I bij .Ie VVV FEEST BIJ NCVGB Ontduiking belasting met 15 mille beboet Eén jaar cel geëist Man stak huis van m stand Van De Hoek tot Vlaardingen AGENDA A BLUDORP WERKSTER PRAKTISCH TUINIEREN ijehouwburgkaarten Geparkeerde auto werd gesloopt O-*»»*»*—. Burgerlijke standi Duurtetoeslag bij Verolme Container tegen Poortgebouw Gerechtshof bevestigt vonnis Jeugdig meeleven bij begrafenis drs. G. Hormann VAARTOCHTEN GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM ZQMERPRIJZEN! 1% I b rotterdammer Sn.:- eze en-: Ü2f| en en gT i Jeugdafvaardiging Commissie onderzoekj i 1 m. z.'-mié 1 Jeugdgemeenteraad f I met bezetting I Maagdenhuis solidair! I j f Bloemenhulde voor j wandelaars Mutatie bij CHU O scom petitie I Zalen nodig?..... GEMEENTE VLAARDINGEN UITGELOTE NUMMERS: In woord en beeld VLATKIHMÏEK Vandaag en dagelijks S< IIM DA.TI en dagelijks UIT ROTTERDAM HOEK VAN HOLLAND HELLEVOETSLUIS SPIDO-ROTTERDAM 178 Pagina 5 2A DONDERDAG 19 JUNI 1969 het, edj ten. - 50*0; In-. BP- dé ae aar lo- ige *933 >2ft je-(5 wrj; )Ori: h5;: en •e<: dé de an- ktv t'VLAARDINGEN De plaatselijke 3yW heeft besloten in samenwerking lüet de Dienst van de gemeentelijke unstgeboiiwen in Rotterdam, mede- ltrking te verlenen bij de verkoop van seizoenabonnementen. De reeds waande service-verkoop van losse p» toegangsbewijzen wordt hierdoor 0 Aanmerkelijk uitgebreid. j m seizoenabonnementen omvatten j «n groot aantal mogelijkheden voor j ■voorstellingen in „De Doelen", de I •Rotterdamse Schouwburg, Luxor K Theater, Piccolo theater en 't enster. Voor dogenen, die een abonnement ^stellen zijn in het gratis verkrijg bare prospectus enkele extra aanbie- Mingen opgenomen. VLAARDINGEN De jeugdgo- j meenteraad zou woensdag zijn laatste i vergadering van dit seizoen hebben j Rehouden, maar naar aanleiding van -een ingekomen stuk, van D*66 werd i besloten woensdag 25 juni nog eon spoedvergadering te beleggen. De Commissie Onderzoek Vlaar- (jjngse Samenleving heeft in haar stand van zaken van 23 april aanbe- volen deze sommissie met twee per sonen uit te doen breiden, waarvan ■'.'één lid uit de kringen van jongeren. Het voorstel van D'66 houdt in, dat dit lid zou moeten worden aangewe- jen door en uit de gemeenteraad. Hiermee hoopt men te bereiken, dat de jeugdgemeenteraad meewerkt aan het zoeken naar de fundamentele j problemen van de Viaardingse sa- j menleving en tevens, dat de jeugdge- meenteraad daardoor meer inhoud zal krijgen. ;Het iag in de bedoeling van D'«6 om dit onderwerp in behandeling te krijgen tijdens de vergadering van i Acht jubilarissen <>-. J I VLAARDINGEN De Viaardingse jeugdgemeenteraad beeft woensdag- avond een motie aangenomen waarin hij zich solidair verklaart met de be- zetting van het Maagdenhuis. De twaalf stemmen, die de motie steun- j den waren afkomstig van de a.r., de chu, D'6G, de psp en de pvda. De zes tegenstemmen waren van de sgp, de gpv en drie van de wd. In de motie werd overwogen, dat i het democratisch porces op verschil- I lende Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs, voornamelijk door hoge instanties wordt vertraagd of zelfs wordt tegengehouden. Gestemd werd, dat dit in het bij- j zonder op de Universiteit van Amsterdam bet geval was en dat de 1 daarbij betrokken studenten geen an- i der (effectief) pressiemiddel tot hun beschikking hadden. De motie onderschrijft ten volle de eisen van de studenten, ter democra- tisering van de universiteit. De op de bezetting gevolgde rechtsvervolging I wordt erin afgekeurd. Datum: 19 juni 1969 RAPPORT ROTTERDAM Een 24-jarige chauffeur die begin mei zijn auto met een iekke band moest achterlaten in de Kerkhofstraat heeft ondervonden dat een auto niet onbeheerd op straat kan staan. Woensdag zag hij zijn wa gen terug als een wrak. Er waren twee wielen met banden verdwe nen, de voorstoelen waren er uit evenals de radio. De hele carrosserie was vernield. GEBOREN 1 Hartebeest 1 Pater Davidshert 3 Wolvea 2 Nijlgau. antilopen 1 Plompe lori (Nachtdierenhuis) 3 Ooievaars (Flamingo vijver) AANWINSTEN 4 Pelikanen (Flamingo vijver) 2 Tragopan fazanten (Nieuwe fazanterie) 1 Rotshaan (Victoria serre) Diverse schildpadden (Reptielenhuis) BIJZONDERHEDEN Hat Frzowalskipaard Waleki ia gedekt door Itisn. Nieuwe fazanterieën achter naohtdieren- huis voor de bezoekers opengesteld. Affiche-tentoonstelling "Kans en Natuur" tot 31 augustus a.s. (Diorama gebouw) SCHIEDAM Met een hul diging van acht jubilarissen en gisteravond, maar het_ stond niet op een feestavond in de grote zaal èe agenda en bovendien gaven de frakties de wens te kennen het voorstel tevoren onderling te bespre ken SCHIEDAM Wanneer morgen - l avond de laatste avond van de vier- daagse wordt gehouden rekenen de i bijna 4.000 deelnemers weer op de j traditionele bloemenhulde. Daarvoor zullen zij om acht uur zich opstellen - bij de Warande, vvanwaar de route (Snaar de Sporthal ais volgt luidt: St. van het gebouw voor Chr. So ciale Belangen vierde de afdeling Schiedam van de Nederlandse Centrale Bond van Christelijke werknemers in de Bedrijven van Voedings- en Genotmidde len het 50-jarig bestaan. Drie leden vierden een uniek juni- leum. In de eerste plaats was dat de heer J. van Noordennen, die 60 jaar lid was van het CNV en dus aan de wieg van de NCVGB heeft gestaan, en verder de heren H. Blanken en A. de dames bloemen aan De voor- De jubilarissen van de NCVGB. zitter van de afdeling Schiedam, de j Hoofdbestuurder Jabbaay speldt één heer J. de Vaal, haalde in zijn ope- i van hen een gouden CNV bondsspeid op. ningswoord de beginjaren van de j NCVGB op. „Wij als werknemers j hebben in 1969 een geweldige rechtspositie", aldus de heer De VaaJ, „een rechtspositie die maar niet zo één, twee, drie tot stand is gekomen. Ook in 1969 heeft het lidmaatschap van een vakbeweging nog veel nut." De heer P. van der Spek vertegen woordigde de Chr. Bestuurders bond afdeling Schiedam. Hij bracht even eens gelukwensen over, waarna de heer J. van Noordennen namens alle jubilarissen een woord' van dank uitsprak. tBeverenstraat, Aieidastraat, Jan van An Avennestraat, Graaf. Florisstraat, f Rembrand tl aan, P. J. Troelstralaan, Burgemeester Van Haarenlaart, Har- ;apad, Sporthal Margriet. VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de CHU heeft een nieu- Jwe penningmeester de heer D. P. van der Burg. Zaterdag 28 juni wordt het jaar lijks zbmeruitstapje gemaakt. De. reis 'j gast naar Breda waar de Grote Kerk zal worden bezocht. Verder staat een boottocht door de Biesbosch op hét jprogramma, en een bezoek aan de 'Brabantse Vennen (Oisterwijk). Men vertrekt te 13.15 uur van de Visbank. Zij werden roegesproken door de heer L. M. Jabaay uit Rotterdam, lid van het hoofdbestuur van de NCVGB. Hij bracht de gelukwensen over van het hoofdbestuur en haaide de geschiedenis op van zijn organisa tie en speciaal die van de afdeling Schiedam. In deze afdeling zijn, ai- dus de heer Jabaay, de pioniers van onze vakorganisatie te vinden. Zij ontvingen de gouden bondsspeid van het CNV. Daarnaast herdachten de heren D. Bedeau en C. Bergkotte hel feit dat zij 40 jaar geleden lid wer den en de heren H. Jans, A. Gonlach en P. Smit hun 25-jarige lid maatschap. Ook zij werden toe gesproken door hoofdbestuurder Ja baay en ontvingen eveneens een CNV-speld. Ook de afdeling Schie dam was niet achtergebleven en bood Bij het gemeentelijk woningbedrijf kan worden geplaatst een VLAAFtBINCEN Getrouwd: Jacob Evertse, 27 en Janna Johanna Snijders. 20; Donald Martin Hoornweg, 24 en Heodrtfca Cornelia Johanna Willy Kalisvaart, 22; Geboren: Maurice Arjen, zv A. de' Wit en W. C. de l,igt, Dahliastras; 23; Jan Anne, zv w. Kalkhoven en C. C. Zwart. Eksterlaar. 178; Deslrée, dv C. van der Veer en L. Los, Mesdagstraat 28; Overleden: Kornella Borsboom, 85, wed. v: H, Meijer, Holyslngei 4; MAASLAND Geboren: Jaqueline Hil- degonda, dv J. v.d. Wel en I. M. Ouwen- dijk, Burgerweg 26; Ondertrouwd: J. A. M. Runderkamp 25 en M. C. M. van Adrichem, 22; D. J. van Roest 26 on M. de Vos 20. Getrouwd: W. H. Floers 31 en H, Kooistra ."1. Overleden: J. de jong, 81 ong. Kon. Jullanaweg 16. ROTTERDAM De vakbonden zijn met de directie van Verolme overeengekomen dat het personeel j van alle Verolme-bedrijven (8000 man) een duurtetoeslag krijg! van j één procent over het jaarsalaris. Het bedrag zal in een keer worden uit betaald tegelijk met het salaris over juli. ROTTERDAM Omdat de lading te hoog was. reed woensdagmiddag een auto met oplegger beladen met een lege container tegen het poort gebouw in de Stieltjesstraat De con tainer schoof van de wagen en kwam op straat terecht. Poortgebouw, con tainer en oplegger werden bescha digd. Vergadering of congres, mot 10 of mot 100 man. Ongootoordo laion mot portod» aor- j vico, allo comfort. Ó6k oir conditioning. En j parkeerruimte voor 200 auto'»! ROTONDE, ftFRIT. GQRIfiCHfM - TEL." 01830 - 5841 BOTTERDAM in de Rotterdamse be- drljfsvoetbatcompetitïe zijn In de week van 9 t/m 15 juni de volgende wedstrijden gespeeld Hoofdklasse: SMP Borsje Buysman 3—0, HANNiO—M'AHERO 2—3. SUPERVTZB KANNOSTUW 4—7. PL1BBIOO—VOT 0— I1, RKM3VDC 1t. AM-NETAM 77KB 4—3. i te klasse afd. A: MBC '67 PIET SMIT 1—4, RSM SVDC 1I. AM METAM 1—6, SCB - VICD 34. Ie klasse' aid. B: DOC—RVS 1—9, K+Z—van UDÉN 1—2. PVO DOC 35, NATIONALE REYEM 9—0. HUDIG en VEDER CIDERO 2—C. 2e klasse afd. A: BWK HOLLAND 4—0, NETRABUR VULCAAN <4—2) 4—2, HEVSSEM DEKA 4—3, OD1IC MOV1 54. MB CS GEM (geen uitslag in af wachting van een bestuursbesluit. 2e klas se afd. B: DRB BERKEL 2—4, EVN-SPORT HA VERO 2—1, TOP SCA-RET 1—5, WE BLIJE O HP SPORT 3—1. 2e Klasse afd. C: MAASBOULEVARD —LANDSMEER 4—3, INTERSMTT—TELE- 5TO - A VS. Niet opgek. O—) j AVS 2 extra verl. pnt., VKS—M+P' niet opgekomen. Uitslag 6—0 fn het voordeel i van vks 4- 2 extra verllespun'Ien voor M+P. AIR—SMR 1—4. DEN HAAG Een gevangenis straf vast zeven dagen en geldboete van van ƒ15.000 had de Rotterdamse rechtbank de 45-jarige directeur van een N,V. in VJaardingen opgelegd, wegens het doenvan onjuiste be- lastiilgopgave. Hoewel verdachte vooral bezwaar maakte tegen de ge vangenisstraf zag de procureur-gene raal bij het Haagse Gerechtshof toch geen reden in die straf wijziging te brengen. Hij vorderde bevestiging van het vonnis. In 1967 had verdachte als zijn in komen over 1965 aangegeven een be drag van 34.000, maar bij onderzoek bieek dat 23.000 hoger te zijn waar- i door ƒ13.400 belasting was ontdoken. Het is algemeen bekend, dat de be lastingdruk in ons land „onzedelijk" wordt geacht, reden van de kapitaal- vlucht naar het buitenland. Pleiter verzocht te volstaan met opleggen van een geldboete; feiten; als zich hebben voorgedaan zullen zich bij verdachte niet meer herha len. Arrest op 2 juli. HO BK VAN BOLLAND - Een fikse regenbul heeft gisteravond de strijd om de Hoekse tennistltels nauwelijks kunnen be derven. De eerste set werd door Maarten van Oosten vrU gemakkelijk met 5—J ge wonnen maar ln de tweede set kwam Leo Boon met 3—6 goed terug. Door de Inval lende duisternis moest de beslissende der de set met 5—3 ln het voordeel van Boon worden afgebroken. Werktijden: 's morgens van 06.00 uur tot 09.00 uur. maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur •Uurloon 3.60 bij 23 jaar en ouder. A.O.W.-premie wordt niet ingehouden. Geïnteresseerden kunnen hun sollicitatie zenden aan het gemeentelijk woning bedrijf, Emaus 31, of zich 's morgens aanmelden evt. na telefonische afspraak (OIO- 350411). ^Burgemeester en Wethouders van Schiedam, wiaken bekend, dat op 12 juni 1969 zijn uitgeloot 300 obligaties van 1,000,van de i'U% obli- igatie-lening Schiedam 19521 en II, oorspronkelijk groot 6.000.000,en momenteel pro resto 4.200.000,—. Ï234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 §8 19 39 59 79 99 119 139 159 179 SI 199 219 239 259 279 299 319 339 359 379 399 419 439 459 479 499 519 539 1559 579 599 619 639 659 679 699 719 739 759 779 799 819 839 859 879 899 919 939 959 979 999 1019 1039 1059 1079 7099 1119 1139 1159 1179 1199 1219 1239 1259 1279 1299 1319 1339 1359 1379 1399 1419 1439 1459 1479 1499 1519 1539 1559 1579 1509 1619 1639 1659 1 679 1699 1719 1739 1759 1779 1799 1819 1839 1859 1879 1899 1919 1939 1959 1979 1999 2019 2039 2059 2079 2099 2119 2139 2159 2179 2199 2219 2239 2259 2279 2299 2319 2339 2359 2379 2399 2419 2439 2459 2479 2499 2519 2539 2559 2579 2599 2619 2639 2659 2679 2699 2719 2739 2759 2779 2799 2819 2839 2859 2879 2899 2919 2939 2959 2979 2999 3019 3039 3059 3079 3099 3119 3139 3159 3179 3199 3219 3239 3259 3279 3299 3319 3339 3359 3379 3399 3419 3439 3459 3479 3499 3519 3539 3559 3579 3599 3619 3639 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 „.3979 3999 4019 4039 4059 4079 4099 4119 4139 14159 4179 4199 4219 4239 4259 4279 4299 4319 4339 4359 4379 4399 4419 4439 4459 4479 4499 4519 4539 4559 4579 4599 4619 4639 4659 4679 4699 4719 4739 4759 4779 4799 4819 4839 4859 4879 4899 4919 4939 4959 3979 4999 5019 5039 S059 5079 5099 5119 5139 5159 5179 5199 5219 5239 5259 5279 5299 5319 5339 5359 5379 5399 5419 5439 5459 5479 5499 5519 5539 5559 5579 5599 5619 5639 5659 5679 5699 5719 5739 5759 5779 5799 5819 5839 5859 5879 5899 5919 5939 5959 5979 5999 De per 1 augustus 1967 aflosbaar gestelde obli gatie nr. 3738, alsmede de per 1 augustus 19ots aflosbaar gestelde obligatie nr. 4565 zijn nog niet ter verzilvering aangeboden. (Betaling geschiedt van 1 augustus 1969 af, mede ;ten kantore van de kassier der gemeente Schiedam. Schiedam, 12 juni 1969. Afsluiting BEURSBRUG De BEURSBRUG zal wegens reparatiewerkzaamheden voor alle verkeer zijn afgesloten op donderdag, 18 juni a.s. van des avonds 19.00 uur tot de vol gende ochtend 6 uur of zoveel korter of langer als nodig zal zijn. Schiedam, 16 Juni 1969. De Wethouder van Onderwijs en Culturele Zaken is wegens vakantie verhinderd om gedu rende de periode van'20 juni t/m 4 Juli I860 spreekuur te houden. Voorts zal de wethouder geen spreekuur houden gedurende de sluiting van het Bureau Onderwijs van 7 Juli t/m 25 Juli I960. C. E. Pearson Fotostrip* «n takenlngen laten u zien ham u alle tuinwerkzaamheden moet verrichten, tn de tekst vel# praktisch© Instructies, Een zeer origineel tuinboek Met 500 afbeeldingen: f 10.50 Verkrijgbaar ln de boekhandel fOMER KEUNING WAGENINGEN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Pas te laat had de 39-jarige lasser Johan A» zich. gerealiseerd dat het in brand steken van het huis van zijn vriedin niet alleen haar zou treffen, maar ook gevaar kon opleveren voor de buren. Dit was het geval geweest op 27 maart, toen 'Ilij fn de Roemer Vlsscher- straat een benedenhuis fn brand stak, tenvyl hij wist dat de tweede verdie ping van hetzelfde pand bewoond werd door een dame die zich alleen maar ln een rolstoel kan verplaatsen. De officier van justitie, mr. H. R, G. Febcr vond dit dan ook een ernstig geval en eiste een gevangenisstraf van één jaar tegen de verdachte. Het advies volgend van een psychiatrisch rapport, voegde hij er een voorwaardelijke ter beschikking stelling met een proeftijd van vier jaar aan toe. In het rapport kwam tot uitdrukking dat de man in een paniektoestand ge handeld moest hebben. Hij was enige tijd daarvoor bij zijn vriendin in huis getrokken. De verhouding verslechterde echter door zijn overmatig gebruik van alcohol. Ten slotte trok het meisje bij haar moeder in, waarna ,de lasser door een advokaat schriftelijk vermaand werd het huis van zijn vriendin dat hij zelf helemaal had opgeknapt, te verlaten. Een tweede brief kreeg hjj op 27 maart, „Hjj zag daarmee zijn achter grond wegglijden er. erageerde door de boel In brand te steken", aldus zijn raadsman, mr. Peck, die naar voren bracht dat de lasser die dag ook be hoorlijk veel gedronken had. De officier echter zag het gebeuren ook als een wraakneming op de vrien- lasser met brandstienting te zijn be- din. Het meisje zegt al eerder door de dreigd. „Omdat de brandweer zeer.snel ter plaatse was, is het met een sisser afgelopen", aldus mr. Feber. De inboe del van de benedenverdieping werd be hoorlijk beschadigd, maar daarvan was een gedeelte van de lasser zelf. Bij het vaststellen van de strafmaat had de officier ook rekening gehouden met het niet brandschoon verleden van de lasser die al om de meest uiteenlo pende dellkten veroordeeld is. Het rap port adviseerde om de man onder toe zicht van de reclassering te stellen en hem een psychiatrisch maatschappelij ke begeleiding te geven. De raadsman vroeg de rechtbank de straf tot een half jaar te beperken, om dat verlenging van deze periode zou betekenen dat de verdachte zijn specia listisch beroep niet meer zal kunnen uitoefenen. De 28-jarige nachtwaker Th. van K. ontdekte dat was ingebroken in zijn op de Keliogplaats geparkeerde auto. Op de voorbank lag een brief je. Daarop stond: „Bedanks voor uw radio, als ik hem niet meer nodig heb krijgt u hem van mij retour. Harte lijk dank." Verdachte gaf voor het Hof de fei ten toe. Door allerlei manupulaties had hij bepaalde ontvangsten weg weten te werken. Er is pas later een definitieve be- lastingopgave gevolgd voor een totaal Inkomen van 57.000, waarop de vol le aanslag Is toegepast, wat dus bui ten de opgelegde geldboete staat. De procureur-generaal had ivaar- dering voor het feit, dat verdachte thans volledig schuldbewust is, maar dat kan geen reden tot strafvermin dering Zijn, zo meende mr. de Linnt. Hij eiste deverdediging van het Rot terdamse vonnis. De raadsman, mr, van Velzen uit Schiedam schetste de levensloop van verdachte, die een zeer hard werkend iemand is met weinig of geen 'vrije tijd of vakanties. Pleiter constateerde, dat de In komstenbelasting wel zeer onaange naam aandoet, omdat geen rekening wordt gehouden met de zgn. „inspan ningsfactor" van betrokkenen. Iemand die zijn geld met nietsdoen binnenkrijgt wordt'op dezelfde wijze aangeslagen als iemand die dag- en nacht werkt. Bij opleggen van gevangenisstraf gata de belasting de „kip met de gou den fiscale eieren in een 'nok stop- i pen", aldus pleiter. V (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE Honderden, voor namelijk jongere, meelevenden heb ben vanmorgen de laatste eer bewezen aan drs. G. H. Hormann, godsdienstle raar aan het christelijk atheneum Blaise Pascal in Spjjkenisse en eerder aan de christelijke h.b.s. en m.m.s, Charlois ln Rotterdam, die zondagavond op 33-ja- rlge ieeftjjd ten gevolge van een her senbloeding overleed. Ds. G. J. T. van Dijk, hervormd pre dikant te Spijkenisse, sprak in de Ont- moetingskerk naar aanleiding van Ro meinen 14 over het dienstbare leven van de overledene Hij noemde onder meer zijn taak in het bestuur van het buurt huis De Repelaer en zijn aandeel in het vormingswerk van de hervormde ge meente. Hij was zich bewust dat dienst aan God vals is, als dat niet tegelijk dienst aan de medemens is. aldus ds. Van. Dijk. Ds. J. Apon, die drs. Hormann als le raar christelijke religie aan de Rotter damse scholen van de christelijke scho lengemeenschap Maarten Luther Is op gevolgd. sprak naar aanleiding van een pericoop uit de bergrede met als uit gangspunt: .Niemand kan door bezorgd te ziin zijn leven verlengen". Hij zei dat ds. Hormann als het ware voor iedereen kameraad van eigen leef tijd is geweest. Hij was kritisch, nuch ter en zette je aan het denken. Zijn le ven was als een stad op een berg. Aan de groeve besloot ds. Van Dijk de plechtigheid met een korte liturgie en het volmaakte gebed. VLAARDINGEN Geboren: Silvia Ma ria, dv J de Ligt «n M van der Schoor, Kemperstraat 18c, Tom Relnler, zv D w van Dijk en C II van Duist, Maassluis, Eduarri Frank zv D Kloppenburg en I KF Vellekoop, v. d. Duljn van Maasüamlaan 88b, Tanja, dv G W Lanting en A J J C Viiljn, Albertine Agnesloan 129, Yvonne, dv P Oudenaarden en J C M Klaasse, Tollens- straat 54, Ronald, zv W Riedljk en M van der Struis, Lorentzstraat 10, Robertus Fer dinand Maria zv J c A Musters en C J C Musters. Kemperstraat 32b, Llzette, dv A Akkerman en E Don. 'Sportlaan 95. Ondertrouwd: Arle Willem Struljk, 24 Eksterlaan 638, en Saskia van Rees, 21, Ged, Biersloot 22b; Xomells Jacobus Holle beek. 25 Maassiuissedljk 118, en Maria Hendrlkje Bachstraat MAASLAND De S,V. Maasland hleid onderLtnge schietwedstrijden. Uitslag korpswedstnjd op basis'van 50 punten:'A. van Buuren +5, C. I>efcker 47,. C. Poot Dzn 48 »M. P. Hajièmaaljer 49, c. J. Poot 46,J. van Zwienen 35, M. van Staalduinen 40, A. J. v.d. Pol 43, J. J. van Buuren 49 en N. Poot 44 punten Vrijebaanwedstrïjden op basis van 30 punten: A. van Buuren 30, C. Bekeer 3Qf C. Poot Dzn 25, M. P. Hanemaaijer 28. A. Korpel 30, H. van Woerden 29, C. J. Poot 27. Fr. v.d. Weï 29, M. Voskamp 18, W. van Emmastraat 71: Herv.-Geref. Comité, ds. W. c. Hovius, Katwijk aan zee, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer*': Smalle J Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer j politie: 34.44.44. GG en GD: 344444. Aïarm- j nummer voor melding luchtverontreinl- GJSG: 262626. Klachten bezorging: H. Ver- i hetj, tel. 343345. dagelijks van 18-19 uur. Apotheek: Van Hogendorp. Van Hogen- dorplaan 129a, tel» 34,42.33. Apotheek Maassluis; Rijnmond-apotheek, Mozartlaan te). 2209. Bijkantoor „De Rotterdammer": Klach- len bezorging: Jit. Grönefelci. Sllnge 93, I te 263538. maandag t/m vrijdag 16.30 - 19.30 en zaterdag 17-18. Redactie Schiedam; R. M. van Houweltngen, jullanalaan 34c, j Schiedam, te!. 2657S4, b.g.g. tel. U5588 tst. 156. Aalarmnummer voor meldingen lucht- verontreiniging: 262626. Alarmnummer po- litfe: 264666. Apotheek: Van Westendorp Parkweg 207. tel. 26.76.74. NAAR O.A DELTAWERKEN, SCHOONHOVEN EUROPOORT WILLEMSTAD VRAAG GRATIS FOLDER AAN POSTBUS BI5 - TEL. 010-13.54.00 Hoon 27. O. Simons 25 ,L,. van Berkel 29, J. W.. Groenewegen 29. H. J, Korpel 30, J. van Zwienen 26, P. Boekestijn 28 ,IJBoe- kestljn 26. M. van Staalduinen 27, Pr. van Staalduinen 29 ,M. C. Verploegh 23 en P. Kalkman 20 punten. HOEK VAN HOLLAND Onder lei ding van de heer A. Louw hebben de Jongens van de Hoekse Mavo een prachtig tennistoernooi beleefd. Uitslagen eerste ronde: Hans Hoogenboom Arte Koot 6-t„ Bert Elias Paul Hagestein 5—3, Joop van Dop Henk v.d. Berg 6O. Renè Veenhuis Kees Westdijk 6—2, Tom v.d. Pijl Rickey van Sabben 60, Frans v.d. Kooy Martin PastIJn 6—1. Tweede ron de: Hans Hoogenboom Bert Elias 6—3, 63, Henk Boon Joop van Dop 6i. 61, Kees de Haas René Veenhuis 6—0, 6—0, Tom v.d. Pijl Frans v.d. Kooy 6—1, 6—1. Halve finale: Henk Boon Hans Hoogenboom 6—1, S—1. Kees de Haas Tom v.d. Pijl 6t, 61. De ftoale tussen Henk Boon en Kees de Haas zal dinsdag worden gespeeld. m HOEK VAN HOLLAND Eddy Booschaart. de jeugdige Hoekse jfcdcka van de sportschoo IHenneveM heeft kans gezien het grote Judotoernooi ln de llcht- gewlchtklasse t.m40 kilo in Tilburg te winnen. Na zeven overwinningen kwam hij in de final etegenover de Tilburger Waard. Na ongeveer l'/i minuut wist hij zijn tegenstander met een fraaie armworp te verslaar.. In de lichtgewichtklasse t.m. 45 kilo be reikte H .Botzen de finale. HIJ zag echter geen kans zijn tegenstander te kloppen i zodat hij zich met de zilveren medaldle tevreden moest stellen. In de klasse der 1 zwaargewichten werd W. Kramer tn de i finale verslagen door Engels uit Blndho- j ven. Dieo Krammenhoek behaalde hier de derde prijs. HOEK VAN HOLLAND Aan de HBS i te Vlaardingen heeft Aad Mostert met goed gevolg examen ged-aam voor 5-Jarige 1 HBS-B. Christina van Aken. 21 i; Arle Struijs, 23 van der Duljn van Maasdamlaan 132d. en Klazina Petronella vink. 21, Valeriusstraat 4; Jo hannes Bartholomeus Maria Post. 19 Liesveld 96 en Jantina Jakoba Xljenman- ting, 20 Merellaan 18; Jan van der Meer, 46 Hellevoetsluls en Klaske de Vries 46 Sper werlaan 451; Harry Egberts, 22 Schiedam en Elisabeth Molenaar ir-Parallelweg 116b: Bertus Moerman 21 Mozartlaan 39 en Jaco- ba Troost 20, Mozartlaan 41: Gerrtt van Brakel, 24 Hoek van Holland en Adrlana Visser, 25 Flatgebouw 5-56; Leonardus Franciscus Marie ten Have. 20 Hïndelstraat 14. en Carta Helena Broeder. 18 Hogelaan 21; Johannes Jacobus Krab bendam, 22 Delft en Pletertje Roobol. 23 Merellaan 95: Dirk Bravenboer. 22 Bllliton- laan 22, en Sara Overslulzen. 19 Florls de vijfdelaan 172; Willem van der vveera, .20 Kampen, en Maria Helena Hoogerwert, 19 Jullanalaan 21: Hendrik Adriaan Sprlnge- Ilng, 25 Narcisstraat 23. en Adriana van der Steen. 20 Binnensingel 163. MAASSLUIS Geboren: Cornelia Hen- drtka. dv A C van Aalst en F M Haring; Jacob Remco. zv J Cats en M H Pruim:' Gerda. dv H Zandbergen en G J Buis: Ernest Siyofred. zv C Rr.s en W M Sliep: Karin dv E van Dullemen en \V Talen; Jacobus Franciscus, zv Th Klein er. C J de Ridder; Brian Dave, zv A Bos en H C Knies: saskia Johanna Elizabeth, dv G J Westerlk en J J Ouwehand: Jan Willem. Calharina Helena, dv p C Sonneveld ..en C E van Seïers: Jan Willem Hendrik, zv J Jongebreur en S HDekker: Judith, dv C van Dam en w Maas: jöran Jacob zv j Th van Eek en M P MA Grootveld. Ondertrouwd: JK de Boo en G C Vinke Gde Bruin en A JC Mvan Vugt; W Sch ruljer en J M van Es. Gethbuwd: J M van Andei en H M Stoop. Overleden: Margaretha Helena Johanna Bergman, 6: Willem Müis, gehuwd met C J Kap, 76. SCH1ED,VM Geboren: Jacob w zv R. J, Kuiper en O. O. Postma; Kimberly zv A. Slavenburg en J. C- Smit: Natalie L dv E. J. Pdol en A. M. van Lamoen. j Overleden: A. H. W. van Gijn, 76 echtg. 1 C. van der "•'■les. SCHIEDAM Geboren: Jacqueline J j d.v. L. Eons bouts en C. W. G. Sneljers; 1 Hendrik z.v. A. A. Huijgen en A. H. Landzaa-d; Johanna M J d.v. C. van Os en j J. M. J. Hesselbcrth; Robert z.v. R. Peters j en H. den Broeder; Brigitte d.v. M. Struijs j en H. J. Keereweer; Norbert G z.v. G. A. W. Boender en C. P. Gouwens: Karen d.v. i M, strookman en C. A. M. Westhuls: 1 Esther d.v. R. M. J. Helstnger en F. van I der Hoeven; Paulus F G z.v. P. J. van den i Bosch en C. C. VerbeiJ; Wanda .v. R. M. i A. Lammerts van Bueren en M. J. Blom; Edwin A z.v. A, C. S. Ham en A. M. van der Kris; Ivo z.v. W. A. Kauwenberg en T: M. VeLtscèk; Christtous C z.v. J. C. M. uijs en J. M. Olsthoom: tndra Y d.v. H. j Rljsdtjk en M. M. P. Aanen. Overleden: J. E. van der Boor. «4 echtg. 1 C. H. Alblas. Onze nieuwst» collectie tegen U betaalt een gedeelte bij aan koop (ook op mantels naar maat) waarna wij uw mantel deie zomer gratis bewaren, U betooJf bifafhalen hét restant.' Door uw bont In een speciaalzaak ts kopen krijgt u: Deskundige vooriïchtïng, betrouwbare service en volledige garantie. "Credietservice tnogelijk. Bontmantels in elke prijsklasse. Grote sortering bontsfo/o's, cravoftan en bonthoeden. N Nieuwe Binnenweg Rotterdam S (Lj VGrovendijfcwof! HL 234577

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1