Poëzie in Stadsgehoorzaal Zeven bekende en naar liif- M 1 Geen centje^ pijn Vakantie voor, het onderwijs Jeugd breekt keien uit de wielerbaan p boogaard AGENDA Hoogstraat 10 dagen dicht voor verkeer SLAAPKAMER GEHEIMEN AGENDA k .till jnhrekersbende gearresteerd Uitslagen van damkampioenschap Samenkomsten van Maranatha Comité Rem op iverkzaamheden boogaard 298.- Karperconcours in parkvijvers VAN DER BEEK Medische dienst Morgen roept de klok Asfalt Cees van der Geer houdt ermee op OOIEVAAR OP TV-ANTENNE er is altijd één reden meer om te kopen bij Deroda-team verloor van HBSS-elftal HOUT - TRIPLEX BOARD - VERFWAREN Fa. A. G00S EN CO. VLAARDINGEN TELEFOON 343046 343492 Handelsmij A. VAN ROON N.V. SCHILDERSLEERLING of HALFWAS voor werk in Vlaardingen Ontvangst Voetstuk Maaa pijntabletten zijn na ook in Nederland. Dezelfde formidabele pijnbestrydm die in 't buitenland al beroemd zijn. L' Ze werken snel, afdoende, zeker. Bij kiespijn, hoofdpijn, rbeumatische pijnen, periodieke pijn. Maim pijntabletten. Mann cachets. Mann poeders, la bet groene doosje bij uw apotheek en drogist Bosch supersEanke 170 liter koelkast Vandaag. en morgen Wij hebben geen siaapkamergeheimen voor u. Integendeel! x Wij vertellen u er alles van, én wij laten u hee! veel zien. Ook natuurlijk losse kasten, toilettafels, bedbakken en andere slaapkamermëubeien. En niet te vergeten matrassen en wollen dekens. En-denk eraan Vandaag. en morgen .en dagelijks crfflEDAM I>e Sciiiedamse po- ,r» heeft deze week een zestal jonge nen van 13 t.m. 19 jaar, respectie- "rnfde los werkman M. B., de fa- iisarbcider M. B„ de sloper H. v. telegrambesteller N. H„ de iso- L I O en de chauffeur H. S. 'behouden. Ze hebben in de maan- Ükmaart, april en begin mei inge- i!^ bii de asbestfabriek Fortuna 6te Noordvestsingel. het theehuis Ketel" in het Prinses Beatrix- if het VW-kantoor aan de Lange Sluisstraat en een woning aan de BvlrderVehaddèn zij in december na nog ingebroken in een woning te 'stadhouderslaan en nogmaals 3!!maal bij het WV-kantoor. De to- fifbuit van al die inbraken bedroeg 470 en een scheerapparaat. ctHIEDAM Dinsdag 20 mei 's nm 20 uur houdt de vereni- Vrienden van het Stedelijk Mu- cn°;: concert, dat zal worden fegwen door „The English consort 8iïY°nillen werken worden gespeeld ,L 4 5 en 6 gamba's uit de glanspe- „"te van de Engelse meerstemmige Sttumentale muziek rond 1600 van B?rd, Purcell, Jenkms, Lawes, Gib- bóns en Lupo. (Van een onzer verslaggevers) VLAAB.DINGEN Donder dagavond 22 mei staat Vlaardin- gen in de Stadsgehoorzaal een belangrijk cultureel gebeuren te wachten. Dan zullen zeven be kende dichters voorlezen uit eigen werk. Vanwaar deze plot selinge culturele opleving? Die is te danken aan de activiteiten van het Leidsch Neerlandisch dispüut ende levet scone". De studenten van dit dispuut hou den elk jaar een zogenaamde Bui tendag. Op zo'n dat bezoeken de, jon ge Neerlandici een bepaalde plaats met onder meer als doel het vestigen van de aandacht op een literair ge beuren of op een schrijver of dichter, .nauw verbonden met de te bezoeken stad. Vlaardingen is dit jaar voor deze Buitendag gekozen in verband met het feit, dat de dichter Arnold Hoogvliet (3 juli 1678 in "Vlaardingen geboren) na vertrek naar elders pre cies 250 jaar geleden naar de harings- tad terugkeerde om zich er te vesti gen. Een feit dat zelfs in het literaire handboek de Knuvclder staat geboek staafd. Burgemeester mr, J. Heusdens zal de ongeveer dertig leden van het dis puut donderdagmorgen 22 mei om elf uur in het stadhuis ontvangen. Het ligt in de bedoeling van het dispuut om dan in een toespraak de figuur Arnold Hoogvliette belichten. Om acht uur begint in de Stadsgesoor- zaal de dichtersavond. topdag in groenoord SCHIEDAM Geboren: Tamara TdvJ li Römer en J C A Peters: Esther dv G Lamson en T van Put; Ernst JJ zv.T Bokke er, P M R Kilts ie; Erik zv C L van Gutden tiAJW van Dijk;- Stmotie E dv B D de Heer en BP verkade: Christina M dv M J van Kesteren en II II C Koortien; itarcel J zv H W de Reuver en S M lomijnj Hendrike C C dv Jï A Dekker en het de Rooij: Michael E zv E W G Bestebroer en S J van Doornspeek; KKXKKasper T dv K T den Herder en A van Gelderen. Overleden: A Vermey 70, echtg c Mou- thaan; J Goode 72. SCHIEDAM Ondertrouwd: J. Algera, 37 en J. L. Koornneef, 31: N. P. van den Berg, 36 en R. van Eldik, 28; G. L. J. Bremen, 40 en A. M. C. van Heel, 28; P. J. A. van der Burgh, 21 en A. Netten, 20; A. van Eljk, so en J, E. Eaumhöer, 15; W. G. fikkc, 23 en M. J, M. Keuzenkamp, 21; G. H, van Geene, 25 en P. C. Wlldeöoer Schut, 2t: H. J. van Hees, 20 en P. J. Veldhoven, IS: L. Kalden, 24 en M. L. Hsiiof, 12; A, A. Kaspers, 24 en A. van Hoortwijk, 25: C. Kauflman, 22 en E. A. Meijer, 21; j. tv. Lips. 22 en L. M. Krovvin- kel, 23; W. L. van Noort, 23 en M. van Ueursen, 21; A. w. SUeürecht, 22 en J. A. van den Berg, 20; J. Sol. 22 en P. M, van Mem, 18; J. H. M. Speelmeijer. 22 en M, J. de Ruiter, IS: L. Torenvliet, 24 en M. Tindal, 22. Getrouwd; J. stahllem, 34 en C. A. K. tinkel, 24; D. w. Voulon, 25 en M, Anker. 22; D, P. Kooy, 27 en A. Bronsema. 24; G. H, H. A. Sonneveld, 23 en K. J. Kloet, 23; A. Llngen, 35 en A. Blom, 15; C. M. Hersbaeh, 27 en I. K. van der Kraan, 24; W. Sehmetz, 60 en A. M. Telkamp, 52; TI. van den Dool, 24 en A. 3. van der Pligt, 21; J. G, van der Pligt, 25 en N. Oosterom, ?6; W. T. P. Toonen, 23 en C. M. Clarijs. 21; R. a. Bronscheer, 2t' en J. P. Lentze, H; H, Boshuizen, 28 en H, Domenie, 22; P. I, J. Ham, 23 en A. C. M. Vermeulen, 20: J, van Geijl, 32 en W. J. van der Gaag, 28: H. Beekman. 25 en A. M, L. Grashoff. 17. Geboren: Paul G„ z.v, p. J. Veraart en iï. A. Oomen; Ertugrul, z.v. H. Uyar en G. Ocidll; Angelfque C. A„ d.v. W, Bazen en A. C. van Oudhcusden; Nlcolaas H„ z.v. H. van den Bosch en J. Bosman; Geertruida J, H„ d.v, A. J, van der Geest en T. J. H. M. de Jong. Overleden: P. Vink. 73. SCHIEDAM Geboren: Tineke dv J Bosehma en A F Ftilstra: Anna M ,C dv T van Eijk en A M Kalpwijk. Overleden: E van Duuren 03 wed H J Klaasen: R F Peter 7s5; J J Niemeijer 64. SCHIEDAM Bad Groenoord heeft gisteren de eerste topjag van het seizoen beleefd. Vele duizenden verzochten verkoeling in het water van dit fraai gelegen openluchtbad van Schiedam. Voor wie het zwem men wat teveel was of te druk waren er links en rechts nog schaduwrijke plekjes genoeg te vinden. Kortom iedereen was tevreden zo wel bedienend personeel, dat een fi nanciële topdag had als de bezoekers, die van mening waren dat er in Schiedam toch nog wel recreatieve plekjes te vinden zijn. Dr. H. Z. Wage, wetenschappelijk hoofdambtenaar te Leiden, zal een inleiding houden over de Vlaardingse dichter. Vervolgens lezen C. Budding- h', J. Bemlef, Ankle Peypers, Ed. Hoomik, Dirk Kroon, Remco Cam- pert en Simon Vinkenoog voor uit eigen werk. Daarm bestaat er gele genheid tot discussie met de dichters. De bedoeling van deze dichters avond'is onder meer de poëzie van het voetstuk te halen, evenals de ma kers, waarop zij vaak door velen zo hoog wordt geplaatst. De organisato ren hopen dat wat dit laatste betreft het gesprek met de dichters verhelde rend zal werken. Het motto van de avond luidt daarom ook „Zeven dich ters en U". Zowel voor- als tegenstan ders van poëzie zijn van harte wel kom. Een toegangskaartje kost een rijks daalder. Van dinsdag 20 mei af zijn kaarten aan de kassa van de Stadsge hoorzaal verkrijgbaar en wel van 's morgens tien tot 's middags een uur en bovendien op de avond zelf van zeven tot acht uur. Ook kan men kaarten kopen bij boekhandel Den Draak en bij Pontier. Op de scholen voor-voortgezet on derwijs wordt intensief reklame ge maakt voor deze manifestatie, waar aan het gemeentebestuur alle nodige medewerking heeft verleend. Wan neer leerlingen een kaartje bestellen via de Commissie Jeugdvoorstellin gen van de gemeente, krijgen zij een gulden korting. Behalve aan de scholen zijn uitno digingen verzonren aan diverse ver enigingen en organisaties, waarvan verwacht mag worden dat zij voor het gebeuren belangstelling hebben. Dit heeft tot resultaat gehad dat van de bijna 700 beschikbare kaarten er inmiddels ruim 200 zijn verkocht. De dichtersavond is voorbereid door een commissie, bestaande uit de Leidse studenten Henk -van Dorp, Dirk Kroon en les van Wijk. Tfee van hen zijn Viaardingers en de der de komt uit Schiedam. SCHIEDAM Uitslagen damkampi oenschap van Schiedam. Hoofdklasse: W. C. Heuvelman J. C. Onfnk2—0, J. J. v. Kuyk C. Korpel 1—1, L. Vrijland C. W. Sleeuwënhoek 2—0. Ie -klasseP. Landsbergen W. de Bond- 2—0, B. Quist H. Willemse 1—1. 2de klasse: J. Dijkshoorn M. v.d. Steeg 0—2, J. Breman W. Persie 2—0, P. de Heer I. v.d. Rest 2—0. L.-KoningW. Persie 0—2. In de hoofdklasse 18 Heuvelman nu uit gespeeld met 10 punten uit S partijen. Vrijland -volgt met a uit S en wanneer Vrijland 4* laatste partij wint dan is hij (volgens het te spelen systeem) damkam- pioen van Schiedam. In de lek lasse lelden Den Houting en Landsbergen met 7 uit 6 aan de kop met nog één wedstrijd te spelen. in de 2de klasse lelden Breman en De Heer (belden 8 uit 4) maar met nog twee rondes te spelen 1b hier nog van alles mogelijk. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Maranatha Comit houdt morgenavond, woensdag, om kwart voor acht een samenkomst in het gebouw aa de Emmastraat 38. Evangelist Th .Dik kes zal spreken over „Waarop wij wel hopen in dit leven". Deze bijeen komst loopt vooruit op de tentweek van 28 mei tot en met 1 juni in de Westwijk. Tot het tentteam behoren evange list Jacob Klein Haneveld, de heer Dikkes, ds. J, Gravendeel en verder de campagneleiders Martien Plomp en Leo v.d. Heuvel. Verder werken mee een muziekgroep uit IJmuiden met Lenie Ploeg als declamatrice, zangkoren uit Bodegraven, Leiden, Maassluis, trompettist J. van Haften en organist Van Oosten Op woensdag, zaterdag en zondag wordt 's middags van drie tot vier uur een speciale bijeenkomst voor kinderen gehouden, die dan een leu ke verrassing 'krijgen. Het comité heeft naar tal van con tactadressen persoonlijke uitnodigin gen gestuurd. Bovendien zulle nhuis aan huis kaarten worden verspreid en moeten raambiljetten nog eens extra de aandacht op de tentweek vestigen. Verder zal voor elke samen komst een geluidswagen door de stad rijden. De tent zal naast het in aanbouw zijnde sportpaleis worden geplaatst bij het winkelcentrum aan de Floris de Vijfdelaan in de Westwijk: te be reiken met bus 59. (Het motto van de evangelisten is „Komt zing en hoort dat Jezus spoedig komt". (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN .Voor het schooljaar 1969-1970 van de openbare scholen voor kleuteronderwijs, ge woon lager onderwijs en buitenge woon lager onderwijs hebben B en W de volgende vakantieregeling vast gesteld: Zomervakantie 1969 van 30 juni tot en met 8 augustus; Herfstvakantie van 20 tot en met 24 oktober; Kerst vakantie van 22 december tot en met 2 januari; Paasvakantie van 27 maart tot en met 3 april; Koninginnedag op 30. april; Bevrijdingsdag - Hemel vaartsdag c.a. van 4 mei tot 8 mei; Pinksterverlof op 18 en 19 mei en Zomervakantie van 29 juni tot en met 7 augustus. De bijzondere scholen hebben een vakantieregeling die praktisch geheel bvereenkomt met die voor het open- baar onderwijs. De regeling voor het openbaar voortgezet onderwijs zal op een later tijdstip worden bekendge maakt: SCHIEDAM De zelfwerkzaam heid aan de wielerbaan in het sport park Harga is in volle gang. De bestrating van de baan vordert gesta dig en zou volgens planning al gereed kunnen zijn, als men maar over meer arbeidskrachten kon beschikken. Een ander rem op de werkzaamhe den is de jeugd. Op de weekends komt de jeugd via de omliggende sportvelden op de baan. Op zichzelf is hier geen enkel bezwaar tegen, als men er alleen kwam om de werk zaamheden en de baan te bekijken. Erger is het, dat de jeugd er ple zier in heeft keien uit de betrating van de baan te breken en onder in de bochten te -gooien. Dat betekent de volgende week dan weer extra werk voor de vrijwillige arbeidskrachten. asfalt worden aangebracht. In sep tember is het dan zover dat de reen- ners er gebruik van kunnen maken. In 1970 zal het hele wielercomplex, dat een primeur is voor de provincie', Zuid-Holland, in gebruik worden ge nomen. Overigens móet er nog veel aan het financiële bestand van de Schiedamse wielerbaan in wording worden gedaan. Het bestuur van de rennersclub heeft d'an ook een grote verloting uit geschreven. Er moeten 70.000 loten a één gulden aan de man of vroouw worden gebracht. De prijzen bij deze loterij zijn vier auto's. Op het ogenblik is het zo, dat er nog 80 meter bestraat- moet worden; men hoopt dit vöor de pinksterdagen in orde te hebben. Dan kan een laag SCHIEDAM De eigenaar van de kunstgalerie PuntV ier aan de Rot- terdamsedijk, Cees van der Geer, gaat vanaf 1 juli werken bij de Rot terdamse Kunststichting. Hij zal daar worden belast met de artistieke lei ding van de expositieruimten in De Doelen en de Kunstzaal-Zuid. - Ongeveer vijf jaar geleden begon Cees van der Geer met het experi ment Punt Vier, dat volledig is geslaagd. Deze kunstgalerie heeft in óia vijf jaar nationale bekendheid gekregen. Het was voor Cees van der Geer- overigens maar een hobby. Zijn "agtaak was leerkracht aan de Rot terdamse Piet Heinschool, een baan die hij er nu aan moet geven. Het ligt in de bedoeling dat Cees vpi der Geer nog één expositie orga niseert in galerie Punt Vier. Deze expositie moet dan tevens het hoog tepunt van het vijfjarige bestaan van öeze gaierie zijn. Tijdens deze ex- Positie zal de nieuwe galeriehouder, ue Schiedammer Piet Kouwenberg, W orden geïntroduceerd. loop vrij in - loop vrij,oil KIJK en VERGELIJK Slechts 45 cm. breed met extra veel koelruimte op een klein vloeroppervlak. Heeft een groot (2 ster ren) vriesvlak- met een temperatuur van 12°. tot 18° C. Voor snel- koelen, ijsblokjes en het bewaren van diepvries- artikelen gedurende een maand. Bovendien: mo derne ontdooiautomaat en '„tropic" kouderege- iaar voor extra koeling op warme dagen. Van-428,voor alt tin IJ H lUUuvv* SCHIEDAM Zaterdag 31 mei houdt de Hengelsportvereniging „Schiedam" een groot karperconcours in de vijvers van het Prinses Bea- trixpark. Alle leden kunnen aan dit concours meedoen; men behoeft niet in te schrijven. Er mag op de karper gejaagd wor den van 's ochtend vier tot 's mid dags vier uur. Op drie plaatsen in het park kan men de karpers of eventueel andere gevangen vis laten meten De eerste prijs is een fraaie wissel beker en een waardebon van 15. De tweede, tot en met de vijfde prijs zijn waardebonnen van 12,50, 10, 7,50 en ƒ5. Tevens is ër voor de jeugd tot en met 12 jaar een extra prijs in de vorm van een waardebon van vijf gulden. Schiedamsèweg Al - Van Hogendorploan 33 Korte Hoogstraat °-l 5 Extra'Looptijd: dins'd ig de gehele dag en vrijdagavond SCHIEDAM Bewoners van de Laan van Spaland keken gisteren iet wat verbaasd naar een televisiean tenne op één van de panden. Een ooi evaar zat daar uit te rusten en deed pogingen een nest in de buurt te vin den. Des» vogels is praktisch daar de gehele dag mee bezig geweest, na gestaard' door ongelovige Groe- noord-bewoners, die in deze huizen massa allerminst een ooievaar had den verwacht. Toen de vogel niet slaagde is hij maar doorgevlogen naar het agraïsche gedeelte van Schiedam, het vroeger Kethel. Wellicht, dat hij daar bij een boerderij wel geslaagd is in het vinden van een onderdak voor enkele maanden. HOEK VAM HOLLAND Hemelvaart- dag belooft een drukke boel te worden. Züj die ultgaanspUnnen hebben kannen een keus maken uit een- korfbaitomooi van tien tot i uur, kampdag leger des Hells bij de Rondgang, voetbalwedstrijd tussen Hoek van Holland en 's-Gravezande cn de te waterleiding nieuwe reddingboot. SCHIEDAM Op donderdag 22 mei geeft het Schiedams Christelijke Mannenkoor een populair voor jaarsconcert in de Maghalia Dikerk. Aan dit concert, dat om acht uur begint, werken mee Nelly van der Spek, sopraan, Aad Heemskerk, alt, Jouke Krediet tenor, Rob Holl bas en Bram Boelee piano. Op het prdgram- ma staan werken vanM ozart, Bach, •Verdi en Puccini. Kaarten voor dit concert zijn a f 2,50 verkrijgbaar bij ue leden en 's avonds aan de zaal. Chr. Sociale Belangen: Ledenvergade ring schietvereniging Schiedam 20. Riikantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 32, tel. 26.63.82. Redactie Schie dam: R. M. van Houwelingen, Julianalaan 84. tel. 26.57.64, b.g.g. ll.5a.88, toestel laS. Klachten bezorging: Joh. Gronefe.d, sin gel 83 tel. 26353, maandag t/m vrijdag f8 30 - 19.30 en zaterdag 19 - 19. Alarmnum mer voor meldingen luchWerontre'ri ging: 262526. Alarmnummer I1"1"'®- Apotheek Gouka, Groeneland 1-7, tel. 26.80,33. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een gedeelte van de Hoogstraat, gelegen tussen Korte Hooestraat en Brede Havenstraat, zal van maandag 19 mei tot en'met vrijdag 30 mei worden gesloten voor alle verkeer. Een uitzondering is gemaakt voor voetgangers en voor het verkeer, dat de winkels ter weerszoden van het viaduct moet bevoorraden. De maatregelen zijn nodig in verband met het aan«uiten van de Oude Havenbrug op het Liesveidviaduet, Momenteel wordt hard gewerkt aan het ophogen van de Westhavenplaats. Wanneer dit karwei maandag klaar is, kan men beginnen met het ophogen van de poogstraat Waar het Liesveldviaduct de Hoogstraat kruist wordt een zebrapad aangelegd. zal u tonen hoe. goed u kunt wonen. Ged. Bierstoof 42-48 - Telefoon 348793, Vlaardingen. WONINGINRICHTING. (Van een medewerker) SCHIEDAM .Het voetbalelftal van De Rotterdammer is zijn nederr laag-serie twee weken geleden wéér begonnen en dinsdagavond waren de in de Rotterdamse kleuren spelende „krantemensen" te gast bij HBSS op Harga, waar tegen het „veteranèn- team" van HBSS werd gespeeld. Het werd een doelpuntrijk duel,, waarin de oranje-zwarten met 5—4 zegevier den. Deroda kwam door een fraai doel punt van Stout op 01 en nadat Roozendaal voor 1—1 had gezorgd, was het v. Linden die Deroda aan een voorsprong hielp (12) al blééf de HBSS-defensie voor vermeend buitenspel staan. Na rust moest de defensie van Deroda (waarin De Fon- kert, Kapteyn en ke eper Hogeweg het heel moeilijk kregen) zwichten voor de vele aanvallen van HBSS. Door doelpunten van Roozendaal, Wolf, De Jong en weer Wolf werd het 52 voor HBSS, maar Van Lin den en Stolk brachten spanning terug door 53 en 5i op hun naam te I schrijven. Daarbij bleef het in deze sportieve wedstrijd, die goed geleid werd door scheidsrechter M. van Veen. NATUURLIJK PLATENBONNEN halen btj G. P. VAN DAALEN Jr*. schiedaü Boodschappendienst, tel. 20.66.11. VLAARDINGEX Boodschappendienst» tel. 20.66.11 (Apotheek: Wester-Apotheek, Voorstraat S3, tel. 34.26.83). ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN Goedkoper dan ooit! Nu reeds vanaf 140,- P LAST IC PLAFONDPLATEN V.a. 42 Ct. Veegvaste muurverf 4 kg emmer 3.59 LATEX MUURVERF 2Vi kg EMMER 6,- en 4 kg emmer 9,75 l'e van Leyden Gaclsttaat 87 - Telefoon 341861 Gedempte Blersloot 68 - Telefoon 346400. de nummers van DE SPECIALIST op het gebied xan CARAVANLUIFELS UITBREIDINGEN VERBOUWINGEN EN REPARATIES VAN TENTEN EN CARAVANTENTEN WESTHAVENKADE 61 VLAARDINGEN GEVRAAGD: Te bevragen: B. GEBUIS ZN. Telefoon 010 203753 HEMELVAARTSDAG VIaardingen Herv. Gem.: Trian gel io dhr. Hoogendam: immauuellcerX 10. dhr. Van La-mbalgen: Rehobothkerk 10 ds Blei. Geref. kerk: Pniëlkerk 9 ds. Kouwen- hoven, Geref. Gem.: Westnleuwland. 56, 9 ds Hulsman. DONDERDAG ROEPT DE KLOK SCHIEDAM Geref. Kerk: Julianakerk, 9 ds. Van VEen. Christ. Geref. kerk: 9.30 leesdienst. Herv. (Geref.) Evangelisatie: Gebouw Irene, 10 dhr. P. Buitelaar. MAASSLUIS Herv. Gem.; Grote kerk, 10 ds. Kalkman. Emmastraat 38: Bijeenkomst Maranatha Comité, spreker Th Dikkes, 19.45. Stadsgehoorzaal: De val slaat dicht, illm 18 Jr., 20. Immanuelkcrk: interkerkelijk avondge bed, 19 M. Stadhuis: uitreiking prijzen vignet, 20. Stadsgehoorzaal: Some like it hot. Him 14 jr.. 15.45. Bijkantoor .JJe Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 344444. GG en GD: 344444. Alarm nummer voor meldingen van luchtveront reiniging: 262626. Apotheek: A. Bot, BiUl- tonlaan 66. tel. 344729. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 21, tel. 2234. Klachten bezorging: H. Verheij, tel. - 343345, dagelijks 16-1» uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1