ANWB opent nieuw filiaal in Schiedam Vernielde model van houten zeiliogger is gerestaureerd TYPISTE Twee jubilarissen bij firma Van Toor praat u alleen over ontwikkelings werk, of wilt er werkelijk iets aan doen Afrika, Azië en Zuid-Amerika vragen GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTESECRETARIE Ook culturele activiteiten RET-BUS 64 i MOET WEG! Toonkunstkoor concerteert Brand verwoest bovenverdieping Vaardigheidsdag voor scholieren Man gewond bij val van stapel platen Koninklijk onderscheiden Een£ez*nswom»WTi voor Groenoord Bewoners Costerstraat: GELD GESTOLEN UIT WONING Meisje (1^4) uit vijver gered j Poging tot inbraak Hervormde school in Maasland 75 jaar ifiTTERPAMMER WOENSDAG 9 A?RIL.1969 6. P. VAN DAALEN Jr. Kenmerken film vau de maand VLAAKUWGEiN Enndang. en morgen en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks U kunt over ontwikkelingswerk praten, u kunt er ook zelf iets aan doen. Ontwik kelingslanden doen een beroep op jonge Nederlanders om mede te werken aan de vooruitgang Voor de uitvoering van de plannen in die landen heeft men behoefte aan vak mensen. Ook u kunt daarbij zijnals u tussen de 21 en 25 jaar bent. als u een vak beheersten ais u bereid bent om 2 jaar te leven en te werken midden tussen de fnensen van een ander land en een andere cultuur. Bent u tussen 21 en 35 jaar en wilt u nadere inlichtin gen over ontwikke lingssamenwerking, zendt dan deze iniormatiestrook aan de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, Muzenstraat 30, Den Haag. NAAM.. ADRES. WOONPLAATSGEB.DATUM.. BEROEP. VAKOPLEIDING GEHUWD/ONQEH. ANDERE VAKBEKWAAMHEDEN WANNEER EVENTUEEL BESCHIKBAAR?. HLS-ers (o.a. tropische richting), ML.S- ers, MTS-ers, landbouw, veeteelt, tuin bouw (ervaring op voorlichtingsgebied wordt op prijs gesteld) Leraressen land- bouwhuishoudkunde N19, N21 Lera ressen huishoudkunde N12 Lerares naafdvakken Na Onderwijzer L.O. Vis serij-instructeurs GAWALO-ioodgieter Bouwtechnisch opzichter Leraren nijverheidsonderwijs hout- en metaal- bewerken Sportleraar Reprofotograaf Graficus Boekdrukker Verpleeg sters A Verpleegsters A kraam Ver pleegsters A wijk Verpleegsters A verloskunde Verloskundigen Medisch- klinisch analysts Maatschappelijk wer ker Maatschappelijk werksters Admi nistratieve krachten bekend met coöpe ratiewezen Jeugdleider bekend met de landbouw Kinderverzorgster Kleuter leidster TV-regisseur TV-technicus Automonteur-V AM. STICHTING NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS Pagina 5 Natuurlijk PLATENBONNEX halen bij (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Eind mei opent de ANWB op de Parkweg een nieuw bijkantoor. Dit kantoor, dat speciaal is bestemd voor inwoners van Schie dam. Vlaa-rriingen én Maassluis wordt bemand door zes personeelsle den. die in twee vertrekken zullen werken. Deze nieuwe ANWB-vestiging wordt gesticht om de Rotterdamse vestiging aan de Karei Doorman- slraat en het bijkantoor aan de Bin nenban in Hoogvliet te ontlasten. Bei de kanto-en kunnen al iaren het be zoekersaantal niet meer aan. Aan de zijde van de Parkweg komt een grote oublieke ruimte van negen bij 14 meter en een balie van .12 meter lengte. Deze ruimte zal hyper modem worden ingericht, waardoor de klanten snel en doeltreffend kun nen worden geholpen. Daarachter komt een groot kantoor van 17 bij 10 meter. Het nieuwe kantoor wordt geves tigd in een in aanbouw zijnd pand tussen de Bureemeester Honnerlage en de Mgr. Noienslaan. De WV Schiedam zal door deze vestiging een gedeelte van haar taak verliezen. De WV is gevestigd in het S.G. •huisje aan de Tuinlaan en verkoopt kaarten voor diverse Rotterdamse en landelijke evenementen. De ANWB r Het scheepje stelt een houten zeii- ïjogger voor van omstreeks 1875. In Se tijd waren de loggers nog maar Jiort in gebruik bij de visserij 'en -het ;etrou\ve model vertoont dan ook en'- cele typische kenmerken van "déze lerstellngen, zoals de platte spiegel I afnemers in binnen- of buitenland. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In januari heb- L, onbekenden uit de werkplaais -3n het visserijmuseum aan de West- iaéeakade een scheepsmodel gesto ten. Dank zij de uitvoerige publiciteit s bei model later In ernstig gehaven- toestand teruggevonden. Het ieepje heeft een uitgebreide restau- |jjiebeurt gekregen. f Dat is gebeurd onder verantwoor delijkheid van het visserij museum, in g met het Museum voor liet ,_nderwijs te Den Haag, dat het scheepje in bruikleen heeft afgestaan jen behoeve van een expositie in het jnuseum- De Vlaardingse modelbou wers. W. Dane en J. van Zelm heb- «tï de herstelwerkzaamheden uitge- wrd. Deze gelegenheid isaangegrepen. het schip ook in ander opzicht ■en goede beurt te geven en het :omt erop neer dat het nu een algehe le restauratie lieeft ondergaan.- Het gel betekent een belangrijke, zij het ke, aanwinst van de modelien- |ioOt en is vanaf vandaag in de; open bare museumcollectie te bezichtigen. j zogenaamde mosselzaadbanken. Ieder jaar wordt een gebied in de Wad denzee gedurende enkele dagen vrij gegeven en dan is het zaak dat de kwekers zo veel mogelijk van het mosselzaad bemachtigen. De film volgt één 'week van de schepen met zo'n lading v,an de Wad denzee naar Zeeland, naar bepaalde ondiépe plaatsen in de Dortsman en tussen Noord- en Zuid-Bevelang. Daar worden de jonge mosselen over de bodem uitgestrooid om' verder op te groeien. ZVIaar in dit stadium dreigt er gevaar: De jonge mossel wordt bedreigd door de zeester en de krab. Ook het wetenschappelijk onder zoek houdt zich met de mosselcu'.- tuur bezig, teneinde een inzicht te verkrijgen in de omstandigheden die het gunstigst zijn voor de groei. In het voorjaar worden de halfwas mos selen overgebracht haar grotere en diepere plaatsen, en dan wordt enige maanden later het oogstseizoen fees telijk ingeluid. De mosselbanken worden afgevist en de oogst wordt de haven binnenge bracht voor een keuring door het kantoor voor Mosselzaken. De?voor raad wordt overgebracht naar zoge naamde verwaterplaatsen, waar de dieren gelegenheid krijgen' eventueel aanwezig zand of slib uit-te spuwen. Vanuit deze verwaterplaatsèn kap'té alien tijde direct'op bestelling gele verd worden. Een deel van de mosse len vindt zijn weg naar de conserven SCHIEDAM Bewoners van de Laurens Costerstraat in Schiedam willen een actie tegen de RET begin nen met als doel bus 54, die met hoge frequentie door deze straal davert, te' verbannen. Het voor 'deze zijstraat vëel te' zwa re busverkeer. heeft tot gevolg dat veel bewoners van de vroege ochtend tot de late avond voor tal van ver- rassingen worden geplaatst. Het meest voorkorr, and is het-openslaan van binnen- en buitendeuren op mo menten dat dit niet geschikt is. In de (Van een onzer vers'aggevers) SCHIEDAM Het Toonkunstkoor geeft 'i ."menwerking met het Ge westelijk Orkest voor Zuid-Ho'land op dinsdag ?9 april een ioniert met solisten in de Grote Kerk. Dit con cert. dat onder leiding staat van Aad van der Hoeven, wordt gehouden on der auspiciën van de afdeling Schie dam van de Maatschappij tot Bevor dering der Toonkunst. leden van de ze vereniging hebben vrij toegang tot deze avond die om acht uur begint. Het programma vno- dj' concert z'et. er als volgt uit: Preludium in D. -'ij- rorge't en 1 "0 'Vachet aufl van Job. Seb. Bach liet concert i voor Clave's'róbel ir A du- w*n Karl nreruen uji uil niet ^Cot-niKi is. in uc ij_ vr\ deinende bedden zou men 's avonds Dittos von Dmersdorf en de Kro- niet ir. slaap kunnen komen. Het .ergst is de stoffenwinkel Lems eraan toe. Door het daverende auto- busgeweld .kwam een voorraadplank met pakken wasmiddelen met schroeven en al naar beneden zetten. Öp welke manier' mén de krachten wil bundelen om le RET-bus uit de Laurens Costerstraat te bannen is nog niet bekend. ut de zeer ver naar achteren ge- ilaatste bezaanmast. Deze achter aast werd uit het midden geplaatst Bm de top van de voormast te kun- len laten passeren wanneer deze ge streken werd bij de uitoefening van het visserijbedrijf op zee. Het model is gebouwd op een schaal 1 25 en is volledig getuigd, creed voor uitvaren. De „Visschers Hoop" onderscheidt zich door een fij- be afwerking in velerlei opzicht en is paar schatting zeventig' jaar geleden als model gebouwd. Naar analogie van de meeste Ne derlandse musea heeft het stichtings bestuur besloten de openingstijden ümet ingang van 1 mei te herzien. De 'Peningstijden worden uitgebreid: da-" vgelijks van tien tot vijf uur, op zon den feestdagen van twee tot vijf uur. Dit wil zeggen dat de sluiting van het museum tussen de middag komt te vervallen en het museum 's mid dags een half uur langer openblijft. Behalve op eerste Kerstdag en [Nieuwjaarsdag zal het museum ëlkè dag voor het publiek te bezichtigen zijn. Een boeiende film over een minder bekende bedrijfstak in de visserij met als belangrijkste verschil ten op zichte van de zeevisserij, dat hier het massaproduct vanaf het prilste sta dium wordt opgekweekt, en tenslotte letterlijk wordt geoogst. Gratis te zien voor bezoekers van het museum. VLAARDINGEN Een korte maar felle brand heeft zaterdagmor gen een gedeelte van een bovenver dieping van een winkelpand op dé Hoogstraat- hoek Korte Hoogstraat verwoest. Het vuur is vermoedelijk ontstaan na het lassen van het draadwerk van een lampekap. Een partij lampekappenen een par rollen kunststof gingen in vlam men op. De brandweer heeft het vuur geblust; De omvang van de schade die door -de verzekering wordt gedekt, is nog niet bekend. MAASSLUIS In navolging van verschillende andere gemeenten heb ben B en W besloten om, ingaande dit voorjaar, ook in Maassluis jaar lijks een sportdag voor leerlingen van de scholen voor basisonderwijs te organiseren. Door tussenkomst van de schoolhoofden hebben zij daarvoor in aanmerking komende scholieren (meisjes en jongens van de hoogste, drie leerjaren).'opgeroepen, zich voor deze sportieve zeskamp te laten inschrijven. De vaardigheidsdag wordt gehou den op donderdag 8 mei op de Ex- celsior-sportvelden in de Dijkpoïder. Mochten de weersomstandigheden minder goed zijn, dan wordt de ma nifestatie .verschoven naa de volgen de dag. Alle deelnemende leerlingen krijgen na afloop een vaardigheidsdi ploma met aantekeningen SCHIEDAM Een bermbrandje in de Willem Pijperstraat'heeft gister middag 250 m2 gras vernield. De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager heeft dit brandje met zand geblust. nungsmesse van Wolfgang Affid. Moz art Solistische medewerking verle nen Willy Smits van der Hoven sop raan, Hannelore Pennink alt, Marius van Altena tenor en Gert Langeler bas. Dirigent Aad van der Hoeven bespeelt verder nog het orgel. Het Toonkunstkoor verleent verder medewerking aan de herdenkings dienst in de Grote Kerk op zondag 4 mei. Men. heeft plannen tot oprichting van een - kinderkoor en meisjeskoor, Hét ligt in de bedoeling reeds in september met de repetities te begin nen. Het kinderkoor zou moeten wor den gevormd uit kinderen van acht tot dertien jaar, terwijl het meisjes koor zou moeten bestaan uit leden van veertien tot achttien jaar. SCHIEDAM De 44-jarige A. Weytering -uit Vlaardin-gên moest vannacht met een hersenschudding naar het Holyziekenhuis in Vlaardin- gen, nadat hij op de werf Wilton Feijenoord van een stapel stalen pla ten met een totaal gewicht van zes ton was gevallen. Hij stond op deze platen die met een mobiele kraan werden vervoerd. Toen de platen be- j gonnen te slingeren sprong hij er van af. Het isniet duidelijk of de man- tegen een stenen muur terecht kwam of door de slingerende platen werd geraakt. Op alle zaterdag- en zondagmidda- I™ van de maand april zal om Mitvier in öe filmzaal vertoond w'»r- sea dé in 1957 vervaardigde docu mentaire „Verse Mosselen". Deze film werd nog niet eerder in hei museum voor het publiek vertoond jtn betekent als zodanig een primeur. [Deze dertig minuten durende rol prent verschaft een duidelijk inzlchl f'1'ut Nederlandse mosselbedrijf. i; De mossellarve begint zijn bestaan ri de Waddenzee,- die door de grote "if.?0® aaR Plankton'bijzondergeT schikt is voor de ontwikkeling van de. jonge/mossel. De jonge dieren ij spinnen zich op ingenieuze wijze te zamen tot matten en zo ontstaan de VLAARDINGEN Uit een woning aart de Floris de Vijfdelaan is zater dagmiddag tussen 1 en 3 uur een bedrag van f4500 gestolen uit een metalen kistje.'De dader moest wel goed op de hoogte zijn van de situa tie, want de inbraak werd gepleegd in afwezigheid van.'de bewoners,, dié, zich gedurende de twee uur in de onder de woning gelegen winkel op hielden, De inbreker verschafte zich toegang door een buitendeur te force ren. Ter gemeentesecretarie fafd. Interne Zaken! kan worden geplaatst een in het bezit van een typediploma. Ulo-diploma strekt tot aanbeveling. Salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en opleiding. Sollicitaties binnen 10 dagen aan de gemeentesecretaris, Nieuwstraat 26. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens heeft dinsdagmiddag in gebouw Concordia aan twee werk- Stadsgehoorzaal; 55 dagen in Peking, «lm 14 Jr., 20. immanualkerk: vergadering .N'CVB vtaardingen-Ambacht, 20. Emmastraat II: dienst herv geref comité, ds. W. VToeglndeweiJ. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat li. tei. 346775. Alarmnummer politie; 34444. «O en GD: 34444. Alarmnum mer voor meldingen "van JUeMveroittrelnl- ging: 562526. Klachten bezorging: H. Ver- hey, p. K. Drossaertstr. 210, tel. 34334S. Dagelijks 18—19. Apotheek: A. Bot, BI111- tonlaan 66, tel. 34.47.29. Apotheek Maassluis: De Jong. Markt 11, tel.-2234. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange i Kerkstraat 82, tel. 266382. I Redactie Schiedam: R. M. van Houwëlln- i een, Julianalaan 84, tel. 265764, b.g.g. 115588, toestel 256. Klachten bezorging: Joh. Grce- neveld. Singel 93. lei. 233538 maandag i t.e.m. vrijdag 18.30—19.30 en zaterdag 18—19 i uur. i Alarmnummer voor meldingen luchtver- j ontreinlging: 262628. Alarmnummer politie: 234668. I GG en GD: 26.92.20. Brandmelding: 2691a. i Apotheek: Jansen, Van Swindensingel 42. tel. 26.49.17. nemers van de firma II. van Toor Jzd. de zilveren medaille in de orde van Oranjc-Nassau uitgereikt, Het waren de heren J. Schaar (55) en C. van Witzenburg (63) die het ere-me- taal op de rever kregen gespeld. De uitreiking van de koninklijke ■onderscheiding Vormde het hoogte punt van èen receptie ,die ter gele genheid van het dubbele jubileum werd gegeven. Beide jubilarissen vierden namelijk dat zij veertig jaar geleden in dienst zijn getreden bij de firma Van Toor. Voor de heer Schaar was de datum van indiensttreding 8 april 1929. Na het uitoefenen van diverse functies is hij thans werkzaam als assistent-be drijfsleider. Hij is belast met de lei ding van de afdeling distilleerderij. Zijn collega Van Witzenburg trad eind maart van hetzelfde jaar in dienst van de firma. Hij werd belast met het toeheer van het café annex vergaderzaal Concordia, In verband met de gezondheidstoestand van z'n vrouw moest 'hij deze functie in 1960 opgeven. Aanvankelijk kreeg hij een functie op het kantoor van de onderneming en later volgde zijn benoeming tot beheerder van het filiaal van de fir ma Van Toor aan de Markt 37, waar hij nog werkzaam is. Velen kennen hem ook als enthousiast lid van de voetbalvereniging Fortune. De heer H. van Toor overhandigde beide jubilarissen de draagmedaiüe, alsmede een geschenk onder couvert. De dames kregen bloemen. Na het officiële gedeelte bestond er gelegen heid tot feliciteren, waarvan velen gebruik maakten. wil in haar vestiging aan de Park weg nu ook de voorverkoop ter hand nemen van alle grote landelijke cultu rele evenementen of deze nu in Rot terdam, Amsterdam of Den Haag worden gehouden. Verder zal men er terecht kunnen voor inlichtingen over campings en toeristische routes over de-hele wereld. SCHIEDAM Aan de Boroclin- laan in Groenoord is H. van der Kraan's Bouwbedrijf begonnen met de grondwerkzaamheden voor de bouw van zestien eengezinswoningen en tien garages. Binnen twee weken hoopt men de eerste paal te slaan. De woningen worden per huis centraal verwarmd Op de begane grond heeft men een. eethal en een ruime woonkamer. Op de eerste ver dieping vindt men drie ruime slaap kamers, een douchece' met wastafel en ruimte voor de aanleg van een tweede toilet. Deze etage is bereik baar via een open trap. Boven deze etage is nog een grote vliering. De kosten van de woningen, waar van de grond in erfpacht wordt ge geven en dus niet in de koopsom is verrekend, bedraagt 40.000. Na bet gereedkomen van deze huizen zullen in Groenoord geen eengezinswonin gen meer worden gebouwd. voor wie droomt van eens echt iets anders.^ DAMESMODES VI,AARDINGEN De anderhalf- jarige Nicole Visser is maandagmid- dag ternauwernood aan de dood ontsnapt toen zij bij het spelen op het grasgazon van de Jan van Ar- kelstraat in de vijver viel. Haar elf jarig zusje Marijke slaagde erin het kind, dat bewusteloos was geworden, uit het water te halen Daarna hebben dt- 49-jarige P. Boersma uit de Van Blanken- heimstraat 88 en de eveneens 49-jari- ge P. Landzaad uit de Jan van Ar- kelstraat 56 mond-op-mond-beade ming toegepast, waarna de le vensgeesten spoedig terugkeerden. Het kind is vervolgens naar het Ho lyziekenhuis gebracht. Haar toestand was maandagavond redelijk. SCHIEDAM Bij de r.k. huishoudschool aan de Parkweg is een poging tot inbraak gedaan. Door net vernielen van twee ruiten aan de achterzijde is men in een douchecel terecht gekomen. Deze was echter aan de andere zijde afgesloten, zodat de. inbrekers onverrichterzake moesten terugkeren. Gchiedamseweg 575-Tel.343378-Vlaardingen SCHIEDAM V.jt leden van de afdeling Schiedam van de Konink lijke EHBO zijn geslaagd voor het examen Lotus (landelijke opleiding tot uitbeelding slachtoffers). Deze vijf leden, de dames E. Veen- hof-Bergsma, A. Geurtsen en C. T. M. van der Lende en de heren F. A. Domeni en L. M. Tessers, zijn voor de EHBO erg belangrijk omdat zij op cursusavonden en wedstrijden kunnen uitbolden hoe een slachtof fer reageert o i zijn verwondingen. MAASLAND Vrijdag 23 april viert de hervormde school haar 75- jarig bestaan. Ruim zeshonderd oud-' leerlingen hebben zich gemeld voor de reünie die dan gehouden wordt. Er is een collectie van meer dan tweehon derd oude foto's bijeengebracht die zuilen worden tentoongesteld. Met medewerking van de ouders- wordt op een later tijdstip een feest voor de leerlingen georganiseerd. P 0042

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1