„In Vlaarding en kan Minister Schut vol lof over „het verschijnsel"" II. RENAULT# 8 DORZON.l wssrnammmm AGENDA Oprichting Kruisraad is nog niet zeker neemt voorname plaats in jéfot Flantinga Ruit zomermantels zijn enorm,,in^ «Ül Automobielbed rijf Gereformeerden Schiedam zien niets in samenwerking Op expositie Utrecht eerste assistent-accountant 1500 turners naar Schiedam DE MANTELSPECIALIST ü- iSSHpliiBP bakker Van Dien1 Van Uden1 Besangon1 Koppenberg-fCo Accountants If—-1 GARAGE BEHANG??? B0ERDAM VRIJDAG 30 MEI 196' I I if-i tesfMi» mm mm K. L. Voorbach kreeg eremedaille O.N. ^Voor uw pittige, economische^ ■y-kzlmsl (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGENIr. W. F. Schut, minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, heeft donderdag bij zijn bezoek aan Vlaar- dingen de gemeentelijke activiteiten flink in de hoogte gestoken. De minister putte zich uit in superlatieven en sprak zelfs over het ver schijnsel Vlaardingen, dat een voorbeeld kan zijn voor vele andere gemeenten. „Men denkt wel eens dat in Rotterdam alles mogelijk is, maar ik weet dat ze in Rotterdam zeggen dat in Vlaardingen alles kan", zei hij. Onthulling elke vrijdagavond ...tol 9 uur open „Extra's, Elementum en dagelijks Remington Selectric. REMINGTON i P 000 0 0 0 00 00 000 0 0 wij vragen een Gegadigden begrijpen wat wij bedoelen. Een groot accountantskantoor biedt hen mogelijkheden om carrière te maken-waarbij aanleg en geschiktheid aangeven in welke sector hun toekomstige taak zal liggen. Dit houdt in dat zij reeds gevorderd dienen te zijn met de studie voor het NivRA-dipioma-en de ambitie hebben om verder vooruit te komen. Sollicitanten kunnen zich schriftelijk wenden tot ons kantoor Rotterdam, Stadhuisplein 30, of telefonisch contact zoeken onder no. OIO -12 00 91 Ais onze adviseur treedt op het Laboratorium voor Toegepaste Psychologie te Amsterdam. Rotterdam, Stadhuisplein 30, telefoon 010-12 0091. EEN FIETS OF BROMMER DE V A R I Bij de echte BEHANGER Voor BEHANG en VERF Jac. v. d. Wintstraat 18 Tel. 3428^2, Vlaardingen dus in grote, grote verscheidenheid bij deMANTELSPECIAUST D£ ROTTERDAMMER Pagina 5 f i s 3 S SCHIEDAM De wethouder voor de Technische Bedrijven, mr. M. J. M .van Kinderen, heeft vanmorgen de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op gespeld bij de heer Karei Lodewijk Voorbach (61). De heer Voorbach is belast met de leidingvan het bijkantoor van de Technische Bedrijven aan het Broersvest en herdacht gisteren het feit. dat hij 40 jaar in dienst was van de gemeente Schiedam. k Schje<fam6ewfegi;4tt..e, Stad.sgeHc< TV"- .VIaardirïscn.,teL 347812 >i?aat J 9 SCHIEDAM Vanavond geeft tiet I Schiedams Politie Muziek Gezelschap een i concert op het plein voor het Stedelijk Museum aan de Hoogstraat. Het concert begint om kwart over zeven. „Sinds dc oorlog is er sprake van het fenomeen Vlaardingen. En dan denk ik niet alleen aan de volkshuis vesting, maar ook aan de reputatie op het gebied van de ruimtelijke or dening. Ik denk aan de nieuwe tV'estwijk en aan Holy, aan het grote aantal woningen dat is gebouwd en aan dc reconstructie van de binnen stad. Het komt allemaal tot stand met een ogenschijnlijk verbluffend ge mak. in een hoog tempo, verrassende variatie, goede kwaliteit en met een sluitende begroting. Wat is van dit alles het'geheim? Idealen koesteren, reële plannen maken, tijdig met de uitvoering beginnen, aan resea.ch doen. bereid zijn tot samenspel en vooral een persoonlijke inzet van alle betrokkenen", aldus de bewindsman. De minister sprak deze lovende woorden in het nieuwe wijkzaaltje van Holy, dat er gelegenheid van zijn bezoek in gebruik is genomen. Daarvoor had de minister een reliëf onthuld in het eerste blok van in totaal 725 Eiementumwoningen aan de Madridweg in Holy-noord. De heer Schut startte hiermee officiel j de woningbouw in het noordelijk j deel van Holy, waar in totaal 6000 huizen zullen worden gebouwd. i Met de bouw van deze industriële woningen is vorig jaar augustus be gonnen en het gehele complex zal volgend jaar juli gereed zijn. „Dat is nog eens een staaltje van tempo- ontwikkeling". zei de minister. Burge meester mr. J. Heusdens. de wethouders, ambtenaren en raadsle den hoorden het allemaal aan met j gepaste trots. Ir. F. Brouwer, directeur van de Industriële bouwmaatschappij Ele- mentum NV te Maassluis, memoreer- Een vest is toch een reuze praktische dracht, vooral tij dens de zomer als 't wat kil is en U kunt even een vest over een zomerjurk aanschieten. Een schattig vest in hackeliook breisel van 100% acrylic ga rens, koopt U nu voor een prijs die niemand voor mogelijk zal houden in deze dure tijd, voor nog géén acht gulden. 100% acrylic Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze fijns acrylic vestjes in mooi hackel iook breisel, in de kleuren wit, marine, aqua, geel en bleu maten 36 t/m 46 de dat het zes jaar geleden ook Ele- mentum was die de woningbouw startte in de woestenij van Holy- zuid. „Als u nu ziet wat er allemaal tot stand is gekomen, dan is een diep compliment op z'n plaats voor het gemeentebestuur, en voor het aktieve gemeentelijk apparaat". De directeur bestreed de kreten als „waardeloos, monotoon en een ver paupering van de architectuur" over de huidige bouw in Nederland. Hij zei dat Elementum zeker ook aan dacht besteedt aan de leefbaarheid. De groeiende aversie tegen de nood zakelijke iorenfiats dagen uit om de hoogbouw zodanig te maken, dat met genoegen in deze gebouwen wordt gewoond. Maar niet alleen moet het een ge noegen zijn in de flat te wonen, ook rond do* gebouwen dienen voorzienin gen te komen-zoals autowasplaatsen, kinderspeelplaatsen, (overdekte) par keerplaatsen en goede openbare ver voersmogelijkheden. In het gebouw zelf zouden een dagwinkel moeten komen, wasserette, een receptie, brie venbus en telefooncel. En voor al deze voorzieningen bui ten de woning zelf ontbreekt het geld. Wanneer het rijk echter 300 tot 500 gulden, afhankelijk van het aan tal woningen in een blok, voor deze „extra's" zou beschikbaar stellen dan zou dat volgens de heer Brouwer een goede stap in de richting zijn. Minister Schut antwoordde, dat het de taak van de industriële bouwmaat schappijen is deze 500 zelf te verdie nen door betere technieken en betere bouwmethoden toe te passen. De pro- duktiekosten per eenheid dienen te worden teruggedrongen zonder dat de kwaliteit daaronder lijdt. Hij had overigens alle waardering voor Ele mentum. Ook wethouder E. F. zan der Veen liet zich vol lof uit over de kwaliteit van de Eiementumwoningen. Maar. zei hij, het is niet de bedoeling een Elementumstad te bouwen. Het eer ste blok volgens dit systeem kwam december 1959 in de Westwijk tot uitvoering en sindsdien zijn" er in Vlaardingen 8200 woningen gebouwd, waarvan 2571 Eiementumwoningen. DU is ruim dertig procent. De wethouder zei dat de gemeente geen enkele moeite heeft met het verhuren van de hoogbouwflats in Holy, omdat deze wijk de schoonste is van Vlaardingen en het verst ver wijderd van de industrie, zodat de luchtverontreiniging weinig kans heeft. De heer Van der Veen zei het te betreuren, dat het doorstromings fonds zal ophouden te bestaan. In Vlaardingen hebben velen van dit fonds gebruik gemaakt en vaak gaf de premie de doorslag toch te verhuizen. Per jaar worden in Vlaar dingen 150 huizen gesloopt en de meeste bewoners kunnen niet meer aan tweenonderd gulden per maand aan huur betalen voor een nieuwe hoofddealer rótterdam nieuwe binnenweg 20 li.» IS55 11.1 «f7 uoor Ook maandagmorsen open schrift BUKGEliUJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Ecluardo zv E Martinez .Mateo en J M Fernandez Aran da: i Patriek zv P C Schilder Spel en P de j Zwart: Patriek H zv w H FontSJn en 3 P l Seij; Mark zv B Koets en P Bot. Overleden: T Donk SS: J W Snijders t.t. Jl/fljVf.STER Schut hreed-uit op het halkon van een van dc 725 ElementumfUitx in lloly- Noord, bewonderend uitkijkend op „het verschijnsel Vlaardin gen", Naast de minister v.l.n.r. ir. F. Brouwer, directeur van de industriële bouwmaatschappij Elementum, wethouder E. P. van der Veen en burgemeester mr. J. Heusdens. woning, zodat zij zijn aangewezen op de goedkopere huizen die door de doorstroming vrijkomen. De heer Schut zei, dat het fonds niet het ge wenste effect heeft gehad en dat er mogelijk iets voor in de plaats komt. De gemeente kan ói mensen aanspo ren tot het. verhuizen naar duurdere woningen door aantrekkelijke huizen te bouwen. Men - heeft hogere huur over voor meer wooncomfort en gro tere kwaliteit. De wethouder vestigde nog de aan dacht op het grote belang van een snelle bouw voor Vlaardingen, die aan tal van verplichtingen moet vol doen, ook in Rijnmondverband. Per jaar zijn duizend nieuwe woningen nodig, afgezien nog van de noodzake lijke bouw voor sociaal en medisch urgente gevallen. De heer "Van der Veen pleitte voor ruime contingen ten. De minister zei dat nog zo'n 900 gemeenten hun deel moeten krijgen en dat iedereen graag meer wiL Wel erkende hijdat in het westen een grotere achterstand ia de woning bouw, bestaat dan in de rest van het land. Inlopen kan alleen langs de weg van de geleidelijkheid en wat Vlaardingen betreft zijn er nog wei mogelijkheden extraatjes in de wacht te slepen. Het reliëf'dat minister Schut ont hulde is een speels motief, ontwor pen door de Haagse kunstenaar C.' Bruens en is aangebracht bij de in gang van het hoogbouwblok. het mo tief zal op alle Elementumblokken in steeds wisselende kleuren worden aangebrachtals een soort herken ningsteken. Voorts bood de heer Brouwer het gemeentebestuur symbolisch een ver siering aan, die zal worden aange bracht op de kopgevels van de eerste drie hoge gebouwenin Holy-noord. Deze afwerking van de kopgevels noemde hij een novum voor de hoge gebouwn in Nederland. yr/rc 69-6 Het enige scheerapparaat met da beroemde regelknop. Voor élke baard, élke huid. idee no. 2; de Remington Selectric 300. Heeft 3 scheerkoppen en uiteraard de regelknop. Model Selectric 200 met inruil van oud elektrisch scheer apparaat 73,50 (zonder inruil 98,50), Selectric 300 94,- (zonder inruil 119,-). "SPEIxW RAND. SCHIEDAM In aanwezigheid van Koningin Juliana zal de minister van cultuur, recreatie en maatschap pelijk werk mejuffrouw dr. M. .G Klompé de nationale expositie „Muse- ment" in het Jaarbeursgebouw aan de Croeselaan in Utrecht openen. Aan deze expositie nemen 63 musea uit alle delen van Nederland deel. Stand nummer één op deze ten toonstelling, die van 19 juni tot en met 13 juli duurt is die van het Stedelijk Museum van Schiedam. In deze expositieruimte vlak bij de in gang, zal worden getracht uiteen te zetten wat men met het Schiedamse Stedelijk Museum bedoelt. Op 25 m2 expositieruimte zal onder het motto „van oudheidkamer tot museum voor moderne kunst" uiteen worden gezet wat er in 70 jaar Schiedams Stedelijk Museum is veranderd. Dat dit nog al wat Is bewijst het feit dat naast het museum Kröller Muller op de Koge Veluwe en het Stedelijk Museum van de Stad Gro ningen het Schiedamse museum de enige expositieruimte is die op deze expositie moderne kunst brengt In deze expositieruimte zal museu-' massistente mejuffrouw Van Maanen aan hand van dia's en met als onder werp „van knoest tot spuit" het ste delijk museum van Schiedam onder de aandacht van de „Musement"be- zoeker brengen. Schiedam is op deze expositie ook nog met een stand van 25 m2 verte genwoordigd, die het unieke natio naal gedistilleerd museum onder de aandacht van de bezoeker moet bren gen. Met tal van attributen wordt de tentoonstellingbezoeker getoond, hoe men in het grijze verteden bet onver valste Schiedamse product maakte. Daarnaast zal museumassistente me juffrouw Van Maanen ook in de stand de voorlichting verzorgen. Haar onderwerp zal zijn „van korrel tot borrel"., In deze ruimte zullen drie grote foto's worden opgesteld van resp. het Stedelijk Museum, een distilleerketel en een kuiperij. Doei van beide ex positieruimten isSchiedam nationaal meer onder de aandacht te brengen, terwijl men hoopt dat gedurende de zomermaanden menige Nederlander een bezoekje zal brengen aan het museum. Bijkantoor „D* Rotterdammer": Klach ten bezorging: Joh. Grönefeld, Singel 93, tol. 263538. maandag t/m vrijdag 18.30 - j 19.30 en zaterdag 17 - 18. Redactie Schie- dam: n. M. van nou welingen, Ju li an al aan j 84e, Schiedam, tel. 265764. b.g.g. tel. U5588 t.-t. 156. Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging: 262623. Alarmnummer politie: 264666. Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207. tel. 267874. AMSTERDAM 'S-GRAVENHAGE ROTTERDAM ARNHEM GRONINGEN HENGELO HOOGEVEEN LEEUWARDEN WAALWIJK ZWOLLE ANTWERPEN WILLEMSTAD (CURASAO) ORANJESTAD (ARUBA) PHILIPSÖURG (ST. MAARTEN) CARACAS (VENEZUELA) (Van een medewerker) I SCHIEDAM Dc christelijke gymnastiekverenigingen DOK en het Kethelse Animo organiseren zaterdag 14 j uni in samenwerking met het Zuidergewest van het KNCGV een gewestelijke turndag in de Sporthal Margriet en een i'iertal gymnastie- t I klokalen van nabije scholen. In het I verleden werden dergelijke bondsda- gen op Tweede Pinksterdag gehou- j den, maar na een gehouden enquête bleek, dat velen voor de zaterdag I zijn. J Vandaar dat dit een experiment j j genoemd mag worden; een experi- ment overigens waaraan in totaal 1 S bijna 1500 turners en turnsters van j 40 verenigingen uit het gehele land j j deelnemen. Er zijn alleen al 43 jury- j leden nodig om de oefeningen te be- j oordelen en van een puntewaarde- j rig te voorzien. Deelname staat open voor leden van 14 jaar en ou- i der. 's Middags worden diverse I j wedstrijden gehouden en wel van j 13.00 tot 17.00 ia:r. Voor de dames is; j er een driekamp aan de tumtoestel- I len en vrije of ritmische oefeningen. Voor de aspirantdames eveneens, ter wijl de heren en aspirantherén een j vierkamp op hun programma zien j geplaatst aan de toestellen. Om half zes start een demonstra- 1 tiemars door Groenoord. waarbij de j drumbands en ook de aan de mars j j deelnemende KNCG Vers weer door j een aparte jury beoordeeld zuiien I worden, terwijl in de Willem An- j driesselaan een défilé voor B. en W. en vertegenwoordigers van het j KNCGV gehouden zal worden. Tij- i dens deze mars zal de drumband van j Gusto voor de muziek en „maat" zor- Sen. terwijl verder nog acht drum- j bands van deelnemende verenigingen die dag hun geluid zullen laten ho- j ren. Om haJf acht 's avonds volgt in de j sporthal een demonstratie van de j winnende verenigingen, die tot half j tien zal duren. Hieraan zullen de or- ganiserend-e verenigingen Animo en DOK ook meewerken. Hoofdleider van dit turnfestijn waarbij be- langsteilenden zowel 's middags als 's j avonds welkom zijn is de heer P. H. Kegel. (Van één onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op aandrang van i Burgemeester en Wethouders is bin- nenkort de stichting te verwachten van een kruisraad, die als overkoepe lend orgaan zal gaan werken tussen alle kruis- en andere gezondheids- en sociale-verenigingen. B. en W. staan i op het standpunt dat er met zeven aparte verenigingen, die op dit ter rein werkzaam zijn niet te praten valt en er makkelijker beslissingen tc nemen zijn met één afvaardiging, - Het ligt in de bedoeling, dat er een groot bestuur van. 30 personen, wordt geformeerd; hieruit komt dan weer een werkbestuur van 12 leden, ter wijl een dagelijks bestuur van vijf personen het feitelijke werk zal moe ten verrichten. Deze mededeling deed de heer L: Ligthart, voorzitter van de Gerefor meerde Vereniging voor Ziekenzorg en Maatschappelijk werk, op de jaar- vergadering van zijn organisatie die gisteravond gehouden werd in de grote zaal van de Magnalia Deïkerk. De heer Ligthart vertelde, dat er op het terrein van de sociale en ge- 1 zondheidszorg in Schiedam al de no dige samenwerking is. Zo is er een coördinatiecommissie voor gezins- en i bejaardenzorg. Verder zijn er regel- I matig bijeenkomsten van de ge- I zinsverzorgster en leidsterbijeen- j komsten. Ook wordt er, onder leiding van een ambtenaar van de gemeente sociale dienst, samengewerkt op het van een ambtenaar van de. gemeente lijke sociale dienst, samengewerkt op het terrein van het maatschappelijk werk. j Ook bij het bejaardemverk werkt 1 .men niet langs elkaar heen. Toch voelt de vereniging niets om mee te gaan werken aan een Schiedamse sa menwerking tussen het Wit-Gele (RK) en het Groene Kruis (neutr.) „Wij willen dat een lid van ons, die om gereformeerde hulp vraagt dit ook krijgt en niet dat alle ver zorgsters, op wat voor terrein dan' ook, in één grote poule gaan werken en dat de werkster uit die poule bij het betreffende gezin terecht komt. De heer Ligthart sprak met klem de bewering tegen dat de Gerefor meerden in Schiedam een geïsoleerde plaats willen innemen. Wij leven in een tijd, dat er samengewerkt moet worden, maar dat betekent niet dat onze vereniging, die in 1933 werd opgericht en 1350 leden telt, nu maar moet worden opgeheven. „Uit deze cijfers blijkt, aldus de heer Ligthart „dat onze vereniging een innerlijk sterke vereniging is, maar wij zijn en wiLlen een levensbeschouwelijke ver eniging blijven." Op het terrein van de werkcontac- ten deelde de heer Ligthart mede dat er samenwerking is met enkele vere nigingen op het terrein van de Schie damse zuigelingenzorg. Een geheel apart punt is de aanpak van het maatschappelijk werk in de wijken Groenoord en Kethei. Er ont-* wikkelt zich momenteel een samen-- werking tussen het Interparochieel Centrum (RK) en de Gereformeerde! Vereniging voor Ziekenzorg en'; Maatschappelijk; werk. Nog dit jaar! zal worden getracht een gezamelijk', maatschappelijk spreekuur te houden! in Kethel. Deze beslissing is genomen-; in interkerkelijk overLeg in Kethel.. Het ligt in de bedoeling dat dit. spreekuur wordt gehouden in bet'; voormalige raadhuis van Kethel ':rr dat; agent CITROEN voor Vlaardingen Maassluis en omstreken v. HOGENDORPLAAN 139 - VLAARDINGEN TEL. (010) 34 1044. na 18 u. (010)342281 Natuurlijk PLATENBONNEN HALEN by G. P. VAN DAALF.N .IK, niet dit Is door embleem geleverd. Wij staan borff voor een GOEDE SERVICE. Grote keus uit grote voorraad 0 MAASLAND In verband met het vertrek van de heer K. Kloosterman stel len B en W de gemeenteraad voor de heer J. van den Berg in zijn plaats te benoe men tot ambtenaar voor de burgerlijke stand. f 5- een voorbeeld prachtige, soepel stof.Kj'eukher stellend, licht gewicht, sportief maten 38 Lm.44 Rotterdam: (Oude) Binnenweg 127 Noord molenstraat 63 Groene Hillcndljk 200

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1