Petra orgelvirtuoos van vijf jaar) mag niet meer spelen LUXURY 1ENGTH NNEDAG: M KLAAR King Size FOKKELMAN Inlegoverschot bij Spaarbank Anno '20 Minder womn JBIL VOLLEDIGE aan? Koninklijk zilver voor P. W. Walbeek Structuuronderzoek VRIJDAG 18 APRIL 1969 Er is een nieuwe wereld van filtersigaretten. De fascinerende wereld van Luxury Length. Veel langer dan King Size. 100 mm. fang! Het wereldmerk Peter Stuyvesant geeft als Europa's bekendste filtersigaret de toon aan daarom is er ook in Nederland Peter Stuyvesant Luxury Length, de "Gouden Peter Stuyvesant". In de luxueuze lengte van 100 mm. Geniet van de superlange, elegante Peter Stuyvesant in zijn gouden verpakking. Koop vandaag nog de "Gouden Peter Stuyvesant". U geniet zoveel méér. PADVINDERS L ilfilit! 20 Luxury Length 1.75 De fiJtermarkt groeit, en groeit snel. En om aan de steeds stijgende vraag van de kwaliteitsbewuste roker te voldoen, is Peter Stuyvesant nu in 25 King Size verpakking. In de befaamde kwaliteit van Europa's bekendste, filtersigaret Peter Stuyvesant, nu 5 sigaretten méér. Peter Stuyvesant, u genie! zoveel méér. RICH CHOICE TOBACCOS KING SIZE vandaag .en morgen Afd. Klassiek; Niye Binnenweg 36 Afd ModernNtvé Binnenweg 288 Bel- 25(1066-252989 :i i ioor iie gratis Tp/ïform-katalógus CIGARETTgS:.';) Pagina 5 SCHIEDAM Bij de Spaarbank Anno 1820 werd de afgelopen maand 5.451.814,48 ingelegd en 5.179.570,34 terugbetaald. Een. inlegoverschot dus van ƒ272.244,14 tegen ƒ66.381,37 in maart 1968. Ook de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar waren in totaal aanzienlijk beter dan die van vorig jaar. De inlag bedroeg nl. ƒ21.359.575, de terugbetaling 19.589.565,05, het inlegoverschot 1.770.009,95. Over het eerste kwartaal 1968 werd ƒ12.663.318,32 ingelegd, ƒ11.176.640,60 terugbetaald, zodat het inlego verschot toen 1.486.677,72 bedroeg. SCHIEDAM Het optreden van de vijfjarige wonderorgardste Petra Tettelaar op de Schiedams? mid- denstandsbeurs Inhabé 1989 in de sporthal Margriet behoort wellicht tot het verleden. Het meisje itrok de ze week enorme belangstelling door haar feilloos bespelen van een mo dern orgel. Klassieke en moderne melodieën kwamen als vloeiende klanken uit het pijploze instrument. De leiding van de Inhabé, die tot zondagmiddag open u en sinds giste ren in totaal 10557 bezoekers kreeg te verwerken, vreest namelijk moeilijk heden met de Arbeidsinspectie. Van middag wilde men het vijfjarige meisje nog op laten treden. Sporthaldirecteur Cor Bolmers stelt zichter op het standpunt dat zij geen demonstratie op het orgel mag geven. „Indien zij met haar ouders komt en deze ouders hebben interes se voor esn orgel is dat een zaak die ons niet aangaat", zegt de heer Bol mers. Men vreest moeilijkheden met de Arbeidsinspectie, omdat kinderen van die leeftijd in het openbaar niet mo gen optreden. Petra Tettelaar komt echter alleen maar in de middaguren. Optreden in de avonduren wordt van haar niet getoloreerd. De Arbeidsinspectie houdt ondanks olies de zaak nauwlettend in het oog. Het aantal verwerkte posten be droeg in het eerste kwartaal 1969 94.975 tegen 69:944 in het eerste kwartaal 1968. Op 31 maart, was het tegoed van 60,979 inleggers in totaal ƒ75.371.034,60' (31 maart 1968 hadden 59.446 inleggers een gezamenlijk te goed van 69.031.296,65). Ultimo maart 1969 waren de door inleggers toevertrouwde gelden en de reserves voor ƒ42.275.398,93 belegd in effecten, voor ƒ8.916.908,67 in hypo theken en voor ƒ20.833.534,43 in'on derhandse leningen aan gemeenten e.d. De oribelegde en op korte termijn belegdegelden 'bedroegen 6.847.350,78. SCHIEDAM Met ingang van maandag 21 april zal het bureau huisvesting, Westmolenstraat 26, de adressen van woningen, die om de een of andere reden minder gangbaar zijn, publiceren op een daarvoor bestemd bord, in de hal van het bu reau. De huur van de woning, het aantal kamers en de naam van de eigenaar of beheerder zullen daarbij worden vermeld. Men kan zich voor deze wo ningen rechtstreeks met de eigenaar of beheerder in verbinding stellen. Indien een bereidverklaring van de desbeteffende eigenaar of beheerder kan worden overlegd, zal bureau huisvesting een vergunning verstrek ken. Men dient er op bedacht te zijn, dat deze vergunning aan van buiten verleend, indien het hoofd' van het gezin (of van het a.s. gezin) in Schie dam werkzaam is; en voor de woon ruimte. waarover men in Scsiedam eventueel reeds beschikt, de vereiste vestigingsvergunning is verleend. gezet met een rondgang van de Schiedamse muziekkorpsen. Het poli- tiemuziekgezelschap bijt dit jaar de spits af. Verder is het die ochtend de beurt aan St.Ambrosius, Harpe Da vids, de muziekkapel van het Leger des Heils en OEK. Dit laatste ge zelschap maakt 's middags een muzi kale rondgang door he't centrum.-ter wijl de overige korpsen alle een an»- dere stadswijk met hun muzikale klanken zullen opvrolijken. Ook het schoolvoet- en handbaltor- nooi. al jaren een vast evenement op Koninginnedag, ontbreekt dit jaar niet. Van negen uur s' morgens af worden op velden van het Har- ga-complex de finales verspeeld van de eerder gehouden wedstrijden. Alle wedstrijden duren tweemaal vijftien minuten. s' Middags komen de padvinders aan beurt. Na een koric rondgang door de stad beginnen om half drie de diverse spelen op de groenstrook tussen het packeerplein en de Broersvesf. Ook het schuttersfestijn in de Korenbeurs aan de Lange Ha ven terecht om de roos te raken. Cor Don. de stedbeiaarcfier, zorgt in de directe omgeving op het carrii- Jon van de St.Janstoren voor hoge klanken. Verder worden kinderspelen in de diverse wijken gehouden, terwijl ook de traditionele straatteken en kleur- wedstrijden worden gehouden. Op het semi-sportterrein van de Valeriusstraat hoek Laan van Bol 'Es Groenoord Kethel zijn van tien tot ongeveer vijf uur wedstrijden met modelvliegtuigen. Bij deze de- monstrafciewedstrijden zullen .a. aanwezig zijn de Nederlandse kam pioen L. van der Hout en Twerda Visser, een ander topfiguur uit de wereld van modelvliegtuigen. Ook aan de bejaarden is gedacht. In Musis Sacrum begint om half twee een opvoering van het bliaspel „Welterusten" van A. P. Dearsly. Dit blijspel wordt opgevoerd door de Schiedamse Amateur Toneelgroep „Geron" en staat onder regie van Arie Kegel. Om halt drie beginnen de ruiterde- monstraties op toet HDVS terrein aan de Damlaan. Gedresseerde paarden zullen daar hun kunsten vertonen onder leiding van de heer J. van Geijl. s' Avonds om acht uur het Oranje bal In de zalen van Musis Sacrum. Muzikale medewerking wordt ver leend door het „Giovanni" kwartet en „The Climbers", terwijl in „De Bron" het Oxtail trio voor de muziek zal zorgen. Dinsdag 29 april is er overigens ook een ansavond in het kader van de viering van Koninginnedag Op het schoolplein van de kleuterschool „Alida". ingang Dwarsstraat zorgen de „Swinging Harmonicans" met hun populaire „Evergreens" dan voor dansmuziek. Het hoogtepunt van Koninginnedag begint om acht uur op het grote par keerterrein op de Broersvest. Daar géven alle Schiedamse korpsen een muzikale uitvoering, die zal worden besloten met het Wilhelmus. Het mu zikale gedeelte staat onder leiding van de dirigent van Harpe Davids de heer J. van Keulen. SS fv:;x SCHIEDAM Als voorbereiding op de herrenking van de gevalelnen in de Tweede Wereldoorlog, zal bur gemeester H. Roelfsema vrijdagmor gen 2 mei om elf uur enkele boekjes uitreiken van het werk „Volk in ver drukking en verzet 1940 - 1945" aan leerlingen van de zesde klassen van de Schiédamse lagere scholen. Deze herdenking wordt gehouden op zon dag 4 mei. Na een stille mars door de stad komt metn tegen acht uur aan bij het verzetsmonument aan de Ger- rit Verboonstraat. Na de twee minu ten stilte zal burgemeester Roelfsema namens het gemeentebestuur een krans leggen. Ook anderen worden in de gelegenheid gesteld bij het ver zetsmonument bloemen neer te leg den. SCHIEDAM Burgemeester il-I. Roelfsema heeft vanmorgen de zilve ren eve-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld 'bij de heer P..W, M Walbeek uit de Vondellaan 33b. De -heer Walbeek ring gisteren met pensioen bij de N.V. Koninklijke Boekdrukkerij H. A. M. Roelants na een dienstverband van meer dan 50 jaar. Hij vervulde daar de funktie van chef van de afdeling speciaai- dmkkerij. SCHIEDAM Indien de aandeel houdersvergadering van het Bel gische concern Petro Fina in mei zijn goedkeuring eraan geeft gaat dit be drijf een fusie aanmet de Schiedamse verffabriek Veveoo. Het Belgische concern dat grote belangstelling heeft voor de verfindustrie nam vérleden week het Zaanse concern Pieter Schoen over. Dit bedrijf fabiceert eveneens verfprodukien. De 'direktie van Veveoo heeft ver klaard, dat deze fusie geen gevolgen zsfl hebben voor het 160 man tellend personeel.Veveoo heeft tevens eers groot laboratorium. gBaËliHi> (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Slopers zijn deze week begonnen met het omverhalen van de St. Liduinakerk aan de Nieu we Haven, zoals bekend werd deze oudste r.k. Schiedam enige tijd gele den gesloten. De voornaamste reden was de bouwvalligheid van de kerk; herstel zou miige duizenden guldens hebben gekost. Daarnaast had men echter ook te maken met de vergrij zing van de binnenstad. Bij de diensten zat soms een handjevol menten in deze massale kerk. Eerder viel de Havenkerk op de Lange Ha ven ten offer aa* de vergrijzing. De grond van de kerk is verkocht aan de Bouw- en Exploitatie- maatschappij Stadhuisplein te Rot terdam. Daar heeft men nog geen vaste plannen voor deze dure grond. Men denkt aan enkele haogbouw- flats. ROTTERDAM De voortdurende en elk jaar toenemende tekorten in de exploitatie van de gemeentezieken huizen in 1967 reeds ƒ8.700.000 en in 19S8 zelfs ƒ8.200.000 geven B. en W. aanleiding de gemeenteraad voor te stellen een krediet van 52.200 te voteren voor een structuur- en organisatieonderzoek bij de ziekenhuizen. Het is de bedoeling dat het Raadge vend bureau ir. B. W. Berenschot NV dit onderzoek zal verrichten. Het zal naar verwachting drie maanden ver gen. Arcade: Martin Green, 20. Irene: Rljnmontibaml: receptie en feest avond, 114-00.00. Museum: Orgel Kees Bak, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Redactie Schiedam: R. M. van Kouwelin- gen, Juitanalaan 84, tel. 265764, b.g.g. 115588, toestel IS6. Klachten bezorging: Joh. Groeneveld, Singel 93. tel. 25S538, maandag t/m vrijdag 18.30 - 19.30 en zaterdag 18 - 19. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging: 282626. Alarmnummer politie: 234666. Brandmelding: 't Gouden Hert, Si.'- Li- dulnastraat 58. tel. 268364. Sporthal: „Inhabe", 13 - 17 en 19 - 23. Chr. Soc. Belangen: Ned. Chr. Bouw bond, 20. a.b.c. bijeenkomst, 20. uxlave jasvereni-glng Klavertje 4. 20. Sursum Corda: NCGOV. 20. Irene: TSF, 20. Padvindershnls: Verg. Wljkv, Blljdorp. 19.30. Sporthal: „Inhabe" 13 - 17 en .19 - 23- Musls Sacrum: EHBO, feestavond, 20.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1