agent Succesrijke Emmeraktie Vlaardingen bracht ruim een halve ton bijeen Het orgelfonds heeft 1 miljoen gulden nodig postairo125060 KleiiipoWerpIeiii groeit AGENDA CENTRALE VERWA RH1NG? m:\im bohamee Bn rgerlijke stand Lust r u mcon eert Ivan gerefkoor Voor drie inzenders eervolle vermelding Kooravond niet uitverkocht door emmeractie Installatie raad voor bejaarden Morgen roept de klok Sluitstuk van 25-jarig bestaan arbitersclub Wilton verlengt 6 schepen VNS handig A&mt 50JAAR3 li MEENT 9 SCHILDERSLEERLING of HALFWAS voor werk in Vlaardingen FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES ELEKTR. LASSERS AUTOGEEN SNIJDERS MACHINEMONTEURS BANKWERKERS VERFSPUITERS CONSTRUCTIE-BANKWERKER C. VAN DER LELY N.V. Voor de bezorging van onze krant instaHeert'schepen - fabrieken - bedrijven enz repareert: motoren dynamo's e.d. rBohamee elektrotechniek^ SCHAKEL BOHAMEE IN! Vignet 700 jaar stad Stien Kaiser Hoek van Holland en maandag Vandaag, en dagelijks .en dagi Vandaag VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE'BIJ 35 JAAR ERKEND INSTALLATEUR TEL. 12.58.93 13.68,17 -11.20.29 m ai m 1 POTTER DAMMER Pagina 5 2A ZATERDAG 10 MEI 1969 wordt gevraagd in Maassluis een actieve Aanmelden bij Dagblad De Rotterdammer, Witte de Wxtb- straat 2S. R'dam. tel. 010-115588 1 hoek VAN HOLLAND - Het gc- I Smeerde kerkkoor verzorgde vnj- SSnd in het gereformeerde kerk- Cbomv een concet, dat >n het teken Cnd van de derde lustrumviering. de paU7,e werden nederlandse ledoren gezongen en na de pauze juifse en engelse teksten. I Het bijna vrolijke „De heer is mijn Irhl" Schuurman viel op tussen 'lp vee1 al in mineur geschreven kerk- ILdek Verder verleende medewer- de alt-soliste memuw D. ,S-de Jong: Het orgel werd C-oeeld 'loor de heer J' dc KoninS" %t «eheeL stond onder leiding van fingent S. van der Weiden. "ÏS19 .Bshamee N.V.-Vredenoorikade 33-34J ï'dam,Tel.010-13S949-122057^ (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J- Heusdens zal woensdagavond H mei om acht uur in de Burgerzaal van het stadhuis de prijs uitreiken aan de heer C. van Klink uit Maassluis, winnaar van de vignetten- tentoonstelling in het kader van de komende viering van het 700-jarig bestaan van de stad Vlaardingen. Op die avond zal tevens bekend worden gemaakt dat aan drie inzen ders een eervolle vermelding is to - gekend. De hieraan verbonden ver rassing zal dan eveneensworden meegedeeld en uitgereikt. Bovendien zulten de inzendingen vandeze- mensen, die niet een- eervolle vermel ding zijn bekroond, worden getoond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN/HOEK VAN HOLLAND De Eemmeraktie voor het geestelijk gehandicapte, kind heeft vrijdagavond in Vlaardingen ruim een halve ton opgebracht. Om half twaalf werd een voorlopige opbrengst bekend gemaakt van maar liefst 55.165,52. Het is te verwachten dat enkele giften, die wegens allerlei oorzaken te laat zijn ont vangen, het totaalbedrag nog zullen opvoeren. In Vlsurdingen was het tijdens de koopavond in de diverse winkelcen tra een drukte van belang. Mede dankzij de talrijke muziekkorpsen en hel optreden van prominente tiguren met hun emmers in het eindresultaat hoven alle verwachtingen. Maar ook togen velen naar de diverse ban kinstellingen of naar de gekleurde bussen in bejaardencentra en winkel bedrijven om hun gift af te staan. In het gebouw van de Gemeenie- lijke Sociale Dienst aan de Fransenstraat, waar liet opvang- en telcentrum was gehuisvest, heerste een koortsachtige stemming teneinde de Vlaardingse opbrengst zo snel mo gelijk door le bellen om de eindstt.nd via de televisie békend te maken. Daar kwamen dc vele duizenden gul dens bijeen, afkomstig van banken en andere adressen en aangevuld met de opbrengsten van de eigen activi teiten van het centrale bureau. Mede dankzij het talrijke korps van collectanten is de aktie in Vlaar dingen een groot succes geworden. Het bedrijfsleven zegci-e een bedrag toe van f 10.235. de banken kwamen tot een bedrag van ƒ30.643 en aan lijsten, emmers, bussen en cheques werd nog eens ƒ14.282,52 ingezameld. In de middaguren ging de aktie van start na aankomst per helikopter van schaatster Stien Kaiser en ge- wichtheffer Piet van der Kruk op het voetbalterrein van Fortuna. Lo- co-burgemeester G. Walstra begroette beide sportfiguren namens hei ge meentebestuur. Vervolgens ging het in optocht per open landauer naar Vroom en Dreesmann aan liet Veer- plein. De landauer werd gevolgd door een Jan Plezier, waarin zaten wethouder A. P. Weeda, gemeentesecretaris A. Kranenburg, vertegenwoordigers van de drie ouderverenigingen en de heer C. C. J. A. van den Eijnde, die samen met ir. H.".van Marie de plaatselijke aktie heeft georganiseerd. Na aankomst in de restaurette van Wslist VLAARDINGEN De uitvoerin gen, die jaarlijks in de Stadsgehoor- zaal worden gegeven door de geza- menlijke koren van Jo Mulder, ken merken zich altijd door het feit. dat de zaai dan uitverkocht is. Vrijdagavond was dit niet het ge- val en dat kwam ongetwijfeld van- wege het t.v.-programma, waar een I goed doel achter stond. Jammer voor Jo Mulder, die met de uitvoering haar 40-jarig jubileum als dirigenten vierde. De heer D. v.d. Ende, voorzitter van de Volksbond tegen Drank misbruik, ondr wiens auspiciën, de uitvoering werd gehouden, wierp een terugblik in de geschiedenis waarin hij de aandacht vestigde op de vele operettes, die Jo Mulder schreef alsmede op de kerstspelen van haar hand afkomstig. j Hij zei, dat Jo Mulder brieven- uit j Australië, Amerika, Zuid-Afrika en j uit andere landen krijgt waarin j waardering wordt geuit voor de vele (slaap) liedjes, die in operettes voor komen. welke liedjes veel worden ge zongen. i II voor het hoofdorgel van de Laurenskerk In Rotterdam. Een groot deel van het Rotterdamse publiek, van het zakenleven, van de gemeente Rotterdam en diverse overheidsinstanties heeft zevenhonderd duizend gulden geschonken. De goede gevers: onze hartelijke dank! We hebben nu een "driekwart-orgel". Voor een klankvol orgel is uw klinkende munt welkom op U18.'50(. HY.70 ROTTERDAM Gemeentewerken zal op 4 juni aanbesteden het maken van vier gewapend betonnen singel- bruegen. waarvan twee voor voet gangers en wielrijders en een voor voetgangers in het Zuiderpark. De vierde is voor voetgangers in uZid- wijk VIII. 9 In Vlaardingen liep up het mo ment dar Pipo en Klukkluk zich in 'Hoek van Holland verdienstelijk maakten, gewichthefjer Piet van der Kruk en .schaatsenrijder Stien Kai ser met de bekende, emmer. Zij kwamen met de helicopter. Piet Bambergen, de helft van de Motilities, geeft kennelijk in Schie dam een politieman een deskundig advies hoeveel geld er in de Snvmer- van-Mïes nog bij kan. De ordehand haver heeft er met zijn gift niet aan kunnen meewerken de wat Inge opbrengst weg te werken. In Maassluis was het stukken beter voor Piet Bambergen. Met veel ple zier kon hij bemerken dat de „bu ren" van Schiedam dieper in de beurs tastten en gezamenlijk per lid ran de bevolking meer dan een gul den gaven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ten overstaan van notaris W. Robert en zo'n hon derd genodigden is vrijdagmiddag in de Burgerzaal van het stadhuis de Federatieve raad voor het bejaarden- werk geïnstalleerd. Het doel van deze raad is onder meer het bevorderen van het welzijn der bejaarden en het inventariseren van de behoeften en voorzieningen van deze groep. In het algemeen bestuur zitten ver tegenwoordigers van alle instellingen, die zich in Vlaardingen met het be- jaardenwerk bezighouden. Voorzitter A. P. Weeda, wethouder van sociale aangelegenheden, volksgezondheid en personeelszaken, zei in een korte toespraak dat de bejaarden geen aparte groep mensen vormen, maar volwaardige lede.: van de maatschap pij zijn. Vlaardingen telt ongeveer zes- tot zevenduizend bejaarden, die moeten kunnen meedenken en meespreken. Zij zullen daarom ook de odige inspraak hebben in de nieuwe raad. Aan het slot van zijn betoog deelde de wethouder mee, dat binnenkort ook Humanitas en het Humanistisch Verbond zich bij de raad zullen aansluiten. Dit was om juridische re denen nog niet mogelijk gebleken. I het warenhuis hield we-k a Walstra oen toespraak, waarin hij wees op het belan/g van do. aktie. Vervolgens namen Stien Kaiser en- Piet van tier Kruk de emmers ter hand om zoveel mogelijk geld voor het goede doel bij elkaar te krijsen. De scholieren in Hoek van Hollend hebben ook enthousiast in gehaakt. Vrijwel alle kinderen van versehil- I lende scholen brachlen vrijdagmov- gen kleinere ol grotere geldbedragen i mee naar school, die werden gedepo- neerd in kleine emmertjes. Afgevaar- j digaen van alle schooluM"'"-. en de kleuterscholen hadden zich 's mid dags legen twee uur bij de gemeen tesecretarie ver/.emeld om daar Pipo en Kiuk-Kiuk te verwelkomen. Deze beide bekende televisie-figu ren verzorgden namelijk de kindcr- actie in hef IVestland. Vooral de po pulaire indiaan vond liet allemaal „vim de geweldige". VI AARDINGEN Herv Gem Triaiuxl 10 ds Moerenhout. 5 ds Keijzer: Nieuwe Kerlt 10 cis Samsom, 5 dhr Hoogendam: Bethelkerk 10 ds SMauta. 1 ds Kruyt; Im- manuelkerk 10 en 7 (HA) ds Doorn: Beho- both'kerk !9 ds Biaauwendraad. 7 dhr van Zetten: Ichthuskerk 8.30 ds Bos. 10 ds Bos er, dhr Westmaas: Holykapel 10.31) ds Van Zetten; Holyziekenhuis 9 dinest: Zonnehuis 10 ds Van Dooien. Geret Oosterkerk 10 dhr D Kok. 5 ds Krol; Emmauskerk 8.45 en 10.30 ds Kroi (HA). 5 ds Tlmersma; Holvikopel 9 ds Kouwenhoven, 5 dr Bos: Pniëlkerk 8.45 en 10.45 dr Bos (HA). 5 dhr De Kok; Maranathakerk 10.13 ds Kouwen- hoven. 5 ds Ter Hart. Chr Geref Em- mastraat lie lo en 5 ds De Jonjr: De Goedestraat 162 3 ds De Jong. Geref Gom. westnieuwland 36 to en 5 ds Huisman. Leger des Hejls Baanstraat. 5 10 en 7.30 samenkomsten; Liesveld bij He- ma 6.30 openiuchtsamen'komst. SCHIEDAM Geref Oosterkerk 10.30 ds Koers. 5 ds Baast; Kethel „De Ark" 9 en 10.30 ds Schuring. 5 ds Stolk; Magnalia Dei Kerk 1# ds Van Veen, 5 ds Schuring; „De Goede Haven" 9 ds Koers, S ds Van Veen; Julianakerk 10 en 5 ds Nantrnensma. Herv Geref Evang gebouw Irene 10 dhr De Groot; Grote kerk 5 ds Batelaan. Chr Geret Warande 185 9.30 leesd. 2.30 ds Ver- h&ge. Herv Gem Grote Kerk 10 ds Gras. 5 ds Bateiaan, 7 as le Coq: Bethelkerk 10 ds Eveletn: Opstandlngskerk 10 ds Spaling, 7 ds Klaassen: Vredeskerk 10 ds Groene- wegen: Dorpskerk 10 prof dr Schone veld. 7 ds Van Asselt: St Martinuskerk 9.30 ds Verwaal (HA). MAASLAND Herv Gem 10 en 7 ds Keijzer. Geref 10 ds Ter Haar. 7 ds Van PR EDIKBEURTEN Kgmond. VLAARDINGEN De festiviteiten in het kader van het 25-jarig bestaan van de Vlaardingse Scheidsrech- tersvereniging, werden vrijdagavond afgerond met een feestavond in de grote zaai van gebouw Excelsior. Voorzitter G. v. d. Borden bracht in zijn begroetingswoord hulde aan enkele personen, die zich verdienste lijk hebben gemaakt voor de vereni ging, waarbij in het bijzonder de ij ver prees van óe heer B. Coenradie, die een rokertje kreeg terwijl zijn echtgenote bloemen ontving. - - -* Namens de Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters was fondsbestuurder C. A. Hijnen aanwe zig. c'.ie de COVS-vaan overhandigde. Een fraaie vaan in de kleuren rood, wit. biauw en oranje waarop een af beelding van Vrouwe Justitia is aan gebracht. Irene: Agua Fauna, 20. Vergadering T.S.F. 20 ROTTERDAM De Verenigde Ne derlandse Scheepvaartmaatschappij heeft na een in binnen- en buiten land gehouden inschrijving de op dracht tot verlenging van zes van haar S-kerkschepen verleend aan de dok- en werfmaatschappij Wilton Fijenoord NV, lid van de Rijn- Scheide groep. De verlenging bedraagt circa twin tig meter. De constructie wordt zo uitgevoerd, dat zowel conventionele belading als belading met pallets of containers mogelijk is. Het karwei wordt verricht in de periode decem ber 1969- mei 1970. Tegelijkertijd heeft Van der Gies- sen's werktuigenfabriek in Krimpen de opdracht gekregen tot de bouw van 6 stuks tweelingkranen van 2 maal 11,5 ton. Deze worden boven de nieuwe secties geplaatst. De kranen ALS IK bet niet dacht! Natuurlijk- 'komt er een vervolg op het stukje in deze rubriek van vorige week za-, terdag over de „Comunidad Evangeli- ca Espanola". Prompt belde de heer G. den Braber, de spil van dit evange lische werk voor gastarbeiders, me de ze week op. Eerder had hij al een brief met nadere gegevens gestuurd. Hij kon me vertellen, dat het tekort van 680 al bijna is aangezuiverd. Er kwam een gift van 500 binnen! De kem getrouwen, die steeds even een financieel duwtje geeft, is weer in ak tie gekomen. En mede dankzij „Aan de Lijn" hoeft de kas van de „Comu nidad" geen gat te vertonen. Steekt u nu niet direkt uw pen weer in de zak, maar doe ook nog even mee. Want Jan Krant -vindt dat er best nog iets bij kan, dan hebben de heer Den Braber en zijn medestrijders nog een reservetje. Niet iedereen loopt met emmers en doet spektakulair via de t.v. Dat hoeft ook niet, als we er maar van doordrongen zijn dat ook in eigen land veel nodig is voor velerlei goede zaken. Dan nog wat gegevens over het werk van de „Comunidad". De heer Den Braber meldt me dat het avond- maal tweemaandelijks in eigen kring met Spaans sprekende predikanten wordt gevierd. Het is opmerkelijk, zo werd geconstateerd, dat steeds meer Spaans sprekenden de diensten bijwo nen om praktijk op te doen in het verstaan van de rap sprekende Span jaarden. Met ingang van 1 juni beginnen «te diensten, elke zondag in Atrium, om 15.30 uur. Op enkele zaterdagen wil men autotochten houden voor Span-;, jaarden, die;hier ai jaren wonen. Dé<. bedoeling ia ze ook eens iets van de omgeving te laten zien. Dat kan, als.ef ii enkele automobilisten zo goed wilieri? zijn zich voor enkele uren met wagen- en al in dienst van de „Comunidad" té'- stellen (telefoon G. den Braber, 201936, Rotterdam, Van Moorselplaats 247). Meer wensen: enkele organisten, die in het rooster willen passen van „een maal in de acht weken dienst". Als gevolg van vakatures is de regelmaat van „eenmaal in de zes weken"'- verstoord. Dit geldt niet alleen voor mannen, zegt de heer Den Braber er bij! En hulp van deskundigen bij het organiseren van het vertonen van Spaans gesproken evangelisatiefilms.: Nog een wens: een. bandrecorder (oud, maar nog bruikbaar) om andere Spanjaarden ook zieken naar opgenomen preken! te laten luisteren. Ik geef maar door wat de „Comuni- dad" vraagt. En de heer Den Braber schrijft; „Zegen zal er op de publika- tie rusten omdat de Heer om Zijn ze gen ervoor is geboden." (PS Als u uw pen daar nog in de buurt hebt, het gironummer is 70 Alg, Bank Nederland, Rotterdam, ten name van Comunidad Evangelica Espanola, rekening nr. 500.321.256.) worden gebouwd in samenwerking met de NV machinefabriek Figee in Haarlem. Met beide opdrachten is een bedrag van totaal twintig miljoen gemoeid. MAASSLUIS Herv Gem Grote kerk 10 ds Meijer. 7 ds Knottnerus: Ichthuscen- trum 1» ds Bouterse: Zalencentrum ds Kalkman; Gem.huls 9.45 dhr v d Pol. Geref Immanuëlkerk 9.30 ds Bohlmeijer, ■4.30 ds V d Bos; Maranathakerk 9.30 ds v d r, Bos, 4.30 ds Bohlmeijer; Andreaskapei 7 ds 1stklIÜIFflLWl v d Bos. Geref Vrijs 8.30, 4.30 er. 6.30 ds Van Tongeren. Chr Geref 9.30 en 4.30 ds Tanis. Ned Prot Bond 10.15 mej ds De Jong. Van Scüravendijkplein: Straatzang Leger des Heils, 19. Stdsgelioorzaal: Boksvereniging west- land-Zuid. 20. Miranda: instuif Club in the Mood, 19.45. Triangel; instuif CJ VLiefde en Vrede, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Alarmnummer politie; 34.44.44. GG en GD: 34.44.44. Alarm nummer voor meldingen van luchtveront reiniging: 26.26.26. Apotheek: A. Bot, Billi- tonlaan 66. tel. 344729. Apotheek Maassluis: De Jong. Markt 11. tel. 2234. p Klachten bezorging: H. Verheij. tel. 34.33.45. dagelijks 18 - 19 uur. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. Redactie Schie dam: R. M. van. Hou welingen, Jullanalaan R4, tel. 265764, b.g.g. 115588 toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Grönefeld, Singel S3, tel. 26.35.38, maandag t/m vrijdag 18.39 - 19.30 en zaterdag 19 - 19. Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging; 26.26.26. Alarmnummer politie: 26.46.66. A- potheek: Gouka. Groenelaan 127. tel. 26.80.35. MEDISCHE DIENSTEN' SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 2C.66.11. VLAARiDlN G EN Boodschappendienst, teï. 20.66.11. MAASSLUIS J L van Loon. Veerstraat 15. tel. 2103. MAASLAND P Noor dam. Molenweg 1, tel. 2035. HOEK VAN HOLLAND J J van Lonk hui jzen. Jotinkstraat 2. tel. 2626. ROZENBURG Herv Gem Imma- nuëlkerk 9.30 ds westerveld. 6.30 ds Evc- lein: De Schans 9.30 ds Htebkamp. Geref 9.30 ds Vesseur, 5 dienst. Chr Geref 9.30 en 5 ds Toorman. Geref. Vrijg. 9.45 en 4.15 ds Deddens. Geref Gem fPoortugaa!) 10 leesd. 7.30 ds v d Noort. Sportfondsen bad: Diploma zwemmen, 19 Prijsuitreiking Schietver. Schiedam. 20 Irene: Feestavond Pr. Irene-Mavo. 20 Musis Sacrum: Cabaret-avond Lurelei. 20 ROZENBURG - H C Anemonen laan 2. tel 2203. van der Graaf, Opstandingskerk Jeugdraad Weekend Hervormde ROTTERDAM Al lijkt het voor de automobilist die deze noordelijke valvals- en toe gangspoort van Rotterdam pas seert nog een onontwarbare puz zel van beton, zand en rommel, uit de lucht bezien zit er al dui delijk tekening in het Kleinpol- derplein. Het verloop van het grote via duct, dat van de rijksleeg uit Den Haag helemaal over dat plein naar de Stadhoudersweg leidt, is reeds te volgen. Links op de achtergrond, om de woonblokken van Overschie heen, groeit het viaduct dat op de rijkswegen ten westen van Rotterdam aansluit. Rechts, bij het hoge bejaarden complex, een klein stukje dat het begin is van de afbuiging naar de nieuwe rijksweg die tussen Rot terdam en Hillegersberg door naar het oosten zal gaan. En ook Us de betontunnel te zien waar mee die O'OSt-west-rijksweg onder het Kleinpolderplein doarduikt. De twee grote bruggen over het Schie-Schiekanaal zijn al klaar. Een der opvallendste factoren is, dat aan heel dit werk gewoon wordt doorgebouwd terwijl het verkeer er langs blijft razen. Om dat te organiseren was nog een hele puzzel Het is eenvoudig on mogelijk. om deze Rotterdamse „nood-westpoort" jarenlang voor alle verkeer af te sluiten! (Luchtfoto Pim W. Korver) VLAARDINGEN Geboren: Jolimde, dv D c B den Haas en J W Nellen, Maassluis: Marianne Esther, dv B H van Wijngaarden, en. A Junge, Maassluis; Johannes Bernar- dus Franciscus, zv Th J Mulder en G Schilperoort, Van der Werffstr 90: Dennis, zv A zonneveld en M C Hoogendtjk, Petu- niastraat 6a; Peter, zv J Heeres en M D Knuljsting, van Sli-ngelandtstraat 23d. Getrouwd: Adrianus van der Helm, 21 en Anna Adriana Fransen, 21; Frans Adriaan EdeWng. 25 en Emma Schnitker. 21. Za'n keukonmaehiR* wort! al gauw uw rechterhand. Koop hem dj* bij Iemand die hom kan rapareran ala het meet. Bi) eio.r.r.awfL BINNENSINGEL 1M TEL 342485 - VLAAROINGEM GEVRAAGD: Te bevragen: B. GEBUIS ZN. Telefoon oio - 203753. Ou maandae 13 mei a.s. zijn wij lussen 7 en 8 uur aanwezig, in de bovenzaal van .De AMSTELBRON", Broers vest 13 te Schiedam, teneinde u nader In te lichten omtrent de werkzaamheden in onze fabriek. Wij zoeken n.l. voor onze PRODUKTIEAFDEHNGEN enkele terwijl op onze afd. ONDERHOUD plaats is voor een met ervaring in het vervaardigen van stempels, ma trijzen, las- en boormallen. Bent u maandag a.s. verhinderd? Kom dan eens Pr3ten op onze fabriek. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vriidag tussen 8 en. 17 op het fabriekskantoor: zaterdags tussen 10 en 12 uur op hetzelfde adres, echter telefonisch te bereiken onder nr. 01899-3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL. 01899-2644 :®1 aa t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1