Reeïamereus aat satnen met ^dwer. Ommoords experiment met groepspraktijk r 1 ;ïs3lür - mM Op een%ame9 zelfstandige positie tot uitsteeven gedoemd Groepspraktijk is oplossing voor toekomst PRINCIPE BESTAAT AL LANG DUIT -NEDERLANDSE FUSIE 33 Hegemaim en VB/VB: logisch, afgestemd op veeleisende toekomst Waar... en wat? pOTTERDAMMER ZATERDAG 19 APRIL 1969* DE HUISARTS is in Nederland tegenwoordig een zeer omstreden figuur Er zijn medische studenten die hem kenschetsen als een weinig kundige pakezel die 24 uur per dag m zijn eentje lachter zijn patiënten aanzeult zonder dat hij veel resultaat van zijn Itverk zietTegen de achtergrond van deze uitspraak is het geen fverrassing, dat maar 35 procent van de afgestudeerde artsen een Ihuisartsenpraktijk willen hebben. VONDERLIJK is daarbij dat de afgestudeerden die eventueel dan toch als een pakezel achter hun patiënten willen aanlopen Idat het liefst op het platteland doen Voor de grote stad heeft maar ftwee procent van de jonge doktoren belangstelling Dit is een gneze I jjgezaak wanneer men bedenkt dat in het jaar 2000 negentig procent 5 van alle Nederlanders in grote steden wonen Samenvattend zou men kunnen gzeggen dat jonge artsen er niets Btneer voor voelen hun vak uit te oe ifenen als een slaaf die men aan en Itoiiw heeft en die men dag en nacht Izonder onderbreking kan laten op fdraven En wanneer een jonge medi leus uit echte onvervalste roeping feventueet nog wel zover wil gaan m Iztjn ijver dan nog zal hij het met rédden I Want steeds meer wtnt de gedachte velcT cfat een huisarts alleen absoluut niet onafgebroken en geheel verant woordelijk kan zijn voor de gezond held van de mensen en hun gezinnen, die zich aan hem hebben toever trouwd. En mocht een jonge dokter zich hierbij niet willen neerleggen dan zal m de laatste Instantie zijn echtgenote hem wel duidelijk maken dat hij op de verkeerde weg is De huisarts op een eenzame zelfstandige positie is tot uitsterven gedoemd En wanneer dat dan gezegd is moet |het verlossende woord er uit de J groepspraktijk Nu doen over fgroepspraktljken vooral onder mensen die er nooit mee te maken hebben gehad de ijselijkste verha len de ronde Heel mooi bijvoorbeeld is het volgende beeld een betonnen gebouw met op de gevel Groepspraktijk In die gevel twee deuren een voor particulieren en een voor ziekenfondspatiënten Eenmaal binnen weer twee deuren nu een voor mannen en een voor vrouwen Achter die deuren een zuster die snibbig tot uitkleden beveelt en de laatste deur bewaakt de deur die toegang geeft tot de op dat moment toevallig dienstdoende arts Deze niet uit te roeien vjsie op de groepspraktijk is een trap op het hart van de jonge doktoren die voor zich zelf tot de conclusie zijn geko men dat een huisarts jn het dagelijks leven onontbeerlijk is Hij wordt niet voor me-s de ruggegraat van de ge zondheidszorg genoemd 7ij willen echter voor zich zelf en voor hun patiënten de garantie scheppen dat er 24 uur per dag een dokter is die alle aandacht kan geven aan het lichame lijk geestelijk en maatschappelijk welbevinden van de mensen die zich tot zijn patiënten rekenen Wie dan ook met een jonge arts over het werk van een groepsprak tijk praat wordt in eerste en in laatste instantie uitdrukkelijk vei teld dat iedere arts in zon praktijk zijn eigen patiënten heeft en dat al die toestanden die men beter nog met het woord wijk gezond heidscentrum dan met groepsprak tijk aan kan duiden nu juist begon nen zijn om die arts de kans te geven zich veel meer en beter m te spannen voor zijn eigen patiënten De voordelen van een groepsprak tijk-gezondheidscentrum zijn talrijk en groot Voor artsen evenzeer als voor patiënten In zon praktijk bij voorbeeld is een administratie van patiënten hetgeen bij vervanging in Iet weekeinde of bij vakantie het voordeel heeft dat een van de part ners in de praktijk over alle me dische gegevens van de patiënt van zitn collega beschikt Een bezetting van vijf of zes artsen per centrum garandeert de voortdu rende beschikbaarheid van een arts op alle uren van de dag terwijl de DR J H LAMBERTS ai veel eerder geprobeer 1 behandeling van een particuliere patient In het gezondheidscentrum is sa menwerking .eigenlijk het sleutel woord Niet alleen de huisartsen moeten In het centrum elkaar met raad en daad bijstaan, in feite is zo n centrum een concentratie van alle mogelijke medische zorg de ver loskundige heeft er haar praktijk de kruisverenigingen hebben daar hun wijkverpleegsters gevestigd Er moet binnen het centrum zelfs plaats zijn voor een maatschappelijk werker terwijl er voorts contacten moeten zijn met hijvoorbeeld een kmder psycholoog een sociaal psy chiater en andere specialisten, die zich op een bepaald deel van de be volking richten In het groter geheel van de gezond heidszorg bezien zo men kunnen zeggen dat dat een gezondheidscen trum voor de wijk het eerste lijns werk doet Dat is dan bijna negentig procent van alle gezondheidszorg bestrijken Dat laatste gaat dan heel wat verder dan eerste hulp geven of behandelen wat er te behandelen is Om eens wat te noemen de nazorg voor de patient nadat hij door een specialist behandeld is De huisarts nieuwe stijl meent na melijk dat hij verantwoordelijk blijft voor zijn patient ook nadat hij hem heeft verwezen naar een speciabst of een ziekenhuis Voorts neemt de inte gratie en coördinatie van de zorg voor de zieke invalide of onaange paste mensen een steeds belangrijker plaats in Een van de voordelen van een groepspraktijk is ook dat men veel consequenter aandacht kan besteden aan de voorkoming van ziekten met m het directe verlengde hiervan de gezondheidsvoorlichting en opvoe ding Van dit eerste lijnswerk zou men dan komen tot het tweede lijnswerk de behandeling in het ziekenhuis waarbij men dan aan een paar dagen denkt en lichte ingrepen Het zou daarbij natuurlijk heel wenselijk zijn wanneer er speciale ziekenhuizen voor zouden komen die als het ware een bepaald stadsdeel bedienen. In de derde lijn zouden zich dan de grote ziekenhuizen moeten opstellen liefst met ieder een paar zeer goede specia lisaties En dan tenslotte m vierde lijn het super gespecialiseerde ziekenhuis voor de allerzwaarste ingrepen zoals bijvoorbeeld het academisch zieken huis Dijkzigt m de visie van dr Bu rema zoais we deze onlangs publi ceerden FJvdH VAN BUUREN en Van der Burg begonnen m 1962 in twee kamers van het pand Heemraadssingel 127 dat zij langzamerhand geheel bezetten en navenant verbouwden Omzet in het eerste volle jaar (1963) was zes ton Van jaar tot jaar zag het progressieve bureau met zijn jeugdige medewerkers (be neden de 40 jaar) sterk stijgende cijfers Toch heeft VB en VB slechts iets meer dan een procent van de Nederlandse markt aan recla mebudgetten. Ons land telt on geveer 150 reclamebureaus een groot getal voor zon klem ge bied een cijfer dat de laatste tijd nog steeds toenam Het Rotter damse bureau wist zich zijn plaats te veroveren maar het wil m de toekomst meer Vandaar de fusie Want een recla mebureau zo stellen de heren Van Buuren en Vd Burg heel logisch is afhankelijk van het taalgebied waar m het werkt Ook de zeer grote Ne derlandse bureaus (als Nijgh en Van Ditmar Prad ed) zijn naar Duitse maatstaven en zeker naar Ameri kaanse nog zeer klem. In Duitsland wordt gewerkt met m IN OMMOORD wordt met be hulp van net ministerie van volksgezondheid en sociale zaken en voorts het preventiefonds een experi menteel gezondheidscentrum met een groepspraktijk opgezet Het Is de be doeling dat vijf artsen m de groepspraktijk samenwerken. Dne van de vijf oefenen reeds praktijk uit voorlopig nog werkend vanuit een verbouwde eengezinswoning in afwachting "van het gereedkomen van het officiële gezondheidscentrum, dat begin 1971 in bednjf moet komen Het centrum komt aan de Hen Straks in nieuw medisch centrum een zeer kostbare zaak een groepspraktijk werkt dan ook be subsidie zouden de vijf pioniers in Ommoord dan ook niet een groepspraktijk van de grond hebben kunnen brengen Toch zeggen zij dat het alleszins de moeite waard is Wanneer zij er in zouden slagen met zijn vijven één bed per jaar in een ziekenhuis m Rotterdam vrij te hou den zouden de kosten er al uit zijn. FJvdH Al. G v <L BURG copywriter budgetten van vijf tien en meer mil joen. Voor een concern als Hegemann is de verwerving van een opdracht waarmee een half miljoen DM is ge moeid in feite met meer interessant De kosten ter voorbereiding van een campagne zijn namelijk dermate hoog dat zo n order met meer lonend Is Wat Nederland betreft een bureau als VB en VB kan beneden de ton nog wel werken In dè nabije toe komst waarschijnlijk ook al met meer Hier komen we aan de conti nuiteitsredenen die een rol spelen bij dit samengaan Gezien het eigen kleine marktgebied kan op het ter rem der marketing veel kennis wor den opgedaan bij het veel grotere Duitse bureau Hegemann kan zich namelijk (veel groter afzetgebied) een vergaande research veroorloven, met zaken als computerdokumentatie ed Zelfs is het bureau in het bezit van een eigen supermarkt waarin het de nieuw te introduceren produkten der opdrachtgevers kan testen Welke redenen heeft Hegeman voor dit samengaan O a het ge bruikmaken der creativiteit van VB en VB De Duitsers hebben nogal wat zaken met Nederlandse opdrachtge vers (zoals de zuivelcampagne) Via hun Nederlandse partners willen zij op de Nederlandse markt gaan opere ren Een speciale stafmedewerker de marketing director dr H H Bausch (33) zal voor Hegemann en met VB en VB in Nederland gaan werken Meer reclamebureaus m Nederland en andere landen van Europa zijn gaan samenwerken, maar dan voor namelijk met Amerikanen. De VS is echter al lang het einde met mee* op dit gebied, vinden beide partners m deze fusie Die tijd is geweest Euro pa leidt nu een eigen leven heeft een eigen pubhek dat volslagen anders is dan het Amerikaanse Big boss van Hegemann Hans Hubbers (48 al meer dan 30 jaar bij deze zaak, zag en hielp haar twee maal opnieuw na oorlogsinstortingen herstellen) wil nog wel wat meer zeggen over zijn motieven Wij wil den met als Duits bureau op de Ne derlandse markt verschijnen Daarom zochten we een partner We zien kansen met dit jonge bureau en deze jonge mensen AL BEKEND Direkteur Hubbers ziet grote moge lijfeheden voor wederzijdse bevruch ting Uitwisseling van personeel staat op het programma. Verstrenge lmg personeel ook in de top Dr Bausch naar Nederland dus en de VB en VB-direkteuren zullen veel in Duitsland zijn. Jan Mie iel van Buu ren (36) de artxhrector" van het bureau en Alex Gerardus vd. Burg (37) de copywriter1 wor- Rijnmond-revue andeie artsen m de praktijk eens vrije tijd krijgen die wat verder gaat dan de eeuwige en toch al zeer omstreden vervanging m het week eirde In een gezondneidscentrum s het voor de artsen ook gemakkelijker om efficient te werken hetgeen betekent dat zij alïe patiënten op afspraak kunnen ontvangen Het voordeel is hiervan dat hij met twee keer per dag tegen een rij van wachtende mensen aan kijkt en voorts er ook met langer willekeurig met de tijd van die wachtende patiënten wordt omgesprongen Van het vervelende verschil tussen ziekenfondspatiënten en particulieren is helemaal geen sprake meer Dit kan zelfs doorwerken m de receptuur wanneer ook een apotheker m de sa menwerking van zo n gezond heidscentrum worcit betrokken In dat geval is het mogelijk alle recepten te standaardiseren hetgeen weer het voordeel heeft dat de artsen bij vervanging weten welke ge neesmiddelen doorgaans gebruikt worden de apotheker van de meeste geneesmiddelen voorraad beschik baar kan hebben zodat ook in de apotheek met meer gewacht behoeft te worden en voorts ook m het voorschrijven van geneesmiddelen zelfs met meer de schijn wordt ge wekt van bevoordeling of betere dersonplaats m het hart van Om moord vlak bij het postkantoor en het metrostation Ommoord Het is een betrekkelijk groot gebouw van drie verdiepingen dat door de ge meente gezet wordt Op de begane grond zullen ge vestigd worden de schoolartsendienst de dne kruisverenigingen in Rotter dam die er met een gemeenschappe lijk team zullen opereren, een depen dance van de GG en GD onder meer met een ziekenwagen Op de eerste verdieping zullen dan de huisartsen in Ommoord gevestigd zijn Zij zullen er een gemeenschappe lijke administratielokaal hebben een gemeenschappelijke kamer voor zo naamde kleme chirurgie en een ver gaderkamer waar zij hun werkbijeen komsten kunnen houden samen met bepaalde specialisten Voorts krijgt dan iedere arts een eigen umt van een spreekkamer en een behandelakerm Verder zijn op die verdieping nog een centrale op vang een kamer voor een praktijk zuster en een klem laboratorium Tenslotte is er op die verdieping ruimte vrijgemaakt voor de maatschappelijk werker van Om moord twee physio therapeuten en een verloskundige Op de weede verdieping tenslotte komen de kantoren en werkruimten van de GG en GD die er onder meer een afdeling voor sociale psychiatrie zal vestigen. Op zich is zon gezondheidscentrum J M. VAN BUUREN art-director ROTTERDAM is een straatzar ger njk Op iedere straathoek van de binnenstad kan men hem te genkomen de tengere troubadour Pe tit Jean Jean waarachter de figuur van de poëtische 27 jarige Ruud Noorlander schuil gaat Een jaar lang heeft hij de gemeen tehjke instanties plat gelopen om een stxaatvergunmng los te peuteren In december van het vong jaar kwam de zaak rond en op de eerste zonnige lentedagen van dit jaar posteerde hij zich met zijn gitaar in hdt winkel centrum Van de gemeente heeft hij nu per missie om op straat te zingen dan wel met dien verstande dat hij om de tien minuten van podium moet verwisselen Dus zo zwerft Petit Je an Jean door de binnenstad Al is Ruud Noorlander zelf de dichter en componist van vele liedjes op zijn straatrepertoire staan vooral Engelse en Amerikaanse songs Zijn boodschap zou echter onge twijfeld. beter overkomen als hij meer tn het Nederlands zong In elk geval valt de troubadour wel bij de Rotterdammers tn de smaak Menigeen heeft al bij zijn koffer stil gestaan met alleen om te luisteren maar ook om zijn waardering in meer materiele termen uit te druk ken Tenslotte modt een troubadour ook leven JvdH den als creatieve adviseurs aan de staf m Dusseldorf toegevoegd. Gezegd dient nog te worden dat beide bureaus elkaar al goed kenden vanwege hun lidmaatschap van Mul- ti National Partners een internatio nale organisatie waarin Amerikaanse en Europese reclamebureaus samen werken Het hoofdkantoor van deze bundeling waaryij men wederzijds ervaringen uitwisselt en van eikaars kenhis profiteert is in Zwitserland. Juist deze week hielden de deelne mers m MNP in Rotterdam, een con gres met VB en VB als gastheer De verstrengeling van belangen tussen Hegemann en VB en VB is echter inniger" dan die in Multi Na tional Partners Dat blijkt al uit het voorgaande Ook betekent de fusie een bevestiging van het feit dat re clame en marketing een wetenschap is die gefundeerd te werk gaat, zich voortdurend vernieuwt en hoe langer hoe kapitaalsintensiever wordt Vol gens de partners ook al een reden waarom de kleine bureaus het m de toekomst hard te verduren krijgen. Bovendien is de concurrentie tussen de bureaus bijzonder fel Was reclamemaken vroeger een kwestie van het goede idee lebben of van de natte vinger m de lucht steken en kijken hoe de wind was tegenwoordig is marketing" het to verwoord Wat betekent het eigen lijk9 Volgens een eenvoudige maar kernachtige definitie gewoon Vra gen welke produkten de consument wil hebben Vroeger immers gingen de fabrikanten volkomen autoritair te werk Ze maakten een produkt en brachten dat Je moest het dan maar kopen Tegenwoordig gaat de reclame en marketingman al aan het werk voor dat het produkt er is Hij duikt m de geschiedenis van zijn opdrachtgever onderzoekt op de consumentenmarkt of er behoefte is aan het produkt en hoe net ongeveer moet worden. Een wetenschap die nauw verbonden is met de economie met minder echter met sociologie en psychologie Wat weer met wil zeggen dat aanvoelen en wetenschappelijk aanpakken met vaak parallel kunnen lopen EÉN BOEL Als al dat vooronderzoek dat zeer veel kost is verrncht en besloten wordt het produkt uit te brengen komt als laatste fae het visualiseren Het produkt moet aantrekkelijk zijn het moet opvallen gepresenteerd worden. Dan pas ko men de advertentiecampagnes de folders de aanbiemgen op <ie prop pen Hier zijn de mogelijkheden vele maar het doel is slechts verkopen. Voor \ervolg zie pagina 6 Pagina 3 7A ÖMSTREDEN HUISARTS TpUSIES zijn met alleen aan de orde van de dag in de industrie Ook ae voor de leek wel wat ondoomthlige reclame- wcrdd ontsnapt met aan dit verschijnsel Dat klinkt wat gedwongen maar feit is dat vele figuren int kringen van reclame- ei marketingbureaus vormen van verstrengeling voor de nabije toekomst in het belang van iet tak achten Zo denken bijvoorbeeld de firmanten van bet Rotterdamse bnrea \an Buuren en Van der Burg er over Zij namen het initiatief tot een fusie met het grote Duitse bureau Hegemann Even ter vergelijking VB en VB (naam m de wandeling) heeft een omzet van zes miljoen per jaar bestaat zes jaar heeft 30 medewerkers bel oort in Nederland met tot de grootste burea i s Hegemann heeft een o met van 110 miljoen DM bestaat 40 jaar heeft ruim 250 medewerkers en behoort tot de tien grootste van West Du tsland Waarom gaan deze oude reus en de jeugdige dwerg samen' Zo op het eerste gezicht een logische vraag Maar er zijn zeer aannemelijke redenen voor deze fusie te geven Dat bleek m een gesprek met de heren J M v Buuren en A. G v d Burg van het gelijknamige bureau en H Hubbers en dr H H. Buasch van Werbeagentur Dr Hegemann GmbH Dusseldorf frankfort, Berlijn en Hamburg JET principe van de groepspraktijk is met \an vandaag of gisteren In Ei geland kent men een dergelijke vorm sas samenwerken san huisartsen sl hon derd jaar tn Amerika waar ook specialis ten in de samenwerking betrokken zijn volgt men al tientallen jaren hetzelfde pnncipe en ook in bijvoorbeeld Zweden en Frankrijk is men al een «tuk verder dan bier In feite zou men kunnen zeggen dat I Nederland nog maar op het nippertje de I boot gehaald heeft met nu vijf officieel gesubsidieerde groepspraktijken in Neder- llaml en \oorts nog enkele grocpspraktij Iken onder auspiciën van bijvoorbeeld de fun ersitnt van Nijmegen Het Tweede- li kan erbd en Rotterdamse raadslid dr II Lamberts (soc heeft in de jaren i ijft g al in Rotterdam zuid ge) r 1 eerd (een groepsjrakt^k op te zetten omdat hij itocn al zag aanko nen dut de oude stads I delen van zuid oj den dl ur zoi der huxs- art en zouden komen te zitten II j kreeg geen voet aan de grond In I de eerste plaats vertrouwden zijn coMe- gas du initiatief nauwelijks en zagen zij (er een verkapte poging in om te komen tot een soort nationalisatie van de ge izondheidszorg. Voorts wilden de kruis- veren gingen er niet aan omdat zij het fonder het motto van vrpe artsenkeuze n et juist vonden dat bijvoorbeeld een „groen oranje babj door een „wit gele dokier" bekeken werd Dat er nu dan enige tekening komt m I *at men dan wel noemt een nieuwe vorm jtai gezondheidszorg is dan enigszins te dai ken aan de commissie-Muntendam die in 1966 al pleitte voor de nstelling van pakweg dertig groepspraktijken waarvan er dan n 1969 een J|andjevol gerealiseerd z(jn D t is te meer jammer wanneer men i wet dat er op het ogenblik in Neder i land wel 160 groepen van artsen er ook" mee zouden willen beginnen maar op dit moment financieel zoiets n et kunnen realiseren. JVDH j^IEMAND SUCCES Gee i enkele goe de oplossing ontvangen. Dan zul 'en v c let ook maar met verklappen Het plaatje ko it m ssch en nog een keer te ias yOLGENDE ZAAK. We Mijven het m de bouwkundige versieringen zoe ken. Waar en wat9 Inzenden per knefkaart onder dit motto aan RUN MOND REVUE De Rotterdam nier Postbus 948 Rotterdam voor donder dag 1, uitslag zaterdag 3 mei 1 ZESDE JAARGANG nr 16 Teks ten van Frans J v d Heijden, Jeannet te v d Hoek Kees Comelisse Illus traties van (o a Ary Groene* eld Henk Hartog Onder redaktie van Kees jComelisse l' M H HUBBERS meer dan 30 jaar DIT BLOKJE eengezinswoningen in Ommoord omvat de groepspraktuk Het huis op de hoek (recht) is ver bouwd als praktijkgebouw In de drie huizen daarnaast wonen de artsen die deel uitmaken van dit voorlopige ST. AATZ R DR. H. H BAUSCH marketing director

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1