[GESLAPEN Meer dan 100 platanen in de (nog) kale 4 AGENDA Theo Moons (75) praat Inhabé aan elkaar m w eo van ïerland Rehobothschool (Mavo) staakt onderwijs SLAAPKAMER GEHEIMEN A Man aangereden NATIONALE BOOMPLANTDAG: I In damstrijd neemt de spanning toe fbentfjouêijn scheffer Kievitsei op prijs gesteld BEURS MET VEEL ATTRACTIES INBREKER GEPAKT er is altijd één reden meer om te kopen bij VAN"DER '10e "5ünt woneiK BEEK if Kritisch bekeken wM SÊ&ï Welkom de man die zijn kleding niet aan het toeval maar liever aan Moulijn overlaat, Nieuwe schoenenzaak opent aan Broersvest 55 zal u tonen Handelsmij A. VAN HOUT - TRIPLEX - BOARD - VERFWAREN Ui modehuis Vandaag en morgen en dagelijks 55 de beroemde contraband gaine die U opvallend slanker... jonger maakt! 29.75 MEER PRIJZEN Wij hebben geen slaapkamergeheimen voor u. Integendeel! Wij vertellen u er alles van, én wij laten u heel veel zien. Ook natuurlijk losse kasten, toilettafels, bedbakken en andere slaapkamermëubelen. En niet te vergeten matrassen.en wollen dekens. En denk eraan GED. BIERSL00T42-48. TELEFOON 348793 VLAARDINGEN TELEFOON 343046-343492 ROON N.V. Fa. A. GOOS EN CO. - VLAARDINGEN SI lil m ROTTERDAMMER Pagina 3 2 WOENSDAG 26 MAART 1969 ttV7IE wel eens plaats neemt op de pu- W bliek® tribune van de Sehiedamse Lemeenlwaad weet dat dit college uit- I* n, j„ oeverloos praten, lilt bleek deze i' eek we«r ,oen vee' besproken cul- Ituurnota in discussie kwam. Op zichzelf li, deze nota een verdienstelijk stuk werk, liaaar »l 'ang door de werkelijk achter in van de belangrijkste punten is de L tickling van een Cultureel Centrum, I® >sr plaats zal zijn voor 500 liefhebbers Ivan de muze. Dit staat boven op onze Iverlangrijst, riepen diverse raadsleden in Ikoor. Hebben de raadsleden zich echter Lel eens afgevraagd wat zo'n centrum tast kosten en indien dit bedrag op tafel fkomt, waar het dan moet komen? In het i,e!e centrum is geen plekje grond onhe te nota gaat practisch stilzwijgend voorbij aan het probleem van de beide «Schiedamsc bioscopen. Het Monopol e theater aan de Hoogstraat is wegen» ge- jrek aan belangstelling gesloten. Weeds enige tijd geleden is er een discussie op gang gekomen om van dit theater een •.«Izak'heater te maken. Het theater, dat overigens van ouderdom op zijn grond- «sten slaat te kreunen, grenst aan het Stedelijk Museum en zou daarmee een prachtig geheel kunnen vormen. Op zichzelf is het een loffelijk streven, dez« vroegere bioscoop in het culturele geheel in te passen, maar dit gebouw is nartkulier bezit, zodat er voor een even tuele huur of koop weer geld op tafel jnoet komen. Verder zit Schiedam opgescheept met het Passage Theater, een van de minst rendabele theaters van heg grote Tuschins- ki-concem. Verleden jaar zijn er onder handelingen geweest tussen het gemeente bestuur en de leiding van dit concern. Men wilde alleen in de weekends films draaien, gedurende de rest van de week zou het theater beschikbaar zijn voor an dere culturele doeleinden. Deze onderhandelingen eindigden in ren fiks meningsverschil tussen burge meester H. Roelfaema en de heer Gertra- nowitz, van het Tuscbinski-concern. In middels zijn we ook met het Passage Theater geen stap verder, met naar alle waarschijnlijkheid als resultaat dat het theater in september wegens gebrek aan belangstelling wordt gesloten. Er zijn zelfs onderhandelingen geweest nissen Tuschinki en Alben Hesjn, die er wei oren naar had de bioscoop om te houwen tot supermarkt. Het is toch wel een droeve zaak dat een stad die binnen den jaar 100.000 inwoners zat hebben verstoken is van een bioscoop. Hier ligt duidelijk een taak voor het gemeentebe stuur. B. en W, hebben gebrek aan visie, zet het raadslid drs. J. Hout man (lib). Wie met jaloerse blikken naar Vlsardingen kijkt, zal dit moeten toegeven. Men heeft daar het prachtige winkelcentrum Liesveld en twee warenhuizen die iedere dag overvol zijn. Dan spreken we maar niet over de vesti ging van een groot kledingbedrijf, dat geen interesse meer heeft voor Schiedam. Ook op het culturele vlak blijft de gemeente achter. Dit ondanks een cul tuurnota. die uitmondt in vaagheden. Zo moet Cultara, een vereniging die is voort gekomen uit diverse kunstkringen en die hcroeps'oneelgexels chopper! naar Schie dam haalde, al maanden naar Vlsardin gen uitwijken. In de Stadsgehoorzaal terk- ken de gezelschgjM en dazr redelijke be langstelling. Dan zit Schiedam al jaren opgescheept met de Sehiedamse Gemeenschap. We wensen de SG nieuwe stijl alle goeds toe, maar we vreren bet ergste. Deze over koepelende culturele .instelling krijgt een nieuw jasje, maar de inhoud blijft het zelfde, rn.a.w, men slaapt weer rustig in. Tijdens de jaarlijkse begroting stemden diverse raadsleden van de prol. chr. frac tie legne de post subsidie SG. Terecht «ouden we zeggen, want in al die jaren heeft de Sehiedamse Gemeenschap nog nimmer haar bestaansrede bewezen. Het nieuwe stadhuis op de Huis de Riviereweg is et opnieuw een bewijs van dat er iets fout zit in Schiedam. Al jaren geleden werd met veel vlagvertoon een maquette van dit stadhuis getoond. In middels zijn we geen stap verder. Wan neer wordt de eerste paid geslagen van dit voor Schiedam zo noodzakelijke cen trum? Overigens kan op ebt terrein het ge meentebestuur de handen in onschuld wassen. Den Haag steekt steeds een finan ciële spaak tussen de wielen. Inmiddels heeft men besloten een eenvoudiger stads kantoor te bouwen, dat meer een tehuis voor de gemeentelijke diensten wil zijn dan een werkelijk stadhuis. Hoewel de plannen op papier staan, is het nog maar de vraag of er werkelijk iets van komt. Zoals de verwachting nu js, zal er uit Den Haag wel weer -een veto komen. Overigens zijn dit problemen die de raadsleden toch wel slapeloze nachten moeten bezorgen. Of dat ook met het peil van de discussie in deze raad het geval is blijft «en open vraag. Wie deze week het debat heeft gevolgd tussen het prot. chr. raadslid J. van Katwijk en de commu nist Collè moet wel denken dat beide heren persoonlijke velea aan het uitvech ten waren. Het is een eerste taak van een raadsvoorzitter de discussies in goede hanen te leiden. Indien er een agenda punt van grote importantie te bespreken J6, dient men een aparte vergadering uit ie schrijven. Dat deze cultuurnota er één van dergelijke strekking is zal iedereen moeien toegeven. Komt deze citltuurraad er nog dit jaar, of wordt de hele zaak op Sehiedamse wijze op del onge baan ge schoven? Overigens hopen we, dat met liet aan nemen van de cultuurnota een nieuw tijd perk is ingeluid. Het wordt tijd dat Schie dam wakker wordt. Binnen afzienbare tijd lelt d-re Stad 100.000 inwoners! SCHIEDAM Met een hersenschudding en een gebroken neusbeen moest gistermiddag de 63-jarige kelner André Nielsen naar het Gemeenteziekenhuis toen hij zon der op te letten de Rotterdamsedij'k overstak en werd aangereden door een bromfiets, bestuurd door de 18-jarige scholier A. Blokland. Met zijn schouder uit de kom woest gisteravond de 50-jarige brom fietser S. A. Schaijk, een portier uit de Willem Pastoorstraat, naar het Gemeenteziekenhuis toen hij slipte. Hij mocht na behandeling dn het Ge meenteziekenhuis weer naar huis. Natuurlek PLATENBONNEN HALEN bij O. P. VAN DAALEN SR. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een paar honderd leerlingen uit de vijfde klassen van twaalf lagere scho len in Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en Holy, hebben vanmorgen meegeholpen de stad wat groener te maken. Dat ge beurde ter gelegenheid van de nationale boomplantdag op ter reinen aan de Lepelaarsingel en Koning!nnelaan in de nieuwe wijk Holy. De stevige en koude wind hield de meeste ouders vau de scholieren thuis. De paar die de kou wel trotseerden ondervonden nog eens aan den lijve dat de „open" bebou wing van Holy een goede beschutting door bomen best kan gebruiken. De 350 jongens en meisjes hebben meer dan honderd platanen vaste grond onder de wortels gegeven en dat dit heel wat voeten in de aarde had. valt te begrijpen. Het planten moest namelijk in teamverband ge beuren: elke drie scholieren kregen een plataan. Onder het deskundig oog van de mensen van de plantsoenendienst groeven de scholieren de plantgaten en pootten zij het jonge hout stevig in de grond. Na afloop van het karwei mochten zij hun naam zetten op de paal die de jonge boom steun geeft. Daarna kregen zij een verversing aangeboden Aan het boomfeest ging een bijeen komst vooraf In de Pelikaanzaai aan de Vijveriaan, waar wethouder G. Walstra in een enkel woord het be lang van de groenvoorziening voor Vlaardlngen uiteenzette. T ^ï*éS\? W jripwf 'gf; VLAARDINGEN In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Vlaardingen, is de spanning in de hoofdklasse toegenomen. Dit kwam omdat Van den Kerkhoff zijn laatste kans benutte door Niestadt zijn eerste nederlaag toe te brengen. Verburg maakte opnieuw geen fout en won van Vermeulen. Maar ook Mast, slaagde er in zijn partij in winst om te zetten, ten koste van Van Leeuwen. vier uur spelen niet voldoende. Er werd afgebroken in een ongeveer ge lijke stand. Mast heeft zich aan de top gehand haafd en leidt nu met negen punten uit zes partijen. Verburg is tweede met 8 uit vijf en Van den Kerkhoff is derde met zes uit vijf. Daarna volgen Niestadt, vijf uit vier. Van Ve-elen vier uit vier; Biel drie uit vier; Van Leeuwen twee uit vijf Vermeulen met een punt uit vijf partijen. In de eerste klasse waren de uitsla gen: Boudewijns Lucassen sr. 11; Gerritsen Korver 20; Torn Molenaar 1—1; Wapenaar Smits 11Bredius Lucassen jr. 20. Stand: I en 2 Bredius en Molenaar met ieder acht punten; Lucassen sr. en Smits volgen met ieder zeven punten en Boudewijns is vijfde met zes punten. In de tweede klasse won J. den Breems van Sluimer en won Van Osnabrugge van W, den Breems. De kanshebbers hier zijn Van Osnabrug ge, Snijders en Sluimer. VLAARDINGEN De heer Th. J. M. Harbers te Den Haag heeft zijn benoeming door de gemeenteraad tot directeur van de gemeentelijke spcia- le werkplaatsen aanvaard. Hij zal op 1 mei in dienst treden. *oot oe rrxDoeoewuat* men covanend onopvallenc laogenhorst 253, r'dam-zuidwijk vrijdagsavonds tot 9 uur •chManMwtg ST" *ta*nJlng*n (Van onze correspondent) MAASLAND De heer H. v«n Nierop die in de Duifpolder woont, 'heeft daar het eerste Maaslandse kievitsei van dit jaar gevonden. Traditiegetrouw heeft hij het burgemeester F, J. Groot Enzerink aangeboden, die het zeer op prijs stelde. SCHIEDAM Vrijdagmorgen om half elf zal burgemeester H. Roelfse- ma het nieuwe pand van bet schoe- nenbedrijf Van Dalen aan de Broersvest openen. In dit pand Is te vens gevestigd de modezaak Slot uit Den Haag. Naast de ruime winkels, er zijn voor beide bedrijven zeer mime ver koopruimten gemaakt zijn er ook woonruimten boven de winkels ge creëerd. Er komen in totaal 30 woningen, twee driemamer-, twee vijfkamer- en elf vierkamer-flats. Het zijn alle wo ningen in de vrije sector, wat bete kent dat de huur varieert van 265-340 gulden. Het bijzondere bij deze wo ningen Is, dat er op de begane grond een kinderspeelplaats is gecreëerd. Voor deze woningen is de aanvraag groot. Er zijn nu al meer gegadigden dan er woningen beschikbaar zijn. De firma Van Dalen, die in Zuid-Holland zes schoenzaken heeft, heeft in totaal acht filialen. De grootste zaak Schiedam wordt gespe cialiseerd in het Zwitserse merk Bal ly. De woningen zijn nog niet hele maal gereed. Pas in mei en juni wor den deze huizen opgeleverd. Archi tect van het complex is het bureau Spruyt en Den Butter, uit Shiedam terwijl de bouwer het aannemingsbe drijf H. Baron uit Schiedam is. Een 22-jarige verkoopster heeft aan gifte gedaan dat uit haar jas 350 zil veren guldens en rijksdaalders zijn ge stolen. De jas hing in een modewinkel aan de Hoogstraat. Uit een etalage van Radio Modern aan de Keizerswaard zijn vier radio's en twee bandrecorders gestolen met een waarde van 2435. Irene: Contact-gemecnie-avond, 20. Chr. Sociale Belangen: Dia-avond p.v. Gemeentewerken, 20. Magnaiia Delkerk: passie-muziek, 19 - 2045. Musis Sacrum: Toneelwedstrijd Onyx met „Ja ot neen", 20. Prinses Juilanaschool: instaUartie school hoofd W. J. v. Wijk, 20, Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 26.63.82. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelin- gen. J'ilionaiaan 84, tel 26.57.64, b.g.g. .11.55.86 toestel 156. Klachten bezorging: joh. Gröneveld, Singel 93, tel. 26.35.18. maandag t.e.m. vrijdag van 18.30 en zater dag 18-19 uur. Alarmnummer politie: 26.46.66. G.G. GD,.: 26.92.90, Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging en geluidshinder: 26.26.26. Apotheek: Rembrandt, Bembrandtlatm 5, te!. 26.88.55. A SCHIEDAM De nieuwe voorzitter van de PvdA. dr. A. Vondeling, spreekt woensdag 2 april avonds om acht uur in het wijle cenf-rum Nieuw land voor leden van zijn partij en andere belangstellenden. De heer Vondeling spreekt over de „Partil vandde Arbeid na het congres", maar is ook bereid alle andere vragen it de zaal te beatnwoorden. O Vrijdag 28 maart om acht uur begint een openbare voordraebtsoefening van leerlingen van de plaatselijke mu ziekschool In c.e aula van net stedelijk museum. luxevoorgevormde FORMA beugelbehavan chique bro derie de Suisse, vormhou- dend, ook na vele malen wassen. Lycra zijpanden, laag uitgesneden rug en semi-slretch schouderban den, 19.95 FORMA contraband gaine van dubbel Lycra,corrigeert uw figuur moeiteloos als panty 34,75 IN ALLE 22 FILIALEN VAN FOUNDATIONS. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De bekende beers- prater Theo Moons (75) zal dit jaar de „Inhabé", die van zaterdag 12 tot en met 19 april tn de sporthal Margriet wordt gehouden, aan elkaar praten. Zo heeft hij de leiding van het „cabaret der onbekenden", van de talentenjacht voor jongeren en van de modeshows. Theo Moons is niet de enige attrac tie van de Inhabé, die ook dit jaar weer helemaal vol is. Zo treedt 's avonds het trio Willy de Vries op en worden alle Schiedamese en Vlaar- dingse scholen ingeschakeld. Zij krij gen allemaal een plaat van de Sche- veningse pier, die zij een kleurtje mogen geven. De eerste prijs zal een vouwfiets zijn; de overige prijzen zijn rolschaatsen of voetbalschoenen. Er worden in totaal 10 000 van de ze platen uitgereikt en de vierde, vijf de en zesde klassen mogen aan de wedstrijd meedoen. Ook is er een scholenprijs; de beste drie scholen, die door een deskundige jury zullen worden aangewezen, krijgen ieder 50 gulden. Dit geld wordt beschikbaar gesteld aan het oudercomité, dat er mee mag doen wat het wil. Er zijn nog meer prijzen. Zo krijgt iedere 5000ste bezoeker een vouw fiets. De entree van de sporthal wordt voor die week aantrekkelijker gemaakt. Er wordt een groot grasga zon bijgemaakt, terwij] een rolsteiger met de namen van alle deelnemers als een enorme blikvanger dienst zal doen. Ook wordt het de bezoe kers met vervoersproblemen extra aantrekkelijk gemaakt. Van diverse plaatsen in de stad rijden extraRET- diensten naar en van de sporthal. De RET-ritten zijn maar vier maal per dag. 's Middags één rit heen en terug en 's avonds één rit heen en terug. Het vervoer is gratis, maar uitstappen is uitsluitend mogelijk bij de sporthal. Deze extra ritten zijn van Schiedam zuid en west, terwijl deze dienst dan via de Koemarkt naar de sporthal rijdt. Verder zal een reclamevliegtuig iedere dag in Rotterdam-west, Schie dam en Vlaardingen iedereen op de Inhabé opmerkzaam maken. Be beurs is dagelijks geopend van één tot vijf uur en van zeven tot elf uur Voor het eerst in de historie wil men de beurs ook op zondag open stellen. Hiervoor is echter de toestemming van de gemeenteraad nodig, die nog niet is verleend. VOOR UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge- afgeregeld. regeld op onze nieuwe vlbrograpb Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP Bij voorkeur laten wQU adviseren deskundig advies. door gediplomeerde horloge* makers. NA UW AANKOOP Ook na Uw aankoop blijven wij Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw faorfogo. koesteren, hiertoe in staat gestekt 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo* demeapparatuuruitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM VLAARDINGEN De Rehoboth- school (gereformeerd vrijgemaakt) voor KAVO 'mderwijs aan de Parkweg 4 zal met ingang van 1 augustus «fin deuren sluiten. Dit Is indirect het ge volg van het to werking treden van de mammoetwet, die het de kleine scholen moeilijk maakt het hoofd te bieden aan grote scholengemeenschappen met hun uitgebreide lespakketten en goede door- stromingsmogeifikheden. De Rehobothschool voor MAVO telt 60 leerlingen, verdeeld over vier leer jaren, drie vaste leerkrachten onder wie directeur E. Baas en zeven vak leerkrachten. Zij zijn het slachtoffer van de nieuwe ontwikkeling op onder wijsgebied dit tot gevolg had dat nieu we leerkrachten niet konden worden aangetrokken. De animo yoor het geven van onder wijs op een 'kleine school, waarvan de toekomst onzeker is, bleek onvoldoende te zijn. Dit is voor het bestuur van de vereniging tot bevordering van school onderwijs naar de leer der Gerefor meerde Kerken de directe aanleiding geweest de school te sluiten. Bovendien was bij de inschrijving voor het nieuwe leerjaar al gebleken dat ouders in het belang van hun kin deren toch de voorkeur gaven aan de grotere scholengemeenschappen, omdat deze nu eenmaal meer mogelijkheden bieden. Zo moest de Rehobothschool wegens het lerarentekort bijvoorbeeld een keus maken uit de drie moderne talen. De Rehobothschool voor MAVO Is op 1 september .1964 geopend voor leer lingen uit Schiedam. Vlaardingen, Hoog vliet, Maassluis. Hoek 'van' Holland, Rozenburg'en De Lier. De ouders héb ben bericht gekregen' van het plan tot sluiting. De drie vaste leerkrachten zullen worden ontslagen, maar wegens VLAARDINGEN Wethouder E. P. van der Veen zal zaterdagmorgen om tien. uur de opening verrichten van de Opel-show, die .P A. van der Kooij N.V. op het nieuwe expositie- en parkeerterrein aan de Kethelweg tegenover het automobielbedrijf houdt. SCHIEDAM De 22-jarige schil der A. K. as gisteren aangehouden. Hij had in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken bij de han delsmaatschappij Penning NV op de Dam. Nadat hij over een schutting was geklommen had hij een 'hardboard plaat van een kapotte ruit weggeno men. In het kantoor brak hij een bureau open en nam een geldkistje met 250 weg. Tevens is ingebroken bdj de suiker- werkfabriek Dovo op de Westerkade. Via een platdak was men de be drijfsruimte binnengeklommen. Uit een afgesloten geldkistje, dat werd opengebroken, werd 20 weggeno men. De zeventienjarige scholier J. C. M. had zijn tas bij de eindhalte van bus 50 op de Broersvest neergezet Toen hij terugkwam was de tas verdwe nen. WONINGINRICHTING de nummers van DE SPECIALIST op het gebied van CARAVANLUIFELS, UITBREIDINGEN, VERBOUWINGEN en REPARATIES van TENTEN en CARAVANTENTEN WESTHAVENKADE 61 VLAARDINGEN ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN, Goedkoper dan ooit Nu reeds v.a. 140, PLASTIC PLAFONDPLATEN v.a. 42 et VEEGVASTE MUURVERF 4 kg emmer f 3,50 LATEX MUURVERF 2y2 kg emmer f 6.en 4 kg emmer 9,75 te van Leyden Gaelstraat 87 Tel. 344881 Gedempt* Blersloot 68 - Tel. 346400 het tekort aan docenten zal het voor hen niet moeilijk zijn op een andere school te worden aangesteld, In het gebouw aan de Parkweg 4 huist ook de lagere Rehobothschool van de zelfde vereniging. Het Is nog niet bekend wat er met de leegkomende lo kalen gaat gebeuren. ALS er dit jaar een concert 1 wordt .gehouden in Rotterdam dat op tijd begint is het wel het concert van komende zaterdagavond in De Doelen. Dan treden namelijk de koren op van de openbaar ver voersbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het is een traditie geworden dat die drie koren eens per twee jaar samen een uitvoering geven.' Deze samenwerking heeft geleid tot meer samenwerking tussen de bedrijven (u mag het van mij ook omdraai en...). Denk maar eens aan de be faamde standaardbussen. Overigens staat op een dergelijke dag niet al leen het zingen voorop. Er warden ook allerlei gezellige evenementen voor de leden en hun dames georga niseerd. Zaterdag worden de drie ge zelschappen ontvangen in de RET-kantine. Na een koffiepauze wordt vervolgens aan de dames een rondrit en een bezoek aan de metro aangeboden. Voor de heren is dat er niet hij, die moeten gaan studeren in De Doelen. In café-restaurant Bellevue komen beide groepen weer bijeen. Maar ook dan wordt de mannen tekort gedaan. Er wordt niet gedineerd, omdat dat de zang prestatie schaadb maar men krijgt een lunch. Overigens zal het er best gezellig toegaan. Hoofdschotel vormt echter toch het concert. Hieraan werken mee: „Tramkoor Kunst en Broederschap" uit Amsterdam onder leiding van H. van Wielink, „Haagse Tram Man nenkoor" onder leiding van J. Ver meulen en het „RET-Mannenkoor" onder leiding van Piet Struijk. Aad van de Hoeven zal het Doelen-orgel bespelen. De Marinierskapel der Ko ninklijke Marine onder leiding van majoor J. P, Laro verleent mede werking. Het geheel zal onder lei ding staan van dirigent Piet Struyk. Voor liefhebbers van koormuziek, of ze al of niet enthousiaste tram of buspassagiers zijn, zijn, zolang de voorraad strekt kaarten verkrijg baar voor twee en voor drie rijksdaalders bij de penningmeester van het RET-Mannenkoor, Tief- Jandstraat 21 te Hoogvliet, of door storting van het bedrag van diens girorekening 306155. 'wa ff «SS vi TDRIELLE, dat vlak voor zijn grootse 1-april-feest staat» worstelt met een probleem, verneem ik uit die stad. Ik leg het u even voor, je kunt maar nooit weten: Men heeft dringend dertig huurlin gen nodig, wachters aan de ingang van dit stadje. Zaterdag 29 maart moet in alle vroegte post worden gevat door de „Spaanse soldaten" op de belangrijke plaatsen zoals de in gang van het stadje en bij het stad huis. Deze bezetting moet duren tot de inname van Den Rriei door de Wa tergeuzen op dinsdag 1 april rond 2 uur in de middag. De heer H. Bijcfcen, belast met de werving van de huurlingen, zegt: „De uitrusting voor de soldaten hellebaarden en helmen en d® wachthuisjes, het is allemaal gere geld maar ik heb nog maar enkele soldaten. De wacht krijgt het heel gemakkelijk, een kwartier wacht is lang genoeg. Alleen kunnen we de huurlingen niet zoals vroeger bete len. Het moet voor hen een eer zijn deel uit te maken van het leger!" Leeftijd maakt niet uit, zegt de heer Rijcken, de ouderen worden automatisch tot officier bevorderd. Een tip om een snipperdag aange naam te besteden?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1