Koopavond in Vlaardingen na lang debat gehandhaafd It AGENDA Daf-deaier betrouwbare inruilauto (Burgerlijke stand AVONDVIERDAAGSE START MAANDAG Burgemeester berispt pacifist yan De Hoek tot Vlaardingen J n mm „Evangelisator" H. Benard nam afscheid van De Thuishaven Vlaardingse wint trip naar Parijs Klopjacht op Duitse autodief geslaagd Onderscheiding voor A. Akkerman Bromfietsers gewond Van De Hoek naar Haornsterzwaag f297Qr PHILIPS batterijen OTTRÖLE Zeelieden stalen tas in naehtbar G. P. VAN DAALEN Jr. B0ERDAM 15<S9 Rotterdammer 2 A VRIJDAG 6 JUNI 1969 S 200 x 80 cm ECONOMISCH MOTIEF Vanaf 34,50 eeit camera van Mostert, die af is! zijnt BIBLIOTHEEK HOLY DISCRIMINEREND VLMROBVGEK en morgen en dagelijks Jubilaris bij Hoilandia Ga naarde vooreen uiterst tot en met gecontroleerde en let op dit garantie-vignet Coupon naam van Doome's Automobteffabrieken fSJ.V. GARAGE GOUDRIAAN R1EN VOS EN ZONEN SOM MER N.V. 1 Zend mij Uw catalogus Demonstreer mij uw instrument vrijblijvend aan huis. K A N TO OR I N S TA L-L-A Tl E S BEHANG??? Bij de echte BEHANGER Voor BEHANG en VERF Jac. v. d. Wintstr, 18. TeL 342872, Vlaardingen Pagina 5 Tienduizenden van die leuke jdeurige ritselgordijrien' Hansen ér voor de deuren van onze klanten- En roet de zomerdagen-... deu- n-n openr vliegen buiten en toch frisse tucht in huis. Heb- ben ze hun doelmatigheid wel bewezen. j^uke, fleurige ritselgordijnen van plastic strips, voor keu ken», kamer- of balcondeuren, voor nog géén drie gulden ze ventig. VLAARDINGEN De wekelijkse koopavond op vrijdag blijft gehandhaafd. De gemeenteraad heeft gisteravond twee uur nodig gehad om dit besluit te nemen. Een voorstel van de heer A. C. van der Meer (kath.) om het besluit van 3 mei 1968 ongedaan te maken, werd verworpen met twintig tegen tien stemmen. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze praktische en leuke plastic stripgordijnen, 200 x 80 cm Alle fracties hebben zich uitvoerig •aten horen en in de meeste gevallen bleek, dat zij zelf ook tamelijk ver deeld waren over al of niet voortzet ten van de koopavond. Het college van burgemeester en wethouders, dat voorstander was van de koopavond, ontving veel mede werking van de heer G. tVapstra (prot.), diee en warm pleidooi hield. Hij wees met nadruk op de dyna- gen geudrende de laatste jaren. Het beschouwde hij als een stap terug. De heer Wapstra was het met me vrouw Vermeule-Van Dijk (soc.) eens, dat men bij het behoud van de koopavond ook de gemeentesecretarie op vrijdagavond moet openstellen voor bijzondere gevallen. Burge meester rar. J. Heusdens had geen bezwaren tegen het houden van een paspoortuurtj of iets dergelijks en zegde toe, dit ter sprake te brengen in het college. Wethoouder De Bruijn legde in zijn verdediging van de koopavond voor Ook msmdagmorgtn opft Géén tol of schrift, bost 146-150 Vteoniinma - T«L 343007 VLAABJEHNOEN -- Zaterdag orga- ftLm de club In Tfie 310oa een grandioos «ooifesüjn op de Nieuwe Waterweg en in Ba tic. Het vertrek Is morgenavond om §t uur van het Westerhootd. Pe murlek worden verzorgd door The Green River Haaband en het trio Henk Onderdelln-den. Maarten kopen bU Th. Koppelaar, Burg. Bordespiein 16, L. Vermeer, Broekweg m en vanat hall acht morgen aan de boot. rtn twaaii uur :s het schip weer in Vlaar- gen. VLAARDINGEN De aederiaagserie 83iï DVO voor Jeugdleiders is gewonnen toor De Hollandiaan. De roodwiiten gaven JVO met 0—6 de grootste nederlaag. Op de weede plaats kwam Vlaardingen. Een wls- jelbeSer zal zaterdag na afloop van bet uplllentoeraoo! van DVO aan de Mara- bonweg worden uitgereikt door Junlor-se- retarls J. van der Hoeven van DVO. De resultaten waren: DVO De Hollandiaan DVO VSV 2—3. DVO Vlaardln- J~6, DVO Fortui» VL. 3-3, DVO 1—0 en DO Zwaluwen 1—5. VLAARDINGEN DVO *32 houdt aa rdas een pupiilentomool aan de Mara- icnweg. Deelnemende verenigingen zijn «aluwen, vlaardingen, SVV, TSB, Her- ie» DVS, HVO en DVO. 3d totaal worden ihflctlg wedstrijden gespeeld. De eerste Sntoioetkig begint om hall tien. Er wordt (r. twee poules gespeeld. De eerste ont- beting begint om balt tien. Er wordt ln tee poules gespeeld. Omstreeks kwart jor vier worden de prijzen uitgereikt. VLAARDINGEN DVO '32 houdt Z3- ïdag in verband met zijn promotie naar Ce eerste klas een Instult ln het recreatle- Itóouw aan de Marathonweg. Het eerste taftal dat raet de dames van de spelers Star QoltgenspOaat gaat voor de ontmoe ting tegen OFB, wordt 's-avonds om half Segen feesteUjK Ingehaald. De instuif ls jreii toegankelijk, MAASSLUIS Van de 21 elftallen die vorige week zaterdag aan de eerste ronde :ïbi het Bedrljtsvoetbaltoumool Maassluis Inamen hebben de volgende clubs zich de finale geplaatst: van Geest; Gem. ■r móéten wet goed Maassluis; Ketting: v.d. Lely; De Haas; PTT: Bouwcombinatie Maasland; en Ele- mentum; Zaterdag om 10 uur begint de finale op het VDL sportpark met de wedstrijd Ketting Elementum. De wedstrijden duren tot 15.35. Om 8 uur worden de prijzen uitgereikt in de kanti ne. MAASSLUIS Van 12 tot 23 Juni wordt ln het Gemeentemuseum een ten toonstelling gehouden van schilderijen en etsen en gouaches van Leo van Oud- heusden. De opening Is donderdag 12 juni om 8 uur. Dolf Welling en Bouke IJIstra zullen dan ln het openhaar, van gedachten wisselen over etsen. Leo Oudheusden zelf zal dia's en films vertonen over eigen werk. (p MAASLAND De maand mei heeft de coöperatieve nalffelsenbank een positief resultaat van /«.«O» opgeleverd. Ingelegd ƒ252 211,32, meer ingelegd dan terugbetaald 40.108,02. De ean de bank toevertrouwde middelen per «tnd snel waren: spaargeld 6439.236,01, prlvérekenlngen ƒ560.335,47 en rekening courant 1,374,760,92, totaal 8274.272,40. Vorig jaar eind mei was dit bedrag 17.020.253,43. VLAARDINGEN Mevrouw M. E. van Vliet-de Rooy uit dt Coorn- hertstraat 60 heeft een achtdaagse reis naar Parijs gewonnen. Zij heeft met succes deelgenomen aan de „Persil Wereldtest 1969". Een deskundige jury oordeelde de door mevrouw Van Vliet ingezonden tekening de trip naar de Franse hoofdstad waard. Zij gaat van zater dag 28 juni tot zaterdag 5 juli met een reisgenoot en nog achttien ande re gelukkigen. De Nederlandsche Persil Maatschappij is gastheer. en adruk op dee conomische motie ven, die hij van groot belang achtte. Wel gaf hij toe, dat de meerderheid van de middenstand, tegen de koop avond is gekant, maar hij voegde daar ,aan toe, dat men. niet verplicht is zijn winkel te openen. Nadat het voorstel van de heer Van der Meer was verworpen, kreeg de heer Wapstra een bedankje van mr. Heusdens voor de wijze waarop .hij tweemaal, duidelijk had gewesten op de voordelen van de koopavond. In het winkelcentrum „De Loper" in Holy zal een filiaal worden ge vestigd van de Gemeente-bibliotheek. Met een exploitatiemaatschappij is overeengekomen dat men de beschik king krijgt over 300 m2 grond waan- door het mogelijk is, in elk geval voor een aantal jaren op verant woorde huisvesting voor de biblio- theekt e krijgen. Voor vijf jaar is de exploitatie maatschappij bereid de grond te ver huren tegen een prijs van 25.992 per jaar, terwijl een optie zal worden verleend voor eveneens vijf jaar. De heer A. P. de Jonge (soc.) vond het bedrag wat aan aan de hoge kant, maar wethouder Walstra was het daar niet mee eens en toonde aan, dat het voorstel zeker aanvaard baar was. Anders was het er trou wens niet gekomen, merkte hij op. Verder zei de heer Walstra dat men de ontwikkeling nauwgezet zal volgen om te zijnertijd te komen tot een definitieve bibliotheekvestiging in Holy. Mett erugwerkende kracht vanaf 1 januari 1969 worden, de salarissen van de wethouders verhoogd lot ƒ32.100 per jaar.Bezwaren werden aangevoerd door de heer A. van der Veer (pac. soc.), die dit bedrag te hoog vond. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN vlaardingen, 6 juni Aanvoer: VL 105 met 14 kantjes, VL 153, 33. VL 71, 13, VL 7, 10, VL 31, 11, VL 112, 28. VLU0. 24, VL 131 33. VL 8(1, 26. Prijzen: kleine maatjes 330—ƒ100, kleine maatjes ƒ200—ƒ230. grote maatjes 225260. SCHIEDAM Vannacht is de 29-jarige Westduitse Hans J, H. aan gehouden. Hij reed rond in een volkswagen in de omgeving van de Spieringshoek en toen de politie hem aan wilde houden, verhoogde hij zijn snelheid en deed hij alie mogelijke pogingen een aanhouding te voor- koomen. Na een wilde achtervolging kreeg de politie de Duitser toch te pakken en op het hoofdbureau van politie kwam na een hardnekkig verhoor de bekentenis eruit: de volkswagen was gestolen in Amsterdam. De politie vermoedt echter dat de man veel meer op zijn geweten heeft. Vandaag wordt het onderzoek vroot- gezet, Padvtnderjcculrumopening clubhuis Viootgroep, IS. Pnlëlkerk: Kom ring 11. Park *t Nieuwelant: shcrw-eoncours, org. De Pijpers, 13.50 -17.30. Van Botsotstraat: straatzang. Leger des Hells, 13. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11. tel. 316775. Alarmnummer politie: 34444. GG en GDt 34444. Alarmnum mer voor meldingen luchtverontreiniging: 202626. Klachten bezorging: H. VerheiJ. te!. 343345, dagelijks van 18-iS uur. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat 228, tel. 34.21.62. Apotheek Maassluis: Rijn mond, Mozartlaan, tel. 22®. VLAARDINGEN Dit is de r, R"!°oisïe foto van de vele die gisteren b t zijn bij het slaan van de •„eerste" paal voor het scholencom- •^piex Open Vensters aan de Willem Lodewijklaan in de wijk Holy. Het heibedrijf had het gemakke lijk, want Ae toekomstige leerlingen, van wie de meesten nu nog op de Ds. J. D. de Stoppelaarschool in de Meeuwenstraat gaan, zorgden er zelf voor dat de paal op de bouwplaats kwam. En hoe! Mr. Heusdens wees er echter op, dat er op loongebied niets buitenspo rigs aan de .hand is en zei de heer Van der Veer zeer duidelijk, dat hij zou discrimineren als hij tégen het voorstel was. „U maakt zich schuldig aan een verkeerde voorstelling van zaken en we moeten blij zijn, dat gedeputeerde staten deze norm heb- ben vastgesteld". De ysp-er veranderdee ohter niet van mening en zijn fractiegenoot J. j Zoutendijk nam hetzelfde standpunt i in. VLAARDINGEN In het hoofd- I kantoor van de NV Hgllandia aan de Oosthavenkade werd vanmiddag, vrijdag het 46-jarig dicnstjubileum gevierd van de heer A. Akkerman. Hij werd onderscheiden met de zilve ren eremedaille verbonden aan de or de van Oranje Nassau. De onderscheiding werd hem uitge reikt door wethouder G. Walstra, die er bewondering voor toonde dat de heer Akkerman, ie zich door zelfstudie heeft bekwaamd, is opge klommen van krullenjongen tot chef van de technische dienst. De jubilaris werd geschetst als ten rustig en bekwaam man, die over goede leidinggevende capaciteiten beschikt, iemand, die dag en nacht klaar staat Daarnaast is de heer Akkerman een man met een typisch „technische knobbel", die niet rust voordat hij de problemen heeft opgelost. Na zijn indiensttreding bij Hoilan dia Vlaardingen, waar ook zijn vader werkzaam was, is de heer Akkerman werkzaam geweest in de vestigingen van Hoilandia in Oud-Gastel, Purme- rend en Scharsterbrug. In mei 1961 kwam hij opnieuw bij (Hoilandia Vlaardingen. VLAARDINGEN Op het kruispunt Burgemeester Pruissin gel-Van der Breedstraat reed donder dagmorgen een personenauto de achttienjarige bromfietser K. L. aan. De bromfietser die de Burgemeester Pruissingel wilde oversteken, zag de auto te laat doordat een afslaande autobus hem het uitzicht ontnam. Hij viel en liep een snijwond aan de rechter arm op. In het Holyziekenhuis is hij behan deld. Op de kruising Markgraaf- laan-Heemraadstraat verleende don derdagmiddag, de negentienjarige bromfietsberijdster H. M. P. geen voorrang aan jeen personenauto. Het meisje liep een hersenschudding, een hoofdwon en een beenwond op. Zij is naar het Holyziekenhuis gebracht. ooit wor andere marken (omdat er steeds meer autobezitters op OAF overgaan) Ik ben geïnteresseerd In adres een Inruilauto met OAF Garantie Controle piaat3. - tn emelsppe zonder postzegel zenoen sen PAF, antwoord nwrannrÜOOO. Elnflticvsn -% S Nijverheidsstraat 261 Capelle aan den iissel Telefoon 33 25 80 Nieuwerkerk aan den IJssel Krimpen aan den Lek Krimpen san den llssel i vlaardingen Ondertrouwd: job» I McNally, 27, Korte Hoogstraat 27b, ea i Christine Rasenberg, 28. Oudenhoorn: j Bastlaan de zeeuwstr. 4; Johannes Erkens, I 24, p. K. Drassaartstraat 203, en Maria Catharina Adrians Wïllems, 21, Schiedam; Pieter Jacobus Dam. 23, Itoiteïdars en Cornella Hofman, 18, van Wesembekezteast 141; Jan Cornells Maria Koorevaar, 21. Schiedam en Francises Martina Helens. Dirks, 20, Verheijstrast 26; Robert Johan nes Markesteln, 26, Willem Beukelszoonstr. 82, en Maria Cornelia Polderman, 24, Ke- thelweg 82; Bouke Vegelln, 19, Sperwer laan 451, en Rose-Marie Webers, 18, Sper- werlaan 433; Hendrik Bijl, SS, Jos. Israëlsstraat 51, en Marie Louise Coolen, 22, van Hogendorpiaan J7e: Christdaan Jan Bos, 23, Burg. Verkadeslngel 49, en Petro- nella Judith Hoogeterp. 21, Eloris de VUf- delaan 53; Margarethus Albert van Houwe- llngen, 24, P. C. Hooftstraat 6, en Gerritje de Jong, 13, Catsstraat 5; Albentus Adam Posthumus, 20, Enschede, en Maria van der Windt, IS, Wlthelminastraat 52; Johan nes Marinus Geurts, 22, Fannius Schol- tenstraat 39b, en Petronella Gerardlna Ma ria Heller, 19. P. K. Drossaartetraat 166; Pieter de Peuter. 23, Toremraltdaan 139, en Marianne agn Keulen. 21, Burg. Verfca- desmgel 14; Hendrik Johannes Feeldert, 25, van Beetho vensingel 89a, en Adrians Geer- trulda Steenhorst. 26. Sumatrastraat 17; Aart Pieter Troost. 35. Mozartlaan 41, en Jannetje van der Linden, 31, Diepen- broekstraat 34; Mattheus Cornells Daniel van de Watering, 22, Arendstraat 5, en Wlllempje van Meeuwen, 19, Schiedamse- weg 204. Geboren: Karen, d.v. B. A. Mulder en M. van Heuvel, Maassluis; Cornelia jeamiette Anthonia, d.v. J. A. de Jong en 3. B. van Overbeds, Rozenburg; Jeannette, d.v. C. van der Zznde en H. van See, P. X. Drossaartstr. 165: Maria Alice Cornelia, d.v. J. H. Maissan en M. E. swterts, v. vtan- denstr. 41; Christian MarthunJ, z.v. S. X» Latupeirissa en J. Souhoka, Spechtlaan 464, Getrouwd: Hendrik Jan Broekhuis. 39 en Elisabeth JosephJna Gertruda Smeet* 23; Cornells Brouwer, is en Maatje Jacobs Oostveen. 19. Overleden: Maria Paulina Strtjdonk, 70. echtg. van A de Groot, Maassluis. VLAARDINGEN '.Getrouwd: Jorrlt Amersfoort, 21 en Barrandlna Maartje - Brons, 22; Cornells Jordaan, 22 en Aria Alexandrina Spronkers, 23; Antonlua Leo pold Marcel Carras, 23 en Krijna Plona van Leeuwen, 18, Geboren: Michiel Willem, zv G AiDrij- ver en H C IE Iburg, Maassluis; Helen Nleolette, dv N A de Heer en L Vermaas, sehiedamseweg 6; Dave Adrianus Johan nes, zv c P van Breda en W M Salters, v. d. Werffstr. 2D2. Overleden: Arend Schepen. 38 echtg. van H M M Hoek, Trompstraat 17. Off. DAF dealer voor Land van Altana en West Bommelerwaard Maasdijk 59 Veen (N.Br.) Telefoon 04164-290-231 SCHIEDAM De Sehiedamse po litie heeft vanmorgen twee Columbi- anen, de 27-jarige D, D. H. en de achttienjarige J. A. M. V., aangehou den, Beiden zijn opvarende van de Itha Trader, die voor reparatie bij Wilton Fijenoord ligt. De Columbianen brachten van nacht een bezoek aan een nadhtbar aan de Vlaardingerdijk, waar zij een weekendtas van een andere cafébe zoeker wegnamen. In de tas zat naast diverse andere spullen ook een geld bedrag van ƒ450. De tas is teruggevonden in de hut van een van de Columbianen; het geld is nog niet terecht. .Aff? ïïririï.' ,'S. HOEK VAN HOLLAND „Partlr c'est luourlr un peu". De Franse wijs geer die eens gezegd heeft dat afscheid nemen een beetje sterven is, had gister avond in de gereformeerde kerk van Hoek van Holland ongetwijfeld zijn woorden aan de werkelijkheid kunnen toetsen. Het afscheid van „evangeUsa- tor" H, Benard had zo nu en dan inder daad het karakter van iets verliezen dat niet te vervangen is. Nu is de heer Benard inderdaad moei lijk te vervangen en zijn opvolgers heb ben een weinig benijdenswaardige taak. Vele jaren lang heeft de heer Benard zich ingezet voor het evangelisatiewerk in Hoek van Holland. Als leddter van „De Thuishaven" wist hij zowel de jeugd als de bejaarden regelmatig sa men te brengen. Dat hij zijn evangeli satiewerk niet uitsluitend richtte op zijn eigen gereformeerde kerk, was Bmc» vanaf (Excl.8.T.W.) D* nteomte •Jtklrenfsci» reken machine. Maakt raztndsnti m leiliooa Uw beraktning. Zondag mechanische delen. Kan niet m kapot gsawt Teilen, venne- nfgvuhflsen, delen, worteltrekken, maehtsveriroffen, kwadrateren! 16 cijfert kapacllett tn alle register* en telwerken. Vraag vrijbüjHWKl demonstratie. CALLENSURGSTRAAT 41 VLAAROIMAIM TpEN schilderij van de Hoekse S j reddingboot, een van de cadeaus die de heer H. Benard gisteravond kreeg in verband met zijn aanstaand vertrek naar Haornsterzwaag. wellicht de basis van zijn succesvolle werk. Nu staat men echter voor het feit dat de .heer Benard De Hoek gaat verlaten. Hij heeft een benoeming aanvaard als voorganger in het Friese Hoomster- zwaag en daarom was gisteravond .iedereen" aanwezig op de afscheids avond gereformeavie, katholieke,, her-' vormde, buitenkerkelijke, jeugd ea ou derdom, Alles wilde afscheid nemen van de man die zijn stempel heeft gedrukt op het evangelisatiewerk. - Als geen ander zag de heer Benard kans de evangelisatie te brengen als een vorm van ontspanning. De bejaar denavonden droegen het karakter van gezellige bijeenkomsten en het is wel licht juist deze groep die hem het meest zal missen. Een prachtige schemerlamp vormde een sprekend bewijs van waardering. Ook de jeugdgroepen waren met ca deaus vertegenwoordigd. Kapelaan Zaal en ds. Bel spraken broederlijk vereend waarderende woorden. Wijkraadsvoor- derstaande coupon invullen en zenden DordrechtGrote Markt. 1 Tel. 01850-31241 Gorinchem: Urigendijk 54 Tel. 01830-3023 SliedréchtBurg. Winkierplein 7; Tei.01840-3570. Naam... adres., plaats..,.—.,.... «MMMMieei Gewenst hokje aankmtmt*.v.p. zitter L. van der Houwen roemde hem namens de wijkraad. Maar alle woorden konden niet ver hinderen dat de heer Benard naar het verre noorden gaat vertrekken om het werk te gaan doen dat voor hem een levensvervulling is geworden. Hij zag het ook helemaal niet zo zwaar. „Dit is niet het werk van mensen", zei hij. „Het is een taak van God die mij ia opgedra gen en die aan anderen zal worden op gedragen, die het op hun eigen wijze minstens even goed zullen doen," Die taak is sa opgedragen aan me vrouw Huizen, die nu De Thuishaven gaat leiden. Mkar de heer Benard weet zich altijd welkom in Hoek van Hol land, want hij kreeg een speciaal voor hem vervaardigd paspoort aangeboden dat hem altijd toegang tot de Hoek zal gatanderen. Bovendien zullen de muren in Hoorasterzwaag getooid worden met schilderijen van een reddingboot en an dere zeegezichten. Wat dat betreft zal hij zijn werk niet snel vergeten. Natuurlijk PLATENBONNEN halen bij VLAARDINGEN Voor de twaalfde maal organiseert de Vlaar dingse Politie Sport en Ontspan ningsvereniging de Aonvdvierdaagse. Het gebeuren start maandag Grote kens uit grote voorraad. aanstaande. De feestelijke intocht is op donderdag' 12 juni. Vanaf de Mozartlaan vertrekt men voor het défilé op de Markt, waar het Leger Hes Heils het geheel muzikale kleur zal geven De route is verder: Hoosgtraat - Brede Havenstraat Westhaven plaats - brug - Sehiedamseweg - Bin nensingel - Julianasirtgel - Schie- damsedïjk - Rotterdamseweg en park 't Nieuwelant. Dertien muziekkorpsen en drum bands hebben hun medewerking toe gezegd. De V.P.S.O. verwacht dit jaar nog meer deelnemers dan in 1968, toen het er 6700 waren. De voorinschrijving sluit morgen, zaterdag. Maandagavond, bestaat er nog gelegenheid zich aan het startbu reau in de kantine van „De Hollandi aan" in het park 't Nieuwelant in te schrijven. Voor individuele nen groepen zijn verschillende routes uitgestippeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 3