te poogde Zijn GRANDIOOS SLOT VAN vrouw te wurgen A VONDVIERDAAGSE Grote belangstelling bij promotie dr. Kouwenhoven Morgen roept de Mok Burgerlijke stand Geslaagden I Meer maatregelen verkeer in Hoek van Holland Vragen raadslid over rapport arbeidssituatie Vlaardingers gingen met tivee bussen Belgische liaven in zee te duur? I I Medische dienst Miiller-Progi'ess winnaar veiligheidsactie KLM-Aerocarto maakt nu ook rondvluchten Vier vd. Veer en bij huwelijk H. J. v. d. Meiden secretaris R'dam van Metaalbond Onderzoek tbc in Viaardingen voor lopig afgesloten Man valt tijdens roken in slaap "éf n Pagina 5 SCHIEDAM De intocht van de Avondvierdaagse is vrij dagavond een grandioos gebeuren geworden, ondanks zware regen val bij de start met bloemen. Om zeven uur waren de bijna vier- duibend deelnemers bij de sporthhal van start gegaan en om acht uur werd bij de Warande voor de tweede maal gestart, maar nu waren alle wandelaars getooid met bloemen en mengden de diverse muziekkorpsen zich in de stoet. Vlaggen-expositie in museum Maassluis Wilton repareert tanker Benedict I I SCHIEDAM en dagelijks VLAARDINGEN - en dagelijks Acht toestellen Brandweerexamens Omroepen op CS in zeven talen DE ROTTERDAMMER 2A ZATERDAG 21 JUNi 1969 M4ASSL.UIS De 22-jarige koop- an A j- van H- heeft <ion<Jerdac- Ünreen' getracht zijn 24-jarige echt- enote, van wie hij gescheiden leeft, m het leven te brengen. Omstreeks ''Z. uar in de morgen vervoegde hij ,5, aan de woning van zijn vrouw, «cm werd de toegang geweigerd "oor twee kostgangers, die daar in huis waren. Van H. zag echter toch kans bin nen te komen en de deur te sluiten terwijl de kostgangers zich op de ga- jïriï voor de woning bevonden. Hij «ras in het bezit van een mes en een berestok met scherpe punt. Hij trachtte zijn vrouw de keel dicht te knijpen, maar dit werd hem beiet door zijn schoonmoeder. Een der kostgangers sprong door een ruit weer naar binnen en liep daarbij een vleeswond aan zijn linkerarm en ver wondingen aan beide voeten op. Hij werd later overgebracht naar het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam. Voor Van H. was de tegenstand in middels te groot geworden. Hij had zich in bet toilet opgesloten, van- waarult hij door de gealarmeerde po litie werd meegenomen. Maandag zal Van H. voor de offi- cier van justitie te Rotterdam wor den geleid. ROTTERDAM De politie gaat in verband met de verkeersdrukte in Hoek van Holland enkele maatrege len nemen. Zo zullen, om de bestaan de parkeergelegenheden zo effectief mogelijk te benutten, op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen po- litie-aanwijzingen worden gegeven. Er zal in het bijzonder worden ge let op het uitsluitend binnen de vak ken parkeren van auto's. Ook zal er streng op worden toegezien dat alle stop- en wachtverboden worden na geleefd. Er zal zoveel mogelijk naar worden gestreefd om het publiek zo dicht mogelijk bij het strand een parkeergelegenheid te bieden. Om te bereiken dat men op de Ko ningin Emmaweg ook aan de noord zijde (bij de recreatievelden) kan parkeren, zal er éénrichtingsverkeer worden ingesteld op de Koningin Emmaweg, de Cruquiusweg en de Prins Willem weg. Het zal verboden zijn deze wegen in te rijden, komen de van de kant van de Haven weg (Station NS) en gaande in de richting van de Strandweg-Badweg. VLAARDINGEN De heel- H. Krabben gemeenteraadslid voor de partij van de arbeid heeft zich met de volgende vragen schriftelijk tot het college van burgemeester en we thouders gewend: Heeft het college kennis genomen van de berichten en commentaren die in de pers zijn verschenen over en met betrekking tot het recentelijk verschenen rapport dat de „Stichting Onderzoek Arbeidssituatie in het Rijnmondgebied" heeft uitgegeven? (doel: Wonen, Leven Werken). Heeft aan de totstandkoming van dit rapport de gemeente officieel me dewerking verleend? Zijn ook in Viaardingen door of vanwege deze stichting intervieuws gehouden onder de bevolking? Is het college van mening dat de vele conclusies die met betrekking op de samenleving in ruimste zin in het Rijnmondgebied in dit rapport' naar voren gekomen (voor zover deze in de pers zijn weergegeven) ook voor Viaardingen van toepassing? Is het college bereid dit Tapport „als discussiestuk" aan de raad voor te leggen? VLAARDINGEN Het christelijk gemengd zang koor „Progeza" zal maandagavond om half ncht, als afsluiting van het seizoen, een optre den verzorgen in de Maranathakerk aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. De toegang is gratis maar er zal .een inzameling ten bate van de bouw van het nieuwe kerkelijk centrum in de Holywijk worden gehouden. (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM Gereformeerd Viaardingen heeft gisteren voor de tweede keer een tweede doctor in zijn midden gekregen, toen ds. (drs.) H. J. Kouwenhoven in het Woest- duincentrum te Amsterdam de graad had verkregen van doctor in de god geleerdheid aan de Vrije Universiteit. Voor de tweede keer, warit al in juni 1962 kreeg dr. F. L. Bos ge zelschap van dr. M. J. Mulder, wiens proefschrift de titel droeg „Baal in het Oude Testament". Lang duurde dit echter niet, want al spoedig ver trok de jonge doctor naar de Vrije Universiteit. Nu heeft Viaardingen dan weer zijn tweede doctor, over wiens pro motie we gisteren al uitvoerig heb ben bericht. Tot zijn theologische vorming heeft zo zegt hij zelf niet weinig bijgedragen de omgang met zijn Vlaardingse collega's, die de kunst verstaan om in onderlinge gesprekken en in hun gemeenschap pelijke bezinning de theologie de BRUSSEL De Belgische minister van openbare werken De Saeger heeft donderdag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers iii Brussel gewaarschuwd dat aanleg van een ei gen haven voor mammoetschepen aan de kust bij Zeebrugge een zeer dure aangelegenheid zal zijn. De Saeger verklaarde in antwoord op een vraag van een Volksvertegen woordiger uit Zeebrugge dat de rege ring in de komende weken een oor deel hoopt te formuleren over het rapport vein deskundigen (de commis sie-Verschaeve), waarvan de con clusie luidde dat een uitbreiding van Zeebrugge of aanleg van een nieuwe superhaven op de banken voor de Belgische kust een uitvoerbare zaak was. De deskundigen ramen de kosten op ruim vier miljard gulden, aldus de minister, en dat is heel wat meer dan de kosten van soortgelijke havenaan- leg voor Rotterdam, Le Havre of Marseille. MAASSLUIS De heer J. Thur- nier, directeur van Shipmate Vlag n.v. te Viaardingen. opent donderdag 26 juni een vlaggen-tentoonstelling, genaamd „vlaggen Gloriade", in het gemeentemuseum. Er zijn vlaggen te bekijken op alle gebied. In het museum is ook een seinvlaggenrebus. Voor de goede in zendingen zijn 24 prijzen beschik baar. Dinsdag 8 juli wordt hiervan dé uitslag bekendgemaakt. De expositie is dagelijks geopend van tien tot vijf uur. Zaterdag van twee tot vijf. Na de f'kse regenbui juist bij het opstellen voor de laatste handerd meter klaarde het weer wat op en tot aan de sporthal viel alles nog best mee. Vale indlviduelen waren al vooruitgegaan, maar toch bleef er nog een grote stoet over, waaraan de vele toeschouwers langs de route veel plezier beleefden. Niet alleen de plastic regenjassen en de nodige kapjes maakten de op tocht tot een ieuk kijkspel, maar vooral de vele bloemen, de muziek korpsen. on de honderden vlaggen en fraaie olubtemie's, waarin de deelne mers op deze slotavond zich wilden laten zien. Voorop ging natuurlijk de veelvul-" dige-marsloper Arie Kooy, die al tientallen medalj es op zijn naam .schreef en al vele duizenden kilome ters met -vandelmarsen meetippelde. OBK bracht in voile bezetting daar achter een fraaie show, waarachter de eerste groep individuelen liep. Schiedam-Zuid, de SRB, vele school- groepen, padvindergroepen, diverse sportverenigingen en natuurlijk de gymnastiekverenigingen DOK (met 280 deelnemers) en Juliana (ook in grote getale aanwezig) vormden, een groot deel van de wandeloptocht, waartussen ook ir. B. Wilton de kilo meters meeliep. Na het muziekkorps Sint Radboud kwamen DWO. WIK, de Chr. Tech nische Scho/ w monie, het Harmonie-orkest St. Am- brisius, Juliana (met een. show), DST, Arma, De Trekvogles (waarvan se- ROTTERDAM Wilton-Fijenoord heeft opdracht gekregen voor de re paratie van de Liberiaanse motortan ker Benedict (71.000 ton dw.- van de rederij Oceanic Shipping Ltd. De tanker ligt momenteel nog bij Tankercieaning in Schiedam om gasvrij 'e worden gemaakt. Zij zal begin volgende week naar Wil- ton-Fijennod worden verhaald. Het schip kwam op 31 mei tijdens een dichte mist in aanvaring met het Noorse rn.s. Holtefjell en liep daarbij aan het voorschip zware schade op. Na de aanvaring raakte een deel van de lading 70.000 ton ruwe olie in brand. De bemanning kon de brand bedwingen, zodat bij Trelle- borg onder de Zweedse kust, waar het ongeluk geschiedde, het overge bleven deel van de lading door twee tankers kon worden overgenomen. Het vuur beschadigde het voorste deel van tank 1 aan stuurboordzijden en ook de bumkertanks. Eén bemanningslid van de Holtef jell kwam bij de aanvaring om het leven. Dit schip kon op eigen kracht de haven van Trèlleborg bereiken. Met de reparatie zal ongeveer een hoeveelheid van'800 ton nieuw staal gemaaid zijn. maasland: Herv Gem 10 en 7 ds Key- zer. Geref 8.30, 10,30 en 3.30 ds v d Bos (Ha) 7 ds Veldhuyzen (dankz). MAASSLUIS: Herv Gem Grote kerk' 10 as Keijzer (HiA) 7 ds Evelein (HA) KtfitUS centrum 10 ds Van Woerden Zalencen trum 10 dr V d Made gem hós 9.45 dhr V d Stoep. Geref vrijg 8.30, C30 en 6.30 ds Van Tongeren. Chr Geref 9.30 en 4.30 ds Van Sorge Ned Prot Bond 10.15 ds Van Ouwerkerk. ROZENBURG; Herv Gem Immanuelkerk J-45 ds Evetein (HA) 6.30 dhr Hoogendam De Schans 9.45 ds V d Most. Geref 9.30 en 6.30 ds Mantz. Chr Geref 9.30 leesd Bijkantoor „De Rotterdammer": Klach- «n bezorging: Jh, Grönefeld Sllnge 93, Jel. 283538, maandag t/tn vrijdag 16.30 - «•30 en zaterdag 17-13. Redactie Schiedam: R. M. van Houweltagen, Jul'ianalaan 81c, Schiedam, tel. 26S764 bjg.g. tel. 16538» tst. 156. Alarmnummer voor melding luchtver ontreiniging: 26.26.26. Alarmnummer politie -6.16.66. Apotheek: Van Westendorp Park weg 207, tel. 26.76.74. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle havenstraat 11, tel. 346775, Alarmnummer Politie: 34.44.44, GG en GD: 34.44.44. Alarm- hummer voor melding luchtverontreinï- «ING: 2S.26.26. Klachten bezorging: H. Ver hei), tel. 34.33.45, dagelijks van iifr-09 uur. Apotheek; Van Hoen dorp, Van Hogen- ■Gorpiaan 129, tel. 34.42.33. Apotheek Jiaassluisi ïtijninond^apotheek, M-ozartlaaxi tel. 2209, 6.30 ds Prins. Geref Vrijg 9.45 leesd 2.30 ds Los. Geref Gem (Poortugaal) 20, en 3.30 leesd. VLAARDINGEN: Herv Gem Triangel 10 dhr Hoogendam 5 ds Blesbroek Nieuwe kerk 10 ds Bos 5 ds De Gelder Bethelkerk 10 ds Nauta (HA) 7 dhr Van Zetten Imma nuelkerk 10 en 7 ds V d Bos Rehoboth- kerk 10 ds Blei 7 ds Blei (HA) Ichthuskerk 8.30 ds diesbroek 10 ds Biesbroek (HA) Holykapel 9 ds van Dooren zonnehuis 10 ds Buys. Geref Oosterkerk 10 dr Bos (HA) 5 ds V d Meuen (HA) Emmauskerk 10 ds V d Meulen 5 ds Feenstra Holykapel 9 ds Zijlstra. CHA) 5 ds Ter Hart (HA) Pnielkerk 3 30 ds Feenstra 5 ds Koenekoop Maranathakerk 10 ds Ter Hart 5 dr Bos De Wetering 10.15 ds Zijlstra. Chr Geref Emmastraat 116 lö leesd 5 ds Buys Ph. de Goedestraat 162 3 ds Buys. Geref Gem Westnieuwland 56 10 en 5 ds Huisman (HA). Leger des Heils 10 en 7.30 samenk 6.30 openl samenk bij de Hema. KETHEL: Herv Geref Evang gebouw „Irene" 10 dr Goedhart 4 dhr Kooiman. Vrije Chr Geref Gem Lange Haven 129 10 en 4 ds Tjsselstein. Evang Luth Gem 10 ds Mostert. Chr Geref Warande 185 9.30 dhr De Graaf 3 dhr De Graaf. Ned prot Bond Westvest 90 10.30 ds Van Rossum. Herv Gem Grote Kerk 10 ds le Coq (HA) 17 ds Bos (HA) Bethelkerk 10 ds Zommer- man Opstandingskerk 10 ds Groenewegen vredeskerk 10 ds Spaling Dorpskerk 10 ds Vons 7 ds bmidf St Martinuskerk 9.30 ds Verwaal. SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 206011. VLAARDINGEN Boodschappendienst, tel. 206611. MAASSLUIS J. Beunk, tei. 2442. Me rellaan 100. MAASLAND J, w. Oftmans, 's He renstraat 4, tel. 01899 - 2039. HOEK VAN HOLLAND A. W. L, Hut, Herwichweg 194, tel. 3496. ROTTF.RDAM De in april en mei door de Scheepvaart Vereeniging Zuid in de haven gevoerde veilig-, heidsactie is gewonnen door de ploeg an Müller Progress. Dat is 5 en 9 juni tijdens de eindronde van de wedstrij den aan boord van het haven- vakschoolschip Jan Backx gebleken. In die eindronde kwamen de beste ploegen van de deelnemende bedrij ven tegen elkaar uit. De eerste prijs bestaat uit een vol ledig verzorgde weekendreis naar Londen, die naar keuze per schip of per vliegtuig kan worden gemaakt. Het zakgeld voor deze reis wordt door Müller-Progress aangeboden. Vanavond wordep de prijzen tij dens een feestavond (die de winnen de ploegen in de Rivièrahal wordt aangeboden- aan de eerste drie ploe gen uitgereikt door Teddy Scholten en de heer C. Swarttouw,voorzitter van de Veiligheidscommissié SVZ. Jhr. Mr. P. H. G. Nahuys zal aan de beste ploeg tevens de Van Mar- le-Veiligheidsprijs 1969 overhandigen een bedrag van 1000 gulden voor de personeelsvereniging van Müller-Progress. Tweede en derde werden de ploe gen van de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven Rotterdam en de (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM KLM Aeroear- to, dochteronderneming van de KLM, gaat haar vleugels uitslaan over ge bieden, die weinig hebben uit te staan met de bekende iuchlfotogra- fische werkzaamheden en de luchtfo tografie. Metingang van vrijdag kunnen ook rondvluchten en charter vluchten worden gemaakt. Begin deze maand werd de vloot uitgebreid met nog een Pilatus Por - ter, zodat men nu beschikt over twee van deze toestellen voor zeven perso nen. Vrijdag werden 'beide Pilatus Porters ook wel bekend als „al penvliegtuig" officieel voor de eerste rondvluchten ingezet. Deze handige, goed wendbare vliegtuigjes hadden als eerste passa giers de fractievoorzitters van de Rijnmondraad en persvertegen woordigers. Zij hebben zich ervan kunnen overtuigen dat de Pilatus goed voldoet aan de eisen, die voor dit speciale doel worden gesteld. Men zal ze vanaf nu regelmatig in de lucht kunnen zien. De vloot van Aerocarto omvat nu acht toestellen: een Douglas C-47a (Dakota), een Piper FA-18, twee Cessna's, een Lear Jet straalvlieg tuig, een Aero Commander en de twee Pilatus Porters. kretaris Smit voor de 20ste keer mee liep) de Oranje Garde, Excelsior (met muziek) en DOK, met voorop tam boer maitre Ada van Bommel. Het was een fraaie stoet, die de kijkers langs de straat bijna een half uur bezighield. In de sporthal zelf was het rond negen uur een geweldige drukte van muziekkorpsen en alle deelnemers, waarvan de- volgende personene on derscheiden werden omdat zij deze avondvierdaagse voor de tiende maal meeliepen: de dames Henny Valk, Ria Spithoven. Monica Matthijssen, Anneke Nahring, twee leidersters van Huliana en bij de heren een lei der van. de Alb. Magnusschool, C. P. C. den Boer (leider van de CTS-wan- delgroep), J. Willems, M. Suisser, W. van Eys, Johan van Wijgerden, P. Vroom en C. Sparreboom. De 14-jari- ge Silvia Bakkeren dochter van marsleider J. F. Bakkeren liep ook voor-de tiende maal mee en ontving ook het daarvoorbestemde kruis. Burgemeester H. Roelfsema reikte de prijzen uit. Op de foto: grote drukte in de sporthal. SCHIEDAM Ondertrouwd: B van den Brink 26 jr en P Tuit 21 jr; L G van Dijk 23 jr en C van den Hoek 21 jr;H C Hansen 22 Jr en A G Loer 23 jr; C Heijdra 22 jr en L H w verkerk 18 jr; J van Hoorn 24 jr en H J M Wolthuis 21 jr; J EB Kaper 21 jr en C H vredenbregt 22 Jr; T J Maokalj 23 jr en E Kaufmann 17 jr; J' C van der Meer 25 jr en W M M Bevers 21 jr; W J Olsthoorn 31 jr en M J van Mil 25 jr; N J J Ouwerkerk 20 jr en E J Lam- mers 18 jr; J de Peinder 17 jr en M W Bree 19 jr; H P van Stee 27 jr en M H Snijders 20 jr; H Steenbergen 23 jr en "W G de Regt 19 jr; H J Strieder 24 jr en C de Jong 24 jr; G van Tilborg 22 jr en W van Trieht 19 jr; J J van der Vet 21 jr en M A Peeters 20 jr; P J van Zundert 23 .1r en T Getrouwd: H J Nieuwenburg 20 jr en H J van den Berg 19 jr; A F. van Hoek 26 jr en W Polet 20 jr; E J Hulshof 20 jr en E M J Fannekoek 19 j t: w P M Koevermans 22 jr en M van Poppeten 21 jr; B J Helder, 50 jr en R x Maxwell 46 jr; F Reevers 22 jr en G Waalkes 21 jr; A J M van der Graaf 22 jr en A J M van Rijthoven 23 jr. Geboren: Iris E dv R Aaldijk en N Breevoort; Sonja P M dv L J C van Loon en A P M Borghouts; Tjarda zv F M van Harmeien en S van der Horst; Johanna P dv C D Scholte en T van der Stelt; Renate N M dv M P W Stigter en C J M Zwart. Overleden: F L Wiechert 23 jr; A G L Kramers 68 jr echtg C J de Koning; J C Zwiep 55 jr; D S van Beusichem 70 jr; L P Ham. 82 jr. VLAARDINGEN Getrouwd: E H J Kompamje, 23 en P C van der Veer, 22; A E Aalberts, 21 en H G van den Berg, 22; S L G van Rijswijk, 23 en C van den Bos. 22: J J Meijer. 21 en N J Klein, 20; C Klaasse, 19, EN J L Huizer, 19; C L G Maat, 22 en C A van der Hoek, 21; Geboren: Dale P zv M Ru drum en M A E H E Behrendt; Edward zv G van Haften en A G Noordhoek; John, zv J van de Meeberg en J. W. van Grevenbroek; Overleden: G J de Ruijter, 78; J van der VLies, 82; P van Mierlo, 69; A M A Kuster, 37; 9 VLAARDINGEN Gemeentewerken Rotterdam zal donderdag J7 juli aanbeste den het bouwen van een transformato ren station aan de Schiedamsedijk te Viaardingen. VLAARDINGEN In de chr. geref. kerk werd gisteren het hu welijk voltrokken tussen F.ngbert Herm Jan Kampanje en Petro- nella Cornelia van der Meer (23 en 23 jr.). Op de foto staat naast de bruid haar vader, P. v. d. Veer, die kosten is van het kerk gebouw aan de Emmastraat. Het kerkelijk huwelijk werd bevestigd door een broer van da brwid, ds. A. v. d. Veer, predikant te Nieuwe Pekela. Achter beide meisjes staat Afar. v. d. Veer, ook een boer van de bruid, hij is or ganist van het kerkgebouw. Het was de bedoeling om met groot vader (oud-oudeling) A. v. d. Veer, het halve dozijn bijna vol te maken, maar helaas werd hij tijdens de diest onwel in de kerk. SCHIEDAM In de brandweerka zerne zijn vrijdag examens afgeno men voor het rijksdiploma brand wacht eerste en tweede klas. Deze examens hadden tot gevolg dat alie kandidaten slaagden. Het diploma brandwacht eerste klasse behaalden de heren: W. C. Greatbanks, T. Knol en P. Kooren neef. Het diploma brandwecht tweede klasse verwierven de heren C. C. Braveriboer, P. J. van Eijk, EH. de Jager, H. Kool, J. Kool, A. W. AL van der Laar, C, Lemmen, R. R. van der Meer, IH. Overheul, B. 'J. van der Schee, J. W. Seijkens, J. P. van der Vlies en K. Zuidema. Het examen voor brandwacht tweede klasse werd met succes afge legd door zes personeelsleden van de gemeentelijke havendienst Schiedam, te weten de heren: A. Boom, J. M. Bosman, S. H. M. Bruijnzeels, J. A. van Dinter, H. J. ter Horst en J. Klunder, De Schiedamse brandweerman de heer L. van Wagtendonk legde met goed gevolg het examen voor persluchtdrager af. De instructielessen werden gegeven door bevelvoerenden van het Schie damse brandweerkorps. VLAARDINGEN Woensdag 4 juli zal het bevolkingsonderzoek on der de bewoners van het Centrum, Oost en Vettenoord, waarvoor het Tuberova-team is gevestigd in de Ju liana van Stolbergschool aan de Groen van Prinstererstraat 91, eindi gen. Tot die datum heeft men op dit adres nog gelegenheid, een röntgen foto van de longen ta lten maken; ook ais het stadsdeel waarin men woont, aan de beurt was. Het onderzoek wordt voor enkele weken onderbroken omdat gedurende deze periode, een groot deel van de bevolking door vakantie afwezig is. Op 22 augustus worden de werk zaamheden van het bureau weer her vat en voortgezet in de Holywijk, in het Zonnehuis aan de Dillenburgsin gel (ingang recreatiezaal). De bewoners van dit stadsdeel ont vangen nog een persoonlijke oproep. ROTTERDAM Op het Centraal Station zal over niet al te lange tijd de berichtgeving aan de reizigers in zeven talen igeschieden. Behalve Ne derlandse 'mededelingen wordt er dan ook Duits, Engels, Frans, Pools, Russisch en Grieks gesproken. De berichtgeving op de meeste stations nog door een speciale om- roepster(er) is op de stations Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Hoek van Holland sinds een half jSar toevertrouwd aan een cassetterecor der, bij wijze van proef. Voordeel is dat de mededeling niet meer direct behoeft te worden gesproken, maar van tevoren op een 'hand kan worden weereegeven. Dienstmededelingen in de omroep installaties op vele stations worden overigens steeds minder toegepast, omdat er vooral bezwaren kleven aan het feit. dat de betrokken spoorweg- employé wel een bericht kan worden gegeven maar deze nooit zelf kan antwoorden. Portofoons bij deze com municatie worden dan ook steeds veelvuldiger gebruikt. ROTTERDAM Tot secretaris van de afdeling Rotterdam van de Metaalbond (werkgeversvakbond in de metaalindustrie- is benoemd de heer II. J. v. d. Meiden. Hij volgt dr. J. R. van Blom, die zijn functie we gens pensionering neerlegt, op. De Metaalbond is een van de in de Federatie Metaal- en Electrotech- nische Industrie FME samenwerken de organisaties. De heer Van der Meiden (in 1923 geboren) trad in 1945 als medewerker in dienst van de Rotterdamse afde ling. In 1961 volgde zijn benoeming tot adjunct-secretaris. Hij is lid van de gemeenteraad van Rotterdam voor de Anti-Revolutionairs Partij. Dr. Blom is vanaf 1947 secretaris van de afdeling Rotterdam geweest. ROTTERDAM De 61-jarige C. Bakkefen, die zonder vast woon- of verblijfplaats in Rotterdam verkeert, viel vrijdag in slaap terwijl hij op het braakliggende terrein tussen de Groendaal en de Haringvliet een si garetje rookte. De matras vloog in brand. De man liep ernstige brandworden op. Hij is opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis. SCHIE.DAM De volgende leerlingen de Rijksscholengemeenschap te Schiedam zijn geslaagd. Afdeling Middelbare School voor Meisjes J. C. Adriaanse, Al. C. van den Dool, P. Kloet. At. A. van der Koolj, I. J. H. Noordijk M. van Pelt, I. Plekkringa, M. B. Quist. I. Vink. A. W. J. van Vliet. E. Vorster, J. de Vos. w. van der Windt, J. van den Bos te Rotterdam. T. X. Bout, J. W. G. Schut. I. Verschoor viaardingen. Afdeling A: R. C. Bohen, H. A. Bakker, R. A. v. n. Es, J. Geerink, J. L. van Hese R. At. G. Hub. J. C. Jansen, A. P. C. At. Kalkman. P. A R van Katwijk, G w. Ouwenee!, A. V. At. Overmans, mej. I. Roerade, J. Spier, mej. J. E. Stahlhöfer, J. B. Tettero. mej. C. A. Tombrink, P. J. Verlinde K. A. Voogt, M. van der Waal, H. O. Woudenberg. VISSERIJ BERICHTEN V I-AAR DINGEN VL 1 89 kantjes; VL 131 30 kantjes: VL 34 2» kantjes, VL 042 11 kantjes: VL 73 105 kantjes: VL 11)5 20 kantjes: VL 34 20 kan tjes. Prijzen: Kleine maatjes van ƒ185 tot 215, Kleine, Melne maatjes 100 tot 160. Grote maatjes J133 tot 135. plaats te geven, die haar in de ge meente toekomt Hij kan moeilijk schatten, hoeveel stimulansen daarvan zijn uitgegaan ook voor zijn gerichte studie betref fende de verhouding van de reforma tie tot Rome. Een studie, die betrek kelijk laat op gang Is gekomen; „Niet iedere predikant Is terstond ingescho ten na de zondag, waarop hij zijn loopbaan begon. Meestal wil dat im mers zeggen: waarop de wedloop be gon met de tijd, die gemarkeerd wordt door een nieuwe zondag als de preekstoel wacht", zo zegt hij. Er was grote belangstelling voor deze promotie, waarbij als paranim fen fungeerden mevrouw drs. P. C. Moll-Jonker en dr. A. Kouwenhoven, broer van de promovendus. Talrijke Vlaardingers waren al vroeg naar Amsterdam getogen om getuige te kunnen zijn van de plechtigheid. De Vlaarcfingse predikant dr. F. L. Bos opende de rij van opponenten, gevolgd door de hoogleraren Kuitert, Augustijn en Schippers. Nadat het besluit van de senaat was medegedeeld sprak peomotor prof. dr. G. C. Berkouwer woorden van lof tot de jonge doctor die met grote energie aan een moeilijk onder werp had geweckt en nu de voldoe ning mocht smaken dat zijn werk tot een goed einde was gebracht. Het verheugde hem dat de promotie doorgang kon vinden, terwijl elders in Amsterdam aan de Vrije Universi teit onrust heerste. In dat verband merkte hij op dat de situatie aan de universiteit slechts een close up was en niet het gehele beeld van het uni versitaire leven. T?EN tijdje geleden ontmoette ik op de Coolsingel een kennis, die ik in geen. maanden had gesproken. Even een praatje gemaakt dus en opeens zag ik hem woedend naar een paar'duiven kijken, die naarstig de straat afzochten naar iets eet baars. Op mijn verbaasde „waar om?" kreeg ik het volgende verhaal te horen: Eigenlijk nog midden in de winter 't was buiten nog guur en koud, terwijl regen en wind rond het huis gierden waren zij er weer: pa én moe duit In eerste instantie instal leerden zij zich weer op de oude vliegenkast, die op zijn balkonnetje hangt, maar bij nader inzien bleken zij de bloembak aan de overkant in de zon te prefereren en bouwden daar in een recordtijd een nieuw nest. Nog geen week later zat moe duif dapper te 'broeden en niet lang daarna stak een jong duifje par-. mantig zijn kopje boven de rand uit om de „wijde wereld" buiten de bloembak in ogenschouw te .nemén met grote vragende kijkers. Vertederend, niet waar? Mijn vriend was er dan ook helemaal weg van en het jong is met moe duif zelfs op' de gevoelige plaat vastgelegd. Aandachtig volgde hij de eerste vliegpogingen tot het jong' na een dag of wat uitvloog en aüeeri voor de nacht een veilig onderdak op het balkon zocht. Pa en moe duif vonden ho1, klaarblijkelijk ook maar niets dat zij zo gauw alweer zonder kinderen zaten. Begin april lagen er in elk geval twee nieuwe hagelwitte eieren in het nest. Nog steeds vertederd sloeg mijn vriend de voorspoedige groei van de twee telgen gade tot ook zij uitvlo gen en pa en moe het oude nest op de vliegenkast weer bewoonbaar maakten. Wie schetst de verbazing van de familie toen daar op een goede dag ook twee eieren bleken te liggen. Het werd helaas een miskraam, maar eerlijk gezegd, vond mijn vriend vijf duiven op zijn balkonnetje meer dan genoeg. ilj Tj^N DAT vindt hij nog steeds. J Zij eten de geraniums, die aan de muur hangen op en alsof dat nog niet genoeg is, plegen zij bij tijd en wijlen ook nog een aanslag op de petunias en. lobelia's in de bloem bak. Van vertedenna zijnerzijds is niets meer over, integendeel, avond in avond uit doet mijn vriend ver woede pogingen zijn planten tegen hun vraatzuchtige neigingen te beschermen, hetgeen soms wel en soms niet lukt. Komt daar nog bij, dat de jonge duiven ook het wasgoed van zijn vrouw wel eens bevuilen. Een enke le keer, zo vertelt hij, krijg ik nei gingen hen als een „lekker hapje" te beschouwen en ze in de pan te stop pen. Goed.... je doet het niet, maar toch... ik kan geen duiven meer zien. Na deze woorden kijkt mijn vriend nog eens woedend naar de duiven op de Coolsingel en neemt dan afscheid. Nog in gedachten loop ik in de richting van Zadkine. Ook daar zit ten hele kolonies zich in het zonne tje te koesteren. Tja, ais ik de witte uitslag op de straatstenen zie. kan ik me wel indenken dat ze in Den Haag kleefstof op de gebouwen sme ren om van de duiven te worden verlost. Ik kan me zelfs indenken dat er mensen zijn die de Rotterdamse duivenvanger opbellen als zij te veel last van de duiven krijgen. Maar tochze horen thuis in het stadsbeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1