Weer klachten over Dura- Coigiietwo Jiinge f Voor meisjes. 1 üssen tiepmasjien en telefoon worden elke middag wat boterhammetjes Daarom is het zo belangrijk wat er op zit Een plantenmargarine is natuurlijk beter. Begin er jong mee en neem de puurste van alle:Wajang. Lichtverteerbaar en ongezouten, logisch eigenlijk dat dat beter isMogen meisjes asjeblieft kieskeurig zijn? boogaard Os. P. v. Gilst naar Rwanda PHILIPS T.V. boogaard In Amsterdam kunnen ze hem al niet meer zien. Brief van D'66 aan raad scheffer Inhabé trok bijna 17,000 bezoekers I tchten over huizen in Slachthuislaan einig animo voor laatste lichtstoet m Groenoorders' gaan voetballen De luchtivegen moeten open... Balletschool geeft twee uitvoeringen Richard Brummer k oninginnedag in etliel en Groenoord Carillonbespeling Duizelden Kop'©n toïi Intree in Maasland Ds.A.Jörg spreekt over „de toekomstf9 Geslaagde uitvoering Te Deum Laudamns ottëRDAMMER WOENSDAG 23 APWI 1969 4 &t«°# 4? van v modehuis Duizenden- "kw nnen zich NU BIJ BOOGAARD met inruil 498 Richard Brommer De laatste tijd is Richard Brummer in zijn Amsterdamse zaak niet meer te vinden. Hij is nu steeds in Rotterdam, Om de opening voor te bereiden van zijn nieuwe zaak aan, de Lijnbaan. (In 't voormalige pand van Eckhart). We houden niet van overdrijven, maar het wordt een voortreffelijke zaak. Met uitmuntend goed. Met een unieke indeling in maatgroepen. Met een coffee-comer. En met een ongekende service. Kortom een zaak die, zelfs in Rotterdam, gezien mag worden. Over enkele dagen. Pagina 5 '1A se. Püle. door over ïnwei 2o ra[ orden ^oos. wijre ^e- werd uurd_ P de Dsv voor 'aag- «ge. yan één onzer verslaggevers) trttlEDAM Er zijn .pnaeuw «Te klachten over de Dura-Coig- r1? woningen aan de Parkweg, fjf' Grootstraat, Van Mar- IrUwat en Storkstraat In d< wijk art3. De plaatselijke afdeling I n'66 heeft het nu voor de bewo- frï; «an deze hulzen opgenomen en K met een oper brief gewend tot If «.meenteraad. D'66 deelt mede dat Ij woningen zeer vochtig zijn en de le ners behalve veel verdriet, ook r;ra kosten geven in de vorm van Crriieawen van beschimmelde vloer- een nog niet zo lang gele- KDMHTtwwtg 57 vitcrdlngn SCHIEDAM Df dit weekeinde af mioteo Inhabé 1969 heeft in totaal 18576 bezoekers binnen de poorten van de sporthal Margriet gehad, D< 15.000e Zoekster was mevrouw B, Barkey- i' Vin ScMjnde. die een vouwfiets kreeg Inuftboden. Hel is zeker dat de In- I jubé 9"0 doorgaat Alle deelnemers I m de dit Jaar gehouden beurs hebben reeds geboekt voor volgend jaar, ter- 1^1 dsarnaast zicfc ook reeds andere iebsgstellenden hebben gemeld. JUtUUrUjk PLATENBONNBN 1IALEN" bij G. P. VAN DAALEN JR. (Van een on2er verslaggevers) SCHIEDAM Er is op de bcgro- ting geld beschikbaar voor het opk- szppen van de huizen in de vroegere Hein Babberspolder, de veelbespro ken witte huizen in »de Slach- thuisiaan en naaste omgeving. Deze 128 wonbigen die in 1948 zijn ge touwd vertonen ernstige gebreken. De witte kleur op de stenen brok kelt af, de stenen schuren, terwijl «ok binnenshuis wel het één en ander op de toestand is aan te merken. Wethouder M, J. M. van Kinderen, Se de portefeuille woningdienst en ter djn beheer heèft, had het er gisteravond niet gemakkelijk mee, •oen een grote deputatie, hem op de inspraakavond van het college van B. en W. in het wijkcentrum scherp on dervroeg over de toestand van deze gemeente woningen. Wethouder Van Kinderen zei ech ter dat deze zaak zijn aandacht had en dat er naar methoden wordt ge tocht om het uiterlijk van de huizen een leschaafd aanzien te geven, ter wijl ook binnenshuis de nodige voor dringen zullen worden aangebracht Ook de bomen in deze zgn, Slach- thuiswijk, die enige tijd geleden zijn gerooid, zullen weer „op peil" wor den gebracht. SCHIEDAM De koninginnedag- yienng in Kethel begint dit jaar op "tt Piein voor de hervormde kerk - et Noordeinde. Daar komen de sriingen van alle Kethelse scholen °m negen uur 's ochtends samen voor *n aubade, onder leiding van de iteer P. Beekman. „St. Radboud" tongt voor het muzikale gedeelte. «rvoigens maken de leerlingen Kn mars door Kethel en Groenoord, jaarna de kinderspelen worden ge- touden. Voor kinderen in Kethel op j~ Leeuweriksingel en in de Koe- üoeksiaan en voor kinderen in Groe noord op het Joh. Straussplein. Radboud gaat ook nog een mars waken door Kethel-Groenoord, waar- 33 's middags de christelijke gym- "®uekvereniging „Animo", voorafge gaan door de drumband, vertrekt toor een mars vanaf het Joh Straus- ™ein- 's Middags is er straattekenen joor Idnderen op het plein van de "ST- Sekkerssdhool aan de Eduard y3R Beinurniaan. 3 Avonds wordt een lampion-op- tocht voor de kinderen van Kethe! en roenoord georganiseerd die om acht var: start gaat op het Joh. Straussplein. SOtfEDAM (essen van nuiöiWKl- er: )ndustriesch>x>l voor Ag?®1» en omstreken aan de Prins Mau- worden .gehouden op woensdag t^rtyyaderdag 24 april, la liet schoolge- •vf«w Inen "«recht van halt drie tot 1 «jx en van zeven tot negen uur. den „wens-in" van D'66 in Nieuwland hebben de bewoners klachten geuit over de toestand van hun huizen. Enige Ieder van de werkgroep Ge meentepolitiek van D'66 zijn toen op onderzoek gegaan waarbij men zich beperkte tot klachtenover vocht. Het verslag van dit onderzoek krijgt de gemeenteraad in de eerstvolgende bijeenkomst, volgende week maan dag, als ingekomen stuk op tafel. Er bestaat volgens het verslag gro te tevredenheid over de wijze waarop de klachten worden behandeld. Uit het. verslag blijkt echter ook dat bij een dee! van de bewoners klachten blijven bestaan en dat het voortdu rende moeten ventileren door veel bewoners als een bezwaar gevoeld wordt. D'66 komt met vier voorstellen om het woonsenot van de bewoners te veraangenamen. Zo willen zij de aan leg van centrale verwarming door de gemeente. Uiteraard staat hier dan een huurverhoging tegenover. Verder wordt gevraagd of het in principe mogelijk is om extra stookplaatsen te maken wanneer de bewoners dit zou den wensen. De buitengevels worden hierdoor niet verfraaid, maar het woongenot lijkt D'66 belangrijker dan het aanzien van de wijk. Verder vraagt D'66 iets te doen aan de wan den van de douchecel die het vocht niet opnemen. Het verslag besluit met de opmer king dat het wenselijk zou zijn de gemeentelijke woningdiensi inlichtin gen te laten inwinnen bij artdere ge meenten waar nieuwere versies van Gezonde Sü iorr e te koop SCHIEDAM Zaterdag 3 mei zal door de straten, weer de traditionele lichtstoet trekken. Een lichtstoet, waarvan de belangstelling dit jaar minder is dan anders. Men wijt dit aan de hoge kosten waarmee de plaatselijke middenstand toch al wordt geconfronteerd en het wegblij ven van grote wagens van Wilton Fijenoord en de werf Gusto. Het de- filé langs het stadhuis voor burge meester H. Roelfsema en andere ge nodigden begint om half tien. Daar na gaat de stoet verder richting Nieuwland en Scheidam- west. Om kwart over tien wordt de lcihtstoet op de Nieuwe Haven ontbonden. De prijzen worden op 20 mei uitgereikt De VNFG, die ook dit jaar de lichtstoet organiseert, verwacht dit jaar voor het laatst een lichtstoet wordt gehouden. Men denkt voor 1970 aan een stoet overdag, die de vorm moet krijgen van een soort bloemencorso. SCHIEDAM De viering van be vrijdingsdag. op 5 mei, zal dit jaar aileen opvallen door carillonvespe- ling door stadsbeiaardier Cor Don. Hij bespeelt het carillon van de St Janstoren van tien tot elf uur. Hoe- wel 'net nog een jaar duurt heeft de Vereniging Nationale Feest- en Ge denkdagen nu reeds de plannen op papier voor de 25e herdenkingsdag van de bevrijding. Zo zullen alle wa tersportverenigingen mee doen aan een grote gondeltocht door de binnen havens. Verder denkt men aan een grote sportuitvoering, terwijl ook de sectie toneel van de SChiedamse, Ge meenschap aan een uitvoering denkt waaraan alle toneelverenigingen hun steentje kunnen bijdrage. Verder komt er een gezelligheidscircuit dat van de Hoogstraat over de Broers- vest en de Lange Kerkstraat weei op de Hoogstraat terug komt. In ieder geval staat vast, dat het bevrijdings feest vier dagen zal duren. fa jarig Een goud-eerlijke plantenmargarine, datis betervoor 'n mens. SCHIEDAM De wijkvereniging „Groenoord" heeft voor de bewoners van deze wijk een voetbaltornooi ge organiseerd. Het schoülvoetbaltomoöi wordt gehouden van 5 tot en met 14 mei Het tornooi voor de uderen, „buikjestomoot") wordt van 19 tot en met 28 mei gespeeld. De handballers komen aan de beurt van 2 tot en met 10 juni. Op zaterdag en zondag wordt niet gespeeld. Alle wedstrijden, die om zeven uur beginnen, worden gespeeld op het terrein dat wordt begrensd door de Laars van Bol'Es. de Churchillweg en de Valeriusstraat. yLAARDINGEN - De luchtwegen moeten open... Dat zou een kreet kunnen zijn voor vrij luchtverkeer. Alsof u en ik daar iets aan kunnen doen. Het kan ook betekenen: iedereen moet vrij kunnen ademhalen. Dat is niet minder een kreet; het is zelfs een hele grdte deur in trappen. Daar kunnen we mis schien alleen in die zin iets aan doendat we anderen het leven dragelijk maken. Toch kunt u er in letterlijke zin ook wel iets aan doen... aan dat lucht geven, aan dat open houden van luchtwegen. Echt ivaar? Ja echt waar. Dat doet u namelijk als u meedoet aan de Kollekte van het Nederlands'Ast mafonds op zaterdag 26 april 19611. U strijdt dan mee tegen de ast maeen volksziekte zo u weet. Duizenden lijden eraan, duizen den kunnen niet vrij ademhalen, duizenden luchtwegen zijn niet open. Uw geld geeft deskundigen de kans om die duizenden lucht te geven. Mogen zij op u reke nen? Jartelijk dank. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Theologisch kan didaat P. H. van Gilst uit Den Haag verbindt zich zondag 27 april aan de gereformeerde kerk van Rotterdam voor het zendingswerk in Twanda. Hij vertrekt volgende maand naar. dat land. De heer Van Gilst (29) werd gebo ren in Den Haag en studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in juli 1967 kandidaatsexa men deed. In december van hetzelfde jaar volgde het préparatoir examen voor de classis Zutphen en een jaar later voltooide hij aan het Zendings seminarie van de Gereformeerde Ker ken in Baam de opleiding tot mis sionair predikant. Ds. P. Popma van Zutphen, bij wie de heer Van Gilst enige tijd stage heeft gelopen, verricht zondag de be vestiging in de Bergsingelkerk in rot- terdam, De dienst begint om tien uur, Dezelfde avond om zeven uur doet ds. Van Gilst intree in de gerefor meerde kerk van Maasland. De zen dende kerk van Rotterdam verricht het zendingswerk in Rwanda na melijk in samenwerking met de an dere gereformeerde kerken in Zuid Holland-Zuid. Aan de bevestiging en intree gaat donderdag het peremp toir examen van de classis rotterdam vooraf. Ds, Van Gilst gaat in Rwanda les geven aan de protestantse leerlingen van enkele staatsscholen, die hoofdza kelijk rooms-katholiek zijn georiën teerd. Tevens wordt hij belast met de leiding van een jeugdhuis voor internaats-leerlingen, dat overigens nog in aanbouw is. SCHIEDAM De zes beste jongens en zes beste meisje-v bij de kinderspelen In de diverse stadswijken op koninginnedag krijgen woensdag 7 mei de kans te bewij zen. me de beste tekenaar van Scltiedam is. Overigens gaat het hele gezelschap, dat uit 72 man bestaat, op een nader te bepa len datum een dagje uit naar Noord-Bra bant. VLAARDINGEN Ds. A. J. Jörg uit Den Haag zal donderdagavond 1 mei om acht uur spreken in de bo venzaal van de Rehobothkerk over het onderwerp „Wat gaat ons de toe komst aan". Iedereen die interesse heeft voor dit gespreksthema is van harte welkom. Binnenkort zal van de hand van ds. Jörg een bundel verschijnen, waarin onderwerpen worden behandeld als De Toekomst als uitdaging en op dracht: De robot, computer en auto matisering: De veredelde mens, ge boorteregeling en degeneratie; Kern energie, spookbeeld of zegen Deze bundel zal op de bijeenkomst ter sprake komen SCHIEDAM De jaarlijkse kampi oenschappen voor schutters aangesloten bij schietverenigingen worden gehouden op maandag 23, dinsdag 23 april en don derdag 2 en en zaterdag 3 mei, Sr wokK uitsluitend met iuchtbukser;. geschoten in de „Korenebeursv. De schietwedstrijden voor de burgerij worden in het kader van de Koninginaedagviertag op 30 apr'i van 3.S0 tot io uur 's avonds 1® de Korenbeurs gehouden. Op donderdag 1 mei wordt er 's avonds eveneens in de „Korenbeurs" door de burgerij geschoten. Schiedamsewe.g 41 - Van.. Htfgervclorpioan 33 Korte Hoog tradr 1 5 i:*>: Cv CCCCCCvCCCCCCvCCvVoVoVAV.VoV Extra kóóp tijd; dinsdag de gehele dagen vn j da g avond (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdag en za terdag geeft de Vlaardingse Bal letschool in de Stadsgehoorzaal de jaarlijkse uitvoering. Ook nu weer is een uitgebreid programma opgesteld, dat door de leerlingen van deze school zal worden gepresenteerd on der leiding van mevrouw M. Ju- deis-Kemeny. De eerste uitvoering begint vrij dagavond om acht uur, zaterdag ge volgd door het tweede optreden, 's middags om twee uur. (Van onze correspondent) MAASLAND Zaterdagavond gaf de christelijke zangvereniging „Te Deum Laudamus" onder leiding van haar dirigent de heer Otto de Vaal en met medewerking van de harmo nievereniging „Kunst na Arbeid" van Maassluis onder leiding van de diri gent A. L. Glotzbach een uitvoering in de hervormde kerk. Er werd een mooi programma afge werkt, dat aandachtig werd beluis terd. Het geheel werd besloten door koor en orkest met Ambrosianischer Lobgesang van Gebhardt. O HOEK VAN HOLLAND Het twaalf tal van de Hoekse Sport Vereniging heeft de voorlaatste wedstrijd in de korfbalcom petitie met 24 verloren van naamgenoot HSV uit Den Haag. Het veldspel van de Haagse club was zwak. De afwerking in c!e aanvsj was echter doeltreffender dan dat van HSV. Zaterdag wordt de laatste com petitiewedstrijd gespeeld tegen Dubbel zes

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1