Wagenspel Veel nieuwe m ere hersteld evenementen op Koninginnedag AGENDA PROTESTEN MET GASMASKERS F MODERN" I ROSE-KEUKENS Morgen roept de Mok „Raad van Kerken" werkt uitstekend in de praktijk KEM1ÜIN VOOR PURIM OPEN I ook voor 1 centrale g verwarming I fnWi raroi2 HANDELSONDERNEMING I. BOOT boogaard biedt zoveel méér Burgerlijke stand i Vraag vrijblijvend offerte Bei 134700 Burgemeester opende jeugdfestijn Twee exposities in Stedelijk PH1LIPS g die «lil móéten ÏJEj E cnTTc'RDAMMER SCHIEDAM en maandag en dagelijks VLAARDINGEN Ien dagelijks Muzikale show batterijen if™ wel js 1 K» 1 goed ff l®*1" T| zijn! lil PU Wo terstokers 7 Ponyfeest Mounties-Show Frans Me ver tafel- tenniskampioen van Vlaardingen De Rotterdammer 59 jaar geleden //I-I U kuntdeze keukens degelijks vrijblijvend" bezichtigen in onze showroom Oosthaven- kade 21 a, Vlaardingen .Showroom; Oosthsvenkade2! - Tel. 350338, Vlaardingen Herdenking 75-jarig bestaan van school Zalen nodig?.—. GEEN VERHUIZING m Pagina 7 ZATERDAG 26 APRIL J 969 handschoenen ff jotterdam: Jcarel doormanstraat 294 <jai haag: venestraat 3 SC„1EDAM anstra «n *"t"g M Hullsmans en .T A Berndsen. M dtf W C .van Evert en MSyaap. dv F J Stout en H J Handstede, -mdertrouwtl: CAM van der Beek 28 en u vi SlJsers 24. U van Geijl 32 en w H der Gasg 28. J Goedendorp 26 en J cuh 20. A C Goetgeluk 39 j en G M Sïïp 24. N W Herbig 26 en P Lips 19. 1 ft p van der Heijden 22 en W H M van ïnardt 21. M Levering 22 en A van de ?l>rbergh IS, C L M van Noort 21 en J L Sens B C vanPelt 25 en C van Heest 24, Tp wspel 11 en A J 11 Crama !1, J G fan der Fügt 25 en N Qoiterora 20. R A 25 en A E Blom 21. CA" Ravensioot 2 en F C Versteeg 42, D sehoottrsade 33 „cc van de Wetering 18, H Voets 37 B II Steketee 22. J van der Wal 28 en F f'stSMim 22. L Wulsman 8 en A F C Smits Getrouwd: W L Degellng 24 en E P T iserwelj 23. L C van der Linden 22 en W A van Peit 19. J Kattestaart 25 en H '«diermarm 21. A .1 Dobbelaar 22 en 3 ïrnrnet 20. A Skavlan 29 en A Rultcrveld ''13 A f L'emmcn 22 en J 3 L van der ^Kroït 23, L H z-waal Vi/ en J Al- Wcstveer l« J W Mulder 20 en S 1 A Bijl 17. G A M «ïasrtmans 24 en G J van Munsteren22.C van den Hoek 22 en J de trijs 28. J M setiolte 21 en M Wolöers 21. T C van de Grijp IS en C M van der Spek 16, R doosje E ra J A G de Reuver 23, W C A Lieven 23 en J A Lips 20, A Hartlngsveld 31 cnJ Gerlagiv 25. A m coufireur 20 en I p A de VrJes 17, F O DJe Coninck 27 en lp J Range! 25, M EUkels 22 en J M 1 Bouwman 23. I Overleden: C van Meurs 81 wed a van I Hattem. StadÖuJj: vergadcnne gemeenteraad. 20. Bljkiatoor „De Rotterdammer": Lange Hellestraat 82. tel. 266382. Redartle Schle- eem: ft, M. van Houwellngen, Julianalaan II. tel. 245764. b.g.g. 115583. tosetel 156. Wacbten bezorging: Joh. Gröneteld. Singel SS, tel. 253538. maandag t/m vrijdag «39-1S.39 en zaterdag is—16. Alarmnum mer voor meldingen luchtverontreiniging: 1 262628. Alarmnummer politie: 234666, Apc- 1 tbeeks Nieuwiaml, Dr. Wibautplein 17. tel. 267333. Bijkantoor „De RoKcrdamaar". Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 84444. GG en GD: 34444. Alarmnum mer voer meldingen van luchtverontreïnl- ttor: 261426. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hwendorplaan I29a. tel. 341233. Apo theek Maassluis: De Jong. Markt tl, tel 2231. 'Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een van de hoogtepunten op Koninginne dag zal zijn het optreden van het Zwitserse folkloristische gezel schap „Die Trachtengruppe". Dit gezlschap bestaat uit vijftig per sonen en zal een programma brengen van jodelzang, vendel- zwaaien, volksdansen en Aip- hoornblaze™. De Zwitsers treden drie keer op. 's Morgens om elf uur op het marktterrein aan de Broekweg, 's middags om twee uur op het tegel- plein van de scholengemeenschap „Groen van Prinsterer" aan de Rot- terdamseweg en om vier uur op het tegelplein van de Willibrorduskerk in de Westwijk. „Die Trachtengruppe" begint in Vlaardingen een toernee van een week door Nederland. Een nieuw evenement is ook het wagenspel. Dertig toneelspelers van amateurverenigingen zullen onder re gie van de heer C. Spiijard „De vrij heid is een Assepoes" opvoeren. Niet op een wagen, maar op een podium In de openlucht In verband met de 'technische mogelijkheden. Het po dium staat op het marktterrein aan de Broekweg cn de beide voorstellin gen beginnen om drie en vijf uur. Veel verwacht men ook van het tamboer-, trompetter- en pijperkorps Jubal uit Dordrecht, dat twee. maal een muzikale show zal geven. Dit korps bestaat uit tachtig man en zal 's avonds om half elf op het markt terrein aan de Broekweg en 's mid dags om twaalf uur op het tegelplein van „Het Groen" aan de Rotter- damseweg optreden. Voor de liefhebbers van het rolschaatsen zijn er wedstrijden op het tegeïplein van de Willibror duskerk in de Westwijk, "s middags van twee tot vier uur. Er zullen vaardigheidsdiploma's worden uitge reikt en de besten maken kans op prijzen. Afwijkend van andere jaren zal dit keer de traditionele lampionnenop- tocht niet op Koninginnedag, maar de avond daarvoor worden gehouden. Op acht plaatsen in de stad zullen de ouders en kinderen zich dinsdag avond om acht uur opstellen voor de rondgang. De wijziging is aange bracht teneinde over voldoende mu- (Vervolg van pag. 5) Met dit soort reacties komt men er natuurlijk niet Om nu maar eens een voorbeeld te geven: In Rotter dam is berekend, dat zelfs als de in plan-2000 voorgestane uitbreidingen geheel gerealiseerd zouden worden, overig Nederland nog altijd in de ko mende jaren werkgelegenheid moet creëren voor anderhalf tot twee mil joen mensen in zogenaamde „droge industrieën", waarvan de te ver wachten groeikracht bepaald niet overtuigend is. Bedrijven met grote groeikracht zijn de zogenaamde „natte in dustrieën". Als de Rotterdamse plan nen niet doorgaan, krijgt overig Ne derland extra verplichtingen. Nu kan Rotterdams rekensom na tuurlijk fout zijn of op zijn minst zijn er gelijkwaardige sommetjes met afwijkende uitkomsten tegenover te stellen. Maar van voetballen of tennis sen op Flakkee of de beschuldiging dat „de groenstroken natuurlijk auto kerkhoven worden" staat dat mijlen ver af. Geef dan maar „Socialistische Jeugd", die er vanuit gaat dal mei name de PvdA-fractie zich laat „be lazeren", Dat is tenminste een eerlijk gemeend gegeven, waarmee het nog met waar hoeft te zijn. „Socia listische Jeugd" stelt trouwens het eigen telefoonnummer (25 4118) open voor inlichtingen over de guerril la-strijd. Tal van anderen suggereren alleen maar, dat het enige' nummer wat ever een tiental jaren nog hanteer baar is, het telefoonnummer is van „Mensen in nood". Dat gaat te ver, hoewel er natuurlijk aan de toene mende industrialisatie kwalijke kan ten zitten die opgevangen moeten worden. Maar waarom oppositie op een toon en manier die onwillekeurig te rugvoeren.. naar de tijd dat Rotter dam nog zijn onvolprezen watersto kers bezat, die behalve heet water pok wasmiddelen verkochten? Men kon in die tijd kleuiig-geschreven bordjes op de winkelruit aantreffen: •Bij aankoop van twee pakken wasmiddel ontvangt u gratis een op lazer." Bedoeld werd een speelinstrument om er belletjes mee te blazen, maar de schrijver had in zijn Ijver de ,.b" over het hoofd gezien. Eigenlijk zit de Rotterdamse bevolking weer in dezelfde situatie, zij het vergroot on der Invloed van de algemene schaal vergroting. Er worden opblazers verlangd, er 9 9 0» worden oplazers verwacht. In de strook tussen verlangen en verwach ting is het even gemakkelijk groenstroken te beloven als auto kerkhoven te voorspellen, zolang er een x-aantai b-factoren inderhaast over het hoofd wordt gezien. K -Sist JVDH/JVB ziekkorpsen te kunnen beschikken. Thans is het mogelijk twee muziek korpsen per tocht te laten meelopen. Weer terug naar Koninginnedag: op de Schapenweide aan de Marnix- laan belooft het ponyfeest van de „Flardinga Ruiters", dat om twee uur begint en twee uur duurt, een succes te worden. De ruiters zullen carous- seirijden, springen, appelhappen en ringsteken. Ook zal dit jaar weer een teken wedstrijd op het Liesveid worden ge- i houden en wel om twee uur. De I scholieren van de lagere scholen j kunnen meedoen aan een teken- I wedstrijd op papier, terwijl voor ie- j dereen het straattekaien openstaat, Voor de wat oudere jeugd begint 's j avonds om zeven uur ïi. zaal Harare- nie een oranjebal, dat mi tien uur eindigt. Aan dit bal vveikt het „FU- J mingokwartet" uit Rijswijk mee. De toegangsprijs bedraagt twee gulden. In de tent aan de Cronjéstraat begint om acht uur een tienerfecst. georga niseerd door de CJV Liefde en Vrede. Voor de nog weer wat oudere jeugd is er na de Mounties-Show in de Stadsgehoorzaal om elf uur een oranjebal tot twee uur 's nachts. De muziek komt van het Flamin- VLAARDINGEN Vol spanning en onder grote belangstelling werden de finales van de Vlaardingse tafel tenniskampioenschappen vrijdag avond gehouden in De Vijfsluizen. Vooral onder de junioren werd er hevig gestreden. De heer J. J. Frazer, voorzitter van de -sectie binnenspor ten van de Vlaardingse Raad van sport en recreatie, gaf tijdens de prijsuitreiking aan de organisatoren het advies om in het vervolg de fina les van de jeugd en de overigen, niet gelijktijdig te doen verspelen. Laat voortaan eerst de junioren spelen, dan kunnen de ouderen Ieren hoe zij hun zenuwen m bedwang kunnen houden, zei hij Kampioen van Vlaardingen werd de Hollandiaan-speler Frans Meyer, die in de finale won van zijn clubge noot Cees Olivier. De derde plaats was voor Sjaak de Bruyn en de vier de voor Ton Stolk, beiden van In tiem. Juniorenkampioen werd de 14-jari- ge Arie Kooij, die Bert v. d. Lugt in de finale wist te verslaan. Bij de meisjes ging de titel niet naar Ria Sas, zoals idereen verwacht te, maar daar was het Bets Griep, die haar in de finale in drie sets versloeg. Maar, er waren nog vier kampioe nen, die met een beker naar huis gingen, evenals alle tweede prijswin naars. In de tweede klasse werden de eerste vier plaatsen bezet door de Intiem-spelers P. Tuytel, RL v. d. Knaap, M. v. d. Zwan en S. Andrée. In de derde klasse was het Jan Bra- ber van De Windmolens, die de - eerste plaats voor zich opeiste. Hij werd gevolgd door A. Vrijbloed van Shell, G. de Jong van Sunlight en F. v. d. Graaf (niet nttb-üd). In de vierde klasse gingen prijzen en gelukwensen naar H. Hess (In tiem), T. Teigeler (Hollandiaan), H. Hoogendijk en P, Hoos, beiden van Intiem. Tenslotte veroverde B. Bouwman van Shell de titel in de vijfde klasse; 2. J. van Es (Intiem); 3. T. v. Veelen (Intiem) en 4. W. Ver maas (Intiem). go-kwartet en het Hammond-Trio Bart Mulder. Kaarten voor show en bal kosten vier gulden. In de Westwijk op de Schapenwei de vertoont de Fico van half negen tot haif tien in de open lucht een aantal lachfilms. Onmiddellijk daar na wordt een groots vuurwerk af gestoken. De kermis aan de Derde laan zal voor het publiek op zaterdag 26, maandag 28, woensdag 30 april en op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 mei open zijn. Zoals altijd za! het uitgebreide pro gramma van het aktieve Vlaardingse Comité Nationale Gedenkdagen 's morgens om half tien beginnen met een aubade voor et stadhuis onder leiding van Jo Mu'der, voorafgegaan door een stertoch.De christelijke harmonievereniging ?a! voor muzika le begeleiding zorgen. m Erkend installateur. DE LIER Veiling Westerlee". Andij vie 86-133 21.500 Kg., öubb. bonen 590-770 350, snijbonen 4-470 740. Komkommers-, AA 58-40 76.600 St., A 46-30 B 43-57 58(10, C 41-42, D 38-40, E 38-40, E 36-37. kg. 44-47 N«m6- ktenem 3ZS 110 St.. 3 360, witlof 104-162 760 kg., bospeen 195 300 bos., paprika 9-42 3850 st„ peterselie 5',!-33 4300 bos, postelein 38-108 2300 ks., raapstelen 5-13 2500 bos. rabarber 60-103 3400 kg., radijs 26-53 3850 bos, selderij 5-9 otoo bos. spinazie 98-121 95M kg., spitskool 115-120 700 kg., sla I 33-28 E B5.34Ü, Bin. 16.800, tot. 730,200, U iï-tff't.' stolfsla 65-66, bloemkool: s 235-255, 10 .120-220 1450 St., U 130-165, 15 9Q-W5, toma ten: A extra 13,«M3.90Ex. 14.382, bin. 533, tot. 14J15kg„ B extra 1. C extra 13.60-13.80, AI 13.60-15.70. BI 15.10-15.70. Cl 13.40-13.60. CCI 11.70-12.10 uien kg. 17-25 1250 kg., prei: Al 35-58 4060 kg., BI 35-42 De eerste bospeen aangevoerd door Th. v. d. Berg welke ƒ195 per bos opbrachten. De eerste netmetoenen aangevoerd door C. v. d. Berg 6 ƒ3,25 per stuk opbrachten 8 ƒ2.60. De opmarsch tegen Hongarije. Vre nen, 24 April. De Tsjechoslowakisclte grens is voor verkeer met Hongarije ge sloten. Over de militaire actie wordt ge meld, dat het doei van den Roemeen- sciien opmarsch Boedapest is. VLAARDINGEN De Jeugdvereni ging „liefde en Vrede" kreeg vrijdag avond een compliment van burgemees ter mr. J. Heusdens voor de wijze waarop men zich weet te handhaven. L. en V. neemt een eigen plaats in en er is bewezen, dat men de mouwen weet op te stropen wanneer dit nodig is. Het openen van deuren zag mr. Heusdens als een nuttige bezigheid, want het betekent het openen van een weg van oud naar nieuw. Het Jeugdfestijn 1969 opende de bur gemeester met het stukslaan van een deur met een zware hamer, waarna hij zich door de opening in de grote tent begaf waar het Jeugdfestijn zal wor den gehouden tot en met woensdag. In de toespraak daaraan vooraf ging bad mr. Hemriens ook opgemerkt, dat „Liefde en Vrede" ongedeelde sym pathie ontmoet van de plaatselijke overheid. Alles wordt zoveel mogelijk zelf gedaan en daarvoor toonde hij respect In de tent werden de genodigden opgewacht door „De Pijpers", die ge kleed in hun nieuwe ca!a-uniformen enkele pittige marsen liet horen. Mr. Heusdens. vergezeld van de commissa ris van politie, dr. C. N". Peyster Het zich daarna rondleiden in de tent waar hij een bezoek bracht aan de vele stands en attracties, die L. en V. daar in enkele dagen tijds heeft aangebracht. SCHIEDAM Van 19 april tot 5 mei is in het Stedelijk Museum een tentoonstelling van Jonge Neder landse Kunst. Deze rondreizende ten toonstelling, samengesteld door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, geeft een beeld van het werk van jonge kunstenaars van Nederland, tot 30 jaar, met schilderijen, beeldhouw werken en grafiek vertegenwoordigd. In de benedenzalen van het museum zijn tot 19 mei de twee- en driedimensionale tapijten van de Poolse weefster Magdalena Abakano- wicz tentoongesteld. Haar tapijten worden uit verschillende materialen samengesteld, als sisal, touw, wol en paardehaar. Verschillende dikten geven een boeiend oppervlak, waar soms „wor tels" of grote tentakels uitsteken. Re volutionair zijn vooral haar drie-di- mensionalé weefsels, waarmee zij de ruimte verovert, indn kwekkend te vens, door de enorme afmetingen, waar de mens als een klein nietig wezen omheen loopt. Gedurende bei de tentoonstellingen zal het museum behalve op de gebruikelijke ope ningsuren, ook weer iedere vrijdag avond van 20 tot 22 uur toegankelijk zijn. 4" I MAASLAND Vrijdagmiddag waren vele genodigden, in het Tref punt bijeen ter herdenking van het ?5-jarig bestaan der Ned. hervormde schooi. Voorzitter ds. H. J. J. Këijzer me moreerde het ontstaan van de school en wees er op dat de oprichters of fers hebben gebracht. Wethouder Oosteriee (de burge meester en gemeentesecretaris waren verhinderd) sprak namens het ge meentebestuur zijn gelukwens uit. De heer Molenaar inspecteur voor het L.O., vertelde iets uzt de school van Maasland uit ver voorbije tijden, maar wees tevens op de grote veran deringen die als het basisonderwijs wordt ingevoerd zullen plaats vinden. Het hoofd van de school, de heer Klootwijk, wees op de voorname plaats, die de school in de dorpsge meenschap inneemt. MAASLAND herv. gem: 10 en 7 ds Keljzer geref; 10 di Koster 7 ds Van Gilst. MAASSLUIS herv gsm: Grote Kerk 10 dhr Bakker 7 ds Van Veen Ichthuscentrum 18 dhr Dur-Mi Zalencentrum 10 ds Biel gem. huis 9.45 dhr De Roav geref: imma- nuelkerk 9.30 ds v a Bos 4.30 ds Bohïmeij- er HaranaBiakerk 8.30 ds BoWmeijer 4.30 ds V.d. Bos Andreaskapel 7 ds Boblmeijer geref vrijg: 8.30, 4.30 en 6.30 ds Van Tonge ren chr. geref: 9.30 en 7.30 ds Slagboom Ned. Prot. Bond 10.15 ds Laforet Leger des Heils 10 dienst 6.45 open!, samenk. 7.30 sarnenk. ROZENBURG herv. gem: Imma- nuélkerk 8.45 ds Vossers 6-30 jeugddienst De Schans 9.45 ds Westerveld geref; 9.30 en 5 ds Verdoom dir. geref: 9.30 en S ds Plantin ga geref. vrtjg: 11.15 leesd. geref. gem: (Poortugaal) 10 en 3,30 leesd. Oosterkerk 10 ds. SCHIEDAM - geref: Van Veen 5 ds Schuring. KETHEL „De Ark" S en 10.30 ds Nammemma S. ds Van Veen. MasnaMa Dei Kerk 10 ds Van Zuylen 5 ds Nammensma, „De Goede Haven" 10 ds van der velde 5 ds Van Zuylen. Julianakerk 10 ds Schurlna S ds Van der Velde. Herv. geref. evang,: gebouw Irene 10 ds V. d. Bergh, 5 Bethel- kerk ds Boer. Ned. pnrt. bond West vest 90, 1030 ds Klaassen. Leger des Hails Lange Haven 27. Vrije Chr. Geref. Gem: Lange Haven 129, 11. en 4 ds. IJsseïsteln. Evang. luth. gem: L.Nieuwstraat 10 ds Stelnharc. Herv.gem.: Grote Kerk 8.30 ds Zimmer man. 10 ds Schouten. 5. ds V. Hoffman. Bethelkerk 10 ds Spaltng. 5 ds Boer. Opstandingskerk 19 ds Zimmerman, 7 GEEN DIENST, vredeskerk 10 ds Groene- wegen. Dorpdkerfc 10 ds Voos, 7 ds Vons. St. Martinuskerk 9.39 ds Verwaal, vlaardingen her/, .gem: Triangel 20 ds Van. Lijk", s ds Nauta: Nieuwe Kerk M prof Berkhof, S dhr Westmaas: Bethel- kerk 10 ds Nauta, 7 ds Bos: Immanuelkerk 10 ds Hoorn, 7 ds Hoorn, Rehobothkerk 10 dhr Van Lambalgen, 7 ds Alblas: ich- thuskerk 10 ds Bos IHA) 39 ds Nauta; Holykapel 10.30 dhr Van Zetten en ds Nau ta. Holyziefkenhuis 9 dhr Van. Lambalgen; Zonnehuis 10 ds Krol. gerei.: Oosterkerk 10 ds Lever, 5 ds Ter Hart: Emmauskerk 10 ds Kouwenhoven. 5 dr Bos; Zonnehuis 10 ds Krol; Holykapel 5 ds Lever: PnJSlkerk 9 en 1039 cis Ter Hart, 5 ds Kouwenhoven; Maranaithakerk 10 dr Bos. 5 ds Krol. chr. geref,: Emmastraat 116, 10 ea 1 Vergadering of congres, met 10 of mat 100 1 man. Ongaatoorda zalen mat paifact* aar- vica, alia comfort; éék air conditioning. En parfcoermimto *oor 200 auto's! ROTOiJDf. AFRIT GORifiCHEM - T£1 0)830 JS4] Het Is Biet alleen 4e altent Ure prh» die (tellenden mensen by Booturd altijd ra fantastisch doet Naast een oprechte prijspolitiek biedt Boogaard nog talloze andere belang rijke -voordelen, zoals volledige garantie op alle artikelen full-time sendee door een groot team van eigen, speciaal getrainde monteurs snelle levering vakkundige adviezen door specia listen op elektronisch, hnlshos&e- lijk en wArmtechsisch gebied,en— keuze uit de wereldmerken, im mers: keuze uit één-merk Is geen kei»! SCHIEDAM De tuin U|j de Grote Kerk zal met Instemming van de kerkvoogdij door de gemeente op eenvoudige wijze worden herschapen tot een tuin, die straks voor het publiek zal worden opengesteld. Er zullen enige banken worden geplaatst en een aantal cirkelvormige bloemvakken voor een eenjarige zomerbeplantïng worden aangelegd. Een en ander geschiedt b(j wijze van proef. Kerkbestuur cn gemeente hopen wandelaars en voetgangers een rustig plekje te bieden, waar men ij gunstig weer een ogenblik kan uitrusten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „In Schiedam zijn wij afgestapt van het woord „oecumenische werkgemeenschap" of iets dergelijks. Het is in het verleden gebleken dat dit woord het niet doet. Nu hebben wij een Raad van Kerken, die in de praktijk veel beter werkt en die toch de oecumenische gedachte naar buiten brengt." Aan het woord is ds. A, Hoffman, emeritaat, is zaterdag precies 25 jaar die dit weckende afscheid neemt van predikant van de Hervormde Ge- Schiedam. Hij gaat per 1 mei a,s. me meente Schiedam en 34 jaar dominee. Begonnen in het dorpje Besooijen, dat tot de gemeente Waalwijk be hoort, ls hij sinds 1944 werkzaam in Schiedam. Uit een gesprek met ds. Hoffman blijkt wel dat samenferking van de kerken hem bezig houdt. Tastbare resultaten van de Raad van Kerken, waarvan ds. Hoffman, één van de ini tiatiefnemers is geweest, zijn de ge regelde bijeenkomsten die bp zondag avond in Schiedam worden gehou den. Tijdens deze bijeenkomsten gaan een dominee en een r.k. geestelijke voor. De diensten worden altijd goed bezocht en men is dan ook van plan er mee door te gaan. De Raad van Kerken, waarvan de hervormde predikant ds. J. Spaling voorzitter is, heeft nog een tastbaar resultaat opgeleverd. Dat is de sa menwerking tussen de kruisvereni gingen, die langzaam maar zeker van de grond komt. Dominee Hoffman blijft na zijn emeritaat wonen in Schiedam. „Ik ben nu 65 en ik ga voorlopig een poosje aan mijn privégenoegens wijden. Ik heb ruim 34 jaar zondag in zondag uit op de kansel gestaan en dan verlang je ook wel eens naar een vrije zondag", zegt hij. Overigens betekent dit niet dat ds. Hoffman de rest van zijn leven niets gaat doen. „Na september zien we wei", is zijn mening, „misschien dat ik dan ergens bijstand in het pasto raat ga verlenen". Maar zo"» grote wijk als in Schie dam is een beetje bezwaarlijk, Ds. Hoffman heeft in Schiedam de geestelijke zorg over ongeveer 2800 gezinnen, zijn wijkgemeente IV be vindt zich in het centrum van de stad. Zaterdag neemt ds. Hoffman afscheid met een receptie in gebouw „Irene". Deze reeeptie duurt van haif drie tot vijf uur. Met een speciale dienst in de Grote Kerk, die zondagmiddag om vijf uur begint, zet ds. A. Hoffman dan defi nitief een streep onder zijn Schie- damse tijd, die zoals gezegd zaterdag precies een kwart eeuw heeft ge duurd. S ds Buijs; De Goedestraat 162, V) leesd, S ds Buijs. geref. gem.: Westnieuwland 56. 10 en 5 leesd. Hemonstr. Kerk en NFB: Hof- laan hoek Emmastraat 10 ds NJjhoM. Leger des Hells: Baanstraat 5. 10 en 17.30 samen komsten: 7 straatzang prins Hendrikstraat hoek Zomerstraat. 6.30 openluchtsamenk tegenover Hema. FVANK ZIJ de haven is er ook een Havenvereniiging „Rotter dam", Maar dat wist u waarschijn lijk al, want deze vereniging heeft toch wel enige bekendheid. Maar nog altijd niet genoeg volgens het bestuur. Op velerlei manier probeert het steeds meer leden aan te trek ken, teneinde meer te kunnen doen. Bepaald gelukt is dat niet, want het ledental schommelt zo rond de drie duizend en dat is voor een haven als Rotterdam wat magertjes. Dat hen ik met het toestuur eens. Er staat weer iets op stapel 'nu, waaruit misschien een groei" te ha- len is. Op een uiterst democratische manier gaat hef bestuur aan de le- - den vragen op welke manier in de toekomst de werkzaamheden zullen worden verricht. En dat gebeurt na tuurlijk in de vorm van een enquête. Alle leden krijgen een formulier waarop 19 vragen staan, in drie on derdelen te onderscheiden. De eerste zes bevatten informatie naar de ac tiviteiten, de volgende drie betreffen de voorlichting over de haven en de overige moeten tenslotte een indruk geven van de samenstelling van het ledenbestand. Bij de aktiviteiten-VTagen kunnen de leden hun voorkeur uitspreken voor de onderdelen excursie, film avond, forum, havenpromenade- concert, lezingen en Oudejaarsbij- een'komst. Bij bijv. films kan men ook in details treden, zoals docu mentaires, speelfilms e.d. Verder wordt bij dit onderdeel nagegaan aan welke van de het afgelopen sei zoen georganiseerde aktiviteiten het ondervraagde lid heeft deelgenomen. Bij de voorlichting over de haven wil het bestuur graag weten of men vindt dat de Rotterdamse kranten te weinig, voldoende of teveel aan dacht aan de haven besteden. Ook wordt de mening van de leden ge vraagd over Rotterdam als ha- venstad. Moet die groeien of niet? Uit het laatste deel moet blijken hoe bet ledenbestand is samen gesteld: leeftijd van het lid, duur van zijn lidmaatschap, geboorte plaats, woonplaats en werkkring. T\E ANTWOORDEN zuilen w.- den verwerkt door het Instituut voor Huishoudelijk Onderzoek aan de Coolsingel in Rotterdam. Ze ral len, na controle op de juiste manier van invulling van het formulier, op ponskaarten worden gezet en door IBM-maehines verwerkt worden. Het rapport dat daarvan het resul taat zal zijn, verwacht men binnen vier weken na sluiting van het on derzoek. Het bestuur denkt 60 procent van de formulieren terug te ontvangen. Mocht dit percentage niet worden, bereikt, dan krijgen degenen die in gebreke bleven een herinnering Siuis. De conclusies van het rapport zullen via de pers worden bekend gemaakt. Die enquête is een bestuursaktivi- teit die er zijn mag. De havenvere niging heeft toch niet te klagen over aktiviteiten, is me duidelijk gewor den. Men zit echt niet stil. Om een paar dingen te noemen uit en voor de komende wéken: Zaterdag ji. heeft men een. ex cursie gemaakt naar de uitbreidin gen van de haven, om Europoort en Maasvlakte. Zaterdag 10 mei zal een deputatie de stapelloop van een schip in Krimpen a/d Ussd bijwo nen en later in de maand volgt een bezoek aan de "Werf Gusto in Schie dam. En zaterdag 24 mei is het „haven- promenadeconcert" in De Doelen door het Rotterdams Fhiïiarmo- niseh Orkest, dat asndacht krijgt voor de televisie. Spreken dit soort aktiviteiten u aan, meldt u dan als lid. Een briefje naar het secretariaat is voldoende. Het bestuur is er blij mee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1