WERKRUIMTE VOOR 1500 MENSEN Nieuwe vleugel Unilever kost veertig miljoen IPS lil Ned. Middenstandsbaiik in nieuw onderkomen Vier zwaar gewonden bij nachtelijke aanrijding AGENDA ürm iiiiinivtf Vergroot restaurant van Unilever wordt 15 april heropend Burgemeester verrichtte opening WÊÊêéii Vonken uit glasoven Geparkeerde auto's opengebroken Ruim llöö nieuwe huizen in 1968 Vijfde predikant en kerk in Kethel voor gereformeerden Ik geef op als nieuwe abonnee; grootste Gebeurtenissen rond opening nieuivbouiv von Unilever Modehuis VERKADE VOOR IEDER DIE NU EEN NIEUWE ABONNEE OPGEEFT.\ VLAARDINGEN Dinsdag 1 april zal prins Bernhard de nieu we en sterk dominerende vleu gel van het Vlaardingse complex Jjer Unilever Research Labora toria in Nederland officieel ope nen. Bouw en inrichting van het complex, dat opvalt door zijn fraaie architectonische vormge- ving, vragen een investering van veertig miljoen gulden. 'l AULA ONONTBEERLTJJK Fan daag en dagelijks c Gezellige kaars in een glas Terwijl hij de lucht in uw kamer zuivert, ver spreidt hij een heerlijk frisse geur. Postzegel is niet nodig ais u op de envelop schrijft: De Rotterdammer, Antwoordnummer 364, Rotterdam. b tnTTERDAMMER Pagina -5 DONDERDAG 27 MAART 1969 (Van een onzer verslaggevers) In dit bedrag zijn niet opgemmen 1 de kosten van apparatuur en instru- menten. die reeds wat de vemieu- wing betreft Unilever jaarlijks op zes miljoen gulden komen te staan. Met j,e( jn gebruik nemen van deze ÜRL-Vlaardingen is een van de drie grote researchinstituten cn, be- jutlve het oudste, verreweg het grootste researchlaboratorium van Unilever op het vasteland van Euro pa. Sinds de opening van het eerste öwnpiex in 1956 door de toenmalige minister-president dr. W. Drees heeft het laboratorium een spectaculaire groei ondergaan. Voor de nieuwste uitbreiding werd m mei 1964 de bouwcommissie opge richt. In deze commissie namen zit ting dr. A. L. de Jong ir. R. Keuning. hr. K. G. van Senden, ir. A. W. Siob en mr. L. A. Verwey. Deze eömmissie is niet elleen uitgegaan van eigen wensen en ideeën, maar heeft door middel van een enquête ook het personeel ingeschakeld bij opzet en inrichting van het nieuwe gebouw. Op 13 juni 1966 werd de eerste van de in totaal 1005 palen geslagen. Fe bruari vorig jaar konden reeds de eerste afdelingen, die tijdelijk onder dak hadden gevonden in het oude ziekenhuis van de gemeente aan de Hoflaan. verhuizen. Van september, 1968 tot februari dit jaar vond dê grote verhuizing plaats. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Sunlight Paviljoen, personeelsres iaurant van j Lever's Zeep Maatschappij NV, zal dinsdag 15 april worden heropend, f Het gebouw is binnen een jaar aan merkelijk uitgebreid om ook de mede werkers van het nabij gelegen Unile ver Research Laboratorium een- ge schikte eetgelegenheid te geven. Het huidige restaurant van URL is te klein om aan alle personeelsleden plaats te bieden. De uitbreiding heeft, inclusief de inrichting, on geveer anderhajf miljoen gulden ge kost en omvat een lunchkamer met plaats voor 370 mensen vergroting v.an de bestaande keuken met bijbe horend magazijn en een verbetering van was-, kleed- en eetruimte voor het restauratiepersoneel. Tussen lunchkamer en keuken is een groot zelfbedienings buffet aange bracht. Met dit alles is hét vloerop pervlak van 280 tot ruim duizend vierkante meter vergroot. De hoogbouw is door twee trappen huizen verdeeld in een westvleugel, waarin de diverse bestuurlijke en ad ministratieve centra zijn ondergfe- bracht, een middengedeelte en oost vleugel, Waar het eigenlijke nieuwe 'aboratorium is ingericht op een doeroppervlak van totaal 6500 m2. De parterre wordt grotendeels ir beslag genomen door de luchtbehan- delingsinstalïatie en het centrale be dieningsstation daarvan. Van de' dienstafdelingen-zijn hier onder meer' magazijnen en de telefooncentrale ondergebracht. Op deze centrale zijn thans 700 toestelnummers en 40 bui tenlijnen aangesloten met uitbrei dingsmogelijkheden tot respectieve lijk 1200 en 100 Per verdieping zijn voor laborato riumruimte 21 vertrekken van 6 me ter breedte en 9 tot 10 meter diepte gecreëerd. Door de flexibiliteit van het bouwsysteem kunnen deze ruim ten naar behoeven worden aangepast. r li,*-1. V'tfw'Tvrtf»! Vi j'4" *,,11» R Lt** SLFGw riauèt.x. (\an eei onzer verslaggevers) De naar de rivier gerichte zijde is voornamelijk gereserveerd voor stu die- en vergaderruimten met gemid deld 25 kamers per verdieping. Voor koud, warm en gedestilleerd 'water, gas, drukluclr eventueel stoom en afvalwater, irv - lichtbronnen en afzulf-- - was ongeveer 30.000 mete; nodig. Op alle verdiepingen, die-naar bo ven toe steeds tien cm smaller wor den, zijn rondom het gebouw balkons aangebracht, waarin de tuchtleiding van de airconditioning zijn opgeno men. Niet alleen dienen deze balkons, vooral aan de rivierzijde, als zonwe ring, maar ook tegen brandoverslag naar hogere verdiepingen. Op de eerste verdieping ligt een fraaie en aan de eisen van deze tijd ingerichte aula die plaats biedt aan 300 mensen. Onder aula en foyer ligt de hoofdentree, die toegang geeft "tot het gehele laboratoriumcomplex en tot de aula. In deze entre bevinden zich de portiersloge met de nodige centrale bedieningspesten, alsmede de garderobe voor de aula. De nieuwe monumentale vleugel is een schepping van het ingenieurs- en architectenbureau G. Drexhage, ir. J. J. Stcrkenburg. A. Bodon cn ir. F. F. Venstra te Rotterdam. Bouwer is de N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij te Den Haag.- nieuwste uitbreiding kan Unilever in Vlaardingen voorlopig vooruit. Omdat het concern beschikte over een relatief klein stuk grond, werd besloten tot hoogbouw, bestaande uit een parterre, acht verdiepingen en een dakopbouw. De zevende en achtste etage cn een gedeelte van de dakopbouw zullen voorlopig onbenut blijven tol de noodzaak van verdere uitbreiding zich aandient. Het nieuwe laboratorium ligt even wijdig aan de Deltaweg, sluit haaks aan op de middenvleugei van het bestaande laboratorium en staat met de onderste vier bouwlagen daarmee in rechtstreekse verbinding. De nieuwbouw is 12S tot 132 meter lang, twintig meter breed en 40,5 meter hoog. Van de 13.500 m2 nuttig bruik bare vloeroppervlakte zijn reeds een 10.000 m2 in gebruik genomen. Het aantal werknemers in het tota le Vlaardingse complex bedraagt 1081, waarvan 175 academici. Bij een volledige bezetting van alle beschik bare ruimten kan het. laboratorium aan ongeveer 1500 medewerkers wer- j kruimte verschaffen. Het aantal bui- j tenlanders bedraagt 42: zij zijn af komstig uit België, Amerika, Oosten rijk. Italië, India, Hongarije, Duitsland, Zuid-Afrika. Spanje, En geland, Canada, Griekenland en Egypte. Prof. ir. J Boldingh. voorzitter van de directie der Unilever Rese arch Laboratoria in Nederland, deel de woensdagmiddag op een perscon- ferentie mee, dat het einde van het onderzoekingswerk nog lang niet in zicht is. Nieuwe Horizonnen dienen zich aan. Voor dil concern dat zich toe legt op de ontwikkeling, produktie en verkoop van merkartikelen voor da gelijks gebruik, is systematisch we tenschappelijk onderzoek onontbeer lijk. Het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van nieuwe of betere produkten, processen en kwaliteiten. Unilever heeft een uitgebreide researchorganisaüe opgebouwd, met laboratoria In Engeland, Frankrijk, Duitsland, India, de Verenigde Staten en Nederland. In het research- en ontwikkelingswerk zijn thans onge veer 7500 mensen werkzaam. In vesteerde Unilever in 1965 105 mil joen gulden in research (exclusief ontwikkelingswerk), in 1967 was dit bedrag tot 136 miljoen gulden geste gen. Dat is ongeveer 0,7 procent van de jaaromzet, die twintig miljard gulden bedraagt. Het wetenschappelijk onderzoek van Unilever In Nederland wordt in twee laboratoria verricht, waarvan het ene in Vlaardingen en het andere in Duiven gevestigd is. In Vlaardin gen legt men zich vooral toe op het onderzoek van eetbare oliën en vet ten en vethoudende levensmiddelen, terwijl in Duiven de aandacht gericht is op de andere levensmiddelen (groenten, vlees, fruit) en de conser vering daarvan. ZlAASLAND De Jaarvergadering van tie chr. kOTfbairlti ObDO lla<! een Kenro- meerd verloop. De Jaarrekening 1968 (basig saldo 39.13) werd «eodvefceurd, evenals de beRrotiriK 1969. Het jaarverslag' van se cretaris T. Broekman gaf een duitjelifke eergave van de aktivttetten. "Wegens ver trek uit Maasland trad meluffrouw M. A. van den Berg af als pennlngmeesteresse. Tot haar opvolger werd benoemd de heer M. Vreugdenhll, die ?,!Jn functie als voor zitter beelndigde. Hij Hield een toespraak getiteld „welzijn-samen", handelend over een «ezami.nJilke aanpak door <".e verschil lende Maaslandse verenigingen. Na afloop v.-isselde vergadering met het chu-raadslid w, van Geest van gedachten over het gemeentelijk subsidiebeleid HOEK VAN HOLLAND De bro- fiets van de achttienjarige J C 3 uit Hc-Vk van Holland is gestolen. Het ver- voermaclcel stort! in een schuur achter de Prins Hendrikstraat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De officiële opening van de nieuvre vleugel aan het Vlaardingse complex der Unile ver Research Laboratoria in Neder land, dinsdag 1 april door prins Bernhard, zal door een select ge zelschap worden bijgewoond. Het is niet mogelijk gebleken allen, dre bij de bouw betrokken zijn geweest of die belang hebben bij het concern, uit te nodigen. Daarom zal op 2 april nog een offi ciële ontvangst worden gehouden voor de leidinggevende functionaris sen bij hoofd- en onderaanne mingsbedrijven, die betrokken zijn geweest bij de bouw van de nieuwe vleugel. Ook worden verwacht hoof den en overige ambtenaren van de gemeentelijke diensten in Vlaardin gen; vertegenwoordigers uit het be drijfsleven in het Waterweggebied; directies van Unileverbedrijven in Onze koliektie is niet als overal. Bij ons kunt u nog met eksklusieve ver langens, terecht. Kom en laat uw mo de-wensdroom waar worden. Schiedamseweg 61 Vlaardingen Nederland en België en functionaris sen van het Hoofdkantoor in Rotter dam. Woensdag april zijn de bewoners van de Olivier van Noortlaan en de directeur van de LTS aan de Delta weg de gasten van de directie van het laboratorium. Vrijdag 11 april is er een feest avond voor het gehele personeel in De Doelen te Rotterdam. Gezinsleden van het personeel van de Vlaardingse vestiging (in totaal ruim 2000) hebben op een zaterdagmorgen reeds een kij- ke in de nieuwe vleugel genomen. SCHIEDAM Sinds gistermiddag heelt Schiedam er een nieuw bank gebouw bij. Het is het nieuwe kan toor van de Nederlandse Mid- ëenstandsbank, die op de Nieuwe Haven in het oude woonhuis van dokter A. L. J. Kunze een riant onder komen heeft gevonden. Vroeger was deze bank gevestigd op de Nieuwe Haven, maar aangezien dat gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, heeft men drie jaar geleden de artsen woning van de heer Kunze aangekocht. Ruim een jaar geleden is men be gonnen met de volledige restauratie van het interieur. Praktisch alles werd tegen de grond gehaald en het resultaat is een aantal grote ruimten waar het prettig werken is, terwijl ook de klant zich er ap zijn gemak zal voelen. De opening werd gistermorgen ver richt door burgemeester H. Roelfse- toa. Hij haalde -de geschiedenis van "de Middenstandsbank op en bracht de gelukwensen over van het ge meentebestuur. Verder voerden nog het woord -de here.i H. J. Spaan- öonck, districtsdirecteur, C. Blase, president-directeur, M. Vrolijk, Plaatselijk directeur, J. H. Vrede - bregt, voorzitter van de Schiedamse TIET nieuwe gebouw van de Nederlandse. Middenstands- bank op de Nieuwe' Haven. Duidelijk is zichtbaar de spe ciale parkeerplaats achter het gebouw. Handels- en Bedrijfsraad en F. Ste- renberg, ondervoorzitter van de Ka mer van Koophandel voor de Bene den-Maas. Iets bijzonders bij die bankgebouw is het parkeerterrein dat piaa's biedt aan vijttien auto's. SCHIEDAM Bijna achthonderd gulden is de schade die gistermiddag ontstond bij een brand in een partij houten emballagekisten van de glashandel C. van Zevenhuizen. De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager wist het brandje, dat ontstond door het overslaan van von ken uit de glasnven, met twee ne- velstralen te bedwingen. Voor zijn woning aan de Van Leeuwenhoekstraat is de personen auto van de garagehouder C. J. B. (54) gestolen. Gisteren deed hij aan gifte van de vermissing van zijn au to, een Ford met als kenteken AP 75-80. ROTTERDAM Drie in de Ake leistraat geparkeerde auto's zijn open gebroken. Uit de auto van een 28-jarige elektromonteur van de Henegouwer laan werd een autoradio gestolen, een veertigjarige elektricien uit Spijkenisse mist een cassetterecorder met tien bandjes en een 28-jarige kantoorbedien de is eveneens een radio kwijt. Een 32- jarige scheepskapitein uit Londen is elf geluidsbanden kwijt, een gouden embleem van zijn auto en een zonne bril. Een 53-jarige chauffeur uit de Zij dewindestraat ontdekte dat een draag bare radio uit zijn auto was ver dwenen. Musts Sacrum; Toneelwedstrijd Onyx j met „Ja of neen", 29. Prinses jullanaschool: Installatie school- hoofd w 3. v. Wijk, so. i Sursum Corda: NCGOV, 20. Aula Museum; Voorörach'.savond mu ziekschool, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Laiwe Kerkstraat 82, tel. 29.83.82. Redactie Schiedam: R. M. van Houivelin- gen. Julianalaan 84, tel. 26.57.64. b.g.g. 11.55 83 toestel 155 Klachten bezorging: Job. Grdneveld. Singel 93, tel, 26.35,38, maandag t.e.m. vrijdag van 18.30 en azter- clsc 1®—19 trur. Alarmnummer politic: 26.46.66. GG Zr GD: 2S.92.90. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging en geluidshinder; 26.26.26. Apotheek: Renvbran-dt. Rembrandt!aan tel. 26.88.55. 1 naam straat: plaats: betaalt Mijn naam is: straat plaats: SCHIEDAM Vier zwaargewon den en drie zwaar beschadigde perso nenauto's was in de afgelopen nacht het resultaat van het feit dat de ne gentienjarige F, Aartsen u|t Vlaar dingen op de Burgemeester' Knap- pertlaan door onbekende oorzaak, de marht over het stuur icwijiraakte en tegen een tweetal geparkeerde perso nenauto's botste. Hij kwam tegen een boom tot stilstand. De automobilist moest met een schecielbasisfractuur naar de Dr, Nb- letstichting. De mede-inzittende, me juffrouw A. van .den Berg (20) uit 's-Gravenzande moest met een ge broken linkerbeen. een zware hersenschudding en een 'heupfractuur eveneens naar de Dr. Noletstichting. Verder zaten nog in de auto de heer C. H. O. Lissenberg (20) uit Vlaardingen en mejuffrouw L. Ruy- grok (19) uit Monster. Eerstgenoemde kreeg snijwonden in het gelaat ter wijl mejuffrouw Ruygrok een hersenschudding opliep. Deze gewon den zijn opgenomen in het Gemeen teziekenhuis."'"' De auto. van de heer .Aartsen kan ''als totaal verloren worden beschouwd, terwijl de twee gepar keerde auto's, eigendom van de 51-ja- rige 1. B., aan de achter- en voorzijde ernstig werden beschadigd. Met snijwonden in het gelaat moest gisteravond de 23-jarige auto mobilist C. v. B. naar het Gemeente ziekenhuis, toen hij de bocht van, de Aleidastraat en de Burg. Knappert- laan te ruim nam, waardoor hij de macht over het stuur kwijtraakte en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De man is in het Gemeentezieken huis opgenomen. (Van een 'onzer verslaggevers) SCHIEDAM De stad Schiedam heeft er verleden jaar, volgens de cijfers van het Bureau (Huisvesting 964 woningen hij gekregen. Er wenden 192 woningen aan hun 'bestemming onttrokken, terwijl in de nieuwbouw 1149 woningen beschikbaar kwamen. Zeven oudere woningen werden weer bewoonbaar gemaakt Het aantal woningzoekenden is het afgelopen jaar met 701 van 6019 ge daald tot 5.318. Daarbij" waren dan 4547 Schiedamse ingezetenen en 771 woningzoekenden van eiders, die zich hier wilden vestigen. Uitgegeven werden 352 vestigingsvergunningen, waarvan 76 voor nieuwe woningen, 100 voor opschuifwoningen, tien voor wonmgruil, 56 voor huur of aankoop in de vrije sector, eif voor overname van een zaak en een. dienstwoning en zestien voor da aankoop van een ou de woning. Er werden 83 vergunnin gen afgegeven voor inwoning van dienstboden en 'kostgangers. SCHIEDAM De Gereformeerde Kerk van Schiedam heeft getracht met een actie onder gemeenteleden de vrijwillige bijdragen te verhogen met 100,000 per jaar. Met dit hogere bedrag zouden worden betaald een te beroepen vijfde predikant, de finan ciële lasten van een nieuwe Kerk in Kethel, alsmede de lasten van een bepaalde in wijk Oost te treffen voorziening. De actie heeft niet de beoogde ver hoging van 100.000, maar ƒ75.000 opgebracht. Nadat de kerkeraad algemene za ken had besloten de voor wijk Oost te treffen voorziening te laten ver vallen, heeft de commissie van be heer voorgesteld tot het beroepen van een vijfde predikant en het stichten van een kerkgebouw in Ke thel over te gaan. De kerkeraad algemene 2aken heeft dit voorstel na enige aarzeling gevolgd, zodat thans de nodige stap pen worden genomen voor de komst van een vijfde predikant en de totstandkoming van een kerkgebouw te Kethel. MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. Uitslag korpswedstrijd op basis van 50 punten: C. Poot Dzn 44; A, Korpel 46; A. Poot 45; S, verkacte 46; Fr. v. d. Wet 45; W. van Roon 47: A. van Buuren 46; M. P. Hattemaaijer 49: J. Eistna 40; H. J. Korpel 47: G. Dekker 45: J. van Zwier,en 44; O. Simons 41; L. Paauwe 36: J. Hanemaaijer 13; Fr. van staalduinen Wan 46: c. J. Poot 44; K. Voskamp 41: T. van der Meer 33: J. W. Groenwegen 43; A. Moerman 40: J. Klei weg! 47; H. van Woerden 47; J. J. van Buuren 46; P. Boekestljn 42; P. Kalkman 48; A. J. V. d. Poi 42 en P. v. Pol 34 punten. Vnljebaanwedstrijd op basis van 30 punten: C. Poot Din 29; A. Korpel 30: A. Poot 30; S. verkade 26; Fr. v. d. Wel 23; W. van Roon 28: A. van Buuren 28; M. P. Hanemaaijer 30; J. Eijsma 23; H. J. Korpel 39; Dekker 29; J. van Zwtenen 29: J. Schaad 22; O Simons 26; L. Paauwe 22; J. Hanemaaijer 29; E. Rssens 24; Fr van Staalduinen Wan 30; C J Poot 28: Sf Voskamp 24; T v d Meer 19; J V Groen-e- wegen 28; A. Moerman 27; J. Kleiwegt 25; H. van Woerden 24; 3. .1. van Buuren P. Boekestljn 27; P. Kaikman 30; A. J. v. d. Pol 24 en P. v. d. Pol 28 punters. De heer Van der Kleft heeft de S.V. drie prijzen gescnonken wawonder een foto toestel. Zij zuilen komende week worden verschoten. Met inwendig letsel moest gister avond de driejarige Arie Bennekom naar het Gemeenteziekenhuis. Hij, stak zonder op te letten de Hoogstraat over en werd aangereden;, door een kraanauto, bestuurd door de 35-jarige garagehouder M. O. Bijl uit Schiedam. 1 - 'Opgewekte finale „praat-ins per maand O per kwartaal Als beloning voor mijn aktiviieït ontvang ik een "Gouda Bouquet". De nieuwe abonnee krijgt onze krant veertien dagen gratis. inzenden aan Bureau van dit blad D hokje zwart maken naar keuze (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Sinds enige tijd houden B. cn W. openbare discussie avonden in diverse wijken met het doei de bevolking dichter bij het ambtelijke apparaat te brengen. Het hele college zit dan achter de groene tafel, terwijl elders in de zaal prak tisch alle hoofden gemeentelijke diensten hebben piaats genomen om alle klachten te beantwoorden. Er zijn altijd vele op- of aanmer kingen op het gemeentelijke beleid. In het gebouw „Irene" waren gister avond de bewoners van het weste lijke stadsgedeelte en het centrum aan de beurt. Het is overigens jammer dat de belangstelling voor dergelijke avon den 7.0 gering is. Met deze avond was gisteren de cirkel rond; alle wijken zijn nu aan de beurt geweest, maar er is opnieuw een aanvraag van de wijkvereniging Groenoord, die het voltallige college nog graag één keer willen ontvangen. De „praat-in" van gisteravond had niet zo veel om het lijf; van een zure burgemeester was helemaal geen sprake. Opgewekt kon hij alle vragen beantwoorden en doorspelen naar de ambtelijke afdelingen, die sommige met prachtige volzinnen beantwoord den maar de vrager toch met het befaamde kluitje in het riet stuurden, i Koewei de avond duidelijk bestemd was voor bewoners van het centrum en het Westen kwamen er ook vragen uit andere wijken. Zo wilde een inwoner van Kethel een stuk grond van de gemeente kopen, dat naast zijn woning ligt Hij wilde zo graag een garage. „De gemeente verkoopt niets", ant woordde burgemeester Roelfsema, „wij geven alleen iets in erfpacht". De inwoner van Kethel keek hele maal bedrukt toen directeur gemeen tewerken ir. J. Broeyer zijn opperste chef bijsprong door te verklaren dat deze grond ook niet in erfpacht kan worden gegeven. Zij is bestemd voor de groengordei. Ook de parkeerproblemen in de binnenstad kwamen ter sprake. Bur gemeester Roelfsema is een groot voorstander van de aanleg van twee parkeergarages, maar aangezien dit financieel niet haalbaar is, wordt ge dacht aan een terrein met parkeer- meters op het Oude Kerkhof. Een andere vragensteller, uit Nieuwland, had grieven tegen de po litie over het parkeren op de stoepen van de Van Tienhovenstraat en de Loeffstraat. Aangezien hij zijn auto op de stoep had geparkeerd, kwam er een bon op de voorruit en dat zat deze inwoner van Nieuwland niet lekker. Binnenkort komt er wellicht een vuilnisauto naar diverse delen van de stad om het grote huisvuil op te ha len. Dit vuil komt momenteel gro tendeels in de singels terecht, wat de aanblik niet bepaald ten goede komt. Wethouder J. Scheffers, die het on derdeel reiniging voor zijn rekening nam, had alle aandacht voor deze klachten. De uitlaatgassen van tankauto's be- troffen een volgende vraag. Een vraagsteller wilde deze tankauto's uit de straten verbannen zien. Ver keerstechnisch onmogelijk, was het korte antwoord van burgemeester Roelfsema. De bejaarde heer Rosman had be zwaren tegen de jeugd die de keien van de Lange Haven massaal in deze Haven gooit. Hier heeft het gemeen tebestuur ook al iets op gevonden, namelijk door het smeren van teer tussen de keien, die dan muurvast aan elkaar zitten. „Er valt dan niets meer te gooien, zei de burgemeester kernachtig. Tot slot bleek dat de gemeente massaal op kattenjacht gaat. In de omgeving van het ziekenhuis zwer ven diverse wilde katten, die uitge roeid moeten worden. Wethouder M. Eijkenaar, verantwoordelijk voor hst gemeenteziekenhuis, vroeg de ver pleegsters en overig personeel van het ziekenhuis de katten niet meer te voeren. Vervolgens komt er een mo derne rattenvanger van Hanaeln, dit maal echter gespecialiseerd in wilde katten, die de hele katten ge meenschap bij elkaar drijft en likwi- deert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1