Sf alent in de programma m uit Stijlvolle uitvoering van oude gambamuziek Enorme animo voor de modeshow Lentefestijn AGENDA Meer Schiedammers voor radio en t.v. CANDY S45' ff sfe mr 'm CANDY SUPER AUTOMATIC OPERAKLAS 1)1M ERKENS Burgerlijke stand Leren is spelen bij muziekschool Leuk gekleed voor minder dan f 25 I Vijfhonderd BB -ers kregen medaille 99 Dagblad De Rotterdammer een ACTIEVE AGENT/BEZORGER of AGENT lip •!Sp£ s-IJéb SCHILDERSLEERLING of HALFWAS voor werk in Vlaardingen botterpammer PPR Rotterdam neemt het voor hüurdérs van oude hiiizèn op Rijnschip Britannia in de vaart Thorbecfcekleuterschoo! krijgt zelfstandigheid BH Onwel en overleden C. IfiAuk T? fV4v«»4)t> prêt-a-porter"van internationale allure, even verfijnd als klassen-maatwerk. 3BS& IBHHflMMp Vij f tienhonderd gulden opgemaakt van werkgever Aanschaffingeii voor minder-validenwerk V'andaag en morgen en dagelijks :"W? KOELKASTEN Pagina 5 WOENSDAG 21 MEI 1969 «OTTERDAM De deelnemers de Operakias van de Volks-Uni- ïïriteit beleefden dinsdag in de aula ,.e( v.D.-gebcuw de grote avond, bet voorlopige einddoel vormt Si de geestdriftige groep, onder lei- !f°g Tan de even geestdriftige docen- JiDlniErkens. 'Men weet niet. wat men bij zo'n klas bet meest moet bewor.de- 'de bepaald grote hoeveelheid 'S' die wen "tijdens eert enkel sei- rr[n verwerkt, of de manier, waarop |;S dit ondanks beperkte middelen 4t te presenteren. Het doei van rtï cursus is een aantal mensen met :iin of meer talent de gelegenheid te .Wen' zich op dit speciale gebied te ontwikkelen. Daarvoor schijnt de ammo zo groot jfjn, dat men bij de openbare slot te'voor de „embarras du choix" noet staan. Vier fragmenten, waaronder zeer iiücebreide, werden uitgevoerd van "je opera's „Die Zauberflöte", „Aida", Lucia di Lammermoort' en „Die atführung aus dem Serail." Het was Sn het goede wat veel, en bij enige beneficing zou het pei] van zo'n avond nog hoger kunnen liggen. Duidelijk werd in elk geval, dat er talent is. Dat kwam uit m de soli, o.a. van janine Land, die vooral als Lucia 'baar talent voor de coloratuurzang toonde, van Loes Witjens, van Ge rard Schimmer, die de gave heeft ook bet toneel te vullen en het sprak ook „it enkele ensembles, zoals die van .de Drei Knaben en in „Die Zau berfiöte." Het moet bij enkele namen blijven 'van de tientallen, die optraden, nu eens' met opmerkelijk resultaat, dan weer enige graden buiten de goede koers, maar over het algemeen was er sfeer, en —- wat op> zichzelf een prestatie mag heten van.niet min der dan vier opera's- werd de kern gegeven! Eén vrij goed gevulde aula heeft 'alles met veel belangstelling gevolgd, beeft voor de verdiende aanmoedir gende open doekjes gezorgd en door een krachtig slotapplaus de even be moedigende bloemenhulde kracht bijgezet, waarbij- vooral Dini Erkens, die na een. druk seizoen als docente op deze avond orkest, dirigent en re gisseur tegelijk is, haal welverdiende deel kreeg. Nog één vraag: kan de feer uitvoerige fotografische activi ty met aanhoudend blitzlicht niet op een andere manier, bijv. op de generale repetitie, worden georga niseerd? AD. INT. BOTTERDAM De vaak voorko mende grief dat huurders van oude huizen, die een aanzienlijk bedrag hebben besteed aan het onderhoud, opknappen en moderniseren van hun woning, daarvoor worden „beloond" met een huurverhoging terwijl ande ren, die dit hebben nagelaten, vaak niet voor de facultatieve huurverho ging in aanmerking behoeven te ko men, heeft het aktiecentrum Rotter dam van de Politieke Partij Radika- len in beweging gebracht. Dit aktiecentrum wil nu huurders in de gelegenheid stellen :in te gaan op het advies van minister Schut, die immers in de Tweède Kamer heeft gezegd dat huurders die betwijfelen of hun woning voor huurverhoging in aanmerking komt rich tot hem kun nen wenden. Het aktiecentrum heeft een brief opgesteld, die door de betrokken huurders kan worden ondertekend. En ook wil het aktiecentrum Rotter dam van de PPR deze huurders van advies dienen. ROTTERDAM Dinsdag arriveer de voor de eerste maal in Rotterdam het nieuwe passagiersschip van de Köln-Düsseldorfèr Deutsche Rheinschiffahrt, de Britannia. Dit (vijfde) schip zal dienst gaan doen tussen Rotterdam en Bazel; De andere vier schepen van de vloot dragen de namen. Helvetia,-Ne derland, France en Europa. Het nieu we schip heet Britannia omdat de Engelsen de eersten waren die met een door stoom gedreven vaartuig de Rijn opkwamen (omstreeks 1820). In 1840 maakte koningin Victoria haar huwelijksreis op een schip van dé Köln- Düssel dorfer. De Britannia heeft capaciteit voor 210 passagiers. Het schip werd voor een bedrag van 10 miljoen gulden in Mainz gebouwd. SCHIEDAM De sinds 13 mei zesjarige Petra Tettelaar zal de grote ster worden in het programma „Sliep uit" van Radio Veronica, dat zaterdagochtend tussen tien uur en half twaalf wordt uitge zonden. .Petra Tettelaar is. een muzikaal wonderkind. Op het moderne orgel laat zij de meest uiteenlopende lied jes vloeiend uit het Hammondinstru- ment komen. Vooral de tophits van SCHIEDAM De dependance van de Thorbeckeklouterschool in de school aan het Frans Halsplein zal met ingang van het nieuwe school jaar een zelfstandige kleuterschool worden. De kleuterschool zal dan nog maar bestaan uit drie klassen; twee in het schoolgebouw aan de Thorbec- kesingel en één klas in een schoolge bouw in de Uuysmanstraat. Dependances van scholen is uit on derwijskundig standpunt bekeken minder gewenst. In het verleden werd hiertoe met medewerking van de rijksinspecteur slechts toe overge gaan als de zelfstanöigmaking van een'dergelijke dependance in verband mét het leerlihgental niet tot de mo gelijkheden -behoorde. In de dependance in de school op het Frans Halsplein huizen op het ogenblik 80 leerlingen en dit is in Schiedam voldoende om tot een nieu we school te komen. De verwachting is dat met het nieuwe schooljaar de Thorbeckekieuterschool minstens over 60 leerlingen zal beschikken. SCHIEDAM Geboren; Margaretha H G J d v H T Meijer en J A Voogt; Adriana J d v A j jLagendljk en B M Etman: Esther d v J van Tllborg en M van Kampen: Danielle S d v S D D van Vliet en E A Mees: Etisalieih I d v H J W Ebbelinshaus ook wel genaamd wlrxei en. W j. van der Velden; EiseUna M d v T de voogel en. E W Clements: Ronald z v p Jonas en J Gerrets: Roland R z v J G de Jong en M van der Wel;- Jacobus "W. M z v W C Bruijs en E M A Nellen: Erik A J i v A J Janson en P E J Huiskens; Johanna E C d v W L Vaders en I 31 t Ferreljn: Ur.dy A d v R E Laagewaard en E L Bish; Catharine L d v G Verwot en H van Schie; Marjolein P d v J M Tummere en I G M Couwenbergh. Overleden; A van Ert- velde, si; p Roest, 59; D Straatsman, TO echtg J C Qidst: A Noordijk. 82; J H EertnR, .82; L C Roest. 70; G van der Helden, 74 echtg G L van Tatehhoven: J C van Beest. 61; W J de Groot, 70. de laatste tijd staan in de belangstel ling van het muzikale meisje. Het programma wordt gepresen teerd door de bekende disq-jockey van radio Veronica Gerard de Vries. Het is zaterdag opgenomen en kan een groot succes worden genoemd. Petra zal worden begeleid door de Schiedamse organist Gerard Bressers. Ook deze ex-organist van het Passa ge Theater in Schiedam staat bijzon der in de belangstelling. Deze week is er een langspeelplaat van hem uit gekomen met allerlei bekende wijsjes, die gespeeld worden op het Hammondorgel. Ook zal -hij één van de' bekende artiesten zijn bij de zesdaagse van Bremen. Dit wielerfestijn wordt in januari gehouden. Dat hij daar niet de eerste de beste is blijkt uit het feit dat daar o.a. de beroemde James Last optreedt. Bij het, programma „Sliep uit" van Radio Veronica zal Gerard Bressers zelf het optreden van Petra Tettelaar aankondigen, en zelf ook het Ham mondorgel bespelen. Overigens blijft het optreden van Petra Tettelaar niet beperkt tot Ra dio Veronica. Via Robbv Dale, de presentator van het Nederlandse te levisieprogramma „Jam", een uit zending van de TROS, dat vrijdag avond om zeven minuten over zeven weer via Nederland I te zien zal zijn, is zij uitgenodigd voor een optreden voor Radio London. In een bekende Engelse t.v. show. die ook weer wordt gepresenteerd door Rob by Da le, zal zij één van de grote trek pleisters zijn. Het ligt in de bedoeling dat dit programma in september wordt uitgezonden. Ook Gerard Bres sers zal wellicht in dit programma optreden. Een openbaar optreden van Petra Tettelaar in Nederland is voorlopig uitgesloten. Net ais Heintje en Wilma steekt ook hier de arbeidsinspectie er steeds een stokje voor. ROTTERDAM In de grote zaal van de. Doelen hebben dinsdagavond diverse koor- en orkestgroepen van de Rotterdamse Muziekschool niet al leen proeven van hun bekwaamheid afgelegd maar ook gezonde musiceer- lust vertoond, die doet vermoeden, dat het deren" bij de Rotterdamse Muziekschool inderdaad ook spelen is. Men hoorde een groot kinderkoor, een jeugdorkest, een accordeon- ensemble, een blokfluiten- en slag- werkersensembie en een senioren biaasorkest, afzonderlijk zowel als in aile mogelijke combinaties. Een en ander in muzieken van uiteenlopend karakter en soms ook wel van zeer verschillend allooi* maar steeds in aantrekkelijke presentaties. Uiter mate goed afgewerkt en verzo-rgd musiceren hoorde men van het accor deonensemble van Philip van Loon. Een monsterbezetting, waarin de vier instrumentale groepen samen kwamen en waarin vooral ook het blokfluitenorkestje opvie2 door fraai coordineerd spel, gaf onder leiding van Ton de Vree een voortreffelijke vertolking van variaties voor vier instrumentale koren van Anton van Deursen. Tegenover de klankerupties van het senioren biaasorkest onder leiding van Frans Vreugdenüiil stond natuurlijk het jeugdorkest wel in het nadeel maar wat Ton de Vree toch met zijn strijkers in Purcells „King Arthur suite" bereikte dwingt alle bewondering af. Dat kinderen graag en goed kunnen zingen heeft Herman Funnekotter met rijn in letterlijke en figuurlijke zin kleurrijk koor duide lijk bewezen. AD INT. vraagt voor Maatsiuis Aanmelden telefoon 010115588 of Damstraat 13, Maassluis. ROTTERDAM Mejuffrouw M. Timmers uit de Brigantijnstraat, iin- nenjuffrouw, 52 jaar, is dinsdag op de Spaansebocht op haar fiets aangere den door een bus van de RET. Zij is ongeveer acht meter meege sleurd en werd met ernstig letsel aan het hoofd met spoed naar het Dijkzigt- ziekenhuis-gebracht. Bij aankomst bleek dat zij reeds was overleden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM In de grote zaal van de Opstandlngskerk aan de Dr. Kuyperlaan hebben dinsdagavond 25 dames en meisjes getoond, dat zc met weinig geld, wat goede wil en enig vakmanschap modieus en vlot ge kleed kunnen gaan. Ze deden dat tij dens de „Modeshow Lente Festijn '69" die onder auspiciën van de VPijk- verenlging Nieuwiand werd gehou den. Om aan deze show mee te doen moet men voor weinig geld (liefst onder de 25 gulden) zelf iets voor de' zomer in elkaar zetten.: een japon, een broekpa-k of mantel. Er waren twee categorieën: de tie ners, en de dames die deze leeftijd nèc of dl langer waren ontgroeid. Voor de beste prestaties waren prij zen beschikbaar, die de jury (bestaande uit drie leraressen naald- vakken en een lerares stofversïeren van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken en van de Christelijke Huishoudschool aan de Westmoienstraat) aan het einde van de avond uitreikte. De eerste prijs bij de ouderen ging naar mevrouw L. Holierhoek, die een blauwwitte japon had vervaardigd. Tweede werd mevrouw I. van Caste ren met een geklede jurk met een doorkijkje ter hoogte van de navel, en derde werd mevrouw C. de Kaper, met een asymetrisch zomerjurkje. In de categorie tieners - ging de - eerste prijs naar Ellen Clazing(17 jaar) die verreweg het origineelste model droeg: een broekpak met lange mouwen en lange pijpen dat, door even „aan een touwtje te trekken" werd getransformeerd tot een broek- pak met korte mouwen en pijpen. De scheiding tussen deze lengtes Werd gevormd door zilverkleurige ringen. Tweede voor dit gedeelte werd Di- 'neke Neis (16), met een bijzonder goed afgewerkte japon, en derde An- nemarie Schipperus (14 jaar) met een vrolijk jurkje met witte kraagen mouwtjes, i/,.i De animo voor deze show was zo groot, dat al is toesloten in september van dit jaar een Najaarsshow te'ge-' ven. ROTTERDAM Mevrouw L. C. van Herpen-Aalburg uit de Eendrachtstraat, 59 jaar, werd dinsdag op de hoek van de Kortenaerstraat en de Boomgaard- straat onweL' Bij aankomst in het Dijk- zigtziekenhuis bleek rij te rijn over leden. Alle kostuums uit do koüektie van Claude Balmor zijn van 100% Zuiver Scheerwol gegarandeerd Woofmarft. Zuiver Scfteerwolgaren MOTTE "Créoticn da Luxe". Exclusief voor Vlaardinzjen eCHIEDAMSEWEG 55 - VXAAROINGËM ROTTERDAM „Patriae Servire Libertas' '(Het vaderland dienen is vrijheid) staat er gegroefd in de vrij- willigersmedailles die toegekend wor den aan hen die nu reeds tien jaren of meer hun krachten geven aan de Bescherming Bevolking. Honderd- drieënzeveritig noodwachters kregen deze medaille, gekoppeld aan een groene gesp, plus diploma, in de gro te zaal van De Doelen, door of na mens de heer L. van Marion, Hoofd van de A-kring, uitgereikt. Driehonderdvijftig andere vrijwilli- gers kwamen in aanmerking voor de zogenaamde jaartekens: een kleine deputatie kreeg deze onderscheiding voor het front van de volbezette zaal uitgereikt, de anderen ontvingen het ereteken tijdens de pauze. In totaal werden er meer dan 500 onderschei dingen overhandigd. De heer Van Marion wees er in een korte openingstoespraak op dat steeds meer plichtnoodwachters de plaats van de vrijwilligers gaan in nemen. Nu zijn dat er in Zuid-Hol land 8500 en binnen enkele jaren zul len vrijwel alle functies door o.a. bui tengewoon dienstplichtigen worden bezet. Niettemin blijft er voor vrijwil ligers altijd plaats. Zo kunnen rij on dergebracht worden in de vredesram- penorganisatie. Alvorens met het' amusementspro gramma werd begonnen werden twee coupletten van het Wilhelmus met orgelbegeleiding gezongen. De po- litiemannenzangvereniging „Herman dad", de dansgroep „Zajjednica" en het show- en dansorkest „The Jerry Jox Six" brachten de gewenste stem ming erin. Het orgel werd bespeeld door A ad van der Hoeven. ROTTERDAM Onder verdenking van verduistering ten nadele van zijn werkgever is dinsdag aangehouden en in bewaring gesteld de chauffeur H. C. van de H. uit Rotterdam, 22 jaar. Bij zijn aanhouding had hij nog driehon derd gulden over van de achttienhon derd, die zijn werkgever hem had toe vertrouwd. Dinsdag werd aangifte gedaan van inbraak in een woonhuis aan de Rotter- öamserijweg in Overschie, gepleegd m de nacht van maandag op dinsdag. Uit de woonkamer was een bedrag van 25C verdwenen. Diezelfde nacht werd een. tegenover deze woning op straat geparkeerde Mer- cedes-personenwagen gestolen. SCHIEDAM De juiste uitvoe ringspraktijk van 16e- en 17e-eeu\vse muziek is, mede door het in onbruik geraken van vele oude strijkinstru menten, gedurende lange tijd een pro blematische aangelegenheid geble ven. Door grondig speurwerk, het re-' construeren van oude instnimenten en het weer invoeren van in onbruik geraakte speelmanieren, heeft men een misschien nog niet volledig maar toch wel veel beter beeld gekregen van de wijze, waarop de instrumenta le muziek rond 1600 tot klinken moet worden gebracht. In de aula van het Stedelijk Mu seum te Schiedam heelt dinsdag avond een gezelschap van zes instrii- mentaiistch een lans gebroken voor het authentieke klankbeeld van En gelse gambamuziek uit de 16c- en 17e eeuw. Uitvoerenden -waren RMIp chard Nicholson, sopraan; viool, Tre vor Jones; altviool; Elisabeth Goblc, basviool, Roderick SLeaping, so praan- en altviool; Sheila Marshall, tenorviool en Ben de Ligt, basviool. Het ten gehore gebrachte program- SCHIEDAM Bij de gemeente lijke werkplaats voor mindervaliden moet voor 10.500 worden geïn vesteerd om een goede bedrijfsvoe ring mogelijk te maken. Om een ho ger rendement in de spuiterij van de werkplaats te verkrijgen, moet de thans in. gebruik zijnde spuitirurich- ting worden vervangen door een elektrostatische installatie van ƒ8400. De rijksconsulent voor complemen taire sociale voorzieningen van liet ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid acht de aanschaf van een dergelijke installatie ge rechtvaardigd. Met de vervanging van een koffie zetmachine in de 'kantine, die totaal is versleten, is een bedrag van 1300 gemoeid. Voorts rijn bij de inspectie doo<r de Technische Bedrijven de branders van de moffeloven. afge keurd. Een set nieuwe branders kost 76,88. In het krediet van 10.500 is een bedrag van ƒ83,12 begrepen voor onvoorziene kosten. Chr. soc. Belangen: EHBO diploma-uit reiking. 20. Magnalia Dsjkcrk: Schiedams chr. man nenkoor, 19.30. St. Martlnuslrerk: (Kethel) wljkvereni- glng Groenoord. concert, 20. ma bestond uit composities van Tho mas Ltatherland, Thomas Lupo, Or lando Gibbons (lid van een zeer uitge breide componistenfamilie), John Bull, William Byrd, Purcell, Jenkins en William Lawes. Muziek, die men een zekere eenvormigheid niet kan ontzeggen. Niettemin heeft het En gelse consortium van zes musici een duidelijk beeld weten op te roepen van de manier waarop omstreeks 1600 instrumentale (strijkers-mu ziek tot klinken werd gebracht. Alle instrumenten, ook die van de kleinste afmeting, werden door de uitvoerenden bij het spelen niet on der de kin maar tegen de schouder of tegen de knie gehouden. Het strij ken geschiedde in de ondergreep, zoals vandaag de dag nog veel contra- bassisten volgens de Franse methode de strijkstok hanteren. Vibrato werd praktisch niet toegepast. Het serene klankbeeld (de uitvoerenden speel den volstrekt zuiver) dat de zes- snarige instrumenten produceerden was van bijzondere schoonheid en geheel afwijkend van hetgeen door gaans in onze concertzalen te beluis teren valt. Een niet zeer talrijk maar aandachtig gehoor heeft op niet te mis kennen wijze van zijn instemming met het gebodene blijk gegeven. \V. H. Wolvekamp Bijkantoor „De Rotterdammer": Klach ten bezorging: Joh. Gronefeld. Singel 93. Tel. 263538. maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en saterdag n - 19. Redactie Schiedam; H. M. van Ho-uwelingen, juüanalaan 84c. Schiedam, tel. 285764. b.g.g. tel. 115588 tst 156. Alarmnummer voor meldingen lucht verontreiniging: 262626. Alarmnummer po litie: 284666. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 2S7674. Tijdens schoontremmen van een ruim van het Nederlandse schip Deltadrecht, gelegen aan de grote pier van de GEM aan de Botlek werd de leerling-ha venarbeider H. J. Kerkdijk uit de 2e Kiefhoekstraat, 16 jaar, meegezogen met weglopende soyabonen. De jongen raakte onder de lading bedolven en werd na bevrijding in bewusteloze toe stand naar bet Zuiderriekenhuis ge bracht. Later is hij overgebracht naar het Dijkrigiziekenhuis. MET VOILE GARANTIE MET NEDERLANDS GARANTIEBEWIJS BOOGAARD SERVICE VOLAUTOMATISCH 8 WASPROGRAMMA'S CATALOGUSPRIJS 678, TIJDELIJK BU BOOGAARD %.pi BETALING TE REGELEN BOOGAARD HEEFT NOG'N VEHRASSING VOOR U 10 WASPROGRAMMA'S CAPACITEIT 5 KG.- MET KEUZETOETS VOOR 3 KG. CATALOGUSPRIJS 886,— TIJDELIJK VOOR VANDAAG GEKOCHT VANDAAG GEPLAATST DOOR VAKMENSEN VAN BOOGAARD GEVRAAGD: Te bevragen: B. GEBUIS It ZN. Telefoon 010 - 203753 [flllCNOURGSlRiZ HOEK EPHB5TR tuoiu-3'.«zi vipswomotN boogaard Scliiedaniscweg/43:.VIjjfdinjEn tsl. 010) 31EÏ 44iijnsnOjiX tn Winkeiceatriim Vin HojEndoiplèsn 33 IeI.'3IB13443-5C Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting Korte Hoogstraat 15 teL -34 37 14

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1