Hoofdleidster school woont in berghok Staatssecretaris: Pas in 1971 beslissing naar ïiKemsse nu toch op de lange baan? JHHMffll Zeeman valt agent aan sotternie van see Dames lieten zich met sieraden verwennen - en zonder argwaan poging naar schip te zwemmen Ketel (70 m) over de weg Vreemde toestand in Spangen Vakantiespelen fin Oude Noorden Pink verbrijzeld HAARVERZORGING ort projectgroep van School voor de Journalistiek Veertienjarige redt drenkeling Internationaal korenconcert Kleuter ernstig gewond bij val Matroos Dwidrum Bay wachtte niet Geslaagden o° tegen vet haar hairsprays haarverstévigers haarkleurverstevigers en spoelingen V crèmebehandelingeri; haarherstellers"H ijl sa!i.kacc metro of JwoCFDStfTfOM SP JK fc.HlS§|£C€^ ®:STATlöb SPUKEHl&Se-'/'iÜl! ,MHO.OFDHALTê>: r m It mètjhèt symbool van klassieke schoonheid mêm Let op het EGYPTISCHE KOPJE op alle Lavona-produkten, het symbool van klassieke schoonheid. WfllA 55 nübeduidend goedkoper Nieuwe studie Geschrokken van wesp .ROTTERDAM Ook twee Rotterdamse dames waren door de kineën gegaan voor het char mante uiterlijk, de heldhaftige verhalen die er niet om logen en de vrijgevigheid van een heer op leeftijd die inmiddels veroordeeld is wegens het ple gen van een, wat de officier van justitie maandag een ontstellend aantal inbraken en diefstallen op talloze plaatsen in Neder land, noemde. De vriendinnen stonden voor de politierechter wegens schuldheling van een groot aantal sieraden en snuis terijen die hij hen cadeau had gedaan, voorzien van de mede deling dat het erfstukken van de familie waren. liiiiiiiiiaiii ONSCHULD ROTTERDAMMER HOOGVUÊT RAJiTivACé- DE.ITAUW. ^&k<'bcS& kétwiiz Srob'jnd >4 2K Pagii 2A DINSDAG 17 JUN! 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De hoofd leidster van een openbare kleu terschool in Spangen woont sinds een half jaar in het berg hok dat bij de school hoort. Ook heeft zij daar een uitgebreide menagerie van huisdieren bij zich. De vrouw, van middelbare leeftijd, woont daar sinds zij ruzie had gekregen met haar bejaarde vader en zij niet meer in zijn woning mocht blijven. De afdeling onderwijs van de ge meentesecretarie zoekt op het ogcn- §2 rsE voorgestelde doortrekking D van de metro van Hoogvliet naar Spijkenisse en eventueel verder via Zuidland naar Hal- levoetssluis. Op deze schets ligt het tracé van de NS-Deitalijn naast het metrotracê. Midden boven de botle-neck in alle ver voer tussen Voorne Putten en Rotterdam, de uit 1903 daterende Spijkenisserbrug. S I!' Si BOTTERDAM De Contactcom missie Wijk Noord heeft voor de va- Ij kantieweken een uitgebreid program- |;ma samengesteld. De festiviteiten be- H ginnen zaterdag 28 juni met het kin- dervariété van Caria Flink op het Pijnackerplein gevolgd door de Noor- der Wielerzesdaagse in de week van 30 juni tot en met 5 juli. Hoogtepunten van de vakantiefestl- viteiten zullen ongetwijfeld zijn: het tiengelconcours in het Noorderkanaal 5; voor jongens en meisjes van 10 tot 15 fjaar op 9 juli, grote kinderkennis 1 'met bijzondere attracties op net, Pijn I ackerpiein (19 juli), wandelpuzzel - tocht naar het Kralingse Bos met efin bezoek aan de Plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam (26 juli), vos- gsenjacht in het Oude Noorden (30 ju li) en een groot muziekfestijn op het Pijnackerplein (9 augustus). De festiviteiten worden besloten if met een erote lampionoptocht door |het Oude Moorden op zaterdag 30 au- gustus. Kinderen, die aan de activiteiten villen deelnemen, kunnen zich, laten inschrijven bij het bestuur van hun I buurt- of jeugdvereniging. Niet-geor- 1 ganiseerdon kunnen inschrijven bij «mevrouw F. M P Breemer-Zuidema. Is Gerard Schoitenstraat 30a. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Pas in of na 1971 zal de regering een be slissing nemen over het al of niet doortrekken van de metro naar Spijkenisse, dit heeft staatss etaris M. J. Keyzer het Rijnmojidbestuur meegedeeld. Een beslissing hangt, aldus de staatssecretaris, af van het besluit of de tunnel onder de Oude Maas uit sluitend zal moeten dienen voor de metro of tevens geschikt moet zijn voor de zogenaamde Deltalijn. Over de mogelijkheden van de Del talijn beraadt zich de „commissie in richting Deltawateren". Verder ïs er een studie van het Ned, Economisch Instituut over de toekomstige ver- keers- en vervoersstromen in Neder- j land. De staatssecretaris verwacht dat di rapport eind 1970 gereed' zal j zijn. De regering zou zich dan in 1971 i over het ETX-rapport kunnen bera- j den. Als de bevindingen van zowel i de commissie inrichting Deltawate ren als van het ETI overeenstemmen dan kan de regering daarna in het kader van de op te stellen prioritei- ten bepalen wanneer aan de doortrek king van de metro kan worden be gonnen. Het dagelijks bestuur van Rijn mond betreurt dit standpunt zeer en beraadt zich op eventueel verder te nemen stappen om de toenemende moeilijkheden met betrekking tot hét verkeer en vervoer in de agglomera tie te verlichten. Het gemeentebestuur van Rotter dam had reeds eerder de wenselijk heid van de doortrekking naar Spij kenisse onderschreven. De medewer king werd toen afhankelijk gesteld aan een ongestoorde voortgang in de j aanleg van de metroverbinding naar Rotterdam-Oost Tijdens de bespreking van de staatssecretaris met he dagelijks be stuur van Rijnmond is de nadruk ge legd op beide metroprojecten. Er zal dus nu geen sprake vanzijn dat als de metro in 1975 naar Hoogvliet rijdt de doortrekking naar Spijkenisse onmiddellijk kan aanslui ten. blik koortsachtig naar een geschik te woning, want duidelijk is dat heeft geruime tijd geduurd voordat deze toestand onhoudbaar is. Het werd ontdekt dat de vrouw 's avonds in de school bleef en dan een veldbed opzette in het berghok, Pas toen het ging stinken, door de veie dieren (er was zelfs een dode kat), gingen de ouders klagen en ontdekte de inspectrice wat er aan de hand was. De hoofdleidster vindt zelf dat zij niet ziek is, maar mensen die met haar hebben gesproken menen dat zij, vooral geestelijk, niet hele maal in orde is. Men wil haar echter pas met ziekteverlof sturen als e.r een ander huis met een goed bed is gevonden. De moeilijkheden bij het vinden van een woning zijn legio. De vrouw heft zelf enkele woningen geweigerd en enkele huiseigena ren willen haar niet hebben, in ieder geval niet met ai die huis dieren. Over haar werk zijn nooit klach ten gekomen, dok nu nog: niet. Zij schijnt hijzonder goed te kunnen opschieten met de kleuters op haar school. Toch hoopt de afdeling onderwijs snel een oplossing te vin den voor deze onhoudbare toestand. Men is echter reeds drie maanden bezig met het zoeken naar die op lossing. OOUOSESINGai21-ROTTH»M<.TeU19e73.1ias»I ROTTERDAM Een beschonken Duitse zeeman, de twintigjarige V. F. heeft vannacht een politie aangeval len. Surveillerende agenten zagen de man op de Wolphaertsbocht aan een bromfiets morrelen. ROTTERDAM De vierjarige Ri chard Hoogeboom uit de Water- loostraat is maandag bij C en A aa de Collsingel van de roltrap gevallen. Het kind is met een verbrijzelde pink opgenomen in het Dïjkzigtziekenhuis. mmi: (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de discussie over het „Plan 2000" heeft zich nu ook de School voor de Journalistiek gc- |mengd. De elf leden van de project- groep Zuid-Holland (eerste jaars stu- i;: tierenden) heeft na een week in Rot- terdam te zijn geweest en een aantal controversiële standpunten tc hebben ig aangehoord en verwerkt, een rapport 1J samengesteld. Het heet „Een onsalighe sotternie van de see" of „Waarin een, klein volk te groot kan z(jn'\ De projectgroepzegt da tze niet U laat diezomerechoentjesvan verleden jaar toch niet meer re pareren als U voor een spot*, prijsje een paar moderne lede ren meisjesschoenen op onze schoenen-afdeling kunt kopen. Moderne meisjesschoenen van Te kwaliteit ieder met klein blokhakje, wreefbandje, sier- perforatie, moderne vierkante neus en open hiel. Een leuk schoentje in een goe de en moderne leest nu per paar voor nog géén acht gul den, I Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze moderne lederen meisjesschoenen met openhiel, blokhak en wreef- bandje, in de kleuren marine blauw met rood afgezet en beige met bruin afgezet, maten 28 t/m 36 voor 7P Ook maandagmorgen open Géén tel, of schrift, best. veel waarde hecht aan het'feit dat het plan alleen een discussiestuk is. De zekerheid waarmee Rotterdam de plannen opdient, doet het ergste vre zen, vindt men. Ze bestrijdt het argu ment, dat de werkgelegenheid zal wor den vergroot. Volgens haar zal uitbreiding van de industrie in de Rotterdamse agglome ratie de werkloosheid niet opheffen, want die bsetaat niet. Hét plan zal al leen liet aantrekken van arbeiders uit andere streken noodzakelijk maken. „Plan 2000" gaat volgens de groep lijnrecht in tegen de spreidingsge- dachte in de Tweede Nota Ruimtelij ke Ordening. Men zou verwachten dat de regering een krachtig halt toe roept aan Rotterdam, maar daarvan hebben we nog niet veel gemerkt, al dus het rapport. De projectgroep meent dat een I nieuwe planologische studie nodig is, i die voortdurend wordt aangepast aan technologische ontwikkelingen. De re- 1 gering zal voorzieningen moeten tref- j fen om andere gebieden (Delfzijl en Sloe) aantrekkelijk te maken voor de industrie. Het rapport steit dat er onder de bevolking verzet bestaat tegen de uit- i breidingen, vooral wanneer zij meent i te weten dat werkgelegenheid ook j met minder expansie gegarandeerd I blijft. De toekomstige journalisten menen j dat „Plan 2000" eenzijdig is samenge- j steld. Met beiangen van de bevolking is weinig rekening gehouden, net ge- j noeg om als stoplap te dienen om het i plan bij de raad aannemelijker te ma- j ken. I (Een aantal leerlingen van <le School voor de Journalistiek heeft zich gevoegd hij de lange rij tegenstanders van het „Plan 2000". Op een ongenuanceerde manier schoppen deze jongeren tegen Rot terdam aan. Een nietszeggend, voorbeeld uit lom rapport, dat de zaak verdraait: „Rij ons bezoek aan een bord in voor lichtingscentrum „Het opril Bock" op de groenstrook-knop: kleine, «tukjes groen lichten op. Daarna drukken ive op de industrie-knop en floep liet he.le hord rood." Ook is men de bioloog Adriani bijge sprongen in zijn bewering dat tie bevol king in het jaar 2000 praktisch geen re creatiegebied meer heeft. Andermaal dwaas en foutief. Een blik op de kaarten die hij „Plan 2001)" horen, laat zien dat een toekomstige Orevelingenstad het mooiste en grootste recreatiegebied van ons land kan worden. Als men in de jour nalistiek wil, is liet toch wel een vereiste, alle kanten van eenproject te bekijken. ITet niet opheffen van werkloosheid door het plan is een andere kreet die nergens op slaat. Alsof liet halen van ar beidskrachten uil andere -treken geen vermindering van het nationale werkloos heidscijfer betekent! Om kort te gaan: discussie over „Plan 2000" is nodig en welkom. Maar dan niet op deze manier. Maar een slecht voor beeld doet misschien slecht volgen. Een „onsaiig" rapport RED.) ROTTERDAM De dertienjarige Johan van der Sman uit de Gijsingstraat is maandagmiddag plotseling door een wesp gestoken. De jongen schrok zo dat hij in het water van de Schie viel. De veertien jarige Martin van Bcrkel zag dit aan de achterzijde van zijn woning ge-' beuren. Hij rende naar de waterkant en sprong, de drenkeling achterna die naar later bleek niet kon zwemmen en reeds acht meter uit de kant was gedreven. Het gelukte Martin Johan aan de kant te brengen. De vader van Martin heeft de drenkeling naar huis gebracht. De jongens hebben geen nadelige gevol gen van het bad ondervonden." j De man probeerde ook de brom fiets al lopende te starten. Toen de I agenten hem naderden, zette hij de brommer tegen een -geparkeerde auto, rende op een van de agenten af en j gaf die een stomp in zijn gezicht. De j agent viel. Hij kreeg een gescheurde I bovenlip en hij brak zijn bovengebit. Twee andere politiemannen over- j meesterden de woesteling die dron- j ken bleék te zijn. ,j Tijdens de worsteling reed de on- bemande surveillanceauto achteruit tegen de gevel van panel 36 aan de Wolphaertsbocht. Een betonnen plaat werd vernield. De rechter achterkant van de auto was gedeukt. F. is in bewaring gesteld. ROTTERDAM Ter gelegenheid van het internationaal Korenfestival 1969 concertteren het Shell Mannen koor uit Rotterdam (Pernis) onder leiding van Ria Borgmeijer en het Hejnal Mannenkoor uit Krakau (Po len) onder leiding van Jacek Mile- aszewski woensdagavond 25 juni in De Doelen. In het programma voor de pauze, dat klassieke werken omvat, voert het Shell Mannenkoor o.a. de Missa Brevisl in honore St. Joattnis de Deo van J. Haydn uit. Voor na de pauze staat een gevarieerde selectie van lichter genre op het programma. Het bestuur van het Shell Mannen koor heeft voor dit concert 500 toe gangskaarten beschikbaar gesteld voor leden van bejaardensociëteiten in Hoogvliet, Pernis, Spijkenisse en Vlaardingen. Aanvang acht uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De tweejarige Marco van Loosdrecht uit de Hiiled- warsstraat is maandag bij het spelen in het zwembad De Plompert met zijn hoofdje op de tegels gevaleln. Het kind is met een schedelbasisfrac- tuur naar het Dïjkzigtziekenhuis ge bracht. (Van een onzer verslaggeefsters) De tweetal hield vol dat ze geen enkele gedachte aan de twijfelachtig heid van de. herkomst van hun cadeau- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 33-jarige "Liberiaanse matroos W. Jabeh it Monrovia is maandagavond verdronken in de Waalhaven. De- man, opvarende van het onder Liberiaanse vlag varende en bjj boei 96 aan de ketting liggende schip Dundrum Bay wilde zwemmend het schip bereiken. De man was met de timmerman van het schip naar de stad geweest. Toen zij terugkwamen en de timmerman naar het 120 meter van de wal liggende schip floot om te waarschuwen dat ze opgehaald wilden worden, begon Jabeh zich ui tte kleden. Hij dook vanaf de Damco 175 het water van de Waalhaven in. Na honderd meter te hebben gezwommen J verdween hij in de diepte. Dreggen had geen resultaat. ROTTERDAM In de Botlek is maandag op een speciaal onderstel met vele vielen een enorm gevaarte over een afstand van ongeveer 1500 meter verreden. Het betrof een ketel voor een kraakinstallatie op het terrein van de Esso-raffinaderij. Vanaf de Wel- plaatweg moest het gevaarte naar het bedrijfsterrein worden gebracht. De ketel is ruim 70 meter lang met een doorsnede van 7 meter en een gewicht van tachtig ton. Om rond een bocht bij de ingang Vi-n het Ssso-terrein te komen, moest een huisje worden afgebroken. tjes hadden gewijd. Maar bij de po litie had de 41-jarige mevrouw R. v. E. verklaard dat ze de verwennerij toch ergens wel vreemd gevonden ■had. Dat was voor de officier en de po litierechter voldoende om schuldhe ling bewezen te achten. Mr. J. G. F. A. Hage' eiste tegen haar een geld boete van ƒ150 en twee weken voor waardelijke gevangenisstraf. Mr. J. C. Panthaleon van Eek hand haafde de geldboete en maakte er een maand voorwaardelijk van met een proeftijd van twee jaar. „Ik heb hem helemaal eerlijk ge loofd", reageerde de verdachte. „Die man deed heus sympathiek aan. Hij. kwam aan met/allemaal van „die anti-, ke 'dingetjes, erfstukjes van. zijn moeder en zijn tante". Zij had ook het verhaal geloofd dat hij een ge pensioneerd marineofficier was en beladen met medailles uit de oorlog gekomen. Hij zou, toen hij de twee vriendinnen leerde kennen, een posi tie van onderdirekteur bij een over- heidsbedrijf bekleden. „In feite was het een grote inbreker", stelde de po litierechter. Zijn procesverbaal besloeg tientallen bladzijden. De vrouw trachtte haar onschuld nog iets overtuigender te maken door naar voren te brengen dat. zij toch nooit van haar leven een dief in huis zou nemen. (Hij woonde een week bij haar in). „Ik ben met m'n dochter een dag naar het strand gegaan. Toen ik terug kwam was hij verdwenen. Hij had ƒ450 meegenomen. Als" ik geweten had dat het een inbreker was, had ik dat geld toch niet bij hem achtergelaten". Ook haar vriendin zei zich van geen kwaad bewust te zijn geweest Haar had hij enige keren mee vit genomen en voor 2500 aan juwelen afgeschoven. 32 dingetjes had de po litie tevoorschijn gehaaid uit een ju welenkistje. Bij haar vriendin wa ren het 48 stuks geweest. Zij werd door de politierechter conform de eis van de officier veroordeeld tot een zelfde geldboete van 150 en een voorwaardelijke gevangenisstraf van i twee weken. j De officier zei het onbegrijpeLijk te vinden dat de tientallen cadeatjes zonder meer aanvaard zouden zijn met de gedachte „Gut, wat een aardi ge man". De vriendinnen kenden hem nauwelijks een week toon hij „erfstukken" begon uit te delen. Bij het bepalen van de strafmaat hield de officier we] rekening met het j blanco strafblad van de twee ver- j dachten, terwijl hij de fantastische J rol van de inbreker ook mee liet tel- len. „Het was bijna een huwelijkszwen delaar te noemen. Hij wekte met mooie verhalen het vertrouwen bij vele dames. Stuurde het in de rich ting van een huwelijk en als puntje bij paaltje kwam nam hij de benen en dan nam hij nog wat mee ook", aldus mr. Hage. ROTTERDAM Aan de Clir. Scholenge meenschap Maarten Luther, Roerdomplaan e. slaagden voor het eindexamen HBS-A: de dames: Anny Crajé. Hannte van Ewllte, Marjolein van der Have, Els de Jager, Els Mager, Margo van der Meulen, Marteke Snijder, Thea Spelman, Anne Stastra, Her- ma Vermeer, en de heren: Edward van Balen. Wlm Btok, Henk Dam, Kees Haak. Arie Langstraat. Hans Weentnk. Jaap du Cloo, Bas Dekker, Ben Drlesse, Kees Goud zwaard. Piet Jacobs, Kees Kamp, Wout Maaskant, Dik (Nooteboom, Tom Visser, Martin van vliet, Runls Wiemer. AL eens eerti- losofeerd over het naamloze ld- ven ..'dat de nieuwe tunnel wider d. Oudé Maas schijnt te möeten jïa'an lijden. Veel mensen blijken d'aarover nogal druk te mskeh, "ge zien aüe commentaren die .ik. pi \i over heb gehoord en gelezen. Nou is het natuurlijk eert- v vreemde zaak dat zo'n beiangr - project hét officieel; zonder naam moeten doen. Ik heb de -Indruk "t- wanneer Barendrecht en He n oord niet vanaf het prille begir. v de bouwplannen zich zo om - str' op vernoeming hadden 'alt-; voorstaan .er echt wei een naam uit' de bus gekomen zou zi;r Het "lijkt er nu op alsof ce nien-c die de dienst uitmaken hebben 1 ge zegd: „maken- jullie ruzie uv& „y 1 naam, goed, dan helemaal geen naam". In veel opzichten ben ik niet zo gelukkig met .de mentaliteit v'sn be paalde 1 -groepenAmsterdammers, maar ik weet zeker dat wanneer zich een soortgelijke omstandigheid in Amsterdam of omgeving, zou neb ben voorgedaan' zo'n tunnel ai lang een zeer typerende naam-in-de volksmond zou hebben. Want dadr zijn ze goed in. die Amsterdammers. Maar goéd1, zo inventief zijn wij in Rotterdam en omstreken kennelijk niet. Hoewel.... van een lezer kreeg ik een aardige suggestie. Hij dppèrt - de naam „Talmaturmel". De in 1864 geboren ds. A. S. Talma, die later eer; bekend a.r. staatsman en o.a. minister van landbouw werd. is na melijk in Heinertoord predikant ge weest Als er nu eens,- zo zegt- mijn briefschrijver, met de bevoegde instanties een gesprek, mogelijk was om de nieuwe tunnel die naam te geven. Ik wil Jan. Krant niet- als arbiter laten optreden, maar u kan wel invloed uitoefenen, schrijft déze meneer. I/OOR het idee valt wat te zeggen. Jé kunt je natuurlijk af vragen of het op zichzelf niet zo bijzondere feit dat ds. Talma bijna honderd jaar geleden een poosje op de kansel van Heinenoord heeft gestaan de reden moet zijn om juist naar hem de tunnel te noemen die daar in de 'buurt is gebouwd. „De historie, de grondleggers, de mannen van naam, mogen hier wel blijven voortleven", vindt mijn briefschrijver. Dat laatste heeft mijn volle instemming, maar je kunt wel van mening verschillen oi dat nou uitgerekend in de naam. van die tunnel moet. Aan de andere kant kun je na tuurlijk zeggen dat een-man als Tal- ma vee! heeft gedaan aan het totstandkomen van verbindingen, een gegeven dat in deze tunnel tast bare werkelijkheid is geworden. Ook als minister van landbouw leeft Talma's naam natuurlijk voort, vooral op het eiland de Hoekse Waard-, waar de landbouw zo'n do minerende plaats inneemt.Zo be zien, vind ik de suggestie niet zo gek. Graag hoor ik van mijn lezers h« zij erover denken. Wie een ander idee heeft mag het ook zeggen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1