Schouwburgplein geopend met drie maal ^bombarie' Burg. Thomassen als tweede in sprekershoek CENTRALE VERWARMING? ROSE-KEUKENS Zeelieden liepen met 4 kilo opium op zak Inspraak gevraagd bij splan Geslaagden Vrouw (66) peuterde f 525 los AGENDA Muziek maar geen vuurpijlen HANDELSONDERNEMING D. BOOT Raad spreekt over uitbreiding Zestienhoven MAN OVERBOORD EN VERDRONKEN Ingebroken in scholen: 1 jaar Officier verlaagt zijn eis UAD ROZENBURG burgerlijke stand Kamerorkest met vitaal Bachspel Gastronoom en Rijnhotel voor prijzen beboet Medische dienst Oplichting met gouden tientjes Schilder Alma overleden BOHAMEE 59JAAR 1969^ f rotterdammer insta Hee rt^sch epen fabrieken - Wrijven enz. repareert: motoren - dynamo's e.d. iohamee elektroteclinielr SCHAKEL BOHAMEE IN! thamee N.V.-Vredenoordkade 33-®y Jl'dam,Tei.O!0-139949-i220S Ds. Benard naar Hoornsterzwaag 3ü»i iS&KTT U kunt deze keukens dagelijks vrijblijvend bezichtigen in onze showroom Oosthaven- kade 21a, Vsaardingen Showroom: Oosthavenkade 21Tel, 350338, Vlaardingen 35 JMR ERKEND INSTALLATEUR RKEND WEE NT 9 iATEUR T|LM2^58.93^o 29 Vragen Ven* de Hoek fof VlcseardSngen Avondvierdaagse Hoek van Holland Dagblad De Rotterdammer vraagt voor Maassluis een ACTIEVE AGENT/BEZORGER of AGENT Aanmelden tel. 010-T15588 of Damstraat 13, Maassluis. SCHIEDAM en dagelijks Pagina 7 ZATERDAG 24 ME! 1969 SCHIEDAM Op verzoek van de aadsleden mevrouw A, C. M. Blaauw- Ëeu (PSP), B. E. Colle (CPN), J. liikstra (PvdA), S. J. Rosman (PCG) J. Houtman (VVD) gaat de raad. 'jch dinsdagavond bezighouden met iet probleem over de gevolgen van •en eventuele uitbreiding van de lucht haven Zestienhoven. Met name de in woners van Kethel en Groenoord heb- sen bij deze raadsleden diverse klach- en gedeponeerd over laag oversche pende vliegtuigen, die net op waren sestegen of op het punt stonden te laa ien op de Rotterdamse luchthaven. Nu er plannen zijn het vliegveld Zes- jienhoven langere startbanen te geven, faadsleden inspraak. Dit onderwerp waardoor er ruimte zou komen voor', grotere vliegtuigen, willen ook deze ;omt in behandeling na de gewone raadsvergadering van a.s. dinsdag avond. ROTTERDAM Tijdens werk baarheden op de iri de mond van de ilerwehaven liggende bok Heracles vrijdagochtend de machinist A. Lems (46) uit de Slaghekstraat over- word geslagen en verdronken. Het loffelijk overschot was vanmorgen log niet opgehaald. ■HOEK VAN HOLLAND Ds. H. jenard is met ingang van 1 juli be- loemd tot voorganger van de gerefor meerde kerk in Hoornsterzwaag in friesland, een gemeente van 200 zie- sn. Voor Hoek van Holland betekent iet vertrek van ds. Benard een groot erlies, omdat deze predikant vele ja- en het evangelisatiewerk voor jeugd n bejaarden heeft geleid. Eind juni zal familie Benard de Hoek verlaten. ROTTERDAM Sinds vrij dagavond is Rotterdam een enorm plein rijker: het Schouw burgplein is officieel geopend. Wel niet op de manier die velen zich hadden voorgesteld, maar het is open. Burgemeester Thomassen, die de taak het te openen op zich had genomen, zei dat deze ope ning was aangekondigd „met veel bombarie". „Welnu", zei de burgemeester, „dan zal ik drie maal bombarie zeggen, dan is al die bombarie er." Ook van de aangekondigde vuur- peilen kon niets komen: de brand weer had daar bezwaren tegen. De f eest-aankleding werd dus geleverd door de woorden van de heer Tho massen, de muziek van het Tamboer en Trompetterkorps Excelsior met aantrekkelijke majorettes, de politie- kapcl Hermandad zonder majorettes en enkele Rotterdamse jochies die in de vijvers met fonteinen rondspartel- den en door de politie ongemoeid werden gelaten: er moest toch wat leuks gebeuren. Het begon allemaal om kwart voor negen en een uurtje later lag het Schouwburgplein er weer verlaten hij. Burgemeester Thomassen consta teerde dat hij de tweede spreker was in de „sprekershoek", die was geo pend „op initiatief van een geacht raadslid dat ik hier niet zie". Drs. L. van Leeuwen, op wie deze woorden sloegen, was er wèl, en hij (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De rechtbank heeft vrijdagmorgen cfo 31- jarige Schie- damse huisschilder Marinus J. M. F. en de 28- jarige reclameschilder Wea sel K. uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maan den. waarbij F. twee maanden voor waardelijk en K. drie maanden voor waardelijk kreeg. Her. tweetal had in februari in di verse scholen inbraken gepleegd en was na een serie andere misdrijven op heterdaad betrapt bij een inklim ming in een fabriekspand. De officier had tegen K. eenzelfde straf geëist, maar F. had hij veroordeeld willen zien tot anderhalf jaar cel. Wegens medeplichtigheid kreeg de 31- jarige verenmaker Johannes J. B. die de mannen in zijn auto had ver voerd. een gevangenisstraf van zeven maanden met aftrek, drie maanden voorwaardelijk voor drie jaar proeftijd. De officier had negen maanden geëist. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het zal niet vaak voorkomen dat een officier van jus titie na het pleidooi van de raads man gehoord te hebben tot de conclu sie komt, dat zijn eis te boog was. Vrijdag op de politierechterzitting ge- beloofde, dat hij die opmerking van de heer Thomassen te gelegener tijd zal revancheren. „Als over enkele jaren de derde spreker hier komt",, zei de heer Tho massen, „dan hoop ik dat ik een voorbericht krijg. DSnk om iknaar zo n gebeurtenis zéker kijken." Over de zes zwarte hoog opsteken de ventilatorschoorstcnen zei hij dat er altijd zaken moeten zijn waaraan men zich kan ergeren. „Zonodig zul len we ze met kiosken dichtbouwen", beloofde de burgemeester. „Boven dien acht ik dichter bebouwen van dit plein met meer kiosken zeker wenselijk." Over eventuele aantrekkingskracht voor vreemdelingen zei de heer Tho massen: „Het plein heeft niets te ma ken met het San Marco in Venetië. VRAAGT VRUBÜJVEND ÖFF.ERTE Bij l,; I- (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG In deze dagen „inspraak" blijken zich voortdu- ènd nieuwe mogelijkheden voor te ioen, zoals gisteravond aan het licht twam in de raadsvergadering. Het ms de heer Van Schaick (PvdA), die nidden in een discussie over de wö- lingbouw ineens het betreffende voord liet horen. Hij wenste, dat de faadsleden voortaan betrokken wor- ien bij de totstandkoming van lèstcmmingsplannen. „Dat bestaat toch in feite al", liet la heer J. Molenaar (ar) weten. De «stemmingsplannen krijg je in aile- inderdelen onder je neus en als je iet er niet mee eens bent, kun je legen stemmen. Nader gepreciseerd bleek het de teer Van Schaick er vooral om t iaan,'dat.de raad kan bepalen welk soort huizen met wélke indeling er nesten worden gebouwd. „Dat is niet tenvoudig", vond burgemeester H. Sloots. „Je moet niet vergeten, dat het voorbereidende werk moeilijk lu- traak uit het teamverband van B. en Schiedam Gehuwd: U van Santen, jr en C M Vorstenbos. 22 jr; L H jsephius 25 jr en C de Man, 23 jr; H J van ïaaster, 21 jr en F Klepke, 19 jr; H J w jonk, 22 jr en P Slootmaker, 21 jr; C A :„"ÏÏnJder Beek- 28 Jr en H M SIjgers, 24 H de Groot, 33 jr en J Luesken, 29 jr; c W Stevéns. 24 jr en H J Teekamp, 20 AI "W L van Fersie, 20 jr en J van eeuwen, 22 Jr; J van der Wal, 28 jr en F 1 Bfthm, 22 Jr; H Majoor, 23 jr en L I oorwald, 21 jr; J c Verboon. 23 jr en c «a der Eilk, 24 jr; F Kool, 22 jr en H ju.ning, 21 Jr; W Peeman, 23 jr en A J Sar' 22 ID J H Neuschwanger 24 jr a H C Langeweg, 21 jr: J Baggerman, 18 en M Ooms, 19 jr; P W G de Vette. 21 en M de Vette, 19 jr; R van der Keij- -2 jr en C J Menke, 21 jr; H J van f*f. 20 jr en p j veldhoven, 16 Jr; H «enderts, 19 jr en J van Scüajlk. 19 jr; G Geene. 25 jr en P C Wilder,oer ™,t> 21 jr; G Assele, 24 jr en A Haten- V 20 jr; J Lemson. 22 jr en A La trouw, 20 jr; j G Peters, 33 jr en C A «holte, 29 Jr. "«boren; Ingrid dv H van Htjkswijfc en P den Boer; Peter J zv P J Kalishoek s A van der Ent; Ronald zv J M Smit en PA c Bijl; Martha E d.v. J Oosterberg 'MEdc Bakker; VLaAARDINGEN Gehuwd: Roy Efl- 'Wa den Hoed, 23 jr en Hélène Marie ihPPi, 22 jr; Maarten Robert van Roosen- I ^'-22 jr en Wlllemina Bakker, 21 jr; j uaoif Adrlanus Plomp, 23 jr en Johanna jrsboom, 24 jr; Carel van der Lugt, 24 Jr Q Maartje Goemaat, 19 jr; Gerrit Knoop. Lu en Sophia Maria Josephina van 'pieker, 24 jr. Geboren: Manon, dv N Hemmes en I A M WameMnk. VI: KareJ de Groteiaan 44: _OVftricöen: Johanna Christina van der 20 Jr echtg van M A van °t Hot, «asslpis Mathijs van Heel straat 16rd. W. en stedebouwkundigen kan wor den gehaald. Bovendien kun je wel veel noten op je zang hebben dat bedoel ik niet onvriendelijk maar we moeten ook werken binnen de voorschriften vail het ministerie." B. en W. kregen een stroom van vragen te beantwoorden, die alle af komstig waren van het raadslid P. Gorissen (PvdA). Ze betroffen achte reenvolgens het uitblijven van de be planting op de Boulevard, de recente stroomstoring op de Zandijk en Zandweg en het inrichten van de voormalige grasdrogerij tot voorlopi ge jeugdsociëteit. „Het uitblijven van beplanting op de Boulevard houdt verband met de nog lopende onderhandelingen over de financiële consequenties", deelde de burgemeester mee. Hierbij zijn betrokken Rozenburg, Rotterdam en de Dienst van Domeinen. Getracht wordt'een voor Rozenburg zo gunstig mogelijk'resultaat te verkrijgen. Wat het inrichten van de voormali ge grasdrogerij tot jeugdsociëteit be treft, liet de burgemeester, weten dat een dergelijk plan op technische be zwaren stuit. Bovendien wordt op het ogenblik gedacht om hiervoor ruim ten bij de sporthal te creëren. „Het is een kwestie van afwachten". Deze vragen namen het grootste deel van de vergadering in beslag. Een aantal voorstellen tot aan- en verkoop van panden en grond ging vlot onder de hamer door. Hierbij was ook het voorstel tot verkoop van een perceel bouwterrein op de hoek van de Rembrandtsingel - Molenweg aan het rijk voor een nieuw groepsgebouw voor de rijkspolitie. Bij de rondvraag leverde de heer P. Kleijwegt kritiek op de onover zichtelijke bocht van de Molenweg - Koninginnelaan. Wethouder B. Lie- vaart was 'het met hem eens en zegde toe, deze kwestie te zullen bekijken. O maassluis in de olymplasporthal werden vrijdag de diploma's uitgereikt van het schoolverkeersexatnen. ODe heer F. Groeneweg sprak namens het verbond voor veilig verkeer en hoofdinspecteur J. de Jongh reikte de diploma's uit. De ruim 400 kinderen werden getracteerd. O MAASSLUIS In de bouwkeet van het nieuwe lchtus-centrum ls donderdag nacht ingebroken. Er wordt enig ge reedschap vermist. Verder is er schade aangericht. Ook ih het kantoor van Social zaken is donderdagnacht ingebroken. Een raamsluitlng werd geforceerd n een kast rnstig beschadigd. Eh wordt niets vermist. HOEK VAN HOLLAND Op het rij wielpad van de Langeweg kwamen twe bromfietsers met elkaar in' botsing. De 18-jarige A, H. liep en hersnsehnddlng op. VLAARDINGEN De. oud-gerefor- meerde gemeente zal op Tweede Pinkster dag 's avonds half acht een dienst houden. Voorganger is ds. De Waard. HOEK VAN HOLLAND Voor de zesde achtereenvolgende maal wordt dit jaar de Avondvierdaagse gehouden en wel op 5, 6, 7 en 8 augustus. De mars trok vorig jaar 1500 deelnemers. Deelname Ls opengesteld voor ieder een van zes jaar en ouder. De afstan den bedragen respectievelijk 7, 10 en 15 km. De vierde avond wordt een feestelijke intocht gehouden, die wordt opgeluisterd door een aantal muziek korpsen. Voor deelnemers buiten Hoek van Holland kan de VW-logies-dienst bemiddeling verlenen voor overnach tingen. Uit DE ROTTERDAMMER VAN 50 JAAR GELEDEN De Oceuanvluchl. [lawker gevonden. Men seint uit IJmuidea: Volgens door de Engelscbe marine te Umuiden opge vangen draadloos bericht, is de vlieger Hawker 40 mijl uit de lersebe kust op zee in zyn machine drijvende gevonden en door een scliip opgenomen en ge land. Hawker rapporteerde steeds in de mist te hebben gevlogen, waardoor alle benzine was opgestookt en hij gedwon gen was op zee te dalen. Ven .stel wat al te enthousiaste jon gelui nam de vijvers van het Schouw burgplein gisteravond muur direct als zwembad in gebruik. Het is er niet voor de vreemdeling, het is een doodgewoon plein voor doodgewone Rotterdammers. En het enige definitieve wat men er van kan zeggen is dat het nog niet af is." De eerste vernielingen zijn er al gepleegd; aan de kant van de Karei Doormanstraat is een jonge boom ge broken en omgetrokken. ROTTERDAM In de zeer goed bezette Kleine Doelenzaal gaf het Nederlands Kamerorkest onder lei ding van Szyinon Goldberg donder dagavond het eerste concert in de Bach-cyclus. Het programma ver meldde het vioolconcert in a, waarin de dirigent solieerde, de Branden- burgse concerten nummers 1 en 3, benevens de Cantate n'o. 35, „Geist und Seele wird verwirrct, met ais zangsoliste de alt Aafje Heynis. De1 inzet was al direct, verrassend goed. Goldberg speelde rijn partij ge laden, goed zuiver en opvallend rit misch. Het ensemble gaf uitstekend partij, hetgeen resulteerde in een hartverwarmende levenskrachtige re productie. De weergave van het muzikanteske eerste Brandenburgse, met zijn heer lijk lange „Coda", bestaande uit Me- nuetto en Polacca met Trio's, stond op hetzelfde muzikaal hoge peil en straalde eveneens purë vitaliteit uit. Het aandeel van de blazers (Han de Vries, Frank van Kooten, en Thomas Walta, hobo, Ton Kerstens, fagot en Iman Soeteman met Adriaan van Woudenberg, hoorn) betekende een ware verrukking voor het oor. tn kleine bezetting 3 violen, 3 alten, 3 oelli, contrabas en cembalo genoot het Derde Brandenburgse, waarmee het gedeelte van na de pau ze werd geopend, een stilistisch vol komen 'aanvaardbare vertolking, waarin men volop kon genieten van de warme strijkersklank der execu tanten. Kleine vocale tekortkomingen bij de altsoliste Aafje Heynis deden nau welijks afbreuk aan haar expressieve en zeer gewaardeerde prestatie tij dens de uitvoering" van de Cantate no. 35, waarmee het concert werd beslo ten. Ook hier weer voortreffelijk werk van het strijkorkest en deblazers Thomas Walta. oboe da caceia, en Han de Vries met Frank van Kooten, hobo. Last but not least toonde orga nist Ewald Kooiman over welke gro te gaven hij beschikt met zijn door zichtige, fraai geregistreerde partij. Het auditorium heeft steeds bij zonder hartelijk op het gebodene ge reageerd en er waren bloemen voor de zangeres. P. V. ROTTERDAM „Vroeger behoor den de Nederlandse horecaprijzen tot de laagste in Europa, maar momen teel staan ze op een hoogte waarvan zelfs de Franse bedrijven blozen"! Deze zinsnede bleek vrijdag tijdens de zitting van de economische poli tierechter zeer geliefd te zijn bij de officier van justitie mr. P. A, H.' Bos, toen hij een onrechtmatige verhoger van de prijzen voor het hekje kreeg. En vrijdag waren dat onder meer De Gastronoom en het Rijnhotel, twee op het oog goed florerende be drijven in de horeca-sector. (Het Rijnhotel had in zijn restaurants de prijzen van maar liefst 89 consump ties onrechtmatig verhoogd. Enkele consumpties warenzelfs met 75 cent of een gulden ermeerdèrd. i Een der directeuren van het Rijn hotel kwam het vrijdag de econo mische politierechter mr. W. D. van Oort uitleggen. Het Rijnhotel zou het afgelopen jaar een verlies van ƒ90.000 hebben geleden. De prijsver hogingen waren dus een gevolg van ■bedrijfseconomische redenen. Op grond van deze redenen had de directie bij het ministerie een onthef fing van de prijsbeschikfcing ge vraagd, die echter erg lang op zich doet wachten. Nadat de raadsman, die namens het Rijnhoteloptrad, rich erover be klaagd had dat door het achterhou den van de prjjsbeschikkingen veel schade wordt berokkend aan de ho recabedrijven in kwestie, raadde mr. Bos op retorische wijze aan: „Laat de horecasector dan maar de minister voor het Gerechtshof in D»n Haag dagen". In afwachting van de prijsbeschik- kingsontheffing waren de prijzen in het Rijnhotel inmiddels tot BTW-ni- veau teruggebracht. Dit pleitte voor de verdachte, want mr. Bos eiste een geldboete van ƒ5000 in plaats van, zoals hij aanvankelijk van plan was, 15.000. De politierechter maakte er 3500 van. „Een aanslag op de beurs van de kleine luiden", noemde mr. Bos de onrechtmatige BTW-verhogingen met vijf en tien cent, toegepast door De Gastronoom in de metro-bars. Hij eiste geldboetes van ƒ200, voor elke metro-bar een boete, zodat De Gastronoom in totaal 1000 moet neerleggen. Mr. Van Oort was het eens met deze ei s. beurde het dat officier mr. J. Feber zijn eis van vijf maanden terug bracht op drie maanden gevangenis straf Dit deed hij ,in de zaak tegen twee zeelieden, de 34-jarige tweede boots man E. D. uit India en de 35-jarige matroos T. C. uit Pakistan, die op 2 mei in Rotterdam waren aangehou den toen zij elk met twee kilo opium op zak eventuele kopers zochten. Beide mannen waren reeds aan boord gewaarschuwd door de ka pitein, die geregeld zijn bemanning erop wees dat .bezit van 'verdovende middelen verboden was. Het tweetal dacht echter dat het niet zo'n vaart zou lopen en zij kochten voor bijna tweehonderd gulden vier kilo opium. De officier schatte vrijdag de waar de van deze hoeveelheid opium op 40 000 a 50.000. Dit tot grote verba zing van de zeelieden. Zij schrokken echter nog veel meer. van- de eisen van de officier. l Huilend vertelde D. via een tolk dat. in India zijn .zwangere vrouw en een kind zonder inkomsten waren. Vijf maanden gevangenisstraf zou een ramp betekenen. Ook, de vrouw en twee kinderen 'van C. bleken niét door familie onderhouden te worden. De raadsman van D. zei met klem dat alleen een zo snel mogelijke te rugkeer naar India de beste oplossing was voor D. en C„ van wie alleen D. nog een klein beetje Engels bleek te verstaan. Het liefst dan nog met' de boot waarmee ze gekomen waren en die op 30 mei uit Hamburg zou ver trekken. Hij bepleitte een korte on voorwaardelijke straf tot 30 meL Na dit pleidooi verlaagde mr. Feber zijn eis tot drie maanden, maar nog steeds was het voor de zeelieden te veel. Mr. Feber hield er bij rijn eis rekening mee dat het tweetal ook met een ander schip weer naar India terug kon gaan. Politierechter mr. G. J. E. Poerink haalde er nog een maand af en von niste voor elk twee maanden gevan genisstraf met aftrek van de twee weken voorarrest en verbeurdverkla ring van de opium. SCHIEDAM De volgende leerlingen van de Willem de Zwij«erschool I voor mavo behaalden op 21 en 22 mei het certi ficaat ULO-III: Jeanne Boor, ft rap, Cobt de Goey, Ann Hersbach, Anke Kloet. Hn- nle Noble, Bene van Dijk, Rene Schra- vesande, Marcel Rozenberg, Hans Tol, Ka- ral Zwanenburg, Astrid Comac. Marjolein de Haay, yvortne in 't Hol, Marijke van Koppen, Bep van Persie. Sven Faber. Tom Koogje, Hans Schaap, Eddie Snoeck. Er werden geen kandidaten afgewezen. \7AN verschillende kanten kreeg ik opmerkingen, hrieven en te lefoontjes over de „knipkaarten" voor de metro. Niet dat de metro-rijders bezwa ren hebben tegen de manier waarop rij via kaart en knip-automaat in de metro komen. Dat systeem werkt over het algemeen best. De bui tenstaander die voor het eerst van zijn leven met deze gang van zaken kennis maakt, wordt heel vlot weg wijs gemaakte de dagelijkse me tro-reiziger heeft er niet de minste moeite mee. Neen, de opmerkingen betreffen slechts het onhandige formaat van de kaarten. Ik kan mij die opmerkingen heel goed indenken. Als ik zelf. gebruik maak van openbaar Rotterdams vervoer berg ik m'n knipkaarten voor bus en tram. meestal in het borstzakje van m'n colbertje. Heb ik ze. zo bij het; pijpen als ik een .bus of tram instap. Dat kan niet met de lange me tro-kaarten. Het zou kunnen, als ik.zo'n me tro-kaart zou dubbelvouwen. Maar dat is niet best. zie zo'n kaart met een vouw maar eens in de ontwaar- dingsspleet te duwen! Zo'n metro-kaart moet iki wil ik die onderweg niet verliezen', opber gen in m'n portefeuille in m'n bin nenzak. Dat betekent in élk metro-station het nodige oponthoud. Portefeuille trekken, kaart er uit halen, portefeuille wegbergen, metro in, weer portefeuille trekken, kaart opbergen. «;'v Als de metro-kaarten wat korter waren zouden rij inderdaad 'handi ger zijn. Goed, zeggen sommigen. Maar zo'n kortere metro-kaart levert moeilijkheden op bij het insteken in de tourniket-spleet Kijk, daar geloof ik niet direct aan. Ook al zou de metro-kaart een stukje korter zijn, dan. is die nog best te hanteren, lijkt mij. Misschien is dit voor de RET-di- rectie een overweging waard? Nu weet ik heel goed, dat de Amsterdamse tram kaarten gebruikt van de Rotterdamse metro-kaarten en niemand er daar moeilijkheden meeheeft. Maar de Amsterdamse tramge- bruiker vouwt zijn kaart dubbel, dat kan ginds zonder bezwaar. SCHIEDAM Boodschappendienst, tel, 20.65.11. 'VLAARDINGEN Boodschappendienst» tel. 20.66.il. MAASSLTJIS C. A. A. van der Foei» Alb. Cuypplein 11-12, tel. 2900. MAASLAND J. W. OltmiTW. 'SH«- renstraat 4, tel. 2039. HOEK VAN HOLLAND A. W, L. Hut, Harwichïaan 194, tel. 3496. m HOEK VAN HOLLAND De politie waarschuwt tegen mannen, die in de alge lopen weken deksnte koop hebben, aange boden. Volgens deze mannen zijn de de kens afkomstig van een expositie; dit blUJct niet waar te zijn. volgens de politie zijn bt gewoon slechte dekens, die voor veel geld worden verkocht. Bijkantoor „De Rotterdammer'': Klach ten bexorsrtng: Joh. Gronefeid. Smsrel 93, tel. 263538, maandag t/m vryCa.: 18.30 - 19.30 en zaterdag 13 - 18. Redactie dam: R. M. -san Hou walingen, julianalaan 84c, Schiedam, tel. 265164, bjg.g. tst 156 Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging: 262626. Alarmnummer politie; 264666. Apotheek; Van Westendorp. Paiücweg 207, tel. 2S1674. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM -- „U hcbl de da mes flink voor de gek gehouden", hield politierechter mr. G. J. E. Poe rink vrijdag de 66-jarige Duitse vrouw Ch. A. S. voor. Na veel te genstribbelen wilde de verdachte, die goed van de tongriem was gesneden, dan wel erkennen dat zij verleden jaar zomer in Rockanje twee vrou wen had opgelicht voor bedragen van 475 en 59. Zij had deze moeder en haar schoondochter voorgespiegeld, dat zij een adresje in Rotterdam wist, waar zij heel goedkoop gouden tientjes en vijfjes voor hen kon kopen. Een ken nis van haar zou namelijk door be lastingschuld gedwongen zijn deze munten van de hand te doen. Mevrouw S. deed zich voor als de dat de vrouw telkens geprobeerd had met veel omhaal de zaak te kleine ren. Tenslotte gaf zij het toe, want er was toch niet aan te tornen dat zij tot juni 19(58 door een terbeschik kingstelling van de regering al vijf jaar in een inrichting had gezeten. Begin juni ontsnapte zij uit het te huis en ging naar Zuid-Holland. Vrijdag bleek op de zitting de tbr met een jaar verlengd te zijn. Een maatregel waarmee officier van justitie mr. 1. H. van de Roemer het helemaal oneens bleek tc zijn. „Dit wordt voor deze vrouw een leven zonder uitzicht. Ze komt op zo'n ma nier van de ene Inrricbting in de andere. Zo gaat een tbr eerder lijken op vivisectie op mensen. Deze mensen worden probeerseltjes voor die inrichtingen". De officier wilde de verdachte, die welgestelde eigenares van een huis in j reeds meermalen veroordeeld was xr:Ant ïr- V4-V+! ni'U- rrol/-»_ TiraOonc zrnl ifVlfirt (7 on flfteCCPntrolri Nijmegen. „En dat, is natuurlijk gelo gen", besliste mr. poerink scherp, na wegens oplichting en flessentrekkerij, i nog een kans geven en hij eiste vier maanden met aftrek, 36 dagen voor waardelijk voor drie jaar proeftijd en onmiddellijke invrijheidstelling. Op grond van deze eis was dit moge lijk, want de vrouw zat reeds 84 da gen in voorarrest. De officier: „Dat is wel wat lang, maar ze zit hier erg goed, want de sociale begeleiding in de Rotterdamse vrouwengevangenis is uitstekend". Een maatschappelijk werker van de protestants-christelijke reclasse- ringsvereniging zou dan vrijdag di rect de vrouw onder zijn hoede ne men en zorgen dat zij onderdak kreeg. De officier verwachtte dat een strakke begeleiding van de reclasse ring en een goede psychiatrische bijstand veel meer kon uithalen dan de tbr. Mr. Poerink was het met de offi cier eens en vonniste overeenkomstig de eis, wat hem een bedankje van de verdachte opleverde. SCHIEDAM Ceref: Oostericerlt JU ds Van Veen, 5 ds Penning; Kethei. ..De Ark" 9 en 10.30 ds Riphagen; Magnalia Dei Kerk 10 ds Van Zuylen 5 ds Hlpkagcn: „De Goede Haven" :0 ds Lindeboom 5 cis Vara Zuylen; Jul'.anakerk 10 dhr Van der DrlJt 5 ds Lindeboom; Herve. geret. evang: „1- rene" ;0 ds Jongerden Grote kerk 5 ds Jonuerden M: to gebouw Irene ds V' Koo ten; Ned. Prot. Bond Westvest 90. 10.30 ds Wery; Car. Ceref: Warande 185, 9.30 ds Rebel 4 ds Rebel M: 9 ds Rebel: Vrije chr. geret. gem: Lange Haven 129. 10 en 4 ds fjsselstein; Herv. Gem: Grote Kerk 9 ds le Coq. 10.13 ds Groonewegen. 17 ds Jonger- der, 19 ds le Coq; Bcthelkerk 10 ds le Coq; Opstandlngskerk 10 ds Zimmerman; Vre- deskerk 10 ds Jansen: Dorpskerk 10 ds Vons. 19 herv. ger. dienst ds Van Veer.: St. MarUmiskerk 9.30 ds Verwaal MAASLAND Herv gem: 10 en 1 ds Keijper. M: interk. dienst 10 ln de herv. kerk ds Kellzer en ds Koetsveld geref: jo ds Lever 7 ds Prlr.s. MAASSLUIS ilerv gem: Grote kerk IQ i ds Kalkman ds üuartet Ichthuscentrum 10 cis Meijer zalencentrum 10 tis Bos gem. huts 9.45 dhr. Koenen. Certf. vrtjg.: 8.30. 4.30 en 6.30 ds Van Tongeren. Chr. geref: 9.30 en 4.30 ds Zijlema. M: 9.30 ds ferriage dens. Gerer. gem: (Poortugaal) 10 en 3.J0 leesd. M: 730 ds Schtpaanboord. VLAA.HDLSGEN Geref. gem: West- nleuwlajKl 56. 10 en 5 ds Hulsman. M: 10 ds Hulsman. Chr. geref: Emmastr. 116, 10 en 5 ds BuUs. M: 9 ds Bos Ph. die Goedestraat 162. 3 ds Buljs. Herv. gem: Triangel 10 10 ds Bouterse 3 ds Klootwijk, Nieuwe Kerk 0 ds Hoorn. Rehobothkerk 10 ds KableL 7 dhr Hoogendam, Ichthuskerk 8,30 en 10 dhr Westmaas, Holy-kapeL 1030 ds Kloot wijk, Holyzlekcnhuis 9 dr Bos, Zonnehuis 10 dhr Van Zetten, Zaad Excelsior Oostha venkade 1030 dhr Banning, Zaal Triangel J0 ds Wieman (maandag): leger des heil* 10 en 7,30 samenk. 6.30 openJ. samenk. bij de Hma. AMSTERDAM De kunstschilder en graficus Peler Alma is vrijdagavond na een kortstondige riekte op 88-jari- ge leeftijd overleden. Tot zijn voor naamste werken behoren de wand- schilderingen in de hal van het Am- N'd prot Bond loeia ds Postmau Leger des stel^lation, ln het trappenhuis van de Het.s ïo dienst 6. unjvers.;teit en in verscheidene gebou- samenk. ROZENBURG herv. gem: Immanuel- kerk 9.43 ds Eveleln 630 ds Eveleln (H A' Schans 9,45 ds Westerveld. Geref 930 en 3 ds Kreuzen. Chr. geref: 9.30 en 5 ds Plan tings. Geref. Vrijg: 9.45 en 4.15 ds Ded- wen van de PTT. Drie Jaar geleden kreeg Peter Alma de Albert Schweizerprijs Hij was be giftigd met de zilveren erepenning van de gemeente Amsterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1