ZWEMBAD BETER BEREIKBAAR Schiebroek hoeft niet te vrezen voor Wilgenpias UNIEK OORD BLIJFT BEHOUDEN A antrek kelij kheid van gebied moet worden verbeterd Groei in Rijnmond 1 t dan nationaal 0k m- Bundeling kritiek R'damse plannen ENORM VOORDEEL 4Ü Touwfabrieken toekomst blijft nog zorgelijk Burgerlijke stand ISuances over Riinpoorthaven Geslaagden heetman^ mm nylon en stretch damesslips O IEDEREEN V Et voila,.uw passepartout-ring! Rentabiliteit Selectief IE ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A WOENSDAG 18 JUNI 1969 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In Schie- broek is enige ongerustheid ont ij staan-rond het voortbestaan van 1 het zwembad de Wilgenpias. De aanleg van een voet- en fietspad j fgecombineerd met een aantal ge- jruchten heeft hier en daar de j Jmening doen postvatten, dat dit Èbad zijn langste tijd gehad heeft (en dat het misschien nog zelfs dit j (jaar gesloten wordt. Vooropge- jsteld, dat deze mening ge- gflukkig voor de geschrokkenen Sonjuist is, hebben de geruchten |in ieder geval bewerkt, dat over fdit „informele" zwembad nog feens de loftrompet is gestoken. J| Een „unieke zwemgelegenheld met ij eenvoudige accommodatie, gratis toc- igankelijkea dank zij uitmuntend toe- S zicht zelden ongelukken en een gezeik illge sfeer" zo luidt het oordeel dat In iScWebroek te vernemen is. „De euigc imogelijkheid In het overigens water- i geheel andere aard dan de „natuur"- rijke' Hillegersberg en Schiebroek, j baden Wilgenpias en het Zwarte Plasje. Over de tarieven die daar voor een scherp geselecteerd publiek zouden gelden, valt trouwens ook nog iets te zeggen, want ook de in dal opzicht geuite klacht is niet he lemaal juist. de aanleg van de reeds genoemde provinciale weg. Missen de geruchten over verdwij nen van De Wilgenpias dan elke grond? Ja en nee. Aangezien de kwa liteit van het (boezem)water overal achteruitgaat, zal er op den duur wel eens een moderner bad moeten ko men ter vervanging van én in de onmiddellijke nabijheid van De Wil genpias. Voor dat er is, gaat De Wilgenpias niet dicht en het zal altijd wel behou den blijven als „hengelparadijs" of iets dergelijks. Deze «mogelijke ver vanging in de toekomst heeft echter niets te maken roet de wegenaanleg. Die provinciale weg 19, voor een deel Gijsbert Karei van Hogendorp- weg genaamd geeft enerzijds aanslui ting op het Schieplein en via dat op de weg die van Kleinpolderplein langs de noordrand van Rotterdam in de richting Gouda en Utrecht loopt. Anderzijds mondt de weg uit op de Verlengde Doenkade, die op 'zijn beurt aansluiting geeft op een veelheid van wegen, onder meer in de 'richting Beneluxturael en naar de andere kant Bergschenhoek. Vol gend jaar moet een deel van die ver bindingen in gebruik komen. Wordt de mogelijke uiteindelijke sluiting van De Wilgenpias dus in ieder geval gecompenseerd, de ver bouwing van „De Overdekte", het zwembad in Hillegersberg heeft ook ten doel betere zwemgelegenheid te scheppen, In feite wordt dat een ge heel niéuw zwembad, zij het dan van T-fET zwembad Wilgenpias, dat voor Schiebroekenaren eu anderen nog steeds de rol blijft spelen, ivaarvoor het is bedoeld. f 30.000 heeft gegeven cn een rentelo ze lening van 77.500. De overige 65.000 benodigd voor opknappen, bracht de vereniging zelf bijeen. „De liefde tot zijn land", die iedere Schiebroekenaar misschien meer dan enig ander is aangeboren, moet er de oorzaak van zijn, dat enkele werk zaamheden ais een aantasting van dat land zijn beschouwd en dat „de lineaal van de voortvarende Rotter damse plannenmakers" alweer ten to nele werd gevoerd Er valt niet anders te concluderen dan dat deze lineaal ditmaal is benut om „De Wilgenpias" iets meer ruimte te geven, terwijl diezelfde lineaal klaar ligt om zonodig een nieuw zwembad te ontwerpen. ROTTERDAM De resultaten van Vereenigde Touwfabrieken in 1968 zijn achtergebleven bij die van 1967. Dit is het gevolg van een daling van de geldomzet en productie, waar door een minder gunstige bezetting van verschillende afdelingen ont stond. Bovendien moest de n.v. onder druk van de concurrentie bij een aan tal van haar artikelen met geringe marges genoegen nemen. De directie verwacht dat de resultaT ten over 1969 zullen achterblijven bij die van 1968. Het bedrijf staat nog voor enkele moeilijke jaren, waarna geleidelijk een verbetering kan wor den verwacht. Er is reden de toe komst van de n.v. voorlopig nog als zorgelijk te beschouwen. De reorgani- satie is nog niet voltooid. Maatrege len zijn genomen om een nieuwe ex pansie voor te bereiden. Men onderscheidt thans drie pro- duktgroepen: technische artikelen, netten (in Apeldoorn) en vloerbedek- king. De omzetdaling komt geheel voor rekening van de groep tapijten. De directie heeft een dotatie van 1 i miljoen nodig geacht aan de 'voorzie- ning voor research, marktonderzoek en verkoopbevordering, gezien de gro- j te bedragen die in de komende jaren j nodig zullen zijn voor de ontwikke- ling en introductie van nieuwe pro- I dukten. Blijkens de geconsolideerde cijfers daalde het saldo exploitatierekening in 1968 van 7,3 miljoen tot f5,6 i miljoen. Er was echter een boekwinst vaste activa van ƒ1,6 miljoen (in I 1967. nihil). De winst komt niettemin I lager uit, op 1,4 miljoen tegen vorig t jaar 1,8 miljoen. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 10 pro cent. (gemakkelijk in de vakantie, zo gewassen, zo droog) 100% stretch nylon slips fijn ribweefsel met badstof kruisje in 5 kleuren, of fan- tasiegebreid, met Lurex, in 6 kleuren, per sluk 1.75 per 2 stuks 3 gebloemde stretch-slips met kleine en grote bloem- motiefjes, ir» rose, bleu en mimosa, per stuk 1.49 per 2 stuks 2.50 BOTTERDAM Geboren: s F Li- v-Cheung z, I j Roetiel-rle Groot 2z. MMH Vermeulen-v Spelden z, j Groos-Bosman iTUG Dessing-de Bakker d, F M vd wal-Verhagen z, F M M Fie- ring-Daroen z, A A KnJjf-MiJnster d, JA Jansen-Siofl z, G Koenen-Verbeme d, J vei Weijden-de Ruiter d, Y Boek-v Ravens A. Fase-Groen z, L B-arendregt-Boudesteln d, m Kol-de Bruin d, J v Baarden-Boer z, EA Stofmeel-v Os z. M Bonten-vd Linden z, C A Frijhoff-Kerpel z. M A Sehoo- vers-Rommers z, L Tombroek-Verwelj z, j E v Dam-Kok d, I E C Ztekman-Koppelaar d, D Barendregt-Bakker d, C vd Heide-vd Most d. J Groene-Stullzand z, J H de 1 Zeeuw-Snoeren d, w C vd wal-Dueaneaux i z, E de Jong-de Neet z, J M Bred!- j tiSrScMSrcnaim d, L. J Hopstaken-Verhagen z, J P Batenburg-de Boek d, C M. Heb- dra-lUeeder z. J Ouwens-Bood-en d, I G R A E M vd Graaf-v Droogenbroeek d, A I P Hoek-Naurer d. H Kui] Dijkshoorn d. É«m te zwemmen, met uitzondering Ifdan van het zogenaamde Zwarte Plasje waar enkele uitverkoren fa ll rallies voor tachtig gulden per sei- fezoen mogen zwemmen", zijn uitspra- gffcen waartoe men „met het water tot fde lippen" komt. Welnu, de vrees is ongegrond. Met ||„De Wilgenpias" zelf gebeurt niets, (galleen door een braakliggend terrein ^oostelijk ervan worden een fiets- en Hvoetpad gelegd. Het terrein krijgt daarna een opknapbeurt en kan als Si lig- en speelweide bi] de zwembad- i-accommodatie getrokken worden. Het bad wordt voor Schiebroek, dat tot nu toe via de Bovendijk moet omrijden om het te bereiken, alleen maar beter bereikbaar. Overigens is dat niet het hoofddoel van de aanleg van de paden, die aansluiten op een gtunneltje onder de spoorbaan. Schiebroek kan dus onder de spoor- gbaan door het zwembad bereiken en in een later stadium voeren de paden «.eveneens via een tunnel onder de g|provinciale weg in-aanleg door, zodat jfeook het recreatiegebied dat nabij het fe vliegveld is geprojecteerd gemakke- fglijk bereikbaar wordt. Het heeft de gemeente nogal wat moeite gekost ®|om dat tunneltje bij de provincie „los |fte krijgen". Intussen is.twee jaar ge lleden wél een stukje van het JKzwembad afgehaald in verband met Het bad wordt geëxploiteerd door de Sportvereniging Hillegersberg. Wil men daar zwemmen, dan moet men lid worden van die vereniging 4 ƒ5,- per jaar voor het gezinshoofd. Daarmee krijgt men recht op zwem- kaarten voor ƒ20,- per persoon bo ven de zes jaar en ƒ6 per kleuter. Voor wie dat voordeliger uitkomt zijn gezinsabonnementen te krijgen voor ƒ80 ongeacht het aantal perso nen, dat dan onbeperkt, tijdens de openingsuren het bad kan benutten, ledereen kan lid worden; er is geen ballotage. Die kaarten moeten dan wel voor de opening van het seizoen besteld worden. Doet men het als het seizoen al is ingegaan, dan zijn de prijzen met 20 proeent verhoogd. In tegen stelling tot de andere genoemde ha- den, staat het „Zwarte Plasje" los van de gemeente, althans in die zin. dat toen vijf jaar geleden het bad mede door wegenaanleg rigoureus verbouwd moest worden, de ge meente een subsidie van ruim t Is elke dag verjaardag, met aardbei Pfl beschuit Nederland. Zij ondervindt vooral de nadelen van een sterke industriële ontwikkeling. Om deze redenen staan gecommitteerden een uiterst selectief beleid voor. met name voor haven projecten. Hierbij worden onderscheiden pro jecten, die duidelijk de doelmatigheid der produktie verhogen en projekten, die veel meer uitbreiding der werk gelegenheid ten gevolge' hebben. Rijnmond staat positief tegenover de aanleg van havens, die de aanvoer van grondstoffen en producten in Ne derland goedkoper maken. Deze mogelijkheden zijn o.a, in de aanvoer van grondstoffen door mid del van de grootste schepen. Boven dien kan er in het streekplan ruimte 'worden gereserveerd voor een haven, die. ook geelgenheid biedt voor be handeling van contaniers. Deze ha ven, de Rijnpoorthaven, is onderwerp van studie. Daarvoor is ie meer aan leiding, omdat er in het dagelijks bestuur genuanceerd wordt gedacht over dit vraagstuk. fantasie nylon-slips met nylon kanten voorpandje en kantgarnering, siipmodel, in 8 kleuren, per stuk 2.45 per 2 stuks 4^ ZIE WAT HET U SCHEELT! IN ALLE 22 FILIALEN VAN ROTTERDAM Het Rijnmondge bied gaf de laatste jaren een snelle economische ontwikkeling te zien. Er zijn geen nauwkeurige statistische informaties voorhanden. Voorlopige schattingen wijzen echter op een reële groei der produktie van meer dan zes procent per jaar in de perio de 1960-1965. Die groei is ongeveer een procent hoger dan de nationale economische groei, waarvan een half proeent ten goede kwam aan de pro duktie per werknemer en een half procent aan de werkgelegenheid. Dit vermeldt de nota met de voor lopige positiebepaling van. Rijnmond met betrekking tot de ontwikke lingsmogelijkheden van het gebied. De groei der werkgelegenheid be droeg meer dan twee procent per jaar. Dat leidde tot spanningen op de arbeidsmarkt en noopte veel bedrij ven buitenlandse arbeiders te recru- teren. Aan het eind van dit jaar zullen waarschijnlijk definitieve cijfers over deze ontwikkeling beschikbaar ko men. Dan zal het CBS de regionale rekeningen voor 1965 hebben vol tooid. Men zal dan ook beter inzicht krijgen, aldus Rijnmond, in de mar ginale kapitaalscoëfficiëmt, waarbij alle investeringen worden betrokken, duidelijk afwijkt van de nationale. Daarnaast zijn er verschijnselen, die tot voorzichtigheid manen, aldus .de Rijnmondnota. Er is een belang rijke netto emigratie,, die waarschijn lijk voor een groot deel terug te voe ren is op een ongunstig woonmilieu in deze agglomeratie. Steeds grotere en kostbaarder infrastructurele wer ken moeten worden gemaakt om in de behoeften te voorzien. Grote sane- ringspslannen moeten worden uitge voerd. De bevolking in dit gebied steekt wat de inkomensontwikkeling niet duidelijk gunstiger af dan in overig ROTTERDAM Aan de Libanon Scho lengemeenschap, Itamlehweg 6, slaagden voor het einddiploma HBS-B: G. Beijen. .1. A. Boot, A. Braden w. L. - Gorlltz. K. de Groot. J. A. G. Haseth. H. Kadlks, J. E. de Kwaadsteniet, P. F. Leclüeitner, P. C. II. Lems, G. W. Mulder, R. vanNoord, M. P. Nugteren, J. A. Pop. R. de Reus, L. Thier- rnann, w. T.A. Tlems, A. Veth, A. de vos, C. F. Wery, c. van Wezel, J. H. van WIJ, J. A. w. Bedaars, E. van den Berg, H. Berveling, D. Dekker, F. tv. H, van den Emster, J. c. de Gruyter. J. H. van Haat ten. J. de Haan, j. G. Julius, L, Kaptein, L. F. K. C. Kessels, J. Malta, K. Olsen, M. C, de Putter ,P. van Reeuwtjk. D, J. Rondeltap, D. J. de Roo. L. G- van Schalk. R. P. vloeimans, A. J. '.Vink, R. j, wim berg, R. A. van Dessel, R. w. Dlrksen. H. Frieling, tv. F. Hardijzer, J. de Jong, P. J. Kersten, J. G. Maltha, H. B. Meijer. R. O. Overbeeke, P. Flandsoen. A. C. Plantinga, R. P. Pons, A. C. Prins, R. E. Schipper, P. C. J. Schoutens, J van der Spek. J. A. van der Stoel, A. K. In 't Veld, A. M. Verin gmeier, p. j. verwijs, I. J. van Vliet. R'. Zwijgers. Voor het eindexamen gymnaslum-A slaagden: M. Bazen. P. Btngen, E. J. Bos, D. Brakshoofden, A. Pabbruwe, M, van Persle, P. F. van der Schee, M. Schrevel, M. L. Sleeuwenhoek, L. F. Smit. E. Valk- lioff. J. We te rinss. voor het eindexamen gymnasium-B slaagden: H. den Adel, K, Broersen, p. de Jong. M. J. lalleman, A. van der Keulen, M. J. Meijer. W. M. Molenaar. J. Oosthoek, R. A. Oosttng, V. C. J. M. Pla- tenkamp. C. J. Smink. F. M. Spaaij, R. Sprecher, J. Termorshuizen, R. H. Blitz, V. J. F. Van Gooi. Een blijvend modieuzecreatiedie past bij elk toiletje, bijiedere gelegenheid, bijaluwstem- mingen. (n een oogwenk verwisseitueen fon kelende granaat voor een dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust als een invitatie! passepartoubring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamanterpert g.i.a. UJN6AAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam ROTTERDAM Gezien het uitgangspunt van 600.000 ar beidsplaatsen in 1990 en de ont wikkeling die aan de gang is zal het handhaven van een even wichtige arbeidsmarkt geen eenvoudige zaak zijn, omdat het aanbod van arbeid duidelijk sneller zal moeten verlopen dan in het verleden. Dit betekent o.a. dat de aantrekke lijkheid van het gebied moet worden verhoogd. Om die redenen willen wij een hoge prioriteit verlenen aan die verbetering van verkeersvoorziening en recreatiemogelijkheden. Een en ander staat in een nota van het dage lijks bestuur van Rijnmond, die een voorlopig standpunt inhoudt over de ontwikkelingsmogelijkheden van het Rijnmondgebied. De drie bekende Rotterdamse rap porten, die zijn verschenen sedert liet „groene boekje" over de zeehaven ontwikkeling in het Deltagebied, heb ben onzekerheid doen ontstaan over •aard en omvang der economische ontwikkeling in het Rijnmondgebied. Daarom achten gecommitteerden het noodzakelijk hun voorlopige visie over de uit maatschappelijk oogpunt gewenste ontwikkeling uiteen te zet ten. Het is een voorlopige visie, aange zien een definiteif standpunt pas kan worden bepaald nadat de studie van de rapporten en het „groene boekje" in het kader van het Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Z-W Neder land is voltooid en het algemeen bestuur van dit orgaan een advies heeft uitgebracht. Er wordt aan herinnerd' dat vol gens de studie Ln het „groene boekje" beperkte uitbreiding van zeehaven- terrein in Rijnmond kon geschieden in de vorm van een uitbreiding van de Maasvlakte en aanleg van de Rijnpoorthaven. Een sterkere ex pansie dan waarin deze studie voor ziet brengt bezwaren mee, vooral als de sociale kosten de eventuele voor delen der ontwikkeling overtreffen. De bepaling van de sociaal-econo mische rentabiliteit loopt als een ro de draad door het beleid dat Rijn mond op dit gebied wil voeren. Zij moet niet het enige middel zijn om een ontwikkeling te toetsen want daarnaast blijven er belangrijke be- leidscriteria bestaan. Bovendien staat de kosten-baten-a- nalyse, die bijzonder moeilijk is, nog in de kinderschoenen. Dit is echter geen reden om van deze werkwijze af te zien. Rijnmond bekijkt de sociaal-econo mische rantabilitet zowel uit regio naal als uit nationaal oogpunt. Indien het nationaal belang duidelijk in gunstige zin afwijkt van het regio nale, is het Rijnmondbestuur bereid het nationale belang zwaar te doen wegen. Als dit niet zo is en de regio nale kosten-batenbaians een on gunstig beeld vertoont, is dit van doorslaggevende betekenis. De sterke economische expansie, die de laatste jaren in dit gebied geschiedde, wordt niet weerspiegeld in een daarmee overeenkomstige in komensontwikkeling. Recente bereke ningen wijzen uit dat een belangrijk deel van het in het Rijnmondgebied geproduceerde inkomen uit dit gebied verdwijnt. Wanneer dit ten goede komt aan overig Nederland kan dit nog als een nationaal belang worden beschouwd. Wanneer een belangrijk deel in het buitenland blijkt terecht te komen is het nationale belang daarmee niet in de eerste plaats gediend. Bepaalde randvoorwaarden moetn bij de bestudering der problematiek in het oog worden gehouden. Met na me gaat het hierbij om het ar beidspotentieel en de spaarquota. Het heeft geen zin meer arbeidsplaatsen te creëren dan de toeneming der be roepsbevolking. Bat is zelfs gevaar lijk, aangezien het leidt tot spannin gen rond de arbeidsmarkt, die een kosteninflatie tot gevolg hebben. In andere termen geldt hetzelfde voor het totale investeringsvolume, in grote lijnen bepaaid door de natio- naal-economische politieke beleidslij nen. Zo bezien is het investeringsvo lume ongeveer gelijk aan de natio nale spaarquote. De randvoorwaar den gelden, met een ruime marge, j ook regionaal. i Men kan meer arbeidsplaatsen creëren dan de toeneming der be- j roepsbevolking. Maar migratie en £o- Als de regio's zoveel willen In- vesteren dat het totaal van die in- j vcstcringen dc nationale spaarquote j overtreft, zal men dienen te beseffen dat verwezenlijking van bepaalde' j programma's alleen mogelijk is door- I dat mogelijkheden elders worden af- i gekapt. In de Rotterdamse studies wordt, volgens Rijnmond, met deze voorwaarden geen rekening' gehou den. Uiteindelijk moet worden nage gaan of de wijze, waarop de beperkte hulpbronnen moeten worden aaoge- wend de meest rendabele is. De uitbreiding .van. het havenge bied in Rijmond is beperkt, vergele-' ken met de mogelijke uitbreiding van havengebieden in de rest van de Del- ta. Dit betekent dat een zeer selectief beleid moet worden gevoerd, waarbij de uitgifte van terreinen beperkt moet worden tot bedrijven die nood zakelijk aan diep vaarwater moeten, zijn gelegen. Als deze selectie in Deltaverband wordt gevoerd zullen andere bedrij- ven voldoende ontplooiingsmoge lijkheden vinden in de rest van de Delta en overig Nederland. Rijnmond juicht het overigens zeer toe dat nu een nationaal overlegorgaan voor de havenontwikkeling tot stand is geko men. rensisme zijn aan bepaalde grenzen gebonden. 'De som van de regionaal te creëren arbeidsplaatsen moet over eenstemmen met de toeneming der. beeroepsbevolking in het gehele land. S'ja (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een aantal mensen, van wie men de namen al tegen kan komen in andere bondgenootschappen die ageren tegen de Rotterdamse (haven-) plannen, heeft zich thans ver enigd in de Werkgroep „Milieu Zuidwest-Nederland". De groep is al een keer bijeen geweest en is ontstaan op initiatief van de contactcommissie voor natuur en landschapsbescherming. De bedoeling is „de beste mensen uit verschillende disciplines" bij een te brengen om aan het eind van het jaar rapport uit te bren gen. De groep wil het niet laten bij kritiek, maar wil ook andere mogelijkheden aandragen. Het gaat meer om een bijeenbren gen van ongeruste deskundigen die al eerder kritiek op Rotterdam en de 'havenplannen hebben laten horen, omdat deze een „expansionistisch, eenzijdig en ongemotiveerd karakter hebben". Zij bewegen zich op terrei nen als milieubeheer, ruimtelijke or dening, economie en werkgelegen heid. v Dat de Rotterdamse -plannen verzet ontmoeten, dat het publiek dergelijke projecten niet meer zo maar over zich heen laat komen en het bewust zijn bij velen, dat een onevenwichti ge groei v,an de welvaart gevaren met zich brengt, zijn langzamerhand vaststaande feiten. Reacties en'protesten waren tot nu toe echter, zo menen de initiatiefne mers tot de werkgroep, te incidenteel en ze werden onsystematisch geuit. Zij willen alle aspecten bezien, zo breed mogelijk informatie verschaf fen en zoals gezegd, alternatieven aandragen. In de groep hebben zit ting genomen prof. dr. J. W. Tesch, voorzitter van de afdeling gezond heidszorg van T.N.O.; drs. J. A. Bourdrez van het Nederlands Econo misch Instituut; prof. dr. D. A, van Dorp, chemicus; dr. M. J. Adriani, zoöloog en dr. J. G. ten Houten, di- j recteur van de dienst voor planten- ziektenkundig onderzoek. Voorts prof. dr. ir. F. M. Maas, landschapsdeskundige; prof. ir. H. Pouderoijen, ecoloog en mr, H. Versloot, deskundige op het gebied van de werkgelegenheid. In Neder land ontbreekt het aan werkelijke visie op de economische ontwikke ling; de Tweede Kamer holt achter de feiten aan, zo menen de initiatief nemers. Niet de regering schrijft de onder nemers voor waar zij industrieën kunnen vestigen, maar de in- dusriëlen schrijven de wet voor. Te genspel ontbreekt. De minister kan adviezen van bijvoorbeeld de Rijksplanologische dienst naast zich neerleggen. De werkgroep kan uit groeien tot een soort SER. Aldus de motieven van de Initia tiefnemers, motieven die bijvoorbeeld in de kring van de Rijrtmondraad (waar mr, H. Versloot lid van is) al herhaaldelijk vernomen, zijn. De werkgroep wil een eigen onafhanke lijke bijdrage leveren in de discus sies, naast de verklaringen die te verwachten zijn van de Commissie Zeehavenoverleg onder leiding van ir. S. A. Posthumus en andere com missies. Zoals de SER op sociaal-econo misch gebied werkzaam is, zo zou een soort milieubeheersraad op dit terrein kunnen werken, ten gerieve van de leden van de Tweede Kamer, die dan pasklare antwoorden kunnen krijgen, breed gebaseerd. FJE betekenis van de letters AVO zullen de meeste lezers misschien niet zo direkt bevroeden. Zij 'cuimen uitgelegd worden als „Actio Vincit Omnia", oftewel (vrij vertaald) „door bezig zijn overwint men alles" of als „arbeid voor onvol- waardigen" Maar deze termen heb ben langzamerhand hun betekenis verloren. Daaróm draagt de Neder landse Vereniging AVO tegenwoor dig ook als ondertitel „Sociale zorg voor minder-validen". Daar is het doel wel mee gezegd, dacht ik. Voor de afdeling Rotterdam van deze verenigmg vraag ik vandaaig uw aandacht. Deze afdeling stuurde nie een brief naar aanleiding van de collecte, die zij zaterdag 21 juni gaat houden. De AVO zegt dat er in de MaassUd vele gehandicapten wo nen. Het AVO-b'ureau, Goudsesingel 172, tel. 120203, zet zich in om licha-, melijke gehandicapten van alle ge zindten in hun persoonlijke, finan ciële of sociale nood te helpen. En verder schrijft mejuffrouw J. A. M. Gleichman, directrice van dat bureau: „Wie AVO zegt, denkt aan: hulp bij Arbeidsvoorziening, Ver voermiddelen speciaal invaliden- wagens' en rolstoelen Ontspan ning: buitendagen, sociëteiten, va- kantiemogelijkheden. Dit alles vraagt veel geld en een van de middelen dit geld te verwer ven is o.a. onze straatcollecte, op zaterdag 21 juni. Er zijn daarvoor veel, ;ieel veel collectanten nodig. Geeft één dag uw tijd voor uw ge handicapte stadgenoten! Iedere col lectant, die meer dan ƒ15 ophaalt, kan op een souvenir rekenen!" En u begrijpt het al, veler mede werking is van groot belang, zoals bij elke collectie. Zij kan niet slagen zonder de mensen, die met de bus op stap gaan. Wie mee wil doen wordt verzocht zich te melden bij het AVO-bureau, waarvan ik adres en telefoonnummer al vermeldde. Voor wie niet kan collecteren is er misschien een mogelijkheid een bij drage over te maken op giro 168200, AVO, afdeling Rotterdam. 70 at en toe kan ik het niet laten een plaatje te tonen. Dit maal een mal plaatje. Want hebt u al eens vliegtuigen zien kaarten? Ea dan voor zo weinig geld? „In Rotter dam kan alles. Op de luchthaven ziet u de vliegtuigen van zeer nabij kaarten" schreef de persfotograaf, die de 'oto leverde, achter op. Het kost dus niet veel om de vlieg tuigen tc rien kaarten. Iets meer om te vliegen. Deze krant maakt het niet al te prijzig en zendt u graag de luent in. Daarom verwijs ik u beleefd naar onze eigen „reclame" voor rondvluchten elders in deze krant...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1