Met totaal 109 elftallen Scholieren-voetbaltornooi op woensdag 14 en dinsdag 27 mei Boeiende expositie Weddenschap over een van de 18 m AGENT Gouden van NC in het klein Jeugdgem eenteraad vergadert Tuinder verdronken na val van schuit BLAUPUNKT KUBA 48 CM PHILIPS T.V DE rotterdammer Scheidsrechters Geen idee Welstand MAASKANT BEHANGSEL Boeiendst Het andere onbekende Spanje zelfstrijkende popeline B0ERDAM Voor de bezorging van onze krant Vandaag en morgen en dagelijks Kopenbli 2t wotauxBOBiur i - ra. zwin waFMiRnntn 2» - ra. 27.41.1s .100% acrylic Imj RH -.li - - I STOMS loop vrij in i.loop vrij uit KIJK en VERGELIJK VRIJDAG 9 MEi T 969 Heeft U ook altijd zoveel papa* fjssen, zoals tramkaarten, kas sa-bonnen, enz».... dan Is deze grote portemonnee echt wal tets voor U. Grote damesbeurt in overslag- model dat reusachtig veel ruimte geeft. Mst spiegel, plaats voor abon nement, 3 papiergeld-, 2 zilver geldvakken en een groot porte- teuiilevak met rits. Een leuke portemonnee met drukkersiuïting voor nog géén driegulden. plus 14 boekjes, de vierde prijs is een standaard met een bronzen medaille. Bij liet voortgezet onderwijs waar in drie afdelingen wordt gespeeld, bestaan de prijzen ook uit bekers, speldjes, boekjes en standaards met medailles. Op woensdag 14 mei komen 40 - teams in twaalf poules tegen elkaar uit en op dinsdag 27 mei zullen 69 elftallen trachten een plaats in de finale te veroveren. In totaal zijn er 109 elftallen, die dus 1199 scholieren op de been zullen brengen. VLAARDINGEN Evenals vorig jaar, zal ook dit jaar een voetbaltor nooi worden gehouden voor scholie ren. Op woensdag 14 mei worden 55 wedstrijden gespeeld op de terreinen aan de Zuidbuurtscweg, waar de leerlingen van dc lagere scholen el kaar zullen bekampen. Dinsdag 27 mei komen de scholie ren van het voortgezet onderwijs aan de beurt. Deze zullen behalve het Zuidbuurtcomplex, ook de beschik king krijgen over de drieveid en van Fortuna aan de Marathonweg. De Commissie Sehoolvoetbal is er ingeslaagd alle scholen die inschre ven, in het rooster te verwerken. Er waren drie scholen, die te Iaat inschreven, maar deze zuilen (los van het tornooi) een onderlinge competi tie kunnen spelen op de schaarse tij den, dat een veld daarvoor beschik baar is. De KNVB heeft als prijzen een be ker, speldjes en boekjes beschikbaar gesteld. Wethouder G. Walstra zal deze na afloop uitreiken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het as het jaar 1623. Vermoedelijk na een paar biertjes besloten twee Vlaardingers een weddenschap aan te gaan, waarbij de een verklaarde voor Vastendag 1624, een klein jaar later dus, getrouwd te zullen zijn. De inzet bestond uit tweehonderd tonnetjes turf ter waarde van ongeveer zestig gulden. Beide vrienden togen naar de nota- later nog in staat zijn dit merkwaar- ris en lieten de weddenschap nota- dige verhaal aan de vergetelheid te rieel vastleggen, zodat we zo'n 350 jaar ontrukken door de akte er op na te lezen. Daartoe bestaat van 14 tot en met 24 mei in het gemeentearchief aan het Plein Emaus 5 gratis de gele genheid. - Daar is namelijk in verband met het komende 700-jarig bestaan van Vlaardingen als stad in de leeszaal een interessante expositie ingericht, gewijd aan het notariaat in Vlaardin gen gedurende 1619 tot 1842. De akte van de weddenschap is een van de 18 tentoongestelde aktes, aangevuld met vele afbeeldingen en prenten. De expositie is voor iedereen gratis toegankelijk. Aan de hand van een catalogus en een gestencild verhaal is de tentoonstelling voor jong en oud gemakkelijk te volgen. De expositie is een activiteit van de onlangs be noemde archivaris drs. D. van der Vlis. Hij zegt: „De hoofdopzet is de inhoud van de archieven dichter bij het publiek te brengen. Dit is pas de laatste vijf jaar in Nederland goed op gang gekomen. Het publiek heeft er vaak geen idee van wat allemaal wordt bewaard. We hebben voor het onderwerp notariaat gekozen, omdat de notaris een be langrijke rol speelt in het persoon lijke leven van ieder mens". Allerlei aktes zijn tentoongesteld. Het merkwaardige is dat vooral de aktes uit de zeventiende eeuw het boeiendst zijn. Later blijkt het een dorre aangelegenheid te zijn gewor den, maar invroeger eeuwen ging men gemakkelijker naar een notaris dan thans het geval is. Dat blijkt ook wel uit die weddenschap, waarvan de afloop jammer genoeg niet bekend is. Drs. Van der Vlis: „Als bron voor de kennis van het dagelijkse leven zijn deze aktes uiterst waardevol. Vaak wordt bij overlijden een inven taris van de nalatenschap opgemaakt. Deze opgaven geven een aardige kijk op de welvaart van de bewoners van een stad. Niet alleen worden alle geld en geldswaardige papieren opgesomd, goed en keukengerei. Hierdoor is het mogelijk na te gaan wat de welstand was van bijvoorbeeld een schipper, een matroos of een reder. Men kan er de levensgewoonten van aflezen en het stijgen en dalen van de .wel vaart". Wat Vlaardingen betreft komt dui delijk naar voren dat de reders in de zeventiende eeuw niet zo vermogend zijn geweest als wel wordt aangeno men. Ze waren te vergelijken met HOEK van holland De Eerste eenvoudige middenstanders, die vaak Hoekse Accomwnverenlglnghoudtzater- yoor gezamenlijke' rekening een of di»g haar laarlrfjikse feestavond in Har- mowte. Eigen krachten verzorgen het pro- f gramma, maar na pauze treedt een cabaretgezelschap op. g- meer schepen in de vaart brachten. Allerlei overeenkomsten bestonden bij de reders en uit de aktes valt op te maken, dat het analfabetisme hoogtij vierde, wam inplaats van een handtekening zette het merendeel een kruisje. Ook scheepsbemanningen gingen overeenkomsten aan, waarbij het bij zondere is dat niet alleen de schipper tekende, maar elk bemanningslid, in clusief het jongste maatje. Dit is la ter anders geworden. Men vindt ook overeenkomsten, gesloten door ma-' trozen, om gezamenlijk tegen de re der een geding aan te spannen ter verkrijging van achterstallige gages. een écht stijimeubel. Bij Van lieshout. Waar zoveel méér staat (en hangt). Waar U voor Uw ge hele woninginrichting terecht kunt Oók voor privé kantoren en bestuurskamers maken wij spe ciale ontwerpen. Oil! Dit is een aanbieding speciaal voor die mannen, dia hoge eisen stellen aan hun overhem den, maar die hun vróuwen uren strijken willen besparen. Zelf strijkende popeline over hemden, {beslist niet strijken) een pracht kwaliteit, in aparte ton-sur-ton dessins. SHOWROOM: JONKER FRANS STRAAT 106-108 ROTTERDAM Het boeiendst zijn wel de verkla ringen. die ten overstaan van een no taris worden afgelegd. Zij gunnen ons namelijk een blik in het leven vin alledag. Burenruzies bijvoor beeld worden letterlijk weergegeven met alle verwijten en harde woorden van dien. V.an vele ordeverstoringen is op deze manier een verslag be waard gebleven. De expositie van aktes, voorzien van getypte afschriften omdat het le zen van de originele handschriften een vaak ondoenlijke zaak is, willen het grote belang vnn de notariële ar chieven voor de plaatselijke geschie denis illustreren. De bestaansbron van de stad, de visserij, is als mid delpunt gekozen. Prof. mr. A. Pitlo, voorzitter van de Stichting tot bevordering van de notariële wetenschap, zal de expositie woensdagmiddag 14 mei om twee uur openen. De tentoonstelling is daarna tot en met 24 mei dagelijks te bezich tigen v.an 10. tot 17 en van 19.30 tot 21.30 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur, met uitzondering van Hemel vaartsdag en beide Pinksterdagen. VLAARDINGEN In de goed be zette Stadsgehoorzaal hebben de vijf Vlaardingse afdelingen van de Ne derlandse Christen Vrouwenbond het gouden jubileum van de landelijke bond gevierd. Mevrouw Bon sprak het ope ningswoord. Zij kon veel genodigden van andere vrouwenorganisaties ver welkomen. Namens de Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening sprak me vrouw Th. A. Heusdens-Mansholt. Zij toonde zich verheugd met de grote Vla-ardingfe afdeling van de NCVB, Een dergelikj grote organisatie kan veel op zich nemen als ergens hulp gewenst is. Het samenwerken, geeft ook een speciale band, aldus me vrouw Heusdens. Jo Jacobs zong en kele vrolijke liederen, op de piano begeleid, door haar broer. Voor de feestelijke hoofdschotel zorgde de toneelvereniging „Geron" uit Schiedam met het blijspel „Wel terusten". Het is de bedoeling, dat de wedstrijden, die een half uur duren, beginnen en eindigen met een belsig- naal. Omdat veel scheidsrechters op Hemelvaartsdag moeten uitkomen, was het niet mogelijk om voldoende Vlaardingse scheidsrechters aan te trekken. Men weet zich nu verzekerd van de medewerkingvan enkele toe komstige vakleerkrachten van de Academie van Lichamelijke Opvoe ding in Den Haag, terwijl verder een aantal jeugdleiders wedstrijden on der hun hoede zullen krijgen. De eerste prijs bij het lager onder wijs bestaat uit een beker van de KNVB en veertien speldjes. De twee de prijs is een beker, beschikbaar gesteld door de Commissie, plus 14 speldjes: de derde prijs bestaat uit een standaard met zilveren medaille. VLAARDINGEN In de recrea tiezaal van Vroom Dreesman heeft Steffa "Wine precies tachtig minuten aan één stuk door verteld over het andere, het onbekende Spanje. Haar relaas werd ondersteund met het la ten zien en horen van wat Spanje aan zang, dans en klederdrachten te bieden heelt. Prachtige Romaanse bouwwerken met bijzonder mooie schilderingen waren op de kleurendia's te zien. Een Moskee met duizend zuilen was zeer indrukwekkend en ook werd Go- thische bouwkunst onder de aan dacht gebracht van de vele bezoekers (de zaal was vol). De gemiddelde Spanjaard heeft geen interesse voor de historie van zijn land, zei mevrouw Wine. De Ma riaverering staat er op de eerste plaats. Onder mannen worden ge vechten gehouden, waarbij het er om gaat. welke Maria de meeste wonde ren doet. De zigeuners wonen veel in grotten l waar zij hun eigen leven leiden. Wel is er sprake van discriminatie tegen- over de zigeuners, die bijzonder viii- j gervlug zijn. In Granada wonen er veel. Het familieleven is in Spanje ge- j' heel anders dan in Nederland. Oma I wordt er niet in een bejaardentehuis opgeborgen, maar voelt zich veelal I thuis bij de oudste zoon. Van Palmzondag tot Paaszaterdag worden er vrijwel dag en nacht pro cessies gehouden en met Pinksteren zijn er pelgrimstochten. Vrijdagavond om 6 uur begint da verkoop van deze royale dsnesportemoftnet met spie- gal en vele vakken voor zowel papier-als zilvergeld, kleuren zwart ,sj .en rood M Nu kiest U ze uit, te kust en te keur, moderne hemden, - bij zonder praktisch - beslist zelf- strijkend, voor nog géén negen gulden. Ook mnndtjmoTStn open Stift Uk of schrift butt. (Van-een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jeugdge- meenteraad vergadertwoensdag avond 21 mei om acht uur in de Burgerzaal van het stadhuis. Een van de eerste onderwerpen die aan de orde komen is de mededeling wat betreft de nieuwe Commissie ter bestudering van de Jeugdgemeente- ra ad van Vlaardingen. Deze commissie is als volgt samen gesteld: mejuffrouw A: van Duyn (soc), M. J. Dorleijn (ch), P, P. (soc), M. J, Dorleijn (ch), P. P. J:, v. d. Bosch (kath), L. A. van Marion (lib), J. A. Vogel (ar), S. Troost (D'66), P. Smal (sgp), A. A. W. Bolland fgpvj en R. J. L. Poppe (pas. soc.). Verder staat op de agenda het voorstel tot het oprichten van een periodiek verschijnend gemeentelijk informatieblad, dat gratis wordt verspreid onder de Vlaardingse be volking. Het discussiepunt vermeldt de gemeentelijke decentralisatie. rliJwÊSl VLAARDINGEN" De plaatselijke af- <8; M. van Staalduinen 46; S. Verkade 47; aelitig var» Ce Nederlandse Chrtsteliitke p. Boekestijo -0j. -van zwlenen 44; M. c. Bond van Overheidspersoneel vergadert verploegh 45; Fr. van Staalduinen Wzn 47: maandagavond acht uur in Triangel ter A. Poot 44 en P, v.d. Pol 42 punten, behandeling van de voorstellen die zullen dienen p de op -woensdag 21 en donder dag 22 mei in Den Haag te houden alge. mene vergadering. H-ootdbestuurder A. N. Augustijn komt zijn mening zeggen ver de loon- en prijzenontwikkeMng. MAASLAND De S.V. Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. uitslag korpswedstrtjd op basis van 50 punten; C. Poot Dzn 44; A. Korpel 48; Fr. v.d. Wel 48; W van Roem 42; D. Eijsma 39; L. Paauwe 23; M. P. HanemaaUer 49; H. Voskmap 24; H. J. Korpel 44; L. van Berke! 34: A. Moerman 38: Ad. van Staalduinen 49: A. v.d. Meer 41; 19- Boekestijn 49; C. 3. Poot 417 G» EeKter 41; N. Poot 39; O. Simons Bij de echte BEHANGER Grote keus uit grote voorraad. Vrijebaanwedstrijd op basis van 50 pun ten: C. Poot Dzn 24; A. Korpel 30; W. van Boon 21; Fr. v.d. Wel 30; D. Eijsma 25; L. Paauwe S3; M. P. Hanemaaijer 30; J. Ha- nemaalj-er 29; H. Voskamp 18; H. J. Korpel 30; L. var. Berke! 27; A. Moerman 28; A. van Staalduinen 29; A. vd. Meer 24; IJ. Boekestijn 28; C. J. Poot 30; G. Dekker 27; .NT. Poot 23; O. Simons 29; M. van Staaldui nen S. Verkade 30: P, Bookestdjn 24; J. van Zwienen 28; M. C. Verpioegh 29; K. Rasens 3fi; Fr. van SiaaldJU'nen wzn 28; A. Poot 27 en P. vd. Pol 29 punten. m MAASLAND De collecte voor de reumsrbestrijding heeft f 523.48 opgebracht. Vrijdagavond om 8 uur begint de verkoop van deze zelfstrij kende popeline overhemden, in ton-sur-ton dessins, iri wit, bleu en beige en in alle courante iflJ* maten .■bï-üL Voor BEHANG en VERF Jac. v. d. Wintstr. 18. Tel. 342872, Vlaardingen. voor HOEK VAN HOLLAND De afdelin gen volleybal en (korfbal van de Hoekse Sport Vereniging houden zaterdag ee feestavond in De Seinpost. Voor de volley ballers is dat ter gelegenheid van het .be haalde kampioenschap en de korfballers vinden dat dit een ai-gemeen feest waard Qek.mtsndsgmorgan open GMtt'uk óf schrift' bat wordt gevraagd In Maassluis een actieve Stadsgehoorzaal: jubileumconcert koren Jo MxiWer, 30. Van Schravendijkplcin: straatzang Leger des Heils. 19. wstadsgehoorzaal: boksvereniging West- land-Zuid, 20. Pnlëlkerk: ktm zing met ons. H. Muzanda; instuif Club in the Mood, 19-45. Triangel: instuif CJV Liefde en Vrede. 2C. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat tl, tel. 346715. Alarmnummer politie: 34.44.44, GG en GD: 34.44.44, Alrra- nummer voor meldingen van luchtveront reiniging: S6.26.2S. Apotheek: Van Hagen- dorp, v. no-gendorplaan 129a, tel. 34.42.33. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234. Klachten bezorging: H. Verheij. tel. 31.33,45. dagelijks is - 19 uur. (Van onze correspondent) MAASLAND De 68-jarige tuin der C. van Hemert is voor zijn wo ning aan de Oostgaag 15 van een schuit -gevallen en verdronken. Ver moedelijk is het ongeluk 'te wijten aan een hartverlamming. MAASSLUIS Voor de ongeveer, achthonderd lleerlingen van de vier de, vijfde en zesde klassen der lagere scholen is donderdag de algemene vaardigheidsdag gehouden. De vaar digheden bestonden uit zestig m, snelloop, hoogspringen, doelwerpen, verspringen en hindemisloop met af zonderlijke prestatie-eisen voor jon gens en meisjes van elk leerjaar. De wedstrijden namen de hele dag, van 's morgens negen tot s' middags vijf uur, in beslag en werden gehou den op de terreinen van de voetbal vereniging Excelsior M.. 1 Op school krijgen alle deelnemers een diploma uitgereikt, waarop, aan gegeven staat'aan welke onderdelen, zij hebben meegedaan. De vaardigheidsdag werd, mede dank zij het mooie weer, een geslaag de onderneming. Aanmelden bij Dagblad De Rotterdammer, Witte de Wlth- str. 25, R'dam. tel. 010-115S88. ft HOEK VAN HOLLAND Mevrouw H. j H, van Dimer-de Blaazer uit Hoek van Holland is geslaagd voor het examen Heil gymnastiek/m-assage. ?i VLAARDINGEN De postduivenhcni- ersvexenlklns Keer Weer vloog wet «0 duiven in concours vanuit Vilvoorde aio kmdi-eren werden om 8 uur in vrij- heid gestekt. Aankomst eerste duif 9.15.01 uur: laatste prijsduil 9.34.28 uur. Uitslagen: A. van- GiJs 3, 1«. 40. 43; A v. d. Have 4. 85; J. Blom 5. 34, 51. Zaterdag van 3 tot 5 uur inkorven voor een vlucht vanuit Qute- vroin (178 km.). Klokken aanstaan vrijdag 19.30 u. t> HOEK VAN HOLLAND Voor ie leden van de v.v. Hoekse Boys !s er vrij- Ssg een contactavond In De Thuishaven. Bet bestuur heeft besloten het contract met 'trainer Dltmars niet te verlengen. Gezien het geringe bezoek aan de traialn- genacht men dit financieel niet verant woord. Aanvang acht uur. VLAARDINGEN De heer J. van Lambaigen. hulpprediker bij de hervormde gemeente, heelt een beroep ontvangen van de hervormde gemeente te Overberg (U.). vraag staalboeken vakkundige behangers m vlaardingen De postduivenhou- dersverenlglng De Adelaar vloog met 393 duiven in concours vanuit Mons (165 km.) Vertrek 7 uur. Aankomst eerste duif 8 45.49; aankomst laatste pnijsdulf 9.00.tl uur. Uitslag: J. Vink 1, 4 9. 10, 19, 26, 28, 29 46- C. Voet 2, 22, 25 32; B. v. Beveren 3. 53; M. Schippers 5, 27, 40. zaterdag van 10 tot 11 uur duiven inkorven voor een vlucht vanu.lt St. Ghlslain. Klokken aanslaan zaterdag 19.05. VI.-URMNGE.V Het 'kerkkoor Im- ntanuël heeft zaterdag de Jaarvergadering van de Koninklijke Bond van christelijke zang- en oratorlumverewiglngen In De Blije Wereit dn Lunteren bezocht (zie onze krant van gisteren). Op de terugreis ver maakten de dames en heten zich In een speeltuin ln Austerlltz en dineerden 7.1J In het Jagershuls in Zeist. HOEK VAN HOLLAND Op last van de Officier van Justitie ln Amsterdam heelt de Koninklijke Marechaussee ln Hoek van Holland de 20-jarige Engelsman j C L. uitgeleid. IDe jongeman, een stu dent, had deelgenomen a®n het bekladden van het monument op de Dam in Amster dam Hij kreeg een enkele reds Engeland en mag Nederland niet meer ln. 6bert-i3eicpvea R2A 2669 HOEK VAN HOLLAND De vrijzin nige zondagsschool wordt nog niet opgehe ven. Het bestuur is in onderhandeling met enkele potentiële leiders» De beslissing over ai of niet opheffen Is tot september uitgesteld. Zondag wordt het seizoenwerk afgesloten met het afscheid van de zesde klassers. Dut gebeurt met een kerkdienst die om zeven uur in de school aan de Tasmanweg wordt gehouden. HOEK VAN HOLLAND De PTT heeft voor de bewoners van Plan Noord een brievenbus geplaatst op de hoek Prins der Nederlandenstraat - President Wierdsmastraat. De lichtingen zijn om 05.00 en 17.00 uur. Sehiedamscweg 256c en Wilhelmina Schmi- ier 21 Schledamseweg 256c; Hans Arend Schoonfeld 27 Mahlerstraat 39 en Neeltje Adriana Breedveld 22 Eksterlaan 576; Leendert Arte Kroos 22 Jac v Heemskerkstraat IS en Maartje Boerdam 22 Jacob van der Wintstraat 14; Martinus Carei Dijkshoorn 24 dr Brugmanstraat 19 en Johanna Margaretha Poldervaart 22 van der Driftstraat 72; Adrtaan Pieter van der Heul 23 van Hogendorplaan 104a en Ad riana Johanna Moerman 19 Roer dompstraat 16; Bastiaan Post 20 Ged Biersloot 34 en Maatje Klein 22 Geert Grootelaan 131; Cornells Klaasse 19 Rozen burg en Jorina Lena Huizer 19 Kei zerstraat 4; Bertus Hendrik, van der Lin den 20 Maassluis en Johanna Francina van HoogteljHngen 16 Messchaertpiein 45; Leo Alex Sprong 19 Lusthoïstraat 23 en Narda Maria van Veen 18 Sperwerlaan 351Jo hannes Adrianus Petrus van Overbeek 21 Biouwiaan 65 en Maria Bertha de Ruiter 20 Schledamseweg 102; Theodorus van der Drift 29 Fioris de Vijfdelaan 260 en Aleida lemma de Leeuw 26 Leeuwarderweg M; Roy Edward den Hoed 23 Plein 1940 rtr 29 en Héiène Marie FJUppl 22 Plein 1940 nr 29; Petrus Mattheus Kiels 22 Schiedam en Neeltje Cornelia Voogt 23 Petuniastraat 13b; Johannes Philip pus Köhlr 21 Nlc Beetsstraat 25 en Anneke Hoogwerf 29 Flo- rcslaan 42c: Berend Jan Veldhoen 20 Maasland en Ottllile Poot jo Een- drachtstraat 79; Nlcolaas Koevoet 54 Maassluis en Johanne Jongejan 48 Dïepen- brockstraat 24; Dirk. Pieter Stout 21 Pr Hendrikstraat Hg en Adriana van Wltzen- burg 21 Vossiusstraat 252; Jan van Toor 25 Oranjelaan 10 en Marian Agatha Timmer 20 Schledamseweg 199: Cornells Leendert Gtjsbertus Maat 22 Pijnacker en Cornelia Antonia van der Hoek 21 Oosterstraat 24; Mattheus Joppe 21 Deltaweg 8 en Gerrltje Boon 20 Mendelssohnplein 2b; Peter Wil helmus Plsisier 21 H Roland Holststraat 63 en Maria Gerda Dekker 19 Groen van Prinstersttraat 11: Jan Cornelis Bos 22 Amstelveen Uilenstede 24 en Inkjc Grietje Clement 20 Schiedamsewe" 182. Geboren: Rné zv P van Dorp en Lagendi kL avendelstraat loc; Maria Alexandria dv WB Verburg en M Kal Oosterdwarsstr. 23. Getrouwd: Antonios Lekakis 28 en Wou- trina Hendrtka Joslua Swaneveld 22. Overleden: Pïetertje NIeuwpoort 86 wed van A gan Opstal Holyslnge! 4. MAASSLUIS Geboren: Theodora Lou- rina dv A Raamsdonk en L Blmmel; Pau- lus Franeiseus Maria zv A Th Hendrik en M G G Gras; Karen Geertruida Theodora dv G W M Veenman en C Th van Geene; Krlsta Marlt dv J N Bink en M BUI; Norbertus Frandscus Johannes zv C A Zoet en A M van Vliet: Adriaan zv A Stlgter en J Spijker: Simon Franoiscus zv G CA Gaarthuis en A E J Leijden; Frea Henriette dv S JKrutslnga en G T Balk: Maarten Jan Haye zv H Dijkstra en R G de Jong. Ondertrouwd; Jan Zwart en H J M Kemp; JW Holman en M MWljnhorst; A Moerman en P H Bloem; T Sluiter en C G den Bakker: H Tijhof en C van Putten; L H de Graaff en J W H M Kieijn: IJ van der Vwüen en H M Diepstraten: H J Visser en JAlblas; A c Korteland en G ter Beek. Getrouwd: c Dankler en C D Schouten: p Bouter en W Prang. Overleden: Jan de Klerk eehtgen v a S van Puffelen 10. HOEK VAN HOLLAND Overleden: L van der Schoor mah «ehgew m A J W G Koenders 61. VLAARDINGEN Getrouwd: Anthonie van Eljk, 21 en Cornelia Everina Bongers, 25; Pieter Moerman, 20 en Anna van der Schee, 20; Harry Chrlstlaan de Groot, 23 en -Johanna Wilhelmina van Beugen, 22; Robert Cornelis de Lange. 25 en Elsa van Baaien, 26. Geboren: "Willem zv J C E Bruijstens en E P A öe Haan Maassluis. Mgr. Bec- kerslaan 24; Pieter caroius, zv E C A Meli en A Flctoor, Paulus -Buysstraat 49; Jaco- mina Margaretha Martha, dv H A Beemsterboer en C P Hoogeveen, Lo- rentzstraat 31; Robert, zv M Mastenbroek en E G J Branse, Maassluis. Covert Flincksingel 155c: Maria Louise, dv Cr M A Langezaal en J AI van der Pluijm, Specht laan 543. Overleden: Adrianus Schoon 81 echts, van X J Manintveld, InsulLndesingel 40c; Leunt je Jacoba van der-Burg, 77 eehtg. van P Buisman» Blilitoniaun 57a. HOEK VAN HOLLAND Geboren: J Dekker-van Dop d. VLAARDINGEN Ondertrouwd; Abra ham Bastiaan van Dijk 24 Maassluissedijk 304 en Henderlka Grietje Veenstra 21 Soendalaan 45; Johannes Michael Maria van der Zwet 20 H Roland Holststr 29 en Petronella Johanna van Schaijk 20 Fioris de Vijfdelaan 90; Cornells Vreugdenhil 28 Naaldwijk en Ria Helena Pleutnje van Vliet 20 RotterdamseWeg 72; Arie Koppenol 22 Naaldwijk en Hermanis Jozephina Smit IS Piet Heirstraat 20: Petrus Wilhelmus Martinus van Mil 30 zuldbuurt 44 en Maria Chrsitina Helena Koole 23 H T Kul- pers-Riietbergstr 12; Teunis Jan Simon 25 Putten en Katharlna Groeneweg 20 Spoerstngel 193b: Marinus de Jonge 24 Ant Helnsiusstraat 14 en Neeltje Centerina Beenen 21 .Rotterdam Nieuwe Binnenweg 85b; Johamfes Hubcrtus Cornelis Pcljs 30 Geef Moeder zondag eens een kado wat helemaal voor haar zelf is, zoals dit schattige Zo merse pullovertje. Prachtigs kanten pullover van 100% acrylic, mag in geen en kele zomergarderobe ontbre ken, in diverse leuke kleurtjes, nu voor nog géén zeven (pil den. av Wist U dat er in deze dure tijd nog een paar echt lederen' da messchoenen te koop zijn voor een vooroorlogse prijs, voor: nog géén zeven gulden. Een schattig zomerschoentje van echt leder, met open hiel, blokhakje, sierperforatte, in moderne kleuren en kontras terend afgezet, nu voor bijna de helft van de normale prijs. Grootbeeld T.V, Het beste Duitse toesteL (automatisch) voor alle programma's m jok Televisie Italiaans topmerk slechts prachtige ontvangst op ie er. 2e net f met inruil) modern apparaat voor alle programma's (met inruil) Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze echt lede ren damesschoenen, met open hiel, btokhekje, sierperforatie in marine-blauw afgezet met rood, cognac afgezet met beige en wit afgezet met rood, maten 36 t/m 41 a O» nieuwste elektronische reken machine. Maakt razendsnel en feilloos el Uw berekening. Zonder mechanische delen. Kan niet meer kapot gaanl Tellen, verme nigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverhelfen, kwadrateren! 16 cijfers kapacltelt In alle registers en telwerken. Vraag vrijblijvend demonstratie. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze chique kanten pullovers van 100% acrylic, in de kleuren wit, bleu, rose, geel en aqua, Jk maten 38 t/m 48 Reedt vanat voor Elke vrijdagavond tot 9 uur open Oak. mtandegmorstn open ëjSRj Oiin ul. of schrift best Ook mundifmargeo epen Oiin uL of xhrift. btft CALLENBU ROSTRAAT 4< VLAARSIHaSN ■VAVeVAV W.VèéVtVi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1