breekt weer aan: sturen hun beesten de straat m g ilül m „Cul de sacbriljante film van Pool Polanski AGENDA A top i form Auto vloog in brand: inzittenden gered Alb. Magnus beste Ls. van de school voetbal Bijna iedereen die je preekt boekhouder boogaard 498,- hiëVGK foen ffjo fpfel SYNRES NEDERLAND NV r;: CANDY S 45 CANDY SUPERAUT0MATI.C msst. Maak ernst met plezierig leven in MouJiin's zorgeloze strand- en vrije- tjjdskleding. Loop der bevolking j-T Niet eerst de meubelen en dan de mensen. Ze moeten bij eikaar passen zegt - I mmWÊÊ - Stop dat driftige draven, meubelzaak in, meubelzaak uit Er is een snellere en veiliger weg naar het interieur van uw hart. Het Grote Meubelboek van Top-Form iaat u de grootste en veeizijdigste meubelcollectie van Nederland zien. U ontvangt dit waardevolle boekwerk gratis van De Stam. Afgesproken, u belt even op of u komt het meteen ophalen waar gezelligheid begint i Vrtnilang. .en morgen en dagelijks Spreekuur Begrijpelijk. Royal Club Tonic is ook zo goed. En toch is de prijs maar 75 cent voor een grote fles. Weekend Jeugdraad Duizenc,en^operifc*M van 678,- voor van 868,- voor 598,- pE BOTTER DAMMER Pagina 3 DONDERDAG 10 APRIL 1969, (Advertentie) XP vooi oe modebewust man IT onopvallend upvallend laiiireithoisi 253,r'tlam-zuldw ijk crijdagsavnmls lot 9 uur SCHIEDAM De gemeente Schie dam teltde eind februari 83.123 IN WONERS. Dit is vergeleken met eind januari een teruggang met 39 perso nen- Het aantal vrouwelijke inwoners decs va" 4L882 tct 41-891> terwijl Ret Lntal mannen terugliep met 48 tot 41.2.32. [Receptie f drukken. »ompr»k«o. gaschtnkcir... f warfM tot «*n in do jultte omgeving I tn mot goode urvic*. Restaurant party- I room «w ul*n «taan tot Uw beschikking in I klots) Gariaehom. Ook op da auto'* van Uw [gastol f* perafcand. HOIOHBE. AFRIT GORINCHEM -' TEL. 01830' - 5841 M SCHIEDAM In de -grote zaal van gebouw Irene zullen vanavond de finales worden gehouden van de speregelwedstril- den voor pupillen. Om half acht beginnen detc wedstrijden, die georganiseerd wor den door de Sc.bledamse seheirisrecti- tersverentging en waarbij burgemeester 1». Koelfsema -de prijzen aan de winnende pupillen zal uitreiken. SCHIEDAM De uitlening van de Chr. Bibliotheek aan de Lange Haven 97 (ingang Vismarkt) is deze week op vrijdagavond van zeven uur tot half acht. Volgende week is de uitlening weer op de normale tijd zaterdag van half drie tot half vijf. KORTE LIJNBAAN 21 TB, 010/112955 ROTTERDAM GROTE MAHKTSTa 6 TEU 070/116162 PEN HAAG MAFHAPIAATS2 TEL 03E/18900 UTRECHT BRINK 93 - TEL. 05700/12411 DEVENTER Stop! Lees het Grote Meubelboek. 3 verdiepingen meubelen 8l woningtextiel Vraag het Grote Meubelboek van Top-Form. Gratis. De Stam Mariniersweg 33-47 Rotterdam Parkweg 201 -205, Schiedam. Noordeinde 138-140, Den.Haag. SCHIEDAM Vlak voor de Hema-flat aan de Broersvest zat verleden week een'rasechte poe del vastgebonden aati een boom. Geen van de talrijke voorbijgan gers lette op het beest. Men dacht dat de baas of bazin ergens boodschappen deed. Toen na 'verloop van enige uren het dier er nog zat, begon men er zich mee te bemoeien. De baas of bazin had de vlucht genomen; de hond was ongewenst Het gevolg was dat de hond naar het dierenasiel ver huisde en daar een onderkomen kreeg. Na enige tijd kreeg het dier een andere en hopelijk een betere baas. Als je de verhalen aanhoort v.an de beheerder van het Schiedariise dieren asiel aan de St. 'Annazusterstraat, de 30-jarige Cor Erkelens, rijzen de haren je te berge. Dikwijls moet liij naar het station) als er weer een hond of kat uit de trein is gehaald. De baas ontbreekt. Elders in Neder land, meestal op de oude lijn Rotter dam - Amsterdam, zet men zijn trou we viervoeter in de trein, in de hoop dat het arme dier ergens terecht komt. Ook gebeurt het dat men zijn SCHIEDAM De Schiedamse Filmkring geeft dinsdagavond 15 april om half acht in de kantine van de Rijksscholengemeenschap aan dé Hugo de Grootstraat de vierde voorstelling van dit jaar met de film „Cul de Sac" van de Poolse cineast Roman Polanski, van wie reeds meer films zijn vertoond In voorgaande ja ren. Polanski's film (zijn laatste werk is „Rosemary's Baby") is in -structeur nauw verwant met het boeiende „Een mes in hét water". In „Cul de Sac" straat) zijn weer tfee mensen die zich door de komst van een derde van een crisis in hun leven bewust worden. Het isolement neemt een kenmer kende plaats in in Polanski's oeuvre. In deze film zijn de hoofdpersonen gedwongen in eikaars nabijheid te verkern. De. film- speelt zich af op een rotsachtig eilandje voor de Engelse kust dat slechts bij eb door een weg met het vasteland verbonden is. Op dit eilandje wonen in een kasteelach tig huis de excentrieke George en zijn vrouw Teresa. De situatie wordt gespannen als twee misdadigers op het eiland een schuilplaats zoeken. De een sterft aan zijn verwondni- gen. De ander, een ruige gangster (voortreffelijke rol van Lionel Stan der) blijft wachten bp zijn chef Ka- telbach, die heeft beloofd hem van het eiland af te halen. Dit het verloop van de handelingen en aan de hand van flarden van gesprekken krijgt de film diepte. On danks de beklemmende ernst, die er in wezen van de film uitgaat, zijn er toch tal van humoristische momenten in. Polanski heeft elementen uit de Engelse „murder-comedy" toege voegd,wellicht als een soort eerbe toon aan het land dat hem in de gelegenheid stelde deze film te ma ken en waar hij zich erg thuis schijnt te voelen. In Cul de Sac zijn het de standsverschillen die sociaal-psycho logisch aan de orde worden gesteld. Maar Polanski is een moralist. Het zich losmaken aan de maatschappe lijke bindingen om op een eenzaam eiland gelukkig te zijn is een „esca pe". Een briljante film van een sterk individualsitiscb cineast. hond voor een rijdende trein gooit. Dit zijn maar een paar van de ge vallen waarmee de afdeling Schie dam van de*Die. mhescherming dage lijks wordt geconfronteerd. Het dierenasiel is gevestigd in de St. Annazusterstraat, die voor het overgrote deel binnen het sanerings plan valt en dus binnen niet al te lange tijd moet verdwijnen, In een van die oude panden is het tehuis voor honden, poezen en ar, lere bees ten. Achter het kantoortje en de spreek kamer van de dierenarts is de Iogies- ruimte. Stalen hokken scheiden de dieren van elkaar, maar vechtpar tijen komenzelden of nooit voor. zelfs de natuurlijke vijanden, honden en katten huizen er in volkomen har monie. Overigens is het er wèl een lawaai. Honden blaffen om het hardst en poezen miauwen aan één stuk door. Allemaal om de aandacht te vragen. Zij willen er zo graag uit, maar er is geen baas die hen meeneemt. Zo zit er al drie weken een kees hondje. Cor Erkelens wordt er ëen beetje moedeloos van als hij ernaar kijkt. Sinds gisteren is er ook een rasechte boxer. Volgens de brenger, die hem wegens ruimtegebrek weg moest doen, nauwelijks drie jaar oud, maar volgens dierenarts Voogd is het dier al zeven jaar. Het is het enige» beest dat niet tekeer gaat Het lijkt of het verdoofd is en het allemaal niet kan geloven: na zeven jaar trou we dienst als volkomen overbodig aan de kant gezel- Geduldig zit het kalme dier ie wachten of er misschien nog een die renvriend komt die hem onderdak wil geven. Mocht er binnen drie we ken geen komen, dan krijgt hij een spuitje. Het ga,at niet anders. De ruimte is beperkt. Overigens zit het asiel ook altijd bomvol mét katten, terwijl ook post duiven, kanaries en een ratelslang tot de vaste pensiongasten hebben Musis Sacrum: „Entre Nous- 'n huis vol herrie S.G. Toneelwedstrijd 20. Irene: Vergadering S.S.V. 2<J. Sursum Cor da: N.C.G.O.V, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat S2, tel. 266382. Redactie Schiedam: R. M. van Houwelln- gen, Julianalaan 84, tel. 265764, b.g.g. 115568, toesteMSS. Klachten bezorging: Joh. Groe- neveld. .Singel 93. tel. 263538. maandag t.e.m. vrijdag 18.3M9.30 en zaterdag 18—19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alxmnummer politie: 234666. GR en GD: 26.92.20. Brandmelding: 269123. A uotheek: Jansen, Van Swindenslngel 42, tel. 26.69.17. T>EHEERDER Cor Erkelens ticm. het dierenasiel bij drie pan zijn; pensiongasten en een vaste bewoner, een poes, op schoot. behoord;: Laatstgenoemde werd aan getroffen' in een bouwput, maar ver huisde vik het dierenasiel naar Dier gaarde' Blijdorp. Een belevenis in deze dierengè- méenschap is het wekelijkse spreekuur van de Rotterdamse die renarts J. Voogd. Iedere woensdag tussen half drie en half vier houdt hij voor 2,50 per bezoek grote ont vangdag, Hiervan wordt druk. ge- bruik gemaakt. De meeste honden hebben last van jeuk én of zijn ergens tegenaan ge rend. Geduldig hoort dokter Voogd alle klachten aan en meestal brengt een spuitje uitkomst Ook bemoeit hij zich met de al of- niet vrijwillige pensiongasten. t: Hét Schiedamse dierenasiel gaat weet een drukke tijd tegemoet, de zomer breekt aan en de vakantie staat voor de deur. Dat betekent dat weer veel mensen zich zullen willen ontdoen van hun trouwe speelmak ker. Het dierenasiel heeft er de han den vol aan. SCHIEDAM Door kotrsluiting in het motorblok raakte gistermiddag de personenauto van de 41-jarige verte genwoordiger M. P. Westdorp in brand. Hij reed op rijksweg 20 ter hoogte van het viadukt over de Churchillweg, toen hij bemerkte dat de vlammen hoog oplaaiden uit het motorblok aan de achterzijde. Samen met zijn vrouw en drie kin deren kon hij nog net op tijd uit de wagen, komen. De toegesnelde politie heeft nog getracht het vuur met schuimblussers te bedwingen, maar zonder resultaat. De brandweer onder leiding van de heer W. de Jager wist tenslotte "déze brand met behulp van een ne- velstraal te blussen. De auto moest als verloren worden beschouwd. Ook de bromfiets van de 44-jarige beambte H. D. is door brand ver woest. Hij trachtte gisteravond om SCHIEDAM Voor het eerst sinds jaren is het schoolvoetbaltournooi na de paasdagen met goed weer verspeeld/Jarenlang ondervonden de organisatoren hinder van de regen en moesten zelfs programma's worden geschrapt., Zo was het dinsdag op de velden van het Harga-complex niet, want al le wedstrijden gespeeld op de ter reinen van Hermes DVS (4) en SVDPW (2) zijn doorgegaan en de jongens van de diverse lagere scho len hebben naar hartelust gevoetbald. Tal van doelpunten werden aan de lopende band gescoord, vooral door die ploegen, die getraind aan dit toumooi* begonnen en daardoor glansrijk wonnen. Toch moest daardoor in poule E het doelgemiddelde beslissen wie kampioen werd, want de Koningin Julianaschool en de St. Willebrordus- school, eindigden met een gelijk aan tal punten, namelijk negen uit vijf wedstrijden. De doelcijfers van de Koningin Julianaschool waren 140 en die van de St. Willebrordusschool 210 .Kampioen werd dus laatstge noemde school en de Koningin Julia naschool moest genoegen nemen met de tweede plaats. Derde werd Jan Ligthart, vierde Prof. Casimir, vijfde Dr. A. Kuyper en zesde Comeniuss A. In Poule E 2 werd Burg. Verveen winnaar met 10 punten, 2 St. Jacobus 8, 3 St. Maria 5, 4 Joh. Calvijn, 5 Pr. Juliana 2, 6 Wm. Brouwer 2. Poule E 3: 1 Comeniuss B, 2'St. Bernardus, 3 Gr. v. Prinsterer, 4 St. Martinus 2, 5 A. H. Gerhard 1. Poule E 4:1 Mgr. Bekkers 8, 2 Prof. Kohnstam 5, 3 en 4 St. Jozef en Wm. Gehrels, 5 W. A. Liefland 1. Poule E 5: 1 Dom Savio 10, 2 Thorbecke 6, 3 Pr. Bemhard 5, 4 SL Aioysius '4, 5 Dr. Sauer 3, 6K. de Vries 2. Poule E 6: 1 Aib. Magnus 10, 2 Dr. Gunning 8, 3 en 4 Erasmus en Goem. Borgesius 5, 5 en 6 St. Catha- rina en Kon. Wilhelmina 1. Op zeven velden van Hermes DVS, SVDPW en L'rsus zijn woensdag de schoolvoetbalwedstrijden vervolgd. In sportlef opzicht zijn deze wedstrijden een volledig succes geworden. Kwamen dinsdag de lagere scholen aan bod. woensdag waren het de jongens van de middelbare scholen, die elkaar de hoogste eer betwisten. Alb. Magnus werd in plleg I winnaar met tien punten (alle wedstrijden gewon nen): 2. Alb. Magnus 2. 8 punten: 3. St. Aioysius 2 met 5 punten. Verdere uitslagen: Poule 2: 1. Alb. Ma-gruis 4. 7 punten; 2. Don Savio 2, 6 punten; 3. St. Marai 2 met 3 punten. Poule 3: 1. St. Bernardu 2, 7 punten; 2. John, H. Gunning 2, 6 punten: 3. St. Jozel 2, 4 punten. Poule 4: l. J. H. Gunning 3. 8 punten: 2. Mgr. Beilckers 2, 5 punten; 3. St. Bernardus 3. 4 punten. Poule 5: 1. Mgr. Bekkers 3. S punten; 2. Dr. Sauer 2, 5 punten: 3. St. Jozel 4, 4 punten. Poule Dl: 1..HKTS 5. 9 punten; 2. RHBS 3. 8 punten; 3. St. Josef 4, 7 punten, 3. CTS 4, 5 punten. Vandaag speelden de voetballers van het voortgezet onderwijs en tevens kwamen de dameshandballers aan de beurt. Vrijdag wordt alleen handbal gespeeld en wel door de jongens en meisjes van de diverse scholen. De finalewedstrijden worden op Koninginnedag gespeeld. jDIJ stralend zomerweer wordt dit jaar het schooivoetbal verspeeld. Op Harga is het dan ook-een drukte van belang. kwart over negen zijn bromfiets in de Mgr. Nolenslaan te starten. Bin nen enkele ogenblikken sloegen de vlammen echter hoog uit deze brom fiets. De brandweer onder leiding van de heer Kalkhoven wist het brandje met een nevelstraal te blussen. Er moest zelfs nog een auto worden weg gesleept, die gevaar liep door liet vuur te worden aangetast SCHIEDAM De Hervormde Jeugdraad organiseert voor zaterdag 10 en zondag 11 mei weer een wee kend in de Opstandingskerk. Het programma moet nog worden uitge werkt, maar wel staat vast dat de besprekingen te maken zullen -krijgen met de vraag „Hebben we nog iets aan de Bijbel?". (Het zal gaan om de vragen of de bijbel ons nog iets te zeggen heeft in de wereld waarin wij leven, wat er uit de bijbel te leren valt en wat er niét uit te leren valt Belangstellenden kunnen zich nu reeds opgeven bij de heer J. Nobel, tel. 15.99.04. ■n Wij zoeken een ervarenmedewerker voor .onze afdeling Boek- BHU houding, die bereid en in staat is een belangrijk gedeelte van de administratieve werkzaamheden zelfstandig te verrichten en onder controle te houden. Voor een enthousiaste kandidaat, die 'zich volledig wil inzetten," biedt deze funktie- uitstekende perspektieven". Goede theoretische en praktische opleiding. Leeftijd ca. .25 jaar.- Met gemaakte vakantieafspraken wordt rekening gehouden. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres der vennootschap, Slachthuisweg 30 te Hoek van Hol land. •AVAVAV.VAV mV«V«V» Dulz.enden kynnen vergissen .♦.V.V.V.VtVrV.V Volautomaat met automatische zeep injector. 8 wasprogramma's. Capaciteit 5 kg. afm. 90 x 63 x 44 cm. Schiedam se weg 4.1 - Van Hoge. n dorp laan 3.3 Korte. Hoogstraat 15 Extra kaaptijd: dinsdag de gehele dagen vrijdagavond

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1