Belangrijke schakel verbindingen Calandbrug opengebrand door staatssecretaris Europaweg nog niet gereed Mannenkoor „Orpheus* bestaat 65 jaar Burgerlijke stand MAANDAG OFFICIËLE OPENING VAM-station in gebruik Morgen roept de klok a LUIT; Feestavond in Vlaardingen Oosterkerk in buiten gebruik Vwdeky, Vechtpartij in bar Expositie World Press Photo Zilver voor twee Orpheus-leden Medische dienst Elfde Jeugdland in Alioy-hal mmm Geslaagden Weer vragen over Tsefat Jfief >4/ ftlif tl B0HAMEE IÉ Deviezen en Reisverzekeringen BEZORGERS „Onderling Belang* vierde jubileum pE ROTTERDAMMER 2 A ZAT€RDAG*7 JÜNf 196? SPAARBANK VLAARDINGEN Schiedamseweg 12 II telefoon 350800 Dirk de Derdelaan 41 Van Hogendorplaan 45 voor ons blad gevraagd -,-i <r ROTTERDAM Met het op branden van de laatste centi meters lasdraad van de m totaal 400 km die er bij de bouw van de Calandbrug is gebruikt heeft staatssecretaris M J Keijzer van Verkeer en waterstaat deze be langrijke verbinding voor weg en scheepvaart vrijdagmiddag jn gebruik gesteld installeert:'schepen - fabrieken - bedrijven enz repareert: motoren - dynamo's.e.d. _T9I9 50JAAR ISfiJT Bohamee elektrotechniek SCHAKEL BOHAMEE IN' JtaStamso ftV^Vradénoenftadö S3-34J JtdainJeUnO-138949 12205 SUAIEBAM en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks Mm II >'/p: I fÉÉê Kruismgsvrij Pieter Caland PENSIOEN urn m Geen spreekuren burgemeester «si spuim» siisiii M •Vt&F Pagina 5 ook voor uw Hoofdkantoor Westwyk Ambacht Ook voor de vakantiemaanden- Aanmelden Agentschap DE ROTTERDAMMER Kerkstr 82 Schiedam tussen 15 30 17 uur of bij de agent Singel 93 Telefoon 263538 SCHIEDAM De Lutherss ge meente heeft geen enkel bezwaar tegen verhuur van de kerk op de hoek van de Oranjestraat en de Westvest aan de Gereformeerde kerk Er zijn nl plannen om de Oosterkerk ia nde Rotterdamsedijk buiten gebruik te stellen amge «en dit gebouw te groot is en onderdomsverschijnselen begint to vertonen. Mochten de gereformeerden be sluiten de kerk van de Lutherse gemeente te huren er is hierover nog steeds geen definitieve beslis sng genomen dan wordt de diens van de Lutherse kerk op zondag een half uur vervroegd De Lutherse gemeente zal het overigens emge tyd zonder predi kant ds Stemhart moeten stellen Hy heeft drie maanden studieverlof gekregen De hervormde predikant ds Zimmerman neemt «mg ambts werk van hem over (Van een onzer verslaggevers) De gemeente had van de opening nogal wat werk gemaakt Na toespra ken m het stadhuis van burgemeester W Thomassen ïr J A C Tillema en de heer Keijzer ging het omvangrijke gezelschap naar de brug in de Euro paweg Nadat de heer Keijzer zich had ontpopt als kundig lasser (com pleet met voorschot, handschoenen en laskap) kon hij een kastje openen waarm een in perspex uitgevoerd model van de brug stond dat hem als presse papier werd aangeboden. Onmiddellijk daarna ging de brug met de gasten omhoog terwijl leden van de Marm erskapel vanaf de 65 meter hoge torens een fanfare blie zen Als eerste schip voer onder de brug door de Bell Valiant van de Bell Lijn met containers op weg via het Ca Jandkanaal en de Nieuwe "Waterweg naar zee en naar Engeland Vuur we'k werd afgestoken en een polxt e boot vertoonde een waterballet Tenslotte reed het gezelschap terug per trein naar de Botlek om daar op een Spidoboot over te stappen die xervolgens naar Rotterdam terug voer In zijn redevoering wees de "burge meester op de bijzondere prestatie om een aantal zaken vrijwel tegeli] kertijd uit te voeren zonder storing voor wie dan ook Het treinverkeer moest over de hooggelegen spoorbaan en de brug u orden gele d Het verkeer **'UENïf£CUtlSI VLAARDINGEN Getrouwd Johannes Gerardu van Mil *>7 jr en Annlgje van "Efeljnlngen 19 jr Martnus Garardus N euwstad 28 Jr en Mar a Dijkshoorn 26 jr GerrJt Delfow.» 21 jr en Pletertje Wlllemp e de Jong 23 Jr Martin Nobel *4 jr en Toontje Adrlana Odijk 22 jr Johannes Henricus Jacobus van Steenoven 6 jr en Allda Roza 21 Jr pieter Leendert van der teljdcn 23 Jr en Adrlana van Dorp l jr Leendert Koole 23 Jr en Johanna Maria vai Berkel 19 jr Pieter de Ligt 24 Jr en Margaret Mary MacKay MacLean 17 Jr Geboren Dirk zv A L Blenk en K van Dorp Ged Elersloot 23a Ronald zv A J an der velde en E Giethoorn ver he jstraat 91 Martin zv D Haddeman en H a Bakker van Baerlestraat 206 A co D n rlivM Claassens en G N Bakker Sper wer aan 503 Glsè e Mar a dv "E B de Vr es en J M Kuipers van Baerlestraat 139 F sabeth Catharlna Pe ronel a Mar a dv S J M van Slobbe en M JW van velzen 2e v Gaelstraat 134 Overleden Cornelia Zonnc 63 jr echtg an G van der Brug Blnnens ngel 88 HOEK VAN HOLLAND Getrou vd R v den Burg 28 en A E v der Made 24 w Hamer 32 en E M R Kramer 22 W Bern hard 23 en A C J M Hori ans SCHIEDAM Ondertrouwd P M J A van der Aa 24 jr en G Xönemann 20 jr T van Aaken 20 jr en G Peek 19 jr AI van Baggu n 24 jr en G van der Wilt 2| Jr GRAM van Dijk 36 jr en C C J Beukers 9 jr J J Goossens 43 Jr en A tv van den Berg 41 jr CA van Grootveld 23 jr en B F E Hoenderkamp 22 j J G M He nsbroek 21 jr en iL Nfinng 21 Jr B J Helder 50 Jr en R K Maxwell 46 Jr S J Hölseher *>7 jr en A Uchtrop 22 Jr A B Huls In t veld, 36 Jr en J Gerrets 38 jr R wan Leeuwaarden 22 jr en G P Klela 18 jr J C M van Leeuwen 25 jr en M L G van der Meer 21 jr SP van der Pol 44 jr en E Heesbeen 40 jr CAP Scheffers 22 jr en T W Jaspers 22 jr Gehuwd JM Feelders 23 Jr en P A Olsthoom 22 jr W Nab 23 Jr en H M Schart"! °2 jr XV N van Dorst-19 jr en W van Meerendonk 20 jr CA M Loomans 22 jr en J Smit 25 Jr P J Oprei 22 jr en W Koning 22 jr H van der Mark ">3 jr en J A Tromp .4 Jr C A Ravesloot 48 jr en F C C Versteeg 43 Jr D Blom 35 jr en J M Hro vlnkel 1 Jr D Blom 35 Jr en J Prins 30 jr E F van Kessel 22 jr en J T de HaaiJ 22 jr B GP van der Heijden 22 jr en w H M van Moordt "l jr E Zeven man 22 Jr en E A Meijer 21 Jr E Zeven hulzen 34 jr en M O Boele 21 Jr J H van den Bosch 39 jr en S Rab *0 Jr J Harreman 29 Jr en M J van den Boom 22 jr H H Leerentveld 29 jr en L van de Poll 22 jr P J A van der Burgh 21 jr en A Netten 20 jr Geboren Oscar A M zv G Klein en T W J Hopmans Nina dv G Hendrtksen en M N Fromreide Emilia M dv C A Erwieh en A G Toering Helga MCdvC NIjs en H C Oostlander Overleden J Timmrman 58 jr A van der Burgh 6 2 Jr wed J Tette aar A J Drenth 80 jr Bijkantoor JJe Rotterdammer Klach ten bezorging Joh Grónefeld S ngel 93 tel 263538 maandag t/m vrijdag 16 30 19 30 en zaterdag 17 18 Redactie Schle dam R m van Houwelingen Julianalaan 84c Schiedam tel 265764 b g g tel 115588 tst. 156 Alarmnummer voor meldingen luchtverontreiniging 262625 Alarmnummer politie: 264666 Padvinderscentrum opening clubhu s Vooigroep 16 PniClkerk Kon zli g 13 Park t Nleuwelant show concours or De Pijpers 13 50—17 30 Van Boisotstrant straatzang Leger de He 9 Bijkantoor De Rotterdammer Snalle Havenstraat 11 tel 746775 Alarmnun mer Politie 34444 GG en GD 34444 Alarmnum nier voor meldingen luchtverontreiniging 26'626 Klachten bezorging H Verhel! tel 343345 dagelijks van 18 19 uur Apotheek Walrave Hollaan 49 telel. 842093 apotheek Maassluis De Jong Markt 11 telef 2234 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een groep van v jt t en ma nen is vannacht m een bar aan de Nieuwe Binnenweg gaan vechten Toen iedereen naar bu ten was gewerkt btoef de 25 jange stellingbouw ei L B bewusteloos op het trottoir liggen Hu had vermoedelijk een klap met een barkruk g kregen Toen hy bijge komen was v rliet hij het Dykzigt ziekenhuis Hy wilde met worden op genomen. 5W4&0* moest van de dam in het Calandka naai naar de brug maar de dam moest weggebaggerd worden ten be hoeve van de zeevaart en dat was niet mogelijk zonder eerst het gat te dempen tussen de Britanniehaven en het Hartelkanaal via welke vaarweg de schepen die de Bntanmehaven als doel hadden moesten varen De hele spoorbaan tussen de Botlek en Europoort is nu kruisingsvnj Er waren daarvoor vijf viaducten nodig De Europaweg is aldus de burge meester nog n et geheel gereed daar het viaduct in het verlengde van de Harmsenbrug pas deze zomer gereed is maar toch is er nu een snelle en gerieflijke verbinding tot stand geko men ook voor de recreatie naar de Bnelse Maas of naar het strand De heer Thomassen zei dat de Bri tannichaven nu na vijf jaar een ver binding met de zee krijgt Nu kunnen ook schepen met een diepgang van acht tot tien meter deze haven berei ken \oor de binnenvaart- betekent het een omweg die echter volgend jaar als dc Brielsesluis gereed is komt te vervallen De heer Thomassen roemde de boulevard die Rozenburg nu heeft gekregen en waarvan men een schit terend uitzicht heeft, over de zee vaart De burgemeester kondigde aan dat de brug in de spitsuren zoor de zeevaart gesloten zal blijven Staatssecretaris Keijzer gmg u t \oeng m op de betekenis van Pieter Caland voor Rotterdam. Hij noemde hem de Posthuma van een eeuw geleden Hij behoort tot de mannen d e Rotterdam hebben opgestuwd tot wat het nu is Het is het wonder van Rotterdam dat het telkens zulke mannen heeft voortgebracht Ook ze h j De Rotterdamse ha ven en de daarmee verbandhoudende industrie en vervoeractmteiten zijn van waarlijk nationale betekenis Het is een welvaartspotentieel dat wij in ere moeten t ouden en dat wij daar nodig moeten \erded gen Hij voeg de eraan toe dat Rotterdam van deze u tlat ng geen m sbruik mag maken De staatssecretaris gmg ook in op de moeilijkheden op vervoersgebied met Duitsland Hij 'waarschuwde daarbij voor eng nationaal protectie msme Hij constateerde verder dat deze brug iedere Nederlander een riiksdaalder heeft gekost. De brug is 345 meter lang heet vier rijstroken twee spoorbanen een fietspad en een voetpad Het beweeg bare deel tan 38 meter worden opge hesen tussen de vier betonnen torens (een unicum) Dit deel is 37 meter breed en honderd meter lang. De hefbrug weegt 1300 ton en kan in een minuut op hoogte worden gebracht en m dezelfde tijd ook zakken ROTTERDAM Keiharde n euwsfoto s en sfeervolle platen zijn verenigd op de tentoonstelling World Press Photo 196869 die "tot en met 27 juni m de Groote Schouwburg te bezichtigen js t Is een bijzonder boeiende en vaak zelfs fascinerende expositie dip vrijdagmiddag door drs W Hofman algemeen directeur van de dienst van gemeentelijke kunstgebouwen is geopend Zon drieduizend persfotos uit vijf t g landen zijn ingezonder voor deze laatste World Press Photo waarop voor de derde maal een foto die het menselijk sterven in beeld brengt, de hoogste onderscheiding verwierf Deze foto van de Amerikaanse fo tograaf EdWard T Aaams toont een Vietcongstrijder die door politiecom missar s Nguyen Ngoe Loan in hoogsteigen persoon met een pistool v ordt neergeschoten De expositie laat uiteraard ook de beste Nederlandse persfoto zien Dat is een plaat van Biafraanse vnjwüli gers gemaakt door Gerard Klijn die daarmee de zilveren camera verover de Men kan er dagelijks van tien tot t en uur een kijkje gaan nemen VLAARDINGEN Twee leden van het Vlaardingse Mannenkoor Or pheus ontvingen gisteravond in die Harmonie de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau ut zilver van burgemeester mr J Heus dens Dit feestelijk moment vormde bet hoogtepunt van de bijeenkomst gehouden in verband met het 65 ja ng bestaan van de vereniging De heer M Reijnhout (80) werd in jum 1919 als lid ingeschreven. Hij werd reeds m 1964 tot erelid benoemd en ondanks zijn hoge leeftijd kan men nog steeds een beroep op zijn medewerking doen Gedurende elf jaren heeft hij en bestuursfunktie vervuld De andere jubilaris was ae heer M Drop die in januari 1919 zijn intrede bij Orpheus deed In zijn 50 jarig lid maatschap heeft hy zich zeer aktief getoond wanneer het ging-om het be vorderen van de zangkunst Niet al leen als zanger maar ook als ama teurdmgent heeft hy veel bygedra gen tot een goede vrijetijdsbesteding van velen Gedurende 27 jaar was de heer Drop dirigent van het kerkkoor van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente en ruim 25 jaar is hy di ngent van het dubbelmannenkwar tet Precosia in Schiedam Verder is hy dirigent van het koor van het bejaardencentrum De Valkenhof. By afwezighed van de vaste dingent, heeft hy ook meermalen de direc tie van Orpheus op zich genomen VLAARDINGEN Het Vlaar dingse Mannenkoor Orpheus vierde vrijdagavond m de Harmonie het 65 jarig bestaan met een feestavond, die een intiem karakter had Een feestavond waarop enkele jubilaris sen werden gehuldigd voor hun lang durig lidmaatschap van het koor Behalve de heren Drop en Reijn hout die koninklijk werden on derscheiden, (zie elders) waren er twee jubilarissen, die 40 jaar geleden tot het koor toetraden, namelijk de leden G J Starrenburg en J Wester dijk Ook zij ontvingen, evenals de reeds genoemde twee leden de oor konde met speld van het Nederlands Zangersverbond terwijl de dames van d° jubilarissen met bloemen werden gehuldigd. Burgemeester mr J Heusdens die de zilveren medailles had opgespeld gmg uitvoerig in op de verdiensten van de jubilarissen en wenste hen geluk met hun onderscheidingen. De burgemeester erevoorzitter van Or pheus zag het mannenkoor als een begrip zoor Vlaardingen. De heer J van den Bergh die een poging had gedaan om m verband met het 65 jarig bestaan in aanmer kmg te komen voor een AOW uitke ring werd door mr Heusdens aaar m wel teleurgesteld Want aldus de burgemeester u heeft nog geen enke le keer premie betaald en dus geen uitkering In verband met het uitreiken van De burgemeester speldt de onderscheidingen op SCHIEDAM Boodschappendienst tel 20 66 11 VLAARDINGEN Boodschappendienst tel "Ml 66 11 MAASSLUIS P L V ekker tdr Brouwerstraat 2 tel Zl'S MAASLAND J W Ottmans s He penstraat 4 tel 2039 ROTTERDAM Voor de elfde maal zal de gemeente of liever de commissie vakantiebesteding van de Raad voor de lichamelijke opvoeding ten gerieve van de vakantiehoudende Rotterdamse jeugd m de maand juli de werk en speelplaats Jeugdland organiseren. Jeugdland wordt dit jaar voor het eerst opgezet in de Ahoy hal aan de Hofdijk Jarenlang is Jeugdland on dergebracht m de Energiehai aan de Westzeedijk Zaterdag 5 juli opent wethouder Langerak om 10 30 aur d t gemeentelijk vakantiebeste dingsproject Op 7 juli gaan de deuren open voor de jeugd tot 16 jaar vanaf die dag is Jeugdland tot en met 1 augustus da gelijks behalve zaterdag en zondag open van 9 tot 17 uur yMi'i VLAARDINGEN herv gem. Triangel lOds Bouterse 5 ds Van Veen Nieuwe ■KerJc 10 ds Bos (H.A.) 5 ds V-ons Bethel kerk 10 ds Van den Bos 19 ds Vroegtr.de- weij Immanuelkerk 10 ds Hoorn 7d s Hoorn rehobothkerk 10 dhr "Westmaas 5 ds Var den Bos Ichtuskerk 82» ds Van Veen 10 ds Van Veen Holy kapel 10.30 dhr Van Zetten Holy ziekenhuis 9 dhr Van *etten Zonnehuis 10 ds Hulsman Zaal Harmonie 10 ds Krrbl ige ef OosterkerklO ds Leiver 5 kand De Kok Emmauskerk 10 ds Kouwenhoven 5 ds Lever Hlyteapel S ds Krol 5 dr Bos Rnlëlkerk Kand Del Kok. 5 ds Kouwenhoven Maranathakerk w dr Bos 5 ds Krol ehr ger Emmastraat 10 en 5 ds Buijs Ds H de Cockscihool 8 ds Buljs Ger Gem Westnteuwland 11 en 5 ds Huisman Leger des Hells Baanstraat 10 en 7.30 samenkomst Liesveld 6.30 open hicfrtsamenkomst SCHIEDAM geref Oosterkerk 10 dhr V d Drift 5 ds Schuring Kethel De Ark 9 en 10.30 en 5 ds (Nammensma (H.A.) Magnalia Dei Kerk 10 ds Schuring 5 ds van Zuylen De Goede Haven" 10 ds Van Ziuylen 5 dhr Van der Drilt, Jullanakerk 10 en 5 ds Van Veen (SA) Herv geref evang gebouw Irene 10 ds Stalk Bethel kerk 5 ds Vrcegindeweij Luth. gem 10 mevr Llndmeyer Banning Ned Prot Bond Westvest 9 10 30 prof dr Beek. Vrije Chr Geref Gem L Haven 129 10 en 4 ds TJsselsteln Chr geref Warande 185 9 30 leesd 515 ds SlofstraMerv gem Grote Kerk 10 ds Zimmerman 5 ds Jansen Be thelkerk 10 ds Klaassen Opstandlngskerk 10 ds SSpallng fH_A.) Vredeskerk 10 ds Jansen Dorpskerk 10 prof dr Schoneveld 7 ds H Huting st Martnuskerk 940 ds Verwaal MAASLAND herv gem 10 en 7 ds Ke jzer geref 10 en 7 ds Geel MAASSLUIS herv gem Grote kerk 10 ds Meijer 7 ds Strag ichtuscentrum 10 ds Kalkman (HA) Zalencentrum lOds Vons gem huls Zuidvilet 9 45 Jongerendlenst ge ref 9 30 ds Bohlneijer 440 ds V d Bos Maranathakerk 9 30 ds V d Bos 7 ds Bohl meljer Andreaskapel 7 ds v d Bos chr geref Bethelkerk 9 30 en 4 30 ds Rebel Geref vrijg 8 30 7 4 30 en 7 cs Van Tongeren N-P.SB 1015 ds Hulsbos ROZENBURG herv gem Immojrael kerk 9 45 ds Vossers 640 ds Evelein De Schans 9 45 ds (Evelein geref S 30 en 640 ds Piantinga geref. vrijg 9 45 leesd 2 30 ds Los geref gem (Poortugaal) 10 en 3 30 leesd VLAARDINGEN Voor het eindexamen van de afdeling middelbare school voor meisjes van de openbare scholenge meensehap Professor Caslmir slaagden de dames Marjo Baikker Annette Beuk man like Dekker Marjan de Groot Mar jan v d Heuvel. NS cola Hofman, Gertje Jansen, UeSbeth Lukaart, Ccrrfe van Mansum Meta de Neef, Marjolein Perre Rlta Radema Ina Van Rosmalen Lonneke Schuller tot Feursum, Mirjam Stobbe An nelies Struik en Lida Wilcke SCHIED WI Maandagmiddag zal ïr S I! \isscr burgemeester tan Den Helder en oud minister van de fensie als voorzitter van de raad tan commissarissen van de NV Vuilaf voer Maatschappij VM het nieuwe vuiloverlaadstation achter het station Schiedam/Rotterdam west openen Op d e dag wordt tevens m Sch e dam het 40 jarig bestaan van de VAM geviafd Er rijdt een extra tre n vanaf het station Den Haag HS Nadat de gasten eerst het over laadstation Bmckhorst in Den Haag hebben bezichtigd r jdt de trein door naar Delft waar ook een overlaadstation wordt gebouwd. Om kwart over twee komt de trem dan m Schiedam Na de officiële m gebruikstelhng door ïr S H Visser en een rondgang gaat het gezelsciap naar het cafe restaurant Europoort op de Maasboulevard Daar begint de viering van het veertigjarig bestaan met een rede door de burgemeester van Groningen J J A Berger Daar na wordt m het zelfde restaurant een recept e gehouden VLAARDINGEN De burge meester zal in verband met ambtsbe z gheden en zijn hierop völgende va kantie de komende weken niet zijn wekebjkse spreekuur kunnen houden Het eerstvolgende spreekuur van mr Heusdens is maandag 7 juli van 16 30 tot 17 30 de onderscheidingen zong het koor de zegenbede Domme Salfam fac gedi ngeerd door de gouden jubilaris Ml Drop (72) Namens het Zangersverbond voer de de heer J Anker uit Gouda het woord. Na het officiële gedeelte volg de een gezellig samenzijn waarbij het trio Ve-omca voor de dansmuziek zorgde ROTTERDAM Het socialistisch raadslid J H. C Verschoor heeft B en W vragen gesteld over het on geluk met het Israëlische schip Tsè fat op 15 apriL Hij wil weten of de berichten (ondermeer in ons blad) juist zijn dat het slechts een geluk •kan worden genoemd dat de explo sies van de geheimzinnige chemica hen beperkt zijn gebleven en met" tot een grote ramp hebben geleid. Hij wijst het college op het ant woord od eerdere vragen waarbij werd meegedeeld dat slechts een ge bied met een straal van honderd me ter last van de explosie zou hebben gehad. De heer Verschoor vraagt of dat met een te optimistisch beeld van de werkelijke situatie is geweest e* ROTTERDAM Met een receptie en een feestavond in gebouw De e- Maigneet heeft de Pluimvee- en Ko nijnenhefhebbersveremdii® Onder ling Belang IJsselmonde vrijdag haar vijftigjarig bestaan gevierd. De vereniging die 82 leden met tezamen zo n 450 tentoonstel hngsdieren telt groeit nog steeds cn hoopt de 100 leden te halen De vijf- tig afgelopen jaren zijn met altijd zo V gunstig geweest vooral tijdens de oorlog ontstond er begrijpelijkerwijs een dieptepunt Onderling Belang heeft nogal eens met fmanciele moeilijkheden te kampen. In dit jubileumjaar zijn die opgelost door het houden van een 4 intensieve oud papier actie waarvoor^ vong jaar per week wel drie ton oud,.., papier werd verzameld en een fan-i v cy fair -die ondanks het feit dat alle- pnjzen door de vereniging zelf ge- kocht zijn een batig saldo van 1200. x opleverde f De voorzitter van de vereniging,jjde»' heer J Hagoort die de animator van de oud-papieractie was kreeg voor zijn activiteiten tijdens^ dereceptie van de tweede voorzitter de 'heer C de Jong een.vulpen aangeboden. "«tób WNN' M' VRIJWEL tegelijkertijd, met de NS heeft ook de RET een nieuw dienstregehngenboekje uitgegeven. Alleen heeft de NS de naam gepo- pulatiseerd m .spoorboekje Mis schien voor de EET een idee om er een nog vlottere naam aan te geven. Het is de tweede maal dat de RET een dienstregehngenboekje uitgeeft Het doel is duidelijk. De EET- hoopt namelijk dat de passagiers niet zo maar lukraak naar een halte toegaan maar tevoren even het blauwe boekje met de gele letters opzoeken en de vertrektijd nagaan Kijk zegt de RET dan hoeft men helemaal met zo lang te wachten. Het eerste boekje is nogal gewijzigd, door aLerlei kleine veranderingen in de dienstregeling m het na metro«» tijdperk De RET hoopt dat dit boekje zo mm mogelijk veranderd en gewijzigd hoeft te worden tot de volgende uitgave Voor drie kwartjes krijgt de RET passagier m het boekje een massa informatie Over de inlichtm- genmogelijkheden, verloren en ge vonden voorwerpen de verkoopa dressen van de EET en ga zo maar door Belangrijkste is toch wel, de nauwkeurige opgave van routes van metro trams en bussen en daar naast dus de vertrektijden en fre quenties Bijzonder gemakkelijk is het lijstje voorin met een aantal belang"" rijke Rotterdamse doelen en hoe die zijn ie bereiken zoals de ziekenhui zen de diverge ontspanningsmoge lijkheden en gemeentelijke gebou wen De taneven en een ge bruiksaanwijzing van de metro com pleteren dit boekje i T jggt. sgg-jL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1