IN HOEK VAN HOLLAND: Plannen voor algemeen clubhuis liggen klaar Scholenbouw niet de schuld van scheurende muren Burgerlijke stand \mnssm Ziekenzorg tobt met personeelstekort M. J. van Dommele weg bij de Visser St LIDUINA EXIT Geslaagden, geslaagden AGENDA H800ERWERF WERELDMERKEN PIANO'S I Vinolia fuseert met Gibbs Brussel Kosten geraamd op een miljoen BACHPLEIN SCHIEDAM: Burgerlijke stand Van de Hoek tof Viaardingen Uitreiking van verkeersdiploma Tot samenwerking bereid f2970,- Exploitant gezocht voor Musis Sacrum Caland LTS had I drukke sportdag PHILIPS BEHANG??? BOERDAM Afscheid mej. Steffe'Iaar HEEL VROEG [znOstertj HOLY-GROENOORD VERBONDEN Uitslagen wedstrijd gym.vereniging LÏOS Uitslag visconcours MÊÉmm WSMFm MORRIS pfspw batterijen öfe,,, moéten we/ goed zijn HOEK VAN HOLLAND De commissie clubhuis Hoek van Hol land, gaat onverdroten voort met de pogingen om een clubhuis te verwezenlijken. Er bestaat al jaren een groot tekort aan zaalruim ten, waarin de meer dan 40 verenigingen hun activiteiten kunnen ontplooien. De laatste jaren kan men zelfs spreken van een nood situatie, omdat verschillende verenigingen of afdelingen zelfs niet opgericht kunnen worden door het gebrek aan accommodatie. Zo was de Hoekse Sport Vereniging zelfs genoodzaakt een ledenstop af te kondigen. Volgens plan INDELING FORS BEDRA.G S o.a.Ibach, Förster, Rosier enz 1 Ook in huur met recht van koop zbii der eerste stort iiiis Reeds vanaf f 15,- per wèek bent U de bezitter van zo'h pracht instrument FEILING WESTERLEE Opleiding VLAARDL\6£!V en dagelijks SCIilFIIAiH en dagelijksf Reed» vanaf KANT O R I N S T A L L AT I E S elke vrijdagavond ...tot 9 uur a pon nylon rwlf atei-yl vulüna Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze prima slaapzakken met acryl vulling, heerlijk warm en overtrokken met nylon in mooie schotse ruit, geheel uitritsbaar, snij maat 160 x 190 cm voor L ROTTERDAMMER Pagina 7 VRIJDAG 20 JUNI 1969 "vr. S _y. ^7^5* bij VQQï aan- soe- «tijk. 6 Mr; aan;".! oi ls H- 5® di- aan- mlne. 'm- (keus ■open. itvóe- Rot- os op Hen-: bijge- et zo Bed- 2 5'. 82. In tltutü. i gCHIEDAM Vinolia N.V., een dochteronderneming van Unilever op heTzebied van de parfumerie, is een -Seaangegaan met Thigaud Gibbs in J 'sTrocel. De naam van de nieuwe on- Sf $Skng zal zijn Vinolia Gibbs KV. Het is de bedoeling tot een nieuwe onderneming te komen, die de verkoop in de Benelux centraal gaat behartigen. 0e afdeling marketing en produktie- ntenntoj, die uit tien man bestaat is uit Sihiedaro naar Brussel verhuisd. Vtoolii» 1T.V. vestigde zich in 1962 m de Nieuwe Haven. Sinds 1903 maakt het bedrijf deel uit van Lever Brother Ltd. Thibaud Gibbs in Brus- cei we in 1953 bij het Unilever con cern ingelijfd: jn Schiedam blijven de afdelingen Verkoop Nederland, een deel van de administratie, de documentatie, de ma gazijnen en de productieafdeling voor het vullen en verpakken van lotions gevestigd. 384813' ssluisj-1 iwste IpgUS.V A ibanv, ïtter-^ S5I.: per - 'Uden r op illa", Tol trarr. l 38, Bij de echte BEHANGER Grote keus uit grote voorraad Veer BEHANG en VERF Jac. v. d,. Winfstraat 18, Te!. 342872, Viaardingen De 'werkgroep denkt er verder aan de gemeente-bibliotheek in het gebouw op te nemen. Om de wensen op dit gebied beter te leren kennen belegde de wijkraad op 26 november 1968 een hearing. Op deze bijeenkomst werd een werkgroep opgericht om te komen tot de stichting van een clubgebouw. De eerste werkzaamheden bestonden uit het bestuderen van de wensen die bij de verschillende verenigingen leven. Daarbij kwam men tot de volgende conclusie: Er zal iri Hoek van Hol land een nieuw gebouw moeten ko men, dat wat betreft uiterlijk en In richting tegemoet komt aan de plaatselijke noden op het gebied van recreatie en sport. Het goed floreren de verenigingsleven heeft recht op een dergelijk gebouw. De werkgroep heeft in haar plan een essentiële plaats ingeruimd voor de vakantiegasten. Met name wil men het plan -dienstbaar maken aan' de algemene recreatie. Daarom heeft men hat gebouw ook geprojecteerd in de directe omgeving van de camping. SCHIEDAM De berichten als zou den de muren van de fiats aan het Bacbpletn In de wtfk Groenoord scheu ren vertonen, zijn maar gedeeltelijk juist. Dit antwoorden B. en W. op vro- gen van bet socialistische raadslid S. K, ran de Berg. De scheuren zouden het gevolg zijn van heiwerkzaamheden aan de andere zijde van het plein. 3. en \V. schrijven dat de gebouwen op het Bachplein zo danig zijn samengesteld dat heiwerk zaamheden geen nadelige invloed heb ben op de constructie. Door verschil lende oorzaken Is het mogelijk dat de aansluiting van de betonnen separatie- wanden, die zijn opgesloten tn een kioostersponning, in de bouwmuur een fcrimpnaad veroorzaakt. B. en W. kunnen overigens niet da oorzaak achterhalen van de scheuren. In ieder gebouw zijn spanningen aan wezig en door grote temperatuursver schillen kunnen extra spanningen op treden. De invloed van trillingen èn zwaar transport is bijzonder moeilijk kwantitatief uit te drukken. In vergelijkbare huizenblokken In andere steden van Nederland doet zich in mindere of meerdere mate hetzelfde verschijnsel voor. Schiedam Gebaren: José A zv J Preseoo Sanchez en M Lopez Berrnuüez; Basttaanzv IV T G de Jong en M J T Ce Hoop: Kobertus P zv R P Zelj en J B M de vries; Elisabeth C J M dv C P Sebe? en H P J Heinsbroek. Overleden: A Verschoor, 56, H. Konlj- ir.an, «3, echtg. T. Suttorp. VISSERIJBERICHT VLAARDINCEN VlaardinGSN, 20 juni Aanvoert VT, met 48 kantjes; VL UB, 49, VL 34, 59; VL 142, 49; VL 115, 20: VHS, 19. Prijzen: kleine maatjes j 208-J 225, kleine kleine maatjes ISO—/180, grote maatjes I13«—137. Voor mannen die er met een warme dag ook graag luchtig bijlopen verkoperd wij deze slippers. Hafenslippers, da meest ideale vakantieschoenen met zacht voetbed, brede wreefband met sierstiksel,- licht in gewicht, nu per paar voor nog. géén vier gulden. Vrijdagavond om 6 uur begint «fe verkoop van deze luchtige herenslippers, met brede wreef band, in bruin maten 39t/m45 voor Ook maandagmorgen open Géén tel of schrift best De dames J. H, H. Gerding-Eegink en A. C. M. Blaauw-Rieu (pac. soc.) wilden weten of het niet beter zou zijn een nieuw plan te ontwerpen voor de bouw van de scholen op het Bachplein, die volgens velen de oorzaak van de scheu ren zijn. B. en W. zijn echter van mening, dat het heiwerk geheel volgens plan ver loopt. Nietalle woningen zijn voor de laatste maal opgeleverd. In diverse woningen moeten nog kleine reparaties geschieden, dit om dé bewoners zo min mogelijk last te bezorgen. Het college van B. en. W. stelt verder dat de oorzaak van de schade moeilijk is vast te stellen. Reparaties te verrich ten voor de tweede oplevering en repa raties veroorzaak door het heien zijn niet te scheiden. Het bedrijf dot de wo ningen heeft ontworpen heeft zich des ondanks bereid verklaard de onder havige repatles voor zijn rekening te nemen. Dit overigens onder voorbehoud van alle rechten. Een andere werkwijze bij het heien of het funderen van de huizen wordt niet nodig geacht. Ook de scholen wor den Op verantwoorde wijze gefundeerd. maassluis De spaarder* hij de Nutssp-aarhank hebben In mei ibgclegd: 4,0:5413,95. Het spaaroverschot bedroeg 122.517,43. Het tegoed steeg tot f 3S.359,atO,18. HOEK VAN HOLLAND Ben Blok land. titelhouder enkelspel «1 fjelcerwta- JttjCUl lUiCUlUUUv* V»* - naar heren dubbel, schijnt ddt tornooi ook •weer hoge ogen te gaan gooien. Met part ner Sude Kramer versloeg hij rijn te genstanders v. d. Bergh en mevrouw Koel man met 6—1 en 6—2 to gemengd dubbel. HOEK VAN HOLLAND Gisteren bolste een WSM-bus tegen een lichtmast. Wegens hat gladde wegdek was htl geslipt. De sa-Jarige H. v. d. V. uit Hoek van Holland raakte licht gewond. A MAASSLUIS Woensdag houden (te afdelingen WV Maassluis en Maasland voor de tweede maal een poll Hek spreek uur In restaurant „De Rtdderhof De bij eenkomst begint om acht uur. 0 MAASLAND De technische commis sie van de fculttdersstudleoluib stelden zich beschikbaar om bij veranderingen en ver beteringen van het tulndersbeorijf advies te geven. Hiervoor kan men zich in ver binding stellen met de heren J. Zegwaard, Kwakelweg Ma en G. Ammerlaan. Hul* te Veldelaan 89. 1'LAARDïNgEN Getrouwd: Anthonié i Meeldijk "2 en Johanna Wiihelmina de Groot 17, «Icolaas Koevoet 54 en Johanna Jongej'an 43, Marcel Eduard Polderman 22 en Anoinette Astrid van der Wtldt 22. Geboren: Anita dv A J L van Leenem en y E Leeuw de Buyterstraat 63, Nico Ge rard zv G Wolls en H C Hendriks van Baerlestraat 137, Johannes Adam tv A J keiszoonstraat 15. Charlotte dv K Ooster- Stam en J A Verhoeckx w Beu- hoft en T A Boot Eksterlaan 332, Arend Jan zv H Berkhuis en J Sanders Mus- schenbroekstraat 13. Overleden: Franeiscus Schonenberg 39 echtg van A M L Schaap ars Stljkeletr 50, 0 De 26-jarige D. Vijfvinkel uit de Bigolettostraat raakte gister avond met lijn. auto de trottoirband van de Aveling. Hij verloor hier door de macht over zijn stuur en botste frontaal tegen pen lichtmast. Vijfvinkelen zijn passagier, de 16-jarige magazijnbediende J. M. van Dillen uit Brielle zijn met res pectievelijk een snij wond boven het oog en een enkelfractuur naar het Zuiderziekenhuis gebracht. De licht mast krwam scheef te staan. In elf punten heeft men uiteenge zet hoe het clubgebouw er uit zal moeten zien: Entree met centrale hal, garderobe en toiletten, waarbij juist de hal een centrale plaats zal moeten innemen; Grote zaal met ongeveer vijfhon derd zitplaatsen, geschikt voor sport VL AARDINGEN Aan het sehoolverkeersexamen 1969 hebben 1296 kinderen, afkomstig van 44 lage re scholen deelgenomen. Het volledi ge verkeersdiploma Is behaald door 1280 kinderen. Tien leerlingen kregen een onvoldoende voor de schriftelijke proeven en zes zakten voor de prak tische verkeersproef. Het maximum aantal te behalen punten (80) werd behaald door 43 scholieren. Het beste resultaat bereikten de leerlingen 1 van de St. Willibrordus- school (hoofd de heer P. J. Halkes). Zij kwamen tot een gemiddelde van 76,5 punten. De leerlingen van'de Ds. H.de Cockschool (hoofd de heer H. C. Vos) werden tweede met 76,4 en de Ds, J. D, de Stoppelaarschool (hoofd de heer D. G. Bijl) werd derde met een gemiddelde van 75,7, Alle deelnemers zullen donderdag 19 juli in de Stadsgehoorzaal welkom zijn, wanneer daar da diploma's wor den uitgereikt. De heer G. Walstra, wethouder van onderwijs zal in de morgenuren de uitblinkers huldigen, 's Middags zal de commissaris van politie, dr. C. N. Feyster, de overige diploma's uitreiken. en indoortraining en recreatieve acti viteiten. Voldoende toneelruimte met berging, kleedkamers en toiletten. Kleine zaal voor 100 personen voor binnenhuissporten zoals tafel tennis; Twee zalen voor 50 personen voor bestuur- en commissievergaderingen; Ruime foyer grenzend zowel aan de grote als de kleine zalen. Keuken, afgestemd op recreatie. PLANNEN Woonruimte voor de beheerder. Onder het gebouw een sousterrain, geschikt voor beatkelder, schietbaan, kegelbaan en dergelijke. Ruimte gemeente-bibliotheek. Voldoende berging voor sport- en lesmateriaal. Muziekschelp, zodat het gebouw ook in dit opzicht een middelpunt zal worden. De werkgroep heeft verder een fi nancieringsschema opgesteld, waarin men probeert aan te geven hoe het •geld moet worden opgebracht. Men schat dat de totale bouw ongeveer een miljoen zal gaan kosten, ex clusief het interieur. Dat is een fors bedrag maar de werkgroep heeft een sterk argument. Het gebouw zal namelijk in te genstelling tot de meeste clubhuizen, het hele jaar rendabel kunnen zijn door het gebruik van de camping. De kosten voor de verenigingen wil men zo laag mogelijk .honden, omdat de meeste Hoekse verenigingen wel zeer actief, maar weinig financieel draagkrachtig zijn. SOMMER N.V. een garantie-voor service en kwaliteit adviseert u gaarne bij Uw aankoop. Alléeneven onder-.' staande coupon in vullen en zenden Dordrecht Grote Markt 1 Tel. 01850-31241. Gorincherm Langendijk 54 Tel. 018303023 SliedrechiBurg. Wmk!erp!ein7Tel. 01840 3570 O Zend mij Uw catalogus NAHM ADRES PLAATS SCHIEDAM De gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg heeft een groot tekort aan gezinsverzorg sters en helpsters. Momenteel heeft de vereniging de beschikking «ver vijf gediplomeerde geziasverzorg- sfcers, terwijl er binnenkort één bij komt. Daarnaast zijn vijf gezinshelpsters, dit zijn niet-gediplomeerde gezins verzorgsters. Samen komen zij han- •den tekort om de vele aanvragen het hoofd te kunnen bieden. Het personeelstekort is niet ver wonderlijk. In de eerste plaats wordt •de vereniging geconfronteerd met de uitbreiding van Schiedam, terwijl daarnaast een verschuiving valt te constateren: een steeds toenemend aantal gezinnen heeft door chroni sche ziekte van de huisvrouw lang durige hulp nodig. Daarvoor moeten de helpsters over meer ervaring be schikken, Er is dan ook meer vraag ■naar oudere dames. Mejuffrouw T. de Boer, lerdstef van de gezinsvergorgsters, zegt: „De ervaring heeft geleerd dat de jon- DE LIER, 20 Jura Aardappelen prijs: 34 - 83, aantal: 16.50, poters 54 - 60, andijvie 11-27 9550, dub. bonen 205 - 305 1850, snijbo nen 175-225 ?000, tuinbonen 79-79 120. allcan- te 650, Frankethaler 660-740 300, komkom mers: AA 33 - 37 71.200 exp., A 31 - 33 26.300 b, 98 - 31, C 22 - 24,D 20 - 21 98.100, fcg. 26 - 28 1B.30Ö, netmeloenen blank: 6 135 - 165. 3 100 - 115. 10 80 - 85. rijp 6 270, 8 215 - 250, 10 J 95. 1212 0, suikermei. 8 240. 10 170, rijp 40, osenmel. blank 8 250 - 255, 12 115 - 155, rijp 550, bospeen 68-81 10.500, waspeen 99-116 600, paprika 8 - 50 10.200, pepera 510 - 560 20, peterselie 4 - 24 900 600, postellen. 12 - 43 225, perziken 10 - 62 3200, pruimen kg. 145 - 405 470, rabarber 16 - 30 770, radijs 14 - 16 1500, set-derij 10 - 2SV: 2100, spinazie 37 - 38 340, spitskool 9 - 27 2700, sla X 5 - 12 13.200 exp. 6600 bin. 19.800, bloemkool: 6 68 - 70 35.200, 8 58 - 63, 10 50 - 57, 12 29 - 33, 15 10, tomaten: A extra 760 -8!0 63.500, C extra 780 - 880 4124, AI 760 - 820 67.624, BI 860 - Cl 740 .- 820, CCI 630 - 890, bosuien 15. uien kg 12 - 22 900 kroten boa 15 - 31 13.000. QNDER enorme belangstelling en onder nog meer lawaai zijn gis termiddag de laatste restanten van de St. Liduinskerk aan de Nieuwe Haven geveld. Zoals bekend is het de bedoeling dat op deze plaats flats worden gebouwd. Natuurlijk PLATENBONNEN HALEN bij O. P. VAN DAAhm «m. SCHIEDAM Woensdagmiddag 25 Juni tussen 16.00 en 17.30 uur neemt mejuffrouw Steffelaar afscheid van de Huidhoud- en industrieschool waar zij 38 Jaar heeft gewerkt. Oud-leerlingen zijn die middag van harte welkom in de school. Prins Mau- ritsstraat 9. SCHIEDAM Onder grote be langstelling heeft de heer M. J. van Dommele gisteravond afscheid geno men van de Dr. de VissersdbooL, Hij is benoemd tot hoofd van een christelijke school in Unteloo bij A alten. i Dat'de heer Van Dommele (30), een' gewaardeerd hoofdonderwijzer 'is, bleek gisteravond toen diverse woordvoerders hem toespraken. Mr. H. Snoep vertegenwoordigde de Ver eniging tot bevordering van Christe lijk onderwijs te Schiedam. Hij zei dat de heer Van Dommele veel heeft betekend voor het christelijk onder wijs in' Schiedam en voor de Dr. De Visserschool. Met weemoed nam hij afscheid van hem, maar de weemoed werd verzacht door de komst van de heer R. G. Lissenberg (26) nu nog onderwijzer van de Govert Maanschool in Viaardingen die met ingang van het nieuwe schooljaar hoofd van de dr. De Visserschool wordt. Namens de Vereniging over handigde de heer Snoep het vertrek kende hoofd een zaagtafel. Het personeel van de school kwam bij monde van de heer A. C. Voge lenzang met een barometer. Deze her innerde aan de woorden van Constantijn Huygens die sprak ,jnen kent het verlorene pas goed als men het missen moet". Verder sprak nog de heer Th. Speijer van de Konin gin Wilhelminaschool namens de col lega's schoolhoofden. Hij gaf een flits- apparaat. De voorzitter van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk onderwijs in Schiedam, mr. H. Snoep, schudt het scheidende sckoolhoofd de heer M. J. van Dommele de hand tot afscheid. In het midden het nieuwe school- hoofd, de heer R. G.{Lissenberg. gere meisjes van 17 en 18 jaar de gezinnen meer belasten dan ontlas ten. De huisvrouw krijgt er dan ook een taak bij. Speciaal in gezinnen ■waar de vrouw des huizes chronisch ziek is schept -dit tal van problemen". Mejuffrouw De Boer hoopt overi- igens dat veel meisjes zich voor de opleiding voor gediplomeerd gezins verzorgster zullen opgeven. De opleiding duurt 1%, jaar. Eén jaar worden de meisjes praktisch geschoold, waarna zij een half jaar op de schoolbanken moeten door brengen. De gereformeerde Vereniging voor Ziekenzorg is voorstandster van sa menwerking met andere Schiedam- sche en.Kethelse verenigingen, zo wel op het terrein van de gezond- heiöszorg, de gezins- en bejaarden verzorging als op dat van het alge meen maatschappelijk werk. Aan. elk bestaand samenwerkingsverband neemt het bestuur daadwerkelijk deel Elke nieuwe vorm van samenwer king, waarbij de eigen zelfstandig heid en_ levensbeschouwelijke grond- slag blijft gehandhaafd, wordt harte lijk toegejuicht.' in de morgen er op uit met een KIJKER van Mostert. HwgctnaiÜMSO Vfeanlinoui - 'ft- 34300? SCHIEDAM 4— In'augustus krijgt de w(jk Groeooord een rechtstreekse ver binding met Viaardingen, De Vaarilng- S. se Meeuwensüigel wordt dan doorver bonden met de Scbledamse Laan von Bol'es. Het Vlaardnngse gedeelte is al bijna voltooid, maar op Schiedams bied moet nog het een en. ander war- i den gedaan. Deze week' worden echter, ded ikke stalen buizen van de bagger-... leidingen verlegd, waardoor het tracé van de weg vrijkomt. ■De weg loopt overigens .niet reebt- 'toe-reebt-aan. In verband met bet toe komstige viaduct voor de Zooiuweg buigt de nieuwe verbinding flauw dr r.aar de Rijksweg en daarna weer te rug. - '('-"'f MAASLAND In de gymnastiek zaal van de r.k. school werden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden van de gymnastiekvereniging LXOS ge houden, Wethouder A, Buitelaar reikte aan de winnaars bij de jongens de prijzen uit. Het waren 1. Marcel Alsemgeest 33,6 en Frans van Rooijen met 32.5 punt. Verdere eerstelingen waren: klasse A. meisjes van 8 tot 11 jaar 1 Mérenè Bekker 33. Klasse B meisjes van 10 tot 12 jaar: 1. Etelma van Uffelen 33.6. Klasse A meisjes van 12 tot 14 jaar: 1. Cora Paalvast 31.4. Klasse B meisjes van 12 tot 14 jaar: I. Ria van der Marei 32.6. Dames groep A: 1. Yvonne Simons 29.4. Dames groep B: 1. Margriet van Uffelen 31.8. Getrouwde dames groep A: 1. j mevr. Bakker-van der Hout 33.5. Ge- l trouwde dames groep B: 1. Mevr. i Gordijn-van Lier 28.6. i VLAARDINGBN BIJ de Christelijke UetaUlianidelsschool zijn voor tiet type-dl- iploma van de Stichting: voor Stenografie en machineschrijven geslaagd de beren: H. Janssens, B. P. H. Janse, J. Breedveld, W. J. Both, A. D. Boogaard, C. Vogel, 'R. H. valstar, G. E. Verbaas, I». Snijders, W. M. Steendam, i". Mooy, c. A. de Leeuw den Bouter, A. A. Krijger, M. Sariman, M. W. van Haften, J. C. J. van Kreukelen. J. vogelaar, M. r. van der Struis, G. C. Schoenmakers, M. v.d. Sdhaft, K. J. VAN PBP. Meer, E. van MaBteriftorat, W. Kan iers, J. van de Wel. R. R. van de Veer. C. A. Staal, A- van der Meulen. C. T. van l-eeuwen, A. Kooij, J, J. F. Hotstee, J. Oerksen en A. Dekker en de dame* A. Verduyn. E. E. Botapuel. N. H. VrOmoet. J. zuldljk, A. C. Wlvttet, T. M. C, Noor- St&nder, J. J. J. Mosterd en L. J. van der- Burg. Mejuffrouw F. J, Bot siaasde voor het oftlcieie praktijkexamen, In Hoek van Holland behaalden de vol gende leerlingen van da Ir. P. Gaiar.d-ma- vo het mulo-diploma: mulo-B: Dirk G. Hamer*, Franciscus G, (Hamer*, Wiard p. Molenaar. Mulo-A met wiskjunde: Maarjte A. P. van Baaien*, Anita A, M. Dekkers, Catharina G. Eeden*. svonna p. van Gooi*, Cornells F. Jonkman, IJsbrand R. Jonk man, Hendrik van der Lugt*. Maria V. Lugtenburg*, Elisabeth M. van -der Vlugt*. Mulo-A met handelskennis en mid denstand: Ectoand G. van (DJjk, Elisabeth van Eeden, Johannes H. at Ellas, Hendrik ar. van Eljk, Louise Gagestein, Johanna Rietveld, Ariana G. van Wilgentoitrg, Jo hanna c. L. Zonnevljlle*. Mulo-A met Bijkantoor „De Rotterdammer': Smalle Havenstraat 11, tel. 8*6775. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG en GD: 84.44.44. Alarm nummer voor melding luchtverontrelnl- GING: 2S.26.36. Klachten bezorging: H. Ver- heij. tel. 34.38.43, dagelijks van 13-19 uur. Apptheek: Van Hoendorp. Van Hogen- dorplaan 129 a. tel. .14,42.33. Apotheek Maassluis: Rijnmond-apotheek, Mozart'.aar, tel. 3209. Bijkantoor „De Rotterdammer": Klach- i ten bezorging: Jh. Gröneteki, Sllnge 83. tel. 263538, maandag t/m vrijdag 16.30 - 19.30 en zaterdag 17-i8. Redactie Schiedam: r. hl van HouweUngen, Jullanaiaan 84c, j Schiedam, tel. 2657S4 b.g.g. tel. 115588 tst. j 156. Alarmnummer voor melding luchtver ontreiniging: 2S28.26. Alarmnummer poli- tie: 26..46.60. Apotheek: Van "Westendorp Parkweg 207, tel. 26.TS.74. D» nleumte elektronische reken- machine. Maakt razendsnel en feiitooe al Uw berekening. Zonder mechanische delen. Kan niet meer kapot geani Tellen, verme nigvuldigen, delen, worteltrekken, machtsverhetten, kwadrateren! IS clifera kapaclteit In alle register* en telwerken. Vraag vrijblijvend demonstratie. CAUEN8UHGSTRAAT 41 VLAAROIMatH (Exd.S.T.W.) SCHIEDAM Eind van deze maand Wordt beslist of de heer Joh. Du puit als exploitant van het gebouw Musis Sa crum nog een opvolger krijgt. Momen teel heeft zich nog geen kadidaat ge meld voor dè exploitatie van dit ge- gebouw. Musis Sacrum, dat bijna 125 jaar be staat is de grootste zaal van Schiedam die geschikt is voor openbare uitvoe ringen. Bijna alle Scbledamse vereni gingen hebben van de zalen gebruik gemaakt. Mocht geen nieuwe exploitant worden gevonden, dan is de kans groot dat het gebouw wordt ingericht ais bedrijfs ruimte. MAASSLUIS Mei een vofleyUSd- I wedstrijd tussen twee leerüivsen-tcams en I twee leraren-teams op het sportpleln van de school Is vanmiddag de jaarlijkse sportdag van de Caland-LTS besloten. Daarna werden de prijzen uitgereikt. De leerlingen hebben vandaag een druk sportlef programma afgewerkt. Het bestond onder meer uit een twaalftal voet balwedstrijden van derden minuten, per wedstrijd en 24 basketosiwedstrijdjes van zeven minuten. verder waren er evenementen als ko gelstoten, zaktopen en diverse vormen van atletiek. i VLAARDrNGEN In gebouw Muzanda wordt morgenmiddag, za- j terdag, bekend gemaakt, hoe groot de opbrengst is van het Nationale hen- j gelconcours dat ten bate van de stichting van het derde Herman Frantsenhuis in Viaardingen werd j gehouden. Zodra de uitslag bekend is, i worden de prijzen uitgereikt. Boven- i dien zal een grote tombola worden gehouden. handelskennis: 'Bnreile van MUen, Beren- dina A. Lanttok. De met gemerkte jongelui toehaalden ook het diploma .machine-schrijvenevenals. Margarheta G. Nleuwenhulzen, Gerrldlna A. Sligman-en Ru-dolf B. Muilwijk. Voor het toelatingsexamen MTS slaagde Leopold van Dijk. Afgewezen werden ne gen kandidaten. In Rotterdam slaagden aan -de. .christe lijke technische .schoot De Xtoort: trroud- toanfceltoakicen: J. Groenheijdc, J. A. v d Velde, Schiedam, ~J. Sparreboom. .Viaardin gen. metaalbewerker:: C. Dijkhuis,' P. Ooms, J, F. Poot. S. Vink, Schiedam. Tim meren: L.- Srussé, A. Frenay, Schiedam. Elektrotechniek: H.. G. Buitenhuis, Sehle- 'dam, v'-'.r-- v-ra'"-A--A;.?; Aan -de christelijke school voor individu eel technisch onderwijs lh Rotterdam: Schilderen: C. H. II.Verhagen, Schiedam. Timmeren: J',. A. Aierruwi, A. de Blois, Schiedam en P. C. stam, viaardingen. Er is tegenwoordig toch geen mens meer die er over zal den. ken om op vakanties en week enden- in tent, caravan of boot dekens mee te gaan sjouwen. Daarvoor is de slaapzak veel te praktisch en te voordelig...- Koop nu de Ideale slaapzak van nylon in leuke schotse ruit met een lichtgewicht vulling. Deze slaapzak Is prima wasbaar en heerlijk warm, geheel uit- ritsbaar, dus na het kampeer- sei2oen als deken te gebruiken nu voor nog géén drio en twintig gulden. Ookmauxtigmontneptn Gétn ttl ef schrift, beft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1