Nieuw project na porti een :en m Weidra eerste paal voor het nieuwe Gemeente mag voor 4,5 miljoen geld opnemen iMö art! STADHUISTORENTJE IN DE STEIGERS m j Standen van de I damkampfoenstrijd Eindelijk goedkeuring van g.s. T af eltennisstrij d begint zaterdag hetoverhemd dat méé-buigt méé-beweegt, dus méé-leeft heeft een naam: Twee gewonden in het verkeer C. KUIT - VLEERSTEE6 2 NUT VOOR SNEL A HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN r FA. F. J. KLOET ZN II# 45.00 0.70 59.50 ïbssspas ÏTSmm Expressief UITVAL modehuis schiedamseweg 61 vlaardingen tei.3202 6. P. VAN DAAIEN Jr. IN DE RIJ WOLKENKRABBERS ■"Tür Directiewisseling bij Ingenieursbureau Jongen Veel lectuur voor langdurig zieken pt>\...dus altijd korrekt Texoro is gemaakt van zelfstrijkende katoen. U kunt kiezen uit: wit en pasteltinten. En uit twee soepele prijzen: 16,90 en 18,75. Vraag naar Texoro bij de goede textielzaak. Nu aula GEMEENTE SCHIEDAM SCHIEDAM vandaag en morgen en dagelijks Het macht/ge spet met de m/n/atuurtre/nen KROMME PLANKEN 28.50 37.50 3.75 95 ct. 70 ct. 40.00 72.50 25.00 f FORMICA SPAANPLAAT GEPLASTIFICEERD 2.53 x 1.28 39.50 6.50 Receptie jubileum tls. A. Hoffman De ene mens is de ander niet Geldt voor meube len ook. Dat begrijpen ze bij schildersbedrijf 2e maasbosstraat 80 - tel. 343276 - vlaardingen Vrijdag 18 april a.s. zijn wij wegens personeelsreisje 's middags gesloten. li 99: Uw sleutel tot opgewekter autorijden is King. Elke King pepermunt is namelijk een „rondje energie' waardoor u nèt iets sneller reageert. Omdat King stimuleert en activeert. Natuurzuivere King houdt monden fris en mensen monter. m w**,jn2 I a }g ROTTERDAMMtx JM Bar i«t»v. Pagina 5 DONDERDAG 17 APRIL'1969*3? Gesneden uit de veer krachtigste kamgarens van de Cheviot Hills: WILSON GLBNNV kostuums. Correct. Com- fortabel. Bovendien expres sief: -dessins met karakter; - kleuren vol gloed; - blijvende coupe met de dynamiek van nu. snit* tb a t suit your personality vanaf (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS - Dit jaar be gint Eurowoningen nv. in Maas sluis met debouw van 111 een gezinswoningen. Hopenlijk zal binnenkort de eerste paal voor het winkelcentrum aan de Beet- hovenlaan, het „nieuwes hart van Maassluis" de grond in gaan, en mogelijk zal tegelijkertijd be gonnen kunnen worden met de bouw van een NS-station, in de buurt van het nieuwe winkelcen trum. Dit deelde burgemeester VV. J. D. van Dijck gistermiddag mee bij de openstelling van een modeiflat aan de Mereistraat. de eerste van het complex van 288 portiekwoningen, die in Maassluis-West worden ge bauwd door Eurowoningen nv. De burgemeester zei, dat momen teel in Maassluis 584 premie-, 264 woningwet- en 52 vrije woningen in aanbouw zijn. Naar zijn zeggen komt deze produktie overeen met het „tienjarenplan" van de gemeente, dat een jaarproduktie aanhoudt van on geveer vijfhonderd woningen. De heer Van Dijck toonde zich ge lukkig met het Europroject van to taal 423 portiekwoningen, waarvan de eerste in mei worden opgeleverd. „Maassluis biedt nu woongelegenheid aan mensen; die we tot nu toe geen gepaste woning konden aanbieden", aldus spreker.Deze duurdere Eu ro-woning geeft, naar zijn mening, ook mogelijkheden voor doorstro ming, waardoor goedkopere huizen vrij komen. Burgemeester Van Dijck meende dat Maassluis een goede ge meente is om te wonen, wat blijkt uit de lange wachtlijsten voor een wo ning. De heer Van Dijck deed een felle uitval aan het adres van het hoger gezag. Hij constateerde daar een ge brek aan visie en inzicht inzake het woningbeleid, wat zich wreekt in de gemeenten. „Onze stedebouwkundi gen kunnen nog zulke fraaie en exclusief bij berenkledingspecialistee i VLAARDINGEN In het tornooi 1 om het persoonlijk damkampi-" I oenschap van Vlaardingen zijn dinsdagavond in de hoofdklasse de I hangpartijen uitgespeeld. Van Veelen bracht zijn partij tegen Biel tot re mise en tegen Niestadt speelde Van Veelen ook gelijk. De eindstand is daardoor gewor den: D. Mast 7 4 3 0 II; W. F. Verburg 7 3 4 10; W. H. Niestadt 7 2 4 1 8: C. Kerkhof! 7 23 27; C. Biel 7 1 .42 6; J. J. v. Leeuwen 704 3 4; J. Ver meulen 7 0 25 2. In de eerste klasse waren de uitsla gen: Torn Gerritsen 02, Molenaar Gerritsen 02, Lucassen sr. Korver -2—0. Boudewijns Torn 1-1. Lucassen ieidt thansmet elf pun ten/gevolgd dtor Gerritsen en Mole naar met ieder tien punten.' Voor de eerste plaats komen alleen nog. in aanmerking Gerritsen en Lucassen sr.". In de tweede klasse won De Gruijl van J. den Breems. De kanshebbers hiér zijn Dé Gruijl, Mo'oij en. Van? Osnabrugge. Voor de huishoudelijke competitie werden gespeeld: Van Splunter Niestadt 2—0, Lansbergen'—- Biel 02, Vermeulen Mast 2—0, Van Woerden Lucas sen jr. 2—0, Van Osnabrugge W. den Breems 02. Wte wil spelen*? De voorbereidingen- vóór de feestviering op Koninginnedag zijn in volle srang. Het comité Natlónale Belangen doet nu een oproep tot alle bands in de. stad om .op 30 april- hun muzikale medewcrlcing te verlenen in drukke winkelstraten en op pleinen. Zij moeen ook collecteren, Om een zoede spreiding mogelijk* te maken worden de: bsnds verzocht een briefkaart te sturen naar het .secretariaat van., het comité Putsebocht 32a. met vermelding van naam, adres en plaats van voorkeur om te spel len. Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland hebben de ge meente Schiedam toestemming ver leend tot het opnemen van kredieten tot een totaal van 4.510,000. Daar van is f 2.505,000 bestemd voor het in uitvoering nemen van nieuwe wer ken. Het restant van 2.005.000 dienst ter consolidatie van de vlot tende schuld of ter financiering van onderhanden zijnde werken. Schiedam heeft bijzonder leng moe ten wachten op de goedkeuring van negentien Insluiten die de gemeente raad verleden jaar nam. B. en "W. waren enige weken geleden 'het wach ten moe en gingen naar Den Haag om bij G.S. uitvoerig voor deze raadsbesluiten te pleiten. Kort na dit onderhoud kreeg men bericht dat al le kredieten van min of meer geringe omvang met voorrang zouden wor den behandeld. Er zijn nog diverse leningen die inmiddels ook al lang geleden de ge meenteraad zijn gepasseerd, maar nog steeds op goedkeuring wachten. Daartoe behoren het ophogen van het plantsoen aan de Marconiweg, de bouw van een LOM-schóol en het bouwrijp maken van het terrein van deze school, de uitvoering van de eerste fase van het stadhuisplan en de bouw van een tweede serie scho len aan het Baehplein. Voor deze objecten is-een gezamen lijk bedrag van f'5.286.000 nodig. Ook is er nog 3.446.000 nodig voor de in 1969 reeds genomen besluiten, v .jndien. men. rekening houdt met de nog te nemen, besluiten, heeft Schiedam in 1969 nog ruim tien mil joen gulden nodig. Er bestaat over de goedkeuring van deze bedragen nog geen enkele zekerheid. deskundige plannen maken, onze ar chitect kan nog zulke goede ontwer pen maken, er is altijd wel iemand of iets in „Den Haag", die het beter weet", aldus de heer Van Dijck, die zich afvroeg waar de autonomie, de zelfstandigheid van de gemeente blijft. Dat Eurowoningen N.V. en Park-Fonds Trust N.V. de „gok" waagden om in Maassluis te gaan bouwen vond burgemeester Van Dijck getuigen van visie, waar het „Den Haag" aan ontbreekt. Hij noemde het een zeldzaam verschijnsel in Nederland dat een partikulier een zo groot project als deze 432 woningen in een gemeente tegelijk opzet en uitvoert. Directeur drs. J. Poot van Eurowo- ningeri deelde mee dat de eerste twee blokken van elk 48 portiekwoningen ai geheel volgeboekt zijn, en dat men voor de andere Wokken „in de rij" staat De grootste belangstelling komt uit Den Haag, veertig procent van de adspirant-huurders, terwijl twintig procent van de aanvragers uit Rot terdam afkomstig is. Meer dan de helft van de toe komstige bewoners heeft een salaris boven de twintigduizend gulden. Over leeftijden en gezinsgrootten merkt de heer Poot op, dat de grootste groep huurders bestaat uit mensen ouder dan vijftig jaar (35 procent), en ruim een kwart tussen dé veertig en vijftig jaar is. Over het algemeen komen kleine gezinnen in deze portiekwoningen. Gezinnen met twee en met drie personen maken 65 procent van het totaal uit. 'De heer Poot pleitte voor hogere woningbouw langs de Nieuwe Water weg. Deze Euro-flats zijn acht ver diepingen hoog. 3 laar de heer Poot zag liever dat langs de Waterweg naar Rotterdam gebouwen van veer tig, vijftig verdiepingen hoog moch ten worden gebouwd. Hij herinnerde aan de grootse aanblik die New York met zijn wolkenkrabbers biedt, wan neer men per schip deze havenstad nadert. Hij meende dat de Neder landse planologen hun plannen te klein opzetten. De heer Poot betreurde dit, want nu kunnen „van de een miljoen hon derdduizend mensen die in het Wa terweggebied wonen, slechts tiendui zend, dus één procent, rechtstreeks uitkijken over het vaarwater met zijn in- en uitvarende zeeschepen en bruisende activiteit. Verder wees de heer Poot erop, dat de mensen niet alleen prijsbewust, maar ook kwaliteitsbewust dienen te worden, met name bij woningbouw. Hij zag één ontwikkeling naar de bouw van steeds betere woningen. VLAARDINGEN De Vlaardingse tafeltenniskampioenschappen begin nen zaterdag met 'wedstrijden voor junioren. Veertien meisjes en 35 jon gens zullen met elkaar de strijd aan binden in de gemeentelijke turnzaal aan de Rode Kruislaan, aanvang 13 uur. De huidige kampioen Bert van der Lugt zal zeker alles in het werk stellen om zijn "titel te prolongeren. In het Shell-sportpark De Vijfslui zen zullen de.'senioren elkaar de eer betwisten. Maandag 21 april komen de eerste en de dèrde klassers aan de beurt. De zeven eerste klassers, die een gooi naar het, persoonlijk kampi oenschap gaan doen zijn de In- tiem-spelers Sjaak de Bruyn, George Korpershoek, Bob Mudde en Ton Ton Stolk en de Hollandiaan-leden Frans Meyers, Cees Olivier en Ferry Pattia- pon. Dinsdag treden de tweede en de vijfde klassers aan en de vierde klas sers zullen woensdag trachten de meeste punten te veroveren. Op vrijdag 25 april zullen de fina les worden gespeeld in de hal van het Sportpark. Na afloop reikt de heer J. J. Frazer, voorzitter van de sectie binnensporten van de Vlaar dingse Raad van sport en recreatie, de prijzen uit. Pij;#;.! 2;SSia. VLAARDINGEN Ir. J. van Rosevelt, adjunkt-direkteur van de Koninklijke Nederlandse toeristen bond ANWB, is met ingang van 1 augustus a.s. benoemd tot ad junkt-direkteur van Ingenieursbu reau Jongen N.V, te Vlaardingen. In deze funktie zal hij de heer K. Korf opvolgen. De lieren ir. H. J. Jongen en K. Korf zullen te zijner tijd als direkteur en adjunkt-direkteur de di rectie vormen van Jongen Internatio nal N.V,, momenteel in oprichting. De direktie van Ingenieursbureau Jongen N.V. zal bestaan uit de direk- j teuren W. J. Martens en ir. A. J. R. I Dijkstra en de adjunkt-direkteuren j ir. H. A. Lokman en ir. J. van Rose velt. VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van het Nederlandsche Roode Kruis heeft in 1968 weer een belangrijke bijdrage geleverd aan lectuurvoorziening voor thuisliggende langdurig .zieken. Dit dank zij de be volking, die regelmatig boeken en tijdschriften deponeert in de lectuur- In een jaar tijd werden 7.596 boe ken aangetroffen in de lectuurhuisjes aantal tijdschriften bedroeg 13.146 kg. (19.355 kg.). Minder tijdschriften dus, maar hier staat tegenover, dat boeken de meeste waarde hebben. Het bestuur van het Rode Kruis betuigt zijn dank aan ieder die lec tuur afstond en aan hen, die de huisjes regelmatig leegmaken en ver-' der verzorgen. Men wordt verzocht geen dagbla den in de huisjes te deponeren en ook geen tijdschriften, die kapot of imcompleet zijn (recepten of patro nen uitgeknipt, ènz.). Texoro Door de goedkeuring kan binnen kort worden begonnen met de voorbe reiding en bouw van een nieuwe aula op de algemene begraafplaats. Verdeer zijn kredieten goedgekeurd voor een hoogwerker voor de techni sche bedrijven; voorbereiding bouw brug over de Schie; materieel v.r.o. dienst (veegmachine, vuilnisauto's) subsidie, restauratiekosten; trafosta tion Wilhelminaplein; straatverlich ting Buiteniiavenweg; kantoorruimte technische bedrijven; uitbreiding vuilstortplaats; brandalarminstalla tie; vrachtauto gemeentewerken; aan schaffing geisers; aankoop ziekenau to; aanleg landijsbaan;vernieuwing c.v.-instalïatie Oranje Nassauschool; c.v.-installaties woningwetwoningen Nieuwland; verbouw vleugel voorma lige aansluiting diverse flatge bouwen op gas, waterleiding en elek triciteitsnet en opbouw organisatie bestrijding rampen in vredestijd. I Afsluiting KlAPBRUG «ver de Pelderwatering. De KLAPBRUG over de Pol derwatering zal in verband met reparatiewerkzaamheden voor alle verkeer zijn afgesloten op vrijdag, 18 april a.s. vanaf 7 uur v.m. tot de beëindiging der werkzaamheden. Schiedam, 15 april 1969. Sporthal: „mhabe" 13 - 17 en 19 - 23. Chi. Soc. Belangen: Chr. Metaalbewer- kersbond, 20. -5 Sporthal: „irtiabe", 13 - 17 en 19 - 23. Chr. Soc. Belangen: Ned. Chr. Bouw bond. so. A.B.'C. bijeenkomst. 20. Klaver jas vereniging Klavertje 4. 20.7F Sorsura Corda: NCGOV. 20. IreneTSF, 20. Padvlndershuls: Verg. Wijkv. Bijdorp, 13.30. Bijkantoor „De Rotterdammer'": Lange Kerkstraat S3, tel. 266332. Redactie Schiedam: R. M. van Houwetln- *w. JulianaJaan 84. tel. "65764, b.g.g.. 11S583, toestel.156. Klachten bezorlrig: joh. Groenevcld. Ssingel 93, tel, 253533, maandag t/m vrijdag 18.30 -19.30 en zaterdag 18 - 19 uur. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 23466S. OG en GD: 269220. Branuieldlng: 't Gouden Hert. St. Ltdui- nastraat 58. tet. 2683S4. - SCHIEDAM Met een gebroken rechtermiddenvoetsbeentje moest gisteravond de 46-jarige fabrieksar beider L. J. H. naar de Dr. No- letstichting. De man reed over de Rötterdamse- dijk toen ter hoogte van pand 148 de 23-jarige ponstypiste C. J. G. uit Rot terdam plotseling de rijbaan overstak. Beiden vielen de voetgangster had geen schrammetje, maar de brom fietser moest naar het ziekenhuis. De negentienjarige vloerenlegger A. T. B. moest gisteravond met een hersenschudding naar de Dr. No- letstichting. Hij raad op de Celcius- straat middenop de rijbaan en be merkte niet dat uit tegenovergestelde richting een personenauto bestuurd door de 31-jarige D. L. kwam. Laatst genoemde remde nog uit alle macht, maar kon een aanrijding niet voorko men. De vloerenlegger is opgenomen. ROTTERDAM Drs. L. van Leeu- wen, liberaal gemeenteraadslid, is niet gerust over het aantal gedipol- j meerde zwemmeesters in de gemeen- j teiijke zwembaden. Van die onge- j rustheid geeft hij. blijk in schrifte- j lijke, vragen aan B. en W„ daarbij I memorerend dat vooral kinderen' van de zwembaden gebruik maken, het geen bijzondere eisen stelt op het ge bied van veiligheid. KW* <"»"»*- tttznlf* <*b KLEINE TREINEN- £EN GROTE HOBBY Handleiding voot de modelspoorbaan DOOR G. flOSENZWEIG Het boek voor Vader en zóón. Een overvloed van gedetailleerde aanwij zingen voor de plaatsing, de bouw ert de vormge ving van de baan, het spoorwegbedrijf, de trei nen sapneestering en de gehele entourage. Met uitstekende zetf- bouwtips. ook voor elek trische schakelingen. Rijk geiltustree'O met tet»- ryngvn, scheme's er! loto s, mirpgrvsn vete m ktew gebonden 10.50 IN ÖE SERIE GQEOE TIP Verkrijgbaar de boekhand©; ZOMER fr KEUWfNG WAGENINGEN Decor wandplaten mahonie. Palissander. essen en teak, lacs' 2-75 bü 1.22 Partij nieuwe DEUREN met kozijnen Losse nieuwe DEUREN li-4 plankhout. nieuw, p.m." 10 HARDBOARDPLANKEN 1.55 x 1.22 Partij SCHADE-HARDBOARD per jplaat WANDSCHROTEN 1/2 - 3 duim 5/8 - 4 duim 1*' - 7 duim 1" - 7 duim- rabat 68 ct. per meter 95 ct. per meter 150 ct. per meter 175 ct. per meter 2/3 1.35 per meter nieuw hout KEUKENDEURTJES (formica) 51 x 62 cm 57 X 1.15 57 x 75 cm 57 x 75 cm. In teak DUBBELDEURSKASTEN (kant en klaar). 1.35 hooff - 90 cm breed - 60 diep. met 1 plank en 1 roe KEUKENSCHUIFKASTJES 6.50 8.50 6.50 7.50 VLOERDELEN VLOERDELEN 5/8 - 4 duim per meter SPAANPLAAT is mm 3.5e x i.7o KUNSTSTOFFINEER v.a. 1.50 de strekkende 'meter GOOTSTEENKASTEN 78 hoog - 60 breed - 50 diep Nog enkele VENSTER BOEKENPLANKEN v.a. (formica) 10.00 de m2 (in hef centrum van Vlaardingen achter HOFSTEE) VLAARDINGEN - TELEFOON 34.40.75 Zaterdag de hele dag geopend. SCHIEDAM Zaterdagmiddag 26 april krijgt ds. A. Hoffman, her vormd predikant in Schiedam een huldiging aangeboden. Hij herdenkt die dag het feit dat hij 25 jaar gele den in Schiedam werd bevestigd. De receptie wordt gehouden in gebouw „Irene" en begint om half drie. Zoals eerder gemeld gaat ds. Hoff man 1 mei met emeritaat. SCHIEDAM Woensdag 23 april houdt de KNPMT een filmavond in gebouw „Irene". De avond zou oor spronkelijk gisteravond worden ge houden maar werd in verband met de Inhabe een week uitgesteld. Er wordt een film vertoond die beschik baar is gesteld door het ministerie van landbouw en die' nooit in de bioscopen of op de t.v. zal worden vertoond. Het verdere maandprograroma van de KNPMT luidt: zaterdag 26 april reis naar de Keukenhof en donder dag 8 mei een excursie naar de ge meentekwekerij. Tenslotte is er op woensdag 23 mei een lezing met dia's over het leven op de buitenplaatsen langs de Vecht. SCHIEDAM De NV In- en Ver koopcentrale Onderling Belang" opent vrijdagmiddag haar nieuwe pand in de Regoutstraat in Schie dam. Na de officiële overdracht is de openingsreceptie, van drie uur tot half zes. v KORTE LIJNBAAN 2! TEL 010/112955 ROTTERDAM GP.OTE MARKT STR. 5 TEL070/116162 DEN HAAG MARIAPLAATS 2 TEL. 030/18900 -v- UTRECHT BRINK S3 TEL. 05700/12411 DEVENTER i SCHIEDAM Met de aanhouding van de 27-jarige chauffeur-verkoper L. K. uit Gouda'iheelt de Delftse poli tie een goede vangst, gedaan. De man hield zich daar verdacht op in de nabijheid van een groot winkelbe drijf toen de politie hem meenam voor een verhoor. Op het politiebureau kwamen de gepleegde inbraken als rijpe appelen van de boom vallen. Zo had L. K. tweemaal ingebroken in een cash-en-carrybedrijf aan de Van De- venterstraat in Schiedam. Verder be vatte het lijstje nog een inbraak in een grootwinkelbedrijf in Alphen aan de Rijn en een tweetal inbraken bij levensmiddelenbedrijven in Gouda. Natuurzuiver C CHIEDAM Gemeentewerk- lieden zijn begon nen met onderhoudswerkzaamheden van de toren van het stadhuis op de Grote Markt. De oude toren moet van tijd tot tijd worden nageke ken op bouwvalligheid, terwijl verder het opnieuw bestijgeren een dringende noodzaak is. Het werk wordt in het geheel uitgevoerd door de dienst van gemeentewerken. Binnen niet ol te lange tijd hoopt men het stad huistorentje weer in volle pracht te laten prijken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1