Ronnie Broekhart kreeg wieg van middenstand m Paalfeest in Holywijk voor „Open Vensters" betaalt dan voor gewone tonic W. A. den Bakker jaar bij E.N.C.K. van voorzieningen Calandhrug heft hoog m AGENDA FEESTELIJKE MIJLPAAL IN MAASSLUIS WÈmmmm mm Twee buslijnen zijn gewijzigd Provincie heeft bezwaren tegen verbindingsweg Burgerlijke stand Kritiek in „Nieuivlandklanken': Vlaardingse j rami gaat j vanavond door 41/ Jm (i Showconcours Quinine i CADEAUS CIJFERS Op versoek van V laardingen IDIANÏONÏC Begrijpelijk. Royai Club Tonic is ook zo goed. En toch is de prijs maar 75 cent voor een groieiies. i Remington Selectric. ildfi 1 EEmIHëïqH Gymnastiekzalen ÜSISSI REMINGTON Image: VLAARDINGEN BEZORGERS VAKANTIE BEZORGERS Vandaag .en dagelijks IPëy.Ie bOTTERDAMMER Sta-., lbV"i i 'ttiTmS— Pagina -5 DON-DER DAG 5 JUNI 1969 v MAASSLUIS De Maassluise Harmonie heeft gisteravond een serenade gebracht aan Ronnie Broekhart, de 25.000ste inwoner van de gemeente, en zijn geluk kige ouders. Het gebeurde voor de woning van de familie Broek hart aan de Landstraat 1in het oudste deel van de stad. Het gezin Broekhart heeft hier, gc- I lukkig voor hen, de langste tijd ge it woont! Als de kraamdagen voorbij i rfjn, volgt verhuizing naar een vier- ftzmerflat in de Van Ostadcstraat in 'Sluispolder-Oost. Het nieuwe huls L'was al voor Ronnfes geboorte toege- ilweren, maar met de blijde gebeurte- ais op komst is de verhuizing nog even uitgesteld. I Intussen is juist gisteren een aantal I familieleden en kennissen begonnen met het schoonmaken van het nieu we huis. Ronnies grote broer Marcel (twee jaar) logeert voorlopig bij oma. Wethouder J. Smit en gemeentese cretaris H. Kramer hebben mevrouw Brodthart-Hokke, die een geboren en getogen Maassluise is (haar man ia tilt Maasland afkomstig), de cadeaus van het gemeentebestuur overhan digd.: Behalve een spaarbankboekje met ƒ250, waren dat een exemplaar van het boek „Maassluis, stad aan de Waterweg" met een oorkonde als'her-' IJKT gezin Broekhari-Hokke uit de •I ljtndsirant i. mt ar dinsdag- uttmd een tneede zoon geboren werd: tie 2öMOQste inwoner vttn Marts- j sluis. j innering aan het ronde getal, een grote taart en een bloemstuk. Mevrouw J. W. van Dijck-Hofman (de burgemeester, had.'s morgens Ronnies vader ai-ontvangen, maar was gistermiddag door verblijf bui ten de gemeente verhinderd) voegde er als haar persoonlijk geschenk een babypakje aan toe. Zoals te verwachten viel, bleef ook de Maassluise middenstand niet ach ter. Toen de gemeentelijke deputatie de deur uit was, stonden de mid denstandsbestuurders bij het kraam bed van mevrouw Broekhart om haar te vragen wat het cadeau mocht zijn. De keus viel op een wieg, want die was cr nog niet. Mede met het oog op de aanstaande verhuizing hadden de ouders voorlopig een kinderwagen als wieg laten fungeren. Intussen is het nog maar nauwe lijks twee en een half jaar geleden dat de gemeenteraad van Maassluis in blijde verwachting van de komst van de twiniigdpizendste inwoner de begroting voor 1967 vaststelde. Bat gebeurde op donderdagavond 15 de cember 1966 en de volgende morgen was het zover: aan de Peter van An- rooylaan 80 was toen Gerrit Pols, zoon van het echtpaar P. M. Pols-Breulcel geboren. Hij werd ais de 20.000ste ingeschreven en kreeg dezelfde soort cadeaus die gisteren de familie Broekhart hebben blij ge- j maakt i: De vijftienduizendste inwoner was Anna Johanna van der Houwen uit de Piersonstraat Zij werd op 12 juli l963geboren. De tienduizendste was een oor logskind. Het werd in het eind van de hongerwinter geboren en waarschijnlijk is aan zijn geboorte weinig aandacht gegeven. Op 1 janu ari 1945 stond het bevolkingscijfer op 10.058. Hit dezè opsomming blijkt dat de groei van de .bevoling de laatste twee en een half jaar maar liefst vijfduizend heeft bedragen, dat Is dus een gemiddelde groet van twee duizend inwoners per jaar. Uiteraard ging de bevolkingstoena me gepaard met eenzelfde opzienba rende stedebouwkundlge ontwikke ling. Telde de plaatselijke woning voorraad op 1 januari 1945 nog 2396 woningen, op 1 januari 1969 was dat aantal 7381. Het grootste deel ervan zijn na-oorlogse hulzen en in die tus senliggende jaren zijn honderden vooroorlogse woningen van de kaaet verdwenen. VLAARDINGEN Op verzoek van het gemeentebestuur, zijn deze maand de routes van de buslijnen 56 en 59 gewijzigd. Als gevolg hiervan kunnen passa giers, die reizen van Vlaardingen (Westdijk) naar Schiedam (Emma- plein) gebruikmaken van een vijfrit- tenkaart van 1,25 (voorverkoop) gel dig op lijn 56, en van een vijfritten- kaart van 1,50, geldig op lijn 59 voor het traject Westhavenplaais - Schiedam (Emmaplein). Da nog in omloop zijnde oude kaarten van twee guJden kunnen tot en met 30 juni bij de RET-a- gentschappen in Vlaardingen en Schiedam worden ingeleverd. Passagiers van lijn 50, komende van Holy met bestemming Parallel weg of omgekeerd, wordt aangeraden uilsluitend op de Westhavenplaais over te stappen op lijn 59 in verhand met het voor lijn 59 geldende sectie tarief. Wanneer men een andere halte kiest om over te stappen, wordt een hoger tarief berekend. Op lijn 59 mo gen abonnementhouders slechts ge bruik maken van voor aile lijnen gel dende abonnementen en niet van stadslijnabonnementen. VLAARDINGEN Mei de aanleg van een verbindingsweg tussen de Burgemeester Verkadesingcl en de grens van Schiedam, zal voorlopig nog niet worden begonnen. Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland had den enkele stcdebouwkundige bezwa ren tegen het raaldsbesluit. Wethouder T. de Bruin kon zich de teleurstelling van de raadsleden wel voorstellen. Enkele raadsleden zou den echter toch een oplossingzien voor het verkeersvraagstuk, dat zich vooral doet gelden tijdens de spits uren. Gevraagd werd naar een nood oplossing op korte termijn. Wet houder De Bruijn zei echter, dat men de Rijksbijdrage van 50 pet. verspeelt zodra men maar één schop in de grond steekt. Er zal wel een nieuw plan moeten worden gemaakt en in dit verband gingen de gedachten uit naareen verbindingsweg van de Burg. Verkadesingel naar de Prins Bemhardlaan. Echter niet met dien verstande, dat sprake zou zijn van eenrichtingsverkeer. |:#v J SCHIEDAM Geboren: Joost M H zv H S Parent on c J pols, Maria dv J Groene- veid en-N Jongman, Saksla dv B van Toor en P A Ba.vilaij, Helena G dv A Heukels en G G Hofman, Henderika dv w L Fried- rich en M van der Struis. Overleden: J Jocker, 7a wed PHMuré. P Kruijsiflx 87, j van Doom 79. M J Louterbach 60 echtg van G J van Veldho ven, A J Verschuren 90, wed B J Pauwels, VLAARDINGEN In verband met de benoeming tot wetenschappe lijk medewerker aan de Rijksuni versiteit te Leiden, heeft de rector van het gemeentelyceum, drs. G. J. Meyer, ais zodanig zijn ontslag inge diend bij B. en W. Aan het begin van de gisteren ge houden raadsvergadering werd dit meegedeeld door mr, J. Heusdens. Het werd een lange vergadering, die meer dan drié en een half uur duur de, Vanavond om half acht zal de vergadering worden voortgezet. Er moeten nog 25 punten worden behan deld. Met het verwijderen van schuur tjes op de volkstuinen, gelegen langs de zuidzijde van de spoorbaan Rot terdam Hoek van Holland, za! het niet zo'n vaart lopen als sommigen wel denken. Wethouder De Bruijn deelde mee dat de datum van ontrui ming is opgeschort. Voor het pand 'aan de Hoflaan lib heeft de raad een krediet van ƒ10.100 'beschikbaar gesteld, teneinde deze drie-kamerwoning aan de woning voorraad te onttrekken en te bestem men voor het onderbrengen van het beroepspersoneel van de brandweer en dagverblijf en slaapruimten. Het krediet is nodig om.voorzieningen te treffen en aanschaffing van meubi lair. rij; vri VLAARDINGEN „Open Vensters". Deze originele naam is be dacht voor de nieuwe twaalfklassige basis- en de vierklassige kleu terschool van de Vereniging van christelijk onderwijs, die aan de Wil lem Lodewijkiaan in Holy in aan bouw zijn. Het worden vroege doch ters van de ds. J. D. Stoppelaarschool in de Meeuwenstraat, die vanmorgen af feest om de geboorte vierde. De Stoppelaarschool-bezetting was namelijk vanmorgen „in optocht" aanwezig hij het slaan van de in meer dan één betekenis „versierde" officiële paal.' Schoolbestuur-voor zitter ir. H. J, H. Smeenk zorgde er voor dat het gevaarte snel in de grond verdween. En de (toekomstige) leerlingen maakten er met feest- mutsen, trommels spandoeken en wat dies meer zij een kleurig geheel van. De nieuwe school is van het beken de Simplex-type, waarvan het Schie- damse aannemingsbedrijf J. van den Tempel Zin. NV de bouwer en het Vlaardingse architectenbureau Nuyt en Heikens de architect is. De basis school krijgt gelijkvloers acht loka len en vier op de verdieping. Voor het eerst wordt een vierklas sige kleuterschool als één geheel met een lagere school opgezet. Dit schept goede mogelijkheden het principe van de zg. speel-leerklas in de prak tijk te brengen, terwijl ook in andere oprichten een sterke samenwerking tussen de beide scholen wordt ver wacht. De vooruitzichten zijn wat dit laatste betreft hoopvol, want nadat de paal was geslagen vertelde de heer Smeenk in de versierde hal van de ds. De Stoppelaarschool dat het hoofd van deze school, de heer D. C. Bijl, en de hoofdleidster van de kleu terschool, mejuffrouw T. Pleijsier, nu al samen bijzonder enthousiast 2ich voor hun toekomstige taken aan het voorbereiden zijn. In interne kringen wordt over de nieuwe school dan ook ai gesproken als over „het Pleijsier-Bijlcomplex." De aanvang van de bouw. is wat vertraagd, doordat het eerst de be doeling is geweest twee afzonderlijke lagere scholen van zes lokalen, te bouwen. De toegewezen situering daarvan bleek echter minder geluk kig, waarna men voor een grote twaalfklassige basisschool koos. Het hierdoor ontstane oponthoud achtte de heer Smeenk dan ook beslist de moeite waard en hij hoopte alleen dat het complex erg gauw klaar zal zijn. Volgens de berekeningen wordt dat begin volgend jaar. Maar als orga nisatie gaan de „Open Vensters" maandag 4 augustus al met vijf klas sen van start in enkele andere scho len. De ds. De Stoppelaarschool krijgt dan in de beer L, de Kam een nieuw hoofd. Hij komt van de Dr. H. Ba- vinikschool aan de Burgemeester Pruissingel, waar de heer Veldhoven tot waarnemend hoofd is benoemd. yr/ro 69-8 Hei enige scheerapparaat met de beroemde regelknob Voor élke baard, éjfeo huid dee nó. 21 flOflm iinlnii libit ,1 idlöèlkpppe ëfümu üe lëgëlkfi'ap fell fee (zone 98,50), Selectric 300 f 94,- (zblidnr Inriil! 119,~) E léer er Ihrliil (Van één onzer verslabgevers) SCHIEDAM »-• Het bestuur van de wijkvereniglng Nieuwiand Is weer op het oorlogspad. Ditmaal moet het mi nisterie van onderwijs en we tenschappen het ontgelden. Oorzaak van de oorlogszuchtige stemming Van het bestuur van deze Schiedamse wijkvereniging is het niet ter beschikking stellen van aula's van de scholen aan amateurtoneelver- enigingen. In „Nieuwland klanken", het or gaan van de wijkvereniging, schrijft men dat als een schoolbestuur zijn aula ter beschikking aan amateurto neelverenigingen wil stellen dit al leen kan met medewerking van het ministerie van onderwijs. Dat is, zo schrijft het blad, een belachelijke zaak. Zo'n school be hoort een wijkcentrum te zijn waar bij het onderwijsbelang alleen maar één van de bepalende elementen is. „Nieuwland klanken" schrijft verder dat bij het tot stand brengen van leefbaarheidsvoorzieningen teveel wordt uitgegaan van een gebrokkelde benadering. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat zoveel mogelijk verschillende facetten van de samen leving worden bijeengebracht dicht onder het bereik van zoveel mogelijk mensen. Ook op het zuilensysteem heeft de wijkvereniging het kennelijk niet be grepen. Men schrijft namelijk dat men een aangeklede sporthal al kan bouwen voor dc bouwsom vaii drie gymnastiekzalen en het dus onzin is deze drie gymnastiekzalen ook te bouwen. Wc hebben ze In Nieuwland niet nodig. Tot nu toe, 10 vervolgt het blad hebben we Iri Nieuwland één openbare school, ééii hervormde schooi eri één katholieke scKodL Bij al die drie scholen is een gymnastieklo kaal. Het wijkorgaan oppert dan de gedachte om maar één groot gebouw te bouwen en daar In alle scholen te ves-tigen: Daarbij komt dan de sport hal die overdag kan worden ge bruikt voor gymnastieklessen en 's avonds door dé verenigingen. dien,, aldus het wijkblad, zou alge meen. gebruik door de wijkbewoners naast sportverenigingen mogelijk moeten zijn. Deze sportparken moe ten ook werkelijk sportparken zijn. filet wijkblad Nieuwiand besluit dan met de conclusie dat de overheid weinig beginselvast is. Er wordt nl. geen subsidie verstrekt aan open luchtvoorzieningen voor de eigen be volking van plaats of streek. Maar voor de jeugdaccommodaties wordt wel investeringssubsidie gegeven. De ze regeling zou moeten worden door getrokken, zoals enige jaren geleden al is gedaan met betrekking tot de dorpshuizen. VLAARDINGEN Ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan orga niseert het Tamboers- en Trompet- terscorps „De Pijpers" aanstaande zaterdag een showconcours. Niet minder dan dertien korpsen zullen elkaar op het muzikale vlak bestrijden. Het concours dat wordt gehouden onder auspiciën van de Unie van Nederlandse Christelijke Tamboer- en Pijperkorpsen, Trom petterkorpsen en Tamboerkorpsen, afdeling Zuid, zal gehouden worden op het veld van de voetbalvereniging „De Hollandiaan" in het Nieuwelant park. De jury zal de' uitslag om 17.30 uur bekend maken. maasland In september wil men beginnen met een fotoclub. Het contact met andere amateurfotografen en het zien van weric van anderen lean een inspiratie zijn voor het eigen weric. Men kan zicb opgeven bij de heren J. W. Reinders, Prinses Beatrixlaan 34 en L. P. Schol ten, Huis te VeSdelaan 72. VLAARDINGEN Het wak dinsdag precies veertig jaar en twee dagen geleden dat ir. W A. den Bak ker bij de Eerste Nederlandsche dienst trad. Een jubileum dat de héér den Bakker temidden van de Raad van Toezicht en het bestuur van de E.ÏLC.K. en talrijke personeelsleden in het Recreatiegebouw van de fa briek vierde. De heer den Bakker startte zijn loopbaan als bedrijfsingenieur. In 1935 volgde zijn benoeming tot Tech nisch directeur en in 1951 tot alge meen directeur. De heer G. M. F. Bom, die sprak namens bestuur en Raad van Toe zicht opende de rij sprekers. Hij, prees de talloze kwaliteiten van de heer den Bakkér. In zijn, niet talrijke anekdoten doorspekte rede belichtte de neer Bom iri het bijzonder het ondernemerschap van de jubilaris in SSElSPi Vervolgens krijgt ding een beurt |B|j moeien de spbrtyejdei por voor db nleiiwbouw. Z stadsuitbrei- ézej üjibreidihg .Pi# hiajtprt ,J schuiven dari weer op naar de rand van de stad om daar weer te vyachten op de volgende worringgo L Vooral vpoi- de jeügdige ni'tlièoeféhaars! worHpp cie 'afstari den veëi hingen e jjrobt. tjërgëiij&é voBrzle- ripeiëH ceiitriiai in de verschillende wijken iigüën. Boveh- V >- =~n~ 3 - -=77. n-- •"SdPSSsUttrsüV**;""-"-r-i-r HOEK VAN HOLLAND De dienst gemeentewerken heeft niéuwe fietspaden aangelegd tip de tmtiiiii||j Mpfwle|wng Léi'.gewjiH.Vu|ji lief «pi ytpM ihuwlcllkaue lm iierijltnxeI» de r|e|ifl :s-dr4vèhwMdfe mekt jitütej?van .tiet Réttpaa r? tven. Eets' Be Eerst de Liuigewcg: Scru)se: daarjia dc Hurwl' siiüulil overrtékih t liweg. De Hliwlchwes Is levensgevaarlijk. ROTTERDAM Op deze fraaie luchtfoto (KLM Aerncnrln) kim men iHHtfilti|hj't>lt lim» litiwi Ittri liiritnmlmiT lö i Villi he j 'fijdililtil tti! tmd' liét. gm lljlmamigc kanaal In Europoort-Oost tvÖrdt gèhévëh. Flinke zeeschepen kunnen er straks ónderdoor en dat is ook de bedoeling. Morgen, vrijdag, opent staatssecretaris M. J. Keyzer (verkeer fit wuierstantl deze ruime vi'ljliuillmt vrtói' weg- en spoorweg- cebktjcf. Als de brug met zijn vier 65 meter hoge heftorens in gebruik is kan de dam (réchts) in het Calandkanaal verdwijnen, die nu nog als verbin ding tussen Botlek en Europoort In dienst is. Dan gaat de gemeente Rot terdam het Calandkanaal voltooien, zodat zeescheepvaart naar de Britan- niëhaven (in de richting links onder aan op de foto) mogelijk word! Links op de achtergrond de Harmsenbrug' over het Hartelkanaai. coöperatief -verband. De voortvarend heid die de jubilaris in zijn besluit vorming aan de dag 'legde werd geschetst door de heer drs. G. Val kier, directeur van de- E.N.C.K. „In het stormachtig. veranderende 1 tijdsbeeld was dit trouwens wel no dig", aldus de spreker. Via een hunoristische versie van het „A is een aapje" schetste de heer Dekker, mede directeur, de diverse kwaliteiten die hij in de jubilaris had ontdekt. N amens de Onderne mingsraad voerde de heer De Ruiter het woord. Hij bood de jubilaris een schrijfmachine en een projec tiescherm aan. De jubilaris, die tenslotte zelf het woord nam, dacht er niet aan een- overzicht te geven van wat cr in dé afgelopen 40 jaar was voorgevallen. Dat is onbegonnen werk, aldus spre ker. Wel stelde de heer Den Bakker dat hij altijd getracht had de EJJ.C.K. een bepaalde „image" te ge ven. Spreker deelde mede dat hij het spel van ondernemer altijd met ge noegen gespeeld had. Als goede raad gaf hij zijn aandachtig luisterend ge hoor mede: het voor ogen stellen van een bepaald doel en daaraan vasthouden, ondanks mogelijke te genslagen, Be heer Den Bakker wist zich tot zijn vreugde omringd door een aantal medewerkers met een „flexible mind", een voorwaarde voor het soepel draaien ,,van een onderne ming. Vervolgens bood de heer mr, E. P. Elink Schuurman mevrouw Den Bak ker voor de onvolprezen steun die zij altijd voor haar echtgenoot is, een herinnering aan diens jubileum aan. Op de foto: ir. Den Bakker in zijn element Gevraagd diverse en voor de maanden juli/augustus Aanmelden: Agent H. Verhey, P. K. Dros- saartstraat 210, Vlaardingen, TeL 34.33.45. Wijkcentrum „Nieuwiand". Feestavond vrouwenbond SW, 20. De Rank: Prijsuitreiking EHBO atd. Ke- thei, 20. Bijkantoor „De Bottcrdammer": Klach ten bezorging: Joh. Grönefeld, Singel S3 lel. 263533, maandag t/m vrijdag S6.30 - 19.30 en zaterdag 17-18. Redactie Schiedam: R. M. van Houwellngen, Julianalaan 84c, Schiedam, tel. 263764. b.g.g. tel. 115588 tst. 156. Alarmnummer voor meldingen lucht verontreiniging: 262626. Alarmnummer po litie: 264666. Apotheek.: Ven Westendorp. Emmastraai 71, Herv. Ger. Comité, ds. J. tien Hoedt. 20.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1