MOTIF Unilever-vleug geopend PRINS CLAUS LEDIGT OUDE GRIEKSE KRUIK voor sfdeine mensen I oet middenstand alti d zin van consument doen aar blijft advies van Gedeputeerde Staten? Peter Stuyvesant /riendin en armonie bestolen 66 wil een gesprek met linkse parti jen ...méér n de breedte ...méér in de lengte Controverse over koopavond Omzet stijgt niet door deze service I ragen grenskwestie Hoogvliet de nieuwe "gouden" W erkgroep voor raadsverkiezingen Geref.-Herv. bejaardencomplex voorbereid 95 V. ik Ponton voor bok te water gelaten bij Wilton-F. 1 weet hoe het gegaan is. Wij wilden Peter Stuyvesant in prijs verlagen. Maar het mocht niet Nü mag het wei! Vanaf dinsdag 1 april: dus vandaag Peter Stuyvesant nü 25 King Size (dus 5 méér) voor f 1.75 Peter Stuyvesant Luxury Length (vééi langer dan King Size) 20 voor f 1.75 U kunt nu kiezen: Peter Stuyvesant 25 King Size óf Peter Stuyvesant 20 Luxury Length. Dinsdag 1 apri! dan is het zover. Dan is hij overal te koop - Europa's meest bekende Filtersigaret De originele Peter Stuyvesant, die op de hele wereld gerookt wordt omdat hij zoveel béter is. geniet zoveel méér Twee arbeiders raakten bedwelmd aart )9 o botterpammek I voor de beelkleinen! Grappig taüaans juchtleren 1 schoentje met crêpe- pool- Itlateu f 18-29 (Van een onzer verslaggevers) V LAARDINGEN Prins Claus heeft vanmiddag om twaalf uur de nieuwe Heugel van het Unilever Research Laboratorium officieel geopend. Hij verrichtte de openingshandeling op een unieke wijze, een research laboratorium waardig. Prins Claus werd gevraagd de inhoud van een eeuwenoude Griekse kruik langzaam in water uit te gieten. I Uw dochter op der paashest-Lcuk i lakschoentje met gezonde i leren-zool. Maten >29 vanaf I Smngiflff-in". De nieuwe twee-Mextrenmode I voor jonge I tercis. Maten 2S40 Reeds vanaf Voor tieners en twens. Lekker licht lentc- Fctioentje. klenreonibinaties: blanwirood en bmfniheige. Maten 28-39 bis takt of Rotterdam Binnenweg 10, Nieuwe- Binnenweg 379, Groene Hilledijk 262, Futselaar) 230, KatLagedök 428, Schiedam Hoogstraat 2, Vlaardingen liesveld 16a, Oen Haag, Leiden, Dordrecht, Breda, .Tilburg. Margarine Speurtverk Geconcentreerd op ers. If MENl ONNODIG i Europa's meest bekende Filtersigaret Ofmmm Pagina 3 2.A DINSDAG 1 APRIL 1969 rijf Het effect was dat door de stof die de kruik bevatte, het rimpelige wate roppervlak spiegelglad werd. De ge nodigden konden deze werking nauwgezet volgen. Een dia, die schuin door het aanvankelijk golven de wateroppervlak heen op dc wand werd geprojecteerd, was niet te her kennen. De glad geworden waterspie gel tiet echte? bet diabeeld na de handeling van prins Claus ottver- vormd door: de nieuwe uitbreiding. De antieke Griekse kruik was ter gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe vleugel geschonken door ir. A. F. H. Blaauw, oud-lid van de raden van bestuur van Unilever. De amfora, die vermoecfelijk olijfolie heeft bevat, is afkomstig uit een Grieks schip dat omstreeks 230 jaar v. Chr. zonk in de baai van Toulon. Het gebeurde allemaal in de feeste lijke auia van de nieuwbouw waar een select gezelschap bijeen was voor de openingsplechtigheid. De heer H. S. A. Hartog, voorzitter van de raad. van bestuur van Unilever KV sprak een kort welkomstwoord en heette in het bijzonder prins Claus en mr. L. de Block, minister van economische zaken, welkom. Daarna was het woord aan prof. dr. J. Boidingh, voorzitter van <Je directie der Inile ver Research Laboratoria in Neder land. Hij sprak over de betekenis van de margarinefabricage, aanvankelijk een gebrekkig en goedkoop vervan- gingsprodukt van boter, «naar thans een volwaardig en nog steeds goed koop voedingsmiddel. Dank zij de grote praktische waar de van de research op het terrein van liën en vetten kon Unilever de aktiviteiten zeer snel uitbreiden. Bin nen vijftien jaar is de bezetting van ongeveer honderd researchwerkers tot ver over de duizend in Vlaardin- gen en nog eens 250 in Duiven uitge groeid. De snelle expansie van de rese- arch-aktiviteiten dankte prof. Bol- dingh onder meer aan de manier waarop in Nederland wetenschappe lijke werkers aan de universiteiten en hogescholen worden opgeleid. Het leek hem goed in een tijd waarin van zovele zijden en in alle toonaaiden kritiek op het huidige systeem van hoger onderwijs te be luisteren valt, de grote waarde van een brede opleiding krachtig te on derstrepen. Ook zei hij dat het Unilever Con cern reeds geruime tijd een (nog te weinig bekende) rol heeft vervuld in die vormen van ontwikkelingshulp, die naar de huidige inzichten het meeste effectief is. Unilever heeft in deze landen de export van oliën en vetten bevorderd en bovendien technische kennis in deze gebieden geïntroduceerd door de vestiging van fabrieken onder plaatselijke verantwoordelijkheid en beheer. Minister De Block stond uitvoerig stil bij het belang van speurwerk voor de industriële ontwikkeling van ons land. In 1964 werd door de Ne derlandse industrie 670 miljoen gul den uitgegeven aan research. Naar schatting is dit bedrag vorig jaar gestegen tot 926 miljoen gulden.. „Eeri verheugende ontwikkeling", aldus de minister. :„maar dit wil niet zeggen dat over de hele linie van een bevre digende situatie kan worden gespro ken." „De 'stand van het onderzoek in de middelgrote en kleinere industrie is in het algemeen nog onvoldoende. De raad van advise voor het we tenschapsbeleid heeft dit in een re cent advies aan de regering geconsta teerd", aldus mr. De Block. De minister gaf enkele cijfers. In 1964 kwam ruim 64 procent van de totale industriële research-uitgaven voor rekening van de zogenaamde big five, waartoe ook de Unilever behoort. Vijf jaar daarvoor bedroeg dit percentage 87. „Indien de verla ging van dit percentage zich ook daarna heeft voortgezet, betekent dit dat de rol van de kleinere en middel grote bedrijven in totaal zou zijn toe genomen." „Meer recente gegevens zijn op het ogenblik echter nog niet beschik baar", aldus de minister. „Het feit", vervolgde hij, „dat enkele grote in ternationaal georiënteerde concerns voor een belangrijk deel hun speur werk in ons land hebben geconcen treerd, zou erop kunnen wijzen dat Nederland een algemeen gunstig kli- zoek." Tot slot merkte de bewindsman p dat voor de toekomstige industriële ontwikkeling de contacten tussen TNO en de industrie verder moeten worden uitgebreid. Voor de kleine en middelgrote bedrijven liggen nog ve le mogelijkheden om met behulp van TNO tot nieuwe ontwikkelingen te komen. Het gezelschap (van links naar rechts burgemeester J. Heusdens, commissaris M. J. Klaasesz, prins Claus en een van de Uniteverdirec- teuren wandelt van het oude naar het nieuwe gebouw. wor- ifcn, aiseb i 8 (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De koopavond voorziet duidelijk in een behoefte ran de consument, al maakt die er biet altijd gebruik van. De mid denstanders staan, nu de proef met dc koopavond in Rotterdam binnen - kort eindigt en er dan moet worden beslaten of die koopavond blijft, voor de vraag of zij in die behoefte dienen te voorzien. Waar komt de gulden van die Consument terecht? Dat was het kernpunt van de discussiebijeen komst, die het Mid- «enstandsbeshirencollege maandag avond in Atlanta over deze koop avond hield. Be middenstanders hebben hun conclusie getrokken uit 'het rapport van het Economisch instituut voor de middenstand: een gulden kan maar een keer worden uitgegeven, koop- avond of niet. Dus: de hele koop avond is overbodig. bS consumentenonderzoek van het NIPO had uitgewezen dat de huisvrouw een tegengesteld inzicht öeeft Die vindt winkelen op vrijdag avond extra-igezeülig, wegens de drukte en wegens het feit dat zij met naar man samen erop uit kan. Verlevendiging van. de stad zou, al dus het Middenstandsbesturer.college, echter niet zijn 'bereikt: de drukte op vrijdagavond zou door de koopavond niet meer of minder zijn geworden. Voorzitter C. van der Linden stelde <te zaak scherp: „in zijn totaliteit «ijgt de omzet niet met de koop avond Als we allen dicht blijven op vrijdagavond, is er evenveel te ver- flienen en we behoeven er korter voor te werken. Het is onbegrijpelijk nat men ons wil verplichten meer werkuren te maken, nu we toch al tejn bedolven onder de zorgen van cao en administratie." Hij kreeg steun van de Vlaardlngse middenstand, die met een afvaardi- «mg naar Rotterdam, was gekomen. h °?i3er öe Vlaardlngse winkeliers ««tonden enquête had uitgewezen dat de overgrote meerderheid tegen de koopavond is gekant. Die was er met pijn en moeite ge komen, uit angst voor concurrentie van Rotterdam. De Vlaardingse mid denstand heeft besloten onder geen beding de koopavond voort te zetten, ook al gaat Rotterdam ermee door. Zeshonderd van de 750 Rotter damse winkeliers wijzen de koop avond ai, de anderen menen dat die moet worden voortgezet- Van de zijde van het Economisch instituut voor de middenstand wérd er tijdens de discussie telkens op ge wezen dat de koopavond een vorm van dienstverlening Is, waaraan de consument behoefte heeft. Be cijfers waren echter voor vele Middenstan ders aanleiding aan het bestaan van die behoefte te twijfelen. Bovendien was uit de enquête ge bleken dat een echtpaar vaak de vrijdagavond besteedt voor hei voor lopig kiezen v-an een aan te schaffen duurzaam artikel. Het wordt pas za terdag aangekocht en de zaterdag is nog altijd de koopdag bij uitstek. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Wilton-Mje- noord NV is maandag de ponton voor de drijvende bok Mammoet die in eigen bedrijf zal worden gebruikt te water gelaten. De doop werd ver richt door mevrouw M. P. E. Blom- mers-van der Beek, echtgenote van de secretaris van de onderne mingsraad. De 200 tons Mammoet zal de 60 jaar oude bok Titan (heivermogen 1.00 ton) gaan vervangen. In augustus is de bok gereed. Het hoogste punt van de kraan, reikt 80 meter boven de waterspiegel. Deze zware en hoge bok was nodig vanwege de toenemende grootte van de te bouwen en te repareren sche pen, waarvoor steeds zwaardere sec ties nodig zijn. Het kraandrijvershuis bevindt zich 35 meter boven bet pon- tondek. De Mammoet heeft een eigen voortstuwingsinstallatie. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De heer F. A. Die penhorst, lid van Frov. Saten (soc.* heeft GS vragen gesteld naar aanlei ding van het antwoord dat het Twee de Kamerlid C. Laban onlangs kreeg van minister Beernink over de grenskwestie Foortugaal-Rotterdam in Hoogvliet. TJit dit antwoord bleek dat He minister moest wachten op een advies dat GS moeten uitbren gen. Hij vraagt of het juist is dat bij dit advies een keus moet worden gedaan tussen de oplossing, die GS in mei 1960 de betrokken gemeenteraden voorstellen en waarmee die raden toen akkoord 'bleken en de instelling van een zelfstandig Hoogvliet. Ook informeert de heer Diepenhorst of GS kennis genomen hebben van de zienswijze van de minister, die deze gaf in de openbare commissiebehan- deling van zijn begroting voor 1989. Minister Beernink zei toen dat o.a. van de annexatie van Hoogvliet geen sprake kan zijn zolang niet definitief is beslist over de toekomstige 'bestuurlijke organisatie van het Rijnmondgebied. Dit in verband met de financiële consequenties, die voor een gemeente kunnen voortvloeien uit een niet gering verlies aan inwo ners en grondgebied. De heer Diepenhorst vraagt of GS, evenals hij, van mening zijn dat in het belang van een normalisatie van het lokale bestuur in Hoogvliet en Pooriugaal en in het 'belang van de inspraak der bevolking er voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een wet tot grenswijziging komt. Zijn GS bereid nu onverwijld hun advies aan de minister uit te bren gen? Indien niet, waaraan is dan de verdere vertraging te wijten? peur STUYVESANT ROTTERDAM Aan boord van de Griekse tanker Mihhalakis, lig gende bij Verolme, zijn maadnag de Turkse classificeerder Osman Altin en de Marokkaanse classificeerder Menouar Ourchtd in een tank be dwelmd geraakt. Altin, die van 5 meter hoogte in het ruim was gevallen, werd in be wusteloze toestand aan dek gebracht. Beiden Zijn haar het Havenzieken huis gebracht. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Het is een jon gen, waarvoor de kast op slot moet," zo typeerde de officier van justitie, «ar. P. A. H. Bos, vanmorgen de der tigjarige losarbeider Hendrik J. ran L-, die hij verduistering van een kla rinet en verscheidene diefstallen had tenlastegelegd. In de zomer van het vorig jaar ontmoette Van L., die toen in een echtscheidingsprocedure gewikkeld was, een vrouw met enkele kinderen. Er ontstond sen verhouding, die stuk liep toen Van L. diverse zilveren voorwerpen van de vrouw achter haar rug om ging verkopen. Het -geld besteedde hij dan weer aan haar en de kinderen, maar zijn manipulaties 'kwamen uit en de ver houding werd verbroken. In dezelfde tijd veikooht hij tevens een klarinet, die hij in bruikleen had van de Har- monievereniginig Excelsior, waar hij lid van was. Het was niet de eerste keer, dat hij voor de rechtbank stond. Dit was on der meer voor de districtspsychiater dr. Bakker de aanleiding om in zijn rapport te verklaren de toekomst van de verdachte somber in te zien. Volgens dr. Bakker bestond de 'kans, dat het met Van L. „van kwaad tot erger" zou gaan. De losarbeider was niet geheel toerekeningsvatbaar en hulp van de dr. Meyersverenigirtg was dan ook dringend noodzakelijk. Het rapport van de dr. Meyersver- eniging was ook niet optimistisch. De vereniging adviseerde zelfs een voor waardelijke terbeschikkingstelling van de regering. Officier mr. Bos was het echter niet met dit advies eens. De verdachte was, zo meende hij, beslist geen gevaar voor de maatschappij. Hij eiste een gevangenisstraf van neger, maanden met aftrek, drie maanden voorwaardelijk voor drie jaar proeftijd en toezicht van de Mey ersvereniging. Uitspraak over veertien dagen. ROTTERDAM De afdeling Rot terdam van D'66 heeft' maandag avond tijdens de ledenvergadering met algemene stemmen besloten het gesprek met de PvdA, dc FPR en de PSP over samenwerking met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 niet voort te zetten. De 35 aanwezigen meenden dat met het voeren van het gesprek met deze partijen ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat daardoor een „progressieve concentratie" wordt be reikt De Rotterdamse afdeling van D'66 heeft een werkgroep gevormd, waar in iedere Rotterdammer zijn inzich ten omtrent de gemeenteraadspoii- tiek ter discussie kan stellen. Het is de bedoeling dat D'66 in Rotterdam zoveel mogelijk „vooruit strevende Rotterdammers" betrekt in KQEL22l.ROTremU.TI I het samenstellen van haar gemeente- programma. D'66 hoopt op deze manier in Bot terdam zonder belemmeringen van de bestaande politieke schijntegen stellingen tot nieuwe formaties te ko men. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In voorbereiding is een project tot bouwen van een service-complex vooi bejaarden aan de Blondeelstraat in Hel Lage Land in de Prins Alexanderpolder. Voor de verwezenlijking en de ex ploitatie van dit complex is een stichting in oprichting, waaraan de Rotterdamse gereformeerde en her vormde diaconieën deelnemen. De architectuur is van de Dordtse architect G. Gerritse. Het complex zal in premiebouw worden opgetrokken. Het zal ongeveer driehonderd flats voor bejaarden omvatten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1