Ook niet wanneer koopavond in Rotterdam en Schiedam blijft Vlaardingse middenstand wil geen koopavond meer Plezierige cabaretavond voor de gehandicapten AGENDA Burgerlijke lentiade !êt Van De Hoek tot Vlaardingen Causerie over creativiteit m Volgend tehuis wordt protestants Marnix-atheneum met oppasaktie voor Biafra L Buis voorzitter Ned. Schuttersver. Tweede predikant NPB Schiedam Medische dienst Richting wij zers naar cle havens NW: „Niet praten maar werken aan Botlekverbinding" Morgen roept de klok uiripK I 7é %i rotterdammer (Excl.B.T.W.if 1270. VÜAARDINGEN Uit de en quête onder een groot aantal ~rr middenstanders is gebleken, dat ]EiSQuEiE VOOR BETERE VERLICHTING keuze uit ruim 600 modellen in klassieke en moderne stijl. BEUJDENISGESCHENK gaven )emocraten '66 'politiek trefpunt' VI,A.\R DINGEN Vandaag Wl.IKE'S K AN T O O RINS T A L L AT I ES Kom Siet voorjaar zien en ruiken op de bioemententoonsl ellinc en dagelijks SCHIEDAM vandaug en maandag OMZET Plan voor orichtinjï van TjpiitrMiieelpliiatseii t/m a.s. zondag in de Rivièraha!; in de gran dioze omlijsting van Diergaarde Blijdorp Rotterdam MIDDENSTAND TE WEER TEGEN KOOPAVOND melk heerlijk boter vers kaas kostelijk GRAAFSTROOM Bejaarde spoorloos Personeel St. Clara viert ver hui sf eest r. m\ MM TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C. VAN DER LELY N.V. Pagina 5 2 A ZATERDAG 22 MAART 19Ö9 i S* - De causerie, J. Steinz, docent VLA A RD1N GEN -ï die de heer P. W. ■f Nutsakademie te Rotterdam, j :,i vri|dagBvond hield in de recreatie- van Vroom en Dreesmann te Vlaardingen, trok -zo veel belangstel- j 'ling dat. alle plaatsen bezet waren i toen hij pas om 20.23 uur het woord ^^loren hadden de bezoekers het machten benut om werkstukken te bezichtigen van leerlingen van de ■i Vlaardingse Vrije Akademie. Er was lel te zien on hei gebied van ^boetseren, handenarbeid, naaldwerk, tekenen en totografie. Het onderwerp luidde: „De creatie- ai ve vrijetijdsbesteding". Daarover sprak de heer Steinz precies een uur. Hij zag creatief zijn als vrij zijn. het I ongeremd doen van wat men wil «joen, wat voor vele mensen gezond kan zijn- Echter moet men dan niet werken I «iet gemakkelijk materiaal, want pas I als het moeilijk gaat. kan het leuk f worden. Het gaat niet om het resul- taal, maar om het creatief bezig zijn. Men moet namelijk bezig zijn om eerst moeilijkheden te gaan maken om deze dan te trachten te overwin- j,eIp De charme ervan is de inspan- ning en de gehele inzet waarmee men i de problemen te lijf gnat. vorm aan het leven geven- is een menselijke wijze van «pressie. De ogen'möeten open -gaan voor de wer- keiijke creativiteit in kunstwerken. Het gaat niet om de voorstelling van het kunstwerk, maar men moet een kunstwerk mooi en fijn vinden. MIDDELBURG Op woensdag 23 april belegt de Zeeuwse Raad voor Maatschappehjk Werk een contact dag in de schouwburg te Middel burg. "s Morgens houdt dr. B. Witte, di recteur van het Nederlands instituut voor sociaai sexuologisch onderzoek ie Zeislr'een inleiding, en in de mid daguren, zal de heer A. Boom, zenuw arts te Vlisslngcn, spreken. Snelle efficiënt* elektrische chri,'fi»acfifne. Doordachtenzaer •ollde geconstrueerd. Nu binnen leden bereik. Reed» vanaf C*LLÊNBURGSTRAAT 41 VLAARBINOCN (Van ccn onzer verslaggevers) de koopavond op vrijdag, willen de Vlaardingers hun zaken, op de ze avond liever gesloten houden. het merendeel van de winke liers niets voelt voor een koop avond op vrijdag. Dit geldt zo wel voor de centrumwinkeliers als voor de middenstanders in de wijkcentra. Vorig jaar mei besloot de gemeenteraad tot het instellen van de koopavond over t.e gaan. Dit besluit werd genomen, omdat de winkeliers concurrentie vreesden van de gemeenten Maassluis, Schie dam cn Rotterdam, die hun winkels wel op vrijdagavond geopend wilden houden Ondanks een afwijend ad vies van de Kamer van Koophandel wilde de middenstand toch een koop avond, omdat men bang was dat koopkracht ou wegvloeien naar buurgemeenten Nadat men in Vlaardingen bijna pen jaar lang met het experiment heeft gewerkt, blijkt het merendeel van de zakenlieden er veel voor te voelen de winkels op vrijdagavond te sluiten. Zelfs wanneer Schiedam en Rotterdam zullen doorgaan met CIIZY ie MIDDELLANDSTRAAT 70-72-TEL.23532T VI.,\ARD1NGKN Honderden le den van de Vereniging Helpt Elkan der hebben vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal veel plezier beleefd aan een overladen cabaretprogram ma, waarvan Dick Borst de algehele leiding had. Het was een avondje-uit voor de geestelijk gehandicapten, die zich bijzonder hebben vermaakt. Voorzitter M. Vatstar, die de avond onende. was blij dat er ruim 701) „asten" ,n de zaal zaten. Een grote griep er -an waren mensen die vorig v.-n- hebben meesewerkt om het "woede tehuis voor het geestelijk ge- b'jnjv, >>;e kind op poten te krijgen. Ket jaar 19GS is voor Helpt Elkan- "irr een oelangrijk en druk jaar ge wist, aldus de voorzitter. „Het i'.'tr 'e tehuis heeft veel offers ge- irv. ,-i, maar als je ziet hoe de 25 pruitiun er nu bijzitten, ben je blij .v i voor elkaar is gekomen. Met Lri vele geld dat het tehuis heeft geso t werd een last van ons afgeno men toen een actiecomité voor de in- i U.nz ins zorgen." he heir Valstar vertelde dat er al Memmen zijn opgegaan voor een der de tehuis. Zelfs zou in tie nabije toe komst al een actiecomité worden op gericht. Dc voorzitter zei dat dit der de tehuis een protestant-christelijk tehuis gaat worden. Hij hoopte dat het vierde tehuis een rooms-katho- lick zou zijn. Het cabaretprogramma omvatte vijftien punten. De balletgroep onder leiding van mevrouw Kessel-Kroon beet het spits af en verder praatte conferencier Rinus van Evelingen al les aan elkaar. Na de pauze waren er een potpour ri van De Geiigo's die goed insloeg, en het Delta-orkest onder leiding van Dick Borst. Het programma dat zich „Lachen. Is Gezond", noemde, kreeg een ver diende ovatie. Vo„. t?a passend Nynt u het beste slagen bij; LiNNENBERG's BOEKHANDEL ^UVAK 8, KOTTEHDASI-16 iblj oostplein) Telefoon 010 - 128334 Grote sortering Kerkte/eken. Theologie, •vanri;.. .rV.en, -bordjes enz. enz. franko gfai<.rdliig door geheel Nederland, gratis thuisbezorgen in Rotterdam, Cap. a.d. llssel ert Ridderkerk, VI.AAADINGEN In café-restau- ant Ma is hield de afdeling Vlaardin- en vsn Democraten '66 vrijdag- vond ccn politiek trefpunt waarvoor He politieke partijen waren uitgeno od. Er,,- veel belangstelling was er iel. Er v erd gediscusieerd over de "«en „Hoe staat men ten opzichte n Provinciale Staten?" en „Hoe men ten opzichte van een «ns-In" zoals de PvdA in Amster- lec.t gehouden, te onderwerper, leverden genoeg of op voor een nuttig onderhoud, er. vroeg zich af wat zou moeten oru"n gedaan om de taak, die de "uvmciale Staten heeft, meer te oen aanspreken bij het publiek, fen was van mening, dat de grenzen Pmeuw moeten worden bekeken. Ook werd gesproken over wat moet vorden gedaan om de gemeenten op '4i gebied beter te doen fungeren. {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een groep van 30 leerlingen van het Mamix-atheneum heeft het initiatief genomen tot een aktie voor Biafra, waarvan de baten aan de Caritas-Voedselorganisatie zullen worden afgecfragen. Men begon deze week met het ma ken van propaganda in eigen gelede ren. Zo werd tezamen met het Mar- nix-gymnasium een bijeenkomst met films gehouden om propaganda te maken. Ook werd geld opgehaald. De „oppas-organisatie" is inmiddels op gang gekomen. Wie een oppas no- dig heeft en het geld daarvoor aan dit doel wil geven kan bellen naar: Wilma van Hengel tel. 143461 of Mar- ja v. d. Meijde, 124889 (tussen 18 en 20 uur). De scholieren rekenen ƒ1,25 per uur tot 23 uur, daarna 1,50. Stadsgehoorzaal; Toneelgroep De Fakkel met „Niet van gisteren", 20. Miizanda: instuif Club in the Mood. 20 Triangel: instuif CJV Liefde en Vrede, Dit alles blijkt uit de enquête, die onder de Vlaardingse winkeliers in i de binnenstad en de wijkcentra is gehouden door het gemeentebestuur. I In februari werden de formulieren i verzonden: 42? in totaal. Van dit aan I tal werden 332 formulieren terug ontvangen. Totaal 95.winkeliers rea- i geerden niet, om welke reden dan ook. Op 10 maart moesten de formu lieren ingeleverd zijn. fn tegenstelling tot buurgemeenten heeft Vlaardingen wat betreft het instellen van een koopavond geen i proeftijd voor een jaar ingesteld. De gemeenteraad redeneerde, dat het raadsbesluit altijd nog kon worden ingetrokken wanneer dat nodig zou blijken. Wel /.ou over de koopavond overleg j worden gepleegd met de drie buurge- j meenten en dit overleg zal ertoe lei- den, dat op 8 april in het Rotter damse stadhuis over het al of niet voortbestaan van de koopavond zal worden beslist, Voor Vlaardingen is het een duide- j iijke zaak. Gezien de bedrijfsresulta- I ten zijn 138 centrumwinkeliers tegen handhaving van een koopavond. To taal 51 middenstanders zijn voor het 1 open houden van de winkels op vrij- dagavond. Van de tegenstanders handhaven 103 middenstanders hun mening tegen 35 die het laten afwe- i ten. wanneer de koopavond in Rot- terdam en Schiedam gehandhaafd blijft. In de wijkcentra is het aantal te genstanders van een koopavond nog groter, namelijk 115 tegen 28 voorstanders. Wanneer de koopavond voor het winkelcentrum Vlaardingen gehandhaafd zou blijven, is de me ning onder de tegenstanders ver- deeld. Zestig middenstanders zeggen dan ook „neen" tegen de koopavond en 55 middenstanders zullen toch zwichten en met de binnenstad de zaken op vrijdagavond geopend hou den. Wanneer men de reacties per straat bekijkt, dan blijken voor- en te genstanders overal voor te komen. Er is geen straat, die unaniem tegen de koopavond stemt. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra. Op het Liesveld bijvoorbeeld zijn twaalf voor- en twintig tegenstanders van een koop avond. Op de Hoogstraat verhouden deze cijfers zich ais 10 42. Ook wat de diverse branches betreft zijn de meningen sterk verdeeld. Van de gelegenheid om op het enquêteformulier opmerkingen te maken is slechts sporadisch gebruik gemaakt, namelijk door 154 van de 427 winkeliers. Van hen hebben 16 middenstanders in de binnenstad en 5 in de wijkcentra een voorkeur voor één koopavond per maand uitgespro ken, met in vrijwel alle gevallen een voorkeur voor de laatste vrijdag van de maand. deuren ter compensatie van de vrij dagavond sluiten op z.aterdagmiddag. zeven wilien dat op maandag en een wil dat op dinsdag. Elf zakenlieden in de binnenstad en evenzoveel middenstanders in de wijkcentra merken op, dat de koop avond kostenverhogend werkt. Door 12 vvinkels in de binnenstad en 14 in de wijkcentra wordt het nut van een koopavond niet ingezien. Zeventien middenstanders in de wijken hebben gezegd, dat tussen binnenstad en wij ken geen onderscheid mag worden gemaakt wat betreft het openen van de winkeldeuren op vrijdagavond. Merkwaardig is het, dat totaal slechts drie winkeliers van de wijk- cehtra de lange werktijden van het personeel als bezwaar tegen de koop avond hebben aangevoerd. Ai met al mag worden gesteld, dat de gemeente Vlaardingen weinig voor een koop avond voelt, "ook wanneer Rotterdam en Schiedam deze wel handhaven. (Var, een onzer verslaggevers) S< l m d„ it, di in i lie K VLAARDINGEN Tot voorzitter 'an do Koninklijke Nederkipikc ■e Assormlii (llM! iji i |i Iteei Andr uiii-, iiioi'lll'l schicht') eniging ..Wiflid lil uiminsHi 'SA Is mil 'l.i.in ill ml l ell f'-'-l' (,-.)) de landelijke veieiiiglnaid! koninklijke Vereniging van Netler- •andse Scherpschulter.i, de Neilid- '■Liijse Luchtbuksfedointle en de fri),ft vereniging ..De Vrijheid" De -U.SA is dus het overkoepelende nr- EV">ïl ei» de gehele Nederlandse r j.j Bijkantoor „De Rotterdammer**, Smalle Havenstraat 11. tei. 346775. Alarmnummer politie, 3444. GCJ en GO; 3444. Alaxninum* mer voor meldingen luchtverontreiniging: 262626 Klachten bezorging: H, Verhey. P K. Drossaertsii. Ut0. tel. 343345, Dagelijks 13-39 Apotheek; Van Hogendorp, Van Ho- gondorplaah 120a, tel. 34 42 33. apotheek Maasluis: Rnnmondapotheek. Mozartiaan 32 iri'ni". .1.1,11 fccsl kotfbalclub Schiedam. 2(1 riir. Sociale |1c|iiiti;<'|i: lA.mion I I1UO ,si ul|im- i i Uis h it i "I id! i/d.t; tUlkilllW „1)1- ijoltcrilaiii" J|inde' ""M" lltlliillk Hilil Ken. Juliaujl.i ihiUm! li ,">i ,14. lel iUiii II ,7.lil. i llll h z.n J«(» 11.53 BH toestel H6. Klachten he/orglng: Joh CJnmtueld, Singel 93, tel 26 35 38. mnntiiliig l e tn. wlhl.iM \.ui IH m en rntei- (IdH IB-lil HUI Aliiriiilitlliittiei indult'26 fh u« (Mi. K GD.! 21) 92.9Ü Alarmnummer voor njcdiilngen IticMxer- oiijrelnlging cn peloloslllnder: 21» 211110, jeclu li' UilU li flti IU 5 ml relj i <tinjl i i Tien zaken in de binnenstad en 13 in de wijkcentra zeggen, dat de koop avond geen omzetstijging tot gevolg heeft, maar alleen, leidt tot een verschuiving van de koopkracht. To taal 19 middenstanders willen hun (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op de eerst komen de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Protestantenbond afde ling Schiedam op dinsdag 22 april, staat als belangrijkste agendapunt de benoeming van ds. B. A. Koek (29) tot tweede predikant in Schiedam. Ds. Koek, die niet is gehuwd, is afkomstig uit Londen en heeft theo logie gestudeerd aan de universiteit van Bristol Engeland. Deze examens worden ook erkend in Nederland en met name de Remonstrantse Broe derschap, de kerk waartoe ds. Koek behoort, 'heeft tal van predikanten die in Engeland hun universitaire op leiding hebben gevolgd. Ds. Koek krijgt in Schiedam een speciale opdracht. Hij wordt speciaal belast met de pastorale zorg onder de jeugd en de jonge gezinnen. Verder krijgt hij de wijk Groenoord als werkterrein. (Van on/c correspondent) MAASSbUtS Dc -amemvPrker.- de besturen an de Maassluise Ge meenschap en de afdeling Maassluis van de Nederlandse Vereniging van Huiswouwen hebben het plan geop perd in Maassluis peuter-speelzalen le gaan oprichten. Het is de bedoe ling moeders gelegenheid te ge%ren hun kinderen van (wee lol vier jaar gedurende één of fneer halve dagen per week daar onder ie brengen. De kinderen kunnen et nndef doskumhse, fcnjnlwoorde ioidifif? spelen, zortut de nioetler.s hun handen vrij krijgen om b v naar een dokter, tandarts of kapper te gaan of rustig lidOitechappeh te doen. qoor ije k n',|ereh zelf i= het goed mil aiuleie rleüters ie leren spelen Vcpj kindi'UM worder grool gebracht on llajs hi tobben alleen de galerij nis uilioopiulinit Moeders die voor dit plan voelen kunnen zich in verbinding stellen met uii'virtmv ipeetijitlMan -jni-i- Weg Mil Mile iillil liltninilj'1 fiitirl Lljsteilaun Uil, u-I 2377. inevrntivb kiipij, Bdi'g v tl Brandrtersjuini 65 (if Hiel de Maas-luisc Goincrnschaj), l'ilirMijk iü iel 3B13 |dageHjks-ook zondags-van 10-22 ROTTERDAM „De hoge heren die in onze stad aan de touwtjes trek ken, hebben met de invoering van de koopavond hun wil aan de midden stand opgelegd, ondanks afwijzende adviezenvan de Kamer van Koop handel, de middenstandsverenigingen en cte andere organisaties, die doo. ondernemers - risicodragers worden geleid en die heus meer zakelijk in zicht hebben dan de mensen aan de Coolsingel." Dit is de inhoud van een vlug schrift, waarmee de georganiseerde middenstand in Rotterdam een verga dering aankondigt tegen maandag 31 maart in hotel Atlanta. Op cteze vergadering wil men het standpunt bepalen ten opzichte van de koopavond, die, zoals bekend, bin nenkort in de gemeenteraad aan de orde komt na afloop van de met enige weken verlengde proef van een jaar. VHAARD1XGEX Getrouwd: Andues Popke Staalman 21 en Maria Pnscilla de Goede 18; Jacob Pieter Tants 24 en Adn- aantje Margaretha Bouman 22; Hendrik Pieter van der Velde 22 en C-ornelta "West- dijk 33; Djrk Jan Catharimis Groenendijk 27 en Margaretha Overkleeft 21; Erik Paul Henri Molenaar 25 en Leentje Sprij 22; Wouter Stlps 24 en Marianne Sophia Cor nelia Hartman 22. Geboren; Helena dv H Hoogerwerf en A P Dijkshoorn v Schravendijkplein 55; Ray mond zv H Smalbll en E XI P Deutz P K Dros<^arts:raat 5: Johan lArnout Pieter 2 v w M XI Verhue en P M Deman Lepe- laarsingel 432; Peter Robbert zv j N Mun- nlk en J van Leeuwen v Hogen dorplaan 193 B. Richard Patrick zv D M van Vliet en p A de Jong 2e Xlaasbosstr 34: Alexan dra Huberta Johanna dv H de Hoog en A H M Pont Lepelaarsingel 90. Overleden: Elisabeth Berrevoeis 68 wed van J van Beveren Schiedam Rernbrandt- laan 62A: Frederik Lehmann 51 echtg v \V P Bouter Coornhertstraat 2ö. SCHIEDAM Geboren; Sandra dv H J Bokhorst en A L Nooriander; Xlarco zv Q J van Merwijk en H J Bljtenhoom: Caiin XI dv J M Fokkema en A Salverda; Geer- truida XI dv J H XI Vloedgraven en P A E KOtentooom- Ondertrouwd: C Bombeke en A Prins 29; H Boshuizen 28 en H Domenle 22; J Dolk 25 en L C Wattez 20; T L Dolleman 20 en G Steenbergen 21; C XI van Dij 35 en Jï J P Korporaal 27; C A Evertse 19 en A Sl&rk '9; J G EUerman 21 en R J Snijder 19. H de Groot 33 en J Luesken 29; J J Kokje 21 en A XI Huijgen 19; B Kraan 43 en J J Kooljman 41; W Laven 21 en G G HoJIeman 20; J C Orwaard 23 en XI Barzi- lalj 20: R Schipper 30 en R Xt de Ruiter 25; E A Verploegh Chassé 28 en. G Kerssen 22; P \V G de Vette 21 en XI de Vette 19; A van de wal 22 en C XI Schel! 16: J Zor.ne 23 en H J Kuiters 18. Getrouwd; P van Asten 21 er A Vefhaal 19: R H XI Smulders 23 en L XI Ha^er- mar.n 21G A XI Jacobs 21 en Y XI Herschel cl 20: B Baris 22 en C van Tol 21: A Novak 21 en C J Kra-se 17: A Kor'ng 3fJ en XI Hardt 24; J M Rodrigo 21 en A A Stolfc 21: J H J Des^ens 25 en XI T C van den Heuvel 20: P L V'sser 20 en yi j van Beek 19. VLAARDINGEN Geboren: Enk Peter Joseph Gljsbert XIarde zv C F van der Knaap en H J M Telkers. Hofsingel 4; Johannes Marinus Pieter zv J de Ligt en P J Troost Róntgenstr 3; Anthonte Nicolaas Herm zv A N H Ockhuijzen en H C Hus Kenau Hasselaarstraat 7; Tessa dv R A van der Hoop en XI JC Beekman Men- delssohnplein 41C; Johannes zv A Dob- belstein en A Batenburg Bleekstraat 69: itené zv L de Bruin en XI yi Warren Maassluis. Overletien; AalUe Cornelia Aaljes de I Haan 77 wed vn Jde Groot Nassaulaan 27 I Johannes Cornells van Bruggen 55 echtg I vn E Vermeulen Am manstraat 3. Getrouwd; Jacob Touw 37 en Elisabeth Sluimer 48. Ondertrouwd: Thabet Alloush 32 1 Schotstraat 43 en Petronella van Arkelen 19 Ambonlaan 30; Franciscus Hendrlcus i Hulsker 30 Rotterdam en Marie-Loulse Vis 24 Kamerl Onnesstraat 181; Xlaarten Brons 20 Verheijstraat 153 en Elizabeth Johanna Maria de Vetten 17 Adrlaan Pauwstr 53a*. N'lcolaas Thomas Lakens 29 Bilderdükstr 30 en Alida Josina Verhoeven 26 Poteje- terstraat 13; Hetnrlch Knoop 23 Zee- in anstraat X en Dina Paulina Xlama Omme- rlng 21 van Hogendorplaan 153c; Cornells Mul Is* 20 Asterstraat 17 en Dirkje Trijnje Langbroek 20 Asterstraat 45: Leendert Stam 45 Oosterhout en Johanna Oiijrhook 44 Eendrachtsstraat 28; Cornells Brouwer 19 Xlr Troelstrastraat 37 en Maatje Jacoba Oostveen 18 Mr Troelstrastr 37; Edward Theodoor van Dijke 32 Salviastraat 6D en Johanna Adriana Mak 23 Salviastraat 6D, XtAASSLUIS Geboren; Miranda dr D P van Rossen en S Stlgter, Petrus Antho- nius Sldortius zv S Andela en A Th Smee- le. Sandra dv S Bijl en P C de Vos, Monique dv J Vermeer en N van Straten. Karl Haarld zv C F Schrik en J Verdulfn, Robert Arte Cornells zn v D H v d Brug en A J R4jsaard, Mar jon Hélene dv H C A Volkers en C C Mvan Kleef, Jan zv J Kouwenhoven en H G Mol. Pieter Frans zv A van der voort en p j Knjger, Guldo zv N Knegt en J G Cornehssen, sophra Xlaiia dv w stam en P Warnaar, Klazina Maria civ C van Roon en N Romers, Xlariska dv a van Katwijk en p vreugdenhil, Anne- mieke Eleonora dv J v d vveerd en F E C Hartjesveld, Margaretha Johanna Maria dv P W Oherhoek en J G M Vogels, Paul Maurice zv J de Heer en XI M van Buu- ren, Neeke Susanne dv H E c Peltenburg en WL Swarts. Maria Elizabeth dv D van Tuiil en P C Bogaers. Ondertrouwd: JHoogerwaard en J Kap, A Bakker en A Ohlsen. P Bouter en W Prang, B de Haan en BS de Groot. J de Haas en G Wamnga, M Schrik en E van Donk, Getrouwd: C Moerman en J BZevenhui- zer». P van Nieuwerkerk en l Wijnhorst, w L XTerhoet en XI D J gan der Knaap, A L Vermeulen en h d van der ster, c J van der Linden en J H van de xienve, P Visser en A J Hofland. Overleden: Rüjn van Oirschot geh m P den Hoed 49. HOEK VAN HOLLAND Geboren: C A Kempen-Rietveld z. j XI de Gelder-Riet veld d, N de LIJstsr-Brienen z. VLAARDINGEN Geboren: Maria Eli zabeth, d.v. A. van Haften en XI. Mellem, Diepenbrockstraat 61: Ane, z.v. G. J. Ver maas en j. M. Speljer, Vaartweg 164b; Raoul Chrslain, z.v. C. M. van der Meulen en P. G. A. Schraepen, Schiedamseweg 113; Danielle Marfcme, d.v. J. Baden en N. Gerstel, Roemer Visscherstr 110: Lmda, d.v. J, Baron en M. C. Duljm. Xlaassluls. Overleden: Wietske Douw^sma. 90. wedu we van .J Jongedijk. Amsterdam. Getrouwd: Arle Hoogendam, 29 en Anto-, nla Aletta Margaretha Hoekstra. 20. ■Ottr bleskensgraal 01849-246 HOEK VAN HOLLAND Arts: A W Hut, Harwichweg tei 01747 - 3496. XIAASLAND Arts; J W Oltmans tel 01899 - 2039. XIAASSLUIS Arts: Gvd Poel Alb Cuyppleln 11 tel 01899 - 2900. Wijkverple ging: Groene Kruis: zr Schipper, Haven 22. tel. 01899 - 2577. Or Groene Kruis Zr Janse, P van Anrooylaan 44 tei 01899 - 3824. ROZENBURG Arts; A. de Vries, Ko- mnginnelaan 24 tel 01889 - 2217, SCHIEDAM Huisartsen bereikbaar via boodschappendienst, tel 20.66.il. VLAARDINGEN Hulsartsen bereik baar via boodschappendienst, tel 20.66.11. ROTTERDAM De politie ver zoekt namens de Eamilie opsprong van de heer A. Meijer uit de Zijde windestraat in Rotterdam, 72 jaar, die op 11 maart om een uur of tien des ochtends zijn woning verliet en sedertdien spoorloos is. Zijn signalement luidt: 1,70 m. lang, slank postuur, grijs haar, groen-grijze ogen. Hij was gekleed in een grijze tweedjas en droeg een wit overhemd en een donkerblauwe broek. ROTTERDAM Met Max Tail leur, Mieke Bos, Pauline Johnson, Lesley Davis en muziek van het Trio Bert de Lange vierde het personeel van het St. Clara-ziekenhuis vrijdag avond in het Hilton-Hotel het in ge- brui knemen van het nieuwe gebou wencomplex. Voorzitter mr G P. Kortenhorst dankte allen voor de inspanningen tijdens de bouw en vooral ook tijiiens de verhuizing naar de nieuwe gebou wen. ROTTERDAM De ANWB zal in opdracht \-an de gemeente door heel Rotterdam richtingborden gaan zet ten die verwijzen naar de diverse havens. Niet alleen vrachtwagen chauffeurs ook andere mensen die te maken hebjien mei de havens zoeken haar de juiste richting. Overigens, ook veel Rotterdam mers kunnen maar moeilijk de ha- i. ens vinden. ROTTERDAM Het NW is ver ontrust doordat er binnen het college van B. en W. van Rotterdam geen eenstemmigheid was ten aanzien van de grote verkeersverbinding over de Botlek. Zoals bekend bleek uit het bij de gemeenteraad ingediende voorstel tot de bouw van een zeer hoge brug dat een aantal wethouders is geporteerd voor een tunnel. Hetd istrict Zuid-Holland Zuid van het NW dringt er in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad met klem op aan, in ieder geval tot een beslissing te komen en niet tot een beslissing die slechts inhoudt de zaak nog eens door een nieuw in te stellen commissie te laten bekijken. Als dat gaat gebeuren krijgt men, aldus het NW, nog steeds geen eensluidend standpunt, en het werk wordt nodeloos vertraagd. Of er een brug dan wel tunnel komt, interesseert het NW minder. Als er tenminste maar snel met het werk wordt begonnen REEUWIJK Gemeentesecretaris G. B. van Leeuwen gaat op 31 mei met pensioen. De geboren en getogen Reeuwijker zal zeker node worden gemist. Nooit behoefde hij in zijn ambtsperiode van ruim een halve eeuw voor zijn werk verstek te laten gaan. Hij diende vier burgemeesters: L. J. Lucasse, P. Feitsma, baron Van Knobelsdorff en mr. jhr. Quarles van Uflord. Op 27 januari 1919 kwam de heer Van Leeuwen als volontair op de ge meentesecretarie, enkele maanden voordat het nieuwe raadhuis in ge- bruik werd genomen. In de loop der jaren klom hij op tot commies ter secretarie en op 1 december 1947 volgde benoeming tot secretaris. Hij is vrijwel op alle afdelingen werk zaam geweest. Hoofdschotel vormde de afdeiing sociale en militaire za ken. SCHIEDAM Herv gein: Grote kerlc 10 ds Jansen, 5 ds Gooijer, Qeili. 7 ds Klaasen; BetheLkerk 10 ds Hoffman: Opstandingskerk 10 ds Spallng, 7 ds Jansen: Vredeskerk 10 ds Zimmerman. Ke- thel; DorpSkerfe 10 ds Vons; St Marti- nuskerk 9.30 ds Verwaal (bed HD); De Rank 1 ds Verwaal (jeugddienst) Herv Ger Evang 10 tn geb Irene ds Stelwagen, Delft. 5 ln Grote kerk ds Gooyer, Delït Geref Kerk Oosterkerk 10 de heer De vries, Rotterdam. 5 ds Oppedljk, Delft: Kethel. „De Ark" 9 en 10.30 ds Schunng, 5 ds Van Veen; Magnalia Del Kerk 10 ds van Veen, 5 ds Schuring, „De Goede Ha ven" to en 5 ds Van Dalen, Rotterdam: Jultanakerk 10 en 5 ds Sammensma Chr geref kerk 9.30 leesd, 3 ds Nieuwenhuijze, Delft, VLAARDINGEN Herv gem. Triangel 10 dhr Wastmaas, 5 ds Romein; Nieuwe kerk 10 ds Bos, 5 ds Biet; Betheilkerk 10 ds Van Veen. 7 ds Bos; immamielkerk 10 ds Hoorn (bed HA), 1 dhr Van Lambalgert (zangd ïnmv Cantory); Rehohothkerk 10 dhr Hoogendam. 7 ds Blei; Ichtuskerk 10 ds Romein. 7 dhr Westmaas: Holykapel 10.30 dhr Van Zetten: Holyziekenhuls 9 ds Blei: Zonnehuis 10 ds Tlemersma Geref kerk Oosterkerlk 10.15 ds Ter Hart, 5 ds Swen; Emmauskenlt 10 dr Bos, 5 ds Tie- mersma (kompasdienst)Holykapel s ds Ter Hart, 5 ds Kouwenoven: Pniëlkerk 9 en 10.30 ds Kouwenhoven, s ds Krol: Mara- nathakerk 10 ds Krol: 5 dr Bos Chr geref kerk Emmastr 116 10 en S ds Buys; De Goedestr 162 10 leesd, 3 ds Buys Geref gem Westnieuwiand 56 10 en 5 ds Hulsman Remonstr kerk en NPB: Hof- laan hoek Emmastr 10 ds Beukman. MAASSLUIS Herv gem Grote kerk 10 ds Kalkman, 1 ds Brouwer, Honselersdljk: lehtuscentrum 10 wdka Brörens. Voorburg (open deurdienst): Zalencentrum West 10 ds Meijer; Gemeenschapshuis 9.45 dhr Van der Waal (Jongerendienst) Geref kerk Immanuelkenk 9.30 ds v d Bos. 4.30 ds v d Bos: Maranatbakerk 9.30 en. «.30 ds Bohl- meijer; Andreaskapel (West) 7 ds Aaftlnk (in alle diensten Bed HA) Geref kerk Vrljg 8.30. 4.30 en 8.30 ds van Tongeren Chr geref kerk 9.36 en 4.30 ds Jobbers Ned Prot Bond 10.15 ds Fostma vlaardin gen Leger des Heils 10 helligingsdienst, 6.45 openluchtsamenk op de Markt. 7.30 Verlossingssamenk, MAASLAND Herv gem 10 en 7 ds Keijer Geref kerk 10 en 7 ds Potjer. ROZENBURG Herv gem Imms- nuélkerk 9.45 ds Westervetd, 6.30 ds Eve- lein; De Schans 9.45 dienst Geref kerk 9.30 en 5 ds Mantz Chr geref kerk S.3CI en 5 ds PlantmEa Geref kerk vrijg 9.45 leesd. 2 45 ds Van Dooren. IJET Sinf Clara ziekenhuis doet een beroep op u". Dit staat op een klein, maar net, foldertje, dat ik dezer dagen toegestuurd kreeg. En u voelt het wei aan dat beroep is niet om u te vragen ook eens een dag op de patiënten te passen, 't Gaat natuurlijk om geld. Nu als ik zo vaak voor Ikazia wat medewerking vraag, waarom dan niet voor Clara. Het nieuwe complex is pas geopend, het is erg mooi en erg modem. Maar er ont breekt nog wat aan, lees ik. Na een geweldige ontwikkeling: in 1949 ge sticht en het aantal bedden steeg in 20 jaar van 22 tot ruim 500! Maar er blijven wensen. Medisch is het ziekenhuis voortreffelijk ge outilleerd. De patiënten zijn in goe de handen. Maar, zegt de folder u en mij, „de intimiteit, die het oude complex met zijn plantsoenen en parkjes kenmerkte, ontbreekt. De patiënten moet zich ook in ons nieu we huis zoveel mogelijk thuis kun nen voelen." Dat kan, vervolgt de tekst. „Een schilderij, reliëf of plastiek op de juiste plaats kan het ziekenhuis de warmte geven dat het tot nu toe mist. Andere zaken die het complex meer „leefbaar" kunnen maken zijn bi iv. tv-toestellen op de recreatieza len voor lopende patiënten, speelgoed voor de kinderafdeling, de aanleg van een zonneterras voor het verplegend personeel." Nu moet u niet schrikken. Want de kosten voor dit alles zijn begroot op drie ton 300.000). En die kosten mallen niel onder de kredietgaran ties, die het rijk verstrekt voor bouw en inrichting. Tja, 't is veel geld, dat vinden de mensen, die de 'oiciev '-.pbben gestuurd, ook wel. Maar zeggen ze, het is nog minder dan één procent van de bouwsom, die doorgaans, aan de verfraaiing van grote bouwwerken wordt be steed. Die bouwsom is namelijk 50 mi'inen. Enfin, uw hulp is nodig, zegt de foldec tot stet en daarom doen wij een beroep op u. Uw gift is van Sarte we'kom op jnro OPOSO Stich ting Nieuwbouw St. Clara Zieken huis. Fn de "errungmeester. de heer C. J. R. Kieboom," tel. (010) 272540 <-prst>-e!'' grant nadere 'nUchringen. U weet nu genoeg en misschien zijn er lezers, die een goede herinnering overhouden aan een verblijf in het cude St Ctera, cf al in het nieuwe? AL die plaatje lettermassa's zonder in mijn lijn, dat staat wel eens wat saai. Daarc-m mag er nu wel weer eens een illustratie af. Bijgaand kunt u zien dat Rotterdam eindelijk een metroplein heeft, na melijk bij het "station Zuidplein. Er staat een heuselijk bordje en dat betekent dat het Zuidplein zelf een beetje korter geworden is. Nu moet u het woord plein nooit al te ruim nemen. Want er zijn in Rotterdam delen, die met de naam plein zijn gesierd en die naam nog minder verdienen dan dit stukje, trottoir onder aan het station, waar het vaak zoheerlijk kan tochten en met die enge grote trappen... MAASSLUIS Voiüende ueek wordt ook in Maasluis een collecte voot de Veionigiiig tut steun van tie reuinabestrlj- ülns gutlbuden »ot)l de steike uitbreiding tan het aantal miVnneis Is er Meeds een sioot iekori aan collectanten. Men kan iel) als nxUitln opgeven bil mertmut t IMi'tnt lit* Itmmh'.ltMHl H'! rlfh als M )t "MO;!,, I llnlUUte, at)tkiifiKÜ mlt vuil tlt< itc- 2ld- nlutijiit «ijl iü eeniepoJJUp, hoeft In NoordulJk de vel po ln de B-liU*.se gewonnen die telt voor het kampioenschap van het district Vest Utn do Nederlandse Poll He Spoilbond De afstand was 3600 m en er verschenen G2 10 lil lopeis aan de start. De tijd van Bouwens uras 12.40 min. Een tweede Maasluizen. R. J, Swlnt, bezette de zetencie plaats met tj 33 min MAASLAND Da et) fcleweieiupins rondt dinsdagavond 25 maart haar Jaar- lkso IcdeiiveiH.tdet uib ln liet Ttefpnnl Nil Ivi'l ofIjt'H'tc gedeelte Ipitmen aan een („Jlllli iiMUmnch' uit de vier I' lidli-l«iitW»iti>li, vragen over het gemeen- k'ilt'leltl worden gesteld. Aanvang 19 41 uur fl» MAASLAND De gymnastiekvereni ging LI OS houdt dinsdagavond 25 maart haar jaarvergadering in de rk school Aanvang 19 45 uur FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES Wij zoeken kontakt met gega digden voor de functie van VOOR DE AFDELING PLANNING EN WERKVOORBEREIDING Vereisten: opleiding op U.T.S.-mveau -if- leeftijd 2230 jaar if- praktische ervaring op dit gebied. Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht vóór 27 maart a.s. op onder staand adres t.a.v. de perso neelschef die bereid is telefon. nadere inl. te verstrekken. WEVERSKADE 10 •«AASLAND#T£L0|899-2844

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1