Geen haringstad meer Havendienst met ingang van 1 juli opheffen Veertig wedstrij den op HVO-complex geslaagd L.t.s. werd winnaar van sell ooi voetbaltornooi AGENDA Van De Hoek tót Vlaardingen Burger stand SLAG. AART BROEK jonge SLAGERSBEDIENDE Chirurgische ingreep bomen noodzakelijk Vragen aan B. en W. over scheuren in flatwoningen net overhemd dat méé-buigt méé-beweegt dus méé leeft heeft een naam: Aanwinst voor Holy-wijk Feestelijke opening van peutersj houdt zich by de herenleest Voorlichting over bijstandswet Blökmakersplaats in het centrum Goede groei bij Stad Rotterdam Damiiitslagen RAAD MAASLAND Leerlingenconcert Charlotte van Os y^eeriijk $oepe^ -dus korrekt Met handen bekneld in lopende band ÜiWTB® VERHOGING WEDDEN VAN WETHOUDERS Hofconcert van het Leger des Heils Auto's botsten I een vrouwelijke cantinehulp DONDERDAG 29 MEI 1969 Belangrijk i Verdeling I Teruggang I Texoro is gemaakt van zeffstrijkende katoen, lï kunt kiezen uit: wit en pasteltinten. En uit twee soepele prijzen:16,90 en 18,75. Vraag naar Texoro bij de goede textielzaak. I 1 VLAARÜIAGEN Vandaag. »-.•en mor&en j en dagelijks i CINCINNATI - NEDERLAND N.V. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN -BenW stellen de gemeenteraad voor de ge meentelijke havendienst met ingang van juli op te heffen als zelf standige dienst en onder te brengen bij het bedrijf gemeentewerken. Uit is het gevolg van het einde van Vlaardingen als haringstad. In het verleden speelden de gemeentelijke havens een belangrijke rol in het bloeiende vissersbedrijf, maar deze rol is uitgespeeld. De activiteiten van dc havendienst ,iin door de sterk gewijzigde situatie aanzienlijk afgenomen of hebben j-h gericht op andere terreinen dan .je havens. B. cn W. achten het daar om niet langer verantwoord dc ge meentelijke havendienst ais zelfstan dig apparaat te handhaven, zodat een reorganisatie het gevolg moet jijn. Bij deze reorganisatie is ook het marktwezen betrokken, dat bij dc ge meentelijke havendienst is onderge bracht. Het beraad over de toekomstige or ganisatie van de havendienst houdt verband met de pensionering per 1 juli aanstaande van het hoofd van de gemeentelijke havendienst en het marktwezen. -Men acht juist nu de tijd rijp om tot reorganisatie van de gemeentelijke havendienst over te gaan. In de rij van de belangrijkste Ne derlandse havensteden neemt Vlaar dingen, althans wat betreft het aan tal uit het buitenland binnenkomen de en naar het buitenland vertrek kende zeeschepen en tonnage, naast Rotterdam en Amsterdam een voor name plaats in. Deze gunstige positie moet echter voornamelijk worden toe geschreven. aan de activiteiten in de particuliere sector, met name van de \'V Havenbedrijf-Oost. NV Nieuwe Mates, Shell en ENCK. Ten opzichte van <ieze ondernemin gen beperken dc bemoeiingen zich in hoofdzaak tot de controle op de nale ving van de gemeentelijke havenver ordening. tVat ook niet mag worden vergeten bij de reorganisatie van de haven dienst is de aanleg van de Deltake- ring. Het gevolg hiervan zal zijn. dat een aantal bruggen „vast" zullen wor den en dat zodoende het gebruik van de binnenhaven sterk zal afnemen. Daarbij komen nog de diverse werk zaamheden aan de sluizen. Uit dit alles kan de conclusie wor den getrokken, dat de betekenis van de havendienst, welke thans reeds in vergelijking met het verleden be perkt is, zich in voortgaande dalende lijn zal bewegen. De functie van hoofd van de havendienst heeft dien tengevolge aan betekenis ingeboet en zal in de toekomst nog meer aan inhoud verliezen. Het college is dan ook tot de slotsom gekomen, dat de komende pensionering van de havenmeester een geschikte gelegenheid biedt de havendienst en het marktwezen te reorganiseren. B. en W. stellen daar om de gemeenteraad voor de haven dienst onder te brengen bij het be drijf gemeentewerken, waarbij reeds diverse havenfuncties waren onderge bracht. Bij pensionering van personeelsle den in functies, die over enkele jaren niet meer behoeven te worden ver vuld, zoals die voor de bediening van bruggen cn sluizen, zal dan geen nieuw personeel behoeven te worden aangetrokken, omdat deze werkzaam heden dan vrij gemakkelijk over het bestaande personeelsbestand kunnen worden verdeeld. B. en W. vinden deze oplossing ook bijzonder geslaagd met het oog öp eventueel zich in de haven voordoen de calamiteiten, waarbij integratie van te nemen maatregelen onder ver antwoordelijkheid van de directeur gemeentew erken ten volle is gewaar borgd. De functie van havenmeester dient echter te worden gecombineerd met een andere taak. Het college doelt op het controleren van gevaarlijke ladin gen. Met betrekking tot het onder deel „marktwezen" geven B. en W. de raad in overweging de organisatie hiervan onder te brengen bij de ge meentelijke reinigings- en ontsmet- tingsdienst. Deze combinatie komt reeds voor in diverse grote' steden. Deze teruggang wordt nog geaccen tueerd .door. devoortgaande ontwik keling van' de gemeentelijke havens tot industriehavén. zoals in het verle den van deskundige rijde aan de ge-, meente Vlaardingen is geadviseerd. De betekenis van de. havens voor de visserij is vrijwel nihil geworden en de Koningin Wilhelminahaven is van wege'de geringe diepte slechts toe gankelijk voor kleinere zeeschepen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij het onder zoek naar de Vlaardingse bomen is gebleken, dat enkele vleugelnoten op bet Verploegh Chasséplein sterk over hellen. De mogelijkheid bestaat dat deze bomen bij nog verder overhel len gevaar zullen opleveren voor het verkeer. Dit kan door het ondersteu nen van de bomen worden voorko men. Teneinde de vleugelnoten nog lang te behouden is een boorr.chirurgische behandeling noodzakelijk. E6n boom zal vermoedelijk niet meer kunnen worden geconserveerd. Door het ne men van de noodzakelijke maatrege len, waarmee in totaal ƒ19.380 is ge moeid, zal het plein zijn luister kun nen blijven behouden. SCHIEDAM Enkele van de ver leden jaar betroken Elementumwo- ningen aan het Bachplein" vertonen grote scheuren in de muren. Oorzaak hiervan is het heiwerk voor de nieu we scholen aan het Bachplein. overi gens is het met dit heiwerk een vreemde zaak. Hoewel de gemeente raad een krediet heeft verleend van ƒ6.380.600 voor de bouw van deze scholen is de goedkeuring van Gede puteerde Staten nog'niet afgekomen. Muys en De Winter Aannemingsbe drijf is nu op eigen risico aivast met het heiwerk begonnen, maar door de scheuren in de muren van de nieuwe flats si het Rotterdamse aannemers bedrijf inmiddels weer met de hei werkzaamheden gestopt. Er wordt aangenomen dat er heipalen met te zware koppen zijn gebruikt. Inmiddels heeft het- P.v.d.A. raadslid S. K. v. d. Berg over deze kwestie vragen aan burgemeester en wethouders gesteld, evenals de beide P.S.P. vertegenwoordigsters in de raad de dames Gerding-Eggink en Blaauw-Rieu. De heer Van der berg wil met na me weten of er bij de constructie" van de flatbloklcen op het Bachplein rekening is gehouden met de toekom stige heiwerkzaamheden. De heer Van der berg vraagt verder of het coilge er ook van overtuigd is dat de heiwerkzaamheden de oorzaak van de scheuren kunn;en zijn. Tot slot vraagt de heer Van der Berg of het mogelijk is na te gaan of dergelijke scheuren ook voorkomen in Slementumwoningen. die eiders worden gebouwd. VLAARDINGEN Hei eerste jeugdtoemooi van HVO op hef nieu we complex in de Holywijk is een groot succes geworden. Op Tweede Pinksterdag waren er veertig wedstrijden, verdeeld over vier pou les. De meeste ontmoetingen werden geleid door de heren Van der Torn cn Bas, geassisteerd door enkele lei ders. In de afdeling D 1 eindigde het Goudse Jodan Boys op de eerste plaats met zeven punten. Tweede was Rozenburg rnet zes punten en derde het Maassluise Excelsior met drie punten. HVO finishte als vierde en Hoekse Boys sloot de rij. In de afdeling D 2 bleven ook de Gouwenaren in de meerderheid met zeven punten. Rozenburg werd ook hier tweede met zes punten en Ex celsior Maassluis derde met vijf pun ten. HVO en Hoekse Boys sloten ook in deze groep de rij. 's-Gravenzande ontving de beker voor zijn mooiste prestatie in de af deling D 3. Jodan Boys werd hier tweede. Bij de kleintjes (onder de tien jaar) kwam HVO met zes punten goed voor de dag. Jodan Boys kwam een punt te kort en derde werd DVO met vier punten. HVO ontving de sportiviteitsprijs. De bekers en stan daards werden na afloop uitgereikt door voorzitter J. van Zelm. DVO-TORNOOI Ruim tweehonderdpu pillen hebben op Tweede Pinksterdag naar harte- j lust kunnen spelen in het tomooi van DVO aan. de Mar'athonweg. Behalve de Vlaardingse-verenigingen De Hol- landiaan, RKWIK en DVO werd er verdir deelgenomen door MW '27 uit Maasland en Zuiderster uit Rot terdam. Ieder met drie elftallen. De gecombineerde netheids- en sportiviteitsprijs ging naar RKWIK en werd door voorzitter J. de Ridder aan jeugdleider Van der Water van RKWIK uitgereikt. De winnaars waren: poule 1: De Hollandiaan 7 punten, 2. Zuiderster 5 punten, 3. DVO 4 punten. Poule 2: 1, Zuiderster 7 punten, 2. MW '27 5 punten na strafschoppen met RKWIK,. 4. De Hollandiaan 2 punten. Poule 3: 1. DVO 8 punten, 2. Zui derster 6 punten, 2. De Hollandiaan 4 punten, 4. RKWIK 1 punt na strafschoppen met MW. VLAARDINGEN Bij werkzaam heden in de zeepfabriek van Unilever raakte woensdagmorgen de 52-jarige fabrieksarbeider C. D. uit Vlaardin gen met zijn beide handen bekneld tussen de rol van een lopen-de band. De man is met verwondingen aan beide armen naar het Holyziekenhuis gebracht. VLAARDINGEN Het school- voetbaltornooi voor leerlingen van het voortgezet onderwijs is het meest succesvol verlopen voor de leerlingen van de Lagere Technische School, die de eerste prijzen wisten te behalen Helaas werd deze tweede schoolsportdag wat ontsierd doordat drie elftallen, uitkomende in afdeling •B zich niet hadden gehouden aan de gestelde leeftijdsgrens en derhalve uit de strijd werden genomen. Voor enkele leerlingen vormde dit aanlei ding om onvriendelijke woorden te uiten aan het adres van de school- voetbalcommissie. In de middaguren werden de wedstrijden voor een gedeelte bijge woond. door de heer J. Bijloo, voor zitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB. De prijzen werden na af loop meteen uitgereikt door de heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van onderwijs. Er waren 22 scheidsrechters nodig en onder hen bevond zich ook mej. Glanzer, lerares aan de Prof. Casimir Scholengemeenschap, hetgeen wel een vrolijke tint gaf aan het tornooi, gehouden op het Zuidbuurt-sport- vammer voor mevrouw. Maar u. mijn heer, profiteert van die specialisatie. Er wacht u oen coliectie, die even uit gebreid als uitgelezen (s. Haute-couture in herenschoenen. Voor alleszins ac ceptabele prijzen. Zo kom! het dat u van Rigter nóóit onverRiGTERzake terugkeert. Heren- en Jongensschoenen Rotterdam ?„,>.-«pstimmermanslaan9 (ZaU aags volop parkeerruimte) „Oude" Binnenweg 129 Groene Hilledijk 255 (bij Sandelingplein) Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens stelt de gemeente raad voor de wethouderswedden te verhogen tot ƒ38.100 per jaar: de per 1 januari 1969 vastgestelde maxi mumnorm voor gemeenten van 60.000 tot 80.000 inwoners. Het betreft hier een normale verhoging. In verband hiermee wordt de raad gevraagd de aanpassing van de wet houderswedden aan de normale ver hogingen bij het overheidspersoneel in het vervolg stilzwijgend te doen geschieden door Gedeputeerde Sta ten. complex en op de terreinen van For- tuna. In groep A werden in de halve finales gespeeld de wedstrijden: Pr. Cas. Mavo I Detailh.sch. 1 11: HBS Westl. Zuid 1 Detailh.sch. 1 12; HBS Westl.' Zuid 1 Pr. Cas. Mavo 00; Gr. v. Prinst. 4 LTS 1 03; Gr. v. Prinst. 4 Gr. v. Prinst. 5 1—0; LTS 1 Gr. v. Prinst. 5 2—2. Finale: LTS 1 Detailh.sch. 1 20. Om de 3e en 4e plaats: Pr. Cas. Mavo 1 Groen 4 50. In afdeling B werden in de kwart finales gespeeld: HBS Westl. Zuid 3 Detailh.sch. 4 01; Gr. v. Pr. 8 HBS Westl. Zuid 3 1—1; Detailh.sch. 4 Gr. v. P.r 8 01; Gr. v. Pr. 9 Gr. v. Pr. 10 30; Gr. v. Pr. 10 LTS 3 0—4; LTS 4 Colijn-ulo 2 0—0; LTS 4 Pr. Cas. Havo 2 01; Colijn-ulo 2 Pr. Cas. Havo 203; Pr. Cas. Mavo 2 Pr. Cas. Havo 4 10; Pr. Cas. Mavo 2 Gr. v. Pr. 14 00. Halve finales: Gr. v. Pr. 8 LTS 3 011; Pr. Cas. Havo 1 Gr. v. Pr. 14 50; Pr. Cas. Havo 2 Pr. Cas. Mavo 2 5—0. Finale: LTS 3 Pr. Cas. Havo 2 20. Om de 3e en 4e plaats: Pr. Cas. Mavo 2 Gr. v. Pr. 8 40. In afdeling C waar de wedstrijden werden gespeeld op het Fortu- j na-complex won LTS 10 in de finale met 10 van de St. Jozef Mavo 3. In de strijd om de bezetting van de 3e en 4e plaats won Gr. v. Pr. 17 van Gr. v. Pr. 21 na het nemen van strafschoppen. MAASSLUIS Zaterdagmiddag zal de „Vereniging Peuterspeelzalen Maassluis" haar eerste speelzaal ope nen in een lokaal van de „Buis- school" aan de Zwaluwstraat, Maas- Hu ls-West. De wens van veel moeders wordt hiermee vervuld en terecht, want tot op heden was er voor de grote groep peutertjes van twee tot vier jaar geen enkele .gelegenheid, waar zij on der deskundige leiding konden spe len en ravotten.. De vereniging hoopt nu met deze eerste peuterspeelzaal dit; doel be-r reikt te hebben en .een begin te-heb ben gemaakt met de totstandkoming van een serie peuterspeelzalen in en om Maassluis. Dat dit alles zo snel. verwezenlijkt kon worden, dankt het bestuur aan hulp en medewerking van. velen. Het gemeentebestuur, schoolbesturen en enthousiaste i ouders hebben meegewerkt om van j het lokaal iets gezelligs te maken ter wijl ook materiële steun in de vorm j van speelgoed en materiaal werd ont- j vangen. Voor een deskundige leiding vond het bestuur een groep enthousiaste leidsters bereid, terwijl een arts de speelzaal medisch zal begeleiden SCHIEDAM De gemeentelijke dienst voor sociale zaken heeft een brochure verspreid met als opschrift „Waarop hebt U aanspraak". In dit vouwblad kunnen belangstellenden uitvoerig lezen waarop zij na het vaststellen van de nieuwe bijstand snormen door B. en W. recht hebben. Deze nieuwe normen zijn ingevoerd i.v.m. de verhoging van het wettelij ke minimumloon van 140 tot 142 met ingang van 17 maart en de alge mene huurverhoging van zes procent met ingang van 1 april. Er. wordt in het vouwblad nog eens nadrukkelijk op gewezen dat iede reen recht heeft op een. uitkering krachtens de bijstan-dwet indien dit door persoonlijke omstandigheden noodzakelijk is. Voor de uitkering worden in de algemene bijstandswet geen nonnen genoemd. Dat is het recht van de gemeentebesturen. Op zaterdag 31 mei geelt de toneelver eniging OtheUo in de grote zaal van ..Mu sis Sacrum" een uitvoering van de klucht in drie bedrijven ,,De iaatste strohalm". 9 De uitlening van boeken van de Chr. leesbibliotheek aan de Lange Haven 97 (ingang Vismarkt) is deze week vastgesteld op vrijdagavond van half zeven tot halt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. is ge vraagd de naam Biokmakerssteeg ge heel of gedeeltelijk in ere te houden. (Het college heeft besloten aan dit verzoek te voldoen en zegt, dat het zoveel mogelijk probeert oude- histo rische namen te handhaven. B. en W. willen het gedeelte tussen de Westhavenplaats en Hoogstraat, dat nu nog Liesveldviaduct heet, Blokmakersplaats noemen. Dit ge deelte maakt namelijk eigenlijk geen deel uit van het viaduct. De naam Liesveldviaduct zal dus gelden voor de weg, die zal lopen van de Hoogstraat over het viaduct naar de Markgraaflaan. De verbinding van de Westhavenplaats naar de Hoogstraat, aansluitend op het Liesveldviaduct, krijgt naam Blik- makersplaats. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagmiddag verzorgt het muziekkorps van het Le ger des Heils onder leiding van kapel meester A. var. Gulik om half vier een concert in het Hof. De uitvoering j wordt gegeven onder auspiciën van de Federatie van Vlaardingse Muziek- gezelschappen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Westlandseweg - Burge meester Pruissingel verleende woensdagmorgen de 64-jarige chauf feur C. v. d. P. met zijn vrachtauto geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de 24-jarige W. J. L. uit Maassluis. Bij de aanrijding die volgde liep de vrachtwagenchauffeur vermoedelijk een shock op. Hij is naar het Holyziekenhuis gebracht Beide auto's kregen zware schade. ROTTERDAM De groei van de omzet van assurantieconcern Stad Rotterdam NV is tot dusver in dit jaar zeer bevredigend, zo deelde hoafddirecteur mr. D. G. Postma vandaag mee. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden betekent dat dat de groei van de winst ook in 1969 zich 2aI voort zetten. Een onzekere factor is de hevige premie oorlog die sinds vier maanden woedt bij de automobielverzekei;lngen. Stad Rotter dam heeft evenals andere grote verzeke ringsmaatschappijen die behoren tot de zgn. tarief club, zijn premies op het oude peil gehandhaafd en tot dusver is door de tarievenoorlog de marktpositie nog niet aangetast. „Als we toch iets aan de tarieven moeten doen. dan gaat dit ten koste van de winst en verliesrekening'*, aldus de heer Postma. Een tariefdaling van5 procent op een omzet van 20 miljoen aan automobiel verzekeringen bij Stad Rotterdam betekent een daling van de premie-inkomsten van een miljoen. Mr. Postma, die het schade verzekeringsbedrijf „ontzettend marginaal" noemde, zei dat dit een ernstige ontwik keling zou zijn, gezien in het licht van een winst van 2,0 miljoen (over 1968) in de gehele schadeverzekeringssector van het concern. Stad Rotterdam is niet van. plan de eigen bedrijfsidentiteit op te geven door op te gaan in een grote fusie, aldus zei de directie tot aandeelhouders. Er zijn in tegendeel plannen om het werkterrein uit te breiden door overname van kleine verzekeringsmaatschappijen en door ac tiviteiten op het terrein van de financie ring van auto's en onroerend goed. Ichtkuskerk Jubileumconcert UW-be- jaardenkoor, 20. Stadsgehoorzaal: Vanuit de Ardennen naar de hel, film 14 jr., 2€. Stadsgehoorzaal. Vanuit cd Ardennen naar de hel, lilm 14 jr., 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Samile Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer Politie: 34444. GG en GD:34444. Alarmnum mer; voor meldingen luchtverontreiniging: -6-625. Klachten bezorging: TI. Verhcij, tel. 343345, dagelijks van 18 - 19 uur. Apotheek: Ir. A. L, Backer, Hoogstraat -8. tel. 34.J1.62. Apotheek Maassluis: Bijn- m°hd, Mozartlaan. tel. 2209. VLAARDINGEN Voor de huishoudelijke competitie van de Vlaardingse damvereniging VDV en voor het tornooi om de Excelsi- or-wisselbeker werden gespeeld: Van Leeuwen Niestadt 02; Verburg v d. Kerkhoff 0 2; Biel; Mast 02; Vermeulen Buyse 11; Lucassen jr. Molenaar 11; Lucassen Sr. Suyker 2 0; Smots Korver 2—0: Tom Van Woerden 0—2; VanSplunter Buyse 0—2; Van Osnabrugge Mo lenaar 0—2; Verburg Van Velen 20; v. d. Kerkhoff Mast 20; Torn Biel 02; Korver Ger ritsen 0—2; Lucassen jr. Lucassen sr. 2—0; Bredius J. den Breems 0—2. 0 MAASSLUIS Zaterdagavond vanaf half acht is er weer gelegenheid te komen kennismaken met de koffle-bar van het comité jeugdhaven in de President Steynstraat. De zang-muziekband „Reach out Sound" zal aanwezig zijn en verder puilt de av-ond uit van activiteiten. ft MAASLAND Uitslag korps wedstrijd op basis van 50 punten s.v. Maasland: W. van Roon 49; A. Poot 40; O. Simons 45; Fr. v.d. Wel 45; A. Korpel 49; S. Verkade 46; Ad. van Staalduinen 49; H. van Woerden 44; G. Dekker 44: L. van Berkel 45;N. Poot 48; C. J. Poot 46; P. Kalkman 42: J. W. Groenewegen 48; A. J. v.d.Pol 37; P. v.d. Pol 44; M. C. Verploegh 48 en J. J. van Buuren 44 punten. VriJebaamvedstrljd op basis van 30 pun ten: W. van Roon 28: A. Poot 28: O. Simons 27: Fr. v.d. Wel 30: A. Korpel 30; S. Verkade 27: Ad. van Staaduinen 29; H. van Woerden 25; J. Batenburg de Jong 25; G. Dekker 28; P. N. Boekestijn 27: h. van Berkel 29: N. Poot 25: C. J. Poot 28; P. Kalkman 30: J. W. Groenewegen 27; K. Rasens 27: A. J. v.d. Pol 24: P. v.d.Pol 24 en M. C. Verploegh 28 punten. ft MAASLAND Het jaarlijkse uitstapje van de Maaslandsé bejaarden is vast gesteld op dinsdag 24 juni. Men gaat naar de Hoge Veluwe en vertrekt om 9 uur van de brandweerkazerne. Niet-leden van de soos kunnen ook mee. Men kan zich opge ven bij de dames Buitelaar, Weth. Dijkshoornlaan, Vermeulen. Burg. v.d. Le- lykade en Wineke. Kerkweg. ft MAASLAND In de Magneet zijn aan de leerlingen van de hoogste klassen van de drie lagere scholen verkeersdiploma's en -speldjes uitgereikt. Van de 1G0 leerlingen, die aan het exa men hebben deelgenomen, is er slechts één gezakt. Tien leerlingen slaagden met lof. De bijeenkomst werd bijgewoond door burgemeester F. J. Groot Enzerink en wet houder A. Buitelaar. Laatst genoemde heeft de diploma's aan de leerlingen die met lof waren geslaagd uitgereikt. ft HOEK VAN HOLLAND Aan boord van de veerboot St. George is van een Duitse toerist een leren Jasje gestolen, in de binnenzak zaten zijn paspoort en rijbe wijs. Uit een tent aan het strand zijn enkele dozen chocolade en koeken en een kist-bier gestolen. ft HOEK VAN HOLLAND Het heren- team van de tennisvereniging Hoek van Holland is kampioen geworden van de eerste klas, afdeling rt. In de laatste uit-wedstrij cl tegen TEAN behaalden de Hoekse spelers een 6—0 overwinning. Vol gende week zaterdag moet het team uitko men te^en de winnaar van de afdeling 4 in de strijd om het districtskampioenschap. SCHIEDA M— Geboren: Brigitte H B dv GM H BEtman en H WBallijns: Demns zv JC Teeuw en B JZonneveldPieter- nelia dv GPappers en J van Grootveld: Alexandra HdvBC vuik en E J Bremer; Miranda B dv C A J M van Leeuwen en J E van den Berg; Abraham zv. A Zeebregts en A Kop; Stephanie N dv w H de Lange en J M Sollevetd: Paul .1 zv E J van Dijk en J E Wennirik: Marcel p J zv J A van Krugten en W M van Beurden; Gabrielie dv J C M van Lieshout en F S Broeders: Dirk zv L P Roeters er. G M Gouka; Christotfe! T A zv C Harder en G M van Rest; Johan H zv G de Goede en Y JW van Haaren; Reijer E w zv R Kal en J Smit: Johan zv J Middel en H C Ossewaar- de; Paul R zv R E Allen en w Overgaamv: Franciscus T A zv J M Nijman en J Flipse; Petrus A zv G P van Winden en M J A Halkes: Nicolaas H zv N Maessen en E J M Hogen doornAnnemarie dv I H Nettenbreijer en P H J van Weelie; Daniël s zv H Tode en E Rosman; Simone dv E R Batenburg en A M van der Kooij. Overleden: M A Muntenaar 73 ev C Noorlander; N Mastenbroek 36; D van Kampen 73 ev W J B van Gogh; J Mid dendorp 77 ev J F W Droge: N Schenk 57 ev G F W Mulder; J de Vries 76; H J Scheüers S3. VLAARDINGEN Getrouwd: Johan Ou- werkerk, 27 en Maria de Ligt, 29; Pleter Kasteel, 23 en Cornelia Petronelia Wiibel- j mina Kokx. 26 Geboren: Chrlstiaan Pieter, i zv K Kortland en H M C van Meurs. Emaus 76: Paulus, zv S van wezel en C van Dorp, Meidoornstraat 60d: Carla. dv A Zonneveld en G Jongeian, vaartweg 18a; Annetta Hendrlna, dv J Tol en A A Schot man, ProI.Teldersstraat 39; Jacob, zv G Neutel en E Nijmeijer, Lombokstraat 1. Overleden: Nicolaas Haitsma, 21 Dillen- burgsingel 5; Catharina Johanna van den Hurk, 5 Voorstraat 29; Miehei David An thony van Bodegom, 3 Voorstraat 26; Cor nells van Spronsen, 81 echtg. van N van der Kruk. "s-Gravenzande, Sandam- bachtstraat 7: Josephina Maria Anna van de Vorst. 78 Nachtegaallaan 1. Onder trouwd: Dirk Pieter de Ruiter, 20 Ridder kerk en Joke Termeer. 20 Keizerstraat 32; Johannes Franciscus Hendricus van Gurp, 24 Dirk Sch&ferstraat 17a, en Berendina Franclna Jansen, 17 Loosduinen: Nicolaas Jacobus van den Hooven. 23 Naaldwijk en Immetje Anna van Tienderen, 19 Da- theenstraat 156; Dirk van der Schee, 22 Goudsestraat tl, en Margaretha Hendrika Overkleeft. 21 Willem Beukelszoonstraat 72: Jan Gerard Hoebeke, 25 Vlisslrtgen en Engelina Bcomeri. 19 Groen van Prinste- rerstraat 13; Gijsbert Overheul, 27 Maas straat 52 en Cornelia Vuijk. 20 Von delstraat 2: Arie Antonl Zwarte waal sloot, 28 Molukkenstraat 9 en Maria Hopman, 21 Molukkenstraat 4; Cornelis Vink, 21 Bre- derostraat 25 en Cornelia Boelen, 19 Cu- racaoiaan 114; Johan van Reeven, 22 Maassluis en Josephina Gljsberta Rodoe, 18 Ron toe nst.ro at 49c; Pieter Johannes Wijn- horst, 31 Keesomstraat 36. en Johanna Hol leman. 29 Sweelinckstraat 70; Jan Halkkoer, 24 Amsterdam Camperstraat 62 en Pieler- nella van Dijk, 22 Holysingei 3: Jacob Berkhout, 23 Indulindesingel 10 en Tineke Olive van Roon, 22 van Wesembekestraat 13; Robert Joset Trebitsch. 24 Ged. Biersloot 46a. en Janny van der Zwet. 23 Rotterdam. 2e Balsemienstraat 39a: Pieter van Wielingen. 25 Maasland Prinses Bea- trixlaan 15. en Froukje Tryntsie van der Burg, 23 Bure.Verkadesineel 19: Jan Stai- llnga. 76 Delft van der Horststraat 23 en Nnt'a OR"a Marianne Tit. 22 Lilsterlaan 52: i Robert Heilmans. 24 van dor Helmstraat 43 en merkl Hiissen. 21 Fjksterlaan 510. MAASSLUIS Geboren: Anne Bernina. dr v H W Rergmeijer en M H C H Nieboer; Enrico, zn v C J van Wingerden en I La Graauw; Jeroen Gerardus Christl- aan. zn v L W vd Hoeven en J C van Dijk: Jeroen, zn v C Neeleman en F A van-Munster: Petronelia Emma Louise, dr V H de Bruijn en H Spuij: Jan, zn v H Stoker en F N Hollander; Robert Reinier, zn v M H L de Haard en M Engelbregt; Cathariria Maria, dr v A H M Diepstraten en L C Hanemaaijer; Harold Frank, zn v H C Jonkers en L M Daman; Theodoras Franciscus, zn v P J Hoevenaars en S J Leeflang; Marco Etienne, zn v C Flaman en A C J Brouwers; Richard, zn v L Mostert en M II Huls; Dirk Leendert, zn v A A Visser en L C van Nieuwkenk: Peter, zn v A van den Akker en J de Vos; Nicoiai Peter Hans Hendrik, aitZB Harmsen en L A J Joost en. Getrouwd: IJ van der Velden en H M Diepstraten; N Groenheide en A C Valstar; F Ivlast en B van Helden; II M M Borsje er, P Terol. Overleden: Marcel Fontljne, oud S maanden. HOEK VAN HOLLAND Geboren: T Stroo-Frans d; D J Sluijter-Lock z; P Boon-Hamer d; K H Heijstek-van der Sar MAASLAND Het gemeente bestuur heeft overeenstemming be reikt over de aankoop van het tuin bouwbedrijf van de heer G. A. Am- merlaan, gelegen aan het einde van de Kerklaan. De grond van dit be drijf is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Comman deurspolder. B. en W. vragen de raad, die dinsdag 3 juni des avonds om half acht vergadert met de hieraan ver bonden transactie akkoord te gaan. Verder wordt voorgesteld een kre diet van 4.150 gulden te verlenen, voor diverse voorzieningen aan het pand 's-Herenstraat 39' (postkantoor met bovenwoning). Het is o.m. nood zakelijk, dat de keuken van de wo ning grondig wordt gemoderniseerd. Ook het pand „De Pynas", 's-He renstraat 20/21, vraagt om extra on derhoud. Hiervoor wordt een krediet gevraagd van 6.000 gulden. Heft ^on derhoud betreft o.m. vernieuwing be- tondak, vernieuwing van kozijnen, ramen en deuren. In verband met de steeds terugkerende hoge onder houdskosten hebben B. en W. de be doeling een restauratieplan te maken voor dit pand, dat op de lijst van beschermde monumenten is geplaatst MAASSLUIS Evenals vorige ja ren wordt vrijdag 6 juni in de kerk van de Nederlandse protestanten bond, Constantijn Huygensstraat I, een zangavond gehouden, te verzor gen door leerlingen van Charlotte van Ös-Eybergen. Hiervoor is een gevarieerd en aan trekkelijk programma samengesteld van zowel wereldlijke- als geestelijke muziek. Het bevat o.a. werken van Bach, Handel, Haydn, Mozart en Schubert. Ria Korpershoek neemt voor een groot deel de pianobegeleiding voor haar rekening Voorts zal een gitaar duo o.a. Spaanse Volksliederen spe len. In de pauze is er gelegenheid tot het gebruiken van een kopje koffie of een irisdrank. De toegangsprijs be draagt 1,75. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt voor spoedige indiensttreding leeftijd bij voorkeur tussen 23 en 45 jaar. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. Met vakantieafspraken zal rekening worden gehouden. Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht wor den aan de afdeling Personeelszaken, postbus 98, Vlaardingen. Het is ook mogelijk telefonisch een afspraak te maken. Ons telefoonnummer is 010-347944. vraagt Met vakantieafspraken kan rekening worden gehouden. Schied.weg 54, Te!. 010 - 342223, Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1