AGENDA Exclusieve DE MEUBELMEESTERS N.V. Beeldende kunst in Visbank geëxposeerd orgels Burgerlijke LEEIMRK BEEKSEB m Wijkzaal Holy niet gratis f. overslulzen Beatgroep uit auto geslingerd Norgen roept de klok INTERNATIONALE MEUBEL- EN TAPIJTSHOW fe. Nieuwe bestemming oude ziekenhuis Niet ondoordachte kreet is startpunt BOERDAM VOOR BEHAN6 i fM GRAAFSTROOM Bil 2A ZATERDAG SPAAKBANK VLAABSSNSEN 15-21 jaar? spaar dsn met „DE ZILVERVLOOT' medische dienst V. hatsiekiedee SCHÏEÖAM - en maandag en dagelijks VLAARDINGEN en dagelijks Grappige cartoons in gemeentemuseum 2e Paasdag, 7 april 1969 van 10-18 uur temidden van een onge kende bloemenpracht, tonen de Meesters van de MEUBELMEES- TEïtS hun kunnen. TUSSEN DE NIEUWSTE MEUBELONTWERPEN EEN MAX H EYMA N 5 presenteert van 13—16 uur zijn nouvelle collection. Vrije toegang. STRAATWEG 45-47, ROTTERDAM electronische één gulden per dag uw trotse bezit! gratis orgelles Bij aanschaf van een eiectronisch orgel krijgt u gratis orgellessen in onze concertzaal. Joh» de He er wereldmerken d emo n straties f huur métrecht van koop! M B Hen goed idee voor morgen SAFARI melk heerlijk boter vers kaas kostelijk D4?. ns firma ^vlaardingen meubelshowroom: dr. wiardi beckmansingei 3 - 5 - tel.348086, p-vriERCA/MMEE Pagina 3 s.r. i' 10% RIJKSPREMIE v.a. 1 april 5% spaarbankrente Vraagt inlichtingen op een onzer kantoren Sehiedamseweg 12/11 Van Hogendorplaan 45 Dirk de Derdelaan 41 Wijk Holy (Midhal en Vaartland) Vlaardingen Telefoon 35.08.00 AUTO WE ETALAGE SCHIEDAM Boodschappendienst tel. SSyLAAM>ING£N Boodschappendienst, tel. «6611 1 MAASSLUIS .1. van Loon. Veerstraat 15 tel. 2108. i MAASLAND P. Noordam. Molenweg t ''^ozekBURG H. F. Fonne, Olmendaal i S, tel. 2005. - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Drie leden van de Rotterdamse beatgroep The Swin ging Soul Machine zijn gistermiddag bij een verkeersongeluk op de Rotter- riamsedijk licht gewond. Het drietal was met een stationcar op weg naar Vlaardingen, toen. de wagen door onbekende oorzaak met de voorband tegen eeri stoeprand te recht kwam.- Vervolgens kwam de wagen (die bestuurd werd door Jan Bliek) frontaal tegen een boom en een lichtmast terecht en kwam 15 me ter verder op de rechterzijde in het plantsoen tot stilstand. De twee inzittenden, de road mana gers Dick Jansen en Rob Bezemer sloegen door de voorruit naar buiten en kwamen midden in het plantsoen terecht. Het instrumentarium kwam vrij wel onbeschadigd uit de vernielde wagen tevoorschijn. De jongelui kwa men er met enkele snijwonden en lichte kneuzingen af. De wagen, eigendom van een ver huurbedrijf in Rotterdam, was ge heel vernield. Door dit ongeluk kon het optreden in het Noordhollandse Hoorn niet doorgaan. SCHIEDAM De achttienjarige technisch tekenaar T. J. S. uit Rotterdam moest met een lichte hersenschudding naar het Ge meenteziekenhuis, toen hij op de 's Gravelandseweg de macht over hit stuur verloor en tot stilstand kwam midden in de etalage van de N.V. Vegro. Het ongeluk zou zijn gebeurd door- HCte.Ü» Snelle efficients elektrische schrijfmachine. Doordacht en zeer solide geconstrueerd Nu binnen Ieders bereik. Reeds vanaf (Excl.B.T.W.) f 1270,- CAILENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN i (Van een onzer verslaggevers)' VLAARDINGEN Binnenkort ,zal het oude ziekenbuiseomplex' aan de Hofiaan, dat Unilever onlangs heeft veriaten, een nieuwe bestemming krijgen. Er zijn twee kandidaten: in stellingen op het gebied van de ge zondheidszorg en een ingenieursbu reau. Dit heeft burgemeester tor. J. Heus- dens woensdagavond in de vergade ring van de gemeenteraad meege deeld. Wethouder E. P. van der Veen voegde hieraan nog toe, dat Unilever zeven ton heeft besteed om het ge bouw op te knappen. De raad had er dan ook geen enkel bezwaar tegen de centrale verwarmingsinstallatie voor ƒ35.000 van Unilver over te nemen. weer UITSCHIETERS tegen sterk verlaagde prijzen natuurlijk bij de echte behanger. J. v. d. Wintstraat 18 (hoek Dtfklaan) tel. 342872 VLAARDINGEN Musis Sacrum: Paasbsl Sitton, 20. Arcade: Instuif Schiedam. 20. v?Ji.kfnto,or »De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 268Ï82. Redactie Schiedam: R. M. van Houwellm- °®j;, •wtanalaan 34, tel. 285764, b.g.g. nssas, toestel OS. Klachten bezorging: Joh. Groe nveld. singel 93. tei. 263588, maandag t.e,m. vrijdag J3.30 - 19.30 en saterdag 18 - 13 uur, „„itar™E"ïramer voor meldingen lucbtver- «ttcinlglng: 262626. Alarmnummer poUtie: GG en GD: 26.92.20. Brandmelding: 269123, Apotheek: zaterdag en zondag: Van westendorp. Parkweg 207, tel. 26.76.74; van af maandag: Jansen, Van Swtndeniaan 42, tel. 26.49.17. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle ravenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie: 34444. gg en GD: 34444. Alarmnum mer voor meldingen van luchtverontreini ging: 252626. Klachten bezorging: H. Ver- "ey. P. K. Drossaertstr. 210» tel. 343345. pagelijlcs 18-49. Apotheek: A. Bot, Bilïlton- teari 66, tel. 34.47.29. Apotheek Maassluis: De' Jong. Markt 11, tel. 2234. SCHIEDAM Herv. Gem: Grote Kerk, 7 as. Le coq; Paaswake, 9 ds. Le Coq, klnderdlenst, 10.15 ds. Van Kooten, Delft. Bethelkerk, 10 ds. Hoffman, Opstan- dingskerk. 10 ds. Spalinig, Vrecleskerk 10 ds. Groenewegen, Geref. Kerk: Oosterkerk, 10 ds. Appelo, Den Haag, 17 ds. Schuring; De Ark. 9 en 10.30 kand. Van der Dnft. Berkel, 17 kinderdienst; Dorpskerk Kethel, 19 oecumenische dienst; Magnalla Deikerk, l» ds. H. de Bruin. R'dam, 17 ds. Nam- mensma; Goede Haven. '0 4* Nam- mensma, 1" ds. De Brum: Julianakerk, Ki ds. Schuring, 17 ds. Appelo. Herv. (Geref.) Evang: Gebouw Irene, 10 ds. jcruijt, Hille- gersberg. Evang.-Luth. Gem: 10 ds. Stein- itart. Ned, Prot. Bond: 10.36 ds. Klaassen. Tweede Paasdag: Herv. (Geref.) Evang: Gebouw Irene, 10 'ds. Krutjt, Hlllegersber*?. VLAARDINGEN- Herv. Gem: Trlange. 10 ds. Bouterse mmv Cantory, 17 ds Glashouwer; Nieuwe Kerk 10 ds Bos mmv kerkkoor, 17 gezlnsdlenst in Oosterkerk (hervormd-gereformeerd), ds. Swen en ds Bos mmv kinderkoor: Bethelkerk 10 kand. De Dikken, IS geeomb, hesrv.-geref, dienst, ds. Swen en ds Nauta trunv Bethelkoor: Immanuëlkerk 10 ds Hoorn HiA, 19 ds van Veen HA; Hehobothkerk 10 ds Biel, 19 ds Hoorn; Ichthuskerk 30 dhr Westmaas, 19 dhr Hoogendam; Holykapel 10.30 dhr Van Zetten; Holyziekenhuls 9 ds Lever; Zonne huis 10 dhr Hoogendam. Geref. Kerk: Oosterkerk 10 ds Tiemersma, 17 ds Swen; EmmaüskerK 10 ds Swen, 17 ds Ter Hart: Holykapel 9 dr Bos, 17 dr Bos: Pnlëlkerk 9 ds Kouwenhoven, 10.30 ds Ter Hort. 17 ds Kouwenhoven; Maranathakerk 10 ds Krol en ds Lever, 17 ds Krol; De Wetering 10,15 dr Bos; Holyziekenhuls 9 ds Lever. Chr, Geref. Kerk: Emmastraat 116. 10 en 17 ds Buijs: De Goedestraat 162, 15 ds Buijs., Geref. 'Genu Westnleuwisnd 56, 10 en 17 ds Huisman, Remonstr. Kerk en NPB: 10 ds Postma. Tweede Paasdag; Herv, Gem: Tri angel 30 ds Geluk; PMêikerk 10 Kom zing met ons. Chr. Geref, Kerk: Emmastraat 116, 10 ds Bos. Geref. Gem: Westnieuwiand 56,10 ds. Hulsman, openbare belijdenis. MAASSLUIS Herv. Gem: Grote Kerk, 10 ds. Kalkman, 39 ds. Hoekert, Spijkenis- se, (ODD); tcbthuscentrum, 30 ds. Meijer mmv fiultclub en jeugdkantorijZalencen trum West, 10 dr. Van der Made. R'dam, jongerendlcnst; Gemeenschapshuis, 9.4S dhir. Van der Velde. Geref. Kerk: Imma- nurlkerk, 9.30 ds. Aaftink, openb. bel.. 16.30 ds. Duursema: Maranathakerk, 9.30 ds. Duursema, 16.30 ds. Aaftlnk: Andre- askape!. 19 ds. Duursema, Geref. Kerk (Vrijs.): 8.30. 36.30 en 18.30 ds. Van Tonge ren. Christ. Geref. Kerk: 9.30 leesdlenst. 17 ds. Hofstra, 's-Gravenzande. Ned. Prot. Bond: 10.30 ds. Beukman. Tweede paasdag: Christ. Geref. Kerk: 11 ds. Bouw, Seheve- ningen. MAASLAND Herv. Gera: 10 en 19 ds. Keljzer. Geref. Kerk: 10 ds. Potjer, 19 ds. Tiemersma, Vlaardingen. Tweede Paasdag: Geref. Kerk: 10 interkerkelijke drenst, ds. Keljzer en ds. Potjer. ROZENBURG Herv. Gem: Irnma- nuBkerk, 9.45 ds. Wismeijer (ODD), 18.30 ds Westerveld; De Schans, 9.45 ds. Eve- leln. Geref. Kerk: 9.30 ds. Mantz (openb, bel.) 17 ds. Vergeer, poortugaat. Christ. Geref. Kerk: 17 ds. Bijkerk, O. Beijerlamd. Geref, Kerk (Vrljg.): 9.45 en 16.15 ds. Ded- dens. Tweede Paasdag: Geref. Kerk: 10 Faaszangdienst evang. commissies geref. en chr. geref. kerken. m HOEK VAN HOLLAND De volkstuindersveremigin- Noort Bonnen heeft in het August Reidsmalmis haar der de lustrum gevierd. Een bestuurslid van de Rotterdamse Volkstuindersverenlging bood een envelop met inhoud aan en wij- knaadsvoorzltter prees de volkstumdenj aan ais een nuttige tak van vnje tijdsbesteding. Dr. Ir. L. Bravenboer pro jecteerde vervolgens levende insecten op een scherm. Verder verleenden medewer king de goochelaar Mr. Ben To en het Bahama-kwartet. dat de tekenaar met' een snelheid van 30 km per uur over een steen op het wegdek reed. Twee grote etalage ruiten werden vernield, terwijl" ver der de stalen raamkozijnen door val lend glas werden beschadigd. 0 MAASLAND De nieuwe brug over de Noord- en Middenvliet is nu van de zijde Kerkweg bereikbaar. Daarmee Is voor het verkeer een goede verbetering tot stand gekomen. Zoals bekend hebben de bewoners van de Koningin Juliarcaweg in een bijeenkomst or donderdag 6 maart er bl) het gemeentebestuur op aangedrongen de oprit naar de brug vanaf de Kenkweg zo spoedig mogelijk gereed te maken. Nu aan dit verzoek ds voldaan rijdt het ver keer in de richting Delft weer over de Kerkweg. 0 HOEK VAN HOLLAND In de wedstrijd tegen TNO 4 heeft de volleybal- ploeg van de Hoekse Sport vereniging zijn goede plaats op de ranglijst waargemaakt. De setstanden 15—15, 15—5 en 15—6 spreken voor zichzelf. In de eerste set werd door TNO bij 8—1 eers titne-out aangevraagd, maar het kon HSV niet van de overwin ning - afhouden. Hetzelfde gt beurde m de tweede set toen TNO zelfs twee keer met een tlme-out het Hoekse spel probeerde te breken. In de derde set leek het aanvan kelijk 15—0 te gaan worden, maar in de slotlase kon TNO toch nog terugkomen tot 156. Hoekse Sport Vereniging leidt nu met 32 punten en zeventien wedstrijden. 0 HOEK VAN HOLLAND In de school aan de Tabmanwet: wordt vrijdag 11 april een verkoopavonü gehouden door de vrouwengroep van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Er is o,a. een uitgebreide collectie hand werken. De uitslag van de te houden ver loting zal dezelfde avond worden bekend gemaakt. De verkoopavond begint om half acht. f» VLAARDINGEN De NCVB. afdeling Vlaardingen - Ambacht, vergadert woensdag 9 april In de zaal van de Irama- nuelke.it. Het onderwerp voor deze avond, die acht uur begint, ls het Redding-wezen. MAASSLUIS In aanwezigheid van de cartonist Bob van Bonn uit Heiloo is donderdagavond in het Ge meentemuseum een tentoonstelling van diens werken geopend. Het is een verzameling grappige cartoons, waarvan op elk exemplaar de stripfi guur professor Pi, die jaren lang in Het Parool veel aandacht heeft ge trokken, voorkomt. Behalve cartoons laat de expositie praktisch alle Nederlandse politieke figuren, uitgebeeld in kneedbaar plastic, zien. De komische expositie is de gehele maand april te bezichtigen. Op de Paasdagen is het Gemeentemuseum aan de Zuiddijk van twee tot vijf uur geopend. SCHIEDAM In de Johannes de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan wordt zondagavond om zeven uur een oecumenische jeugdsa- menkomst gehouden onder het motto „God-verdom-me of niet? Je zult moeten kiezen". De organisatoren hopen dat nie mand zich door vooroordelen zal la ten weerhouden aan de bijeenkomst deel te nemen. „Het zijn geen ondoor dachte kreten, maar hiermee wordt geprobeerd duidelijk te maken dat iedereen nodig is, om samen zinvol te denken over kernpunten in ieders le ven." De bijeenkomst moet een zin vol startpunt van activiteiten wor den. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Tot en met zondag 20 april zijn in De Visbank beelden, schilderijen, tekeningen en grafiek geëxposeerd van Carel Kneul- man en Paul Hugo ten Hoopen, beiden uit Amsterdam. Ir. A, L. Backer, die als voorzitter van de organiserende Commissie van Beeldende Kunsten, de tentoonstel ling opende vertelde summier iets over de totstandkoming van de expo sitie en over de kennismaking met de exposanten, die beiden met echtge noten aanwezig waren. De belangstel ling voor de openingsavond was zeer redelijk. Ook burgemeester en me vrouw Heusdens waren aanwezig. Van Kneulman is veel brons te zien, dat zeer fijn van uitvoering is. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de Maria-figuur „Geboorte". Een bijzonder stukje kunstwerk, dat te koop is voor 10.000.-. Verder treft men er een fraai ont werp aan voor het concentratiekamp Dachau, alsmede een voorstudie, geti teld; „Daniël 3; 16 en 17", voorstel lende drie jongemannen in de vurige oven in de Versöhnungskirche in Da chau. Eei% ontwerp voor het dijkmo-v nument te Veere is getiteld: „Luctor' et emergo". De tekeningen en olieverf-werken van Ten Hoopen zijn nogal geva rieerd, wat ook geldt voor de prijzen, die varëren van 120.- tot 1500.-. De kunstenaar Carel Kneulman werd in 1915 te Amsterdam geboren en hij ontving zijn opleiding aan de Rijksacademie aldaar. Sinds 1949 was zijn werk te zien op 140 tentoonstel lingen in binnen- en buitenland. On der de opdrachten die hij kreeg be vond zich ook „Het Amsterdams Lie verdje" op het Spui in Amsterdam (1959). In 1963 maakte hij het bron zen beeld voor het gemeentelyceum in Vlaardingen. Paul Huge ten Hoopen zag in 1927 in Doetinchem het levenslicht. Ook hij ontving zijn opleiding aan de Rijks academie voor beeldende Kunsten en bovendien aan de Internationaler Sommerakademie fur bildende Kunst (Kokoschka) te Salzburg. De tentoonstelling is dagelijks geo pend van 12 tot 17 uur en bovendien op woensdagen van 19 tot 21 uur. Op zondagen van 14 tot 17 uur. De eer ste paasdag is de tentoonstelling niet toegankelijk en op de ""tweede 'paas dag is De Visbank geopend van 14 tot 17 uur. Voor aankopen is de rijks subsidieregeling van 25 procent yan "toepassing. T'u Tr •5 f- vanaf325.-contant plus Oostzeedijk330, Botterdam, Tel. (010)115255 keuze uit meer dan'100 Instrumenten CQNN-HAMMOND-ffl-HA(al!éénveriegen- "woordiging voor Rotterdam) - -- PHILIPS-.SQUNA e.a. „V, s u kunt elke vrijdagavond tussen- - g-1 q uur geheel vrijblijvend de orgels .hóren, zierren zelf bespelen. u*- A'-r-i VLAARDINGEN Ondertrouwd: Hans Abendroth, 35, Coornhertstraat 135 ea Ire ne Beatrix Margriet Maria Colen, 24, Nij megen; Stephanus Laurentius Gerardus van Rijswijk, S3, R'dam en Catharma van een Bos, 22, SweellncKstr 140; Hendrik Jan Kolenbrander, 23 Hoek van Holland en lussen Hiivarenbeek en Tilburg Vergeet niet na óm opwindendste safari van uw Seven het ontspanningsparadijs van de Beekse Bergen te bezoeken. Elizabeth Jantlna Kult, 21, Talingstr. 41; Freöerik Blikikenhorst, 22 Julaanaslngel 70 en Sophia Eigenraam, 21, Callenburgstr. 59; Robertus Adriaan Schenk, 25. Holysingel 4J0 en Willy Ruth van Noord, 21, Da- theenstr. 4; Antomus Franciseus van Don- ge, 21, Vir.kenstir. 64 en Aafke de Jong, 20, Verheijstr. 20; Jan den Draak. 31, Wiele- waalstraal 35 en Rolde Johanna Hofman, 19. Speenkruidstr. 25b; Pleundert Polder- vaart. 20, Bangkasingel 44 en Elizabeth Maria van Spronsen, 21. Begoniastr. 11; Rudy IXLZet, 19, DJepenbrockstr 73 en Ad- aiana Wilhelmina van Toor, 19, Primulastr. 33a; Henrieus de Buck, 31, Mearellaan 57 en Johanna Cornelia van Bodegom, 26, Cele- besstr.eS7; Arnoldus Boomsma. 21. Patri- monlumdwarsstr. 13 en -Adrians Francina van Holten, 18, Energieweg 37; Dingeman de Ruiter, 29, van Klnsbergenplaats 10 en Margaretha Cornelia de Jonge, 21, Paulus Buysstr 41; Hendrik Johannes Wilhelm Oosterbecg, 22. Roerdompstr. 14, Elizabeth Margaretha van der velden, 18, Speen- kruldstr. 9d; Franciscus Anthonius Marcus Ansems, 20, Rotterdam, Geertrui-da Reinol- da Feternella van Drunen, 22, v. Wesembe- kestr. 113. Getrouwd: Gerard ar Lucas Sooljs, 29 en Heika Julsing, 30. Geboren: Helena, d.v. A. van Aperen en H. Poot, Weteringstraat 13; Caroline Mari anne, d.v. C. M. van Dalen en C. de Wilt, Planciusstr. 25; Afke Ingena Susan, d.v, W. van der Velden en K. Torn, Catsstraat 13. Overleden: Beng Hwan Tjwa, 68 echtg. van H. N. Gouw, Goudsestraat 7; Gerrit Kornaat, 77 echtg. van: van Dorp. S„ Delftseveerwag 5a; Adriaan van der Bleik, 51 echtg. van A. Luteijn, P. C. Dondersstr. 29; Abraham Godefridus de Cocq. 52 echtg, van E. Hoogendidk, v. Baerlestr. 2; Johan nes Ranshuljsen, 81 echtg. van F, W. Stok, Fr. van Borseienstr. 63: Dirk de Cocq, 76 weduwnaar van H. M. van der Graaf, van "Boisotstr. 1. *4 HOEK VAN HOLLAND Voor indivi duele en groepsdeelname aan de op Ko ninginnedag üe houden klndetopweht kan men zich dagelijks van 19-20 uur melden bij de heren Hageman,Prins Maurltsstraat 12 en Hortsnsius, Johan Maurltsstraat 83 en voor Plan Oost bij mevrouw Hjenstra, van Spllbergenstraat 25. De lamploenop- tochrt wordt woensdagavond 29 april ge houden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGÉN De gemeen te- raad heeft woensdagavond de huurta- rieven en de voorwaarden voor het gebruik van de wijkzaal aan de Ko- ninginnelaan in Holy vastgesteld. Al leen de PSP stemde tegen, omdat naar de mening van de heer A. van der Veer het gebruik van de zaal gratis moet zijn om de wijkgedachte „niet bij voorbaat te vermoorden". De heer Van der Veer zag de zaal als een contactplaats, waar kan wor den gewerkt aan de wijkopbouw. „Straks moet vanwege het exploita tietekort een verhoging van de con sumptieprijzen worden ingevoerd en dan komt helemaal niemand meer", zei hij. Wethouder G. Walstra antwoordde, dat niet te ontkomen is aan het vast stellen van huurtarieven, B. en W, kunnen in bepaalde gevallen afwij ken van de in de verordening opge somde huurbedragen voor de diverse activiteiten. Na een jaar zal met de De heer A. G. Kloots (soc.) stelde voor in de zaal een vouwwand te brengst van de consumptieverkoop, den gepleegd wat betreft de op- beheerder van de zaal overleg wor- voor in de zaal een vouwwand te plaatsen. Dit zou voor kleine gezel schappen gezelliger zijn en de wijkge dachte bevorderen. Een vouwwand is te duur zei de heer Walstra, maar een tijdelijke afscheiding, zoals een gordijn, voor kleine groepen zou wel te realiseren zijn. 0 VLAARDINGEN De Beumacollecte heeft 4.300 opgebracht. - 0 -VLAARDINGEN - -Zaterdag sluit de inschrijving voor deelname aan de wedstrijden om de Vlaardingse tafetten- ntskamptoenschaDpen. Verenigingsleden moeten Zich opgeven bij hun secretarissen, nlet-leden ,blj de heer A. Stolk, Dirk'de Derdelaan 131, tel. 3411327. Vier jeugdteams. van Intiem' nemen. Tweede Paasdag deel aan een tomooi In Gouda. Rla Sas at naar-een invitatietomool van TSF ln de schiédamse Korenbeurs. VLAARDINGEN De afdeling plantsoenen van het bedrijf gemeentewer ken heeft een begin gemaakt met het aanbrengen van een beplanting aan de Zwahxwenlaan ,en op de groenstrook langs de Vlaar-lin-gse Vaart. 0 VLAARDINGEN Cor Don zal op Eerste Paasdag, 's morgens om half tien, een concert van een half uur geven op het Oranjecarillon van de Grote Kerk. 9 Hoek van holland De 21-jarige G. T. uit Delft botste op de Dirk van den Burg- weg met zijn auto op de bromfiets van de 41-jarite J. v. d. D. die hem geen voorrang had verleend. De bromfietser Uep verwon dingen aan rijn hoofd op en moest ter observatie ln een ziekenhuis worden opge nomen. VLAARDINGEN Wethouder T. de Bruijn zal donderdagmiddag om drie uur de opening verrichten van het distributie centrum „Selfservice" voor de elektrohan- del van Altema Vlaardingen aan de Ener gieweg 46-4S. 0 MAjASSLUlS Burgemeester W. J. D. van Dijok verricht zaterdagmorgen om half elf de officiële opening van het nieu we tennispark aan de Sportlaan in de Slulspolder-Oost. HOEK VAN HOLLAND Het ver plaatsen van de rooms-ketheileke begraaf plaats Is onderhands opgedragen aan Fa. Van Gilst en Zn. te Spijk-enisse. „"yv \UL- bleakmsgraaf 01848.246 "pEN krant krijgt veel jaar- verslagen binnen. Maar ze zijn ;i - jij. lang niet steeds erg aetueeL Als een overzicht vam, instelling X mid— -'%!$■ den 1969 komt over?het 'jaar 1967, moet die instelling echt niet denken dat de krantenredakties in gejuich uitbreken. Want dat is natuurlijk. ÏK- vêeltelaat. -> f Met het Anjerfonds Rotterdam het verslag waar ik vandaag voor u;;-; in duik gaat dat beter. Het is netst binnen en het handelt over 1968. Sneller zal het zeker niet kunnen, iy Een verslag dat er netjes uitziet, in,- een kaft, geheel gestencild. Waarom-' zou het ook een betrekkelijk duurt;, drukwerk moeten zijn? -1 r, "Voor het geval dat Iemand dltinlety. zou weten:. Het Anjerfonds is een ri "S instelling die gelden bij eenbrengt;, j u~;|f om culturele doelén'te steunen.'Wai;V'i"is': Rotterdam betreft is dat gelukt ;teri-U;', bedrage van een halve ton. Gering misschien in vergelijking met, de be- hoef te. Maar toch ook niet niks.- Want met deze gelden zijn nveïe-^* s kunstbeoefenaars (profs en'ama- f'tl te doen of voort te zetten.„Dat, het'ij niet slecht gaat blijkt al uit, dei-ïi.f'ljï eerste alinea van het verslag, dié.ik geheel overneem: -eg „De verslagperiode heeft zich kenmerkt door activiteit. Dank zij'v. enige door ons georganiseerde acties,u was de fondswerving gunstiger-dan.y" voorheen. De collecte, die In. 1987;%:*»; niet kon worden gehouden, kon we-V% S'? derom worden georganiseerd, zij hetu:' ook dat deze wijze van geldinzamè-%- 'J' ling een onzekere basis voor, onze.;/ geldmiddelen vormt Het bedrag; dat"» wij jaarlijks van het Prins Bern-"' hard Fonds ontvangen, neemt al-L,;.- lengs toe, enerzijds- als gevolg va»")" de verhoging van, de inkomsten uit");..,;,C' de voetbaltoto, anderzijds omdat door de gestegen eigen middelen verdeelsleutel in. het landelijke fonds voor Rotterdam gunstiger uit-is valt. Ons aandeel bedroeg in hétgf afgelopen jaar namelijk 7,86 pet, hetgeen hoger ligt dan dat van de;'V twee andere grote steden en zelfs r van enige provincies." ftcA-i' wordt verteld'over'de diverse j acties die op touw - werden gezet. Tijdens voorstellingen in de h Rotterdamse Schouwburg werd ge- j collekteerd en werden foto's van.le- den van het koninklijk huis ver- kocht. Dat bracht ruim ƒ1800 op:.i1 Bij het galaconcert van het jubile- rende Philharmonisch Orkest ver- kochten de Haarlemse bloemen- meisjes witte anjers voor totaal ruim 3200. De jaarlijkse collekte bracht ruim 6S00 op. Via een cir- culaire aan 500 Rotterdamse bedrij- ;i ven en 500 particulieren kwam ruim 3000 binnen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de wijze waarop gelden worden geworven. Geiden, waarmee bij voorbeeld ook prijzen voor de kunst als de Anna Blaman- en de Hendrik- Chabotprijzen kunnen worden uit- gereikt. En waarvan subsidies wor den verleend. Volksontwikkeling, jeugdwerk en amateuristische kunst- - beoefening profiteren ervan. En ook kunstenaars: voor aankoop - materialen, inrichting ateliers, uit-, gave van publikaties en aanschaf fing van muziekinstrumenten. Dat- staat in de bijlagen allemaal uiterst' nauwkeurig gespecificeerd. Ik zal het u niet uit en te na uiteenzetten.;' Voldoende is te constateren dat hét" Anjerfonds nuttig werk doet. - V0RMKEURMEUBEL-PAASSH0W MEUBELGROEP i' O-R K"E U R

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1