Wielerbaan ernstig beschadigd AGENDA N.V. „.WED. D.v„n HEUSDEN k NJLVÜ ED.Dwan HEUSDEN Verkeerstest Nieuwland in Schiebroek open nu ook in Schiedam Nog geen actie van wiiki over vliegveld lijk laag in prijs voor Burgerlijke stand Modern saiiiiacentrum Groene en Wit-Gele Kruis samen? GEMEENTE SCHIEDAM ELEKTftOMOlTEURS en HULPMONTEURS! nodig Sfethcgeti GEMEENTE SCHIEDAM ADMINISTRATIEF ASSISTENTE GEMEENTE SCHIEDAM TUINLIEDEN GEMEENTE SCHIEDAM COMMIES A Mij Zeeland ziet 1969 donker in Stokvis: resultaat '68 bevredigend m ER LIGT EEN MOOI PRESENTJE VOOR U GEREED Vanaf maandag 9 Juni a.s. h can ANWB-kantoor te Schiedam gevestigd: Parkweg 216 telefoon 010-269240 De ANWB verleent u diensten op het gebied van toerisme en verkeer. PERSONEELSZAKEN ALS U EEN ABONNEE OPGEEFT GEMEENTEWERKEN GEMEENTEZIEKENHUIS NCSliKDAJW Vandaag en dagelijks Slaapkamers die in elke kamer passen. Kombi- neer nu uw eigen slaapkamer. Stel hem samen naar eigen inzicht en smaak. Wij bieden u grote mogelijkheden. Hang- en legkasten lëverbaar in 3, 4, 5, 6, 7 en 8 Vraag geheel vrijblijvend prijs en catalogus. Wij zijn zeer goed gesorteerd in ka merbreed tapijt Parade Richelieu, tapijt van Louis de Poortere Hatéma Desso Bergoss Heugafeit.en Heugafloor enz. enz. RKT - BIJ HET STADHUIS geen f i I ia len AARDINGEN tel. 34 2 2 32- 3 4 881.8 jp £OTT£R- ragina 17 2 A VRIJDAG 6 JUNI 1969 Bij de Technische Bedrijven kunnen worden geplaatst Loon afhankelijk van ervaring, be-1 kwaamheid, leeftijd, enz. i A-O.W.-premie voor rekening van dej gemeente. Vakantietoeslag 6%, gratis werkkle-j ding, studiekostenvergoeding. TECHNISCHE BEDRIJVEN Sollicitaties met volledige gegevens aan de directeur van de Technische Bedrijven der gemeente, Schiedam, Postbus 79. in alk gezin is een koelkast onmisbaar. Koop zo'n be langrijk stuk in het huis houden dus bij de vakman. Die echte servies bieden kan. Bij Eto.p.».o>uei f-s BINNENSINGEL 165 TEL 34246S - VLAAflDINGEN De secretarieafdeling Personeelszaken zoekt een jonge medewerkster die aan de chef velerlei administratieve ser vice kan verlenen: gegevens verzame-; len, documentatie bijhouden, inciden teel typen, controlewerk e.d. Het werk is afwisselend, ten dele ver- j trouwelijk en biedt kans tot verdere; ontplooiing; het eist opleiding op mulo- j niveau en typediploma. Leeftijd bij voorkeur 1719 jaar. Uw sollicitatie kunt u binnen 10 dagen zenden aan burgemeester en wet houders. Zte at bon tb <Sez« krant Bij de afdelingPlantsoenen van Ge meentewerken kunnen w.orden ge plaatst enkele Taakaanleg en onderhoud van open bare beplantingen en van be plantingen op de begraafplaats. Diploma vakbekwaamheid hovenier of aankomend hovenier en ervaring zijn vereist. Leeftijd 25 40 jaar. Salaris: 25 jaar en ouder 764,76 26 jaar en ouder ƒ814,23 bruto per maand, 6 vak. toeslag, IZA-ziektekostenver- j zekering, AOW/AWW-premie voor re- j kening van de gemeente studiekosten- j regeling. Schriftelijke sollicitaties graag bin nen 10 dagen aan de directeur Korte Haven 33. Wegens pensionering van de huidige functionaris is in het moderne zieken huis plaats voor een Zijn taak zal bestaan uit leiding geven aan patiëntenadmini stratie en personeelsadministratie voorlichting personeel ontvangst sollicitanten. Salaris 926,1467,—, Vereist is opleiding op middelbaar ni veau en ervaring op (een deel van) het genoemde gebied. AOW/AWW-premie wordt niet inge houden; IZA-ziektekostenverzekering; 6 vak. toeslag. Sollicitaties graag binnen 10 dagen aan de administrateur, Burgemees ter Knappertlaan 25. ROTTERDAM De plannen tot het aanleggen van een nieuwe startbaan ten behoeve van de Luchthaven Rotterdam, die bij uitvoering ten noorden van de Doenkade boven Over- sehie zal komen, hebben ook in deze wijk aanleiding gegeven lot ongerustheid onder de be volking. In een bewogen betoog formuleer. de in de «ijkraadsvergadcring don- I: derdagavond mogelijke uitbreiding ;f die de toch a! niet geringe ge- I' luidshinder tot hel ondraaglijke zal kunnen doen stijgen en de leefbaar- li heid van Overschle op bijzonder oo- I naangename wijze kan aantasten. Hij pleitte voor het verzenden van een brief aan het gemeentebestuur waar in aan deze bczorgheid uiting wordt gegeven. Op het voorste! van de voorzitster Mejuffrouw S. M. Krijgsman om in jjf die geest aan B. en W. te schrijven bleken slechts vijf der aanwezige 2e- m den bereid in te gaan. Tegen waren er acht terwijl de overige leden een neutraal standpunt innamen. Het f schrijven wordt dus niet verzonden. Men zal afwachten totdat de plannen voor de geprojecteerde haan werke lijk vaste vormen zuilen hebben aan- genomen. Het slopen en verplaatsen van de H moen De Speelman .naar een terrein I, dat noordelijker Ig gelegen dan de f huidige plaats aan de Delftweg is nog steeds niet definitief. Deze weiteling hang! samen, zoals rie voorzitster zei M met de mogelijke uitbreiding van de luchthaven. Immers de eerder daar voor aangewezen plaats zou mis- schien bij het tot standkomen van de haan ten noorden van de Doenkade weer moeilijkhedenkunnenopleve ren voor Invliegende of vertrekkende vliegtuigen. Eerstdaags heeft een onderhoud piaats van de voorzitster met de fae- trokken wethouder. Bij dit onder- houd zal tevens aanwezig zijn de ad- I vtseur van de vereniging De Hol- lanöse Molen. Van het resultaat van bespreking zal de beslissing af- hangen, of met de moienaktie al dan i niet wordt doorgegaan. fs CE LIER, 3 Juni Andijvie 15 37, 1 ".MO itg; Dubb. bonen 360 380. 500: J snijbonen 300 370, 400; Frankethalcr aio, i-1 kg; Komkommers; AA 32 34, A 26 ÏT, Q 22 23. as 21, DIS. 44.800 St.; jkg. 21 27. 5300 kg; Netmetoenen: 61B5 s 220, -8 200 215, 10 150 165, 12 100, 4000 St; sBosneen 62 87, 8000 bos; Paprika 3 47, sssoo st; Peterselie 8 26, 230 bos; Poste- 3 if 15 l' 51' 1150 kï; Pruimen st. 8 21, fjmj st; Pruimen leg. 175 100, 12 kg; Rabarber 15 18, 200; Selderij 28 32, 800 gibos; Spinazie 10 36, 3400 kg; Spitskool 21 ft- 35. 2400; Sla I 5 11, 23.090 Jtrop; Bloemkïxil: 6107 126, 8 106 120 ,10 87 ;;*k 12 67 74. 15 40 49, 35.300 St; 'onsten: A extra S60 700, C extra 630 «0, A t 650 700, B t 750 810, C I 620 CC 1540 660, 28.238 bakjes; Prei A I 40 - 52, 300 kg. the' >!fank: Prijsuitreiking EHBO aM. Ke- W mórgen «ene: Accordeonconcours, 10-19. Bijkantoor „De Rotterdammer": Klaeh- 'en bezorging: Joh. Grönefeld. Singel 93. ;S'363533. maandag t/m vrijdag 16.30 - "•30 en zaterdag- 17 - 18, Redact! eSchie- ««ni R, M. van HouweUngen, Julianalaan fjO, Schiedam, tel. 265764, b.g,g. tel. 115558 1®L ,.156. Alarmnummer voor meldingen •SSS. rontrelnlglng: 262626. Alarmnuvmer ™itle: 264606. Apotheek; Van Westendorp. SCHIEDAM Het gereedkomen van de Sehiedamse Wielerbaan in dit I najaar loopt ernstig gevaar. Oorzaak der de omheining doorkruipt en op de wielerbaan de keien uit de baan haaait en naar beneden gooit. j Deze keien zijn er praktisch alle- maal ingelegd door leden van de i Rennersclub Schiedam in hun vrije i tijd. Deze leden staan iedere avond ROTTERDAM De directie van de JNV Stoomvaart Maatschappij Zeeland acht verdere rationalisatie noodzakelijk gezien de kostenstijginger. Deze hogere kosten maken ook. dat de directie de vooruitzich ten over ,069 niet gunstig ziet. Men ver wacht -.vel een verbetering van de be- drijtsresultaten na 1969 als resultaat van kostenbesparende maatregelen, die nu In voorbereiding zijn. De MIJ. Roeland heelt ln 1903 overeen stemming met df Britse spoorwegen be reikt over oarticipatie In de sedert meüo 1968 volledig gecontainerlseerde vracht- dienst van de Britse spoorwegen tussen Rotterdam en Harwich. Voor deze dienst heelt de Mij. zeeland een containerschip gecharterd. •m Nu nog enkele cijfers uit het jaarver slag. Ket ral do van de exploitatierekening van de Maatschappij Zeeland over 1968 bedraagt 17,776.790 en was daarmee vrij wel gelijk aan dat over 1967 (ƒ2.731.539). De bruto-ontvangsten stegen als gevolg van hogere tarieven en een toeneming van het vervoer, maar deze stijging van de' opbrengsten werd nagenoeg teniet ge daan door kostenstijgingen. Het winstsal do bedraagt 597.637 tegen 561.270 over 1967. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 12 procent. Het passagiersvervoer op de route Hoek van Holland Harwich ontwikkelde zich gunstig an steeg met tien procent. Het vervoer van personenauto's steeg met 25 pet., maar net goederenvervoer vertoonde een achteruitgang ais gevolg van de ern stige eoneuiremle van nieuwe container- diensten. BI] de verkoop van twee schepen, de Koningin Emma en de Prinses Beatrix, werd een boekwinst verkregen van 537.917. Deze winst werd op de verlles- en winstrekening onder diverse baten en lasten verantwoord. Het saldo van diverse baten en (asten was 546.417 tegen ƒ146.814 over 1967. weer moedeloos te kijken, als 's mid dags de jeugd weer bezig is geweest. Op deze manier is het monniken werk, zeggen zij. Personeel van de gemeentelijke plantsoenendienst is nu bezig de om heining weer op volle sterkte te brengen, maar of het helpenzal is natuurlijk een vraag. Het is uiteraard onmogelijk om de hele dag een poli tieagent rondjes langs de wielerbaan te laten draaien. Het bestuur van de R.C. Schiedam hoopt dat het niet voor niets een, beroep doet op de Sehiedamse jeugd om mee *c werken. Men mag gerust op de baan komen, maar Iaat alles op zijn piaats en laat vooral de keien in de baan. Als dit ret geval is dan komt de baan misschien dit jaar nog kiaar en is Schiedam weer een be langrijk sportattribuut rijker. ROTTERDAM In 1SSS kon bij het moederbedrijf van R S Stokvis en Zonen een bevredigende groei van de omzet worde bereikt. Blijkens het jaarverslag steeg deze met elf procent of wet met bijma, /48 min ,toj; .482 min. Evenwel als gevolg van- wijzi-'. ging in de samenstelling van de -om zet en door toenemende concurrentie druk op de marges, daalde het ge middelde brutowinstpercentage van 14.71 tot 13.84. De brutowinst op goederen steeg met 2,8 min tot 66,7 min. Uit de resultatenrekening, blijkt dat .het. resultaat van de moedermaatschappij vebeterde van ƒ122.380 tot ƒ264.233. Het saldo van de concern-resultaat-' rekening vebeterde van ƒ21.193 tot ƒ819.317. In 1967 is ƒ485.243 ten laste van resultaten gebracht als gedeelte lijke dekking van de saneringsverlie- zen deelnemingen. De directie vindt het resultaat nog hoogst onbevredi gend. Gezien de vele extra kosten, die de reeds genomen en nog te nemen reor ganisatiemaatregelen met zich mede zullen brengen, wordt voorgesteld het saldo winst te doteren aan de voor ziening voor reorganisatie- en sane- ringsverüezen van deelnemingen die tevens zal moeten dienen ter gedeel telijke dekking van de reorganisatie kosten van het moederbearijl (In 1966 werd voor het laatst een divi denduitkering gedaan), Als gevolg van de BTW die tot ver hoogde aankopen door de afnemers ln de laatste maanden van 1868 aan leiding gaf en de ongunstige weersomstandigheden in februari, lag de omzet in januari en februari op een laag peil. In maart trad een herstel tn, dat zich in april voortzet te, waardoor de in de eerte maanden ontstane achterstand werd ingehaald en de vergelijkbare omzet over de eerste vier maanden van 1969 boven die over de overeenkomstige periode van 1968 kwam te liggen. -C2> COUP. TUINBOUWVEILING BOTTER DAM EN OMSTREKEN ROTTERDAM, Juni Sla A S—11.50, Staand glas komkommers 26 en op 39—43, 75 en op 3641, 69 en op 37—33, 50 en op 20 -22, 40 en op 19. 35 en op 18, Kromme komkommers 27—29. Stek (komkommers 16—28, Tomaten A 6,44-6.70, B 7,90—6.50, C 5.80—CC 6.30—6.50, Tomaten binnen land 4,901.30. Bloemkool A 89—1.04, B 55—75, C 30—45, Stambonen S,40—3.70, Snij bonen 3.10—3.6», Andijvie 17—26, Postelein 5060, Aanvoer; Tomaten 85.000 bak. Komlc. 2151000 st„ Kr. komk. 16.000 kg. MAASSLUIS Geboren: Dennis Kay- j mond, z.v. J. Meijer en G. S. van der Werf; Magdalena, d.v. C. de Boode en J. J. Leerdam; Frank. z.v. J. Bleling en E. E. Dtjkdrendt; Koen Wilhelmus, z.v. J. B. J. i Pijpers en P, A. Kloos; Mark Dome, z.v. I M. v, C, Meulen en A. A. Jansen; Jeanette. d.v. G. van der Zee en A. K. Maas; Caroline Lucienne, d.v. M. Jde Koster en p. schoemaker; Monique Vanesca, d.v. E. H, Spoelstra en W. C. Bouman; Jacob Adriaan, r.v. J.. A. Smit en M. C. Brul- nlngs; Bianca nobertlna Helena, d.v. J. B. Bode on J. A. J. Bcllebregt; Marijke An nette, d.v. R. X- SchelUnser. en T. M. Douma; Ronnie,.'z.v. H, J. BróeKharren M. c. Hokke. Ondertrouwd; M. ;C. Onwiin en G. Favié; H. de Boer en wr. zomer;*.W, Tuit.; en E. van Altena; A. spiüj en w.' van.Buuren. Getrouwd: J, van CreiJ er. M. Prang; A. C. Korteland er. Q. ter Beek; B- schouten en D. M. v. d. .Burgf. J. STansootJs en M. TUbaard: D. Koek en E..Thf. M- v. d. LelIJ; C. M. r. Koks en A, M.' D. voorbant. COÖPERATIEVE TUINBOUWVEILING DER ZUID-HOLLANDSE EILANDEN ROTTERDAM, 5Juni .1969".—' Eersteling 95—113 p. kg; Barlma's 87—100; Furores Gr. 22—28; Andijvie 3150; Bloemkool 6 st. p. bak la lis—139 p. St.; a st. Ia 91—117; 10 st. Ia 67-99; S st. p. bak Ha 82—110; 8 st. Ila- 57—61; 10 st, Ila 3456; Dubbele Bonen 390—430 p.. kg iSnljbonen 39—350; Kroten 2945 p. bo:. Bospeen 7495; Waspeen 91—112 p-kg; peterselie 19—31 p. öos: Ra barber 16—23 p.kg.; Beulen 660—720; Selde rij 17—32 p.bos; Spinazie 33—54 p.kg; Uien 17—27; Sla 5—9 p,st.; Golden Delicious 80/85 5(5—71 p.kg; 25/60 SO68; 70/75 53—67 65/70 42—50; 60/65 40—46-, Jonathan 75/80 -55—64 p.kg; 70/75 43—65; 65/70 48—63; 60/85. 39—55; Rode Bessen. 115—125 p. doosje; Aardbeien 51—73; Tomaten ia 7,®—7A0 p. bak; Ie 6.50—7.30; ICC 5.30. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vandaag opent fvsio-therapeut Ted- Troost aan de Vuurpijlstraat in Schiebroek Rotter dams tweede, cn tevens modernste sauna-inrichting van ons land. Dij zelf noemt het een „saunacentrum". Ted Troost die veel bekendheid kreeg door de massage van bekende sport lieden zoals Eddy Pieters Graafland en Stiec Kaiser en als masseur van de Hollandse zwemploeg in Tokio, heeft zijn massage-praktijk ook hier ondergebracht. Het complex, verscholen achter de Peppelweg, is een ontwerp van archi tect J. C. Schmidt. Het werd ge bouwd door Volkers Bouw maatschappij. De vrouw van Ted Troost, Tineke, gaf adviezen voor de inrichting in oranje en groene kleu ren. Het gebouw bestaat uit drie delen; Links van de hal de heren-sauna, in het midden de fysio-therapeutische afdeling, en rechts de dames-sauna. Er is nog plaats om buiten een tuin aan te leggen. Ted Troost overweegt vis SCHEVENINOEN,- 6/6 Kedemnorizen WÈS aan de markt de trawllogger SCH 8 met 5.250. Voorts waren aan de markt 15 kustvissers met tezamen ƒ61.650 aan verse vis. SCH1IEDAM Gisteren zijn in Nieuwland weer de traditio nele verkeersexamens gehouden. Deze ex amen? bezorgden de deelnemers uiteraard de nodige problemen, maar toch reden de meeste kandidaten joutloos over de eindstreep. SCHIEDAM Het Wit Gele Kruis en Het Groene Kruis in Kethel willen j gaan samenwerken in de Vereniging voor Gezondheidszorg „Kethel en Om- j streken". Over dit voorstel moeten leden van hef Groene Krnis maandag- 1 avond in de Rank een beslissing nemen. Deze vergadering begint om acht uur. er een klein zwembad te laten bou wen ten behoeve van zijn sau na-gasten. De sauna-afdeling Is ruim. Na de kleedkamer volgen de douches en de centrale ruimte. "Vervolgens de sauna, waar de temperatuur tot boven de 90 graden kan stijgen. Na een minuut of vijftien is het luchtbad aan de beurt. Vervolgens kan men de htiid laten afkoelen onder een koude waterstraal of douche of in het vrij ruime bassin. Na zich te ihebben afgedroogd gaat men opnieuw in de sauna en begint het ritueel opnieuw. Tenslotte kan men zich ontspannen ln de speciale rustkamer. Voor een sauna-bad moet men zo'n 2,5 uur uit trekken. Ted Troost noemt die 25 uur een heilzame vakantie. De prijzen zijn ƒ9,50 per keer of ƒ40 per vijfbadenkaart of ƒ280 voor een jaarabonnement (ƒ350 voor een echtpaar). Kinderen tot tien jaar die naar keus met vader of moeder mee- mogsn, betalen een rijksdaalder. Be zoekers op advies van de dokter moe ten een aparte afspraak maken. In Duitsland is men al zover dat de artsen een sauna-behandeling voorschrijven die door de zieken fondsen wordt betaald. De sauna is dagelijks open van 9.30 tot 22.30 uur (zaterdags tot 18 uur en zondags gesloten).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1