I? Besteller de doet met >,zier zijn Jong veel werk VLAARDÏfSIGERS Met oud-schipper a. van roon Burgemeesterspaar start verkoop van Inhabé verwacht de 5.000-ste bezoeker Burgerlijke stand AGENDA isain markant comfortabel de knoop Beurs blijkt grandioos succes REÏ-bus 53 naar zwembad Groenoord Damiiitslaaen GRATIS CONSUMENTEN VOORLICHTING OVER 42 WASAUTOMATEN -82M Bruggetjes over J. Oreliosingel Vet/iüien. Mk-liw ifc-'^rr ooo^ CONTACTEN HONDEN PLANNEN OVERAL Gemeente Schiedam net VLAARDINGEN. Het is vier !ur. Wanneer ik aanbel, Speeht- laan 254 in Holy, duurt het even oor de deur van een eengezins-, ining opengaat. Na een moment chten doet postbode A. de Jong ,pen in broek en wit onderhemd. et 'rt handdoek wrijft hij z'n ekelige haren droog. „Ik kom vanonder de douche vandaan, ate dienst gehad en daarna nog. n extra wijkje lopen. Veel zie ken begrijp je?" (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De burgemees ter van Schiedam en mevrouw H. Roelfsema-Poelstra hebben vanmorgen om half negen de eerste zomerzegels van dit jaar gekocht. Zij deden dit van me vrouw C. C. Bijl-Lenderink, de secretaresse van het Centraal Vrouwencomité, die met enkele andere dames de zegels dage lijks aan de man en de vrouw hoopt te brengen. De zomerzegels die tot woessdag 21 mei worden - verkocht vormen een bouwkunde-serie. Het zijn afbeeldin gen van Nederlandse woonhuizen en gebouwen uit de twintigste eeuw. Enthousiast Nieuwe exposities in het Stedelijk De Rotterdammer 50 jaar geleden nu... beduidend goedkoper 1-persoons 2-persoons Van<laaz en morgen en dagelijks inferieurady]ezen; .interieurverzorging |oTtERDAMMER_ Pagina 5 2A DINSDAG 15 APRIL 196? Is postbode kom je overal Als geboren Rotterdammer heeft hij zo z'n agen mening over de autochtone bevolking. Stugge mensen", vindt hij. „Wanneer ik een lllnafcje moet afgeven en aanbel, weet ik met- ien of ik met 'n echte Vlaardinger te doen V 1 tej,. Het zijn geen praters, weet je. Niet van vriendelijksten. Nogal gesloten". Kou, dan zijn ze bij postbode De Jong aan het verkeerde adres. Hij weet z'n woorden wel te vinden. Hij is een veertiger die meer vteg heeft van een robuuste zeeman dan van leen besteller. De flinke tatoeage op z'n arm wijst ook in die richting. Maar nee hoor, „die hefc ik van militaire dienst overgehouden". Hij heeft het in Vlaardingen best naar z'n hin. Is zogezegd een postbode die plezier heeft in zijn werk. „Het gaat hier veel ge moedelijker toe dan bijvoorbeeld in Rotter dam. Daar doet de een de brieven, de ander de pakjes en een derde de aangetekende stukken. Ik vind het bestellen van pakjes het leukste. Je hebt dan contact met de mensen. Colle ga's van me denken, daar anders over. Pakjes kosten tijd, vinden ze. Die rennen als dwaze paarden langs de brievenbussen om zo gauw mogelijk weer thuis te zijn. Wat in die brieven staat interesseert me echt niet. Maar die pakjes. Daar ben ik stik nieuwsgierig naar. We hadden een keer een pakketje dat tikt. Iedereen dook bleek van schrik onder de tafel want ze dachten dat het een tijdbom was. De chef maakte/het open en weet je wat er in zat? Een automatisch wesmachinetje dat door het schudden was gaan lopen. "We hebben ook wel eens een pak haring gehad. Stinken dat het deed, vreselijk. Het vocht droop eruit. De mensen krijgen graag post. Iedereen krijgt graag wat. Ze vliegen soms als haviken op de brievenbus af. 'Persoonlijk ontvang ik weinig brieven. Be enkele die ik krijg bestel ik bij mezelf thuis en dan leest m'n vrouw ze 's avonds in bed voor. Sommige mensen krij gen balen brieven. Ook doodgewone mensen, hoor. Dat begrijp je gewoon niet. Zeker een uitgebreide familiekring". Postbode De Jong vindt het wonen .en wer ken in Vlaardingen prettig. Hij zegt: „Van die luchtverontreiniging merk je hier (in Ho ly) niets. Wel in de Westwijk. Toen ik daar bestellingen liep merkte ik het behoorlijk. Droge lippen en s' avonds zo'n hoofd". Zijn honden nu werkelijk zo gebeten op postbodes? „Ik ben er als de dood voor. Ze moeten ons altijd hebben eh dat is wel te verklaren. Je moet begrijpen dat die beesten dingen. Ik kon hem niet wegkrijgen. Het was maar een doodgewone hond van buiten de stad, die niet gewend was aan het drukke verkeer. e Ik denk: dat loopt goed mis en probeer 'm bij de Burg. Pruissingel te ontlopen. Als een dwaas liep het beest de weg op en neer, zo onder een vrachtwagen. Hij was niet meteen dood en ging tekeer! Een man heeft 'm in een doos gestopt en langs de kant van de weg gelegd. De politie heeft hem later wegge haald. Ze zeggen weieens dat '*e er slordig bijlo pen in ons uniform. Om de zes jaar krijg je een nieuw pak". Zijn vouw: „2e nemen maar zo'n beetje- de maat en of je nu dunner of dikker bent geworden maakt niet uit, want na die zes jaar krijg je dezelfde maat. Hij heeft een broek als een Urker. Daar kan wel een heel boerengezin in. Als je z'n overhemden ziet. Daarmee kan je niet eens met goed fatsoen in de tuin werken. De boorden zijn door en de zakken gescheurd". Hij: „Als ze je een keer in je eigen pak zien verwijten ze je, dat je op je eigen kleren niet slordig bent. Volgens mij is iedere postbode met zo'n uniform slordig". Besteller De Jong heeft een zwak voor uit breidingsplannen. Dat is niet zo verwonder lijk,- want wanneer die plannen worden gerea liseerd moet hij er misschien post gaan bestellen, „Natuurlijk moet ik weten wat er allemaal wordt bijgebouwd. Uitbrei-' dingspiannen volg ik op de voet en verder de burgerlijke stand. Die lees ik elke dag. Wie er overleden zijn. Dat krijg je wanneer je wat ouder wordt". We praten wat over het verenigingsleven en postbode De Jong vertelt dat hij een ver woed schaker is bij HVO. Hij is diverse ke ren kampioen van Vlaardingen geworden. Ook heeft hij in de hoofdklasse om het persoonlijk kampioenschap van Rotterdam gestreden. Hij demonstreert de schakersklok, ciie vele spelers in onverbiddelijke tijdnood heeft gebracht. Zijn vrouw vertelt ondertussen dat het met de woningnood in Vlaardingen aardig is gesteld. Na veel omzwervingen zijn ze met hun drie kinderen komen wonen in de eenge zinswoning in Holy. „En daar hebben we geen stap voor gelopen. Een keer hebben we een brief -geschreven en toen kwamen ze ra gen of we hier wilden wonen. Nee hoor, we mogen niet rooppei ui". zijn wij begonnen met een serie ver halen, waarin mensen vertellen over zich zelf en over het werken, leven en wonen in Vlaardingen. Dit keer is postbode A. de Jong aan.het woord. Indien lezers mensen kennen die voor deze rubriek in aanmerking komen, dan kunnen zij 346775 bellen of even langs komen: Smalle Havenstraat 11. Graag veel reacties op onze uitnodiging „Vlaar- dlngers gevraagd", tevens het motto van deze rubriek. het huis beschermen en dan horen ze die brievenbus klepperen en denken ze dat er gevaar dreigt. Ze krijgen in de gaten dat die bestellers de oorzaak zijn. Ik heb het een keer gehad met zo'n Las- sie-hond, hoe heten die ook al weer. Zo'n mooi groot beest. Voordat ik me kon om draaien had-ie me al te pakken in m'n been. De tanden stonden erin. En ook een keer met zo'n klein kreng, net een dot poetskatoen: fijne naaldtandjes in m'n vlees. Dan die hond van een boer. Gewoon gék was-ie op me. Over,al holde hij me achterna. Erf op en erf af. Op een dag liep dat beest helemaal mee tot in het centrum van Vlaar- Hij: „Als postbode kom je overal. Vroeger bestelden we ook post bij het Delta-Hotel. Nu hebben ze een postbus. Loop ik daar de trap af en zie ik een vrouw uit een auto stappen. Een gewoon autootje. Ze had een kort bont jasje aan. Zeg ik: Ga je hier een kamertje bestellen? Doe maar duur, doe maar dik. Ja, zegt ze, waarom niet? En meteen er achteraan: Heeft u nog post voor mij Nou kwam ze me bekend voor. Ik denk, wie is dat ook al weer. Was het de vrouw van de burge meester. Ik had haar nooit aangekleed gezien. Ik bedoel ik kwam daar altijd nogal vroeg en dan deed ze rpen in zo'n grote lange witte jas van badstof ROTTERDAM Bij een irfhaal- nnoeuvre op het rijwielpad van de asteidjke buis van de Statentunnel jn maandag twee bromfietsers ver- loedelij-k -met elkaar in aanraking tomen. daar zit'm Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van 'n FOR- TEX kostuum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Volgens een getuige viel de 62-jari- ige M. de Bruin uit de Bredero- destraat met zfjn brommer tegen de muur cip het moment dat een an-dere bromfietser hem passeerde. Ook deze tfnan viel. Nadat hij het stuur van zijn brommer had reehtgebogen reed hij door in de richting van de Staten- weg. De Bruin moest met een sche- del-basisfractuur naar het Dijkzigtzie- kenhuis worden gebracht. De politie van het bureau Ooster- vantstraat verzoekt getuigen van dit ongeval zioh met -haar in verbinding te stéllen voor het geven van nadere inlichtingen: tel. 143 - 144 toestel 5154. Vakwerk, ook qua dessin eo pasvorm. Kies uit onze prachtige koliek tie H* el»*» Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151, Vlaardingen. BEKENDMAKING. T«r openbare kennis wordt ge- Dracht, dat de afdeling Bevol king van de gemeente-secreta rie, gevestigd Nieujwstraat 26, nietingang van 18 april op vrij- angxvond van 1921 uur voor öet publiek geopend zai zijn. Schiedam, 14 april 1969. fHi.v De postzegels werden ontworpen door Rein D ray er. Ze worden door de PTT met de volgende frankeerwaar- den en toeslagen uitgegeven: 12+8 cent, 15+10 cent,, 20+10 cent, 25+10 cent en 45+20 cent Van dezelfde objecten op de postze gels worden ook briefkaarten uitge geven. Daarnaast wordt een reeks van vijf prentbriefkaarten verkocht met oude architectuur als onderwerp; deze werden gemaakt naar kleur- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanavond tussen acht en negen uur verwacht de In habé de 5009-ste bezoeker.Hij zal een grote huldiging ondergaan. In de eerste plaats is daar natuurlijk de vouwfiets die hij of zij krljgt_ aange boden, maar daarnaast zal dé enter tainer van de Inhabé, de 75-jarige heo Moens, er wel voor zorgen dat deze 5000-ste in het zonnetje komt te staan. De Inhabé is na twee dagen .een grandioos succes te noemen. Zelfs de grootste optimist had niet verwacht dat er op maandagavond 4106 beta lende volwassenen de toegangspoort zouden hebben gepasseerd. Daar naast waren er ook nog 901 kinderen en 59 bejaarden genoteerd. Totaal waren dit 5066 bezoekers, maar de beursleiding stelt zich op het standpunt dat alleen de volwasse nen meetellen in de competitie voor de 5000-ste bezoeker. Sporthaldirec teur Cor Bolmers is zelfs zo enthou siast, dat hij zaterdag op de voorlaat ste dag van de beurs de inschrijving openstelt van de Inhabé 1970 die al bijna is volgeboekt. Dat deze Inhabé een succes is, blijkt ook uit het feit, dat er na toestemming van de betreffende in- SCHIEDAM Met ingang van za terdag 19 april zal het zwembad Groenoord tot nader aankondiging zijn geopend op maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 19.30 uur en op zaterdag en zon- en feestdagen vas 9.00 tot 18.00 uur. In verband hiermee zullen gedurende genoemde periode en uren alle autobussen van lijn 53 (Schiedam station Kethel) in beide richtingen langs het bad Groenoord rijden. Voor -beide richtingen wordt een bushalte ingesteld bij het zwembad. Alle halteplaatsen ian-gs de norma le route van lijn 53 blijven gehand haafd. Buiten de openingstijden van het zwembad rijden de bussen via de normale route. SCHIEDAM De uitslagen van de derde ronde van het damkampi oenschap van Schiedam luiden als volgt: Hoofdklasse, J. C. Onink L. Vrijland 1l, C. den Boer C Kor- pel 20, D. v.d. Spek W. Vrijland 20. Eerste klasse: .C van Dam B. Quixt 11, J. Antes H. Willemse 20, D. Landsbergen M. den Hou- ting 1—1. Tweede klasse: W. Dijkshoorn J. Breman 02, W. v.d. Steeg I. v.d. Rest 20, P. de Heer L. Persie 20. W. Vrijland heeft zich uit de hoofdklasse moeten terugtrekken, vanwege zijn wedstrijden voor de jeugdkampioenschappen. De vierde ronde wordt vrijdagavond gespeeld. etsen van H. E. Roodenburg. Beide series prentbriefkaarten kosten ƒ!,- per serie. Zomerzegels worden verkocht om Instellingen te steunen die hulp aan de medemens bieden: bejaarden, gehandicapte kinderen, zieken, bil-n den en dergelijken. Vraag map met belangrijk docu- mentatie-materiaa! over wasautomaten met vergelijkende prijslijst Zo kunt u pas goed oordelen en uw keuze bepalen. U ontvangt deze documentatie map GEHEEL GRATIS- ik ontvang gaarne gratis map documentatie wasautomaten. naam adres plaats Schnjf op uw enveloppe „MODERN" I antwoordnummer: 1938 fej Rotterdam, Geen postzegel opplakken. J □HniMMHSiinn"9ib SCHIEDAM Geboren: Sylvia dv 01 J van der Meer en K van sehaljk; Paulus sv J H J VerwclJ en J A Stehouwer: Arjan zv L Roos en J de Vos: Hilde M dv P M Brouwer en M H van Buljtenen: Mark zv L. Verhei) en J T van den Broek. Overleden: A van Enoo TO: A M Vogele- zang 74 echtg H J de Vogel; A van Koesvela 67; 1 van den Berg 73; R W A Hommers 7; w J Savenije en echtg S J A M Adams: A Beekenkamp 79. maasland Geboren: Ja nine dv P van oosten en S H Askes Casper van Egmontstraat J3; Anne-Marle Tanneke dv H M A Louwerse en C E Nieuwenhuis Or Irenelaan Ronalduo Johannes Petrus zv j. J M van KuIJven en van M M M Verbeek, Herenlaan 4b. Ondertrouwd: ït de Graal 27 en J van der Vaart 20. (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM - Zaterdag 19 april worden in het Stedelijk Museum twee nieuwe tentoonstellingen geo pend. In de eerste plaats komt er een expositie „Jonge, Nederlandse Kunst 1968", die tot 5 mei duurt. Als een soort toegift wordt op de zelfde dag een expositie geopend van twee en driedimensionale weefsels van Magdatena Abkanowicz. Deze ex positie duurt tot donderdag 29 mei. De eerste expositie bestaat uit een collectie van het ministerie van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk die behalve in Schiedam ook in allerlei andere plaatsen van ons land zal worden geëxposeerd. Poststempel als reclame. Een nieuw po-slstempel komt op de brieven voor, welke de volgende reclame toont: „Opent een rekening bij den postcheque- en girodienst." stanties is besloten de beurs één dag te verlengen. A.s. zondag zal de beurs namelijk van één tot zes uur zijn geopend. De bus voor de bejaarden, die met een grote omweg via de Schiedamse stadswijken naar de beurs rijdt, is geen succes; slechts 25 bezoekers maakten gistermiddag van deze gele genheid gebruik. De beursleiding hoopte, dat vandaag meer bezoekers van deze extra RET-lijn gebruik zouden maken. De oplossing voor kleinbehuts- den, voor hen die meer ruimte in ds slaapkamers willen.... nu in een extra voordelige aan bieding. Vfenteltedikant van grijs ge moffeld metaal met extra ver stevigde spiraal. Dit ruimtebesparende ledikant voor slaap-, logeer- of kinder kamer, gemakkelijk te ver plaatsen en licht inklapbaar, in 1- of 2-persoons formaat, nu met guldens voordeel. 80x190 an 120x190 «m Morgenvroeg om 9 uur begint ds verkoop van deze 1 en 2 persoons wentelledikanten van grijs gemoffeld meiaal met extra verstevigde" spiraal. Een wentelledikant, dat U van alle ruimteproblemen afhelpt, nu voor een prijs, waar U normaal een gewoon ledikant voor koopt. OoktmamfKtnareaiepm Gijn tut, afschrift txat (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Binnen twee maan den hoopt de dienst gemeentewerken twee bruggetjes in gebruik te nemen, die beide zijden van de Jozef Orelio singel zullen verbinden. Met deze bouw is al enige maanden geleden begonnen, maar de vorst heeft de afwerking wat gestagneerd. Over deze bruggetjes kunnen de bewoners van Groenoord zonder al teveel gevaar van het ene gedeelte van deze wijk naar het andere. Op 't ogenblik moeten zij namelijk een drukke' verkeersweg kruisen, wat vooral voor de jeugd nogal wat pro- blemen meebrengt. Over deze brug getjes kan men in de toekomst Groe noord van noord naar zuid gemakke lijk bereiken zonder gestoord te wor den door het verkeer. Sporthal: „Inhabé" 19-23. Magn. Belkerk: NCVB-Nieuwland, ds. J. Bontere Vlaardingen. Oud. „Valse en ware proieten", 29. Irene: Toneelavond 3CCVB, 20. Aula Spleringshoek Lyceum: Scftied. Fümkring: Cul-de-Sac/ Roman Folansïi, 2». Sporthal: Rank: NCVB. 20. „Inhabe" 13-17 en 19-23, Üe Lange Bijkantoor „De Rotterdammer" Kerkstraat 82. tel. 266382. Redactie Schiedam: R. M. van HOUwelln- gen. Julianalaan 84, tel. 265784. b.g.g. 115533. toestel 15S. Klachten bezorging: Joh. Gree- neveld. Singel 93. tel. 263338, maandag t.e.m, vrijdag 18 30-19.3# en zaterdag IB-19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 2S262S. Alarmnummer politie: 234666. GG en GD: 26922#. j Brandmelding: 't Gouden Hert St. Udul- nastraat 58. tel. 3S8364. Eon automatische wasma chine geelt u veel gemak. Tenminste, als hij werkt zonder mankeren. Koop hom bi] da vakman. Bij E1G.P.Y. ORIEL «y BINNENSINGEL 165 TEL. 342486 - VLAARDINGEN qo|tcr«tem''Tdeföóii 010-12714*- (tussen Karei Doormaristraat eh Eendrachtsalein! V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1