assaal concert in volle Nieuwe Kerk Peter Stuyvesant Schiedamse middenstand moet gaan moderniseren DU KS LA N D administratieve assistenten (vr) ASSISTENTE ...méér in de breedte ...méér in de lengte aria brengt met vaart ^Bemoeial" A„ Vernloe^h onder sxote begraven EERSTE -sightseeing vanaf 1 april J. v. d. aal wint biljartwedstrijd Schilder alt acht meter Burgemeester Roelfsema meent: oele verbreedt reparatie-basis FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES GEREEDSGHftPFREZER CONSTR. BANKWERKER ELEKTR. LASSERS AUTOGEEN SNIJDERS MAGHINEKONTEURS C. VAN DER LELY N.V. 0 GQNSTRUGTEU voo elke autoschade en antï-roestbehanilellng U weet hoe het gegaan is. Wij wilden Peter Stuyvesant in prijs verlagen. Maar het mocht niet Nü mag het wel! Vanaf dinsdag 1 april: dus nog maar 3 dagen Peter Stuyvesant nü 25 King Size C dus 5 méérvoor f 1.75 de nieuwe "gouden" Peter Stuyvesant Luxury Length (véél langer dan King Size) 20 voor f 1.75 U kunt nu kiezen: Peter Stuyvesant 25 King Size öf Peter Stuyvesant 20 Luxury Length. Dinsdag 1 april dan is het zover. Dan is hij overal te koop - Europa's meest bekende Filtersigaret. De originele Peter Stuyvesant, die op de hele wereld gerookt wordt omdat hij zoveel béter is. U geniet zoveel méér! B0HAMEE Pittig G> n.v. nederlandsche electrolasch maatschappij met de mogelijkheid op te klimmen to Groepsleider;. Het eonstruetiebureaii houdt zich bezig met apparatenbouw, pijpwerk, constructiewerk etc. De aan te stellen funktionaris zal o.a. ook de berekening voor opdrachten zowel voor produktiewerk als buitenmontage alsmede het bestellen van de materialen hiervoor op zich nemen. Schriftelijke sollicitaties kunnen wordeni gericht aan de afdeling Personeelszaken - LEIDEN Z OEÏERW OUDSE WE C i 1 óorlichting over chinchilla's PPSC Inspraak personeel in koopavondzaak cV CARROSSE^IÊFABRiEK 'v' Cei nlu urbaa n^117 ZWEEDS Rotterdam-12 Ml-STATION .Tel. 180175 Europa's meest bekende Filtersigaret - Of mam installeer1!: diepen fabrieken -.bedrijven enz èjjare'ertV motoren-- ...dynamo's e.i.\ - Bohamee elektrotechniek^ SCHAKEL B0HAMEE IN! wftEK VAN HOLLAND - De fliers die °P het kampeerterrein x'v var Holland een winkel ex- 'l^ren zijn het nog niet eens over tot tige ontwikkeling. Zoals u\Pnd heeft de kampeercommissie Md dat de afzonderlijke kamp- moeten plaatsmaken voor ivinxeis n eXploitante.n hebben in hotel Jang en breed gediscus- 'r'diverse mogelijkheden, fflaar wen' kon het vooralsnog niet iieerd Sns worden over de exploitatie- c over twee weken za, weer sVpn 'bijeenkomst worden belegd, ®;aar neer concrete voorstellen wor- den gedaan. VLAARDINGEN Vrijdag avond puilde het podium van.de Nieuwe Kerk aan de Binnensin gel uit van de muzikanten en koorleden. Dat was geen won- Op onze afd. gereedschapmakerij is plaats voor een mei ervaring in het vervaardigen van'stempels, matrijzen, las- en boormalien. Tevens vragen wij voor onze predekticaWehnhec: Eigen vervoer van onze fabriek naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Weslland. Kom eens praten of bel eens op. U kunt ons be reiken van maandag tón vrijdag van 9 tot 17 aur aan ons fabriekskuntoor, Weverskade 33 (telefoon 013992644). 's Zaterdags van 10 tot 12 uur aan hetzelfde adres, echter telefonisch bereiken onder nr.. 018993755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL. 01899-2644 BB der, want om het muziekkorps Leger des Heils Rotterdam-Con greszaal stonden niet minder dan zes koren opgesteld, die allemaal Marinus J. C. van Schoonhoven ais dirigent hebben. Het waren het nog nfet zo lang ge leden opgericht;, hervormde kerkoor Nieuwe .Kerk uit Vlaardingen, het Phil- harmonisch kooi Europoort uit Hoog vliet he christelijk gemengd koor Apollo uit Nieuwerkerk aan de IJssel, i de gemengde zangvereniging „Zang en i Vriendschap' uit Ouderkerk aan de IJssel. de gelijknamige vereniging uit Capelle aan de IJssel en de gemengde - aisrverrniging uit Kr-'mprn sen de Lek. Onder <:e beheerste leiding van Ma rinus 3. G. van Schoonhoven zetten al deze instrumenten en stemmen de avond welluidend in met het bekende Into mv heart, en ook tijdens de rest van het concert zongen de koren zui ver, klankrijk en duidelijk ran uit spraak, vooral het Gebed uit de opera 1 Der Freischütz van Carl M. -an Weber, j Schuberts Zum Sanetus en de bekende Airsbros'acme Lofzang van E. Geb- hardt. Onder leiding van kapelmeester A. Uilenberg speelde het orkest een pitti ge rrars vooraf. Ook iater op de avond voerde be* orkest enige nummers uit. waarvan Ga mij met voorbij, o Hei land ap w. H. Doen met vaste hand rt-pp rtp >:n-M-ciirirent werd v-1 d De b-sirlpSdoigeit waren b'j dit korps onk 'n e'opde handen. De koorleider tdpek 'n "oif solonun-roer: over een omvatifriike en sonore haritnnstem .e beset-'kken, d'e in Beheld now th acrentable't'me van Georg Fr. Handel goed «amenklonk mei de he'dere so- rraenstem van Elizabeth Alphenaar. De basstem van Wtrn Esser was mooi van klank maar kon deze grote ruimte n!et vullen. Hannv de Go» v was een hetrouwbar e begeleidster op de piano. Voorzitter M. O.'Tr ürn'et van het Hervormde Kerk koor Nieuwe Kerk opende en sloot het concert, dat ezlen de vele toehoorders zeker wei de kas voor ie restauratie van het gebouw versterkt. *al hebben. G. M. Bersjant VLAARDINGEN Voor de to neelvereniging Varia was de thriller Bemoeial, die vrijdagavond voor vecf publiek in de Stadsgehoorzaal Werd opgevoerd, op het lijf geschreven. Een heerlijk stuk onversneden volkshumor waar je je in kunt leven, i Enkele jaren geleden speelde tlo j Haagse Comedie met veel succes ook j dit stuk onder een andere naam. Ida Wasserman kwam toen als juffrouw i Piper, de werkster, bijzonder goed j uit de verf, maar ookf tegen Babs van der Vaart-Brink zouden wij kun- i nen zeggen dat zij het voortreffelijk deed. Samen met haar charmante commissaris Baxter (Herman Brink- man) hield het stuk vaart enf wat be'artgrijk was: alle leden van het gezelschap trokken zich zonder veel moeite aan die twee op. j In feite gaat het stuk over het bur- gertijke werkstertje juffrouw Piper, die een moord ontdekt, het lijk niet meer ziet en via commissaris Baxter a! het personeel laat opdraven om getuigenis af te leggen. Wanneer blijkt, dat de werkster vroeger het vriendinnetje is geweest van de com missaris die zeif eerder ais straata gent is begonnen, brengt het stuk tal i van komische situaties met zich mee. Dr drie bedrijven speelden zich af j in het privé-kantoor van directeur j Richard Marsha1-', om wie alles is I begonnen. Cees Wanen aar kwam met zijn directeorsro! bekwaam voor de r'ay, terwijl Vicky Reynn'rls, resppe'd door Desiree van Hnijstee wat zelf vertrouwen miste. Daarentegen kreeg George Neysse! >n de-rol van Robert j Wester by gestalte, evena's Tineke van der Hammen, die de rol van Ma- i rian Selby, Marshalls prive-secreta- j resse naar behoren vervulde. Me vrouw Claire Marshall, gespeeld door Cocky Dorsman-Wielaard bleek af en toe niet rolvast te, zijn, maar overi gens speelde zij verdienstelijk. Varia kwam met Bemoeial uitste kend voor de dag. De regie was in goede handen van Charles de Men- thon Bake. Na afloop was er een groot bal in de Harmonie en wandel gangen. BI el i¥ Voor qnze vestiging te Spijkenisse zoekei wij op korte termijn kennismaking niét eei MA ,9 SS LI IS Vrijdagmiddag was er grote belangstelling voor de begrafenis van de heer A, C. Ver ploegh, die maandag na een langduri ge ziekte op 64-jarige leeftijd is over leden. De heer Verploegl genoot gro te bekendheid in zakelijke kringen, als directeur van Oliefabriek ,De rioeg". Om twee uur werd een rouwdienst gehouden in de Grote Kerk te Maassluis, waarin ds E. H. Kalkman,- Ned. Hervormd predikant voorging. 'ooraf sprak d>- heer A L. Verhaget A L zn. namens de. Rotary-Clüb. ..Het Westland' en de 1 eer II Kra mer namens de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente, van welk col lege de heer Verploegh deel uitmaak te. Ds. Kalkman had als tekst geko zen Romeinen 8:18 „Want ik ben er zeker van dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt te gen de heerlijkheid,die overons geo penbaard zal worden". Aan de groeve, dankte de :oon de heer M. Verploegh, namens de fami lie voor de belr ïgstelling. HOEK VAN HOLLAND Trevi- i ra 2000 en Diolen Loft waren de stoffen, die centraal stonden op de voorjaarsmodeshow, die net mode huis Winkeier donderdagavond orga niseerde. De mannequins toonden een grote collectie japonnen, pak jes, regenmantels, sprot- e badkle ding. Het bloemenhuis De Vries ver zorgde de aankleding. Mevrouw Pauw fungeerde als lady-speaker. VLAARDINGEN De chinchilla's van de Vlaardlngse fokker A. G. J. van Vliet, waarmee hij onlangs werd onderschelden met een nationaal en een internationaal kampioenschap, waren vrijdagavond het middelpunt van de belangstelling op een voorlichtingsbijeenkomst in het gebouw aan de Iloflaan 45. De belangstellende fokkers waren van heinde en verre gekomen om uit de mond van de heer J. A. Leemans uit Arnhem te vernemen wat men allemaal moet doen om de kostbare chinchilla's te fokken. De hoofdbestuurder van de bond liet eerst op foto's een aantal bontjassen zien die op een waarde kunnen komen v. honderdduizend gulden en besprak voorts de pelsrijpheid, het pelsen van de dieren, die uit het An- desgebergte komen en over andere zaken die nauw verband met-de fokkerij houden, In ons jand zijn zo'n 450 fokkers van deze diertjes. Voor zover de heer Van Vliet be kend. is hij met zijn broer in Vlaardingen de enige die chinchilla's fokt. Enkele ja ren geleden is hij ermee begonnen, nadat deze hobby ongeveer tien jaar geleden in Nederland is ingevoerd De heer Leemans had onder andere lichtbakken meegebracht om de diertjes in het felle, licht te bekijken, zoals zij op die wijze ook worden gekeurd. Het is de be doeling dat er eens in een aantal maan den een voorlichtingsbijeenkomst zal wor den gehouden. Dit was de tweede. ROTTERDAM Op een april start weer da bekende V.V.V.-sightseeing tour door Rotterdam. Elke dag om 11 en 14 uur vertrekt deze zeven kwar tier durende rit van het Stadhuis plein. In de maanden juli en augus tus zal er bovendien nog een rit om 14.30 uur worden uitgevoerd. De prijs per persoon bedraagt ƒ6 (kinderen tot 12 jaar ƒ4). In het En gels, Frans er, Duits zal ie toerist worden gewezen op Rotterdam's be zienswaardigheden. Hoogtepunt is een bezoek aan de Euromast, een be zoek dat bij de prijs is inbegrepen. Op de terugweg naar het Stad huisplein wordt langs het Spido-pon- ton op het Willemsplein gereden, waar nen in de gelegenheid wordt gesteld om een. aansluitende haven- rondvaart te maken. vraagt voor spoedige Indiensttreding enige Het werk omvat lichte administratieve werkzaamheden, en het verzorgen van de correspondentie. Zij, die vlot kunnen typen en ertige jaren MULO-opleiding hebben, genieten de voorkeur. Met gemaakte vakantie afspraken kan bij indiensttreding rekening worden gehouden. Indien U belangstelling heeft kunt U bellen of schrijven naar N.V. Verenigde Kunstmesthandelmaatschappij VULCAAN bijkantoor Dirksland, Winterstraat 10, Dirksland. Telefoon 01877-400. N.V, WALLRAMIT HASDMETAALMAATSCBAPPIJ Fabrikant'e van hardmetalen-iereedschappen vraagt een voor de afdeling Kostprijsadministratie. Leeftijd; tot 19 jaar.* Vaardigheid in rekenen fs gewenst; Ulo-diploma niet* noodzakelijk. Kandidaten met enige kantoorervaring genieten de voorkeur, indiensttreding zo mogelijk per 1 april 1969. Voor mondelinge of schriftelijke sollicitaties: afdeling personeelszaken, Keucheniusstraat 1, Maassluis. Tel. (01899) 20-14. SCHIEDAM Het zaalvoetbal tor nooi van PPSC za) a.s. dinsdag en woensdag in de Sporthal Margriet gehouden worden. Dinsdagavond om zeven uur wordt begonnen met de wedstrijd Fortuna PPSC. Daarna zulien om het half uur de volgende wedstrijden gespeeld worden: Ex celsior '20Hermes DVS, Fortuna Excelsior '20, PPSC Hermes DVS, Excelsior '20 PPSC en Fortuna Hermes DVS. De nummers 1 en 2 van die avond doen woensdagavond mee en dan staan vanaf zeven uur de volgende wedstrijden op het pro gramma: nr. 2 van dinsdag: SW, Sparta; nr. 1, SVV: nr. 1, nr. 2 Sparta, nr. 2 nr. 1 en SW Sbarta, De wedstrijden zuilen wor den geleid door de internationale Sch'edamse arbiters Lau van Ravens en-Henk van der Veer. ROTTERDAM - De inspraak van het winkelpersoneel bij het al of niet voortzetten van de koopavond is ver zekerd. Dat zeggen B. en W. in ant woord op door het liberale raadslid drs. L. van Leeuwen gestelde vragen. Het college staat op het bekende standpunt alle groeperingen inspraak te geven. Het rapport over de koopavond van het Economisch instituut voor het midden- en klein bedrijf is direct na verschijning ook toegezonden aan de middenstandsor ganisaties, de Rotterdamse kring van grootwinkelbedrijven, de organisaties van winkelpersoneel, de Nederlandse consumentenbond en de huisvrouwen organisaties. Deze organisaties kunnen hun standpunt toelichten in een op 3 april te houden vergadering van de com missie voor economische aangelegen heden. HOEK VAN HOLLAND Tot grote verrassing is de heer J, van der Waal donderdagavond kampioen geworden in de biljartwelstrijd voor de bejaarden. De finale tussen de heren Van der Waal en Vermeulen werd met een minimaal verschil van een carambole gewonnen door eerst genoemde, doordat Vermeulen de na- stoot miste De voorzitter ,van de biljartvereniging ,,'t Kruispunt" reikte de prijzen uit. Dankzij de me dewerking van een aantal zakenlie den, kon iedere deelnemer met een aantal - gebruiksvoorwerpen huis waarts keren. ROTTERDAM De twintigjarige schilder P. R. van Amen uit de Wouwerlaan is vrijdagmiddag acht meter gevallen. De man werkte in de Wandeloordstraat. Zijn ladder hing aan de dakgoot. Toen hij naar boven ging, viel hij in zijn werkbak. Daarna stortte hij samen met de werkbak op de acht meter lager ge legen straat. De man is met heup- klaehten naar het St. Eranciscus Gasthuis gebracht. PETER SniYVEIü III SCHIEDAM Met het opentrekken var een gordijn van een kleedkamer heeft mevrouw M. Roelfse- vna-Poelstra, echtgenote van Schie dams eerste burger, gistermorgen het nieuwe pand van de firma Van Dalen en het modehuis Slot op. het Broersvest geopend. Uit deze «leed- kamer kwamen drie mannequins, die de nieuwste modecreaties van het modehuis aan de talrijke genodigden toonden. Hei nieuwe kapitale pand van Van Dalen/Slot verhoogt het aanzien van de binnenstad. Niet alleen door het sierlijke uiterlijk, maar ook door de plaats: vlak naast de Passage precies in het hart van de stad Burge meester H. Roelfsema was dan ook een gelukkig man, toen hij voor de opening door zijn echtgenote over de Schiedamse middenstand sprak. Een middenstand die het, door gebrek aan ruimte, maar ook deels door eigen schuld moeilijk heeft. De meeste Schiedammers gaan hut inkopen doen in Vlaardingen en Rotterdam en dit vinden de winkeliers terecht een trieste zaak. „Schiedam is rijker geworden", zei burgemeester Roelfsema, ,,en deze rijkdom is niet in geld uit te druk ken De winkelmogelijkheden voor de burgerij zijn aanmerkelijk uitge breid". Vervolgens sprak burgemeester Roelfsema over het uitgebreide as sortiment van Van Dalen's schoenen- handel en modehuis Slot en sprak vervolgens zijn bewondering uit voor het moderne pand. „De Schiedamse middenstandsbe- drijven bevinden zich in een over gangsfase", vond burgemeester Roelfsema „en zij kunnen er beslist niet onder uit om tot vernieuwing over te gaan. De middenstanders in deze stad moeten aan één ding bijzon der denken. De mens van 1969 is niet meer gebonden aan zijn eigen stad. Hij stelde Van Dalen/Slot ten voor beeld aan de Schiedamse mid denstand, die niet bang moet zijn voor* concurrentie. Burgemeester Roelfsema was ervan overtuigd dat deze zaak succes zal hebben. „Op zo'n pand zit de Schiedamse consu ment al jaren te wachten". Tot slot wees burgemeester Roelfsema nog op de unieke oud-Hollandse winkelstraat die Hoogstraat heet en die toch mid den in het stadscentrum ligt. Na de toespraak van burgemeester Roelfsema spraken nog diverse rela ties van de familie Van Dalen. Het personeel bood een grote kapstok als openingsgeschenk aan. LEIDEN De meerderheid van de leden van het Leids studentencorps wil de groentijd voor eerstejaars blij ven organiseren op voet van princi piële ongelijkheid: met kaalscheren. Het bestuur van het corps en dat van de sociëteit nemen zo'n ontgroe ning niet meer voor hun verant woording en zijn afgetreden. BOLNES ROTTERDAM Boe- le's Scheepswerven cn Machinefa briek NV gaat deelnemen in D. van de Wetering NV in Rotterdam. Dat ge beurt met het oog op tfe vereiste op voering van service op het gebied van scheepsreparatie. Nu zijn werk zaamheden op een bredere basis mo gelijk. Zowel Boele als Van de Wetering hebben -eeds geruime tijd naar de mogelijkheden van verbreding ge zocht. De deelneming van Boele maakt de verwezenlijking mogelijk van de reeds voorgenomen ver plaatsing zat; het bestaande bedrijf van Van de Wetering naar de Twee de Eemhaven. Op dit terrein zullen nieuwe ge bouwen alsmede ligplaatsvoorzie ningen worden gebouwd. Men ver wacht meer reparaties te kunnen aantrekken, waardoor de vraag naar personeel zal toenemen. >e directie van Van de Wetering blijft ongewijzigd, evenals de naam H919 5ÖJ \ARl96ST tBohamee NV.-Vredencordkads 33-34j jrdam.Tel.010-1399 49-12 205

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1