Hwi^sonB Aubade bracht wèl Schiedammers op de been BEZOEK ORANJEFEEST MATIG VfRKAOf Straatdansen een fiasco inales schoolsport gestreden Resultaat van snelheidstest verbluffend eo van lenand Toonkunst koor bracht klassiek programma Kandidaat toneelprijs Geron in de roos met Welterusten Hoog karwei The Shepherds op concert van Orpheus AGENDA .ut ebr* 'mm Ziekenomroep was actief Ravage door val van stelling Tien maanden cel voor oplichting adoptie-ouders tmy\ \KWJ H. Rietkerken wint wielerstrijd Burgerlijke stand modehuis schiedamseweg 61 vlaardingen ie vaar Jij ke medicijn verloren Bromfietsrijder bij botsing gewond Bromfietsers botsten Inbraak in woning Udtierpammer mi? Signatuur DONDERDAG 1 MEI 1969 p*?t ft SPS ROOS FIASCO SCHIEDAM De toneelvereniging „Geron" is ongetwijfeld de beste amateurtoneelvereniging van Schiedam. Ook is deze vereni ging kandidaat nummer één voor de eerste prijs van de S.G. toneel wedstrijd. Deze prijzen worden maandagavond in „Musis Sacrum" bekend gemaakt. SCHIEDAM In de Grote Kerk heeft dinsdagavond het op nieuw gevormde koor van de Mij. tot bevordering der toon kunst, afd. Schiedam, een con cert gegeven waarvan in de eer ste plaats het programma aanlei ding tot lof was: geen avond vullend oratorium maar een af wisselend geheel waarin een can tate van Bach (Wachet auf) en de Kroningsmis van Mozart een zeer verdiende plaats hadden ge kregen. Te vaak worden nl. klei nere koorwerken als deze gene geerd doordat de grote oratoria steeds voorrang krijgen. 99 G. P. VAN DAALEN JR. S, AvaWj* „Yff 'Mri vandaag en morgen en dagelijks 1 w igMlri'i WHISK! Even persoonlijk als een handtekening, 70 13 een WILSON GLENNY kostuum. Gesneden uit de veerkrachtigste kamgarens van de Cheviot Hills. Soepe). Sterk. Volgzaam. Duidelijke signatuur van onberispelijke stijl. salt* that anit your personality Pagina 7 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De viering van Koninginnedag is in Schiedam geheel volgens plan verlopen. De belangstelling op de diverse plaatsen was echter matig. Veel mensen verkozen een dagje toe ren met de auto of de bromfiets bovon een bezoek aan de door de Vereniging Nationale Feest- en Gedenkdagen georganiseerde festiviteiten. Uiteraard waren er uitschieters waar de belangstelling wel bevredi gend was. Bijvoorbeeld bij de aubade door de leerlingen van alle scholen in Kethel en Groenoord op het plein voor de hervormde kerk In Kethel. Burgemeester H. Roelfsema begon hier om negen uur zijn rondgang door de stad. Hij was vergezeld van zijn echtgenote, terwijl daarnaast ook vele andere belangstellenden, zowel uit Kethel als uit Schiedam, de kin derstemmen konden aanhoren. Na d'j aubade gingen de kinderen, voorafgegaan door de muziekvereni ging SL Radboud uit Kethel, naar de diverse kinderspelen die op vier plaatsen in Kethel/Groenoord werden gehouden. Bepaald magertjes was de be langstelling bij de wedstrijden met modelvliegtuigen georganiseerd door de Schiedamse Luchtvaartclub „The Crusaders". Deze wedstrijden, die meer weg hadden van demonstratie vluchten, werden gehouden op een veld aan de Laan van Bol'Es. Toch hebben de weghouders hier wat ge mist IHet was de moeite waard te zien hoe de deelnemers hun kleine vlieg tuigjes al troetelkinderen behandel den. Als nijdige zwermen vlogen de SCHIEDAM Onder de voor poitwedstrijden meest gunstige i'eersomstandigheden werden op Ko ninginnedag op Harga de finales ge- louden van de schoolvoetbal- en lanefba! wedstrijden, die bij de voor- fedstrijden zoveel moeilijkheden adden gebracht door afgelastingen anwege de regen. Bij de eerste elftallen van de lage- fe scholen (poule E) werd Alb. Mag- lus winnaar, 2 Comenius B, 3 Dom lavio, 4 Mgr. Bekkers. Poule Er.l reserve-elftallen lagere scholen) was e uitslag: 1 Alb.Magnus 3, 2 Gun- ing 3, 3 Alb. Magnus 4, 4 Bemardus ,5 MgrBekkers 3. Poule C: 1 Spie- mgshoek 2, 2 STS 2, 3 WF 3, 4 KTS 2 Poule D: 1 RKTS 5, 2 Spie- tagshoek 4. 3 St,Jozef 5, 4'RKTS 7. Handbaluitslagen Poule F: 1 Igr.Bekkers. Poule Fr.: 1 Alh.Mag- us 3. Poule E: 1 Kon.Juliana. Poule k: 1 St.Martmus. Handbal meisjes, 'ouie D: I Liedewijde 4 Burgemeester H. Roelfsema reikte tientallen prijzen (veelal bekers) Ut aan de aanvoerders. Voor deze redstnjd bestond grote belangstel- ROTTERDAM De Rotterdamse blitie maakt bekend dat dinsdagen d- omstreeks drie uur op het trajoct ian de Oude Binnenweg via de Mau- iitsweg en West-Kruiskade naar de Gaffelstraat een buisje met twintig "tte tabletten verpakt m een blauw lartonnen doosje, is verloren. Beze tabletten bevatten een zware !°sis kalmeringsmiddelen en zijn ge vaarlijk voor kinderen- De politie verzoekt een eventuele vinder zich in verbinding te stellen Het het hoofdbureau, telefoon 143144, toestel 3263. In de nacht van dinsdag op Woensdag is ingebroken m de verf- Soothande! Veveo aan de Keerweer het centrum. Een op de toonbank Jaande kassa met ruim duizend gul den werd meegenomen. De lege kas- ss is later op de Schiedamsevest te- tnggevonden. 0 Op de toto ontvangt Rob Beukers van burgemeester Roelfsema de grote wissclbeker van het schoolvoetbal- toernooi. VLAARDINGEN Velen hebben zaterdag van de gelegenheid gebruik gemaakt de snelheidsmeters van auto's en brommers gratis te laten testen door de politie met radarappa- ratuur. In totaal onderwierpen 201 automobilisten en 16 bromfietsers zich aan een snelheidsproef. Het resultaat was verbluffend. Slechts van 39 auto's gaf de snel heidsmeter bij vijftig kilometer per uur de juiste snelheid aan of een afwijking van slechts een kilometer. Bi] 168 wagens was een afwijking te constateren van twee tot negen kilo meter bij een snelheid van vijftig kilometer per uur. De belangstelling voor het testen was zo groot, dat het eerste uur wat rommelig verliep. Toen de zeven poli tiemannen wat waren ingew<*kt ging alles veel vlotter. Om de vijftig secunden werd een wagen getest. Ge zien de grote belangstelling, zal het testen van de snelheidsmeters over enkele weken worden herhaald. ROTTERDAM Doordat geen voorrang werd verleend kwamen dinsdagmiddag op de kruising van de Parelvisserstraat en de Traviataweg in Hoogvliet een personenauto en een bromfiets in botsing. De bromfietsberijder, A. w. de Ronde uit de Mosoelstraat in Hoog vliet, GI jaar, is met een schedelba- sisfractuur naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht iS^r jnavtrnLi '?M J "NïAf vmgt SSsssr IVOOR UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge- afgeregeld. regeld op onze nieuwe vibrograph Fabneksfouten uitgesloten. I TIJDENS AANKOOP Bij voorkeur lalenwij U adviseren deskundig advies. door gediplomeerde horloge makers. i NA UW AANKOOP ook na Uw aankoop blijven wij Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge 'een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier w LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM vliegtuigjes, allen goed verankerd aan een stevige kabel, hun rondjes. Vele Schiedammers waren ook weer te vinden in de Korenbeurs waar de schietvereniging Schiedam het traditionele Koninginne- dagschieten hield. Velen troffen bij deze wedstrijden weer de roos. Het jaarlijkse Oranjebal in de gro te zaal van Musis Sacrum trok ook al niet die belangstelling van andere ja ren. Jammer was het dat het Coctail trio, dat in het zaaltje „De Bron" zou spelen te elfder ure had afgeschre ven. Daarom vertrok na elf uur één van de andere deelnemende ensemb les naar dit zaaltje waar men nog lange tijd gezellig bijeen bleef. Het openluchtdamsen op het Edisonplem en jn de Alberdastraat (Nieuwland) werd ronduit een fiasco. Door het 'kille weer had niemand puf om op straat te gaan dansen. In Nieuwland week men uit naar de Jeugdhaven, maar wegens gebrek aan een zaaltje moest op het Edison- plein dit gedeelte worden geschapt. Het drukst was het ook dit jaar weer bij de grote taptoe op het par- keerplem Broersvest. Praktisch alle igrote Schiedamse korpsen maakten hier hun opwachting bij de honder den belangstellenden. Burgemeester H. Roelfsema, verge zeld van tal van andere Schiedamse notabelen, hadden op een podium plaats genomen. Schiedams eerste burger nam het défilé af, een défilé dat bepaald een succes kan worden genoemd. Het massaal meegezongen Wilhel mus zorgde voor een waardige afslui ting van Koninginnedag 1969. Na zijn verkiezing beloofde Chi- chester-Clark meteen stemrecht voor iedereen bij de gcmenteraadsverkie- zingen m 3971. Zijn streven is de oude tegenstellingen tussen de pro testantse meerderheid en de r.k. min derheid weg te nemen, zo zei hij. SCHIEDAM De ziekenom roep is gisteren bijzonder ac tief geweest om ook de ge dwongen thuisblijvers en zie kenhuispatiënten te laten mee genieten van de diverse festivi teiten. In een kelder aan de dr. Kuyperlaan was provisorisch een studio ingericht. Daar werd - enkele bekende Schiedammers een interview afgenomen. Tot hen behoorden burgemeester H. Roelfsema en de vijfjarige Petra Tettelaar, de wonderor- ganiste van de Inhatoe. SCHIEDAM Met een wond aan het achterhoofd moest dinsdagmor gen de 31-jarige apothekersassistente F. H, v. H. worden opgenomen in de Dr. Noletstichting. Zij reed op de Lange Haven weg, maar lette niet op het achterop komende verkeer. De 19-jarige typiste P. L. H. kon met haar bromfiets een botsing niet meer voorkomen. JSINDEREN in actie bij het i straattekenen in de Ivlgrs. Nolenslaan SCHIEDAM Bij werkzaamheden aan het pand Grote Markt 29 ontstond dinsdagmorgen grote ravage toen daar een stelling van een schil dersbedrijf omviel. Personeel van dit bedrijf trachtte de stelling te ver plaatsen. Naast de volledig vermelde stelling liep ook een geparkeerde auto, eigen dom van mevouw C. C.-B. schade op. SCHIEDAM Gisteren is ingebro ken in de woning van de familie C. J. N. V.. Nieuwe Haven 273b. De bewo ners hadden een stukje karton ge daan voor een kapot ruitje in de toe gangsdeur. In de woning werd alles doorzocht .Uit een bergmeubel werd een bedrag van 30 gulden meegeno men. Met het blijspel „Welterusten", dat dc dag voor Koninginnedag in pre mière ging, schoot „Geron" midden in de roos. Het blijspel „Welterusten" heeft maar één pretentie namelijk ontspanning. In deze opzet is „Ge- .ron" dinsdagavond volkomen geslaagd. Het werd een avondje heerlijk ontspannend (oneeL „Welterusten" geeft een opeenho ping van complicaties te zien. Vader en moeder Billy en Mary Hapgood, een Engels echtpaar uit de midden groepering, gaan na een welbesteed leven rustig leven op het platteland. Zij kopen een huisje, waar net ruim te genoeg is voor hun tweetjes. De vier kinderen, twee dochters en twee zoons, zijn de deur uit en men be reidt zich voor op een rustige tijd. Dan komen op de allereerste avond na de verhuizing alle kinderen plotseling met hun aanhang naar het ouderlijk huis terug. Er is voor nie mand plaats en als dan iedereen nog kenbaar maakt daar te willen over nachten bereikt de wanhoop de top. Alle beefden en banken moeten wor den uitgestald op de meest vreemde plaatsen, om het grote legioen onder dak te verlenen. Als dan ook nog één van de doch ters kwaad bij haar man wegloopt en naar haar moeder terugkeert en haar man even later m het kielzog nadert zit iedereen tenslotte bij iedereen op schoot. Het werd een vermakelijk avondje, waaraan de bijna uitverkochte zaal vrolijke ogenblikken heeft beleefd. De rolbezetting was in één woord voortreffelijk. Geen van de medespe lers hebben we ook maar één moment zien haperen. Dit is opmerkelijk, want „Geron" had twee gastspeiers namelijk Fred Veltenaar en Pierre de Veth. Geron heeft een groot tekort aan manne lijke spelers van 20-23 jaar. Vooral Fred Veltenaar als schoonzoon Geor ge, ongelukkig in zaken, maar kenne lijk gelukkig hl de liefde, trok de aandacht. Hij speelde de rol van het sulletje Sproet en deze rol was hem op het lijf geschreven. De grote sterren van de avond wa ren echter Arnold de Groot als zoon Ted en Cor van der Hul als Charley Hobson, een vriend van de familie. Hun mimiek en optreden op het to neel was briljant Vooral zoon Ted had een mimiek, die men alleen maar bij beroepstoneelspelers van grote klasse aantreft. Woorden van lof ook voor vader Hapgood gespeeld door Freek Kegel en moeder Mary Hap good gespeeld cfoor Mies Hartog-Vis- ser. R. M. VAN HOUWELINGEN BREDA De voormalige secreta ris van de Raad voor Kinderbescher ming in Breda, mr. W. W., is wegens oplichting en verduistering als ambte naar veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met aftrek van de vijf weken voorarrest De eis was een jaar en drie maan den gevangenisstraf en teruggave van de in beslag genomen gelden aan de benadeelden. W. had pleegouders van adoptiekin deren ten onrechte betekeningskos- ten van rechtbankvonnissen laten be talen en met bestaande rekeningen van bevallings- en verzorgingskosten van ongehuwde moeders. Het aldus ontvangen geld had hij m een aparte pot en op een bank- boekje bewaard. Een bedrag van on geveer vijfduizend gulden was door de justitie in beslag genomen waar uit nu de met name m de dagvaar ding genoemde personen hun schade vergoed zullen krijgen. SCHIEDAM Vanmorgen zijn werknemers van de firma Verha gen begonnen loszittende stukken muur in de toren van de St. Lï- duinakerk die deze week door brand gedeeltelijk werd ver woest, te verwijderen. Dit ge beurt op nogal spectaculaire wij ze door middel van een hijskraan die hoger is dan de toren. De slopers werken in een bak aan de takel, die hen enkele tientallen meters boven de grond bij de restanten van de torenspits heeft gehesen. Het verkeer in de omgeving van de kerk Is nog steeds omge leid in verband met het gevaar van neerstortend puin. De losse brokken steen worden in de kerk gestort, waardoor het wegdek wordt gespaard. a 1rwr* fjr v l<<. v\5 iVe v - De uitvoeringskwaliteit lag bij Mo zart echter aanzienlijk hoger dan, bij Bach, waar het koor niet steeds boven een zekere plichtmatigheid uitkwam terwijl de contrapuntiek ia het eerste koorfragment leed onder een tamelijk vlakke toonvorming in elk der vier stemmen. Behoudens een inzetvergissing van de dirigent, Aad van der Hoeven, in het koordeel „Zion hórt die Wachter singen", en een voortdurend te voor barige contmuopartij in het aanvaags- koor (Addïe de Jong, cembalo) verliep de vertolking ensemble-technisch vrij goed, maar de jonge sopraan en bas bleken qua voordracht en stijlbesef nog allerminst in de Baehstyl door kneed. Slechts de tenor Marius van A3- tena wist overtuigingskracht in zijn zang te leggen. Ietwat geholpen door de meer pret tige schrijfwijze en vloedender stijl kwamen deze solisten (voorts Willy Smits-van den Hoven, sopraan, Hanne- lore Pennink. ais en Rob HoU, bas) tot aanmerkelijk betere prestaties in de Krönungsmesse. Hier legde Yan der Hoeven, die de avond als organist met een preludium van Bach begonnen was, ook veel duidelijker bewijzen af van zijn talent als koor- en orkestdiri gent. Ér zat vaart in het geheel, en de contrasten in de nuancering klonken natuurlijk en overwogen. Dat hij Addie de Jong de orgelpartij gemakshalve op het klavecimbel liet spelen deed echter onoordeelkundig aan; het had ook weinig zin, want het orgel heeft hier een taak (meer fond feven aan koor en orkest) die het lavecimbel niet kan overnemen. Op dit kleine klavecimboltje werd sis afwisseling door De Jong met een klei ne strijkersgroep van het Gewesteluk orkest van Zuid-Holland het frisse, bekoorlijke concertje in A van Ditters- dorf uitgevoerd, waarvan men. kan zeggen dat de compositie én het solo- mstrument „verdronken" in deze ruim te. Genoemd orkest heeft in de koor werken en hier overigens betrouwbaar werk geleverd. SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus geeft vrijdag in de Magnalia Dei-kerk een concert, waaraan mee werken het Schiedams Vrouwenkoor, een hoornkwartet van de Marl- n Iers kapel en als speciale gasten The Shepherds. Met het optreden Van dit trio uit de lichte muzieksector wil het bestuur van het mannenkoor het loodzware begrip „koorconcert" pro beren te doorbreken. Dat Orpheus in deze opvatting niet alleen staat blijkt uit het veelvuldig optreden van The Shepherds bij se- mi-klassieke uitvoeringen. Zij wer ken bijvoorbeeld, mee-aan.de bevrij dingsherdenking op. maandag 5 mei in de Laurenskerk te Rotterdam. IHet Schiedams Vrouwenkoor onder leiding var, Ria Borgmeijer heeft op het repertoire een aantal volksliedjes uit de Zuidoost-Europese landen. Orpheus 'brengt o.a. de Möricke-Zy- klus ten gehore, evenals Naeht- gesang, beide werken met hoornbege- ieidmg. Kaarten voor dit concert, waarvoor de belangstelling inmiddels groot is gebleken, zijn verkrijgbaar bij het WV-kantoor en bij het secretariaat B. Stouthandel, Lange Haven 84, te lefoon 268704. Natuurlijk PLATE NB O NNEN halen bU y\ Ï-Jf ,v/l\ t A ■sim Wie» SCHIEDAM Hans Rietkerken van de rennersclub Schiedam is gisteren winnaar geworden van de wielerwedstrijd voor nieuwelingen, die verreden werd rond het parcours Vlaardingerdijk, Nieuwe Damlaan en Burg. Honnerlage Gretelaan. Hij werd winnaar van een kopgroep van zeven renners, waarvan de| Rotter dammer H. Vos tweede werd esn de Schiedammer J. Breur derde. Burge meester H. Roelfsema reikte de prij zen uit. Bij de adspiranten toonden de ren ners uit Gorkum zich het snelst, want Hans van den Andel werd - eerste (Gorkum), de Rotterdammer A. van Helden tweede en de derde prijs ging naar de Gorkummer H. Kraal. Er bestond gerige belangstel ling voor deze door de Rennersclub Schiedam goed georganiseerde wedstrijden. Musis Sacrum: „Geron" met welterusten. 20. ime: Feestavond dr. de Vlssersehool, 20 Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 286382, Redactie Schie dam: R. m. van Houwelingen, Julianalaan 84, tel. 265761, b.g.g. 115588. toestel 156 Klachten bezorging: Joh. Grönefeid, Singel S3, tel. 26353B, maandag t/m vrijdag 18.30 - 19 30 en zaterdag 18 - 19. Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging: 262626. Alarmnummer politie: 264666. Apo theek: Nieuwland. Dr. Wibautpleln 17, tel 267532. SCHIEDAM Geboren: Jan P, zv J Apon en J Stam, Marjolein, dv T P C van de Grijp en O M van Ttel, Belinda, dv J Breedveld en H Hasselt. Johanna P B, dv B L van Socrland en E Y van de Kamp, Jeroen, zv H Coster en W E van Heiten, Patricia A. dv M A Nleuwenhuls en A Schwarz, Edwin E C G, zv C G M Colllg- non en J C Slotboom. Geboren: J M Marcus. 72, L Burger, 73, C Vermaas, S3. VLAARDINGEN De vrouwelijke agenten van de Vlaardingse politie zijn voorzien van een nieuw uniform, dat gisteren (Koninginnedag, voor het eerst m het openbaar weid ge dragen. De uniformen zijn meer aan gepast aah vrouwelijke kleding. De dames zijn er zeer mee ingenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1