bOQ^€£$*?€l Raad voor Sport en Recreatie vergaderde Voor tekort van f 85.000 Kerkvoogdij trekt weer aan de bel Nieuw systeem is een uitkomst j Sportfondsenbad nu beter I water door „bieekloog" Vlaardings stadhuis kundige restauratie G. H. SCHAAP MET PENSIOEN PRIJZEN OM JE BAARD AAN AF TE LIKKEN meer wandelaars in Maassluis de kattenbeker vaderdag geschenken liesveld vlaardingen HENGELCONCOURS CADEAUS DIE AANSIAAK Ceintuurbaan 117 -Rotterdam-12 IÊ$ ïeW80175i Duizenden kopen bil Uit en toch thuis! VLAARDINGEN De Vlaardingse Raad voor Sport en Recreatie heeft dinsdagavond zijn tanden gezet in een verordening voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal, die zeker 15 september klaar zal zijn, en een tariefreglement voor het gebruik van de hal. NIET TE DUUR Vogelnestjes verbrand SCHOOLSPORT Vaderdaggeschenken FORTEX V aderdaggeschenkétt FORTEX Vttderdttggeschen ken FORTEX Zeeman achter slot SCHIEDAM Het Sportfond- senbad aan de Burgemeester Knappertlaan heeft' het chloor- probleem aangepakt. Sinds lan ge tijd waren er klachten over de toestand van het zwemwater. De klagers vonden dat er teveel chloor in het water zat.. POSTZEGELALBUMS INSTEEKALBUMS 9 FOTO-ALBUMS ViERKLEURENBALP0SNTS Vandaag Vuderdtiggeschenken FORTEX Vaderdaggeschenken FORTEX GORINCHEM loop vrij in - loop vrij uil KIJK en VERGELIJK BOTONDE, flfBIT 60'BIHCHEM'-TCI,01030 5341 ■Sc hVeda'm seweg 41; - Va n Hoge nd orp(dan..,3;3. W o og s t .15 Extra kooptijd: dinsdag degehele dagen vrijdagavond ^^rii li NV WOENSDAG 11 JUNI 1969 II I9é? L ROTTERDAMMER Prettig vtfgadoren, smaktHik dineren mn„. ^•tia ov*m«eht«n. Volledig goupamrd Mow- Z««r ru«t!g« kamer», alle op het zui- Jim En parkeerruimte voor 200 euto'*l Fel was de kritiek op het ontwerp- bestuur in overweging bij competitie- tarirfreglemcnt. Voor kieine verenï- wedstrijden geen,, toegangsprijs te gingen zijn de huren veel te hoog, heffen voor de tribune, maar wel bij constateerde de hoer J. J. Frazer. En grote evenementen, de heer M. Hoogerwaard opperde het denkbeeld de huur te verlagen bijge- bruik van de hal op een ongunstig tijdstip. .1 Voorzitter G, Walstra fzei zelf bok wei aan zo iets te hebben - gedaeht. Ook het feit dat er voor de ge luidsinstallatie moet worden betaald (tien gulden per gebruik) ..klonk; de- heer Frazer vreemd in de oren. En dat er dan niet eens reclame gemaakt mag worden (bijvoorbeeld met span- Natuurifjk j doeken) kon er bij hem helemaal njet PLATENBONNEN HALKN* I in. idj Maar ook in dat opzicht nam het G. P. van daalkn jr. j dagelijks bestuur de kwestie nogal I soepel op. Voorzitter Walstra ha'd een' I overzicht van tarieven van andere. I sporthallen in ons land. Vlaardingen j heeft een gemiddelde van die lande- lijke. tarieven, zei hij. der nog meedelen dat er in de Vette- noordpolder een gymnastiekzaal zal komen. Het Mendelshnplein zou dan gespaard blijven. Tenslotte deelde de .heer Walstra nog mee dat uit een bespreking met ibet bestuur van Midden Delfland en enkele ambtenaren van departemen ten een rapport over de watersport in Vlaardingen en omgeving is voort gekomen. In principe is er een drie manschap gevormd tussen de dijk graaf van Delfland, burgemeester E. j. Groot Enzerink van Maasland en een vertegenwoordiger van het mi nisterie, dat iets concreets gaat doen om binnen niet al te lange tijd voor zieningen aan te brengen. Er is vrijwel geen tijd voor geweest om dit voor te bereiden. Ook de heer Van der Linden sprak zijn teleurstelling erover uit. Op de indertijd gehouden vergadering van voorzitters was ieder hel erover eens dat een dergelijk evenement niet meer is weg te denken. Voorzitter Walstra beriep zich op de verhuizing van het sportbureau. i Verder noemde hij nog ziekte van j het personeel op om de indruk van nalatigheid weg te nemen bij de sportraad. Hij stelde echter wel dat de schoolsportdag in een r.ieuwe op zet zal komen. Er zou gebruik wor den gemaakt van de sporthal on het Kolpabad. De raad kreeg verder nog te horen dat de voetbalvereniging RKWIK geen belangstelling heeft om een veld van Zwaluwen erbij te nemen wan neer de vogels naar de Holywijk ver trekken. De Hollandiaan heeft alleen belangstelling in RKWIK's tweede .veld. Mogelijk zullen andere takken -van sport een kans gaan krijgen op het Zwaluwen-terrein. De heer D. Haddeman zei hierover dat er een oplossing moet komen. Het is verder gebleken dat de Zuidbuurt voetbalverenigingen voor een ver- - hard trainingsveld zijn. Ook bij het nieuwe complex van Zwluwen kom een verhard oefenterrein. VFC heeft echter de wens te kennen gegeven een grasmat als trainingsveld te wil len hebben. De heer Walstra kon de raad ver- l ylaaRDINGEN, De verwachte Pna-inschrijvingen voor de twaalfde IAvondvierdaagse zijn diensdagavond Ivrijwel achterwege gebleven. Het ^aantal wandelaars blijft daardoor op I71OO staan, een aantal dat niettemin |als een absoluut record mag worden Isezien. f De organisatie was gisteravond be lter dan maandag, toen er te weinig Iknipcontroleurs waren. Er is toeneen Iberoep gedaan op Fortuha en de RET lom kniptangen af te staan. Gister- lavond kon de massa gemakkelijker I worden opgevangen. S Dinsdagmiddag begonnen zo'n 48 Ischoolgroepen aan de afstanden. In Itotaal waren dat 1500 kinderen. PHILIPS 3-KOPS SCHEERAPPARAAT overjarig, van 65. NU De heer Frazer vond het verder een vreemde gang van zaken dat de tribune moet worden betaald met twee kwartjes. Hij gaf het dagelijks Heeft U de laatste nieuwe Philips al gezien Kom snel kijken bij Boogaard REMINGTON MAASSLUIS. De belangstelling j voor de Avondvierdaagse in Maassluis is nog steeds groeiende. I Dat bleek dinsdagavond weer toen l men het aantal wandelaars telde dat j aan de start verscheen voor de eerste van de vieravondwandelingen. Het waren er niet minder dan 1850 j wat ruim 200 meer is dan vorig jaar. i WAT RUIM 200 meer is dan vorig jaar., V.OORAL VAN DE SCHOLEN WA- i REN ER VELEN OP HET APPEL j VERSCHENEN. De Groen van Prinstererschool spande de kroon door met 114 leerlingen mee te lopen, j Het défilé wordt vrijdagavond af- j genomen van het bordes van het raadhuis aan de Hoogstraat waar de stoet om 8.15 uur langs komt. Om 8 uur wordt deze stoet geformeerd in j de Nijverheidstraat bij Veroiko en Verome Electra. Integnstelling met voorgaande ja- ren zal nu de stoet niet op de markt worden ontbonden maar gaat men i uiteen in de Olympiahal aan de Ro- zenlaan. REMINGTON SPECIAAL 37.95 REMINGTON SELECTRIC 48.95 De tarieven zijn als volgt vast gesteld: voor sportverenigingen va rieert de huur van ƒ15. tot /Ü20 per uur. Andere huurders (niet sportver enigingen) betalen van ƒ20 tot ƒ25 per uur. Wanneer een sportvereni ging elke week op zaterdag of zondag de sporthal in, gebruik Leeft, betaalt zij ƒ800 per jaar. De niet sportvere nigingen betalen dan ƒ1000. Beide voorstellen gingen tenslotte onder de hamer door. BRAUN Een fijn SCHEERAPPARAAT kost overal 57.50. VLAARDINGEN Bij werkzaam heden aan het dak van een woning aan de Prins Bemhardlaan, waarbij branders werden gebruikt, ontstond dinsdagmiddag een begin van brand. Enige vogelnestjes onder de dakpan nen raakten in brand. Met enkele emmers water werd bet. vuur geblust. De gealarmeerde brandweer be hoefde geen dienst te doen. Boogaard Discountprijs HET IS ZO VADERDAG NU NOG UIT .VOORRAAD LEVERBAAR De vergadering wond zich ook nog al op over het ontbreken van de jaarlijkse schoolsportdag. De heer Hoogerwaard kon zich niet aan de indruk onttrekken da de medewer kers aan dit traditioneel evenement het volgend jaar wel zullen meehel pen. Zij waren er niet van op de hoogte dat de schoolsportdag niet doorging. Gok de heer De Ronde wierp zich met verve in de strijd. Hij stelde uitdrukkelijk dat men In de toekomst moet 'v komen tot een sectie schoolsporten in de VRSR. De heer A. Pleijsier bestreed de overheersende gedachte dat er geen aandacht aan was besteed. Het komt grotendeels door de verhuizing van het gemeentelijk sportbureau, zei hij. SCHIEDAM Zaterdag 21 juni verzorgt de Hengelsportvereniging 1 Schiedam en omstreken van acht tol I elf uur een concours in de vijvers van het Prinses Beatrixpark. Het inschrijfgeld voor seniorleden be draagt één gulden, jeugdleden, bejaar den en minder-vaiiden betalen de helft. De hoofdprijs bestaat uit een waardebon van ƒ30. De prijzen wor den dezelfde dag om twaalf uur in het theehuls „De Ketel" uitgereikt. Opgeven bij de fa. Blom, Vlaardin- j gerdijk, fa. Van der Knaap, j Hoogstraat, firma v/h Van Leeuwen, i Broersveld, fa. Mak, Broersveld of fa. De Vries, Groenelaan, Uitgebreide sortering manchetknopen Korte Hoogstraat II - Tel. 346.151 Vlaardingen gemeenteleden op aandringen hun; bijdragen te verhogen. Een tekort; van ƒ85.000 moet worden wegge-f werkt. Mocht deze actie niet slagen dan zal het kerkewerk nog verder j moeten worden ingekrompen. Ds. H. J. Groenewegen doet bij ds start van de actie een bewogen be-,: roep op de gemeenteleden.. Hij schrijft: „Verwachten wij van net Ie-; ven meer dan iedereen verwacht? Hopen wij voor de toekomst meer dan iedereen? Doen wij dingen die niet door an deren worden gedaan? Zeggen wij dingen, die als wij ze niet zouden zeggen, door niemand gezegd zouden worden? Moeten die dingenworden gedaan en worden gezegd; moet die ver wachting blijven? Moet de kerk blij ven? Bent-u nog overgebleven als een klein stukje kerk? Als dat zo is, bekijk dan wat vorig jaar gaf, vraag u af wat per bijdrage nodig is. Ongeveer twee procent van het 'inkomen. Vergelijk wat u aan de kerk bijdraagt met wat u aan andere dingen uitgeeft: 100 gulden per jaar aan sigaretten, rook je net een pakje per week voor. Er zijn mensen die voor de kerk 25 per jaar geven, voor die mensen is de kerk dus een peukje van hun sigaret waard". In de oproep tot steun worden ook de cijfers van de financiële jaarreke ning genoemd. Dezecijfers zijn al lesbehalve rooskleurig. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder, .het motto /„get gaat om rond 85.0(10, ja vijfen- tachtigduizcnd gulden", is de Her vormde Gemeente te Schiedam be gonnen met een actie „kerkelijke bij drage 1969". De kerkvoogdij is het niet eens met de veel gehoorde gedachte dat Schie dam een dode stad is. waar alles bij voorbaat tot mislukking gedoemd is. Her college van kerkvoogden meent dat de hervormden van Schiedam best met elkaar zoveel bijeen kunnen brengen dat weer in de twee bestaande predikantsvakatures kan worden voorzien, het jeugdwerk kan worden uiitgebreid en de kerkgebou wen op tijd gerepareerd en van licht en warmte kunnen worden voorzien. De actie zal precies twee weken duren. Diakenen, ouderlingen en an dere medewerkers zullen er bij de Sweater», met lange en korte mouw Korte Hoogstraat 11 - Tel. 346.151 Vlaardingen SCHIEDAM Geboren: Is'ancy dv H Braad en "W Verstappen: Albert.us MzvP Florijn en T A Breaker; Astrid A F dv F A van Raak. en a E M Teuntssen; Arthur C L zv a J Schreurs. en L Lausberg; Marcella <lv H Groen en A P van 't Hoen-derdaal; Sonja C dv A Uïeman en J C Ruijgers; Dorothea T M dv A J M Diepstraten en C M M van Vught; Arjan A J 2v A van Noorloos en E Wennekes; Patrick zv P J van Drlelen en C A van der Velden. Overleden; S AStaal 37 ev J H E van Dalen: J J Willemse 69 ev J verver; M E L Blok W wv B J F Alberts; D Hal en boer Overhemden, efren en gestreept Korte Hoogstraat 11 - Tol. 346.151 Vlaardingen SCHIEDAM Geboren: Erica <!v W A Otten en T waardenburg: Robert J zv J VI p j Heljnraets enIUE Hoorniok; Erica S dv J SeftJJf en A M G de Zoete: Richard A H zv H H C Straver en A W Lansber gen; Bernd G J zv G H J Ruiters en M W JBakker. VLAARDINGEN De zeven tien- [jarige C. B. P. v.d. W. gooide (dinsdagmiddag een lege fles in de •bosjes naast een woning aan het rPark Nieuwland. De fles raakte de puur. Een glasscherf trof de 17-jari- fge T. v.d. L. boven het rechter oog. De jongen is in het Holyziekenhuis .behandeld. SCHIEDAM De negentienjarige Duitse zeeman P. D. is vannacht in gesloten omdat hij gisteravond op het terrein van de Gulf aan de Adm. de Ruyterstraat een truck met oplegger wegnam en vervolgens tegen een ge parkeerde personenauto aanbotste. Beide auto's werden zwaar bescha digd. VLAARDINGEN Burgemeester P. B. Bouman van De Lier heeft dins dagavond de leden van de Historische Veréniging eens goed gezegd waar het op.staat. Met zijn conference over conserveren en amoveren in de boven zaal van gebouw Triangel liet hij er geen twijfel over bestaan dat nieuwe gebouwen in een oude stadskern bepaald geen luxe zijn. In de meeste ge meenten in ons land bestaat bulldozerdrift, zei hij. Een treffend voorbeeld van een kundige restauratie noemde hij het stad huis van Vlaardingen. Daarentegen behoren warenhuizen naar zijn mening m een oud stadscentrum niet thuis. De heer Bouman, die ook burgemeester van Willemstad is geweest, liet niet propaganda te maken voor dit historische stadje in Noord-Brabant. MAASLAND Aan de adspirantendag van het KNCGV in Rozenburg hebben 50 Maaslandse meisjes van 11 tot 13 jaar deel- genomen. Zij behaalden bij de gym- nastiekwedstrïjden twee eerste, vier twee-^ voir opgesteld dat 380 liter van dit bieekloog kan bevatten; 50 liter hier van wordt dagelijks aan het water toegevoegd wat op de enorme hoe veelheid water te verwaarlozen is. Om de zuiverheid van het water te bewaren stroomt iedere avond na der onder het bassin. Na de dage lijkse schoonmaakbeurt van het zwembassin komt het water via ze ven weer terug in het bassin. Iedere ongerechtigheid blijft op deze manier buiten de deur. Een ander voordeel van het chloorbleekloog is dat het prikken aan de ogen tot een mini mum wordt beperkt. Ook de moderne tijd heeft de 25 landelijke Sportfondsenbaden niet onberoerd gelaten. Alle bedrijfslei ders (in Schiedam mej. C. Hazen- broek) komen maandelijks bij elkaar. Een van de resultaten zijn de plak kers die gratis bij de baden worden verstrekt en waarin een oproep wordt gedaan om meer te komen zwemmen. piP deze foto kun je niet zien dat het water in het Sport- fondsenbad niet meer zo in de ogen prikt. Maar als je op :een warme dag als vandaag over zwemmen leest, dan,.wil je dal ook graag zien. Vandaar de foto. Zwemmen voor .jong en oud. dat wil ook het Sportfondsenbad in Schiedam propageren. Mevr. H. DE Bruin uit Rotterdam-west behoort tot de bejaardenzwemsters. Zij was ver- ledcnweek 50 jaar getrouwd, werd toen 70 jaar cn behaalde baar eerste zwemdiploma. Het Sportfondsenbad, wil graag alle volwassenen, die nog njet kunnen zwemmen, deze sport leren. Op maandag- en dinsdagavond is er van kwart over negen tot tien uur een speciale les voor hen. Op dinsdag morgen komen de dames aan de beurt. Naast de get ruikelijke zwem les krijgen zij ook gymnastiek. Volgende week overdag komt ech ter vooral de jonge generatie aan de beurt. De gehele donderdag en vrij dag doen 700 leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de lagere scho len dan examen voor het zwemdiplo ma I of II of het diploma zwemon- derricht I of II. Dinsdagmorgen ko men de leerlingen van de huishoud-en technische scholen aan de beurt. Zowel voor Vaderdag als voor uw geslaagde zoon of dochter Sinds enige tijd is het bad hu over gegaan van chloorgas op chloorbleek- loog en de resultaten zijn frapant. Het water heeft een veel helder aan zien dan in het verleden, terwijl de klagers zijn veranderd in tevreden mensen. De overgang van chloorgas op chloorbleekloog is een langdurige kwestie geweest. Bijna 35 jaar heeft het bad namelijk het procédé chloor gas gekend, terwijl men eenhele dag bezig is geweest om van het gas op bieekloog te laten overgaan. Naast het personeel kwam daar ook de Keuringsdienst van waren uit Rotter dam aan te pas. Daar dit op zondag geschiedde bemerkten de badende Schiedammers er niet veel van. Aangezien het bassin met een in houd van 600 xn3 water, door de vele zwemmers en zwemsters de gehele dag in beweging is wordt automa tisch ook de bieekloog de gehele dag aangevoerd. In de kelders van het Sportfondsebad staat een groot reser- De Rank: Bijeenkomst Dr. Sauersehool, duizend en één andere cadeaus Polapulls Korte Hoogstraat il - TeL 346.151 Vlaardingen Grote koUektle dassen Korte Hoogstraat 11 - TeL 346.151 Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1