VertJtcoPe koek succes ondanks regen In- en uitrukroutes van aantal bussen gewijzigd Slecht weer bekortte welpén-sportwedstrij d boogaard na slip in vaart in Vlaardingen het adres ismeentZ Inbrekerstrio aangehouden M. van Si. Aldegonde ivon beker CANDYS 45 NjSti^s Hoilaiidia-turners CANDY SÜPERAüTOMATfC SCHILDERSLEERLING of HALFWAS voor werk in Vlaardingen UW SONY-SPECIALIST VOOR ROTTERDAM Cfll I7Y geef ze morgen eens watanders mee mals en kruidig Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij G. P. van Daalen Jr. Persoonlijk Bromfietser gewond door voetbalspel Duizenden kopen bu voor 10 WASPROGRAMMA'S Q Q van 868,- voor iJvöf"" Vandaag gekocht, vandaag geplaatst 36 t/m 46 WWmKA bijvoorbeeld een dubbele plak Verkade Snijkoek met boter avond 196? JjÉ bQTTERPAMMER MAANDAG 12 MEI 1969 Waarom zou U een kunstpro duct kopen als U voor minder geld bij ons een grotore natuur- 2eem kunt krijgen. Soepele traangelooide zemen in een heel royaal formaat (2 maten groter), van een uit stekende kwaliteit, die een maximum aan vochtop neemt.... nu voor nog géén vier gulden. Het geluksnummer zeven is 't huisnum- de onbeperkte mogelijkheden van het mer van de kleinste meubelzaak van FORMULE Systeem. U vindt uw indivi- Rotterdam. De zaak, waar u de vol - duele woonformule stelligbijlnterforma, ledige FORMULE Kollektie wandmeu- beien en slaapkamers kunt bezichtigen. Letterlijk: meubelen-op-maat. Laat 79 onze gespecialiseerde interieurverzor- j j ej 'g i)fTT?i^j gers u persoonlijk voorlichten over I I B I AStM/.!. XAlCé-l TIE negende bevrijdingsronde vim Vlaardingen: amateurs in de bocht. Morgenvroeg om 9 uur begint in ons souterain de verkoop van deze prachtige, voile,grote zemen (koop er gelijk ook een mor de auto), een uitzondert lijk mooiè s\ kwaliteit fy MJf SCHIEDAM Door 4—4 gelijk te spelen heeft ODI zaterdag in de uit wedstrijd tegen Kinderdijk 2 een 40 voorsprong verspeeld. De Schié- dammers kwamen door Costiek Tous- saint op 01 en 02 en Jan VErhey tekende zelfs 03 aan. Door Ria Zeeuw werd het 04 in het voordeel van ODI, maar nog voor rust sloeg Kinderdijk tweemaal terug: 24. Na de hervatting kwamen de ICin- derdijkers nog tweemaal door de Schiedamse defensie, waardoor het uiteindelijk nog 4,—4 werd in deze in destromende regen gespeelde wedstrijd. Door onsportief gedrag moest één der Kinderdijkse dames vroegtijdig het speelveld veriaten van de scheidsrechter. VLAARDINGEN De negende bevrijdingsronde van Vlaardingen is zaterdag onder slechte weersomstan digheden gewonnen door P. Hoekstra uit Dokkum. Wim Liebrechts finiste als tweede cn Rudy Liebrechts kwam als vierde over de streep. "IV. Breukel. Rozenburg, 7. IC v. d. Straten, Schiedam, 8. H. Nak, Rotter dam, 9. J. van Veen, Werkend-am, 10. N. van 't Hof, Zaandam. Nieuwelingen: 1. A. v. Spiegel, Voorburg, 2. G. Kneteman, Amster dam, 3. J. Klomp, Groot Ammers, 4. H. van Dongen, Prinsenbeek, 5. G. Sint Nicolaas, 's-Gravendeel, 6. T. y. d. Leist, Rotterdam, -7. R. Aversteeg, Rotterdam, 8. P. Groot, Amstelveen, 9. J. Brinkman, Rotterdam, 10. A. v. d. Hoek. Dirksland. Aspiranten: 1. J. van Dijk, Diven>- hout, 2. F. Veldhuizen, Culemborg, 3. B. Huveneers, Amsterdam, 4. G. Broeren, Bolnes, 5. J. v. Lugt, Ber- kel, 6. C. Stoutje.sdijk, Sint Maar tensdijk, 7. J. Muilwijk, Brielle. 8. A. v. d. Laan, Gouda. 9. B. Arentsen. Arnhem, 10. L. Campo, Ossendrecht. Ookmaandasmorgen open Géén ML of schrift, best nel. Van Aerssenlaan, StadJioudersweg, Stadhouder.-,plein, Bergselaan, Rodenrij- sestraal. Hozen laan. Gladiolusstraat", en Kleiweg. - .De rijtijd van .garage Kleiweg naar Vlaardingen (Holy)- bedraagt32 de rijtijd van Vlaardingen (Holy) naar de garage Kleiweg 37 minuten. LIJN' 57 Het uitrokken van lijn 57 V3n de garage Kleiweg naar Schiedam (Emmapleln) ral gebeuren via Kleiweg, Gladiolusstraat, P.o- zenlaan Gordelweg, Kanaalweg, BUjdorp- pleln, Kieinpolderpleln, Burg. de Josselln de Jonglaan. Rijksweg nr. 3. Rijksweg nr. 20. afrit Schiedam Centrum, 's-Grave- landseweg, Plein 1840-J945, 's-Gravelandse- weg. Broersvest en Emmapleln. Het inrukken van Schiedam (Emmapleln) naar de garage Kleiweg via Broersvest. Koemarkt, RotterdamsedJjk, Schledamse- weg, Marconiplein, Mathenesserweg. .Ma- thenesserbrug. Mathenesserplein, Van Cit tersstraat. Burg. Meineszpleln. Beu- kelsdijk. Diergaardetunnel. Van Aerssen- laan. Stadltoudersweg. Stadhoudersplein. Bergselaan, Rodenrijsestraat, Rozenlaan, Giadlotusstraa ten Kleiweg. De rijtijd van garage Kleiweg naar Schiedam (Bmmaplein) bedraagt 13 de rij tijd van Sehledam (Emmapleln) naar gara ge Kleiweg IS minuten. Het uitrukken van lijn 59 van de garage Kleiweg naar Schiedam (Emmapleln) ge beurt via Kleiweg. Gladiolusstraat. Rozen- laan, Gordelweg, Kanaalweg, BlUdorp- Plein, Klelnpolderpieln, Burg. de Josselln de Jonglaan. Rijksweg nr. 3. Rijksweg nr. 20, a trut Schiedam Centrum, 's-Grave- landseweg, Blein 1940-1945, 's-Graven- landseweg. Broersvest en. Emmapleln. - Het inrukken van Schiedam (Emmapleln) naar ee garage Kleiweg vla Broersvest, Koemarkt, KotteTdamsedijk Sehledamse- weg. Marconiplein, Mathenesserweg, Ma-: thenesserbrug, Mathenesserplein., Van Cit tersstraat, Burg. Meineszpleln, Beu kelsdijk, Diergaardetunnel. Van Aerssen- laan, Stadhoudersweg, Stadhoudersplein, Bergsela'an, Rodenrijsestraat. Rozenlaan, Gladiolusstraat en Kleiweg. De rijtijd van garage -Kleiweg naar Sehledam (Emmapleln) bedraagt 13.-de rij tijd van Schiedam (Emmapleln) naar de. garage Kleiweg 1» minuten, LIJN-75 Het uitrukken van lijn 76 van de garage Sluisjesdijk naar IJsselmonde (Reljeroprd) zal gebeuren via Sluisjesdijk, Doklaan. Wolphaertsbocht, Pleinweg, Zuidplein, Strevelsweg, Sandellngspieln, Bree, Breep- iein, Beukendaal .Buitendijk en vervolgens via de normaie djenstroute. Het inrukken van IJsselmonde (Relje- roord) naar de garage Sluisjesdijk in tege novergestelde richting van de ultrukroute. .De rijtijd van garage Sluisjesdijk naar IJsselmonde (Reljeroord) en omgekeerd bedraagt 16 minuten. De in- en ultrukroute van hjn 76 naar en van het Zuldpleln (Metrostation) blijft on gewijzigd. f;. '.JniHHHHHiHi De wielerronde werd gehouden rond het Kolpabad over een afstand van. 10U kilometer. Bij de nieuwelin gen finiste A. v. d. Spiegel uit Voor- g vlaardingen Dinsdagavond acht burg 'als eerste en bij de aspiranten var houdt de viaardingse Scheidsrechter- was J, van Dijk uit Uivenhout de vereniging een bijeenkomst in het recrea- snelste, üégebouw van Fortuna. Eredi visie-scheidsrechter Frans Derks uit Breda Uitslagen: Amateurs: 1. P. al spreken. Het, spelregelteam van Fortu- Hoekstra, Dokkum, 2. W. Liebrechts, ra heeft een team van scheidsrechters uit- Vlaardingen, 3. W. Bravenboer, Rot- sedacht voor een korte spelregel-wedstrijd.* terdam, 4. R. Liebrechts, Vlaardin- Aanvan 2» uur. gen. 5. S. Berkhout, Schipluiden, 6. beurt vla Kleiweg. Gladiolusstraat,. Rozen- laan, Gordelweg, Kanaaiweg, BMjdorp- ptein. Kleinpolderplein, Burg. de Josselin de Jomglaan, Rijksweg r.r. 3. .Rijksweg nr. 20, afrit Schiedam Centrum, *s-Grave- landseweg, Plein 1940 - 1945. 's-Grave- landseweg, Broersvest, Huis te Riviereweg, Singel en Emmapleln. - Het inrukken van Schiedam (Emmeplein) naar de garage Kleiweg via Emmaplein, Huls te Riviereweg, Singel, Stationsplein, Prof. Kamerling!) Onnesiaan, Lorentzpledn, Lorentzlaan, Franselaan, Marconiplein, Mathenesserweg. Mathenesserbrug. Mathe nesserplein, Van Cïttersstraat. Burg. Mei- neszplein, Beukelsdijk, Diergaardetunnel, Van Aerssenlaan, Stadhouwersweg, Stad-' houdersplein, Bergselaan, Rodenrijsestraat, Rozeniaan, Gladiolusstraat en Kleiweg. De rijtijd var garage Kleiweg naar Schiedam (Emmaplein) bedraagt 13 minu ten. De rijtijd van Schiedam (Emmaplein) naar garage Kleiweg bedraagt 18 minute. De routes van het in- en uitrukken van lijn 40 van en naar Station Noord blijven ohgewljzigd. LIJN 48 Het uitrukken van lijn 48 van de garage Sluisjesdijk naar Lombardiien (Station NS) gebeurt via de Sluisjesdijk. Doklaan, Wol phaertsbocht, Pleinweg, zuidplein. Ste- velsweg. Sahdellngplein, Bree, Breepleln, Sta dlon viaduct, Marathonweg, Stadionlaan, Sportlaan, Grote Kreek, Kreekhulzenlaan en Spinozaweg noordzijde. Het inrukken van Lombardjjen (Station NS) naar de garage Sluisjesdijk vla Sptno- zaweg noordzijde, Acsopusvladuct, Spino- zaweg zuidzijde en vervolgens in tegeno vergestelde richting van de uitrukroute. Het uitrukken van lijn 48 van de garage Sluisjesdijk naar Alexanderpolder (Station NS) gebeurt via de Sluisjesdijk, Dokiaan, Wolphaertsbocht, Pleinweg. Maastunnel, onderdoorgang Droo-gleever Fortuynplein. 's-Gravendljkwal,'- Rochussenstraat, West- blaak. Churchiilpieln, Blaak, Groenend-aal. Oostplein. Oostzeedijk, Willem Ruyslaan cn vervolgens via-de rtienstroute. Het In rukken van AIexanderp.>.Jer (Station NS) naar de garage Sluisjesdijk blijft ongewij zigd. De rijtijd van de garage Sluisjesdijk naar Lombardijen (Statlo-n NS) en omge keerd bedraagt 15 minuten, de rijtijd van de garage Sluisjesdijk naar Alexanderpol der (Station NS) en omgekeerd 35 minuten. LIJN 53 Het uitrukken van lijn 53 van de garage Kleiweg naar Schiedam (Station) gebeurt vanaf die datum vla Kleiweg, Giadios- straat. Rozenlaan, Gordelweg. Kanaaiweg. Biljdorppieln, Kleinpolderplein, Burg. de Josselln de Jonglaan, Rijksweg 3. Rijksweg 20, afrit Schiedam Centrum, 's-Grave- landseweg. Plein 1940 - 1945, Burg, Van Haarenlaan, Brandersbrug, Horvathweg en Stationsplein, Het inrukken van Schiedam (Station) naar de garage Kleiweg vla Stationsplein, Prof. KamerHgh Onnesiaan, Lorentzplein. Lorentziaan. Franselaan, Marconiplein, Mathenesserweg, Mathenesserbrug, Mathe nesserplein, Van Cittersstraat, Burg. Mei neszpleln. Beukelsdijk. Diergaardetunnel, van Airssenlaan, Stadhoudersweg, Stad houderspleln. Bergselaan, Rodenrijsestraat. Rozenlaan. Gladiolusstraat en Kleiweg. De rijtijd van de garage Kleiweg naar Schiedam (Station) bedraagt 13, de rijtijd van Schiedam (Station) naar de garage Kleiweg 18 minuten. LIJN 56 Het uitrukken van lijn 56 van de garage Kleiweg naar Vlaardingen (Station) ge beurt vla Kleiweg, Gladiolusstraat. Rozen laan, Gordelweg, Kanaaiweg Blijdorp- plein. Kleinpolderplein, Burg, Josselln de jonglaan. Rijksweg 3. Rijksweg 20. afrit Schiedam Centrum, 's-Gravenlandseweg, Plein 1940-1945, 's-Gravelar.dseweg, Broersvest. Koemarkt, Gerrit Ver- boonstraat. Oranjestraat. Nieuwe Haven, Burg.- Knappertiaan, Vlaardlngerdijk, Sehtedamsedlik. Mr. L. A. Kcsperweg, Sta tion vlaardingen oost. 2e Van Leyden C.aelstraat, le van Leyden GaeLstraat, Jtili- anabrug. Parallelweg en Vlaardingen (sta tion). Het inrukken van Vlaardingen (station) naar de garage Kleiweg in tegengestelde richting van de uitrukroute tot de Broersvest bij het Emmapleln. Daarna via Broersvest. Koemarkt, Rotterdamsedijk, Sehledamseweg, Marconiplein, Mathenes serweg Mathenesserbrug, Mathenesser plein. Van cltterstraat. Burg. Meineszpleln. Beukelsdijk, Diergaardetunnel, Van Aers senlaan, Stadhoudersweg. Stadhou dersplein. Bergselaan, Rodenrijsestraat, Rozenlaan. GlaJiolusstraat en Kleiweg. De rijtijd van garage Kleiweg naar Vlaardingen (station (bedraagt 27, de rij tijd van Vlaardingen (station) naar garage Kleiweg 32 minuten. Het uitrukken van lijn 56 van garage Kleiweg naar vlaardingen (Holy) gebeurt via Kleiweg. Gladiolusstraat. Rozenlaan. Gordelweg, Kanaaiweg, Biljdorppieln. Kleipolderpleln. Burg. de Josselln de Jonglaan, Rijksweg 3. Rijksweg 20. afrit Schiedam Centrum. 's-Gravelandseweg, Plein 1940-1945, 's-Gravelandseweg. Broersvest, Koemarkt. Gerrit Ver- boonstraat. Oranjestraat, Nieuwe Haven, Buig. Knappertiaan. Vlaardlngerdijk. Schiedamse dijk, Mr. L. A. Kesperweg. Sta tion vlaardingen oost. Van Hogendorplaan en verder vla de normaie dienstroute. Het inrukken van Vlaardingen (Holy) naar de garage Kleiweg ln tegenover gestelde richting van de uitrukroute tot de Broersvest bij het Emmapleln. Vervolgens wordt gereden via Broersvest, Koemarkt, Rotterdamsedijk. Schledamseweg, Marco niplein, Mathenesserweg Mathenesserbrug, Mathenesserplein, Van Cittersstraat. Burg. Meineszpleln, Beukelsdijk. Diergaardetun- p ROTTERDAM Met ingang van maandag 12 'mei worden de in- en uitrukroutes van een groot aantal bussen gewijzigd. Sommige lijnen zijn namelijk van garage gewisseld en andere kunnen nu gebruik maken i van de rijksweg tussen Rotterdam en i Vlaardingen. LIJN 38 Het uitrukken van lijn 38 van de garage Kleiweg naar Crooswijk (Paradljslaan) vja Kleiweg, Bergpolderplein, Kleiweg, Straat weg. Minstreelstraat, Bergse Rechter Rot- tekade, Soetendaalsebru-g, Gordelweg, Boe zembocht Crooswijksebocht en Para dljslaan. Het inrukken van Crooswijk (Para dljslaan) naar de garage Kleiweg via. Rusthoflaan, Kerkhoflaan. - Boezembocht en vervolgens in tegengestelde richting van de. uitrukroute. De rijtijd van garage Klei weg 'naar de Paradijslaan en omgekeerd bedraagt acht minuten. De routes van het In- en uitrukken van lijn 38 van en naar Schiedam blijven on gewijzigd. SCHIEDAM In het hoofdbureau van politie zijn A.H.K., een 23-jarige monteur, H.v.L., een 26-jarige chauf feur en H.H., een 21-jarige bankwer ker uit Rotterdam verhoord. Zij wer den door de Rotterdamse politie aan gehouden voor een serie inbraken in Rotterdam. Ook in Schiedam heeft het trio een ware rooftocht gehouden. Zowel in Nieuwland als in het oostelijk stadsgedeelte kregen diverse winkels ongewenst bezoek. De buit was óver het algemeen ge ring, behalve bij een filiaal van P. de Gruyter op het Dr. Wibautplein, waar, zij op 30 maart de brandkast opensneden en'7.000 wegnamen. Bij de asbestfabriek Fortuna aan de Noordvestsingel is, dit_weekeinde ingebroken. Via de achterzijde van hst pand kwam men binnen. Zowel de fabrieksruimte als de kantoren zijn doorzocht. Er wordt niets ver mist. SCHIETBAANSTRAAT 7 SCHOTS EN SCHEEF DOOR SCHIEDAM SCHIEDAM De sluitingsavond van de door de SBLO in samenwer- king met de Schiedamse sportpers georganiseerde sportsoos wordt vrij dag gehouden in het clubhuis De Toekomst op Thurlede. Dinsdag 20 mei verzorgt de Vere- i niging 'Vrienden van het Stedelijk Museum een concert in de aula van hft museum, te geven door The'Eng- j lish Consort of Viols met Richard "Nicholson, Roderick Skeaping, Trevor Jones, Sheila Marshall, Elisabeth Go- ble en Ben de Ligt. Het programma i omvat werken voor vier, vijf en zes gamba's uit de glansperiode van de j Engelse meerstemmige instrumentale muziek rond 1600 van Byrd, Purcell, Jenkens, Lawes,Gibbons en Lupo. Het concert wordt gegeven in samen werking met de Rotterdamse Kunstkring, Zaterdagavond 7 juni geeft de Amsterdamse organist Simon C. Jansen een concert in het kerkge bouw van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Westvest. Aan- I vang acht uhr. LIJN 40 Het uitrukken van lijn 40 van de garage Kleiweg naar Sehledam (Emmaplein) ge- kreeg liefst drie gouden plakken. Het touwtrekken werd gewonnen door „Marnix van St. "Aldegonde". Tweede.werd. „Prinses Irene" en der de „Prins' Maurits". Deze groepen 'kregen resp. een gouden, een zilve ren en een bronzen plak van hopman Labohm. Als vertegenwoordigster van de EHBO verleende mevrouw Van' Krim pen opnieuw medewerking. VLAARDINGEN De zaterdag ge houden sportwedstrijden voor de wel pen van het Distriet „Beneden- Maas- van De Nederlandse Padvinders, zijn gedeeltelijk in het water geval len. Iri en rond het Padvindersccn- iram te Vlaardingen werd wel ge tracht zo lang mogelijk door te gaan, maar "het eindsignaal moest toch voortijdig worden gegeven. Niemand was cr overigens rotïtvig om, want de spelers waren kletsnat. Districtscommissaris hopman C. La bohm reikte de prijzen uit en sprak de wens uit dat allen zich over een jaar opnieuw op sportieve tvijze zul len bekampen. De enige beker die beschikbaar was, kwam in het bezit van groep 7 „Marnix van St. Aldegonde", die met 13'/; pnt. winnaar werd. Bert Stakel- beek verscheen op het schavotje om de mooie beker in ontvangst te ne men. Groep 5 „Prinses Irene" werd tweede met 12Vs pnt en derde werd de Karei Doörmangroep uit Maassluis met 12 punten. De persoonlijke prijswinnaars kre gen een zilveren plak. De gelukkigen waren, resp. bij de 8 e -n9 jarigen en de 10 en 11 jarigen:. Hardlopen: Bram van Minnen en Reinier Taap- ken; Hindernislopen: "Bernard van gooien; Maurice Ritter en Hans v.d, Woestijne; Hoogspringen: Tjarco Koe- dood, Kees Dtiivenhuizen en Gabri Proper; Verspringen: Dannf Kaste- üjn en Reinier Taapken. Veel succes dus voor Reinier Taapken van de groep „Reynbo'it va nMa'eslant". Hij c? SCHIEDAM Me een lichte hersenschudding moest gisteravond mevrouw H. C. van W. 'van S. naar het Gemeenteziekenhuis. Zij reed op de Peter van Anrooylaan waar twee negenjarige jongetjes aan het voet ballen vvarun. De bal rolde tegen de bromfiets kan het slachtoffer die viel. Na behandeling in het Gemeen teziekenhuis kon zij weer naar huis. Op een zomerdag staat een japonnetje -van fleurig badstof toch 't leukstbovendien draagt het heerlijk luchtige badstof dan 't prettigst Badstof japonnen in vlot mo del met koperen gesp, de hals, armsgaten- en onderkant zijn kontrasterend afgebiesd. Een schattig jurkje in fris meerkleurig bloemdessin nu voor nog géén veertien gulden. Volautomaat met automatische zeepinjector. 8 wasprogramma's. Capaciteit 5 kg. -im. 90 x 63 x 44.om. SCHIEDAM Op de Polderweg - Schiekade raakte zaterdagavond de 26-jarige Rotterdamse kapper J.P.B., door het natte wegdek, met zijn auto in een slip. Hij verloor de macht over het stuur, schoot de weg af en kwam in de vaart naast de weg terecht. Gelukkig voor hem bleef de auto met een wiel in de grond vastzitten. Met eten takelwagen kon de personenauto weer op het rechte pad worden ge bracht. De bestuurder liep alleen een nat pak op.' VLAARDINGEN In de aula van 6e Groen van Prinsterer Scholenge meenschap werd zaterdagavond het W-jarig bestaan van de gymnastiek vereniging „Hollandia" gevierd. De heer J. Drop. voorzitter van de feestcommissie ging niet in op het verleden van de vereniging maar zei wel dat men zich aan het hersteilen f van een kleine depressie. De kleu ters, de jeugdleden en de oudere le den vormen samen een vereniging van ruim duizend leden. De feestcommissie had van het bes- utur de beschikking gekregen over aen reserve uit de kas, 'maar vond dat niet verantwoord en bedacht een betere methode met het uitzetten van busjes. De opbrengst bedroeg 1-597,38' en dat vond de heer Drop verbijsterend. Het programma, dat tot 23.45 duur de zorgde voor een prettige stem- bdng in de volle zaal. Paul Renes Was conferencier en verder werd me dewerking verleend door de muzika- fe downs Les Bonnies, een accordeon- dfo ,een goochelaar en een klein or- Irene: Aqaa Fauna. 20; vergaaering TSF, Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze vlotte badstof japonnen in leuk mo del met koperen gesp, kon trasterend afgebiesd,'in «neer- kleurig bloemdessin, hoofd kleuren aqua, groen en geel, maten jat, MafrnaHa Delkerk: vergadering 2STCVB, Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82, tel. 266382. Redactie Schie dam: R. M. van Hou welingen, Julianaiaan 84. tel. 265764. b^.g. 115583 -toestel 156. Klachten bezorging: Joh. Gröneleld. Sin gel 93, tel. 263538.' maandag t/m vrijdag 13,30 - 19.".0 en zaterdag 19 - 19. Alarmnum mer voor meldingen luchtverontreiniging: 252526. Alarmnummer politie: 264566. Apo theek: Gouka, Groenelaan 127, tel. 268035. voor Ookmtancbamorgea open Géén tel afschrift, best. AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 118811 -235327 DE COMPLETE SON Y-SORTERING VINDT U BIJ UVVfa 1 Te bevragen: B. GEBUIS ZN. Telefoon 010 - 203753 DE COMPLETE SON Y-SORTERING VINDT U BIJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1