Onverwacht linksaf: selieclelhasisfraetiiur :amtelspecialist J Voor nieuw leven eerst onder "Rins ANGOB-afdeling in Maassluis ousericht Gelukwensen voor dingen te Jo Mulder ()\r HAMTTTFJ ONGELUKKEN IN WEEKEINDE 1 Acht stoet had minder succes H. M. Conijn vertrekt naar Alblasserdam elegante regenmantelsr, pakjes en mantels DE MANTELSPECIALIST oneindig gevariëerde kollektie DE MA NTELSPECIALIST verrassende kwaliteiten en dessins DE MANTELSPECIALIST prijzen die enorm meevallen "TlfttfMITSS* Costiek Toussaint |i scoorde vijf keer Ingebroken in gebouw van VVV-SG Vrijdag uitvoering I B.V. ..Beatrix gat' leuk kinderfeest toen HUIS-HOU» 5CH001» veel voordeliger l kamerbreed nylon tapijt terlenka MAASKANT BEHANGSEL u MiagauiiDsnMT z - tel sjui wgiriMEirsnaiT 23* -iïlzmuj Vandaag...... en morgen en dagelijks ÜÜH MAANDAG 5 MEI 1969 ÊRuAMMEK SCHIETBAANSTRAAT 7 Natuurlijk PLATENBONNEN HALEN bij G. P. VAN DAALEN JR. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Tijdens et 3 pro vinciale vergadering van de Algeme ne Nederlandse Geheel Onthouders- bond A.N.G.O.B. Zuid Holland, ir. ge bouw „De Kern" onder leiding van de landelijke voorzitter de heer Van Duren, is een afdeling Maassluis opgericht met een zeventien leden. Tijdens deze vergadering werd uit voerig gediscussieerd over de nade lige gevolgen v.an het steeds stij gende alcohol gebruik, met name de toeneming daardoor van ongevallen in het verkeer. Er werden plannen ontwikkeld om juist daartegen propa ganda activiteiten te gaan ontplooi en. Het voorlopig bestuur is gevormd uit de volgende personen: Ds. L. v. Os, voorzitter; L. Lucardie, Fr. Hals- taan 47b, secretaris en mevrouw E. van Antwerpen, penningmeesteresse. Binnenkort zal de afdeling zich pre senteren ter voorkoming van alcohol misbruik. Daarvoor heeft het hoofd bestuur de nieuwe afdeling steun toe gezegd. SCHIEDAM ODÏ heeft zaterdag tan het enthousiast spelende Vrien- Inschaar 2 gewonnen. Costiek Tous- ILt bracht in deze wedstrijd niet Sder dan vijf treffers op zijn &L Hij opende de score rnet 0—1 F waarna Rie van Veen 03 In haar naam bracht. Na een tegen- ILt van Vriendenschaar (1—3) voig- li» ook not 2—3, maar daarna was de Lift weer aan OD1 door Arie van 't Ifolf (24), Costiek Toussaitn 2—5 en pa rust 2fi. I .vriendenschaar kwam terug tot Vj waarna Hans Berman 3—7 liet Lieren en na 47 werd het 48 foor Arie van 't Hoff, 49 door weer icostiêk Toussaint en tenslotte had- |L ,je gastheren het laatste woord: r_o Door deze zege stelden de ^Schiedammers zich definitief veiiig. Schiedam In het VVV-SG huisje |in de Lange Nieuwstraat is ingebro ken. Aan de achterzijde is een raam lopeitgemaalit en uit diverse busjes fnordt een totaalbedrag van 1.00 vermist- Ook de l^V Rutimex in de Sspaansepoldcr kreeg ongewenst be- Irock. Ook bier werd aan de achter zijde een ruit vernieid. Uit de kan- isioorruimtc is een transistorradio ver- f VLAARDINGEN In de grote I zaal van gebouw „Excelsior" was het i zaterdagmiddag een komen en gaan van mensen die Jo Mulder kwamen gelukwensen met haar 40-jarig jubi- i leum als dirigènte van vele koren in Vlaardingen. Alle bestuursleden van de koren waren present en lieten hun I gelukwensen vergezeld gaan met de j aanbieding van bloemen of andere geschenken. i I Het hoofdbestuur van de Volksbond tegen Drankmisbruik was vertegenwoordigd en ook de pianiste I van Jo-Mulder, Thea Roos. Na de receptie was er voor de le- den var. de koren gelegenheid de ju- bilaresse geluk te wensen. Het rnoglepunt van het jubileum wordt vrijdag in de Stadsgehoorzaal j gevierd mof een uitvoering van de gezamenlijke koren. Dit zijn; het da meskoor „Viva Melodia", „Onze Kleintjes" 'en „het Vlaardings Kin- der- 'Jn jeugdkoor". Hierna zal de musical .Als cte blijdschap regeert" j worden ve bracht. Deze uitvoering be- j gint om acht uur. I SCHIEDAM De uitslagen van rt<> ?ztsdv ronde van het nersoonliik dam- ïltampinenschao '-en Schiedam luiden: ;C. W. Sleeuwenhoek J. .1. v. Kuvk jilo c. Korpei W. C. Heuve'man 2 en J. C. Onink D. V. D. Spek >2_Ö (Hoofdklasse:. eerste klasse: W, Rond M. den Houting 02 en t?. v. Dam P. Landsbergen 0—2, 5 'jn de hoofdklasse leidt de heer lieuvelman met acht. punten uit vi-'f fasrtijeh. In de eerste klasse heeft P. ^Landsbergen mei reven nimfen uit |i.fs partijen rie leid'ng en in de 2e fkiasse staat X Brenwn bovenaan met jlsclit punten uit. vier partijen. Laat anderen zich maar afvra gen hoe U nu weer een nieuw tapijt kon aanschaffen, U weet dat U veel meer mat UW geld kunt doen, door tijdens dezt voordelige aanbieding teko pen. Een mooiepartij kamerbreed nylon tapijt, 370 cm breed, in diverse mooie kleuren, vér kopen wij nu vanwege kleine schoonheidsfoutjes voor zo'n extra lage prijs, per meter voor nog géén zes tientjes. Heeft Uw vrouw altijd al een werkelijk luxe sprei willen heb ben.,.., dan zijn deze Moeder dag en deze aantrekkelijke aan bieding dè gelegenheid om die wens te vervullen. Prachtige twee-persoons poly ester sprei, met anti-slip tricot onderzijde en lichtgewicht vul ling. Deze luxueuze sprei mèt roya- lè volant^' waar U normaal S3.- voor zpu betalen verko pen wij nu voor nog géén vier tientjes. Neemt u de maat van uw kamer mee? met royale volants prima wasbaar snijmaat 160 x 220 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze partij ka merbreed nylon tapijt, 370 cm breed, in de kleuren groen, geel, cognac en beige per meter Sm MUi/ De gereformeerde predikant ds. C. van Zuylen vond ir. zijn korte medi tatie. dat er toch wel iets aan de hand moet zijn wanneer mensen ei kaar na 24 jaar nog bijeenroepen om iets te gedenken. „Verwacht geen heldenverering in deze dienst, want daar gaat het niet om." Spreker .haakte ook in op de pro testerende jongere generatie, waarin voor Ook maandagmorgen open Céin tel. of schrift, best VLAARDINGEN Tweehonderd j kinderen van de buurtvereniging i Beatrix zijn zaterdagmiddag naar de j Stadsgehoorzaal gekomen voor de j i jaarlijkse feestelijke bijeenkomst, die j j in de plaats gekomen is van de kin- i i derspelen op Koninginnedag. Het programma werd verzorgd i door Maurice Delmonte, de man van j j het glazen (t.v.~) kastje, die tevens - I als buikspreker zijn talenten toonde en veel succes oogstte. Muzikale me- I dewerking verleende het accordeon- duo De Gerto's, die op hun manier j ook wat aan conference deden. Voorzitter P. Dessens had de bijeen komst met enkele woorden ingeleid, .lammer voor de kinderen, dat liet programma pas om half drie begon inplaats van om twee uur zoals was j aangekondigd. Later bïeek, dat een j misverstand daarvan de oorzaak was. vraag staalboeken vakkundige behangers SCHIEDAM De jaarlijkse lichtstoet, die zaterdag door de Schie- aamss straten trok. is weer verleden tijd. Hoewei de opkomst van mid- denstandsbedrijven en partikulieren groot was, had de stoet niet het suc ces van andere jaren. Dit was voor namelijk het gevolg van het ontbre ken van twee grote Schiedamse be drijven, die van mening waren dat meedoen aan de stoet geen enkele zin heeft. Er zijn overigens al plannen om de lichtstoet volgend jaar een andere opret. te geven. Men denkt aan een soort bloemencorso. Overigens had de stoet zaterdag daar al veel van weg; het woord lichtstoet werd dan ook ter. onrechte gebruikt. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 2-per- loons polyester spreien in fraai bloemdessin, snijmaat 160 x220 cm VLAARDINGEN DVO is in een bikkelhard duel met WIA het (voorlo pige) kampioenschap ontgaan door dat een verdwaald schot vlak voor tijd de gelijkmaker betekende. Een grote teleurstelling voor de Vlaardin- gers, die met vele supporters en een honderdtal pupillen naar Rotterdam waren gegaan. Een tweede teleurstelling was het feit dat de 21-jarige Pim Baars vlak na de rust op twee plaatsen zijn been brak, waarna hij in ijltempo naar het Holyziekenhuis moest worden ver voerd. Wanneer DVO nu zijn restanten (een kwartier tegen GTB met een 2-1 voorsprong en een tweede helft te gen Nelson met een 4-0 voorsprong) onbeslist uitspeelt, eindigen OFB, DVO en DOS gelijk. Een belissing zal er dan moeten komen met een promo tiecompetitie om twee plaatsen in de eerste klas. SCHIEDAM De heer H. M. Co nijn (47), thans nog als directeur af deling staalbouw verbonden aan Werf Gusto v/h A. F. Smulders NV, is tot mededirecteur benoemd van de NV F. Kloos Zonen's Werkplaatsen te Alblasserdam. Hij zal nog dit jaar naar Alblasserdam overstappen. voor MusJs Sacrum: Prijsuitreiking S.G.-to- neelwedstrijd, 20. Irene: KNPMT, Woemsciiikeunsus, 20. Arcade: Natuurgenot in h-ute, 20. Bijkantoor „De Rotteldammer": Lange Kerkstraat 82. tel. 266382. Redactie Schie dam: R. M. van Houweltegen, Jullsnaloan 81, tel. 285764. b.g.g. 115588, toestel 158. Klachten bezorging: Joh. Grönefetd, Singel S3, tel. 3S.3S.38, maandag t/m vrijdag 18.30 - 18.30 en zaterdag 18 - 19. Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging: 36.26.26, Alarmnummer politie: 28.46.66. A- potheek: Rembrandt, Kembranótlaan 5, tel. 48.88.5S. Ook. maandagmorgen open Géén zei of schrift best SCHIEDAM Woensdagmorgen 7 mei geldt voor de evenzijde van de Boerhaavelaan van vijf uur to twaalf uur een tijdelijk stopverbod.. Het verbod is nodig om de reini gingsdienst in staat te stellen de straat- en rioolputten schoon te ma ken. Woensdag 15 mei komt dé one venzijde van de Boerhaavelaan aan de beurt. G otterdam(Oude) Binnenweg-127 Tvonrdniolenstraat 8!t Groene Hillendljlt 200

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1