INIiABE IS VOLBEZET IN SPORTHAL Ir. Bart Wilton 01 RIJNMONDBAND VIERT 40-JARIG BESTAAN 1 1 AGENDA 4 gvNft Morgen roept de klok 1* voor rijsvraa uwfeest: |70 inzendigen Verregende 4e schoolsvortdag Marathonweg voor verkeer gesloten I Verkoop van I zomerzegels Griekse week in sociëteit Vlaardingen Oud-commissaris Rijpma overleden mm BOHAMEE r 50 JAAR lees- LI KEN Restaurant boogaard biedt zoveel méér 11 t/m 16 april 2A ZATERDAG 12 APRIL; 1969* 20-°6 Soen instaHeert: schepen - fabrieken - bedrijven enz. repareert: motoren - r dynamo's e.d.. Bohamee elektrotechniek1 SCHAKEL BOHAMEE I»! Duizenden kopenbii FINANCIEEL SCHIEDAM Vandaag en maandag en dagelijks VLA AR DINGEN Vandaag. en dagelijks li poTIERDAMMgP Pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) v VLAARDINGEN De prijsvraag het bedenken van een naam en ontwerpen van een vignet voor rt grote stadsfeest in 1973 „Vlaar- ■Len 700 jaar stad", uitgeschreven ae pubüciteitscommissie van het Comité Vlaaidingen 1973. heeft een tot,, weerklank gevonden bij liet Vlaardinsse publiek. Ruim 170 inzen dingen kwamen binnen. i pe oorspronkelijke bedoeling om overzichtstentoonstellingvan na- nsti en vignetten te houden in de itsbank, kan door het grote .aantal .„hingen in dit zaaltje met zijn erkte expositieruimte geen door- Besloten is thans de tentoonstelling n te richten in de Burgerzaal van a stadhuis en wel van vrijdag 18 öt en met zaterdag 26 april. De ex- jos'tie zal dagelijks (behalve op zon dag) geopend zijn van 'smiddags. Vaalf tot vijf uur en van half acht |tot tien uur 's a vonds. SCHIEDAM De vierde dag van (de schoolkportwedstrijden op Ilarga i is vrijdag verregend. Reeds tijdens jdV eerste wedstrijden verstoorde, de jfregen de pret van de scholieren. -'s Middags, nam,.'de.'.commissie Het. 1 besluit de wedstrijden te staken. Dat. I gebeurde om Één 'uur, zodat nog geen kampioenen uit de bus warén geko men. In overleg met de schoolbestu ren zal getracht worden om de overi ge wedstrijden woensdag of donder-" 'H da? te toten 'spelen, zodat op Konin- ginnedag toch normaal de finales ge houden kunnen worden. S SCHIEDAM „Het gezag van de bijbel" is het onderwerpvan een oe- ctimensiche gespreksbijeenkomst, die zondagavond om zeven uur wordt ge houden in de grote zaal van' de Opstaningskerk, ingang Dr. Kuyper- •laan. Gespreksleider is pastoor dr. E. ,t.: M. Robben. Een korte inleiding I wordt gehouden door de heer W. Op- men. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Dinsdag zal worden begonnen met het opnieuw bestraten van de Marathonweg tus sen Floris de Vijfdelaan en Broek- weg. Het verkeer van de rijksweg kan op normale wijze van de Mara thonweg gebruik maken. Het verkeer dat uit tegenover gestelde richting komt zal via de Bil- ii'tonlaan -naar de Burg. Pruissingel worden geleid. Deze omleiding zal ongeveer twee maanden dure. jaï Is Pr® 'nee"UInvroe9^ e»0® uur uur. «ni9,^ tijd kBohamee N.V.-Vredenoordkada 33-34^ kR'dam,Te!.0I(M3 9949-12205 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen orn precies elf uur heeft ir. Bart Wilton in zijn funktie als voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de Beneden Maas ,de Inhabe 1969 geopend. Deze beurs, die tot en met volgende week zaterdag in de Sporthal „Margriet" wordt ge houden, wil een consumentenbeurs zijn voor het westelijk Rijn mondgebied. Een overzicht van de vanmorgen geopende consumentenbeurs Inhabc in Schiedam. Op het moment van de foto leggen de standwerkers en- kale uren voor de opening de laatste hand aan hun toegewezen gedeelte. as MAASLAND Herv gen 10 en ii Kïijze: gerei 10 en 1 ds Potjer. MAASSLUIS Herv gem Grote kerk 10 d« .Meijer 7 ds Lamping ichthusccrstTum 10 cs Vuns Zalencentrum West 10 ds Kalk man Gem huis 3.45 dhr. Koenen; gerei Immanuelkerk 9.30 cis BoMmeijer 4.» "ds vd Bos Maranathakerk 9.50 ds vd Bos 4.30 és Boldmeijer 4.30 da vd Bos Maranatha- kerte 9.30 ds vd :Bós: 4.30 ds. BoMnvelJer juidreaskapel "I ds vd Bos gerei vrijs. 8.30 d« Van Nieuwkoop 4.30 en 6.30 ds Van Tongeren ehr geret 9.30 en «ao dhr Last Ned Prat Bond 10.1-3 ds Spelberg. ROZENBURG Herv fem ttninanuel- 1cerk 9.45 ds tVesterveld 6.30 ds Eveleln De i Schans .9,45 ds Evelehï geret 9.3« en 5 ds j Manta chr geret 9.36 en 5. ds Toormau gerei vrlig 9.45 en 4.15ds Deddens seret i semCPoortugaal) 10 en 3.30 leesd. I SCHIEDAM Geret Óosterkerk 10 ds j van zusiers 5 ds Nammerama Kethel De Ark 9 en 10.30 fcand De Kok 5 ds Van Zuylen MagnaMa Del Kerk 10 ds Dtiursema i 5 ds Segger De Goede Haven 10 ds Schu- ring 5 ds Duursema Jullan-akerk 10 ds Xammensma 5 ds schuring herv geret evang Gebouw Irene 10 ds Bouw grote kerk 5 ds Bouw Leger des Hells Lange Haven 27 10 en 5 samenkomst Vrije Chr geret gem Lange Haven 129 10 en 4 ds IJsselstein Oud geret gem Ned prot bond westvest 90 10.30 ds van der voet ehr geret Warande 185, 9 ds Van Amstel 5 ds Van a riste!Evans Luith gem L Nieuwstr 10 dr Je&mis herv gem Grote Kerk 10 ds Hoff man 5 ds Bouw 7 ds le Coq Botheikerk 10 ds Zimroerjnajj Opstamüngskerk ifl de Kaassen 7 Oecumenische Gesprekssamen- icomst Vredeskenk 10 ds H J Groenewegen, pastoor Landsman Dorpskerk 10 dhr Schipper 7 ds Jansen St Marttnuskerk 9.30 ds le Coq. vlaardingen Herv gem Triangel 10 tb Bouterse, 5 ds NautaNieuwe Kerk 10 dhi- Hoogendam 5 fy van Veen; Bethel- ksrk 10 ds Naufca 7 dhr Hoogendam; Im- manuelkerk 10 ds Hoorn. 7 ds Hoorn (HA) Rehobothkerk 10 ds Spaiing 7 ds Nauta; Ichthuskerk 10 dhr West maas. 7 ds De Graat; Holykape.1 10.30 dhr Van Zebtan. Holyziekenhuis 9 ds Van Veen; Zonnehuis W ds Huisman; Vaartland 20 dhr Van Zet ten Geret Óosterkerk 10 dr Bos 5 ds Dercksen Emmauskerk 10 ds Lever5 ds Kou venhoven Holykape! 9 ds Tiemersma 5 t's Krol PrüSlkerk 9 en 10.30 ds Krol 5 ds Lever; Maranathafcerk 10 ds Kou-venhoven 5 dr Bos Chr genet kerk Emmastraat 116, 10 ieesd 3 ds Drechsler De Goedestraat 102. 'O leesd 5.30 ds Prins Geret gem West- n.euwland 56, 10 en 5 ds Huisman Re- moastr Kerk en NPB Hofiaan hoek Em- mastraat 10 ds Wethmar Leger des Hells Baanstraat 5, 10 en 7.30 samenkomsten; 6.30 openluchtsamenkomst op het Liesveld voor de Hema. Bijzondere attracties bij deze beurs zijn het optreden van Theo Moens (75) als krasse entertainer en bet trio Willy de Vries, die voor het muzikale gedeelte zorgt. De Inhabe is volledig bezet. Slechts één deelnemer heeft zich 24 uur voor de beurs teruggetrokken. Dit is een drankenhandel, die op zijn stand geen. sierke drank mocht weggeven. Op zijn plaats staat nu een kantoor- boekhandel. Het is ook een beurs voor „elck wat wils". Organisator Cor 'Boimers, de directeur van de Sporthal, heeft getracht, een grote j verscheidenheid van deelnemers aan j te trekken. Het gevolg is dan ook dat een zaak in babykledirtg buurman is van een groot bedrijf in tweede hands automobielen. Deze auto's staan er overigens keurig opgepoetst bij de beurs aan. Voor de terugreis wordt met exfca bussen op lijn 53 j gereden, die vlak voor de sporthal j stopt. I LEKKER ETEN BIJ CHINEES-INDISCH RESTAURANT Werf Kruhkodo 38 B - Tol 2326B4 Tot één van de grote attracties be hoort ngetwijfeld ook het exclusieve restaurant van de firma Hosman. Met Franse gerechten en gezellige zi tjes zal deze grootste stand van de beurs ongetwijfeld één van de trek pleisters zijn. Daarnaast is te elfder ure ook nog de bekende organist Gerard Bressers. vroeger de muzikale omlijster van het Passage Theater, aangetrokken om c!e beurs met populaire orgel- klanken op te vrolijken. Voor bezoekers van de beurs rijdt vanaf maandag een bus. Om half tvvee vertrekt deze gratis extra EET lijn vanaf het WilheJminaplcin, via de Groenenlaan, Stadhouderslaan, Schoolstraat. Oranjestraat, Troelstralaan, Mgr. Nolekslaan, Nw, Damlaan en Willem Andriessenlaan komt de bus dan een half uur later j VEILING WESTERLEE •DE" LIER, 11 april Andijvie «5—155 49.300, Dubb. bonen 6G0—890 80, Snijbonen 450—óïo. 339, Alicante 310 116. Komkommers AA 60—61, A 40—30 70.200. B 44—47. C 41—44 6100. D 38—39, E 35—37, F 59—64, Witlof 102156 600, Paprika 17—62 1500. Peterselie 4579" 1850, Postelein 1145 570, Kaapstelen 7—9 S2M, Rabarber 62—124 3658, Radijs 16—44 10.600, Selderij 5—16'/! 14.500, Spinazie 43—88 27300, Sla I 17Vt-4« 945619, Sla 14—24. Bloemkool 12 210 130, Tomaten A I 20—2050 - Exp. 6964, B I 2480—2530 (Binn. 294, C I 1770—1810 Tot. 7258, CC I 1580—1620, Prle- A I 87—127. B I 70—95 2500. loop vrij in loop vrij uit KIJK en VERGELIJK Het is niet alleen de uiterstlage prijs die duizenden mensen bij Boogaard altijd zo fantastisch doet slagen. Haast een oprechte prijspolitiek biedt Boogaard nog talloze andere belangrijke voordelen, zoals ir volledige garantie op alle artikelen -11- full-time service door een groot team van •eigen, speciaal getrainde monteurs. •ïj- snelle levering ij- vakkundige adviezen door specialisten op elektronisch, huishoudelijk en warmtetech- nisch gebied, en. -ié keuze uit de wereldmerken, immers: keuze uit één merk is geen keus (Van een onzer verslaggevers) i naar buiten is opgetreden, betekent dit dat de Hijnmondband over 1968 SCHIEDAM Met een receptie j 'bedrag van 1650 ontvangt, voor belangstellenden en een feest- Wensen voor de toekomst heeft het avond .voor de leden wordt zaterdag bestuur onder voorzitterschap van de j. heer q van Aajten we[ zo heeft men graag een an-dere repetitieruim te. Het huidige lokaal aan de St An- nazusterstraat is slecht. Maar waar vindt men iii Schiedam een ruimte van 30 bij 50 meter, die te betaler! is? Ook had men graag een tweede uni form, dat bij shoiws de zaak zou kun nen opfleuren. Kaast wensen heeft men ook plan nen. Zo. doel de Rijnmondiband in 1970 in ieder geval mee aan het we- reictmuziekconcours in Kerkrade, dat ééns per vier jaar wordt gehouden. Daarnaast doet men zaterdag 24 mei mee aan een concours in Nu- mansdorp en zaterdag 7 juni aan een concours in Vlaar-dingeji. Verder is de band natuurlijk van de partij op het jaarlijkse Sehiedamse muziekcon cours dat dit jaar op zaterdag 13 sep tember zal zijn. Ter gelegenheid van bet 40-jarig 'jubileum is een bijzondere uitgave verschenen van „De Kolbak", het blad van de Rijnmondband. Na een inleidend woord var, burgemeester H. R-celfsema laten tal van prominenten uit de.'band hun licht schijnen over •de-historie. Ook het feestprogramma op zater dag 19 april wordt vermeld Na de receptie, die' van drie tot vijf uur duurt, is er een gezamenlijke bróód- maaltijd, terwijl de feestavond wordt verzorgd door ,,De Spelbrekers" en tal van andere artiesten. Daarna toesluit 'een bal tot twee uur de jubi leumviering. Tenslotte is er nog een geschenk voor de Schiedamse bevolking. Op tal van pleinen in alle stadsgedeelten geeft de Rijnmondband deze zomer concerten. De data worden nog be kendgemaakt. VLAARDINGEN De sociëteit „In 't Want" houdt van 20 tot 26 april een Griekse week in het ge bouw aan de Schiedamseweg. Op zondag 20 april wordt om negen uur gestart met dc vertoning van twee korte filmpjes als inleiding, gevolgd door een lezing van mevrouw mr. F. Hartman-Karanika over diverse as pecten van haar land. Na deze cause rie zal gelegenheid voor discussie Op woensdag 23 april zullen volksdansen wórden uitgevoerd door de Griekse volksdansgroep Apollon. Deze groep, bestaande uit drie dames en drie heren, trad kortgeleden met succes op in het Hilton hotel. Op vrijdag 25 april zulien dia's worden vertoond, die in 1966 werden gemaakt door twee Vlaardingse werkgroepen op het eiland Kythera. Met een cocktail-party zal op zater dag 26 april de Griekse week worden besloten in de vorm van een Gala avond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Leden van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers zullen van 15 april tot 23 mei in cfe postkantoren in het centrum en de Westwijk zomerzegels verkopen. De ze zegels kosten iets meer, maar die meeropbrengst komt ten goede aan instellingen die hulp bieden aan de medemens. De zomerzegels vormen een serie „bouwkunde" naar het ontwerp van Rein Drayer. Ze worden door de PTT met de volgende frankeerwaarden en toeslagen uitgegeven: 12" 8 cent 15 10 cent, 25+10 cent en 45+20 cent. Van dezelfde bouwobjecten op de- postzegels worden ook briefkaarten uitgegeven. Daarnaast wordt een reeks van vijf pentbriefkaarten ver- rkocht met oude architectuur als on derwerp, Deze werden gemaakt naar kleurenetsen van H. E. Roodenburg. Beide series briefkaarten kosten een gulden per serie. 19 april het 40-jarig bestaan van dc Rijnmondband gevierd. Dit muziek korps, dat geen drumband maar een tumbeer- en trompetterkorps wil zijn, is bij alle evenementen in Schiedam aanwezig en ook buiten de stadsgrenzen een bekende muzikale verschijning. Het is de gewoontedat bij -. een .jubileumvan een .muziekkorps, een concours wordt gehouden. De Rijn- mondraad, vroeger bekend onder de naam Harmonie, is hier van af gestapt. De reden: er is geen 'geld. Overigens kan de Rijnmondband op een rijke historie terugzien. De •leiding stelt zrieh echter op het stand punt dat men niet te .veel in het ver leden moet kijken. Toch is het 35-ja- rig toestaan, in 1964, 'een belangrijk hoogtepunt geweest. Toen kregen de 54 muzikanten namelijke nieuwe uni formen. - Een tweede belangrijke afdeling van de Rijnmondband is de jonge- renband, cUë uit 30 jongelui van tien tot zestien jaar .bestaat. Bij dit ge zelschap, is de aanloop enorm. Ook zij spelen in het toekende uniform, ■maar zonder de -bekende berenmuts. Met het jubileum hoopt men ook de jongeren een berenmuts op te zetten. Nu moet men niet denken dat een muziekkorps een goedkoop ge zelschap is. De instrumenten en uni formen vertegenwoordigen een totale waarde van ƒ45000. Daarbij zijn twee .sousafoons, -die elk zó'n ƒ2400 per stuk'kosten.. Hoe men dit geld bij elkaar heeft gekregen? Voornamelijk door acties onder de bevolking,-terwijl verder de subsidie. Van de gemeente de beken-de druppel op de gloeiende plaat is. Voor alle Schiedamse muziekkorpsen is -namelijk een totaalbedrag van 9000 uitgetrokken. Aangezien het subsidiebeleid wordt aangepast naar het aantal keren dat het muziekkorps I f~\E jubilerende Rijnmondraad. Dit bekende Schiedawsc tamboer- en trompetterkorps viert zaterdag 19 april zijn 40- jariga bestaan. lö nationale kampeer- en E sporttentoonstelling HOUTRUSTHALLEN - DEN HAAG OPEN: dagelijks van 12.00-17.00 uur en van 19.00-22.30 uur zaterdag en zondag van 10.00-22.30 uur - tenten caravans boten kampeer- en watersport artikelen sport-en vakantiekleding vele voorlichtingsinstanties elke dag volksdansen en.modeshows A Extra kooptijd: dinsdag de gehel;e dag en Vrijdagavond (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM -- Vrijdagmorgen overleed onverwacht in Haarlem de oud-commissaris van politie inSchie- dam de heer K. Rijpma. Hij bereikte de leeftijd van 61 jaar en was van 1932 tot 1967 commissaris van politie. De heer Rijpma werd op 1 juni 1907 in Beverwijk geboren. Op 1 sep tember 1931 werd hij inspecteur van politie te Haarlem, nadat hij eerst administratief werkzaam was ge-, weest. Op 1 augustus 1946 werd hij com missaris van politie te Den Helder. Tussen 1 februari 1951 en 16 novem ber 195G stond hij als commissaris van politie ter" beschikking van de minister van binnenlandse zaken en als zodanig was hij onderdirecteur van de stafschool bescherming -bevol king in Bameveld, Vanaf 16 novem ber 1952 is hij commissaris van Schiedam geewest. - Gedurende deze bijna vijftien ja ren heeft de beer Rijpma gepoogd met gunstig resultaat een goede verstandhouding te scheppen tussen de politie en de Schiedamse bevol king. t Sporthal: „Inhabe" 13-17 en 49-33. Musis Sacrum: Feestavond padviH- dersver. 20. wijkcentrum: Feestavond gerepatrieer de n-, 20. Irene; AGua Faotna, 20. Clubgebouw W.F*: Wedstrijden^ om. j>e rsoon'MjTv d-airLkam pi o ensch ap vatt Schie dam ZO. 9 Bijkantooi- „De Rotterdammer": Lange Kerikstraat 82. tel. 260382. Redactie Schiedam: R. M. van Hou welin gen. Jull-antalaan 84, tel. 265764, b.ï.g. 115588, toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Groe- neveld. Singel 93, -tel. 263538. maandag t.ejm. vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag K-l'J uu-r. Alarnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: CC tn GD: 269220. Brandmelding: 't G-oudcn Hert St. H- dtimafytraa! 58. Tel. 266064. Stadsgehoorzaal: L-ycelstenverenialng Ca tena, 20. Triangel: insluit CJV Liefde en.Vrede, 20. Muzanda: instuif Club In the Mood. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat Tl, tel. 348775. Alarmnummer politie: 34444. GG en GD: 34444. Alarmnum mer voor meldingen van luchtverontreini ging: 262828. Klachten bezorging: H. Vcr- hey, F. K. Droesaertstr. 210, tel. 343345. Dagelijks 18—is. Apotheek: A. Bot, Billi- tonl-aan 88. tel. 344729. Apotheek Maassluis: De Jong, Ma-rtct flil, tel. 2234. T)E STICHTING Charitatieve Zegels heeft een geweldig initia tief 'genomen, vind ik. Ze is name lijk begonnen met het uitgeven van een serie zg. weldaadzegels van re- produkties' op- .groot postzegelfor maat van klassieke meesterwerken van de -schilderkunst. Ik kreeg er een stel toegezonden en ben echt een beetje weg van deze juweeltjes. Een blad met 12 'van'deze zegels is ook gegaan naar bijna 15.000 leerlin gen van hét lager en voortgezet on derwijs. Er zijn ook van dé lèra- ren "gunstige reacties op gekomen. De stichting verwacht dat deze re- produkties van prachtige schilderij-: en van o.a. Rembrandt, Pieter de Hooch, Frans Hals en Murilio door jong en oud zullen worden verza meld. Daartoe zijn speciale verza mel bladen beschikbaar gesteld waarop enige gegevens over het schilderij, de schilder e.d. staan.' De eerste serie van. 25 zegels gaat op twee verzamelbfaden.Om beschadi ging of vuil worden te voorkomen, kunnen diebladen in plastic besehermmappen worden gedaan en die mappen passen dan weer in een normale gangbare grote ringband/ ;1; FN DAN. IETS Jover' het doel, want dat'zit er natuurlijk aan vast. Noü, dat doel is tweeledig. Tèh^ eerste steunt men door hét: kópen" van deze weldaadzegels vijf óf-ga-' nisaties die de volksziekten bestrij-?' den (Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding. Neder- lands Astma: Fonds, PrinsessïBeatrix Fonds, •'.-. F.mmabloem Tuberculose- fonds en de j Stichting' Hart- en Vaatziekten). - *-' Al deze organisaties werken in Rotterdam nauw samen in de Stich ting Bevordering Volksgezondheid. Ondanks de beslist niet geringe drukkosten zal, na aftrek van alle kosten, toch minimaal de helft; yah' de bruto-opbrengst ten bate kómen' van de genoemde charitatieve fondsen. In de tweede plaats Komt men dóór het verzamelen van de zegels in het bezit van een unieke verza- meling, van, dé kleinste, kunstrepro-:" dukties j ter wereld, die een aantrek--- kelij-k „leermiddel" vormt -Het blijft niet bij deze-eerste serie, er komen er meer. itKMWMM i a ti>«« i n n i VERKJIIJGBAAR zijn de wel daadzegels in bijna alle stadsde len van Rotterdam, dankzij de me dewerking van een aantal KES-win keliers. Bij hen kan men de zegels verkrijgen door inlevering, van 50 KES-zegeïs of 50 cent per envelopje, van vijf zegels. - - De zwarte opplakvellën kosten '35 cent per twee stuks (voor dc com plete serie van 25). Dè beseherm mappen moeten twee -kwartjes, per stuk opbrengen. Is te doen, vindt u niet? Maar behalve in de KÉS-winkels is alles ook verkrijgbaar bij het kantoor van het Bureau KES aan de Pannekoebstraai 78 en bij het kan toor van de stichting aande Westersingel 52. Het is een -initiatief dat ik graag" en van harte bij u aanbeveel .Het is de moeite om de zegels te gaan spa ren, dat kan ik u verzekeren. Ik heb ze tenslotte gezien. Zondagavond wordt in de Bethei- kerk opnieuw een zangdienkt gehou- den. Deze dienst, die om vijf uvir ■begint, wordt geleid door dr. W." H. Beekenkamp. uit Delft. Medwerking verlenen de koperblazers -van Harpe Davids. Voor de kinderen wordt ook gezorgd; zij kunnen terecht bij de- oppasdienst ingang Nieuwe Maas straat. De commissie voorhet Ópen. - Deurwerk houdt zondag een dienst in de Vredeskerk aan de Prof. Poelslaan in Oud-Matheneise. Aanvang 10 uur. De Open Deurdienst wordt geleid, door ds.. H. J. GroenewegenJfigaJ: pastoor Landsman. v N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1