intelligente jongedame Voorne-Putten opdelen in emeenten VROOM DREESMANN HOEKSE WAARD NOG ONGEREPT LATEN Europoort voorshands naar R dam DEEL VLOOT L. SMIT BEZIG MET BERGEN' ONTWERP HERINDELING: jongelui w 95 i mÊmmi Commissaris der Koningin: Recreatie WÊÊÊSÊSËXÊÉ: mm l x mmm. 119° 173° Toenemende omzet in gevogelte bij poeliers/wildhandel j THOMASSEN INCOGNITO Verpleegsters geslaagd Rotterdammer *2A DINSDAG 20 MB 1969? <Jie willen worden opgeleid tot verkoper Hoogstraat 62-66 tel 134700 Een complete baby-uitzet... ouderwets Adverteer regelmatig DEN HAAG Een ontwerp voor een nieuwe gemeentelijke indeling van Voorne-Putten voorziet in de vorming van vyf gemeenten. Er. zijn er nu twaalf. Het zijn Brielle, Hel menvoeging van Abbenbroek, Zuidland en delem van GeervIict 1 etrjiHeen vliet) en Voorne (een samenvoeging- van Oostvoorne j en'Rockanje. De gemeente Ito- zenb'urg zou haar grond in het' grond in- Europoort aan Rotter- j dam. moeten afstaan en een deel j van het Brielse Meer-gebied aim j de nieuwe gemeente Voorne verliezen. SSSlSfiIlSïifiiltflP mm w® •mm mem; wmmsm ■e issftii wffesista so A®5 mmmx mmms I tn mmm «I8sa 'üf 'Mlsm ff - j v-> ÜpiSlSff uw prijsbewuste warenhuis ROTTERDAM - VLAARDiNGEN (Van een onzer vesïaggevers) NUMANSDORP Ge depu teerde Staten van Zuid-Holland' vinden dat de Hoekscha Waard voorlopig „ongerept" dient te blijven, en dat het Rotterdamse plan voor een kanaal dwars door het eiland voorhands niet uitgevoerd moet worden. Juis ter is het nu eerst, mee te .wer ken aan de Zeeuwse plannen voor industrialisering rond de Westerschelde, én aan de ver dere industriële ontwikkeling van West-Brabant (Moerdijk- plan). Pagina 6 VVij vragen voor ons verkoopkantoor een van circa 18 jaar. De werkzaamheden óo ons kantoor zijn zeer gevarieerd: Correspondentie, verkoopregistra tie, reclame-acties etc. Zij moet ook vlot kunnen typen. Op deze afdeling komt zij te werken met 'i vrouwelijke collega's. De sfeer is prettig. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met va kantieafspraken. Als U belangstelling hebt. belt u dan direkt 134700 en vraag naar de heer Molenaar, die u graag alle inlichtingen geeft. Verder hebben wij plaats voor in een onzer filialen. Ons bedrijf is boeiend en dynamisch. Er liggen prachtige toekomstmogelijkheden. Met vakantieafspraken wordt rekening gehou den. Voor informatie hierover kunt u 134700 belien, toestell 82. MODERPr IS ZEKERHEID Kom mevrouw u weet wel beier. Niets'liever dan eert complete uitzet voor de nieuwe boreling; Te,duur? Ook'jdaf weet u wel be ter. Tenminste als u- klant bent bij Van Hengel. Want daar is alles zo leuk-laag geprijsd. Prima luiers, hemdjes, broekjes gaat u maar door. Het beste wat er le vinden is. Kom eens- langs, u zult enthousiast, zijn over onze „baby-corrfér". Bovendien kunt u bij ons voor.,de leukste cadeautjes slagen. Opa's, oma's, f an fes, ooms iedereen slaagt bij ons. En u weet; Tpch dat onze klan tenkaart u 10% extra voor deel geeft. men gemeente Bernisse, die zal be staan door samenvoeging van Abben- broek, Zuidland, de rest van Heen- vliet en -het deel van Geervliet dat niet bij Spijkenisse wordt gevoegd. Oorspronkelijk is aan de betrokken gemeenteraden een voorstel gedaan .waarbij de gemeente Zuidland rijaar t ckst,.«u«.1 zelfstandigheid zou behouden en zelfs ieyoetsluis en; Spykemsse en met Simonshaven zou worden vergroot, twee nieuw te vormen genieenrt! Aanleiding daartoe was het duidelijk R»,n:s(.„ /pm «U I van -<lft omliggende gemeenten afwij- len, namelijk Bernisse (een sa j 'kende, karakter van Zuidland.vooral I waf beti'eft'dè godsdiehstigé signatuur van de bevolking. Bij nadere overwe- 'ging is men echter hierop: teruggeko-l ■men omdat men niet .verwacht dat dit verschil op den duur zal blijven be staan. Nu de indeling van het gebied in zijn geheel is herzien heeft men dan ook geen reden gevonden uitsluitend op deze 'grond - de zelfstandigheid van Zuidland als gemeente te handhaven. In het ontwerp Is men ervan uitge gaan dat het haven- en industriegebied Europoort, dat thans grotendeels .tot Kozënburgs grondgebied, behoort, In zijn :geheel in één hand moet kómen. opdat de verdere ontsluiting en ontwik- kcling, mede in samenhang met de wer- 'De overweging tot de gemeentelijke .K.ken op de Maasvlakte vanuit één punt herindeling 'van Voorné-Putten is het'LL.iunuien.worden geleld en de exploiia- feitdat de huidige en nog te verwach- j tie van* havens- en industrieterreinen ten ontwikkeling van het gebied een ontkennend antwoord geeft op de Vraag 'of de bestaande indeling in overeen stemming, kan worden, geacht, met de eisen .die dezé ontwikkeling, aan :de ge- meentebesturen.1 zal stellen.' .Om tegen •deze eisen opgewassen'te' blijven, zul len, dé krachten moeten worden gebun deld. Er moeten .krachtiger gemeenten worden gevormd dan. het; merendeel van de bestaande, waarmee het pro vinciebestuur overigens niet .wil zeg gen dat de besturen in het verleden in de vervulling van hun taken tekort geschoten zijn. Het ontwerp is gebaseerd op drie specifieke taken die In hei gebied moe ten worden verdeeld. l>it heeft ertoe geleid dat geen gevolg Is gegeven aan de met name In agrarische kringen be staande wens Voornc-Putten tot één gemeente te maken. Een dergelijke ge meente zon een te groot oppervlak met een te groot aantal verspreide woon kernen krijgen. De te verdelen functies* zijn die van huisvesting van werkers in de haven- en industriegebieden op Rozenburg (Hellevoetsluis en Spijkenisse), de zorg voor de recreatieve belangen (Voornej en die voor de agrarische belangen (Bernisse en Brielle). Het toewijzen van de stedelijke con- centratie aan Hellevoetsluis en Spijke- i nisse is reeds eerder tot uitdrukking I gebracht in het vastgestelde streekplan Voorne-Putten-Rozenburg. Het open- baar lichaam Rijnmond, dat thans de i bevoegdheid heeft een nieuw streek- i plan vast te stellen, ziet voor deze ge- meenten eenzelfde functie. Voor het j vervullen van die taak moeten de ge- i meenten beschikken over het gebied waarop de te verwachten ontwikkeling 1 zich zal voltrekken. In dit verband I moet Spijkenisse zich gaan uitstrekken I tot aan de' huidige grens met Geer vliet. Een strook van die ggmeente moet aan Spijkenisse worden toege- voogd. De bebouwing van Hellevoetsluis richt zich tot de grens met Ouden- j hoorn. Met de toevoeging van die ge- i meente aan Hellevoetsluis kan niet worden gewacht tot daar op korte ter mijn voorzieningen moeten worden ge troffen. Hierdoor zou ernstige stagna tie in de ontwikkeling kunnen ontstaan. Oostvoorne en Rockanje vervullen Jeeds een belangrijke recreatieve taak voor een groot deel van de bewoners van het Waterweggebied. Hoewel de aard en de vorm van de recreatie in beide-gemeenten verschilt ligt het voor de hand de zorg voor deze belangen in handen van één grotere gemeente te 'eggen die op nog betere wijze dan tot nu toe door de afzonderlijke gemeen- 1 lp geschiedde, kan behartigen. Van deze samenvoeging wordt de buurt schap Tinte uitgesloten omdat dc be volking daar vrijwel geheel op Brielle 's georiënteerd. Overgang van Tinte naar Brielle ligt dan ook voor de hand. Aan Brielle wordt ook het gebied van de gemeenten Vicrpolders en Zwirtewaal en het gedeelte Heenvliet ten westen van het Voomsc Kanaal toegevoegd. Dit kanaal zal een logische, duidelijk waarneembare grens gaan vormen tussen het vergrote Brlèlle en de ten oosten van het kanaal te vor- 1: op publiekrechtelijke gronden door één j instelling kan geschieden. I Voorshands wordt de gemeente Rot- terdam.. de eerst aangewezene geacht j om Mer het beheer te voeren. Dienten- j. gevolge'zal een deel van Rozenburg jaan Rotterdam moeten worden toege- tvöegd; zodat eerstgenoemdegemeente ih het vervolg zal bestaan uit het in j. het streekplan Vborne-Putten-Rozen- i, burg als „stads--en dorpsgebied" aan- i gegeven gedeelte, met uitzondering.:van de „landtong" tussen Nieuwe -Waterweg i en Calandkariaal. De zuidelijke grens van het aan Rotterdam toe te voegen j-gebied zal lopen langs de zuidelijke j oever van het geprojecteerde Hartel- j kanaal tot aan de dam in de Brielse Maas, vervolgens langs de grens ten j westen van die dam .geprojecteerde j verkeersdriehoek en daarna langs de demarcatielijn tussen het haven- en i industriegebied enerzijds en het recrea- i tiegebied anderzijds. De recreatieve strook tussen de zui- j detijke oever van het Hartelkanaalen de noordelijke oever van de Brielse Maas gaat van Rozenburgse handen over in die van de.nieuwe gemeente Voorne. Weliswaar heeft de gemeente Rozenburg, daadwerkelijke belangstel- i ling voor dit gebied getoond o.a. I door een zeer actieve deelneming in het Recreatieschap Brielse Maas j maar nu het gebied gescheiden van i Rozenburg komt te liggen, heeft men j daarin geen reden gevonden het bij die j gemeente te laten. Gedeputeerde staten van Zuid-Hol land hebben, de ontwerp-regellng van de gemeentelijke herindeling aan de raden van de betrokken gemeenten toe gezonden. .Hun is verzocht hun gevoe lens aan het provinciebestuur mee te delen. Katoenen badstof sweater. Vrolijke zomerse kleuren. Maat 176 9.95 Maat 92 Meisjssvest- •v/ vanTreraa Shapira. Vlot model. Primawasbaar, Alleen in wit. Maat 16418.95 Maat 92 Jongenshespakje van prachtig tinneroy Staat vlot en is verkrijgbaar irr.VJ diverse kleuren. Maten 92/116 90 i w&i V. 8lue>» denim spijkerbroek yoorgekrompen, ijzersterk, 3-naaids gestikt Maat 172 7.90 Maat 116 Zomers jurkje van bad- stofstretch met met applicatie. Zeer goed wasbaar. In o.a. geel, rood, aqua en groen Maat 152 9.95 Maat 92 Ni Vrije tijd set vankatoen In zomerse kleuren. Maat 152 10.95 Maat 92«wg5 ,-'x J j£ m. f' ssssA Tino van 100% katoen-Vele frisse kleuren en dessins Maat 152 4.50 Maat 92 «95 Jongens polo pull van katoenen badstof. kleuren en dessins. Maat 158 6.75 Maat 98 Katoenen visgraat pantalon met riem en uitlopende voel Wash and wear In kaki kleur Maat 170 18.90 Maat 116 Dentm short, voorgekrompen, rimpefslastiek in de band en ritssluiting. In blue en diverse multikleuren Maat 164 3.95 Maat 104 «ITenenka/katoenen m jacket. Het bekende Mc. Gregor model met.'.HELANCA" contrast boorden. Gevoerd met nylon. Wash and wear Iri.stoere jongenskleuren Maat 170 24.75 Maat 1.(6 mt Ka toepen méisjes- b|ouse;;met rojl up sleeves Diverse ruitdessins Maat 164 9195 Maat 104 KsïSÏS: l! Meisjes spijker-pantalon, van cotton-drilt. Trekkers in de taille, in blue en-beige. Maat 164 6.95 Maat 104 Polyester/wollen pantalon in visgraat dessin. Zij-trekkers en uitlopende voet. In de nieuwste zomerkteuren Maat 170 22.75 Maat 110 90 Pu» van stretch badstof in leuke kleurtjes Maat 164 7.95 Maat 92 45 Helfstrijkende katoenen dress-shirts in diverse uni pastelkleuren Maat 36 8.90 Maat 28 SOW Regenmanteltje an uni lak op linnen met bijpassende uidwestetRitssluiting middenvoor. O.a in marine en rood Maat 146 21.75 Maat 92 Short van polyester Band voor elastiek in de rug Goed wasbaar niet strijken In frisse kleuren Maat 164 5.95 Meat 92 ^95 Terlenka/katoenen jongens short met riem en achterzak In diverse vlotte kleuren Maat 158 9.75 Maat 116 ^90 ROTTERDAM De omzetten over 1S68 van de 750 Nedelandse poeliers worden j geraamd op 3«.(KW ton, hetgeen een ver- j dubheling betekent ten opzichte van I960, i De laatste maanden is echter een zekere i aarzeling opgetreden In. de verkoop van I bbraadkulkens, aldus de voorzitter van het produktschap voor pluimvee en eieren, de heer H. H. Garrelds. op dc Jaarvergadering van de bond van poeliers en wildhandel. In het afgelopen Jaar werd In ons land een toeneming van het hoofdelijk gebruik van braad kuikens geconstateerd van j slechts 100 gram. Het -produktschap zal een j onderzoek laten Instellen omtrent de mo- j lieven, die het al dan niet kopen vail slachtgevogelte bepalen. Mogelijk houdt de stagnatie In het verbruik verband met de omstandigheid dat het. produkt van nature te weinig smaak heeft. In dit verband wees de heer Garrelds erop. dat (n Duitslans 'een ontwikkeling gaande Is om het braadkulken gebruik af te leveren, bijvoorbeeld als paprika- of kerry-kuiken. 1 Hij pleitte voorts voor meer samenwer- j klngsvormen. niet alleen tussen poeliers onderling, maar ook met de betrokken produktfeschakels. Bij de consument, aldus de heer Gar- relds, staat de poelier nog steeds bekend als dé leverancier van een goed produKt met een kwaliteit die nog niet overal te koon 'is. HU achtte uitbreiding van het assortiment van de polier gewenst en dacht daarbij zowel aan rollades en schnitzels van gevogelte, pluimvee worst en gerookte kip- In deze zin liet de commissaris van de koningin in Zuid-Holland mr. ,1. Iilaasesz zich gisteren uit tijdens een bijzondere openbare raadsvergade ring in Numansdorp, onderdeel van zijn werkbezoek aan deze gemeente. Hij stelde voorts nog. eens duidelijk de behoefte aan zekerheid dat de Höeksche Waard en Dordrecht geen. last zullen krijgen van stank en rook die mogelijk de toekomstige indus trieën in het Moerdijkplan kunnen j veroorzaken. De heer Klaasesz uitte j in dit verband kritiek óp de gevolgde j procedure rond het Moerdijkplan, i waar 'de naburige. Zuidhollandse gé- meenten naar zijn zeggen, geheel bui- ten zijn gelaten. i Aanleiding tot deze opmerkingen was een toelichting van het liberale 1 raadslid .J. A. E. Vlielandcr op de j planologische 'öntwikkélirig van Nu mansdorp. Deze betoogde dat de Hoeksche Waard een streekplan no dig-heef t.-Volgens hem is het in prin cipe niet belangrijk of het eiland een tweede Ruhrgebied wordt, of een streek waar men rustig en zonder industrieën kan wonen. NUMANSDORP Als burge meester Thomassen incognito door onze gemeente zou rijden, en burgemeester Henry zag hem, dan zou deze ongetwijfeld de ge meenteraad Merove'r inlichten." De heer P. Bijl. (sgp). die met deze opmerking gisteren in de bijzondere raadsvergadering eni ge hilariteit veroorzaakte, trachtte mr. Klaasesz twee din gen duidelijk te maken: Numans dorp wil zelfstandig blijven, en burgemeester Henry pleegt de raad volledig te informeren. j ROTTEBDaM Een «root deel van de trawler MATRAGH voof de ingang de vloot van L Smit en Co's internationale Shat-al-'Arab rivrer afgeleverd. De SÏA-*" Sleepdienst is momenteel, verspreid over TRAGH, dié ter. hoogte van :Yasfc" (Ingang de gehele wereld, bezig mét bergingen en Perzische Golf) imetmachln«schade rond- hulpverleningen. dreef, werd door dé LOIRE op sleeptouw i ■- I génomen.. \pvNj- j De 'zeesleper/Schelde houdt, zich- bezig .•é.-'.'v' -r N\';* - v met de beriung van 'het m.s. Monte zaia- j De sleepboot' BRITONlA - vax^' S'hiCs 1 ma', (O.408 brt.) In 'de baal vart Port au j Britse dochteronde-merfttnB Ov^rs^ias/ Tö^ Prince. Op weg van de Verenigde Staten ROTTERDAM Voor het diploma A slaagden in het prot. chr. Ikazia-zieken- huis té Rotterdam-Zuid zuster C. Barth j ós "s uit 's-Graverideel. zuster M. Brobbcl uit Rotterdam, zuster M. J. E. Buur man uit Goes, zuster A. Doeland uit Rotterdam, zuster J. van Dop uit Rot terdam, zuster M. A, Haeck uit Ridcler- j kerk, zuster T. Jobse uit Vrouwenpol der (Z.), zuster A. A. M. Joppe uit Dirksland. zuster A. F. Kreüng uit Slikkerveer, zuster M. A. N. Kroeze uit Rotterdam, zuster M. B. J. Ouwens uit Rotterdam, zuster mevrouw T. de Rqon-Dubbeld uit Rotterdam en zuster M'. Smits uit Harderwijk. naar Japan was deze Spaanse bulkcarrier vorize week op de rotsen van het eiland Navassa tussen Cuba en Haiti gelopen. De SCHELD^, voer onmiddellijk van haar. bergingsstation Curacao uit, maakte de HOKTE 2ALAMA vast en sleepte het ctoor zijn bemanning -verlaten schip naar de baai van Port au Prince. De met 22.000 ton schroot geladen MONTE zA LAMA maakte 15 .graden slagzij over stuurboord, Bovendien stak haar voorschip bijna ge- I heel onder water. Zodra de bemanning van de MOKTE I zalama weer terug is' aan boord, zal i worden begonnen met het lossen van de i lading uit ruim 1. Men verwacht ongeveer 2000 ton schroot te moeten lossen om de situatie geheel onder controle te krijgen. I De 400# pk sterke sleepboot ORINOCO is aangekomen DIJ het Griekse m.s. NICOLA- EMÖJRICOS (8460 brt», dat op de MallatUven In de Indische Oceaan Is gestrand. De met 6000 ton stukgoed gcla- i den vrachtvaarder zit zwaar geboeid op de i Sudiva-alol. het zuidelijkste eiland van de I Malediven. De ORINOCO heeft reeds een vergaafse poging gedaan om de NXCODAOS S. EM- BIRICOS vlot te slepen. De sleepboot zou bij heteerstvolgende hoogwatertij op nieuw trachten het schip uit zijn benarde poeltie te bevrijden. De sleepboot LOIRE is vanuit de Per zische Golf vertrokken om'indten nodig de ORINOCO bij te staan. De LOIRE heeft deze week de motor ing Ovrirsyas wage Salvage CoM.td. is betrokken bij - het bergen van het Kigerlaanse ntiS.f OBA l'i OVONKAMWEN (5542 brt) dat sinds 13 mei ter hoogte van Freetown aan de grond zit'.- Het schip rust. op een <sud wraak, zit met zijn stuurboordzijde tegen de rotsen en maakt water In. diverse" ruimen. v; Een groot aantal pompen en een grote hoeveelheid duik- en aanvullend her®" gingsmatertaal Is inmirfdols peri chaner' vliegtuig vanuit Rottbrdam naar Vreetbwé- gebracst. Eveneens werd eenber- gingspioeg van Smit-Tak naar Freetown gevlogen. Men is momenteel bezig met he* plaatsen van de pompen, die het water UM het schip moeten verwijderen. Eers» d«k kunnen pogingen worden aangewend OBt de OBA OVENRAMWEN vlot te slepen. De sleepboten ELBE 13100 pk), emd HUDSON (4000 pk) liggen Ae trekken aan de Panamese tanker Esso Santos 11722Z*'* brt). die Is gestrand "bij ILiïllps-vuur toren'*' ter boogte van Singapore. De ESSO SAN-:,; TOS, geladen met vllegtulgbenzfne, zit tot^., aan dc midscheeps geboeid. 1 .A? Het Is niet uitgesloten dat, voordat de- tanker met succes kan worden vlotge-;i bracht een deel van haar lading jnoév worden gelost. Desleepboot OOST2EE wordt woensdag verwacht bij het Britse m.s. KWANGSI (5957 brt). dat aan dé grond1s getopeA"' twéé mijl noordnoordocst vao Keelung ■(Taiwan)..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1