m Kerkelijk denken verandert sterk Ds. Samsom staat 25 jaar Rotterdam - Feij enoord de wijk m Eerst daarna pas Ikazia Bouw-cao voor tweede keer liet moeras in? 1 iöör: d&a: r niet. top form Nationale Structuren Zevenduizendste verhinderen eenheid KLOSTERSREDERI: ALLEEN CRUISES TOT BEU Onderzoek vracht over Atl. Oceaan 93 Wijze mannen pleiten voor- oplossing PARLEMENT GEPASSEERD Te weinigen hebben macht over velen Koopvaardijvloot verkocht Lissabon wil 750.0001. dok Vloot België 1 milj. ton uit ons tuinceiitrum zou I- I TWEEDE RAPPORT Den JJyl over staalkivestie: 99 99 DS. G. SAMSON GEHALVEERD ONTWAKEND BESEF OVERSPOELD Nu kijkt u al jaren tegen dat apparaat aan. Het is net of de teevee de hele kamer beheerst ook als je niet zit te kijken. Zeg gewoon tegen uzelfdie teevee hóórt daar niet. Waar dan wel? Raadpleeg de Stam. Een kleinigheid kan de kamer een totaal ander gezicht geven. De Stam heeft goeje ideeën genoeg. waar gezelligheid begint heeft ze, veel voordeliger J Kernvraag EEN NOORSE familie, die sinds drie generaties een gróte rol speelt in de scheepvaart, heeft plotseling haar gehele vloot van vracht- en tankschepen afgestoten om zich met een kapitaal van 100 miljoen dollar te concentreren op de cruisevaart vanuit de nieuwe haven van Miama (Florida), Belgische werven werken samen MAASKANT BEHANGSEL riübeduidend goedkoper y B0T1ERPAMMFR Pagina 3 2A MAANDAG 24 MAART 1969 Voor de amateur-kwekers hou den wij morgen in ons tuin centrum deze speciale aanbie ding groeikasjes. Broeikas je van wit plastic mat glasheldere kap en 24 turf- potjes, Idesa! om in de kamer voor te jaaien, om kleine stekken op te kweken, of om op het bat kon of in het keukenraam een kruidentuintje aan te leggen. Kompleet met turfpotjes (waarin U de plant laat staan, dus geen overplantschok), koopt U dit groeikasje nu voor nog géén vier gulden. met 24 turfpotjes 0 zlokenverairssteix 0e volsteixle li zuster» van hei Zuid-erzieStenhuis zijn gesiaaxd voor het examen xiekenver- 9 zorgster: M N. J. Courts waard, J J, Groe- n nenaijk, M H. Meuwsen. H. M, Snoeren tn 51. C. Witte. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van groeikasjes, kompleet met 24 turfpotjes, afmetingen 33x24x18 cm S®" A/2/9 mem voor M Grotere maat met 48 turf potjes 11.90 8.95 Ook tmtndtgmaraan open O tin tel of schrik, best (Van een onzer verslaggever-,) ROTTERDAM „Het niet in overeenstemming zijn met de waarheid, als u mij be schrijft als man-van-Ikazia. Goed, ik ben inderdaad van de oprich ting af van de Vereniging Ikazia voorzitter van, het bestuur ge weest. Penningmeester F. B. Mélis en ik zijn de enigen, die sedert de oprichting tot nu toe nog zitting hebben in dat be stuur. En ik ben blij, dat het Ikazia-ziekenhuis nu zijn functie naar behoren vervult. Maar ik ben zelf in de eerste plaats wijk- predikant en een van mijn ne venfuncties is die van bestuurder van een ziekenhuis." Aldus ds. G. Samsom, die wij op zochten in verband met het feit, dat woensdagavond 26 maart de Afri- kaanderwljkgemecnte der Her vormde Gemeente Rotterdam-Zuid hem huldigt in de Irenekapei, omdat hij 25 jaar verbonden is aan die wijk, eerst een onderdeel der Hervormde Gemeente Feijenoord, iater door sa menvoeging een deel van de ge meente Rotterdam-Zuid. „U mag wel zeggen", zo vervolgde ds. Samsom, „dat ik een groter deel van wat anderen als vrije tijd be schouwen, "heb besteed aan Ikazia". Zijn eigen wijkkerk is de uit 1930 daterende Maranathakerk aan de Hil- levliet en daarmee is hij heel erg blij. Die kerk was voor de dertiger jaren bijzonder vooruitstrevend ge- ROTTERDAM „Als we niet uit kijken gaat voor de tweede keer een bouw-cao het moeras in door toedoen lan de regering-De Jong, op basis 5 an de prijsvorming in het bouwbe- drijf" aldus zaterdag de heer J. Pot, vice-voorzitter van de Nederlandse Katholieke Bond van werknemers in de Bouwnijverheid St. Joseph. i „Het is beslist niet zo, zoals de Gelderlander-pers suggereert, dat wij onverschillig zouden staan tegenover deze prijsvorming. Dat is in het over leg tussen werkgevers en werkne- mers overduidelijk naar voren geko men." De heer Pot stelde dat bij dit over leg ook is gebleken dat de werkge vers geen overwegende bezwaren hebben tegen de cao zoals die door rle vakbonden op tafel is gelegd. „Het doet vreemd aan dat wij meer tijd nodig hebben gehad voor overleg met de regering dan voor het overleg met de werkgevers." We hebben de regering een week uitstel gegeven. Misschien hebben we cfaarmee ons eigen graf gegraven," aldus de heer Pot, „Mocht de minister inderdaad de ca o afwijzen, dan zuilen we ogen blikkelijk gaan onderhandelen over een éénjarig cao, met ingebegrip van een arbeidstijdverkorting." Naast het rapport van het Instituut voor de Bouwnijverheid die de mi nister nog moest bestuderen is er ook door een „collega van wijze mannen" een rapport opgesteld. Dit rapport. waarvan de inhoud officieel geheim t is, pleit volgens de heer Pot voor I aanneming van de cao. i „Wij hebben, evenals de werkge vers, onofficieel met de inhoud van dit rapport kennis gemaakt," aldus de heer Pot. en we zullen het beslist niet aanvaarden wanneer de regering tracht er ,aan voorbij te gaan. De heer Jansen van de PPR zal deze week in de Kamer vragen om open baarmaking. De vice-voorzitter van St. Joseph was naar Rotterdam gekomen om ju bilarissen te huldigen. In zijn toespraak tot de jubilarissen zei hij; „Nu in de laatste vijftig jaar de structuur van het produktieproces zo sterk is gewijzigd, wordt het hoog tijd dat de structuur van de vakcen trales wordt gewijzigd. „Als organisatie zouden wij dan ook gaarna zien dat op korte termijn een federatieve samenwerking tussen de drie bouwbedrijfsbonden tot stand kwam." Deze samenwerking wordt volgens de heer Pot tot nu toe tegen gehouden door de Prut. chr. NCB, „maar hopelijk zal ook de NCB op korte termijn inzien dat wij niet veel tijd meer (e verliezen hebben." DEN HAAG In een verklaring naar aanleiding van de plannen van Hoogovens en Hoesch voor een staal bedrijf op de Maasvlakte laat drs. J. M. den Uyl, fraktievoorzitter der PvdA in de Tweede Kamer duidelijk uitkomen dat het parlement naar zijn mening is gepasseerd. De mededeling van de direktie van Hoogovens dat zij tezamen met het Duitse bedrijf Hoesch gegadigde is voor vestiging van een dergelijk be drijf betekent een ommekeer in het tot dusver gevoerde beleid van Hoog ovens, aldus de verklaring. „Het is verbazingwekkend dat een dergelijke mededeling kan worden gedaan met voorkennis van de mi nister van economische zaken, die rond 30 procent van de aandelen Hoogovens heeft, zonder dat het par lement van iets weet." Het is zaak dat op korte termijn opheldering wordt gegeven over de nu voorgestelde investering van 1400 miljoen door een bedrijf, waarin de staat zeggenschap uitoefent", aldus de heer Den Uyl. Ikazia in vrije tijd bouwd. De Maranathakerk is de eer ste kerk van Rotterdam die een volle dig modern kerkelijk centrum met alle bijbehorende lokaliteiten voor kerkelijk werk. „Er is", zegt ds. Samsom, „nu nog nauwelijks een kerk in Rotterdam te noemen, die zo goed is geoutilleerd voor wat betreft de nevenlokalitei ten." De 25 jaar, dat ds, Samsom zijn wijkgemeente diende, zijn voor de kerk stormachtig geweest, en die stormen zijn nog lang niet afgelopen. „De bevolking loopt van jaar tot jaar terug", vertelt ds. Samsom daaro ver, „en het aantal bij de kerk be trokkenen loopt nog sterker terug. Dat laatste cijfer is in vijf "tot zeven jaar zelfs gehalveerd. Tot de kerke lijk meelevenden behoren over het algemeen de sociaal sterkeren. Juist die gezinnen trekken wpg naar de buitenwijken met hun betere wonin gen. Wel vestigen zich hier veel jonge gezinnen, omdat er juist veel zeer goedkope woningen in de wijk zijn. Maar die- jonge gezinnen gaan ook binnen de kortst mogelijk ,tijd weer weg, als zij het beter hebben." TSK - Naar verhouding stijgt in de Afri- kaanderwijk het aantal onkerkelij- ken. Maar daarmee wil ds. Samsom geen veroordelend woord spreken. „Zeker, er is een onverschilligheid gekomen tegenover de traditionele kerkelijke patronen, niet tegenover de kerk als zodanig. Er is een ontwa kend zelfbesef. En degenen die nu m deze wijk bij de kerk behoren, 2ijn sterk traditioneel gebonden. Wij moeten wegen vmden om de gevoelens van de anderen op de een of andere manier in een bezielend verband te brengen. Daarbij is het een moeilijkheid dat, zodra iemand zich een bepaald pa troon vormt, dat van het traditionele kerkelijke patroon afwijkt, deze mens heel eenzaam komt te staan, terwijl juist zo iemand werkelijk wat kan hebben te zeggen." Toen ds. Samsom in de Hervormde Gemeente Feijenoord kwam, had de ze drie predikantsplaatsen. Daarna kwam „de glorie van Feijenoord",: er waren met minder dan zes predikan ten nodig! Na de oorlog kwam vrij snel de teruggang. Nu zijn er m de vroegere gemeente Feijenoord wéér drie pre dikanten. Maar de positie is sterker, omdat heel Feijenoord is opgenomen m de gemeente Rotterdam-Zuid. „Dat samengaan in één grote ge meente heeft voordelen, die duidelijk zijn te zien in het diakonale werk, Men kan nu veel sneller en doelmati ger werken. Het vergt tijd, om dat er van de tot Rotterdam-Zuid verbonden gemeenten er enkelen zijn, zoals Ijsseimonde en Charlois, die reeds een traditie van eeuwen hebben. Maar die eeuwenoude ge meenten worden overspoeld door de nieuwkomers, en het zich m enkele jaren veranderende karakter van zo'n eeuwenoude gemeente maakte de samenvoeging en herindeling hoogst noodzakelijk." Ds. Samsom constateert nog meer veranderingen. „Er is een verande ring in het gehele kerkelijke denken. De verhouding met de rooms-katho- lieke kerk is anders geworden Een nadrukkelijk samengaan met de gereformeerde kerk en een be ter contact met de rooms-kathoiieke parochie beginnen zich meer en meer af te tekenen." En met een glimlach: „Er bestaat van mensen buiten de kerk beslist belangstelling voor die kerk. men stelt bezoek van de kerk op hoge pnjs. Maar dan moet het de do minee zelf zijn, die op bezoek komt. Men eist dat een „vakman" zich komt presenteren!" Voor wat betreft de toekomst is het beeld van de Afrikaanderwijk wellicht minder gunstig dan dat van nieuwere wijken. Onze financiële draagkracht is nu al beneden het minimum. Hoe de toekomst wordt hangt sterk af van de mogelijkheden die andere wijken in Rotterdam-Zuid hëtrlpen. Onze afhankelijkheid wordt sterker, waarbij het een groté moei lijkheid is, dat de nieuwe, krachtige wijken hoge investeringen hebben, en dus zelf weer met grote lasten zitten." 1 Ds. Samsom is in IS14 geboren in Utrecht, in welke stad hij ook stu deerde. Zijn eerste predikantsplaats was Hoornaar, waar hij in 1937 in trede deed. Feijenoord werd zijn tweede ge meente. Toen de vijf gemeenten van de Im ker-Maasoever samengingen tot een Hervormde Gemeente Rotterdam- Zuid, werd ds. Samsom praeses van de nieuwe centrale kerkeraad dezer gemeente. Hij werd voorts praeses van de Provinciale Kerkvergadering en hij heeft een belangrijk aandeel m de Raad der Hervormde Gemeen ten van Groot-Rotterdam. 3 verdiepingen meubelen woningtextiel Vraag het Grote Meubelboek van Top-Form. Gratis Die teevee De Stam Mariniersweg 33-47 Rotterdam Parkweg 201 -205, Schiedam Noordeinde'138-140, Den Haag. SCHIETBAANSTRAAT 7 tetef. 25.12.34 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgens prof. dr. W. Albeda, hoogleraar aan de facul teit der sociale wetenschappen aan de Nederlandse Economische Ho geschool en lid van de Eerste Kamer, is de nationale souverciniteit het zwaarst schuldig aan het feit, dat be trekkelijk weinigen het op de wereld voor het zeggen hebben. Als het waar is, dat die weinigen zich vooral in het bedrijfsleven be vinden, dan komt dat omdat het be drijfsleven daartoe de gelegenheid wordt gegeven. Willen we die sector die gelegenheid ontnemen, dan moe ten we (willen) komen tot relevant georganiseerde politieke partijen en vakorganisaties. Pas dan is het mogelijk, langs poli tieke weg te komen tot mondiale eenheid. Zo lang we zover met zijn, „knutselen we in structuren die niet deugen". De opgave is, die structuren te veranderen via een democratie die alleen mogelijk is, als de burgers in actie willen komen. De nationale sou- vereiniteit maakt het bijvoorbeeld mogelijk, dat België en Nederland door het bedrijfsleven tegen elkaar worden uitgespeeld als het gaat om industrievestigingen Dit waren conclusies uit een zater dag gehouden forumdiscussie, geor ganiseerd door het r.k. bedrijfsa- postolaat Rotterdam-zuid. De forumleden waren drs. W. G. Boerboom, wetenschappelijk mede werker van de Katholieke Ho geschool Tilburg, Dr. A. M. ter Horst, directeur van Vondelingenplaat N.V. en dr. J. J. M. Renders, conrector van de leergangen in Tilburg. Motto van -de bijeenkomst was „Maak economie ondergeschikt aan de mens, met andersom". Als „grote bezitters" door hun macht hun wil op kunnen leggen aan anderen, dan is het onmogelijk vol te houden, dat de economie in dienst staat van alle mensen. Men kwam tot de definitie, dat eigendom het recht is om over een goed volledig te beschikken en om de vruchten ervan te dragen. Sommigen m de zaal vonden „macht bij enkelen" aanvaardbaar, mits die macht controleerbaar is. An deren meenden, dat wanneer door die „enkelen" zulke abnormale fouten worden gemaakt als in Biafra en Vietnam alle bijval voor dit systeem wegvalt. De luchtvervuiling moet technisch op te lossen zijn. De vraag is .hoeveel we er voor over hebben. Het gevaar van de industriële luchtvervuiling is intussen nooit bewezen, wel de hin der. Een menselijke fout of een tech nische storing blijft altijd mogelijk. Deze risicofactor moet worden afge wogen tegenover andere belangen. Bij dit alles is de kernvraag, of het parlement voldoende weerspiegelt, wat er in het volk leeft. Moerdijk is een van de bewijzen, dat „het volk" zich een parlement moet veroveren, dat evenzeer voldoende deskundig wordt gevoed als een slecht minister door deskundige ambtenaren wordt inge licht. Inmiddels is het grote falen van Met twee nieuwe schepen in ex ploitatie, een in aanbouw en twee nog in het tekentafelstadium ver wacht Klosters-Rederi uit Oslo bin nen drie jaar de grootste cruise-vloot te bezitten die het ge hele jaar vanuit een Amerikaanse haven wordt geëxploiteerd. In 1970 verwacht Kloster 175.000 passagiers per jaar te vervoeren tussen Miami en eilanden in de Ba hamas en het Caribische gebied. Knut Kloster een 40-jarige klem- zoon van Lauritz Kloster, die het familiebedrijf 63 jaar geleden op de westkust van Noorwegen stichtte, is met het tweede schip van de nieuwe vloot cruiseschepen, de Starward, onlangs naar Miami gevaren. Het eerste schip van de vloot, Sunward, bereikte zo snel het sta dium van een onafgebroken volge boekte exploitatie, dat Klosters-Re deri de bouw van de vloot van vijf schepen versnelde. Het derde schip, de Skyward, zal in december 1969 in dienst gesteld worden. De schepen 4 en 5 komen in 1970 =n 1971 in dienst. De schepen krijgen tot thuisbasis een cruishaven op het eiland Dodge in de Biscayne-baai. In dit project van 90 miljoen gulden is een passa giersterminal van 18 miljoen gulden gebouwd, die eind december j.l. offi cieel werd geopend. Oorspronkelijk zou de Sunward cruises gaan maken van Engeland naar Gibraltar, maar door de valu- tarestricties van de Britse regering besloot Klosters een nieuwe markt te zoeken. Op de route van Miami naar Nas sau bleek de Sunward een schip van 11000 ton zo'n succes dat Kloster de gehele familievloot van vier tankschepen en twee vrachtschepen verkocht en bestel lingen op twee tankschepen annu leerde. De Lisnave-werf in Lissabon, die het tot nu toe grootste dok van Eu ropa exploiteert (300.000 ton), over weegt een dok te laten bouwen van 750.000 ton, geschikt voor de aller grootste schepen die de komende ja ren zullen varen. Dit dok zal niet het grootste ter wereld zijn, want, zoals bekend, bouwt Verolme in de Botlek een lok voor schepen tot één miljoen ton. Ook Mitsubishi in Tokio over weegt een dok te laten aanleggen van deze grootte. De omvang van de Belgische han delsvloot zal dit jaar vermoedelijk het niveau van één miljoen ton overschrijfen. Op 31 december 1968 telde de Bel gische vloot 92 schepen van totaal 885.708 ton Er zijn op dit ogenblik vier bulk carriers in aanbouw (een van 65.000 ton, een van 40 000 ton en twee van 32.000 ton), vier vrachtschepen van 20.000 ton, een containerschip van 25.000 ton, twee vrachtschepen van 16.500 ton elk en twee koelschepen van 5.900 ton. De Belgische scheepswerf Boel te Temse heeft besloten nauw samen te gaan werken op technisch en commercieel gebied met de Scheepswerf van Langerbrugge te Gent. Boel gaat zich geheel concentreren op de bouw van zeeschepen, Langer brugge op binnenvaart en kleine kustvaarders. De ontwikkeling van het vracht vervoer over de Atlantische Oceaan heeft een aantal rederijen, lucht vaartmaatschappijen, luchthaven- en zeehavenbedrijven in de EEG, de EFTA en de Verenigde Staten doen besluiten een uitgebreid we tenschappelijk onderzoek te laten verrichten. Een tanker van 370.000 ton die Tokyo Tanker Co. in Japan heeft besteld is voorlopig het gróótste schip dat zal gaan varen. Dajt wordt begin 1971. Tachtig miljoen gulden gaat dit ruim 345 meier lange en rmm 54 meter brede schip kosten. De maten maken eerst goed in druk als ze worden vergeleken met bijv. de Eiffeltoren: het schip is langer, 's Werelds eerste tanker ($7 meter lang) en Colum bus' Santa Maria (36 meter) val len er bij in het niet. Zij verzochten het „Battelle Insti tuut" in Frankfurt na te gaan wejke veranderingen tot 1980 op dit gebied te verwachten zijn. Dit instituut is het grootste onaf hankelijk onderzoek-centrum in Eu ropa met meer dan 5000 werkne mers cn met (naast het centrum in Frankfurt) vestigingen in Genève, Columbia en Richmond (U.S.A.). Een team, bestaande uit 12 medewerkers van de techniseh-economisehe afde lingen van de Battelle-onderziek- centra in Frankfurt en Columbia, is inmiddels met de werkzaamheden begonnen. De volgende punten zullen worden onderzocht' Het vaststellen van een prognose voor d goederenstroom. De mogelijkheden om de kosten van het zeevrachtvervoer te vermin deren door het opvoeren van de snelheid van de schepen, het verbe teren van de overslag en door de „geautomatiseerde" schepen. De ontwikkeling van speciale vrachtvliegtuigen met een draagver mogen tot 200 ton. De voor- en nadelen van pallets en containers bmnen het geheel van de ransportmogelijkheden. Een velangrijke rem op de groei van het vrachtverkeer zijn de omstandigheden op de vliegvelden. De Delangrijkste luchthavens in Eu ropa en de Verenigde Staten zijn overbelast. De realisatie van de noodzakelijke uitbreidingen op de luchthavens zal vermoedelijk ach terbleven bij de groei van het vracht- en personenvervoer. Ook de mogelijkheid voor grote onderne mingen, zelf het transport ter hand te nemen met vrachtvliegtuigen en eigen start- en landingsbanen bij de prduktieplaatsen. wordt onder zocht. ROTTERDAM Zaterdag is het ze venduizendste schip van dit jaar de Rotterdamse haven binnengelopen. Het was de Duitse kustvaarder Her mann Lipmeyer (296 brt,). Het schip kwam met stukgoed van Lowestoft en ligt afgemeerd m de Merwehaven. Verieden jaar kwam het zevendui zendste schip eveneens op 22 maart binnen. Het was toen de Engelse Bol ton Abbey. traag staalboeken vakkundige behangers 2t MIDDKIANOSTRMT 2 - TEL 23.31.92 WOlPHItaiSBÜCHl 238 -TEL 27.48.25 het huidige stelsel naai- voren geko men: eenzijdige verrijking van tóch al rijke (westerse) landen, terwijl de ontwikkelingslanden in nood blijven. De mening werd geuit, dat in het huidige systeem door politici eenvou dig niet is op te tornen tegen het bedrijfsleven. De economische belan genbehartiging, overal ter wereld, moet aangetast worden, De fout ligt ook bij de vakbonden, die er maar niet toe komen, zich Eu ropees, laat staan mondiaal te orga niseren. „Laat de ontwikkelingslan den met rust, anders krijgen ze daar dezelfde ellende als waai- we hier al de hele morgen over bezig zijn", al dus prof. dr. Albeda. In kombinatie met Uw panty nylons en pantalons is dit de meest ideale foundation..... Een stevigs Lycra panty, die door de langere pijpjes boven benen, heup- en achterdeel prima korrigeert. Deze panty is niet te zwaar van gewicht en niet zichtbaar onder Uw lichtere zomerkle ding. Dé foundation voor de zomer maanden koopt U nu voor nog géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Lycra panty met pijpjes, in wit, taiilematen 65,70, 75 voor fi Ook matndagmorgtn open Gtin tsl of schrift, best. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1