Maassluis moet vlaggen Lustrum „St-Jozef" in Boek van Holland Echtpaar J. Sanatorium werd vijf jaar is in zicht jaar getrouwd geleden kinderhuis m Uitstekend concert door Orpheus AGENDA Huurcontract Holyeentrum Burgerlijke stand PSP tegen geschenk Unilever Raad behandelde agenda in sneltreinvaartje Morgen roept de klok Experiment met afwijkende gedragsreactie Clubhuisleden maakten plaat hij Tom Manders P C opende o* Reconstructie van Kwakelweg Maasland GRAAFSTROOM (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het Kinderhuis St.-Jozef in Hoek van Holland bestond op 1 april vijf jaar. De afgelopen vijf jaar worden door di recteur J. B. A. M. Buschman en medewerk(st)ers als de opbouw- periode gezien, nu kan men naar buiten treden. Het lustrum-fe^ omvatte dan ook, behalve voor de-kinderen een dag met film en extra lekker eten, een ontmoeting met de buren van het huis, school hoofden, leveranciers en anderen die geregeld met het huis en zijn bewonertjes te maken hebben. GEZINSSFEER - REACTIES rORIXGEN |SCDIEDAItf en maandag era dagelijks VLAARDINGEN vandaag era dagelijks WISSELWERKING VEILING WESTERLEE melk heerlijk boter vers kaas kostelijk medische dienst PPR wil kiezers programma laten opstellen VLAARDINGEN De ge meenteraad heeft vrijdagavond in recordtempo een 31 punten tellende agenda afgewerkt. Met een applausje reageerden de raadsleden op de mededeling van burgemeester mr. J. Heusdens. dat wethouder G. Walstra ko ninklijk is onderscheiden. Even later zette men zich aan het ver orberen van een tractatie van de wethouder: een oranjekleurig gebakje. NIET JUIST BADHUIS U BQTTERPAMMER Pagina 5 VA ZATERDAG 3 MEI 1969 t MAASSLUIS Maassluis moet t^ndag vlaggen! Niet zo zeer omdat Ct dan Bevrijdingsdag is. want die dit jaar niet officieel gevierd. gS vooral omdat de NCRV-tele- bS maandag vanuit de lucht klou- ïrfjiopniamen komt maken. 6 De NCRV, die haar historisme Lnden met Maassluis kennelijk nog Meeds niet laat verslappen, heeft de >;«ad aan dc Waterweg namelijk uit- Jikozen om een rol te laten spelen in Ca» feestelijk kleurenprogramma dat r^end jaar mei, als Nederland zijn f "f jaar bevrijding" viert, op de Veldhuis zal worden gebracht. Het gemeentebestuur en de Plaatselijke organisaties zijn druk ïLziv hun vlaggen voorraad i tol 7.0 Witr HUH vuuitnau .'.u> iProot mogelijke proporties op te voe ren Al is het maar voor een dag. tie he ie bevolking doet'natuurlijk '^Maassluis moet maandag vlaggen! - ceT£f£D,-\M Hen- Gem Grote KerSc 10 V Tjnsen CHD». IC ds KsstelcUn fStv Itrfm. |4<v Bethelkerk t» ds K! sassen: Opitan- tjnêkork 10 ós Bos. t» Oecumenische e'éost- vredeskerk te ds Htldertn*: mrtsskerk Kethel 1° Is vuur. (HA). 19 ris thorn (jcuïttdtónsiu St Martïnuskertc »ja ?}■<- Hoógcnaax: Kapel Spaland 15.3d ds vios (HAI. - Hen- Gesef Evans Gebouw 'ine 10 dhr v t! Hoeven: Grote Kerk 11 ds KWeletJn. Geref Kerk oosterkerk lo ds schuring. 17 ds Htndrlkki De Ark en 7(30 ds Van Veen. 17 ds Schuring: Magna- 'a Delïerk 1» ds Nammensma. 17 ds Van Veen; De Goede Haven 10 ds Van ZUylen. r ds N'air.mensma; Jtilianakerk 10 ds Hin- eHiis *17 ds Van Zuy'en. Christ Geref Kerk'Warande J» 9,3a en 70 orof dr J van Oenderen. VLAARDI.VCEX - Herv Gsm Triangel 15 (HT3) en 17 ds Bouterse; Nieuwe Kerk 10 5, zethof. 17 dhr HoosrendamBethelkerk ij a van Veen en ds Xauta (Pynamo- a.."sö. 19 ds Kanis ibcrdenklru de: eeva!- !"'aéa m.ro.v. Betheikoori; tmmanuclkerk iü' dhr van Lambabten: Rehobothkerk M el Blei CHDl. 19 ds Kalkman: lebthuskerk lever: zonnehuis 10 dhr Westm&as. Ge- „f Kerk Oosterkerk 10 ds Ttemersa iir\), 17 ds Lever (H Al: Emmauskerk 70 ds ran der Bos, 17 ds Tlemersma: Holykanei s dr Bos <HA>. 17 sis Van der Bos (HA!: raiëlkerk 9 en 10.30 ds Lever. 17 ds Krol. jjaranathakerk to ds Kro! iHA), 17 dr Bos 1(39 4s Hoorn (KA): Hoiyzlekentmis 9 ds tSAl Chr Geref Kerk Emmaslroal 115 U en 1" ds Buijs: T>e Goedestraat 167 15 ds 'dijs. Geref Gem Weslnieuwland 56 1(1 S U ds Huisman. Lege: des Heits Winstraat 3, 19 en 17 samenkomsten. 19 straatzang Biepenbrockuraat hoek Paral lel weg- MAASSLUIS - Herv Getn Grote Kerk IS ts Zimmerman (HUI. 19 ds Meijer: Zalen centrum West 10 ds Van tier Made: Ge meenschapshuis 9.J3 dhr Van der Stoep (isngerencliensi). Geref Kerk imma- naSlSerk 9.30 üs AaflinK. 16.3C ds Duurse- m3; Maranattiakerk 9.3a ds puursema, nuo Aaftink: Andreaskape! 19 ds Duursema. - Geref Kerk tVrtig! S.30, 16.39 en 18,30 ds Van Tongeren. Christ Geref Kerk 9.30 leendienst. HBS ös Verhage. Xed prnt Rond 19.15 ds Bcukmar.. Leger des Heits li heilirinzscüenst, i7 verlossingssamen-, koffisr o.l.v. luit Kniisinsa. Uercksen. MAASLAND Herv Gem 10 en is.JO ds Keyaer. Geref. Kerk: 10 en 13.45 ds t ROZENBURG Herv Gem Cmir.a- fSnoHterk 9.45 ds Evelein. 18.3» ds Wester- Iveid: De Schans M3 ds Westerveld. Ceref Kv-k 9.30 en 17 ds Msnsz. Christ Geref iCirft 9.30 en 17 as Planting», Gerei Kerk (VrljsB 9.45 en 16.15 ds Ded- den*. Tiet kinderhuis is voor de omwo nenden geen onbekende vestiging De kinderen bezoeken de plaatselijke scholen, maken buitenshui? verjaar dagsfeestjes mee van vriendjes en vriendinnetjes en ontvangen zelf op verjaardagen en andere hoogtijdagen jeugdig bezoek. Maar van wat er nu precies wordt gedaan binnen de mu ren van het kinderhuis wist men toch niets, in de feestelijke lustrumsfeer t is e" nu van gedachten gewisseld en l cie Hoekse gemeenschap zegde toe zich nog wat meer met de jeugdige bewonertjes te „bemoeien". De huren beloofden een St.-Xko- laasfeest. Een aantal huismoeders i stichtte een groep „Vrienden van het I kinderhuis". Het huis ligt aan de ■s-Oravenzantlseweg en nas tot 1S63 sanatorium voor kinderen. Duizenden zwakke en mei t.b.c. bedreigde stadskinderen deden er voor de oor log nieuwe kracht en gezondheid op. liet bestuur onder voorzitterschap van dc arts J. .V 1. van Doorn, heeft zijn bezit, toen het voor het tot dan toe geldende doei overbodig was ge worden. niet afgestoten, het werd beschikbaar gesteld aan de kinder bescherming. Het bestuur kreeg van vele kanten hulp er. medewerking bij zijn nieuwe taak. Pupillen worden in coëduca- tief-vpnieau! verband opgenomen, hetgeen wil zeggen, dat kinderen van 2 tot 13 jaar in groepen van veertien worden ondergebracht in vier pavil joens. waarbij door leeftijdsamonstel- j 'lag en opzet de gezinssfeer zo vee! i mogelijk wordt benaderd. Er is geen bel die op plichten wijst, j Eten mag best eens een uurtje iater als een huiselijk feest daartoe noopt. De warme maaltijden worden cen- traa! bereid, maar voor de brood- 1 maaltijden en hapjes tussendoor heeft ieder paviljoen een eigen keu- kontje. Verplichte arbe-'d op vaste I uren is er niet. Alles wordt geregeld naar behoefte en spelenderwijs, zoals in een gezin. De heer Buschman is een te genstander van roosters. Hij zegt: „Ais maar terugkerende dwang tot creatief werk wekt "tegenstand op. zo dat liet kind er later ook niet meer vrijwillig toekomt. De mogelijkheden van creatieve kinderen zijn niet zei den door internaatsplichten verdord. Vrijheid schept een plezierige ruimte in het omgaan met de kinde ren. Het kind blijft aanvaard, ook als het meent anders tv kunnen leven dar. wij aangeven. I>ve wijze van bij e!.'c::ar zijn houdt de sfeer open en er is geen behoefte tot beperking en re-'.dementering." De heer Buschman pleit voor klei ne tehuizen, zoals in Hoek var. Hol land. -waar sen kleine zestig kinderen ondergebracht kunr.en worden via de Raad voor dc Kinderbescherming, de kinderrechter. Sociale Zaken of de voogdi ivereniging. In Si.-.Jozef ko- men kinderen van alle gezind ten. 1 Vanzelfsprekend houden ze ook op dit. punt hun vrijheid. Er is in de opbouwperlode ruimte geweest voor een bescheiden experi ment. De problemen die in het kade: van de kinderbescherming „uit huis nlaa-sing" nodig maken, zijn inge wikkelder geworden. D'kwljis is ner vositeit b'i kinderen en ouders eer. norzaak en het vaat tegenwoordig meer dsn voorheen om psychische oo.-zakor. rn .St -.lo/ef' kunnen kinderen ko men van wie de ouders steun nodig hebben b. de opvoeding van het kind. Die steun kan nodig zijn omdat het gezin .niet meer volledig U. het kort ooi; zi :n dat het kind zelf moei lijkheden heeft. In „St.-Jozef" zijn achttien kinde ren opgenomen, van wie men kon veronderstellen, dat 'het om een der gelijke storing ging. Van dezen zijn er Uvaalf weer normaal gaan reage ren. negen zelfs dusdanig, dat zij weer in de eigen huiselijke kring konden worden opgenomen. Vijf kwamen nog niet tot. gezond reageren en een zesde reageert wisselvallig. De voordelen van dergelijke plaatsingen zijn. dal door enige tijd afwezigheid van het kind de ouders even de kans krijgen in alle rust positie ie kiezen tegenover de gedra gingen van het kind, zonder keer op keer geïrriteerd te worden door on begrepen aanvatten. Het kind. van wie voor de plaats'Ti» vast moei staan, dat het inderdaad om een uiting gaat en niet om een ongeneeslijke afwijking, komt terecht in een goed en opti mistisch „gezin". iHet krijgt uiteraard enige bijzondere aandacht, maar die wordt niet naar buiten getoond tcst- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder G. Walstra is bezig aan zijn laatste ambtsperiode. In een toespraak, waarmee hij dankte voor de hem ver leende koninklijke onderscheiding, zei hij de leeftijd van 85 jaar te zien als aanleiding definitief een punt te zetten achter zijn loopbaan als raadslid en wethouder. De heer Walstra zei dit jaar in z'n „65e leeftijdsjaar" te komen. Hij i wordt namelijk september van dit f jaar 64. De wethouder liet er twijfel i over bestaan of hij de volle termijn van vier jaar za! volmaken nf dat hij tussentijds zal aftreden. De laatste tijd deden geruchten de i ronde, dat de fractie van de partij s van de Arbeid er bij de wethouder op had aangedrongen zijn wethou derszetel tussentijds ter beschikking te stellen. De heer Walstra zou daar voor weinig voelen. De wethouderskwestie, toen de he ren Walstra en De Bruijn vorig jaar aüebe ihun ontslag indienden en ia- ter weer introkken na een ernstig meningsverschil met de eigen fractie, zou voor de heer Walstra aanleiding kunnen zijn geweest tot een besluit de volle termijn van vier jaar toch vol te maken. (Van onze correspondent) MAASLAND De heer K. Ph. j Kleiwegt en mevrouw J, Klei- i wegt-Bravenboer van de Reynbolt j van Maelantstraat 4T. vieren maan- dag 5 mei hun diamanten bruiloft, j Beiden genieten nog van een betrek- kelijk goede gezondheid. De heer Kleiwegt (87) is geboren in Rozenburg, mevrouw Kleiwegt (82) in Rcckan'e. Beiden kwamen op guiri- ge leeftijd naar Maasland, hij als t' boerenknechtje bij veehouder Pooi en zij als dienstmeisje bij veehouder Van der Kooy. Het echtpaar heeft nog acht kinde ren to leven en er zijn 21 klein- en twee achterkleinkinderen. De zestigste huwelijks-verjaardag SCHIEDAM Het Koninklijk Schiedzms Mannenkoor „Orpheus" heeft vrijdagavond een volle Magna- lia Dei-kerk getrokken en laten ho ren, dat het die grote belangstelling ten volle verdient. Onder de rustige en toch stimulerende leiding van Chris Verhoog zong het koor beschaafd en heel mooi van klank de (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Om een meer ge- arieerd publiek te trekken heeft Peek Cloppenburg in de kelder van het winkelpand aan de Hoog straat vrijdag een zogenaamde koop- jesmarkt geopend. In deze kelder verkoopt P C mindere confectie tegen spotprijzen. Momenteel is het dames- en kinder goed nog sterk in de minderheid bij de herencollectie, maar daar zal ook spoedig verandering in komen. Over het algemeen zijn de goede ren uit de dump afkomstig. DU bete kent, dat het beschadigd of vuil kan lijn. Maar gezien de drukte op de openingsdag zijn de kopers het he lemaal met P C eens, als die mid den in de kelder een bord ophangt met de zin „Voor zulke prijzen neemt u gaarne een foutje of vlekje voor lief." Musis Satrmm: Frijsuitreikinig S.G.-to- netn.. -jstrijd, 2fl Bijkantoor „Be Rotterdammer": J^anse Kerkstraat 81 tel. i663Sï. Redactie Sehie- (hm: R. M. vait HouweUngen, JuMatsafaan ig» lei. 365764, b.«..g. 115536. toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Grönefefd, Singel 33, fel. 28.35.38, maandag t/m vrijdag 18.30 - 19-30 en - saterdag 18 - 19 .Alarmnummer roor meldingen luchtverontreiniging: ■s-76.;;. Alarmnummer politic26.46.66. A- potheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. tel. Zomerstraat 31: Muziekavond VI. 53, 21, Stadsgehoorzaal: BarOareita, iilm 18 jr.. 20. Harmonie: daTtóavond met Delta-Orkest, 20. ....en maandag Excelsior: Oosihaverwkade 9. Ruilbeurs Verzamelaar, 13. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraa 11, lei. 346775. Alarmnummer ™ntie: 34.44. ij, GG en O»; 34.44.44. Alarm nummer voor meldingen van luchtveront reiniging: 26.26.26. Apotheek: Walrave, tloflaaa 49. tel. 34.20.93. Apotheek Maassluis: Rijnn.ond-A:>otheek, Mozart- 'a»J. tel. 2209. lUECbten bezorging: H. Ver- «e.j, tel. 34.33.45, dagelijks m - ifi uur. moeilijke „Quatres petitcs prières" van Francis Pouienc. heei fijn „I.e rossignol" van G retry, tvaarin de bas- i sen opvielen, dan een klankrijk werkje van Dworsjaak en heel ge- voelig het beroemde negrospiritual „Deep river". Na de pauze liet het koor horen, hoe goed mannenstemmen met hoorns samen klinken in een reeks- gedichten van Mröike gecomponeerd met begeleiding van drie hoorns door Walter Rein en Schuberts bekende „Nachtsgesang im Walde" met vier hoorns, die door leden van de Kapel j van de Koninklijke Marine voortref- felijk werden bespeeld. Als tegenhanger van de mannen i liet het Schiedams Vrouwenkoor zich horen onder de altijd weer stimule rende leiding van Ria Borgmeijer. Prachtig van klank en zeer fijn ge nuanceerd werden drie delen uit de „Missa simplex" van Hendrik An- ririessen, en na de pauze zong het koor twee Höngaarse kinderliedjes van 'Zoltan Kodaly, drie liederen van Lajos Bardos en een expressief lied over een doedelzakspeler van Obreta- j noif. Dit alles fraai en met levendige voordracht. Het laatste lied had zo'n succes, dat het herhaald werd. Als afwisseling traden „The Shepherds" op, die beschaafd en geestig oud-Neder landse liederen zoals „Merck toch hoe sterek" en liedjes in de geest van „Daar was een wiif dat spon" weer tot nieuw leven wekten en moderne Engelse songs lieten klinken. Het publiek waardeerde de presta ties van alle uitvoerenden terecht met hartelijke bijval. G. M. DERSJANT fJE.V gpijoeffliik Ine.-kfticr.'- 'J hoekje in S;-Jozef. i<? ge noeg om met' te svt'Scn. Uit huis plaatsing van kinderen kan dan wenselijk zi.in om een vi cieuze cirkel te doorbreken waarin ouders en kinderen vastiopen in het gevoel er beiden „niet meer tegenop te kunnen". Die gevallen gelden nor male kinderen. In „St.-Jozef" zijn de laatste jaren ook kinderen opgenomen, die op moeilijkheden reageren met uitingen die op het eerste gezicht epileptie of astma doen veronderstellen. Deze storingen kunnen een door het kind (bewust of onbewust) gevonden mid del zijn, om veel dieper gaande nood kenbaar te maken. Voor deze kinderen is geen plaats in specifieke centra. Door reacties vande omgeving wordt het ziektebeeld erger. Soms komen zij dan toch in de astma- of epileptiecentra. Daarmee is het kind „definitief ziek", het neemt het een en ander over van de groep „lotgeno ten" waarin het is beland en komt onbedoeld van kwaad tot erger. over hei U".c.onove c vn:-e- re k'nderen. Het kind wi: zich aan pas?: n. mes-spelen met de ande ren. heelt ret gsvoel dal zijn „buien" aL rormas1 warc'en geaccepleer:. en raakt dl? „buien" dan ook niet zelden autOLTd i;w:jl. Er zijn o.-k invloeden ten goede aan ie wijzen op de groep, waarmee buiten dc ziekteverschijnselen om. een 'otsver.bondenheid bestaat, omdat alle kinderen gemeen hebben dat ze cm een of andere reden niet thuis Va. Ds •mosp a's „maatschappijtje in het klein" leert vroegtijdig, dat elke maatschappij, ook „de grote", messen ken', die wel eens wat an ders eren dan ris ncrm -ml wordt aan gevoeld. zonder dat die r,ïant.sc vppij gcrecht!gc! is die 'ra l? ne-T- Het experiment heeft tot de voor zichtige conclusie geleid, dat. in een greeo vnn veertien twee dergelijke kinde-en. die vanzelfsprekend de no dige deskundigs begeleiding krijgen van huisarts, specialist en anderen, tot goede resultaten leidt. Het getn! kan natuurlijk verschil len al naar gelang de ernst van de gevallen en de „kracht" van de groep. Van de profijten van de groep uit. zou men zelfs kunnen pleiten voor opname van ongeneeslijk afvyij- kende kinderen, maar vanuit de situ atie voor zo'n patiëntje is het minder gewenst, omdat 'net niet in een situa tie is. waarin het ..tot ïmnd worden is te verleiden". Het ertneriment hoeft genoeg gegevens opgeleverd, die can pleit opleveren om zorg voor kinderen (én volwassenen tot bejaar den toe) niet al te zeer uit te splitsen. ..Voorstanders van fusies en grote eenheden om het werk goedkoper en efficiënter te maken zijn er legio"; zegt de heer Buschman, „en na tuurlijk is er op die manier goedko- EERTIEN lciitderb"djes bij "m" Cii o'c 1 rem r -'\ ntrin" :v S--.lri-ef i>, Hoe" Ho'lfiurl. Keu ren cl- r.en- f.-ry n-cin cfe Jeid.Uf'" l'-'pt bedjes opinakel'. oer fe werken. Maar is dat hel be langrijkste? Al die duidelijk omlijnde ..k-'tonen van totgenoten". terecht als c.'eë:'Tende opzet gezien voor behande ling van duidelijke „gevallen" wor den wat al te gemakkelijk veralge meend. De veel minder duidelijke ge vallen worden daardoor soms tot hun schade met zorg „overvoerd". Behal ve deze principiële is er nog een praktische kant aan de zaak: de spe- c'al-'st'sche centra zijn vaak vol bezet n v :<~«r 'snee wachttijden." (Van een onzer verslaggevers! VLAARDINGEN De gerefor meerde kerk heeft van de hervormde gemeente mededeling ontvangen over het medegebruik van het Hoiycen- trum. dat in de wijk Holy wordt ge bouwd en mogelijk nog dit jaar in gebruik kan worden genomen. De hervormde gemeente is bereid een tienjarig huurcontract met de gere- formeerde kerk aan te gaan. Verder zal de bijdrage in de kosten en lasten volgens voorlopige afspraak minimaal ƒ43.000 per jaar bedragen. Bovendien heeft de gereformeerde kerk het bericht gekregen dat de rijkssubsidie voorlopig is vastgesteld op 162.720. Dit betekent een mee- vallrteej, omdat deze subsidie was i begroot op 150.000. ROTTERDAM In het cabaret van Tom Manders hebben enige tijd geleden 150 kinderen allerlei kinder liedjes gezongen, die gelijk op de piaat zijn vastgelegd. Deze jeugdige zangers waren allen leden van de clubhuizen, die door de Jeugdhaven in Rotterdam geleid wor den. Tien procent van de opbrengst van deze elpee, geheten „Rotterdam- mertjes zingen" en verkrijgbaar voor ƒ3.95, is dan ook bestemd voor de Jeugdhaven zelf. Het huisorkest van Dorus zorgde voor de muzikale begeleiding, even als het hammondcombo Pierre Biersma. De plaat start met „Poesje mauw" en eindigt met „In Holland staat eeri huis". Maar daar tussenin zingen de kinderen zeker nog een twintigtal puur Hollandse kinderlied jes. Wethouder örs. J. G. van der Ploeg mocht vrijdag de eerste piaat in ont vangst nemen uit handen van Rikie Westphal en Koos Swagenmakers, beiden elf jaar en tevens behorend tot de 150 producenten van deze plaat. VLAARDINGEN Getrouwd: Arend Groeneveld, 23 en Lubo Schabkun. 20: Ru dy Lazet. 19 en. Adriana W van Toor, 19: Joseph Patrick, 42 en Cornelia Booster- 37: Hendrikus J J Hoelsmit. 24 en Evvoudina H L Verbeek. 28; Jacques Toutenburg, 23 en Petronella T Groen, 23: Jurriaan C Kooien, 3d en Nellie Roodenburg, 25: Adrl- anus N Borsboom. 60 en Johanna van den Berg, 59. Geboren: Patrick J A, zv J A van dei* Ploeg en J Roza. Spoorsingel 259c; ,Jo- landa, dv Ivt Schrijvershof en H van der Valk, Billitonlaan 12; Jacob, zv c Poot en R Alves de Miranda, Maassluis: Caroline N. dv d A Ronde en N C Handstede, Spoorsingel 4: Albert N, zv R TIesing en B A de Moet, Maassluis: Brigitte, dv J K Warn aar en M C de Bie. Roemer Vis- scherstr 364: Wilhelmina J, dv A A N. Sulsters en T M C Min, Roemer Vis- scherstr 74; Alexandrina. dv M Vermeer en B Starre.Korte Hoo^traat 22b. Overleden: Cornells Hosman, 73. echtg van M van.Eyk, Maassluis. VLAARDINGEN Getrouwd: Hendrious Maria Jozef Govaart, 25 en Xeettje Goster- berg, 29; Theo Christ!aan Knook, 22 en Marianneke Sophia Trientje Luijiten 21; Rimis Martinus Meijer, 22 en Aiida Johan na van Dutjn. 27; Martin Jongejan. 21 en Cornelia Francina Petronella Maria Meijer. 23: Johannes Nicolaas Lander. 29 en Cor nelia Goemaat, 21; Hendrik Aart Meuldijk. - 2U en Martje Groenier. 28. Geboren: Ma non Joyce, d.v. D. van der Lug I en J. E. P. G. van Galen, v.. Wesem- bekestr. 45; Jacobus Johannes. z.v. R. A. Post en F. Paalvast, Johannes Poststraat 47; Marjolein ,d,v. G. A. Kikkert en M. J. Stoute. Samuel Esmeijerstraat <129; Wilhel mus Johannes, z.v. J. W. Krukkert en M.-. G. A. Perik. Maassluis: Abraham Jacco, z-v .J. Starre en a. a. Moerman, Konin- •ginne loan 267. Overleden: Arie Gerrit Noordhoek, 62 echtg. van K, E'tgenraam, Diepenbrockstr. 75; Wilhelmus Smeets. 85 echtg.. van A. Bokhorst. Flatgebouw A. 17IT DE ROTTERDAMMER VAN 50 JAAR GELEDEN De a€liL'iiren~dag. De directie der EÏ.T.AI, moet-thans bezig zijn met hel iteinca van maatregelen voor een sp«n> dige invoering van een aeht-urn»»ilag voor haar personeel. DE LIER, 2 juni Andijvie 82-129 33UU kg, dubb bonen 5-690 300, snijbonen 420 - 533 700. komk AA 51-64. A 51-53, B 43-45. C 36-37, D 26-27, E 24-25, 98.900 Stuks, kg: 48-54. 8700 kg; netmeloenen 6: 315 400 st, 8: 285. witlof 117 - 144 300 kg, bospeen 175 - 185 2000 bs, paprika 15-41 3000 st, peterselie 5-58 2000 bs, postelein 92-108 1300 kg, raapstelen 14V* 1800 bos. rabarber 22-41 5600 kg, radijs 25-53 7700 bs, selderij 6-12 7300 bs, spinazie 19-57 9100 kg, sla 1 12-23^': 635.000 exp. II 133.000 binn. 718.000 totaal, bloem- ol 8: 150-180 4000 st, 10; 120-160. 12: 95-130. 15: 65-85. tomaten A extra 1290 - 1320 21.241 exp. B extra 1320 - 1330 742 binn. AI 13 - 13-40. BI 15.20 - 16.70, Cl 13 - 13.30. CCI 12.30 - 12.78. uien k« 23-25 600 ka, prei: AI 25-33 3300 kg. BI 25. bloskonagraaf 01849*246 SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 20.66.Eï. VLAARDINGKN Boodschappendienst. tel. 20.66.11. MAASSLUIS C. A. A, van der Poel. Alta. Cuypplein tl. tel. MO». MAASLAND P. Noordam, Molenweg 1, tel. 203.1. MAASLAND B. en VV van Maasland stellen de raad die dinsdag avond 6 mei ont half acht In openba re vergadering bijeenkomt, voor een krediet van 1.109.000,-- te voteren voor de reconstructie van de Kwakel- w-eg. Dit project wordt uitgevoerd in drie fasen. Andere voorstellen die o.m. aan de orde komen zijn; kredietenvoor aan- i schaf van een Maginis lagedruktan- i kautospuit en voor de inrichting van i een meetnet luchtverontreiniging; j I vaststellen van een parkeerexeessen- j i verordening en krediet voor aanleg i waterleidingnet in de Westgaag. i SCHIEDAM De Politieke Partij Radik-alen wil haar rol in de Schie- damse gemeentepolitiek gaan meespelen, maar heeft daarvoor nog geen programma. De PPR wil dat de kiezers dit zélf gaan samenstellen. In een communiqué waarmee de radikalen zich dezer dagen hebben gepresenteerd staat: „Tot nu toe heb ben de kiezers steeds eerst achteraf kunnen bepalen welk partijprogram ma het minst slechte was." Om voor het opstellen van een pro gramma zo ruim mogelijk geïnfor meerd te zijn gaat de PPR binnen kort een enquête houden over huisvesting, leefbaarheid, openbaar vervoer, jeugdvoorzieningen enz. Ook gaat het plaatselijk Aktiecentrum contact opnemen met verenigingen en organisaties om hun wensen te vernemen. Via deze wegen denkt de PPR ->ij de volgend jaar te houden gemeente- j raadsverkiezingen te kunnen komen met een programma dat een duide lijke afspiegeling is van de werven der Schiedamse kiezers. (Van een onzer verslaggevers) Dc heer J. Zoutendijk (pac, soe.) liep asl eerste naar het spre kersgestoelte om principiële bezwa ren aan ie voeren tegen het voorste) 8.500 beseyikbaar te stellen voor een geschenk aan de directie van het Unilever Research Laboratorium ter gelegenheid van de opening van de nieuwe vleugel. Het geschenk is een metaalpiastiek van de Vlaardingse kunstenaar J. dc Winter. Het kunstwerk is de directie op de openingsdag reeds symbolisch aange boden, omdat het nog niet klaar was. Het komt te staan in de foyer. De heer Zoutendijk zei dat het voorstel van het reeds pegeven geschenk slechts een formaliteit is, die de taak van de gemeenteraad uitholt. Hij wijdde uit over dergelijke voorstellen in het verleden. De vurgemeester vroeg hem niet buiten de orde te gaan. Het raadslid zei het niet juist te vin den dat het kunstwerk woerdt be- taald uit het fonds voor stadsuit- i 'breidng, stacts^erbetering en recrea tie. „Men gaat voorbij aan de werke lijke bedoeling van dit fonds, want het kunstwerk komt in het gebouw te staan en niet daarbuiten", zei hij. De heer H M. J. Dubbeldam (lib.) haaide nogal fel uit. Hij begreep de bezwaren niet, omdat over het geschenk van tevoren met de ge- meentraad overleg is gewest in beslo ten vergadering. Ook sprak hij over een belangrijk concern, waar vele Vlaardingers werken, zodat hij het geschenk eehee! aanvaardbaar achtte. Burgemeester Heusdens liet zich in ongeveer dezelfde bewoordingen uit: de raad was ingelicht. „Het is een goede gewoonte een geschenk op de I dag zelf aan te bieden en niet maan- den daarna. Wij wisten ons gebaar 1 gerugsesteund door de gehele raad i minus de PSP. Het fonds is diverse keren gebruikt voor het doen van dergelijke schenkingen. Het kunst werk komt t.e staan op een in het oogspringende plaats, in de foyer, waar relaties van Unilever uit de ge hele wereld het kunnen zien". I De heer Zoutendijk gaf in tweede j instantie een onduidelijk antwoord j j op de kritiek van de heer Dubbel- j dam. Op de woorden van de burge- j meester ging hij niet in. Vervolgens j werd het voorstel met alleen de stem j van de PSP-fractie tegen aangeno- I I men. i Mevrouw L. van Duijn-Spruijt (soc.) vroeg wat er gebeuren gaat met i het badhuis van de gemeente aan de j Rotterdamseweg. dat wegens het sterk dalende bezoekcijfer op 1 no vember van dit jaar voor het publiek zal worden gesloten. In het leeggeko men pand zou het actieve wijkorgaan 't Nieuwelant een wijkgebouw kun nen stichten. Wetsouder E P. van der Veen ant woordde, dat ook de stichting Vlaar dingse Bejaardenzorg belangstelling heeft voor het gebouw en een schrif telijk verzoek heeft ingediend om er een sociëteit te beginnen. Hij toonde zich dankbaar voor de suggestie en zei, dat de gemeenteraad zal moeten beslissen ocor de nieuwe bestemming van het badhuis. Wethouder Walstra gaf nog als aanvulling, dat de houten op- vangschool aan de Goudsesingel mo gelijk geschikt is als wijkgebouw voor 't Nieuwelant. Mevrouw Van Duijn-Spruijt zei nog, dat in het bad huis powel het wijkgebouw als een bejaardensociëteit kan worden ge- LfET IS lang stil geweest rond om de „Comunidad Evangelies Espaghoia", de groep mensen, die de meeste lezers weten dat wel zich beijvert de in het Rijnmondge bied werkende gastarbeiders van al lerlei nationaliteiten met het evan gelie te confronteren. Nu heb ik een overzicht onder het oog gekregen, dal de heer Den Bra- ber. die de CEE leidt, heeft op gesteld. Daaruit blijkt dat er moei- ïijkbeden zijn op geldelijk gebied. In 19158 hebben we 670 gulden meer uil moeten seven clan we ontvangen hebben, staat er in die brief, die ik nu zonder meer citeer: „Bijna 1079 gulden waren de ont vangsten. waarvan een derde in gif ten en twee derde in collecten. Aan uitgaven boektere we: reiskosten sprekers 245, huur ƒ45, drukwerk, kerkbinacije. gezangenboeken. uitno digingen 725. studieboeken, stu die-abonnementen 150. porti voor verspreiding van hoofdzakelijk evangel isatielektuur ƒ385, on dersteuning en wat diversen 210. Totaal circa 17R0 gulden. De gaping is dus 670 gulden. Zoudt u willen meehelpen dit bedrag tot niets terug te brengen? Onlangs werden we verrast met een avond maalsservies, ons door ie mand. die onbekend wenst te blij ven, geschonken. Het is ceramiek, pottebakkerskunst. Schenkkan en bekers' zijn van aardewerk, gestil- leerd door mej. Lucie Q. Bakker, pottenbakster. De broodschaal is een pitrieten mandje Zeer eenvoudig, maar. niettemin zijn we er rijk mee. Bankrekening wordt gehouden bij de Alg. Bank Nederland N.V.. Blaak 28, Rotterdam. Het nummer van de rekening der CEE bij de bank is 500 321 256. Het gironummer van de Alg. Bank Nederland is TOD." U voelt de bedoeling waarschijn lijk goed aan! Met zoveel lezers is dat tekort toch zo verdwenen? vestigd. Hierover zal de gemeente raad in een later stadium een uitspraak moeten doen. „We groeien vast in tal en last, de burger krijgt de bonnen", aldus de heer F. de Graaf (so.). Een beetje onduidelijk misschien, rnaar niet wanneer men weet dat hij dit zei ter gelegenheid van het voorstel een par- keercontroleur aan te stellen. Het raadslid vroeg een zo soepel mogelijk optreden. Een bekeuring dier.de voor afgegaan te worden door een waarschuwing. „U vraagt we! veelaidus de bur gemeester. Hij zei dat de politie in het algemppn soepel optreedt. Bij het toepassen van wetten en verordenin gen moet de wijsheid in acht worden genomen. „Ik voel wel wat voor uw opvatting, maar wanner we een blau we zone hebbpn. een verordening en een parkeerwachter, dan moeten die ook effectief zijn".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1