twee dagen POLYESTER halve prijs Padvinders vieren hun Sint Jorisdag m "oS*eS Stijgend bezoek aan Vlaardings Visbank DAF44, z i j n geld dubbel en dwars waard gebreken afgekeurd ij oosjott 'e* AGENDA 498,- boogaard ■lw:i Burgerlijke stand ^br. V. tl. Hlllst WCgCng m mostert m m m Vroeg of laat zult u toch voor een TIELSA aanbouwkeuken beslissen. Waarom dan nu niet. VAN TOOR KEUKENCENTROM markantt U inspireren^ Jacobsstaf uitgereikt Politie helpt met controleren van snelheidsmeter f2970,- Lening gevraagd herstel woningen Subsidie voor muziekschool Jovrider riclit ravage aan Burgerlijke Stand medische dienst CANDY S 45 CANDY SUPERAUTQMATIC vïnyfiex VRIJDAG 25 APRIL 196, -■ I herenregenjassen Pak hem gerust hard aan. Zijn 40 pk - vermogen bereikt hij b'* een verrassend laag toerental van 4500: uw garantie voor een lange levensduur. Zelfs bi; zijn felste acceleraties (O-50 km/u in 6 seconden) en zijn hoge constante kruissnelheid (123 km/u) snelt hij op één tankvulling {38 liter) .uira 500 kilometer ver. BAF44 is ruim en comfortabel. Zelfs lange mensen biedt hij eenvoortreffelijkezitmetveelhoofd-enbeenruimte. Hij heeft aantal, test 'm een sterke, iuchtgekoelde motor. Anti-corrosielaag en 8 laklagen beschermen hem tegen't slechtste weer. Wiek. ,ppen, raamlijsten en bumpers zijn van zorge loos roestvrij staal. U hoeft hem nimmer door te sme ren. De taaie levenslust van deze auto is zo zeker dat DAF u een jaar garantie geeft, ongeacht het km- Frijsf5.325.- {incl.btwf5.9li4,-). Bel de dealer vooreen zelf-rit of stuur de coupon in voor aiie informatie. 'ijhi 1 Herenregen [ossen, lichtgewicht EEN FIETS OF BROMMER 0 E V A R I Iedere vrijdagavond Uw koopavond <js G. F. VAN DAALEN Jr. Loc KANT OOR I NS TALLATIES 7) <0 O Tf 0Sm b **.4p Coupon. GARAGE GOUDRIAAN GARAGE LANDMAN NOORDMOLENSTRAAT 17 TELEFOON 266233 SCHIEDAM De I5-jarige J. M. nam gistermiddag in een onbewaakt ogenblik de personenauto van zijn vader weg. Hij ging ermee door de stad aan het rijden, maar botste cp de Donker Curtiusstraat tegen een geparkeerde personenauto, eigendom van G. S.- H. De jongeman verhoog de vervolgens zijn snelhied tot 90 km en begon aan een race door de stad. in de Donker Curtiusstraat miste hij op een haar na een stel spelende kinderen. Toneel voor bejaarden BB Meisje gewond DuizendeiiKopenbn Puzzelrit PPSC Kom ook naar mQstert UITSCHIETERS B0ERDAM en dagelijks vart 678,- voor van 868,- voor 598,- Extrö kobpfiid: dinsdag de gehele dag en vrijdagavond sxmiszm Alle modellen kunt u geheel vrijblijvend in onze showroom bewonderen. exclusief TIELSA-deaier elke vrijdagavond! ...tot 9 uur open 200 cm breed Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van dit vinyfles met viltrug, in de kleuren blauw, rood, groen, geel en beige, 200 cm breed, per meter voor interieuradviezen interieurverzorging Westblaak 101 Rotterdam Telefoon 010-127147 (tussen Karei'Doormanstraat en Eenürachfptein 0E ROTTERDAMMtR TOKATK m#t>4 VLAARDINGEN Woensdag heb ben de padvinders hun Sint Jorisdag gevierd. Niet alleen de katholieke verkenners, maar ook de „algemene" vereniging heeft hieraan meegedaan hoewei Sint Joris door deze laatste niet als een heilige wordt vereerd. De viering van deze dag herinnert hen aan de padvindersbelofte, die on der andere inhoudt met zelfverlooche ning te strijden tegen het kwade In de wereld. De leden van de Nederlandse Pad vinders en van de Katholieke Verken ners openden Sint Jorisdag met het hijsen van de nationale vlag tot de trans van de Grote Kerktoren op de Markt. Districtscommissaris C. La bohm las daarna de Sint Jorisbeod- srhap van dit jaar voor, waarna de padvinders hun eigen weg gingen om in uniform te proberen zoveel mo gelijk goede daden te doen. 's Avonds om zeven uur werden de vlaggen weer gestreken en daarna wandelden de padvinders, voorafge gaan door de drumband Ravo van de padvindsters Viaardingen-Schiedam. naar het padvinderscentrum aan de Broekweg. Bij het schijnsel van een gezamenlijk kampvuur in de grote kampvuurkuil hernieuwden alle pad vinders hun beloften. Tot besluit van de dag was in het troephuis ven De Zeeverkenners een informele bijeenkomst belegd, waar op enige oudere leiders en een com missielid de padvindersonderschei ding „Gouden Jacobsstaf" kregen uit gereikt. De onderscheiding was ver leend door het Nationaal Bestuur van i van 65% polyester en 35% katoen micro poreus gecoat, dat de voorde len van waterdichte en waterafsto tende regenjasstoffen in zich ver enigt. is veilig waterdicht "ademt", dus geen condensatie binnen de jas, geen k lamme kleding weegt prak- ttschniets «heeft ze er goede kreuk- hersteilendeeigenschoppen is be stond tegen chemisch reinigen en i jtevige wasbeurten. £4/?RDtNG ~ir-t 4>? emblfem ioor geleverd Wij staan borf voor «en GOEDE SERVICE. «omaoAM RQTTfcPOAM RÖTTEHOAiA RÓTTEFDAM USSEtMONOE .Hoocvticr SCHIEDAM VLAARDINGEN LEIOEN ZEIST •ARNHEM •ZAANDAM Kunt Hoogstraat Uitent K«»ndr, Laged Wmktlvtnlfun? u'Oot VKmkttetntnia» HpOSJVpiMt Winhetcentrom Lww««i ttawftmmervtiMi Stotr**» f Itentrum Fttuk tuif boek Cstst tsMvM Natuurlijk piatenbonnen halen bij VLAARDINGEN De politie stelt automobilisten en bromfietsers in de gelegenheid de snelheidsmeter van hun voertuigen op zijn betrouwbaar heid te testen. Dat zal gebeuren met de radarsnelheidsmeter, die de po litie sinds vorig jaar juli gebruikt om overtreders van de maximum snel- heid op te sporen- Het radarapparaat zal zaterdag van tien uur 's morgens tot een uur j 's middags Worden opgesteld op de George Stephensonweg in de indus- triepoider De Vergulde Hand. De po litie hoopt hiermee tegemoet te ko men aan de wensen van verkeersdeel nemers. Bij snelheidscontroles is het na melijk vaak voorgekomen, dat be stuurders van auto's en brommers vragen of zij met behulp van het radarapparaat de snelheidsmeter van hun voertuig mogen controleren. Ge bleken is dat in sommige gevallen de door de meter aangegeven snelheid aanzienlijk afwijkt van de snelheid, die het radarapparaat aanwijst Het is de bedoeling dat te testen voertuigen tweemaal, met verschil lende snelheden, door de radarbun del rijden. In elke auto gaat een poli tieman mee om de snelheid op de me ter af te lezen. De bromfietsers zul len dat zelf moeten doen. O» nieuwste elektronische reken machine. Maakt razendsnel en feilloos al Uw berekening. Zonder I mechanische delen. Kan niet I meer kapot gaanl Tellen, verme nigvuldigen, delen, worteltrekken, i machlsverheften, kwadrateren! 16 I cijfers kapacltelt In alle registers en telwerken. I Vraag vrijblijvend demonstratie. Reeds vanaf (Excl.B.T.W.) '!0, callenburgstraat «1 VUARDIHOEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De zondag 20 april geeindigde tentoonstelling van beelden en schilderijen van Carel Kneulman en Paul Hugo ten Hoopen, die door de Commissie voor Beeldende Kunsten m de expositiezaal De Visbank werd gehouden, heeft veel belangstelling getrokken. Toen de heer L B, van Zanten zondagmiddag de deur van de Visbank sloot, hadden de G46 belang stellenden deze expositie bezocht. Het was de laatste tentoonstelling m een serie van zeven, die de commissie in het afgelopen seizoen heeft gehouden. In totaal werden deze zeven exposities door 37S5 personen bezocht. Dit betekent een gemiddelde van 540 per expositie. In verhouding met het vorige seizoen steeg het gemiddelde bezoek per tentoon stelling met veertig procent. De verkoop van de tentoongestelde werken nam eveneens toe. Verdeeld over zeven exposities werden 33 werken verkocht. Ten opzichte van het vorige seizoen zijn dat er twaalf meer. De Necleriandse Padvinders voor ver dienstelijk werk gedurende een groot aantal jaren verricht voor de radvin- dersbeweging. Deze eer viel te beurt aan akela K. van Siooten-Ephraï.m; de heer D. v. d. Velden, penningmeester van de dis- j trictscommissie, schipper E. J. Rosen berg en hopman A. Tuitel. SCHIEDAM De Vereniging Volkshuisvesting wil overgaan tot een grondige vernieuwing van veer tig woningen aan de Heenvlietse- straat, de Brielsestraat, de Geervliet- sestraat en de Voornsestraat. Dit werk komt neer op de uitvoering van het normale onderhoud, het inlo pen van een achterstand en de no dige verbetering van de woningen. Als gevolg van deze verbeteringen zat de huur van de woningen met f5.40 per week worden verhoogd. De totale kosten van dit herstel worden geraamd op ƒ345.673; het rijk wil 1 daarbij een 'ening verstrekken van ƒ278.873. Het overschot ad. ƒ66.800 moet komen uit het önderhouds- 1 fonds, het gemeenschappelijke fonds en de algemene reserve. Na aanbesteding en verhoging van de architectenhonoraria en bijkomen de kosten komen deze herstelkosten ƒ15 112 hoger uit dan de Vereniging Volkshuisvesting had geraamd Het college van B. en IV. stelt de gemeen teraad verr een lening bij het rijk aan ie vragen tot het hogere bedrag dat nodig zal zijn voor het opknap pen van (,e/e woningen. SCHIEDAM De Schiedamse Mu ziekschool heeft de gemeente Schie dam gevraagd voor het cursusjaar een subsidie te verlenen van 156.474. Dit hoge bedrag is nodig om ondanks de gestegen lesgelden en de verhoging van de huur van mu ziekinstrumenten de kosten van de school te dekken. Bij de aanvang van het cursusjaar was het aantal leerlingen, dat al gemeen vormend onderwijs genoot 374 en dat instrumentaal werd onder richt 417. De inkomsten uit de lesgel den dekken voor circa dertig procent de kosten van de school. De kosten van de verplaatsing van de school van de Lange Haven naar de Lange Nieuwstraat en de inrichting van de ze ruimte bedragen ƒ6100. B. en W. stellen de raad voor ook deze kosten voor rekening van de gemeente te nemen, aangezien al deze uitgaven zijn gedaan in het belang van het onderwijs. V fc.fï C-"sr'LUS p- „4gj'^4|t&j2y5bjjjpui Ca VT55* 'a ,,drr' Eiijlt r V'';*- Vijfi Stuur mij alle informatie over de DAF® DAF® coupé DA F 55 stationcar DAF« DAF 44 station car DAF 33. (aanstrepen vrat U wenst). Adres: Plaat*:. 1 (In envelop zonder postzegel verzenden aan DAF, Sf antwoordnummer 2000, Eindhoven). D Nijverheidsstraat 261, Capelle a.d. IJssel - Nleuwerkerk a.d- IJssel - Krimpe na.d. IJssel - Krimpen «.d. Lek, Tel. 33258» B-dealer voor Schiedam: Off. DAF dealer voor Land van Altena en West Bommelervvaard V©5 ©H ZOH6D Maasdijk 59, Veen (N.Br.) Telefoon 04164—290—«31 V. Een van hen. de tweejarige Erwm Wijburg werd nog wel geraakt, maar kon op het kritieke ogenblik voor de razende auto door zijn vader worden weggesleurd. Op de Burgemeester Van Haarenlaan reed de jonge auto mobilist vervolgens tegen twee gepar keerde auto's, eigendom van de 42- jarige groenteboer W. v. d. G. en de eveneens 42-jarige H. V. Toen J. M. de bocht van de Van Haarenlaan naar de Nieuwe Damlaan nam. kan telde de auto door de hoge snelheid. De jongeman had geen schrammetje, maar de aangerichte schade is aan zienlijk. SCHIEDAM Op de verschil lende bejaardensociëteiten worden momenteel al kaarten uitgedeeld voor de toneelvoorstelling die de Schiedamse amateurtoneelgroep C-e- ron op Koninginnedag in Musis Sa crum geeft, 's Middags om half twee wordt daar speciaal voor de bejaar den het blijspel „Welterusten" ge speeld. dat werd geschreven door A. P. Dearsley en in het Nederlands werd vertaald door Gerard Rekers. Bij vorige gelegenheden kwam het voor dat sommige bejaarden geen toe gangsbiljet aangeboden kregen. Om dit jaar teleurstelling te voorkomen is het ook mogelijk om toegangskaar ten te verkrijgen via mevrouw G. J Polderman, Aieidastraat 15. tel 265696. SCHIEDAM Geboren: Monique dv J J >1 Sa uren en A M van der Blom. Lau rence A zv P L Bottse en I M Tujeehirt; Marton zv J de Waard en Y Siljee; Yvette dv W H A Cordfunke en J C Voogd; Marcel zv S ELsenüoorn en C J Ka!; Rena- *2 dv c T Putters en M l de KJevith: Mare ARCzvSHCT van Steen en r e r de Mui; Xicole M B M dv J F Kruijsuijk en J J F Schrier: Vera óv H Wijnberg en A M Slegt; Richard A zv J A Kraaji en W M Gij ben ;Eva F dv F van Duffelen en M H KleywegtMelinda M C dv H A D Bek en E T M Schoemakern; Othanna M A dv p M Schippers en E J Süker. Overleden: J J van Beek. 44 A Lemmeru 38. echtg J H Esbach. J F C T> van eer Kaaf. 74 MAASSLUIS Het opleidings schip Abraham van der Hulst van het Zeekadettenkorps Maassluis is wegens elcbte staat van de huid- en bodemplaten afgekeurd. De gebreken kwamen aan het licht bij een inspec tie in een droogdok. ByX SCHIEDAM Met ernstige smj- wonden in het gelaat moest gister middag de 17.-jarige leerling- kapster Hilleke ter Wiel naar het Ge meenteziekenhuis. Zij was mede-in zittende van een personenauto, be stuurd door de 47-jarige kapster J. E. de J., die op de kruising van de Genestetstraat en de Rembrandtia3n geen voorrang kreeg van een perso nenauto, bestuurd door de 23-jarige monteur W. B. ioop vrij in loop vrtf uit KIJK en VERGELIJK FX* SCHIEDAM Op Koninginnedag houdt de voetbalvereniging PPSC weer de traditionele puzzelrit \'an le den en donateurs. Vertrek om half negen bij de Sporthal Margriet. Na terugkomst is er een gezellig samen zijn m de kantine van de porthal. HOEK VAX HOL LAAD - Getrouwd: P G Winse 20 en J C van der Toorn n. 0\erleden: j H Roelofsen m v M van den Breevaart 79 Ben zaak van vertrouwen H»«9»fnral 146-130 Vi«a4!nS« T« 1.343007 Z« zijn er weer bij de ECHTE be hanger tegen sterk verlaagde prijzen. VOOR BEHANG J. v. d. Wintstr. 18 (hoek Dijklaan) tel. 342872, Vlaardingen-Centr. SCHIEDAM Boodschappendienst, tel 20.66.11. VLAARDtXGEX Boodschap pen clienst. tel. 20 66.11, MAASSLUIS J Loggers. Zuid dijk 89. tel. 2002. MAASLAXD P Nooidam. Molenweg 1, tel. 2033. ROZENBURG H. F. Ponne. 0«mend<tal 3. tel. 2005. HOEK VAX HOLLAND A. W, L. Hut. 1 Harwich weg 194. tel 3496. Bijkantoor «.De Rotterdammer": Lange Keikstraat 82, tel. 26G382. Redactie Schiedam: K. M van Houw eh n- gen, jutlanalaan 84, tel. 285764, b.g.g. 115588, toestel 156. Klachtenbezorglng: Joh. Groeneveld. Singel 93, te1. 263533, maandag t/m vrijdag J8.30 - 19.30 en zaterdag 18 - 19. Alarmnummer oormeldingen luchtver ontreiniging: 262625. Alarmnummer politie: 234666 Brandmelding: 't Gouden Heit, St. Li- duinastraat 58. tel 2S3304. Volantomaat met automatische zeepinjector. 8 wasprogramma's. Capaciteit 5 kg. „fm. 90 x 63 x 44 cm. .V.V.j,V.V/iV.V.V.V.V/iV.V.j.\|.V.VibV.V<V.V.V»V.V.V«V.T»/T,j,V«'.V«V,V»[»V.V»,.,»b, O MAASLAND Dinsdag 29 april komen de leden van de bejaardensocleteit weer In ..Ilei 'irafpunt" biteen Zij krijgen bezoek van de leden van de 's-Graveiuandse so ciëteit X%;>7 I-K-Ji i;N; '«V. Iv.v .v.v Callenburgstraat 74 - Vlaardingen - Tel. 35 29 79 - 34 31 93 De Abraham van der Hulst zou la de Pinkster-vakantie voor de derde maal in -haar bestaan naar Den Briel worden verhaald om deel te netnen aan een grote oefening. Bij het zeekadettenkorps heerst verslagenheid omdat men het schip, dat zeventig jongens een onderkomen, gaf, en aan de Geerkade in Maassluis een vertrouwd beeld was, moert mis sen. Ouders en andere vrijwilligers hebben met man en macht gewerkt om de inventaris van boord te halen en onder te brengen op een schip van expediteur J. van Baaien. Het korpsbestuur zoekt nu naarstig naar een clubgebouw waar de oplei ding kan worden voortgezet. Voorlo pig kunnen de meeste zomer-activi- teiten gewoon doorgaan. Zo wordt op Koninginnedag deelgenomen aan een manifestatie rond het korpsschip in Rotterdam en wordt op zaterdag 10 mei samen met de afdelingen Rotter dam en Schieda meen erewacht ge vormd bij de stapelloop van de reu-.' zentanker Esso Cambria op de werf- van Verolme. Het Maassluise korpx, dat het grootste van Nederland is, viert in het komende najaar zijn twintigjarig bestaan. Oo onze harde vloerbedekking- afdeling kunt U nu Uw slag slaan..-. U vindt er een fantas tische aanbieding vïnyfiex met viltrug. Een gemakkelijke vloerbedek king, zowel in gebruik als in onderhoud en door de viltrug geluiddempend. Nu betaalt U per meter voor dit vïnyfiex nog géén tientje. Neemt O de maat van Uw kamer meel iiwrowwawwit!) Ookwendtgmorgen open Ciéft Ut. of tckrift but.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1