an twee kwaden de minst kwade wmmm Improvisatie Meningen over nieuwe Botlekbrug Prins Bernhard voer met hovercraft HM 2 Produktie en kwaliteit moeten opgevoerd Tegen Hema-verdachte negen maanden geëist es Hoofdagent in maag gestompt m 'af P. J. Bliek: FCdam MEISJE AL 4 MAANDEN SPOORLOOS aan initiatieven van gvoot belang fTjvrl uil ons '/.tuincentrum m eulen mSSmm Kritisch bekeken „Rijnpoorthaven" in spoedzitting wijkraad m B ROTTERDAM Het is te verwachten, dat het voorstel van B. en \V. tot aanleg van een zeer hoge brug over de Oude Maas ter ver vanging van de Botlekbrug donderdag in de gemeenteraadsverga dering aanleiding zal geven tot uitgebreide discussies en tot menin gen die ten zeerste van elkander verschillen. Zoals men weet, is zelfs binnen het college van B. en W. over dit voorstel groot verschil van mening; vijf van de acht leden willen de brug. drie willen de tunnel. „ZAL m ZIEN" SPOED BETRACHTEN nu beduidend goedkoper overgordijnstol ROTTERDAMMER Pagina 3 24 DINSDAG 25 MAART51969 Niet kibbelen over brug of tunnel, maar bouwen! (Van een onzer verslaggevers) De aanleg van een tunnel is niet veel duurder dan die van een brug. Maar clan moeten er voor de spoor wegen en daarbij voor vervoer van extra-grote lasten of gevaarlijke stoffen bijzondere voorzieningen wor den getroffen; eerst de oude Botlek- brug handhaven naast de tunnel, la- j ter, als de Oude Maas ter plaatse wordt uitgediept tot vijftien meter j waterdiepte, een nieuwe niet zo heel hoge spoorbrug, die ook weg verkeer met bijzondere ladingen kan toelaten. De brug moet niet minder dan 15 meter door vaarthoogte hebben en de overspanning zal tweehonderd meter wijd moeten zijn. Dat betekent dat het verkeer op een hoogte van een nieter of vijftig de Oude Maas zal dienen te kruisen. Verder krijgt men te maken met opritten van ruim twee en een halve kilometer lengte, welke een helling hebben die groter is dan de helling van de oprillen van de van Bricnen- oardbrug. DU de z<*ei gifoueerd aandoende D behandeling ran de vraag Bollek- brug of liotk-ktunnel kiunl moral de \raug naar voren, waarom deze zaak tol nu toe is blijven liggen. Vfnnl de formulering van hel cour-lei \jn II. en W. aan de gemeenteraad be treffende de nieuwe Botlekbrug doet in alle oprolden duiken aan een paniek- miprnu-alJr. waartoe Rotterdam ge dwongen door de oni-tandiglieden: liet cerkeer 1- zo inten-ief gewoiden dat er up de korl-t mogelijke t.rroijo iet- an- ei - moet komen d.m i nu ie. I ijd om alle inor en tegen, heinmjlijk of te wegen n er nil lik t meer. Verder i, et liet beroemde of hemelde pkin-2l)M0. I)e gemeente kan lo-t zich niet cetoorio- een. de oitvne- ring eau het pluii-20llt> of can ren citaul onderdeel daarvan» de zere aartcerb in ding via de Oude Mua«, bij cooriiaat onmogelijk te maken, ccat liet rijk of de provincie on dit ogenblik ook mogen zeggen. Een nieuw kiiu-tcceik moet meteen 70 worden gemaakt, dat de Oude Maas tot vijftien meter kun worden uitgediept. Het prij-ver-rlii] tii-sen een tunnel en ren brug i, enkele miljoenen gulden,. Op ren totaal bedrug van •zeventig miljoen maakt dut weinig uit. Maar er klinkt weer ah Jteel hekejid geluid herinner u de Willeni-brtig! dat de Nederlander Spoorwegen beet te vreden rijn niet de bestaande Botlekbrug en dat. ah Rotterdam daar iele under, wil maken. Rotterdam dan maar trtoet torgen dat het iet, maakt dat de Neder landen Spoorwegen aanstaat, (Her de brug van zeventig miljoen kan eenvoudig een spoorbaan cc orden gelegd. Die i, zelf, in het project opgenomen. Hij de tunnel, die niet veel meer gaat ko-ten lunet Rotterdam een evtrakun-l- werk bouwen voor de wpoorcvegeji en dat loopt in de tientallen miljoenen. Bij dit «He, zijn gevaarlijke tuffen en omvangrijke la,ten, die niet door de Inli ne! kunnen, niet betrokken. Het kan aannenrelijk zijn dat daurvoor - cia een andere verbinding een gui de nplos-mg i- te einden. Maar dan nog zit Rotterdam hij een tuimel met exhorbi- tante uilgaven coor de spoorwegen, Mh- •scliien niet nu, omdat de oude Botlek brug nog be,t een paar jaar kan blijven liggen. Maar toch zeker in de naaste toe komst als de Oude Man, vijftien meter diep moet worden. nomen zullen we wel zien of deze beslissing voor ons aantrekkelijke mogelijkheden biedt". Over de technische mentis spraken wij met enige technici van de provin cie Zuid-Holland. Planologisch is het voor de provincie slechts van belang, dat er een goede verbinding komt, en wel zo spoedig mogelijk. De bestaan de Botlekbrug moet met zeer grote spoed worden verbeterd. Van welge aard deze verbeterde verbinding zal zijn, doet er, aldus de provincie, voor ons niet toe, dat gaat slechts de ge meente Rotterdam aan. Provinciale technici noemen een hoge brug een haalbaarder kaart dan een tunnel, omdat er een spoorlijn en Landschap van Zuid-Holland zegt; „Als wij vrij zouden zijn m onze keuzebepaling zouden wij uite raard een tunnel prefereren. Maar voor wat betreft de Botlekverbinding zijn er allerlei bijkomende factoren die de zaak heel moeilijk maken. En •als wij deze tegen elkander afwegen komen wij mét het college B. en W. van Rotterdam tot de oplossing die van twee kwaden de minst kwa de is; een hoge brug", ding geen advies uitgebracht aan Rot terdam en zal dit ook niet doen. «SB» i h fev niWKTE op de huidige Botlek- brug: binge uachttijdm, econo misch t erlies. Er zul in ieder geiul iets moeten gebeuren om aan deze situatie een einde te maken J maar 11111/ Welke oplossing men ook kiest, een brug hoge of lage zal er altijd moeten worden gebouwd, omdat de tegenwoordige Botlekbrug niet zo danig is gefundeerd dat ter plaatse uitdiepen tot 15 meter mogelijk is en omdat de Nederlandse Spoorwegen geen enkele interesse hebben voor de aard van de oeververbinding en daar om er niet aan zullen meebetalen! In een gesprek, dat wij vanmorgen hadden, deelde een woordvoerder van de spoorwegdirectie mee, dat voor wat betreft de spoorwegen de. hele zaak riog niet aan de orde is. „Wij verwachten een initiatief van de gemeente Rotterdam", werd ons meegedeeld, „en dan zullen wij wel zien wat wij met dat initiatief doen. Voor ons gaat het er slechts omdat wij over het water van de Oude Maas komen. Als de Rotterdamse ge meenteraad een beslissing heeft ge- bij is betrokken en de Nederlandse Spoorwegen geen enkele aanleiding hebben om geld uit te geven voor een verbeterde verbinding. Voor de spoorwegen is de bestaande verbin ding nog .altijd uitnemend. De gemeente Rotterdam moet al tijd volledig de kosten dragen van het inpassen van de spoorwegverbin ding in de nieuwe rivierkruising. Een brub biedt daartoe de eenvoudigste i en goedkoopste oplossing. De bezwaren betreffende wind vang op deze grote hoogte en glad worden bij vriesweer zijn, aldus deze technici, thans volledig en niet eens op een al te gecompliceerde manier op te lossen. Door de oostwest che voorzieningen is een goede be scherming tegen storm te bieden. Ook tegen glad worden van de hellin gen des winters kan tegenwoordig met succes worden opgetreden. De directie van het Instituut Stad Rtinmondgedelegeerde C. L. Rooz- emond (verkeer en vervoer): „Het be treft hier een gemeentelijke Rotter damse verbinding die nauw samen hangt met de belangen v.an het Rot terdamse havenbeheer. De strijdvraag of er een tunnel dan wel een hoge brug moet komen, regar deert Rijnmond niet. Uitspreken van een oordeel over een zuiver lokale verbinding als deze zou een niet te rechtvaardigen druk leggen op de Rotterdamse gemeenteraad". „Een andere zaak is, dat het dage lijks bestuur van Rijnmond wel na drukkelijk prijs stelt op snelheid en dat dif bestuur het ten zeerste zou betreuren als door het verschil van inzicht en mening er een vertraging in ,het werk zou ontstaan". Ook de directie van het Economi- sch-Technologisch Instituut voor Zui d-Holland zegt het probleem niet te hebben gvolgd. „Men komt hier op het gebied van de specifieke ver keerstechniek en het is voor ons niet mogelijk op dat terrein een mening i uit te spreken. Wei zouden wij zeg- j gen dat een tunnel altijd soepeler is dan een brug. Als enige punt dat voor ons vast staat kunnen wij slechts stellen, dat iedere goede oeververbinding een winstpunt is en dat op de plaats van de Botlekbrug een zeer goede oever verbinding met de grootste spoed dient te worden aangelegd. Maar daarmee trappen we een open deur (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De laatste maan den heeft Rotterdam met zijn plan nen voor en rapporten over haven- aanleg, industrievestiging en andere belangrijke zaken initiatieven van notionaal belang genomen. Het heeft dit gedaan op een gebied, waar an deren volledig verstek laten gaan. Dit betoogde burgemeester P. J. Bliek van Spijkenisse dinsdagmor gen tijdens de opening van de 99ste Paasveetentoonstelling van de Hol landse Maatschappij van Landbouw in Rotterdam. De heer Bliek bracht ook de série „kleurige" boekjes ter sprake. Hij was van mening, dat ve len bij hun kritiek op de diverse plannen van een te eenzijdige bena dering waren uitgegaan. Burgemeester Bliek laakte het veelvuldige gepraat over het ma gische jaar 2000. Waarom doet men dat? Omdat men de problemen van vandaag niet aan kan en er met een forse tred over heen wil stappen, meteen, het jaar 2000 binnen, aldus de heer Bliek. (Van onze scheepvaartredakteur) ROTTERDAM Prins Bernhard heeft vanmiddag in het Europoortge- bied en op de Nieuwe Waterweg ge varen met het luchtkussenvaartuig HM 2. Hovermarine Ltd. de ont werper en bouwer van het vaartuig en British Petroleum (nauw be trokken bij de ontwikkeling van ho vercrafts) hebben de afgelopen dagen gedemonstreerd met de HM 2. De HM 2 is een nieuw type. dat grote mogelijkheden biedt voor toe passing op de Nederlandse waterwe gen. De kans is groot dat het Engelse concern Hovermarine een werk maatschappij in ons land vestigt, die per jaar drie vaartuigen zal bouwen. De HM 2 biedt plaats aan 60 mensen en vaart met een snelheid van 65 kilometer per uur. De romp is vervaardigd van met glasvezel versterkt plastic. Hovermarine houdt zich sinds drie jaar bezig met de bouw van vaartui gen die gebruik maken van het luchtkussen-principe. HOEK VAN HOLLAND De wijk raad voor Hoek van Holland komt vanavond, dinsdag, in spoedvergade ring m de hulpsecretarie bijeen om over het project Rijnpoorthaven te spreken. Op de agenda staat als enig punt: „Bespreking aanleg Kijnpoort- 1 haven met ondersteuning van het in- i gediende plan". De vergadering begint om 19 30 uur. Voor hen die nu of binnenkort een nieuwe woning krijgen of zo maar nieuwe gordijnen wil len hebben is deze aanbieding bedoeld Prachtige filmdruk overgor- dijnstof, 120 cm breed, in drie goed verkochte kleuren. Een le keus stof uit de betere series nu per meter voor nog géén drie gulden. i CSt r r 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op onze gordijn-afdeling eerste etage de verkoop van deze filmdruk gordijnstof, 120 cm breed, in de kleuren goud, beige en groen, per meter voor n' Ofc 2i Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM ,JDe criminele le zing is niet zo groot, maar h(j is voor een hahe cent te verleiden". Dit oor dcel velde vanochtend de distrietspsy- chiatcr dr. Bakker in zijn rapport over de 22-jarige electromonteur F. L. S,, die op 16 november vorig jaar medeplich tig was aan de mislukte overval op de banktoper van de Hema. Half februari hadden de twee daoers van deze oven-al voor het hekje ge staan. De rechtbank veroordeelde ten tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met aftrek en due mtanden voorwaardelijk. De zaak tegen F S was aangehou den. omdat de recht! iank een nieuw psychiatrisch raport van verdachte wilde hebben. Het rapport waarover de rechtbank toon be-, hikte was name- litk acht jaar oud Vanmorgen las rnr A R. Jolles, die i de rechtbank presideerde, stukjes voor uit het rapport van dr. Bakker en uit -een aanvullend rapport van de reclas sering Beide bleken de toekomst van S wel positief in te zien. aangezien hij huwelijksplannen had met een 17-jarig meisje. Tegenover de rechtbank verklaarde S. vanmorgen dat hü na zijn vrijlating Rotterdam zou verlaten, om elders in het land opnieuw te beginnen. Maar zowel de officier mr. W, D. Meeter als mr. Jolles twijfelden er aan of S. op recht van plan was te breken met de groep jongens die zo'n slechte Invloed op hem had gehad. i Officier; „Men is benauwd dat je zo weer met een natte vinger te lijmen bent". Toch wilde hij S.. die al vijf maanden in voorarrest zat, wel mild behandelen. Hij eiste negen maanden met aftrek 'en drie maanden voorwaar delijk en toezicht van de reclassering. De rechtbank was het niet eens met de raadsman, die de medeplichtigheid geen haalbare kaart vond en onmid dellijke invrijheidstelling vroeg. S. had een speciale rol in de overval Hij zou er zorg voor dragen dat de overvallers en de buit zo snel mogelijk naar een veilige onderduikplaats ge bracht zou worden i Die dag stond hi) in een geleende i auto klaar op een parkeerterrein in de l buurt van de Coolsinael, waar de over val gepleegd werd. Hij zou biervoor een aandeel m de buit van f 90 000 gehad I i hebben, waarmee hij een schuld van f 7 mo rta-ht af te lossen De officier achtte op grond van deze, feiten de medeplichtigheid overtuigend bewezen. Hü vroeg zich overigens af waarom de raadsman dati niet eerder geprobeerd had S. vrij te krügen. Hier op moest de raadsman het antwoord schuldig blijven. Uitspraak over veertien dagen. i~ll' dc Veemarkt speelden zich tij- deus de Paasreeshow neer de gebruikelijke taferelen af: Eerst liet taxeren, daarna het handelen. De handen kleumen er 11 eer ceel tuut te /xis, ROTTERDAM De Nederlandse veefokkers zuilen de produktie en de kwaliteit van het slachtvee moe ten opvoeren om de felle concurren tie met landen als België en Frank rijk vol te kunnen houden. Deze waarschuwing liet de heer A. Rip, voorzitter van de Hollandse Maat schappij van Landbouw, afdeling Rotteddam, Schiedam en Omstreken dinsdagmorgen horen tijdens de opening van de 99ste Paasveeten toonstelling op de Rotterdamse vee markt. De heer Rip betitelde deze ten toonstelling van rundvee, paarden, varkens, schapen en geiten als de grootste showroom van Nederland, waar de beste kwaliteit „levend vlees" wordt getoond. Hij wees daar bij vooral op het sociale en het eco nomische nut van deze expositie. Ook wees de heer Rip nog op de nieuwe produkten, die de landbou wers en veefokkers steeds weer naar voren wet ente brengen. Hij noem de in dit verband het mestkalf, waarvan het vlees zonder meer een delicatesse is. Tien jaar geleden had men zoiets beslist nog voor onmo gelijk gehouden. Burgemeester P. J. Bliek van Spijkenisse verrichtte de officiële opening van de Paasveetentoonstel ling. Hij deed dat niet als „industrie burgemeester", zoals hij zichzelf be titelde, maar als lid van de door de gemeente Rotterdam ingestelde com missie, die de reorganisatie en 'er- plaatsing van abattoir en veemarkt moet bestuderen. Nieuws over deze studie kon de heer Bliek overigens niet vertellen Hij wees alleen op de mogelijkheden van een centraal slachthuis (annex veemarkt) in de Randstad Holland, waarmee een investering van circa één miljard gulden zal zijn gemoeid. Burgemeester Bliek meende, dat stichting van zo'n slachthuis van de zelfde durf en vooruitstrevendheid zou getuigen als Rotterdam in 1883 toonde bij het besluit het huidige abattoir te laten bouwen. Hier is weer een fijne aanbie ding uit ons tuincentrum, waar wij alles voor Uw tuin verko pen voor prijzen die er niet om liegen. Miniatuur roosjes, ideaal voor balkon- of terrasbakken. Deze schattige kleine roosjes (ze worden niet hoger dan 25 30 cm) «n de kleur rood, rose, geel en wit, koopt U nu voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint in ens tuincentrum deverkoop van deze miniatuur roosjes in de kleuren rood, rose, goel en wit voor M Ook maandagmorgen open Giét, tel. of schrift'best. Het is voor de derde maal dat Prins Bernhard in ons land met een luchtkussenvaarturg heeft gevaren. In 1963 deed hij dat met de Vickers VA 2 op het IJ en in 1965 met de Westland SRN 5 tijdens een Engelse week in Amsterdam op het IJssel- meer. tm G0UDSES1HGEL 221ROTTERDAM-TEU16073-123032 ROTTERDAM Sinds 15 november vorig jaar wordt de 14-jarige Maria Magorzata Broos (roepnaam Gosja) uit de Van Lennepstraat 49, vermist. Het meisje liep op die dag samen met een vriendin van huis weg. Zij gingen, naar Amsterdam, waar de vriendin op 27 november door haar ouders werd gevonden en meegenomen naar de Maasstad. Nadien is van Gosja Broos niets meer vernomen. - Bij de Rotterdamse zeden- en kinder politie, die een opsporingsverzoek heeft doen uitgaan, bestaat het vermoeden dat het meisje zich in hoofdstedelijke jeugdkringen ophoudt. Gosja Broos is 1.65 meter Tang en» heeft kort donkerblond of zwart haar. Op bet tijdstip van haar verdwijning was zij gekleed in een imitatie bruin leren rok, een oranje truitje en een' grijze mantel met zilverkleurige kno pen. Zij droeg lange zwarte laarzen. De politie verzoekt iedereen die in lichtingen kan geven te bellen 010 243144 of zich in verbinding te stellen met de politie in zijn of haar woon plaats. (Van ccn onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Terwijl de hoofd agent het verkeer stond te regelen, schold de 42-jarige koopman in oud papier Pieter N. hem op de stoep uit. N, kon het namelijk niet verkroppen, dat de hoofdagent enkele uren tevo ren zijn bestelautootje voor remon- derzoek naar het politiebureau had laten overbrengen. „Je hebt mijn vreten afgepikt, want je hebt mijn auto in beslag genomen", beet de koopman de hoofdagent toe, toen hij op de voet gangersoversteekplaats naar de agent toe kwam. Deze rook de alcohol en probeerde de koopman te overreden gewoon door te lopen. Maar dat be viel N helemaal niet Schreeuwend, dat hij hem mei een mes dood zou steken, stompte N. de hoofdagent in zijn maag. Nadat de hoofdagent versterking had gekregen van twee collega's kon de weerspan nige koopman met veel moeite naar het politiebureau overgebracht wor den. In de wachtkamer van het bu reau koelde hij tenslotte zijn woede maar op het meubilair, dat hij tegen de muur smeet. „Ik kan me er mets meer van her inneren" verklaarde N. tegenover politierechter mr. J. C. van Panthale- on. Wel wist hij nog, dat hij na het bezoek van de hoofdagent in een café probeerde zijn woede met bier weg te spoelen. Daar bleek nogal veel bier voor nodig met het gevolg, dat hij het café veel bozer verliet dan toen hij erin kwam. Zijn woede ontlaadde zich in een scheldpartij toen hij op weg naar huis de hoofdagent zag staan op een kruispunt. De officier van justitie, mr. J. Fe- ber verspilde er niet al te veel woor den aan en eiste krachtig een gevan genisstraf van tien dagen. De politie rechter was het met hem eens. De koopman wilde er nog even over na denken. De 36-jarige schipper Adrianus van S. voegde weer een vonnis toe aan zijn lange straflijst. Hij zou tijdens een reis van Delfzijl naar Hannover en terug ruim 700 uit de scheepskas van zijn rederij gestolen hebben en tevens een ijskast uit het tankschip verkocht hebben. Dat hij die ijskast onrechtmatig verkoent had, gaf Van S. volledig toe. Die diefstal uit de scheepskas moti veerde hij door te stellen, dat hij van de rederij geen voorschot had gehad op zijn loon en zelf ook geen geld had om in zijn onderhoud en dat van zijn matroos te voorzien. De ois van de offic er van twee maanden onvoorwaardelijke celstraf vond de politierechter te hoog. ,.7Vl rederij heeft het zich te gemakkel gemaakt door de schipper als kre- dietgevencle voor zijn eigen levenson derhoud te zien", meende mr. Van Panthaieon en hij vonniste een maand cel. JE een Rotterdamse ge meente-ambtenaar dodelijk wil beledigen, moet je tegen zo-iemand zeggen, dat -hij ambtelijk denkt. Dat hij geen gevoel heeft voor humor. De man heeft nog gelijk ook, want dat is helemaal niet waar. Ten bewijze daarvan dit plaatje. Ergens benoorden, de Van Brie- nenoordbrug bij het Toeval is het een „troep". Daar wordt hevig ge werkt aan een nieuwe weg met via duct over de A. van. Rijckevorsel- weg heen. Vroeger reed hier de autobus naar Capelle over de Honingerdijk. Die bus 'kan daar niet meer ko men, geen chauffeur kan een auto bus vol mensen door een zand woestijn van een weg-met-via- duct-in-aanleg voeren. In al die drukte is het wacht huisje van de vroegere autobushal te met het bijbehorende haltepaaltje blijven staan. Als de „troep" wordt opgeruimd komt dat vanzelf wet weer in orde. Maar om eventuele autobusreizi gers, die het toch iri hun' dan wel héél oliedomme hoofd zouden wil len halen om midden in die zand woestijn op een autobus te gaan. wachten te waarschuwen heeft een volijverig RET-ambtenaar een bord je over de haltepaal heen gehan gen; „Deze halte is tijdelijk ver plaatst". Voorbeeldige RET-serviee aan het Rotterdamse autobus-publiek. Beslist niet „ambtelijk" en met ge voel voor humor. ETMt'o y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1