Gemeentelijke ideeënbus werot nu resultaten af Felle brand verwoest twee bouwketen Ds. Blomstrand nam afscheid Geslaagde spee DOELEN TER BEZICHTIGING -OPEN GEEN GELD ROLTRAPPEN CS GROTE TANKER VERSPERDE VAARROUTE Geen conducteur meer op lynen 2 en 12 Officier beslist woensdag over VU-studenten Gasontploffing auto in brand Heenvliet Jachthaven in Pools mannenkoor krijgt geen visum rotterdammer ROLTRAPPEN Prijzen ivedstrijden E rasmusherdenking voor zes scholieren Moeilijke taak tricot nylon 1-of 4-delig pofyacther Interieur Antilliaanse verf: vertrouwen toekomst mji*. veel voordeliger I 1111 "vlh..D£NWAAR: MAANDAO 23 JUNI 1969 Pagina 3 gereserveerde grasvelden, die zich vlakbij bevinden, toewijzen. De plantsoenendienst antwoordde dat de gazonstrook tussen de heester- strook en het wandelpad achter de woning van inzender nog van vol doende grootte is om er te kunnen voetballen. Achter het wandelpad ligt echter een veel ruimer gazon dat nü voor voetballen zal worden vrijge geven. Een idee om met straffe hand op te treden tegen .het klakkeloos weg werpen van papier op straat blijkt al geruime tijd de aandacht te hebben van de betrokken instanties. Een di rect beboeingssysteem is in studie, eenzelfde systeem ongeveer ais bijv. bij parkeerovertredingen wordt toege- zoek geantwoord, zal in overleg met de politie en de verkeersdienst ook op andere punten, waar dit nodig is, tot het plaatselijk verlagen van de trottoirbanden worden overgegaan. Ten 'behoeve van een veiligere ver keerssituatie. is er op aangedrongen een fietspad aan te leggen bij de Waalhaven Zuidzijde, een ander fietspad te laten vervallen en de open ruimte te benutten voor een parkeerstrook. Daarop heeft de ver keersdienst geantwoord dat het in de bedoeling ligt de Waalhaven oost zijde geheel te reconstrueren. De werkzaamheden die dit jaar nog een aanvang hadden moeten ne men, zijn' helaas naar het volgend jaar verschoven. De verkeerstechni sche bezwaren, waarop de inzender had gewezen, zijn in het nieuwe ont werp geheel weggenomen. Een idee om in het Centraal Sta tion een rltrap aan te brengen, was de directie van de Nederlandse Spoor wegen uit het hart gegrépen. Ook bij haar bedrijf wint de overtuiging veld dat roltrappen tot de normale uitrus ting van openbare gebouwen beho ren. Wanneer dit station thans nog zou moeten worden gebouwd, zou er geen twijfel over bestaan of deze zou den in het programma van eisen zijn opgenomen. Latere inbouw in een bestaand station vergt echter extra grote financiële offers en mede door de Slechte bedrijfsresultaten kunnen de NS geen middelen vrijmaken om deze operatie binnen afzienbare tijd te realiseren. Op een idee inzake wachthuisjes en abri's deelde de directie van de R.E.T. mede, dat, voorzover de be schikbare ruimte- dit toelaat, alle abri's zullen worden voorzien van zij schotten. Een aanvang rntet de uitvoe ring is reeds gemaakt. Wat de glas- vernieling in de schuilgelgenheden betreft worden thans proeven ge nomen met een onbreekbaar mat eriaal. Een idee om een veiliger verkeers situatie te bereiken op de Schiweg bij het viaduct (het rijwielpad dat vanaf het Hofplein in noordelijke richting naar de Schiekade loopt en thans eindigt ter plaatse van de rij weg onder het gebouw van de Shell doortrekken over het brede trottoir en. onder het spoorwegviaduct door) zal worden gerealiseerd. Nog dit jaar zal worden begonnen met de aanleg er van wanneer de Heer Bokelweg wordt, aangesloten op de Schiekade. Een. bewoner van de Strijenhagen wil. de. plantsoenen achter de'.tuinen vrijwaren rvoor jéugdige 'voetballers en deze jongelui speciaal voor hen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De gemeen telijke ideeënbus, die enige maanden geleden werd opgesteld in het gemeentelijk voorlich tingscentrum „Het Open Boek" begint nu resultaten af te wer pen. Nadat eerst de oogst aan ideeën mager was er kwamen meer klachten dan suggesties zijn er tientallen brieven met ideeën binnengekomen. Som mige van die suggesties kunnen inderdaad worden gerealiseerd. De inzenders hebben in ieder ge val een antwoord gekregen. Een suggestie om in de zomer De Doelen enige dagen per week voor bezichtigingen open te stellen zal door de directie in die zin worden overgenomen dat zulks gebeur op b.v. de eerste zaterdagmiddag van iedere maand,gekoppeld aan een mid- dagorgelconcertje, waarvoor men dan een overigens zeer geringe toegangs prijs zou moeten betalen. Op een suggestie om de kantoren van de ANWB aan de Karei Door manstraat een andere bestemming te geven, antwoordde de directie van deze bond dat het in de bedoeling ligt om binnen enkele jaren dit pand te verlaten en over te gaan tot een grotere vestiging van de ANWB el ders in het centrum van Rotterdam. Het pand KareiDoormanstraat zal, voorzover men daar. nog verplichtin gen heeft, worden onderverhuurd aan derden. Daarna ligt verhuur ge heel in handen van de eigenaar. Het schuin af te laten lopen van stoepen voor invaliden blijkt al ge ruime tijd de aandacht van gemeente werken te hebben. Als gevolg hier van werd destijds op de hoek van de Hoogstraat en de Keizerstraat een proef genomen met het verlagen van de trottoirbanden ter plaatse van de voetgangersoversteekpiaats. Aangezien deze proef wel als ges laagd mag worden beschouwd, zo wordt nu op een desbetreffend ver- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Donderdag 26 ju ni om 16 uur zal burgemeester W. Thomassen de prijzen uitreiken van de opstel- en vertaalwedstrijden, die is gehouden in het kader van de Erasmusherdenking. Er zijn zes win naars en winnaressen. Aan de wedstrijden konden deelnemen scho lieren van het voortgezet onderwijs uit Gouda en Rotterdam, De winnaars van de opstel wedstrijd zijn Henk Huibers van de chr. scholengemeenschap in Gouda {- eerste prijs); Piet Houtman uit Den Haag, van het Geref. Lyceum (vrij- gem.) in Rotterdam; Mieke Aerts van het r.k. meisjeslyceum Maria Virgo in Rotterdam, achtereenvolgens tweede en derde prijs. De winnaars van ds vertaai- wedstrijd zijn: Jaap Blom uit Bleiswijk van de scholenge meenschap Caland in Rotterdam (- eerste prijs); Peter v, d. Schee van het Libanonlyceum in Rotterdam (tweede prijs) en Arie Pellegrom van de Melanchtonscholengemeenschap in Rotterdam (derde prijs). gegeven. Het is makikelerker .in prin cipe een ideaal na te streven dan dit concreet te doen. Daarom meende drs. Bos dat we moeten blijven her denken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Nederlandse bond van oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis, afdeling Rotterdam, heeft zaterdagmiddag de Wereld Veteranenöag 1969 herdacht. Ongeveer honderd leden van de bond waren hiervoor naar het Militaire Erehof in Crooswijk gekomen. Voorafgegaan door tamboers en hoornblazers van het Korps Mari niers en het oranje vaandel van de bond ging de geridderde formatie van oud-strijders naar het militaire erehof. Hier zongen de leden van Rotte's Mannenkoor enkele liederen met op de achtergrond het monotone geluid van een overvliegende straaljager. Na de kranslegging sprak drs. W. Bos uit Delft een gedenkwoord. Hij zei dat herdenken een zeer moeilijke, haast onmogelijke taak is en memoreerde de zinloze offers die de Tweede Wereldoorlog met zich mee bracht. Vandaag hebben we mededogen met de doden. We schamen ons om het gebeurde. Dezelfde fouten kun nen echter steeds weer worden ge maakt. We moeten rekening houden met de menselijke tekorten en het onvermogen van de mens om te kie zen. Pas dan kunnen we herhaling vermijden, aldus drs. Bos. Hij -wees erop dat wij op het ogen blik niets anderskunnen doen dan de mensen gedenken die vielen voor idealen als vrede en veiligheid of zich verzetten in een poging zelfver nietiging te voorkomen. Het tot het uiterste strijden voor een ideaal is alleen de allerbesten. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze tricot nylon huishouddusters in lang model met of zonder mouw, keus uit streep- of bloem- dessin, maten 38t/m52 fa HOEK VAN HOLLAND De 109,000 ton metende Liberiaanse tan ker Olympic Armour heeft vannacht gedurende korte tijd de vaarweg naar en van Rotterdam geblokkeerd. In Uw zomerhuisje of op da camping, aan het strand of in de boot..... waar U heengaat in Uw vrije tijd om va.n .de zon te genieten.een campingmatras hoort erbij! Campingtnatrassen, door de veerkrachtige inhoud van poly- aether ook ideaal om zó op een veldbed of in de tent neer te leggen, rn diverse kleuren, voor prijzen die verbeneden de nor male verkoopprijs liggen. Tegen vier uur liep het schip dat van Europoort op weg was naar Zee ter hoogte van de Seinpost 'bij Hoek van Holland uit het roer en aan de grond. Vier Europoort- sleep boten slaagden er enige tijd later in de tanker (die gedeeltelijk geladen was) evenwijdig aan de Noorderpier te trekken, waardoor de vaarroute vrij kwam. Tegen half zes bij hoogwater slaagden de slepers erin de Olympic Armour vlot te trekken.. Het schip bleek onbeschadigd en kon 'de reis voortzetten. voor Ook maandagmorgen open Géén rel. of schrift, best t Tijdens het weekeinde is een iruck met oplegger, die op de Catui- lasweg stond geparkeerd, weggeno men. Op de Pascalweg heeft men kijkbaar de macht over het stuur |/erloren en is het plantsoen ingere den. Daar stak men de cabine in brand, waardoor deze van binnen ge- |eel werd vernield. 70x190x4» cm ROTTERDAM.De tramlijnen 2 en 12 (Charlais - IJsselmande) zullen vanaf woensdag as. de gehele dag alleen door de bestuurder worden be diend. Dat gebeurt i.v.m. het tekort aan conducteurs. Tot nu toe werd de éénmansbedie- ning op deze lijnen alleen voor wat betreft lijn 2 in de rustige uren .uit gevoerd. Voortaan zal de functie van conducteur dus ook tijdens de spitsu ren door de bestuurder worden ver vuld. De trams waarop deze éénimansbe- diening van kracht is, zal men kun nen (blijven) herkennen aan de ,',E", die op de voorzijde van de wagen is aangebracht. De lijncijfers zullen in' rood wor den aangegeven. Bij de acsterdeur is een bordje „Instappen bij de bestuurder" geplaatst. De passagiers wordt verzocht bij de bestuurder in te stappen, terwijl zij de tram dienen te verlaten door de middendeur. De achterdeuren van de rijtuigen blijven gesloten. Morgenvroeg om 9 uur begint op orizs Campihg-afdéiing/2e etage, de verkoop van deze handige Campingmatrassen, 1 of 4 delig, en in leuke kleuren, j! «k, Ookmssmhgmorgenoptn dttó ofxhrift tmt AMSTERDAM De Amster- I .damse officier van justitie, mr. J. F. Hartsuiker, zal mogelijk woensdag beslissen over een eventuele vervol ging van de 62 VTJ-studenten die vorige week het administratieve ge deelte van hun universiteit hebben bezet. De processen-verbaal komen morgen op het bureau van mr. Hartsuiker. De officier heeft intussen het ver zoek van president-directeur van VU, prof. dr. G. J. Sizoo, ontvangen waarin verzocht wordt de studenten niet te vervolgen wegens lokaal vredebreuk. Er is namelijk overeen stemming bereikt tussen studenten, curatoren en directeuren over toe treding van een afvaardiging van directeuren en curatoren tot de stuurgroep voor het opzetten van een I nieuwe bestuursstructuur van de VU. ROTTERDAM De directie van de Antilliaanse verffabriek te Wü- Iemstad Curagao deelt mee, dat pro- duktie en afzet van haar verfproduk- ten op maan'dag 2 juni normaal zijn hervat De omzet over de eerste zes perioden van vier weken: van 1969, waarin ook viel de week van en vol- gende op de ramp, gaf een stijging van 15 procent te zien. Ook het begin van de Te periode leverde een hogere omzet op dan in 1U68 zodat de toekomst met vertrou- i wen tegemoet kan worden gezien. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een brand aan de Hecrenwaard in Usselmonde zijn zaterdagmiddag twee bouwketen met'inventaris van de firma Van Om- me en De Groot volledig uitgebrand. De schade bedraagt 50.000 gulden. De felle brand werd bestreden met één hogedruk- en negen lagedruk stralen. De oorzaak van de brand is onbekend. In eerste instantie had onder brandmeester Lindeman de leiding van de blussing; later werd die over genomen door 'hoofdbrandmeester M. v.d. Blink. Aanwezig waren de bluseenheid 5, de G5, Al en G6. ROTTERDAM Na acht jaar als Zweeds zeemanspredikant in Euro poort werzaam te zijn geweest, heeft dr. Anders Blomstrand (37) zondag in een speciale dienst afscheid genomen van zijn gemeente. Tegelijk met hem heeft mevrouw In ez Mattson haar taak neergelegd. Zij is tien jaar lang de huishoeder van de Zweedse zeemanskerk ge weest. Beide keren terug naar het vaderland, waar ds. Blomstrand in het dorp Faring Tofta in. het zuiden van het land gaat werken. Reden van 1 zijn terugkeer is het feit dat zijn kinderen hun schoolopleiding in j Zweden moeten voltooien. j Tijdens een druk bezochte receptie na de dienst werden woorden van dank gesproken door mr. L. O. Briii- oth. eerste secretaris van de Zweedse ambassade, mr. J. Goedbloed, voor zitter van de Zweeds-Nederlandse Vereniging, de Noorse dominee J. H. Svensen, terwijl ds. J. W. Schokking namens de Nederlands Hervormde kerken sprak. In augustus wordt ds. Blomstrand opgevolgd door zijn collega L. Lundström (35); in de tussenliggende tijd komt er een waarnemend predi kant. Mevrouw Mattson wordt even eens in augustus opgevolgd door me- j juffrouw M. Anderson. ROTTERDAM De 36-jarige huisschilder M. J. Dijkgraaf stak zondag in zijn auto een sigaar op en meteen volgde er een ontploffing. La ter 'bleek dat uit een gasfles in de auto butagas was ontsnapt. De auto vloog in brand. De heer Dijkgraaf en zijn 29-jarige vrouw, die, naast hem in de auto zat. moesten met brand wonden aan hoofd, armen en bnen naar het Dijkztetziekenhuis gebracht werden. stellenden zagen, koe het ■pak ketje zich op ongeveer honderd meier hoogte ontvouwde tot de hanenvlag, in de vorm van vijf sluizen. Tevoren hadden enkele spre kers het woord gevoerd, p.a. burgemeester Derksen van Heenvliet. De Shell-harmonie zorgde voor de muzikale om lijsting. ROTTERDAM Shelldirec- téur ir. T. P. van den Bergh heeft zaterdagmiddag de nieuwe jachthaven „Vijf Sluizen" in Heenvliet officieel geopend. Hij deed dit door op een soort Kop van Jut een klap te geven (zie foto), waardoor met een ge weldige dreun een pakketje de lucht in vloog. De enkele honderden belang- ROTTERDAM Het Poolse Mannenkoor Heynal uit Krakau dat woensdagavond samen met het Shell-Mannenkoor in de Doelen een concert zou geven, heeft een tele gram gestuurd dat het geen vergun ning heeft gekregen om Polen uit te reizen. De plaats van dit koor wordt woensdagavond ingenomen door het Tsjechische Mannenkoor Smetana Slovanka uit Kladno, dat inmiddels al is gearriveerd. van de plas gebruik mag worden ge maakt opdat een traditie kan ont staan. De uitslagen, iw de belangrijkste klassen van deze races, die meetel den voor het kampioenschap van Ne derland waren: 125 pk 1. H. Lieven, Den Bosch, 2. Arie den Boom, Krim pen <l d. IJssel; 100 pk. 1. Kees v. d. Velde, Boxtel, 2. A. Peels, Eindhoven.: zeer veel spannende momenten ge zien in de twintig heats, die werden bekampt met brullende motoren. Er waren vijf klassen, in ieder waar van vijf heats „vervaren" werden. Het geheel verliep vlot en zonder moeilijkheden. De organisatoren beschreven deze baan als „de beste van Nederland" en zij hopen dat volgend jaar weer ROTTERDAM Er was zeer grote belangstelling voor de speed hoatraces op de Kralingse Plas, die zondag daar voor het eerst zijn ge houden. Het evenement speelde zich af ter gelegenheid van het elfde lustrum van het Rotterdams Studen ten Corps en de technische organisa tie was in handen van de Nederland se Speedboatclub. Ruim 10.000 toeschouwers hebben

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 1