor de leden die veertig jaar lid waren had de bondspenmngmeester een fraai Delfts blauw wandbord meegebracht Hun namen zijn J Hofman J Vermeer M van der Vlis en H Rolaf. De heer J Vermeer oud bestuur der van de afdeling Vlaardingen en oud raadslid bracht de leden nog even de moeilijke tijd van de oor logsdagen in herinnering Vooral toen van het hoofdbestuur het bencht kwam dat wij de afdeling moesten ontbinden De afdeling Vlaardingen aldus de heer Vermeer heeft dat met gedaan maar ging illegaal door Zelfs verjaardagen vieren was er toen met bij De heer Vermeer zei verder nog dat zijnpolitieke carnere in de Vlaar dingse gemeenteraad m nauw ver band heeft gestaan met zijn bestuurs functie in de CMB De opleiding in de vakbond heb il' m de politiek goed kunnen gebruikeiv zei hij. met verhoogd Dit zal m de loop van dit jaar nog eens worden bekeken Oude voor afbraak bestemde pan den vallen evenmin onder een verho ging Wat betreft de overige oude panaen zal worden onderzocht m hoeverre een verhog ng redelijk is SCHIEDAM De twintigjarige taxiechauffeur H. R uit Vlaardingen gaf woensdagavond omstreeks elf uur geen voorrang aan een politie auto bestuurd door de tweeentwintigjarige agent H D Door de botsing die volg de belandde de taxi tegen een ver keershuisjc waarvan de apparatuur werd beschadigd Ook de beide voertuigen liepen vrijs ernstige schade op R. moest met hoofdklachten naar het Holyzie kenhuis in Vlaardingen worden ge bracht De aanrijding gebeurde op het kruispunt Oranjestraat Lange Nleuwstraat Bij een val m RET bus 59 heeft mevrouw M Sylves-Vierhoek een. heup gebroken. Zij werd m het ge meenteziekenhuis opgenomen Me vrouw S viel doordat de buschauf te ur A E D (54) op de kruising Vlaardmgerdijk Burgemeester Van Haarenlaan plotseling krachtig moest remmen De veertienjaarige Berm Joosten is woensdag middag in een gang van het St Imeldahuis door een ruit ge vallen. Zij kreeg een slagaderlijke bloeding aan de rechter pols Het kind is in het gemeenteziekenhuis behandeld Bij een snelheidscontrole op de Burgemeester Van Haarenlaan zijn woensdagmiddag vijfentwintig auto mobilisten bekeurd Een van hen reed 75 km VLAARDINGEN In het gebouw Hoflaan 45 wordt vrijdag 28 maart een rayonbijeenkomst gehouden van de Nederlandse Bond van Chinchilla fokkers aanvang 19 30 uur Hoofd bestuurder J A Leemans (Arnhem) spreekt over het pelzen van de die ren en andere belangrijke handelin gen De fokkers kunnen nun diertjes en pelsgereedschap meebrengen. Ruilen of verhandelen is toegestaan. De bijeenkomst wordt gehouden op initiatief van de Vlaardingse fokker A G J van Vliet die onlangs ver rast werd met het onderscheiden van een van zijn dieren als nationaal en internationaal kampioen. Kom naar de Roy at/Deco Showboot - "n boot vol woon-ideeën U kijkt uw ogen uit. Prachtige Royal en Peco wand- meubel systemen en verder alles voor uw Inteneur Verrassende nfeuwljesl Toegang vrif Niemand praat u Iets aan. SCHIEDAM De Vereniging tot bevordering van het christelijk on derwijs in Schiedam gaat een nieuw schoolhoofd installeren. Het gaat om het meuwe hoofd van. de Prinses Ju lianaschool voor gewoon lager onder wijs de heer W J van Wijk, die op donderdagavond 27 maart wordt geïnstalleerd in het gymnastieklokaal van <e inwendig geheel opgeknapte school aan de Oostsingel 9 an een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Vlaardingse kunstenaarsvereniging VI 65 heeft vandaag haar bezwaren kenbaar ge maakt tegen het ontwerp van wet inzake de luchtverontreiniging De bezwaren werden naar voren ge bracht en toegelicht tijdens een hij eenkomst in het Binnenhof met de leden van de bijzondere commissie die het wetsontwerp voorbereidt. Als vertegenwoordigers van VI 65 traden op mr F Hehemann, de heer K. Kwak enir A C J Kroesen In het bezwaarschrift van de kunste naarsverenigmg wordt allereerst gesteld dat VI 65 het totstandkomen van een wettelijke regeling in het belang van het voorkomen of beper ken van luchtverontreiniging toe juicht. De kunstenaars zijn echter van mening dat gezondheid veiligheid en algemeen welzijn van dB burgers die nen te prevaleren boven economische belangen Zij vragen of het aanbeve kng verdient deze overweging als lei dende gedachten in de inleiding tot het wetsontwerp op te nemen. Zij begrijpen dat het bij deze inge wikkelde matene noodzakelijk is na dere voorschriften te geven bij alge mene maatregel van bestuur en an dere beschikkingen. Toch menen zij dat de grenzen, waarbinnen deze maatregelen kunnen worden geno men in de wet nauwkeurig omschre ven moeten worden GEHEIMHOUDING Gezien het algemeen belang moet spaarzaam gebruik worden gemaakt van geheimhouding die bij de be drijven met te pas en te onpas als uitvlucht mag worden gebruikt voor het met verstrekken van inlichtingen. In principe dienen indien nodig al leen zaken betreffende fabrieksgehei men en zaken betreffende de concur rentie geheim gehouden te worden Het is met wenselijk aldus VI 65 dat een getroffen maatregel ni°t van kracht wordt gedurende het daarte gen ingestelde beroep Een getroffen maatregel moet onmiddellijk van kracht worden en eventueel na be roep met terugwerkende kracht on gedaan worden gemaakt. Wanneer hierdoor schade is geleden zal hier voor een voorziening moeten worden getroffen. De termijnen voor het m werking treden van maatregelen tegen toestellen, die bij het m werking tre den van de maatregel steeds vervaar digd en in ons land aanwezig zijn, dienen duidelijk in de wet te worden vastgesteld Deze termijnen moeten kort zijn om redenen van algemeen maatschappelijk belang aldus de kunster> aarsvereniging. Bekendmaking voor de scheepvaart WWstraaféS Telefoon 343898 Vlaardingen (Van onze correspondent) MAASLAND De minister heeft voor de provinciale weg Delft-Maassluis buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van zestig kilometer ingesteld "VVat Maasland betreft is dit vanaf de grens met de gemeente Schipluiden tot aan de noordelijke grens van de bebouwde kom van Maasland De kans bestaat dat door deze maatregel het snelverkeer meer ge bruik gaat maken van de rijksweg waardoor de provinciale weg wordt ontlast SCHIEDAM Op de ledenverga- rering die DOK woensdagavond in Chr Soc. Belangen heeft gehouden is duidelijk komen vast te staan dat het bestuur grotere activiteiten vraagt van de leden. Voorzitter B van Dam zei het matige bezoek van deze verga dering geen afspiegeling mag worden van wat de leden voor hun vereni ging over hebben De meesten laten DOK maar voortkabbelen maar aangezien stil stand achteruitgang betekent zullen de activiteiten groter moeten wor den Later op de avond kwam ere voorzitter J van Noortwijk daarop terug toen hij de leden opwekte tob minder passiviteit Het jaarverslag van secretaris J F Veraart liet horen dat DOK een he trekkelijk rustig veremgmgsjaar ach ter de rug heeft met de nodige eve kan plaatsen op werken m. Het gehele WESTLAND en in Vlaarcangen - Schiedam - Rotterdam OOK HALFWASSEN EN LEERLINGEN ZIJN WELKOM Zij worden tot goede monteurs opgeleid Totaal bmto salans afliankelyk van leeftijd ervaring en tewerkstelling van, 800 - tot 1009 - per maand (IncL reisuren en reisgeld vergoeding) Vrije bedryfdcleding Inlichtingen TELEFOON 010 348741. - Na zes uur TEL. 010 342147 vraagt Zeer zelfstandig en afwisselend werk, daarom ts een Mulo- diploma en kanfoorervarmg gewenst GEHUWDE VROUWEN (met ruime kantoorervaring) kunnen zowel hele als halve dagen geplaatst worden Inlichtingen en sollicitatie Emmastraat 9, Vlaardingen, TeL 348744 vraagt U naar de Chef Administratie de Heer v d Bergh nementen waarbij de uitvoeringen m het Passage Theater er duidelijk uit kwamen Tot een sluitende begroting kwam het financieel verslag van pen ningmeester D van der Zwan, die evenwel graag het ledental zag opge voerd want door een kleine achter uitgang werd het aantal leden terug gebracht tot ruim 1050 De bestuursverkiezing leverde geen veranderingen op In de paasvakantie wordt een vol- leybaltornooi voor dames en heren en voor leden van 14-16 jaar georga niseerd op 17 mei vraagt de Ko ningin Wilhelmina mars alle aan dacht op 31 mei volgt een kindermid dag met op een latere datum mo gelijk een herhaling in Groenoord op 7 juni neemt DOK met de adspi- ranten van 10 33 jaar deel aan een tumdag m Rozenburg op 14 juni wordt ra samenwerking met Animo ra Schiedam de Gewestelijke Tumdag georganiseerd en bovendien is men present bij de Avondvierdaag se De drumband blijft bij dit alles met achter en neemt oa deel aan een drietal concoursen en wel ra Nu- mansdorp Maassluis en het traditio nele drumbandconcours ra Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met ingang van zaterdag aanstaande is dee vuilstortplaats aan de Broekpolder weg behalve op werkdagen ook geo pend op zaterdagmorgen van acht tot twaalf uur Het raadslid H Krabben (soc) had hierom gevraagd in het eerste vragenhalfuurtje van de ge meenteraad Deze openstelling is uitsluitend be doeld om -de be\ olking in de gelegen heid te stellen overtollig afvol zoals huisraad tuinafval en dergelijke gratis af te voeren. De maatregel geldt bij wijze van proef voorlopig voor dne maanden (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —^Zaterdagavond zal The hearts of soul de muziek verzorgen op de instuif van de GJV Liefde en Vrede in gebouw Triangel aan de FransenstraaL Deze groep bestaat uit dne zusjes en res manne lijke musici. Na hun eerste plapt What a price maakten zij snel carrière; Zij braden diverse keren op voor de televisie en internationaal kregen .zij ook de no dige bekendheid, nadat, hun platen m Frankrijk, Belgie en Canada op de markt werden (gebracht. M Kaarten zijn deze .kfieri voor 2,30 A per stuk vrijdagavond tussen negen uur in voorverkoop te krijgen in gebouw Obadja aan de Calleii^ fourghstraat J)e instuif begint om acht uur VLAARDINGEN -De "Wessfel Groep 2 van het district Beneden Maas van de Nederlandse Padvin ders brengt morgenavond, vrijdag ra gebouw Triangel een revue onder het motto VanaÜeswat Vierentwintig welpen van akela Pet en zestien verkenners van );hop~ man Scholl werken mee, r De welpen brengen hun revue ra de trant van een t.v-uur De verken ners zullen zich hoofdzakelijk bij de padvinderij houden. Het geheel staat onder leiding van hopman M L Ouwerkerk. Voor de bijeenkomst, die om 20 uur begint zijn kaarten verkrijgbaar aan da zaal De toegangsprijs bedraagt 2 25 VLAARDINGEN In de kopgroep van de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen is weinig verandering gekomen. Mast is nog steeds aan de leiding ook al speelde hij remise tegen Van den Kerkhoff. Verburg moest tegen Biel ook met remise genoegen nemen, terwijl ra deze groep Van Leeuwen en Vermeu len ook beiden de halve winst voor zich opeisten. Als Niestadt terug komt van va kantie moet hij een achterstallige partij inhalen en als hij deze ra winst weet om te zetten zal hij zich meteen ra de kopgroep scharen. Dan heeft hij nog de beste kansen op de eerste plaats* De stand ziet er momenteel als volgt uit 1 Mast 7 punten rat 5 partijen 2 Verburg 6 uit 4, 3 Niestadt 5 uit 3 4 en 5 Van den Kerkhoff en Van Veelen beiden 4 rat 4 6 Biel 3 rat 4 7 Van Leeuwen 2 uit 4 en 8 Vermeulen met éen punt uit 4 partijen In de eerste klasse heeft Molenaar de leiding genomen met 7 punten rat 5 partijen. Hij speelde remise tegen Smits die daardoor met Lucassen sr en Bredius de tweede derde en vier de plaats delen met ieder zes punten. Bredius won van Korver en eerder had hij tegen Tom remise gespeeld. Boudewijns bracht Lucassen jr diens vijfde nederlaag toe en klom daar door op naar de vijfde plaats met 5 punten Gerritsen, Korver en Wape naar hebben ieder 3 punten, maar zij hebben ook enkele partijen, minder ge speeld. In de tweede klasse won Snijders van Sluimer en versloeg W den Breems zijn naaste concurrent Mooij Van Osnabrugge won van J den Breems Hier luidt de stand 1 W den Breems 5 punten uit 4 ^partijen, 2. Sluimer 4 uit 3 3 en 4 Mooij en Snijders ieder 4 uit 4. De vijfde en zesde plaats wordt gedeeld door de Gruijl en Van Osnabrugge, die elk dne punten hebben, terwijl J den Breems hekkesluiter is met een punt rat drie partijen. yj 9 JWS Pagina 5 O» Ha' wijkcentrum Ledenvergadering ABC 20 Gerei Jcugdbult VCVB 20 Arcade Kuil beu rs verzamelaar» 20 Milsis Sacrum Bridge cursus 20 Chi*. Sociale Belangen Kring Maasmond "Turnvereniging 28 Bestuursverg CMB 20 Mamnenver Calvijn, 20 Wijkcentrum Souwbedrijlsbomd leden verg 20 Waterepontver De Sehie leden verg so Sonja Bern en Donald cabaret liedjes en (NIVON) 20 Artade Grafische Bond 20 Sursurn corda WCGOV 29 ^Chr Sociale Belangen SBLO ledenveng.» Wljkgebouiv Oude Maasstraat iste ronde Seraoonlljxe damtitel J9J0 Bijkantoor De Rotterdammer" Lange Kerkstraat 82 tel 26 63,82. Redactie Schiedam B~ M. van Houwelto gen Juttairalaan 84 tel 26.5" 64 b g.g «55 88 toestel 156 Klachten bezorging Joh Grtoeveld Singel S3 tel 26,35 38 maandag t.e.m. vrijdag van 18.30 en sater dag as-as uur Alarmnummer politie 26 46.66 GG 6c GD 26.S2.90 Alarmnummer voor meldingen ïachtver ontrelnlging en geluidshinder 26.28.26 Apotheek ïtteuwland Witairtpleta 17 »e! 267 5 32 Wanneer tl niet hoort bjl de klas se als ik maar een pak aan heb maar bij de groep van krltisiche mannen, die Anders en béter" ia kleding prefereren zul len wij V graag eens ontmoeten Wij beioven V een aangename kennismaking heeft U vast en zeker Heeft U ook al een re- servebril, Mostert een heleboel Kompleet met, glas voor ƒ29 50 J ItMCtlTMl I4*-U0 Vlo*n4in«n - T.LMJOQJ De show boot komt! Botterdam Van vrijdag maant 21 t/m zaterdag 29 Ligplaats Lage Brfbrug aan de ztjde vam Rochusaenstraat Open vrijdag 1222 uur zaterdag 10—18 uur Overige dagen. 19—22 uur (zondags gestoten) sim h. -A- VLAARDINGEN De leden van de tafeltenndsverenlgtagen kunnen zich vanaf donderdag bij hun secretariaten aanmel den voor de Vlaardingse kampioenschap- per! die In april worden verspeeld Niet leden kunnen zich opgeven hij de heer A. Stolk Writ de Derttelaan 131 teL 341327 De aanmeldingsformulieren kunnen tot zaterdag 5 april worden Ingeleverd, HOEK VAIN HOLLAND Op de don derdagen 1 S 15 en 22 april geeft mej C v d Voorde in het wijkigebouw van het Groene Kruds een cursus verzorging en. bezighouden van het zieke kind HOEK VAN HOLLAND De heer Bernard houdt zondag 23 maart voor de tweede maal een zogenaamde Loodsdienst. Leden van de jeugdclubs wealken hieraan mee Het doel van de dienst Is regelmatig kerkbezoek te stimuleren. #MA ASLAMD De christelijk histo rische (kiesvereniging h-oudt dinsdag 23 maart haar jaarvergadering dn het Tref punt Naast hot huishoudeüjik gedeelte zal «en forum vragen betreffende het gemeen telijk bestuur beantwoorden De BUITENSLUIS te Schiedam zal wegens het verrichten van werkzaamheden vanaf vrijdag V 28 maart des n m. l uur tot en r met zondag 30 maart 24 09 uur gestremd zijn voor alle scheep vaart Schiedam 19 maart 1939 MAASLAND De speeltuin De Len tetum bestaat tien jaar Daarom zullen de kinderen van de leden een verrassing ont vangen Eind april wordt de speeltuin v eer opengesteld SCHIEDAM Geboren Mark, zv A Bergman en M Korpel L&sribertius 3 aP de Pijper en J W Rosendaal Sophia C G dv TT. Hamerslag en JGtDedjüc VüneentP ZV C F P van den Boogert en AJtM van de Wege Ida H dv D PoBtersm» en I Aalfs Jack N zv R van der WSodt en F E M Blok Rudolf F zv B J Hiartendorp en P il L van dor Pluijm. o Overleden P Verbaal 6 SCHIEDAM Geboren Amigelique C dv J Lemanen an J CCijs Johanna S G dv L J M Verbeek en H T van Tol Johanna dv R F Koeleman en A van óm Bout John. JW zv J Kieneker en A van Opstal Overleden K C (Bakker 58 A C H Slot. 8» M Krommenhoek, 83 E F Utrecht, 73 eehtg P G-eurdes J JP Klein 80 „7-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1