jeugd* sandaes Buitenmuren kasteel Te Wouwe vrijwel intakt teruggevonden win ^jJl!onden Weer Japan-renu met toeristisch doel «MM» lil it' m T eiitoonstelliiigsschip ook naar Rotterdam 0 m top form Grote driepoo voor catamaran ysvesSS.»- SSRSSSSÏïW BUJD0RP Slwf r «iüp licht, sterk en niet duur 2001 JSk Opgraving in Slikkerveer een van de r^pvllegtrlps Rotterdam heeft Japanse folder Secretaris S. J. gearresteerd f A t m 45* tet m r e - Zwerver stal geld uit clubhuis VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN Man gewond bij val door luik Echtpaar Nuhaaw toont proeve van couture patisleüfc, ultra licht ^Ddaaltje-ïnwit, Sl-jr lilauiv", rood en beige leer- të>Jr Extravoor delig, jlatea gMS5 •vanaf Uitstekend voor sela o oï! Stevige leren jongenssandaal ^y met gezond voetbed. Zeerlage Supersterke sandaal mefc-wildieren bovenwerk. Zit geweldig lijn. Soepele Jlatea 25-39 die Alfa uitdeelt bij haar 60 jarig jubileumfeest Met o.a.bezoek aan Madame Tussand, wachtaflossing, lunch, .diner en een echte Londense show. Prijsvraagkaar ten in onze zaken verkrijgbaar] Rotterdam Binnenweg 10, Nieuwe- Binnenweg 379, Groene Hiiiedijk 262, Putselaan 230, KatLagedijk 428, Schiedam Hoogstraat 2, Viaardingen Liesveld 16a, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Breda, Tilburg. AFBREKEN IJ.E.-koor zingt in Antivoordkerk ROTTERDAM In septem ber zal de Rotterdamse WV in de persoon van directeur A. J. M. Schutter meedoen met een reis georganiseerd door het nieuwe Nationaal bureau voor toerisme, naar Japan. Deze Japanreis zal drie weken duren. In die tijd, OTWWwac.iat.aonaaiMi.TB.iieera.ii Stop dat driftige draven, meubelzaak in, meubelzaak uit. Er is een snellere en veiliger weg naar het interieur van uw hart. Het Grote Meubelboek van Top-Form laat u de grootste en veelzijdigste meubelcollectie van Nederland èien. U ontvangt dit waardevolle boekwerk gratis van De Stam. Afgesproken, u belt even op of u komt het meteen ophalen. waar gezelligheid begint :{:hy;rN i«a SIhCSl*, A 7. ''JsSïui r 3ai Schud mijn kussen even Smurf mee Smurf BP! Bet weer in Europa geboees buzootebhsdeh m (Van een onzer verslaggevers) RIDDERKERK Eeuwen geleden hebben ook in Slikkerveer de Hoekse en Kabeljauwse twisten in alle he vigheid gewoed. Dat valt tenminste af te leiden uit de verwoesting van het kasteel daar, waarschijnlijk door aanhangers van Jacoba van Beieren of haar oom Jan. Men heeft dat kun nen reconstrueren aan de hand van nieuwe belangwekkende vondsten die zijn gedaan op het stuk grond dat amateur-archeoloog W. van Gent vo rig jaar kocht, omdat het de resten van het kasteel Te Wouwe herbergt. Aan de hand van oude kaarten wist de Ridderkerker de plaats waar het kasteeltje buitendijks in Slik kerveer ter hoogte van de huidige technische school moet hebben gestaan, op te sporen. Toen de opgra vingen vorig jaar werden gestart, vond men vrij dicht aan de opper vlakte de fundatie. Nu zijn zelfs de oorspronkelijke buitenmuren van d e ridderlijke hofstede vrijwel geheel intakt terug gevonden. Een opmerkelijke vondst, zeker omdat de muren zo gaaf be waard zijn gebleven. De wallen van Te Wouwe moeten zo'n 3o meter hoog geweest zijn. Die afmetingen hebben namelijk de uitgegraven stukken, waarin de ramen en schiet gaten nog duidelijk zichtbaar zijn. Soldaten van Jan of Jacoba van Beieren moeten omstreeks 1418 de 70 centimeter dikke muren van de vesting hebDen omgetrokken in de slot gracht. Waarschijnlijk uit vrees een van beide partijen zich in de mme zou nestele. Vandaar kon men namelijk het hele omliggende gebied en ook de rivier, waar toen nog vaak werd gevochten, bestrijken. Wanneer de historische muren een maal in kaart zijn gebracht, zullen ze toch steen voor steen worden afge broken. Met dit oude materiaal wil men namelijk de oorspronkelijke fundering gaan opbouwen. De verwe zenlijking daarvan zal nog wel even duren, ook omdat nog niet alle stuk ken zijn uitgegraven. In de teen van de dijk zullen waarschijnlijk nog resten schuilgaan. HOOGVLIET Zondagmiddag wordt in de Antwoordkerk een inter kerkelijke Welkom-Open Deurdienst gehouden, Speciaal bestemd voor de bewoners van de Zalmplaat. De in terkerkelijke evangelisatie-commissie Hoogvliet, die de dienst voorbereidde, laat deze week op de Zalmplaat huis-aan-huis uitnodigingen bezorgen onder het motto „Kennismaken met de Antwoordkerk." In de dienst, die om vijf uur be gint, spreekt drs. P. Hainjé, plaatse lijk gereformeerd predikant, over „Behoefte aan geborgenheid?" Het groot l.J.E.-koor uit, Rotter dam-Zuid onder leiding van Frits Heüvelink verleent medewerking. AMSTERDAM De politie heeft de landelijk secretaris van de Socialistische Jeugd, de elektricien H. van der H., gearresteerd, ver dacht van openlijke geweldpleging °P Koninginnedag in Amsterdam. Hij .stond- op krantefoto's waarop hij, met enige andere jongeren, op de Munt een lid van een fanfarekorps vastgrijpt. Ook is aangehouden de 40-jarige schrijver B. J., die bekend heeft tijdens de ongeregeldheden op het Rokin een vat met olie in brand ge stoken te hebben. •De Amsterdamse afdeling van SJ vindt dat de arrestatie bewijst dat »en koste wat het kost de SJ aan sprakelijk wil stellen voor de ge beurtenissen op 30 april. wordt in Tokio het congres van de Amerikaanse reisagenten ge houden. De dagen ervoor en erna zullen worden gebruikt om Holland-promo tion te verrichten. Tijdens het con- gTes zal de delegatie zich vooral rich ten op de deelnemers. Deelnemers aan de promotion-reis naar Japan zijn ondermeer de steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Dat er voor deze groep een markt is in Japan blijkt wel uit het feit dat verleden jaar de helft van het aantal Japanners dat naar Europa kwam (100.000) de reis in Amsterdam begon. Nog meer dan voorheen zal de na druk liggen op het samenspel tussen deze drie steden, de randstad die centraal ligt in Europa. Wat de aparte aspecten zullen zijn voor de drie steden is nog niet be kend. Men zal zeker gaan studeren op de toeristische wensen van de Ja panners. Rotterdam heeft inmiddels de nor male toeristische folder, die al in vier talen is verschenen, in het Japans lïten vertalen en drukken. Het is met uitgesloten dat Rotterdam daar mee de eerste Nederlandse stad is die een toeristische folder in het Japans heeft. Niettemin heeft de vroegere Pa- rijse onderhandelaar Harriman van daag gezegd dat de Verenigde Staten moeten beginnen met het verminderen van hun militaire activiteiten in Vietnam, teneinde de weg vrij te maken voor serieuze vredesonderhan delingen. Omstreeks juli wil de heer C. Hoek, stadsarcheoloog van Rotterdam met zijn mannen ook daar gaan gra ven. Verder is de opbouw van de fundering een kwestie van geld. Van daar dat Monumentenzorg om subsi die is gevraagd, terwijl ook het Rid- derkerkse gemeentebestuur is aan geschreven. Overigens is het stuk muur dat nu een optrek van het 'kasteel blijkt te zijn, al bijj de opgravingen cn de herfst van het vorige jaar gevonden. Men had toen echtter geen flauw idee dat het hier ging om de oorspronkelijke wallen van Te Wou- De mannen van de oudheidkundige dienst hebben nog enkele opmerke lijke vondsten gedaan. Zo werden uit wat de slotgracht moet zijn geweest een bijzonder gave bierkan, een ge deelte van een vuurklok en veel scherven opgediept, terwijl onder een muurgedeelte een paardeschedel werd aangetroffen. Het aardewerk dateert uit omstreeks 1370. In die tijd moet kasteel Te Wouwe nog bewoond zijn geweest. Enkele ja ren later, in 1372, werd bet door hoog water grotendeels verwoest. Wanneer in juli de opgravingen worden voort gezet, denkt men nog meer aarde werk aan te treffen .Het omhalen van de muren heeft namelijk de ge bruiksvoorwerpen die in de gracht lagen, naar boven gestuwd. De Rotterdamse stadsarcheoloog C. Hoek mat de bijzonder gave en stevi ge bierkan uit omstreeks 1370 die overigens niet alleen werd gebruikt om uit te drinken, maar ook om op hoofden te timmeren, zoals uit oude processtukken blijkt. Stop! Lees het Grote Meubelboek. 3 verdiepingen meubeien woningtextiel Vraag het Grote Meubelboek van Top-Form. Gratis. De Stam Mariniersweg 33-47 Rotterdam Parkweg 201-205, Schiedam. Noordeinde 138-140, Den Kaag. wïitj&ó/Xk AT'"'''''.#1*''I 5 ft 3K» I;,'.,h: J. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Door het zwer versbestaan dat de negentienjarige bijrijder Jacobus A. W. D. leidde, raakte hij in ernstige financiële moeilijkheden. Begin maart kon hij niet langer in zijn levensonderhoud voorzien en hij stal uit het hem zeer goed bekende clubhuis aan de Mau- ritsweg van de Stichting Katholiek Bijzonder Gczins- en Jeugdwerk geldbedragen. Op 3 maart pakte hij ƒ55. Op 4 maart maakte hij een bromfiets buit en op 7 maart brak hij de brandkast open. Opbrengst ƒ950. Nu was hef niet de eerste keer dat hij het club huis benadeelde. Reeds in november 1968 lukte het henrT meermalen een extra zakcentje bij elkaar te stelen tijdens bezoeken aan het clubhuis. In die periode woonde hij namelijk in een jongenstehuis, waar men niet zo scheutig was met zakgeld. Het tientje dat hij per week kreeg, was niet voldoende. Het plan om in Bel gië aan de slag te gaan, mislukte en begin dit jaar dook D. opnieuw in Rotetröam op. Op de rechtszitting vanmorgen bleek dat D. vanaf zijn elfde jaar niet meer vast bij zijn ouders had gewoond. Acht jaar bracht hij door in een schipperskamp. hhet reciasse- ringsrapport sprak van een „onzekere jongen". De officier v,an justitie, mr. A. Niessen toonde begrip voor de jongen, die ten tijde van de misdrijven nog in een proeftijd liep wegens een eer der gepleegde diefstal. Hij eiste een gevangenisstraf van acht maanden Het stuk grond in Slikkerveer waar de opgravingen gebeuren «s he lemaal omheind met prikkeldraad. Op de voorgrond een gedeelte van de eeuwenoude muren van het Slikker- veerse kasteel Te Wouwe en personeel van de oudheidkundige dienst. ROTTERDAM - Een groot aantal Europese havens zal volgend jaar worden bezocht docc een tentoonstel lingsschip dat de uitvoer van de ont wikkelingslanden moet helpen bevor deren. Het is een initiatief van de van de Verenigde Naties (Unido). Aangelopen worden achtereenvol gens Londen, Le Havre, Rouaan, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Kopenhagen, Oslo, Stockholm of Go thenburg, Helsinki, Leningrad en Gdynia (Polen). In elke haven blijft het schip twee of drie dagen liggen. De tentoonstelling zal kopers laten zien wat de industrie van de ontwik kelingslanden te bieden heeft. Ook met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor twee jaar proef tijd. De raadsman dacht dat bet na de detentie met he zwerversbestaan zou zijn afgelopen als de jongen in navol ging van zijn grote wens in het leger zou komen. Hij koesterde zelfs de ambitie om beroepsmilitair te wor den. De raadsman bepleitte een korte onvoorwaardelijke straf, omdat D. in augustus zal worden opgeroepen. Vrijdag 23 mei doet de rechbtank uitspraak. wordt gehoopt dat de reis van twee a drie maanden kapitaal en „know-how" voor de ontwikke lingslanden zal aantrekken. Afzonderlijke landen hebben soort gelijke schepen reeds laten varen, maar dit is het eerste internationale schip onder auspiciën van <Je Vere nigde Naties. De Unido bereidt de reis voor en nodigt de importeurs, fabrikanten en financiers uit. Reeds meer dan tien ontwikke lingslanden hebben belangstelling ge toond, o.a. India, de Philippijnen, nog drie Aziatische landen, een La tijns-Amerikaanse staat, Tunis en vijf andere Afrikaanse staten. Hun namen worden pas bekend gemaakt als de deelneming definitief is gewor den. De reis begint voorjaar 1970. Het schip zal o.m. een tentoonstellingsop pervlak hebben van 1000 vierkante meter, een kamer voor conferenties en een zaal voor het vertonen van films. De kosten voor de deelnemen de landen worden geschat op 35.000 dollar. EEN V1N6SZHOEO SUP02-MIX: WATER ENOUE IN ORDE&-NPSH OPsaejMiive..,, icam-ik nq© iets VOOS UDOSV2 SCHIEDAM De heer J. van Nimwegen (56 uit Rotterdam liep gistermorgen inwendig letsel op toen hij bij Rutimex NV aan de Kommie- zeniaan 16 misstapte en enkele me ters lager op een betonnen vloer te recht kwam. Hij werkte op de zolder van het bedrijf waar lompen worden gesorteerd. Hi jnam een flinke stap maar be merkte niet dat er een luik waar door de lorren worden gegooid openstond. Het slachtoffer is per GG en GD naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht en vandaar naar het Bergweg- ziekerthuis in Rotterdam vervoerd. ROTTERDAM Marijke en Bert Nuhaan, die sinds twee jaar couture op bestelling ontwerpen in een kel derverdieping aan de Libanonwey, hebben nu voor het eerst een kleine collectie samengesteld Marijke is de ontwerpster van de collectie. Zij verzorgt het creatieve gedeelte, terwijl haar man het tech nische gedeeltehet naaien van de modellen, voor zijn rekeningi neemt. In haar ontwerpen volgt Marijke Nu haan het idee, van praktische, chique en vooral vrouwelijke mode. Bert Nuhaan: „Zij bedenkt meestal wat ze zelf het liefst zou willen dragen". Marijke houdt het wat deze zomer betfefte vooral op zijde. Zo ontwierp zij van witte Indiase zijde een spor tief pakje, bestaande uit rok met kort jasje tot in de taille, eventueel aan te vullen met een lange broek. Naast zijde past zij ook gor dijnstoffen, tweed en katoen toe. Een bepaald zomerse indruk maakte de collectie soms niet. Marijke had bij voorbeeld een jas ontworpen met overslagsluiting, die van boven enkel en vanaf het middel dubbel „dressed' was. De cape, die heel strak viel met een hoge colsluiting (overigens door de fraaie toepassing van het cirkeldessin een knap staaltje van Bert Nuhaan) leek ook niet geschikt voor de zomer maanden. Maar Marijke en Bert Nuhaan, die zich in de loop van die twee jaar gespecialiseerd hebben in jassen en bruidsjaponnen, bedoelen dan ook niet 'n speciale zomercollectie te ma ken. Zij wilden hun klantenkring nu eens met een vaste collectie tonen, wat „Nuhaan couture" inhoudt. Het initiatief is eenmalig, een proeve van de kunde van het echtpaar Nuhaan. '■;rf ROTTERDAM Vanaf (iet terrein van de Fabriek van Staien Masten en Laadbomen N VM. A. de Keijzer aan de Waalhaven heeft een drijvende bok vanochtend een driepootsmast op een ponton gezet. De mast met laad bomen die gewichten tot 300 ton kan heffen, is de zwaarste ooit in ons land gebouwd. De mast is bestemd vor een cata maran-schip dat in aanbouw is voor de Rotterdamse rederij Holscher bij De Groot en Van Vliet in Slikker veer. Dit schip zal worden gebruikt bij de bevoorrading e.d. van boorei landen. op de Noordzee. weer max. temp. gisteren neer slag Amsterdam l. bew. 23 0 Brussel zw. bew. 2& 0 Frankfort zw. bew. 28 O Genève 1. bew. 29 0 Innsbruck onbew. 28 0 Kopenhagen mist 17 0,1 Locarno onbew. 26 0 Londen zw, bew. 21 1 Luxemburg h. bew. 2G O - Madrid 1, bew. 28 0 Majorca 1. bew. 29 0 München 1. bew. 25 0 Nice zw. bow. 19 0 Parijs onbew. 29 0 Rome L bew. 24 0 Wenen onbew. 26 0 Zürich I. bew. 28 0 MEWmSTEH a A P P O a f Datums 13 aei 5 Zwarte zwanen en 3 moeflon» (rots). 1 Przewalski-paaxd vader "Ivan"). Naams "Gobi 1 Geeloorwkakatoe (fazanten»)* Van "Taronga Zoo Sydney. 1 Calage (naohtdierenbuis). Bloembollen, bomen en heester» s-taan iö bloei* Eieren van B&ward Gibbon naar "Robinson CrMoë"-eiiand. "Cato" en "Kees" (bantengs) hebben diarree-pce aero van dokter gehad. 1 Phenacogramma» interrupts afgevoerd (dood). ■■■-li

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1