IKWOON ■Sluis Kunstkring „Cultura werkt met Smashing Fellows samen Schots en scheef door Schiedam 1 Laatst zei Iemand dat je voor Royal Club Tonic vee! meer betaalt dan voor gewone toni c bmm Royal Club "Indian Tonic Graven naar rivier achter Grote Kerk D. Mast is naast een goed dammer nog zoveel meer VLAARDINGERS Beroepsspelers naar Schiedam Gewond bij oversteken \joen ffjoulijn Burgerlijke stand f i 5 Quinine ENERGIEK KAMPIOEN SCHEIDSRECHTER CORRESPONDENT Fen kunst om meubelen hij elkaarte laten passen. En bij mij. Advies van jMeijs effectenkantoor naar Slavenburg (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De algemene Schiedamse kunstkring „Cultura" en de Schiedamse sportverenigisg „The Smashing Fellows gaan samenwerken. Deze unieke samenwerking komt echter niet tot stand op het sportveld maar op het toneelpodium. Filiaal drogisterij Bos is heropend Begrijpelijk. Royal Club Tonic is ook zo goed. En toch is de prijs maar 75 cent voor een grote fles. Plan van historicus ooo* VLAARDINGEN Dirk Mast zet de stenen op het dambord. Hij neemt zelf wit, maar haalt de eer ste twee rijen weg en zegt; „Zo, neem maar een voorsprong". Ik protesteer en hij zet de stenen weer netjes in het gelid. „Goed dan, hard tegen hard". Binnen de vijf minuten heeft hij mij van het bord geveegd en dat terwijl een normale wedstrij'd onge veer vier uur duurt. Dirk Mast is niet voor niets damkampioen van Vlaardingen. Subsidie gevraagd voor verbouwen van Obadja Een kostuum is een kostuum, nietwaar? Niet waar. gpTTERDAMMER Pagina 3 2A DONDERDAG 24 APRIL 1969 TÜïtcMJNBMN 21 TEL 010/11»» ROTTERMM Ï2SÜ M AflKTSTR STEL070/116162 DEN HAAG iStMTsl WL 030/1891» UTRECHT gOTKM TËLÖ3Ö/1891» UTRECHT "TEL 05700/12411 DEVENTER f f BOTTERDAM De negentienjan- Le scheepsmaker Theo Tienstra uit 'Souburg rende woensdag voor een l hUS langs de rijbaan op om een tram |te kunnen halen. Hij werd aangere- -den door een personenauto en met f het hoofd op de stoeprand gegooid. «De jongen ts met liersenletsel naar het Dljk2lgtziekenhuis gebracht. De 'personenauto is in beslag genomen l dmdat deze met was verzekerd. ROTTERDAM De direktie van Slavenburg's Bank heeft meegedeeld dat zij het aandelenkapitaal van J. A. Meijs Effektenkantoor n.v. te Breda heeft verworven. De zaken van dit bedrijf zullen worden geïntegreerd m het kantoor van Slavenburg's Bank te Breda. De heer J. G. J. H. Meijs zal worden benoemd tot mededirec teur van dit kantoor, terwijl de heer J A Meijs zal optreden als adviseur. ROTTERDAM De 41-jarige beursbediende J. W. Wegeman uit de Jenchostraat is woensdag in het kan toor van de Ver. Effectenhandel in f het Beursgebouw aan de Coolsmgel den. Om de cultuur van Schiedam wat leven in te blazen gaan beide vereni gingen samenwerken om beroepsge zelschappen naar Schiedam te halen. Als eerste in de rij komt het cabaret l.urelei niet o.a. Adèle Bloemendaal en Gerard Cox aan de beurt. Op zaterdag 10 mei begint deze voorstel ling om kwart over acht in de grote zaal van Musis Sacrum. „Cultura" had al enige tijd het plan om beroepsgezelschappen naar Schiedam te brengen. Wel is er enige tijd samenwerking met de Vlaar- dmgse Kunstkring, wat resulteert In voorstellingen m de Stadsgehoorzaal, maar Schiedam heeft al enige jaren geen beroepsgezelschappen meer bin nen de poorten gehad. Dit is te wijten aan het zalenpro- bleem. Het Passage Theater is al lang niet meer beschikbaar voor to neelvoorstellingen, terwijl geen an dere gelegenheid beschikbaar is. De heer X X F. Morel voorzitter van „Cultura" stelt het zo. „Wij vin den dat er nu iets moet worden ge daan, terwijl de Schiedamse Gemeen schap, dat zich het overkoepelend or gaan noemt het hele culturele leven van Schiedam, stelt dat er eerst een zaal moet komen". Cultura vindt, volgens de heer Mo rel, dat de Schiedamse Gemeenschap zich in culturele zakten te passief opstelt. Hoewel Cultura en TSF ga rant staan voor het verlies dat even tueel op deze avond zal worden ge boekt, m Musis Sacrum is plaats voor ongeveer 550 bezoekers, hoopt men dat de zaal vol zal zijn. ROTTERDAM Na een ingrijpen de verbouwing is vandaag donder dag het filiaal van Bos' Drogiste rijen aan de Vierambachtsstraat 17 heropend. Door het magazijn achter de wmkel bij de verkoopruimte te trekken is die ruim tweeëneenhalf maal zo groot geworden. Het interieur is licht met als don kere toets een donkerrood plafond. In toonkasten langs de beide lange zij wanden staat de gehele collectie overzichtelijk opgesteld, wat de keu ze van de klant vergemakkelijkt. Op de etalages zijn spotlights ge richt die het getoonde goed doen uit komen. Het hoekje met make-up-ar- tikelen voorm de winkel, een uitstal- hngskast m het midden en het ge deelte voor geneesmiddelen achterin maken de inrichting, die opvalt door de grote variatie van de artikelen, compleet. De verbouwing die acht weken heeft geduurd, is uitgevoerd door Benschop te Loosduinen. De winkel is tien dagen gesloten geweest. Overigens hebben beide verenigin gen kritiek op burgemeester en we thouders van Schiedam. „Wij trach ten het culturele leven op gang te brengen en als antwoord moeten we twintig procent vermakelijkheidsbe lasting en twaalf procent BTW beta len", zegt de voorzitter van TSF 3. Degreef. Op deze manier ontvangt de gemeente Schiedam 500, terwij! misschien het tekort van die avond f 500 zal bedragen. De organisatoren hopen echter nog steeds dat beide verenigingen het reeds gestorte bedrag aan vermake lijkheidsbelasting zullen terugkrij gen. Na afloop van het programma is er bal tot drie uur. De dansmuziek zal worden verzorgd door het kwartet Jack Redler. Kaarten voor dit evene ment (de toegangsprijs bedraagt 6,50 en 5,50) zijn overal in Schie dam verkrijgbaar. SCHIEDAM Zaterdag 26 april geven het Collegium Musicum Amsteiodamense o 1 v. Toon Vranken. het Amsterdams Blaas-trio en Jan Jonge pier. cantor orga nist van de Grote Kerk in Purmerend, een concert in de aula van het Stedelijk Museum aand e Hoogstraat. Er worden werken uitgevoerd van Hdndel. Mozart, S we-li nek en Stanley. H«t concert begint om kwart over acht. Van S mei tot 2 jtrnl wordt in het Stedeliik Museum een tentoonstelling ge houden van werken van de Japanse schil der Minom Agata. De expositie wordt vrijdagavond 2 mei om kwart over acht geopend. - i VLAARDINGEN De stadsarche- oloog van de gemeente Botterdam, de heer C. Hoek, die nauw betrokken is bij het onderzoek van de bij de restauratie van de Grote Kerk op de Markt gedane oudheidkundige vondsten, wil tijdens de aanstaande ,fk vind niksdoen maar niks Dat spelletje was een grapje. Hij had me eerst voorgesteld tegen z'n doahtertje Marijke van elf jaar te spelen, maar daar trapte ik met in. Als je toch verliezen moet, dan van een echte kampioen. Hij had geloof ik niet zo'n zin in dat spelle tje. Tien minuten geleden nog probeerde hij leerlingen van de Ds. Stoppelaarschool de fijne foefjes van de damsport bij te brengen. En nu weer dammen, maar dan tegen een prutser? Toch doet hij het zonder protest. Zo is hij, een merkwaardig man. Behalve een goed dammer is hij zoveel meer. Hij voetbalt drif tig met al z'n 45 jaren, hij oefent voor de diverse tnmdiploma's, speelt orgel en is bo vendien bekend als correspondent van een stuk of wat in Vlaardingen verschijnende dag bladen. Ze vragen hem wel eens waar hij al die energie vandaan haalt. Na een volle dagtaak, wanneer anderen zich huiselijk bij de televisie nestelen, zet hij zich energiek aan een van zijn vele bezighe den. Zijn vrouw zegt. „Hij kan gewoon niet stilzitten. In al die jaren dat we getrouwd zijn heb ik 'm nog geen boek zien lezen De krant leest-ie heel vlug eventjes door Vroe ger sloopte hij fietsen m en uit elkaar, liep hij het huis rond op zoek naar karweitjes om maar wat te doen te hebben." „Ik vind niks doen maar mks", zegt hij. „Iemand heeft eens gezegd dat je alles berei ken kan, als je maar wilt. Dat zinnetje heb ik goed in m'n oren geknoopt. Ik hrh aan wei nig slaap genoeg. Het orgelspel is eigenlijk m'n grootste hobby, maar ik heb er zo weinig tijd voor. 's Nachts om een uur of een, voor dat ik naar bed ga, speel ik een half uurtje en 's morgens om half zeven ook." Hij heeft sinds kort een elektronisch orgel en wil het spelen koste wat het kost onder de knie krij gen. Onlangs kon men met grote koppen in de krant lezen dat Ihij kampioen dammen van "Vlaardingen was geworden. Het bericht had hij zelf gemaakt. „Ja, ja, hoor je dan. Je hebt het bericht zeker zelf geschreven, en dan la chen ze maar wat. Ze begrijpen niet dat ik het om de propaganda voor de damsport doe. Ais er één bescheiden is, ben ik het wel." Zijn vrouw: „De mensen, denken dat hij zelf die grote koppen boven het artikel zet, maar dat doen de journalisten. Hij schrijft alleen het verhaaltje." Dirk Mast werd 45 jaar geleden m Schie dam geboren Hij was twaalf jaar toen zijn vader hem dammen leerde. Op veertienjarige leeftijd trad hij in dienst van de gemeente Schiedam als ambtenaar bij de energie- en waterleidingbedrijven. In 1955 ging hij naar Vlaardingen, waar hij hetzelfde werk deed, maar tegen een hoger salaris. „De mensen hier zijn anders. De sfeer is beter. Op de zaak zijn ze veel jovialer m de omgang, soepeler en dat werkt prettig. De omgang met collega's en superieuren doet zelfs Amerikaans aan. In Amerika noemen ze elkaar bij de voornaam, zeggen ze: meneer Dirk en meneer Roif. „Kijk, voor mij is bijvoorbeeld de burge meester net eender als mijn buurman. Dat is toch zo? Het zijn allebei mensen, nietwaar? Soms hebben mensen twee gezichten. Op het werk doen ze vriendelijk en aardig, maar op straat lopen ze je hooghartig voorbij. Zulke mensen horen eigenlijk met thuis m deze maatschappij." Zijn vrouw: „Ras maar op, want straks denken ze nog dat je socialist bent." Hij: „Ik weet niet wat dat betekent. Politiek interes seert me niet. Ik heb geen. tijd om me daar mee te bemoeien." Wanneer hij in het verleden duikt, komt allereerst de oorlog ter sprake. „Toen ik acht tien was werd ik in Duitsland te werk gesteld. Weet je dat ik daar nog scheidsrech ter ben geweest m internationale wedstrijden als Frankrijk tegen Rusland en Rusland te gen Holland? Allemaal dwangarbeiders. In Schiedam heb ik m het eerste elftal van HBS gespeeld en het zelfs een keer gebracht tot het selectieteam voor het Nederlands elf tal." Zijn vrouw interrumpeert lachend: „Je was toen zo zenuwachtig en deed van zulke domme dingen. Ik geloof dat je zelfs m eigen goaltje hebt getrapt." Hij ontkent het: „Dat was in die belang rijke wedstrijd HBS tegen DVO. Ik speelde toen vaak op de keeper terug en hij begreep me een keer met en toen werd het 22, waarmee het kampioenschap onze neus voor bijging. Ik heb het nog jaren moeten horen." Scheidsrechteren doet hij niet meer, sinds hij twaalf jaar geleden door een speler, die hij wegens een overtreding het veld had uit gestuurd, bewusteloos werd geslagen. „Voor mij was de lol eraf. Die voetballer wachtte me op en sloeg me met een dreun neer. Een oog zat dicht en m'n neus bloedde, maar het heeft hem veertien dagen zitten m de gevan genis en levenslange schorsing gekost." Zijn vrouw: „Die zaterdagavond werd Ma rijke geboren. Hij wilde zijn bed niet uit om de dokter te waarschuwen. Zijn oog had alle kleuren van de regenboog. Hij zei: je haalt de dag wel. Bij mijn andere twee dochters was het namelijk ook met zo vlot gegaan Nou, hij moest er wei uit. Het was half drie en vijf minuten voor vijf werd ze geboren." De klap van de voetballer heeft Dirk Mast eigenlijk het correspondentschap ingeslagen. Hij floot niet meer en kreeg zodoende meer tijd, die onmiddellijk moest worden benut. Gratis leverde hij de kranten damverslagen. Een krant is een tekstmoloch, een kopijvre ter. Het duurde daarom niet lang of hij werd correspondent van diverse bladen, waarvoor hij meer deed dan alleen het sportnieuws. Allereerst werd hij correspondent van het dagblad Trouw voor drie cent per regel. „Je kon zoveel schrijven als je maar wilde. Met mijn broer in Schiedam hadden we samen een pagina te vullen en dan was het een strijd wie de meeste ruimte volschreef." Korte tijd later werd hij medewerker van De Rotterdammer en al gauw maakten ook an dere bladen aanspraak op zijn activiteiten. Elke dag brengt hij een bezoek aan voor lichtingsambtenaar X C. Spruyt en dat geeft wel eens aanleiding tot amusante dialoogjes: „Zo meneer van dagblad Trouw, De Rotter dammer, Het Vrije Volk, Het Rotterdams Nieuwsblad en De Tijd-Maasbode". „U ver geet Het Rotterdamsch Parool, de Torenkij- ker en het clubblad van de Vlaardmgse Dam vereniging", zegt Mast dan. En tegen mij: „Ik schreef vroeger voor het geld, maar het is een hobby geworden. Ik zou het niet graag willen missen. En wat ik heel belangrijk vind is, dat mijn vrouw haar volle medewerking geeft. Ze heeft nooit aanmer kingen als ik erg laat thuis kom. Het mooiste van haar Is wel, dat ze altijd be langstelling toont, meer dan ik voor haar werk. Zij: „Nee, dat klopt. Naar de vaat vraag je nooit." bouwvakantie graafwerkzaamheden verrichten ten zuiden van de Grote Kerk op de Markt gedane oudheid kundige vondsten, wil tijdens de aanstaande bouwvakantie graafwerk zaamheden verrichten ten zijden van de Grote Kerk. Bedoeld wordt het terrein achter de Dayer. De bestaande bebouwing is daar' inmiddels weggebroken. Volgens de heer Hoek ter beschikking staande gegevens liep daar vroeger een rivier tot aan de terp, waarop de Grote Kerk is gebouwd. Op die plaats moe ten zich resten van woningen bevin den, die uit ongeveer 1100 dateren. Voorts heeft de heer Hoek ge vraagd een onderzoek te mogen instellen naar de resten van de boer derijen „de Klattenburg" en „Steen huizen". De terreinen waarop deze voormalige boerderijen hebben gestaan, liggen in het gebied waar in de toekomst de weg zal komen te liggen van de Burg. Pruissingel naar Schiedam langs rijksweg 20. De Rotterdamse stadsarchtoloog zal het op prijs stellen, indien de gemeente een deel van de aan het onderzoek verbonden kosten voor haar rekening wil nemen. B. en W. stellen daarom de gemeenteraad voor f 2.500 beschikbaar te stellen voor dit doel. Het voorstel zal volgende week vrijdagavond in behandeling worden genomen. VLAARDINGEN De christelijke jeugdvereniging „Liefde en Vrede" heeft na rijp beraad besloten voorlo pig nog niet over te gaan tot nieuw bouw, maar het verouderde jeugdge- bouw Obadja aan de Calienburgh- straat grondig te verbouwen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. In verband met deze plannen heeft het bestuur bij het college van B. en W. een kostenraming ingediend met het verzoek subsidie te verlenen. Het bestuur heeft tevens een aanvraag om subsidie ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland. De totale kosten van verbouwing en inrichting zullen meer dan 130 000 bedragen. De gemeente kan volgens de „Bijdrageregeling ge bouwen jeugdvorming" een krediet verlenen van f 27.420. B. en W. stel len daarom de gemeenteraad dit be drag beschikbaar te stellen. W' voor ae modebewust' man j onopvallend opvsllcnd langenhorst 253, r'dam-zuldwijb vrijdagsavonds tot 9 uur SCHIEDAM Geboren: Robert, z v H A C Dingenouts en H. J Heljman, Mart- nus H C, z v C H. M Ames en S Lam- mers, Ramon, z v A. Ros en J Bosman, Edwin P H G, z V P. M. de Bruin en A. Visseher. Robertas B M, z v J. W. M. van Dorsten en W J van Hsttem, Marco G, z v N J. H. Beuman en J. HM Vermeu- LEN, Sandra, d v D van Tol en M, ZuIJ- dam, Marco, z v W. Lans en A Onver wacht, Brigitte, d v A J. H. J. Gudde en J J van Til, Mulatthi M. d v A. Achmad en A J Postma Overleden: A J. Troost, 87. vlaardingen Geboren: Thea Johan na dv G J 't Lam en T A Blom Kraanvo- gellaan 50: Monique dv D Lijenga en J van Dam Prof Rutgersstraat 218: Mireille "ïvette dv B poublon en G van Casand Spechtlaan 412. Marco zv C de Groot en L C Hoogland Maassluis Joubertstr 26 rd; Peter zv a van der Houwen en E L van Iperen v Oldenbameve str ab: Alida dv J Trommel en C M vroegindeweij van Kinsbergenplaais 16: Erik Peter z v J JJ Trooster en A P Engels Rich Holstraat sz: Mare zv L C van. Eljck en C S M Mol Maassluis Oleanderst-aat 20; Bernardus Antonlus zv B A Schüderpoort en I J Wllderom Maassluis Burg Bomtsseplein 15: Marcct zv G van Veen en N van Wierlngen Schledamseweg 166;c Marcel Pieter zv P Struijs en M J Pronk Maassluis van Sco- relstr 34 Overleden: Wilhelmus Gerardus Vink 75 Getronwd: William Richard Ernst Claasz Coockson 29 en Henrietta Theresia Schu bert 19. T AATST was ik op kruistocht tegen de spoorwegen. Maar de RET ontkomt ook ruet san mijn (kleine) toom. Over de service ben ik niet geheel tevreden. In dit geval gaat het ook al over de kaartver koop. Er zijn namelijk 's avonds na zeven uur geen metrokaarten te koop. Op het stationsplein, bij CS, staat een voortreffelijk gebouw, ook al zeshoekig. Daar is het de hele dag druk met de kaartverkoop. Een of twee RET-mannen helpen er vlug en vriendelijk. Allemaal best, maar 'a avonds kun je er niet terecht. Ja, zult u zeggen, beneden zijn er auto maten. Inderdaad, die zijn er. Maar je hebt er zo weinig aan als je geen gepast geld hebt. En automaten, die papiergeld wisselen, heb ik nog niet gezien. Dat overkwam me laatst op een avond. Ik stond met een papiertje in mijn- handen, maar zonder metro- kaart En ik wilde toch wel met dat vervoermiddel mee. Maar ik was ge dwongen terug te gaan naar boven, om te ontdekken dat het kantoor dicht was en mijn nood te klagen bij de RET-heren in de wachtkamer. Daar bleek begrip. Men. verwees me naar een buschauffeur, die ge lukkig vlot kon wisselen. Maar zo moet het toch niet, dacht ik. Dat is weinig gastvrij en dienstbetonend. Zou het nu zo vreemd zijn de plaatskaartenkantoren tot „einde dienst" open te hemden? Of'en wat wisselautomaten te plaatsen? Het zijn maar vragen natuurlijk. En ze hebben alleen nog maar be trekking op de grote stations. De kleine hebben niet eens loketjes, dat zou ook wel wat veel zijn gevraagd. Moet ik aannemen dat de RET aan neemt dat iedereen voortdurend portemonnees boordevol wisselgeld heeft of voorraden kaarten? Zo is het natuurlijk met, r.etzomin als er veel mensen met sloffen sigaretten tegelijk rondlopen. tpNFIN, het zijn allemaal leerza- me voorbeelden. Voor publiek en vervoersautoriteiten hopelijk. Sr is nog veel te verbeteren. Voordat we een echte wereldstad met een grote metro bezitten kunnen we misschien wel op elk tijdstip en overal kaarten uit automaten halen of aan loketten kopen. Dan zal het misschien in de me trotremen met meer zo merkwaar dig ruiken. (Ik weet niet wat voor geur het is, maar prettig vind ik het niet.) Zijn er misschien eens wat prettiger trappen, in plaats van die steile dmgen, waar veel ouderen moeite mee hebben. Of gaan we uitsluitend via roltrappen er in en er uit? En zouden er dan ook telefoons zijn in de metrostationtunnels, die het doen? Je moet zulke apparaten namelijk op veie momenten met een lantaarntje zoeken. De meeste zijn kapot, vermeld door allerlei merk waardige „RET-klanten". Vermoede lijk baldadige jongeren. Want dat is natuurlijk het nadeel van die open baar toegankelijke tunnels. Iedereen komt er dan ook en lang niet altijd om alleen maar naar en van de trein te gaan. Kennelijk vaak ook om de tijd te doden. Dit is een zaak voor de politie. Er zal meer toezicht moeten komen. Je zou haast gaan denken aan: een agent per station! Nee, dit is geen gemopper om het mopperen. Maar het zijn de kleine dmgen soms die een geheel „leef baarder" kunnen maken. En het streven naar meer „kwaliteit van het bestaan" verdient in een stad uit Rotterdam en een gebied als 84J&- mond echt wel op de voorgrondt te staan. Ik vind dat dit nog niet gt* noeg gebeurt. Er kan best wel wat meer aan dacht zijn voor die kleine narighe den. Want soms zijn ze met weinig kosten en moeite op te lossen. Mag ik u tot slot uitnodigen mij te schrijven als u ook van die pro bleempjes ontmoet? Laat de „Lijn" mede ais een ktechteüboek en een ideeënbus fungeren. Ook daarvoor is deze rubriek bestemd! t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1