VUILAFVOER GEMODERNISEERD Schiedammers niet blij met nieuw VAM-station Te weinig personeel 's nachts in de bejaardencentra Jan de Waart bekwaam jeugdconcertleider Positieve kanten van Studie van „100 jaar margarine" verschenen Naamloze tunnel wordt genoemd naar rijksweg naar voren Buurtbewoners! vrezen stank en lawaai Bonden willen nieuw systeem taxi-lonen fff S1 Pr. H. van Riél ver verhouding Itnet buitenland Bezwaren van brandiveer Ontwikkeling gemotiveerd Eerste exemplaar uitgereikt Rij nmondnog geen stappen tegen startbaan Barendrecht-lleinenoord Geslaagden NS gaat nieuwe stations bouwen Air ^rotterdammer I* iTRANSPORT 1 Opheffing TOENAME nil beduidend goedkoper mod weefstof met wol effekt 120 cm breed Muller en Co verwacht bevredigend resultaat I Opnameverbod Man stal cheques bij papierindustrie NIET APART AFWEGEN H. G. Barendregt werd in Rijnmondraad benoemd Schiedam en Maassluis Pagina 3 2 A DINSDAG 10 JUNI 1969 mj. wids I«be. men rien, s ai sitót •t te «ga- lok- nwe •ant. tién. ilsch het 'Hc-n, elen. ige- ■ant- iais- 'ech! echt hin- Aap eoor «de, keii. aak de ide-: «nr t is: ?Pe- Tèrf' ten-, de rer- «RJ siés: men' »g- ctor j Pas] Em rote t de ®P al gen aad tal- fbij ire- ean rift' dén i te de. een; ére ver de Ik: Mk en. étó 3e 16- Pg. en-' in-' *de ]ds >n fde 3P- 56!) 3e- wr hts p> rit;, de >en ia de ip- ten Jen iet rér PS-; *ro tar iet Ie-. en m. ?r ie. ar kv I (Van een onzer verslaggeefsters) 'Tc-.-.- BOTTERDAM In een volle zaal k het Rijnhotel heeft mr. H. van liel voorzitter van de Eerste Kamer- fcctie van de WD maandagavond foor de RotUrdamse afdeling van 1K partij de grondslagen van de Jluitenlandse politiek in ons land «sproken. Na een uitgebreide histo- ïjsche analyse, waarbij zijn conclusie %s dat de Nederlandse politiek tot So erop gericht was buiten alle 1 '«aflieten te blijven, «besprak mr. j 'm Riel de situatie na 1945. Nederland laat zich thans leiden j sjjoor de belangen van de Verenigde i 'Staten, aldus mr. Van Riel. In Euro- ja is thans, 25 jaar na een door Duitsland verloren oorlog, de merk waardige situatie ontstaan dat Duitsland in wezen, op militair zowel lis op economisch terrein, de doorslaggevende macht in dit wereld- teel aan het worden is. Mr. Van Riel vroeg zich af, of de Nederlandse hoop dat. Engeland een tegenwicht kan vormen wel reëel is. 'Duitsland kan geen wereldbedreiging Neer vormen, maar we gaan wel In de spreker zag geen andere moge lijkheid toe naar Bismarcks ideaal %an een in vreedzaamheid rond Duitsland gegroepeerd Europa, s Over de houding tegenover de fpiet-Westerse wereld, was mr. Van Jjtfel-van mening dat elke andere dan file traditionele houding tot vroegtij dige liquidatie van het Westen leidt. I Hij meende, dat een uiterst be- Jlrwaam gevoerde machtspolitiek door s'ioe aanwezigheid van de atoombom 54ot OP de duur tot wereldvrede kan leiden. De buitenlandse politiek van Nederland zal in de komende 20 jaar ;bij vele problemen worden betrok- Iten, aldus mr. Van Hiel, die besloot |net te stellen dat de diplomatie op Idet» wijze een steeds moeilijker kunst wordt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tientallen ge zinnen die aan de Parallelweg, achter het station Schiedam/ Rotterdam-West, wonen zijn het niet eens met het nieuwe VAM- overlaadstation dat gistermid dag in gebruik werd gesteld. Tij dens de officiële ingebruikstel ling gaven zij compleet met scheepstoeters luidruchtig van hun ongenoegen blijk. „Speel tuin, speeltuin" was hun kreet. De bewoners wilden namelijk lie ver een speeltuin. Daarnaast hadden zij nog al wat bezwaren tegen dit nieuwe VAM overlaadstation. t „Als de vuilnisauto's hier hun stin- j kende vrachtje, brengen waait een j deel eruit en komt in onze woon- en j slaapkamers te?echt. Daarnaasi is het j geluid bepaald hinderlijk te noemen en de stand soms niet te harden." Nemen we, aldus de protesterende j bewoners, het feit dat sinds kort Rijksweg 20 achter onze woningen loopt, dan is het woongenot'hier be- paald niet Ideaal te nomen. Ondanks hun woede konden zij i echter niet voorkomen dat het ruim negen ton kostende vuilnisover- laadstation in gebruik werd genomen. Dat geschiedde door de voorzitter van de raad v.an commissarissen van de VAM, ir. S. H. Visser, burge- j meester van Den Helder en oud-mi- f nister van defensie. ■wulf C.H l. B. S»cfc, ï.a n, R' k,JJ. tend van de •van ver- nen. door Bij man net- een «d- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Uit het verslag Ivan de commissie van toezicht op de ^bejaardencentra, uitgebracht aan de |>rovinciale commissie, blijkt dat er jbezwaren bestaan tegen een te, ge- "ringe personeelsbezetting van som- fsnige Maasstedelijke tehuizen bij Dacht. De brandweer constateerde dat die i'beiettïng tó sommigë gevallen onvol- Éoende was, juist ook gelet op de llichamelijke of geestelijke gestel ri lheid van de verzorgde bewoners. De provinciale verordening stelt op dit %unt geen regels. V De commissie vindt dat er ln Rot- Hrdam een lacune bestaat, waarin 'ion moeten worden voorzien, ook al 'kan dit gevolgen hebben op het per soneelsbestand, de capaciteit van het /bejaardenoord en de verzorgingsprijs. ÏEen aantal suggesties uit het Rotter damse verslag zal nader worden be- fktktn bij herziening der gemeentelïj- fke voorschriften. i Op 31 december van het afgelopen j gjaar waren er ln Zuid-Holland 178 1 /Bejaardentehuizen. Van de niet winst- j "beogende waren er 40 met 2399 bed- den algemeen; 69 met 5232 bedden protestants- christelijk; 38 met 2505 bedden rooms- katholiek en 1 met 194 bedden humanistisch. Voorts wa- ren er 30 winstbeogende tehuizen jfmet in totaal 476 bedden. In totaal giüus 178 tehuizen met 10806 bedden. pDit blijkt uit het verslag 1968 van Bhet toezicht op de bejaardenoorden, t uitgebracht door de desbetreffende /provinciale commissie. Er werden in 1968 vijf nieuwe be- Ijjaardenoorden in gebruik genomen, gwaarvan er drie in de plaats kwa- |.mén van een oud tehuis. In één ge nval werd in een particuliere woning leen bejaardenoord gevestigd. Opgehe- Jvven. zijn twee bejaardentehuizen met ^tezamen 23 bedden, terwijl in vijf ^tehuizen met tezamen 79 bedden het faantal gehuisveste bejaarden tot min- |der dan vijf werd teruggebracht. Re dden voor opheffing was, dat de no dige verbeteringen wegens bouwtech nische of financiële oorzaken niet te I/verwezenlijken waren. Vafwege soortgelijke omstandighe den dan wei ten gevolge van het s/voornemen de verzorging van bejaar- dsn af te stoten, is de opheffing van Iftien andere tehuizen in voorberei- fjding, In zeven gevallen kon worden IJ bereikt, dat particulieren geen gevolg |;gaven aan hun voornemen een be- jjjaardentehuis te exploiteren in een "woonhuis of zakenpand, dat hiertoe niet geschikt te maken was. Van be jaardenoorden in Rotterdam waren :f,op 31 december twintig ontwerp t/huisreglementen in behandeling, ter- ■wijl veertig tehuizen geen reglement ihadden ingediend. huisvest, wordt noodzakelijk geacht in verband met de brandgevaarlijke of bouwtechnische situatie, verloopt zeer moeizaam. Oorzaak: gebrek aan mogelijkheden tot overplaatsing naar wel goede oorden, al dan niet door de aanwezigheid van lange wachtlijs ten. Teneinde op lange termijn toch tot opheffing te kunnen overgaan, is de ze tehuizen een opnameverbod opge legd. Afvloeiing van bewoners door natuurlijke oorzaken wordt afge wacht. Dit gebeurt ook in gevallen waarin overbezetting van woon- en slaapvertrekken geconstateerd is of wel waarin vertrekken aanwezig zijn die in feite niet geschikt zijn. Het VAM overlaadstation Schie dam neemt de plaats in van het ge meentelijke compostbedrijf dat met ingang van 1 januari wordt gesloten. Via grote wagons wordt al het vuil uit de stortkokers getild en in wa gons geladen. Gecombineerd met an dere treinstellen gaat het dan naar het dorpje Wijster in Drente, waai de hele vuilnismassa drie maanden wordt opgeslagen om vervolgens tot compost te worden verwerkt. In samenwerking met de Neder landse Spoorwegen wordt gestreefd naar een eendaagse omloop, d.w.z. dat uit aile delen van Nederland de vuil nistreinen naar Wijster of het Bra bantse Mierlo vertrekken. In het Brabantse Mierlo is namelijk de tweede grote compostfabriek van de VAM gevestigd. De volgende dag komt de vuilnistrein weer terug bij i de overlaadstations. i De VAM is een rijksinstelling, alle I aandelen op één na zijn in handen van het. rijk. Het ene aandeel is in handen van de provincie Drente om- i dat daar de fabriek is gevestigd. De i VAM is bepaald geen armlastige NV, j hoewel vuilverwerking uiteraard al- j tijd geld kost. Er is zelfs export naar j Roemenië en andere landen achter het ijzeren gordijn. Niet al het vuil dt Nederland weg gooit is geschikt voor verwerking tot compost. Ruim 60 procent verdwijnt naar de stedelijke vuilnisbelt, aange zien dat ongeschikt is voor verwer king; 40 procent gaat dan naar de VAM. Het compostbedrijf YVijster, waar het vuil van Schiedam wordt ge bracht, heeft momenteel een capaci teit van '180.000 ton per jaar. Uitbrei ding tot 300.000 ton per jaar is moge lijk, maar dit is het absolute maxi mum. Gedacht wordt dan ook aan de vestiging van een derde compostbe drijf in Nederland. Overigens verwacht de VAM voor 1970 en 1971 een topjaar. Er wordt ln die jaren meer vuil verwerkt dan ooit tevoren. Het probleem van de plastic zakken in de huiselijke vuil nisbak wordt ook radicaal aangepaki. Diverse gemeenten in Nederland hebben vuilnisauto's in gebruik die zijn uitgerust met mesies voor het opensnijden van de plastic zakken. De omzet van het landelijk com post 'bedraagt ongeveer vier en een half miljoen gulden per jaar, ruim 80 procent van deze compost blijft in eigen land. de rest wordt geëxpor teerd. De uitbreiding van de VAM krijgt ook gestalte in de bestelling van 70 nieuwe grote vuilnisspoorwegwagons die bij Werkspoor in Utrecht worden gebouwd. Dc opening van het nieuwe over laadstation ging gepaard met een se rie feestelijkheden, aangezien set be drijf gisteren precies 40 jaar geleden werd opgericht. Na toespraken van Schiedams burgemeester H. Roelfse- ma en de heer Visser gingen de feestelijkheden verder in het café-restaurant Europoort. Daar spra ken o.a, burgemeester J. Berger van Groningen en dr. W, B. Gerritsen na mens .het ministerie van volksgezond heid. Morgen houden wij de laatste aanbieding moderne weefstof van dit seizoen, zorg dat 5J er bij bent ais U een mooie over- gordijnstof voor een aantrekke lijke, prijs zoekt.' Prachtige weefstof met wolef- fekt, in vier aantrekkelijke kleuren en een gezellig dessin, dezelfde stof is er ook in prachtige uni-kleuren. Deze moderne stof nu per me ter voor nog géén drie en een halve gulden. TOTTERDAM De directie van Wra H. Muller en Co neemt aan dat de vennoot schap 1969 met bevredigende resultaten zal afsluiten, maar kan nog niet zeggen of de resultaten die van 1968 zullen overtref fen. Op de aandeelhoudersvergadering - waar deze prognose werd gegeven zei president- directeur A. Th. van der Lecq dat de groep ertsen- mijnbouw de-belan grijkste is van het concern, de bedrijfs groep havens neemt de tweede plaats ln, de scheepvaart is de derde. De vierde en laatste groep, transport, komt duidelijk voor expansie in aanmerking. In de an dere sectoren streelt men ondermeer naar consolidatie en modernisering. Op verzoek van aandeelhouders ver strekte de directie een reeks gegevens, die vroeger niet werden gegeven. De ver zekerde waarde van de vaste activa is 300 miljoen, de omzet over 1966 was 8 pet. hoger dan in het voorgaande jaar en bewoog zich tussen dc 275 en 300 miljoen. De personeelskosten bedroegen 130 mil joen. Van het totale personeelbestand van 7800 werknemers Ls ongeveer eenderde werkzaam in de scheepvaartsector, tweed erde in de groepen havensen trans port.- De bedrijfsgroep Ertsen-mijnbouw is in het geheel niet arbeidsintensief, er wer ken ca 60 personeelsleden. Aandeelhouders keurden de jaarstukken 1968 goed en. stelden het dividend vast oip 22 pet (vorig jaar 20 pet). Het bestuur zei naar aanleiding van vragen over de divi dendpolitiek dat het ook in de toekomst de aandeelhouders in een goede gang van zaken wil laten delen. Men streeft .echter naar een rustig dividendbeleld om niet het risico te lopen dat men eens in de toekomst tot een dividendverlaging zou moeten besluiten. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne weefttof, in mooi dessin of in uni, er zijn diverse mooie kleu ren, 120 cm breed, per meter voor Ook miandsgmorgtn open Gééft tel of schrift, best. ROTTERDAM De vele leerkrachten, die maandagmid dag met hun zesde leerjaren naar de Kleine Doelenzaal wa ren gekomen om daar het laatste van de acht jeugdconcerten bij te wonen van de Stichting Kunst voor de Jeugd, zullen er wel van overtuigd zijn geraakt, dat Jan de Waart een begenadigd mens is om zó met een zaal vol kin deren te kunnen omgaan. Natuurlijk doen kinderen in zo'n voor hen vreeinde omgeving druk en voor het begin klonk er dan ook tel kens applaus en geloei als er maqz iemand op het podium kwam. of dat nu een toneelknecht was, die een contrabas tegen een stoel liet leunen, de paukenist die zijn instrumenten stemde of iemand die een bandrecor der neerzette. Maar Jan de Waart had nog geen twee woorden gezegd, of alles was stil en dat bleef zo, behalve als de spreker-dirigent de jeugd gelegen heid gaf, eens flink uit te lachen en die gelegenheid kregen de meisjes en jongens ruimschoots, vooral toen er zo maar een jongen uit de zaal, Je roen, werd gepikt om het orkest te dirigeren. Het eerste deel van Mo- zarts „Eine kleine Nachtmusik" was in dit geval de ouverture, en daarna werden aan de hand van de geestige compositie over het bekende liedje „Calootje" door Jan de Waart spe ciaal voor de jeugdconcerten gecom poneerd de orkestinstrumenten ge demonstreerd. waarbij de jeugd dap per meezong. Het was een les, die de kinderen nooit meer zullen vergeten en waarmede menige volwassene nog zijn voordeel zou kunnen doen. En niet minder uit volle borst klonk het liedje van meneer Den Uil, waarna de kinderen weer intens ge boeid zaten te luisteren naar Rossi ni's sprankelende ouverture „De Ita lianen in Algerije". Het uit'leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaande Rijnmond Kamerensemble had er klaarblijkelijk ook schik in, zodat er een kostelijk contact was tussen spe lers en toehoorders. Waarom grijpen zij, die zich voor de muzikale opvoeding van de jeugd interesseren, de gelegenheid niet aan, om Jan de Waart veel meer voor scholen te laten optreden, eventueel met een orkest, gevormd JJit leerlin gen van conservatoria? G. M. Dersjant e SPIJKEMSSE B co w: hebben dc school voor moeilijk lerende kinderen aan de M. A.-rie Kuyterstraat 1, die op 1 april officieel werd geopend de naam Har- teschooï gegeven. Hiermee is. positief gere ageerd op Miggesties van ouders. In totaal zijn wat Rotterdam be treft pas zes huisreglementen ten ge- pgnoegen van Gedeputeerde Staten /vastgesteld. Gedeputeerde Staten stel- |len zich voor, na aandrang van de kommissie daartoe, er bij de ge- meen te Rotterdam op aan te dringen sneller te handelen met het indienen |van die reglementen, op grond waar- |wn het oordeel over de tehuizen me lde wordt gegeven. Weer afstappend van Rotterdam et) in een zeer algemeen beschou- gwing stelt het verslag, dat twintig klachten zijn ingediend over voeding, |verzorging en huisvesting. Het meren deel van die klachten bleek gegrond, win de meeste gevallen werd verbete ring bereikt. Opheffing van enige bejaardenoor- gden, waaronder een tehuis waarin Psychisch gestoorde bejaarden zijn ge- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM -~ Dc gezamenlijk vervoersbonden in Rotterdam hebben het Werkcentrum Rotterdamse Huur auto- en Taxibedrijf voorstellen ge daan over dc loonmaatregelen op Icorie en lange termijn. Op lange ter mijn zouden de bonden het loon op gebouwd willen zien uit drie bestanddelen, oen vast basisloon, een vast provisicbedrag en boven een be paald opgereden bedrag (omzet van de taxi) een extra provisie. Bij een uitgangspunt dat ƒ220 per week een redelijk loon is bij een omzet van 600, komen de bonden op salarissen tussen de 174 (bij een omzet van 400> tot 243 (bij een omzet van 700). Op lange termijn bescouwen de bonden na 1 april 1971. Als overbrug ging van die periode willen de bon den een aantal loonmaatregelen. Zij willen het loon tijdens de vakantie voor 1969 gesteld zien op ƒ155. Ver der willen zij de vakantietoeslag op rond 600 hebben, het aantal vakan tiedagen op zestien en verder nog een loonaanpassing waarbij 200 per week verdiend moet kunnen worden. Binnenkort zullen het werkcen trum en de bonden hierover gaan praten. Bovendien willen de bonden een permanent overlegorgaan samen gesteld uit vertegenwoordigers van het werkcentrum (werkgevers) en uit vertegenwoordigers van het perso neel. De bonden zijn van mening dat eerst nog overleg mogelijk moet zijn tussen werkgevers en werknemers in het huurauto- en taxibedrijf alvorens de gemeente te vragen in te grijpen en maatregelen te nemen. ROTTERDAM De 22-jarige kan toorbediende J. W. uit Rotterdam is vandaag voor de officier van justitie geleid op verdenking van diefstal van drie blanco cheques ten nadele van een papierindustrie. Hij nam op een van Öe cheques enkele honder den guldens op. Een andere cheque had hij ter betaling aangeboden aan een Dordte reisbureau. „Je auto staat leeg" kreeg dinsdag morgen een 32-jarige typograaf uit de Rechthuislaan van zijn buren te horen. Het bleek, dat de wagen was opgengebroken dat de voorstoelen en achterbank eruit verdwenen waren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Internationale organisatie van margarïnefabri- kanten, de IFMA, boutvt' vandaag in Parijs-een feestje onder de al dan niet „smakelijke" titel „Eeuwfeest der margarine". Rotterdam heeft daarvan gisteren al een voorproefje gekregen in de vorm van het boek „Honderd jaar margarine", dat Uni lever ter gelcgenheïd van dit eeuw feest ihiecft uitgegeven. Het met vele tekeningen en (kleu renfoto's geïllustreerde boek is een bundel studies van we tenschapsmensen uit Nederland. West-Duitsland, Frankrijk, Engeland en Amerika, onder redactie van prof. dr. J. H. van Stuijvenbérg, hoogle raar in de economische geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam. In deze studies wordt alle aandacht geschonken aan de fasen van het próduktieproces v.an margarine, van grondstof tot eindprodukt. Binnen dit kader zijn vooral de ontwikkeling van de technologie, van het we tenschappelijk onderzoek en van het produkt, alsmede diverse aspecten van voeding- en voedingswaarden, marketing, de expansie van de markt en het overheidsingrijpen belicht. Het eerste exemplaar van „Hon derd jaar margarine" is maandag middag tijdens een bijeenkomst in het Unilever-gebouw te Rotterdam door dr, H. J. H. Hartgerink, direc teur van uitgeverij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, aangeboden aan de heer A. W. J. Caron, lid van de raad van bestuur van Unilever. De heer Caron meende, dat Unile ver met z'n produkt niet meer weg te denken is op de margarine-markt. Het bedrijf heeft er dan ook een ge weldige research aan gegeven, aldus de heer Caron, die zich zeer ontent met het boek toonde. Het heeft zon' vijf jaar aan voorbereiding en uit werking gevergd. r)R. H. J. H. Hartgerink, direc- teur van Martinus Nijhofj's Boekhandel en Uitgeversmaat schappij N.V'. in Den' Hadg',: sig neert het eerste exemplaar van het bij zijn uitgeverij versche nen boek „lOQ jaar margarine" Hij bood het'drs. A. W. J. Caron lid van de raad van bestuur van Unilever N.V. (derde van links) aan. Drs. B. H. Tritten, secretaris van de directie van de Unilever Research Laboratoria in Neder land tweede van rechts) nam een exemplaar in ontvangst voor diens directievoorzitterprof. dr. Bol&ingh, die een belangrijk aandeel had in de totstandko ming van het boek. Geheel rechts prof. dr. J. H. van Stuij- venberg, hoogleraar in de eco nomise he geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, onder wiens redactie de 'bundel studies verscheen. ROTTERDAM Ir. de discus sie over het Moerdijk-terrein worden de schaduwzijden on evenredig sterk benadrukt en komen de positieve kanten v'an industrialisatie aan de Moerdijk te weinig nar voren. Aldus drs. J. 'W. Kurstjens, adjunct-direc teur varf liet economisch, techno logisch instituut, vóór Noord- Brabant en adviseur van Het in dustrieschap Moerdijk, in het tijdschrift van het instituut van deze maand. :J: - 'in een. uitvoerig artikel gaat dis. Kurstjens onder meer in op de vraag of en in hoeverre verdere industia- lisatie in 'Nederland en in:. West-Bra bant nog nódig en wenselijkis, «een vraag die; hij positief 'beantwoordt. Hij geeft toe dat „werken voor_ de kóst" ha' verloop van tijd wellicht niet meer zo'vanzelfsprekend zal zijn 'als nu, maar in de eerste vijftien jaar zal Nederland- geconfronteerd blijven worden mét grote groepen jeugdigen (circa 60.000 personen) per jaar die om inschakeling in het economisch Drs. Kurstjens acht het geen rea listische benadeling te veronderstel len dat men alle" industriële schepen wel achter zich kan verbranden om dat de dienstensector voor volledige 'werkgelegenheid zal zorgen. Dat geldt nog sterker, meent hij, nu zich in onze industriële structuurhervor mingen voordoen, waardoor het aan tal industriëlegroeisectoren wel «bij zonder kléin wordt. Ook vanuit het oogpunt van econo mische groei en van de groei van. de ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond heeft aan het Rijnmondraadslid J. de Meer (prot.) geantwoord op zijn vragen over de mogelijk aanleg van een startbaan bij de Luchthaven Rotterdam. Ge committeerden wijzen erop dat het gemeentebestuur van Rotterdam over het rapport dat is samengesteld nog geen beslissing heeft genomen. Gecommitteerden zeggen uit het oogpunt van geluidshinder bezwaar te hebben tegen de aanleg van deze 3.500 meter baan. Volgens het Rijn- mondbestuur moet het worden uit gesloten geacht dat de tweede natio nale luchthaven in de naastp omge ving van de bestaande Rotterdamse luchthaven zal worden aangelegd. Het dagelijks bestuur ziet dan ook geen aanleiding om in dit stadium reeds stappen te ondernemen. BARENDRECHT De tunnel onder de Oude Maas, die dinsdag 22 juli wordt geopend, krijgt geen naam. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft meegedeeld, dat de onderwaterdoorgang de toekomst ingaat als „rijks tunnel onder de Oude Maas in rijksweg 19". Het rijk geeft namelijk geen namen aan de in zijn opdracht vervaardigde werken en wil van dit principe niet afwijken. Uit de praktijk moet blijken welke naam de nieuwe tuimel gaat dragen. Er .is echter een zekere rivaliteit te bespeuren bjj de gem eenten Barendrecht en Heinenoord. De inwoners van deze gemeenten willen de nieuwe oeververbinding noemen naar de „eigen" plaats. persoonlijke inkomens lijkt het drs. Kurstjens gevaarlijk vèrdee r in dustriële ontwikkeling af te kappen. Hij vestigt er de aandacht op dat nog altijd 20 tot 25 procent van de Neder landse gezinshoofden moet rondko men met het minimumloon van 142 gulden per week. Tegen deze achtergrond noemt hij het een.« zeer lofwaardig streven om de materiële produktie te vergroten en te verbeteren (liefst met inschake ling van zo weinig moglijk man kracht) en tegelijkertijd de dienstensector uit te bouwen. Naar zijn mening kan zo een betere ver zorging van de binnenlandse behoef ten en dekking van de groeiende im portbehoefte worden bereikt. Moerdijk is volgens drs .Kurstjens geen zaak apart, maar wel een be langrijk onderdeel van en stelsel van werkgebieden, dat Brabant aansluit- ting moet geven op de nationaal-eco- r.omische groei. Waarom uitgerekend Moerdijk? Iser dan geen andere plaats in Nederland of in Brabant te bedenken, zo vraagt hij met de te genstanders. De mogelijkheden voor de-situering van een superregionaal industrieter rein. zijn in ons land niet zo bar" groot, vindt hij. Een dergelijk werk gebied moet enerzijds goed bereik baar zijn vanuit flinke bevol kingscentra, maa reranderz ijds ver genoeg vandaan liggen om hinder te gen te gaan. In Brabant beantwoorden alleen het (nog papieren) Reimerswaalge- •beid en de Moerdijkcentra aan deze eisen, aldus drs. Kurstjens. Als men dan in aanmerking neemt dat juist Noord-Barabant behoefte heeft aan groei- elementen in zijn economische structuur, dan lijkt de beslissing het Moerdijkgebied tot superregoinaal industrieterrein te ontwikkelen, al leszins gemotiveerd,, meent hij. De bezwaren en gevaren die aan de keuze van Moerdijk vastzitten ,wil drs. Kurstjens niet wegwuiven. Hij gaat uitvoerig in op de maatregelen ter schadeloosstelling van de boeren en ter waarborging van de mi- lieu-hygiëne. „Niet alleen zullen dt mogelijkheden van de hinderweg maximaal worden benut, maar zelfs voorwaarden kunnen worden gesteld die thans nog niet door algemeen gel dende wettin kunnen worden afge dwongen." Tenslotte spreekt de onderdirecteur van het ETI zich onomwonden uit voor industrievestiging aan de Moer dijk, „Niet ter wille van deze bedrij ven als zodanig, mar met het oog op dt effecten voor welvaart en welzijn in de streek en in Nederland als ge heel." Dit betekent niet, zegt hij, dat in dustriële ontwikkeling van dit kali ber tot elke prijs moe worden na gestreefd. De tegenstrijdige belangen zullen voortdurend tege nelkaar af gewogen motten worden, zoals naar zijn oordeel in het geval-Moerdijk ook is geschied. ROTTERDAM De voorzitter van het centraal stembureau voor de ver kiezing van leden van de Rijnmond- raad heeft ter voorziening in de va- kature, die ontstond door het overlij den van de B. v. d. Graaf uit Ridder kerk (sg) per 5 juni benoemd ver klaard de heer H. G. Barendregt uit Barendrecht. De heer Barendregt is 39 jaar, hij is sedert jaren voor de SGP lid van de gemeenteraad in zijn woonplaats. ROTTERDAM De volgende leerlingen van hei Erasmiaans gymnasium behaalden het diploma gymnasium alpha: Wim van Dijk, Kees Groen, jacoblne de Loos, Hans van der Neut, Lodcwljk Rogier, Pieter TErhorst, Piet van Tilburg, Tvonne van der WErf, Kees van Zetten. Gymnasium beta: Wim van den Berg, Yvonne Bok horst, Lot van Dommelen, ingrid Dijkers. Dries Fransen van de Putte, Ton Graaf land. Hans Hoogenraad, M3el Janssens. Lenny Kastelein, Anneke Kroos, jacques Kunst, Rob Snoep. Theo Verhoeff, Frank vermeer. SCHIEDAM Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling dat nog dit jaar de eerste paal wordt geslagen Voor de NS-stations Schie- dam-NicuwIand en Maassluis-West. Beide stations worden met ingang van de dienstregeling 1970/1971 in ge bruik genomen. IETSUIKER, Het is een pro dukt wat hoort op het rijtje sui ker, zout, peper enzovoort. Het is altijd in huis, want het hoort erbij. Rietsuiker heeft bij ons een vaste plaats in de provïandkast. Ja, bij ons. Maar in de landen, die notabene van de uitvoer van rietsui ker moeten leven, wordt een veel schralere tafel gedékt.De oorzaak ïiervan ligt bij vele rijke landen, dje voor hun eigeji welzijn de uit voer van rietsuiker boycotten. Tot de boycottende landen-behoort ook Nederland., 'f« Deze beschamende informatie «put ik uit een bulletin, dat .de werk groep Denken en Doen, werkzaam in Rotterdam en Krimpen" aan dé IJssel heeft rondgestuurd.: Deze werkgroep gaat op zaterdag 14 juni een aktie voeren in het nieuwe win kelcentrum Groot-IJsselmonde. Zij verkopen daar onder meer rietsui ker en het boekje Riet, dat uitvoeri ge informatie bevat over de achter gronden van deze rie tsuikeraktie. Zo zegt het bulletin: „Rietsuiker kopen betekent daadwerkelijk partij kiezen voor die landen, die voor een zeer belangrijk deel afhankelijk zijn van de uitvoer van rietsuiker".: Even verder meldt het bulletin: „De suiker is slechts een van de politiekevoorbeelden van de on rechtvaardige wereldhandel, maar •en voorbeeld met politieke" kracht. Deze aktie is een 'daad van PRO TEST, maar tevens een daad van bevestiging. Wij bevestigen, dat' wij aan de overbrugging van de kloof tussen rijke en arme landen de hoogste prioriteit toekennen". Het communiqué spreekt overi gens, nog krachtiger taal. „Wij Euro peanen zijn geen ménsen, die één boodschap voor de wereld hebben. Wij. vechten niet voor economische gerechtigheid. Wij verzetten;ons he lemaal niet tegen al.die zogenaamde rechtvaardige oorlogen. Wij hebben onze mond vol over liefde, over inspraak, over medezeggenschap, over ontwikkelingshulp, over demo cratie, maar het zijn leugens". DN VERDER:, „Wij gaan elke •*-' dag naar ons werk en 's avonds zitten we bij de tv en als ons iets ge vraagd wordt dan zijn we niet. thuis. Wij werken anderen zelfs tegen als zij iets aan de bestaande wanorde wil len veranderen. Zij worden provo's, communisten en langharig tuig ge noemd, omdat zij op hun manier de fouten in de maatschappij kenbaar willen maken". Enkele alinea's verder roept de werkgroep de politieke partijen, de kerken en de vakbonden op geza menlijk te vechten tegen alle on recht. dat door de Europeanen in de wereld bedreven wordt. „Ook indi vidueel zullen wij de armen uitde mouwen moeten steken. Wij zullen onze politieke partijen onder druk moeten zetten om steeds partij te kiezen voor de arme landen". Zaterdag -14 juni staat de werk groep in Groot-IJsselmondè. Ieder een, die wat meer weten wil over de rietsuikeraktie kan daar aanklop pen. Wie niet komen kan en toch graag informatie wil hebben, kan het boekje „Riet" en andere folders bestellen bij de werkgroep. Dan moet u natuurlijk wel eerst 2 stor ten op de giro van een medewerker van de werkgroep, Ben Dubbeldam, Friezenoord 28, Rotterdam i/rr zake van arm-rijk lektuur, gironummer 1530140. Inlichtingen over dé aktie of over de werkgroep zelf zijn altijd ver krijgbaar als u belt naar nummer 327045.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1