m Geslaagd festival in Sporthal Maassluis Hervormd Vlaardingen komt met experiment Waardering voor DVO op kampioensreceptie Yisconeours steunpilaar Frantsenhuis Rijnmond vraagt te veel AGENDA piÉSa Dreigement: aanvraag faillissement LOKALITEITEN GEOPEND CURSUSJAAR AFGESLOTEN Brand in olie- fabriek in Maassluis Wijkcentrum voor Groenoord-Kethel komt van de grond Inbraken Schiedam BEZORGERS GEVRAAGD w beduidend goedkoper 150 en 160 cm breed nu beduidend Hengelaars zaten in eikaars viswater Uitvoering Progreza Kritiek Schiedam: VLAARDINGEN De her vormde wijkgemeente Imma- nuelkerk heeft een experiment ondernomen. De kerkeraad stelt de kerk en de lokaliteiten open voor iedereen, jong en oud, her vormd en andersdenkend. De aandacht wordt gevestigd op mo gelijkheden van uitgaan en re creatie, waarbij ook rekening is gehouden met de vakantiepe riode. nu... beduidend goedkoper ,Recrea tiebrief Gespreksgroepen en dagelijks r-r-o» s SCHIEDAM De in aanleg zijnde wielerbaan in het sportpark Harga, de eerste in de provincie Zuid-Holland, blijft in het nieuws. Was het eerst de jeugd die vernielingen aanrichtte, ditmaal zijn er moeilijkheden met de leverancier van het zand en de aannemer van de grondwerken aan de wielerbaan, de heer S. Kiewiet uit Rotterdam. Laatstgenoemde heeft zelfs gedreigd het faillissement van de ren nersclub Schiedam en van de Stichting Wielerbaan Schiedam aan te vragen. Omgeploegd „Onzakelijk" Vissen om bokaal Kleuter liep tegen bromfiets op OOK VOOR VAKANHEWIJKEN Aanm. bijkantoor De Rotterdammer, Lange Kerkstraat 82, tussen 15.30 - 17.00 uur of bij agent, Singel 93, telefoon 263538. Maak nog voor U met vakantie gaat een leuk mouwloos jurkje. U heeft maar 1.15 meter nodig van deze zeer voordelige brede stof. Morgen houden wij een één- daagse aanbieding Syntric do- tan jersey van een prachtige kwaliteit; gemakkelijk zelf te wassen. Een Ie keus stof in vele dessins en kleuren, ook In effen, voor japonnen en pakjes voor nu en het komend seizoen, in 150 en 160 cm breed, nu per meter voor nog géén tientje. Als U eenmaal zo'n corselet gedragen heeft, zult U nooit meer anders willenwant is het geen heerlijk veilig idee dat die ontsierende vetrolletjes voortaan tot het verleden be horen. Corselet gemaakt van 'n soepe le kwaliteit Lycra, prima elas tisch dus geeft goede steun. De extra naad in het achter pand en voorgevormde cups garanderen een uitstekende pasvorm. De schouderbandjes zijn ver stelbaar. U koopt 't nu voor nog géén acht gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop.van deze eendaagse aanbieding mooie kwaliteit Syntrie dofan jersey, in vele dessins en kleuren, sok in ef fen, 150 en 160 cm breed, per meter voor Ock rraandagmergen open Géén ret of schrift best De tijdens belangstelling was groot het Zomeravondfestival. ze Engelse, Amerikaanse, nische, Hongaarse en VLAARDINGEN De henge laarsvereniging Het Wesicn hield haar wekelijks concours ditmaal In de wateren van de Brede Zijde. Het wan de bedoeling in de Trekvliet en de Kwakelstein te gaan vissen, maar het bleek dat reeds andere Vlaar- dlngse vereniging daar aanwezig wa ren. De tweede serie werd gewonnen door Jan Verheij met een vangst van 1160 gram. De verdere uitslag luidt: M. de Goede (950); J. Kollenberg (920); E. Verheij (896); P. Groen (875); D. IBerveling (865; A. v. Biezen) 860); M. L. Berveling (810); F. Tempelaar (710); Jaap Verheij (560); C. Schoen maker (370); W. Tempelaar (330). MAASSLUIS Van een sporthal j mag men als concertzaal niet veel verwachten, maar dat kwam zater- i dagavond anders uit Want de Oiym- j piaha! aan de Rozenlaan bleek een voortreffelijke akoestiek te bezitten, I die het gesproken woord overal verstaanbaar maakte en muziek en zang goed deed klinken. De Maassluise Gemeenschap en de Maassluise Kunststichting hadden daar een Zomeravondfescivai georga niseerd met een programma vol af wisseling. Het Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland speelde onder de wat (jrukke, maar suggestieve leiding van Pierre van Hauwe fraai genuan ceerd de Ouverture Egroont van Lud- wig van Beethoven en gaf aan drie delen uit de Suite L'Arlésienne van Georges Bizet alle klankschoonheid en ritmische zwier. Een klein gedeelte van het orkest begeleidde daarna Walter van Hauwe in het Concert voor altblokfluit en orkest in c van Antonio Vivaldi, dat bestond uit eenlicht dansend - eerste deel, een ingetogen Largo en een sprankelend Allegro. Terecht kreeg de solist langdurige bijval voor zijn virtuoze spel; claveclniste Corrie Driessen en hij kregen bloe men.- Geslaagd kan een experiment na de pauze worden genoemd: het sa- mengaan van het „grote mensen-or kest" met wel honderd leerlingen van het Schoolorkest van de Stedelijke Muziekschool te Delft, waarvan Pier re var. Hauwe directeur is. De jeugd bracht wel dertig xylofoons, zo'n veertig blokfluiten plus allerhande trommels tot klinken, wat in de Fan fare van Carl Orff eenmassa rit misch geluid opleverde. Het weer was daar kennelijk ontstemd over, want het liet vlak daarop een rate lende roffel van regen op het glazen dak neerdalen, wat tot hilariteit aan leiding gaf. Sterk van ritme vooral klonken de Danse vivace van dezelf de componist en de Bolero van Pierre van Hauwe. Het Gewestelijk Orkest liet zich nog horen in de Ouverture Der Freiscbütz van Carl M. von Weber en besloot de avond met de pittige Ra- detsky-mars van Johann Strauss Sr., die goed aansloot bij het Russische Soldatenlied, dat 'het Maassluis Man nenkoor er voor had gezongen. Onder de stevige leiding van Ton Stolk 'heeft dit grote koor na de pau- VLAARDINGEN Zoals wij za terdag hebben bericht geeft de chr, vanavond een uitvoering in de Mara- nathakerk aan de Dr. Wiardl Beck- mansingel. De uitvoering begint ech ter niet om half acht, zoals wij heb ben meegedeeld, maar om acht uur. Macedo- Russische volksliedjes gezongen op een beschaafde manier met mooie teno ren en sonore bassen. Het succes van de zangers en hun dirigent was dan ook verdiend. Pierre van Hauwe gaf vlot bevattelijke toelichtingen. Het is voor de beide organisaties een 'geslaagde avond geworden, die de vraag doet opkomen, of in deze hal niet regelmatig concerten en zang uitvoeringen gegeven zouden kun nen worden met een podium tegen de korte wand en stoelen in de dwarsrichting van de zaal, waarop heel wat bezoekers een plaats zouden kunnen vinden. De tribune zou dan als reserve dienst kunnen doen. - G. M. DERSJANT Rode Kruis Vlaardingen VLAARDINGEN In het Rode Krutsgebouw, waar de sluitingsavond werd gehouden van het cursusjaar 1968/1969 heeft de heer J. v. Toor Jzn., voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, de op brengst bekendgemaakt van de jaar lijkse campagne. De inzameling leverde totaal 16.783,71 op, waarvan 15.231,71 via de bekende zakjes, ƒ204 via giro - overschijvingen en 1.348 via lijsten In 1968 bedroeg de opbrengst 16.578,95 204,76 minder dus). De voorzitter bracht hulde aan de arts R- Stoop die namens het hoofd bestuur de medaille voor 10 jaar trouwe dienst kreeg aangeboden. Woorden van waardering had de Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Lycra corselets van een sublieme pas vorm, met voorgevormde cups en verstelbare bandjes, in B cup (maten 75_t/m 95) en de kleuren wit en zwart yg Gok maandagmorgen open Géén Ut. of schrift, bast voor VLAARDINGEN DVO '32 heeft op rijn eerste kampioensreceptie in 37 jaar grote waardering gekregen van vrijwel alle Vlaardings e voetbal verenigingen. In het clubgebouw van de witzwarren aan de Marathonweg werd onder meer het woord gevoerd door de voorzitters van verenigingen en door de heer G. Walstra, voorzit ter van de VRSR. „DVO '32 is de laatste in de rij van plaatselijke kampioenen en ik feleci- teer u van harte. Na een slechte start heeft u een geweldige eindsprint ge had die aan het slot is beloond met het kampioenschap ten koste van VLAARDINGEN „Wat vandaag tot stand gekomen is, is voor mij een raadsel en daavoor toon ik grote be wondering. D allen behoort tot de steunpilaren waarop het derde Her man Frantsenhuis zal gaan rusten." Dit zei de heer A. K. Bakker, se- creatris van de vereniging „Helpt El kander" toen hij zaterdagmiddag in gebouw Muzanda de opbrengst ver nam van het Nationaal Hengelcon- cours waaraan was deelgenomen door rond driehonderd liefhebbers van de hengelsport. De opbrengst (ƒ2350) komt geheel ten goede aan het derde tehuis voor geestelijk gehandicapten te Vlaardin gen, waarvoor hard wordt gewerkt door het bestuur van de Stichting Exploitatie tehuizen .voor geestelijk gehandicapten. Dat het concours kon worden ge houden was te danken aan het ak- tie-comité, bestaande uit de heren D. Berveling, M. de Goede, F. Tempe laar en Joh. v.d. Veer. Van de vele tientallen prijswin naars behoorden tot de eerste tien: A. de Goede met 1107 gram; 2. D. v. d. Velden (925); 3. J. Pannekoek (832); 4. J. Vrijenhoek (775)5. K. Broek (605). OFB uit Ooltgensplaat en Dnc Rotterdam. Uit Namens de KNVB, afdeling rq,,„. dam, voerde C. van der Borden ïf" de Vlaardingse Scheidsrechters V«, nieine hpt wnnrrt TT*xr ,u™. aeHviteitej niging het woord, vooral voor de jeugd, zijn beeld voor de anderen. Hij ayer},a„ digde DVO's voorzitter Jo de RiS" een stel grensrechtersviaggen Wout Groenenveld sprak' ram,.- zijn groenwit Vlaardingen, DeCif band tussen beide verenig' bestaat al jaren,zei hij, maar ik heb ook te veel eergevoelens om te gen dat wij voor blijven op DVO u' vond het fijn dat DVO al zo'n scW irnrrl heeft en ïïfwe jeugd heeft en overhandigde ttovy voorzitter een bal. s De heer J. van Zelm van Bvn constateerde dat nieuwe gebouZ md werken op daden nu DVO is dat ongetwijfeld het kanrnh inspirerend werken DVO is dat ongetwi. oenschap, terwijl wij na ëèn maand al kunnen constateren dat de saam horigheid en de harmonie In de veS" niging een stuk groter zijn geworden Ik hoop van harte dat DVO zo sneS gelijk in de KNVB komt te speS wacht namelijk op een kasstuk in derby tegen DVO. Het is jaren geil den dat beide teams elkaar in «mof titieverband hebben ontmoet. Na de nieuwe voorzitter van Sim light, de heer L. M. Groen, consta teerde Joop Houdijk van Forhma VI, dat de Vlaardingse amateurcluhs moeten samenwerken om talentvolle spelers aan Fortuna's betaalde voci bal af te staan. Elke voetballer wn het hoogste bereiken in zijn vereni ging. Joop,van urij van VFC waarschuw de DVO ervoor dat er zich met de grote toeloop van spelers moeilijkhe den kunnen voordoen ten aanzien van de opstelling van het eerste rif. tal. Want ongetwijfeld zitten er tus sen de veertig nieuwelingen bij DVO talenten die graag in het hoo»ste elf tal willen spelen. En zoiets gaat ten koste van het huidige kam- pioensteam. Wijsheid is er voor DVO's jonge bestuur nodig om alles zonder moeilijkheden te regelen. jo de Ridder van DVO sprak een dankwoord. I (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De financiële zor gen van de gemeente Schiedam zijn aanleiding voor ernstige kritiek op de heer Van Toor ook voor de heer F. Stolk, die gedurende ruim twintig ja ren bestuurslid is van de plaatselijke afdeling en die vooral als secretaris veelomvattende werkzaamheden heeft verricht. Behalve tijdens de zondagse kerk- Nog niet eens 8 kwartjes be taalt Li voor een paar van die luchtige vakantie-sandaaltjes, dat loopt U er toch altijd vanaf! Leuke "platina" sand alettes, fijn voor de vakantie, in de weekenden, maar ook voor thuis, nu per paar voor nog géén twee gulden. Morgenvroeg om 9 uw begint de verkoop.van deze schattige sandalettes, in diverse pastel tinten, maten 36t/m41 per paar Ook mtundegmorgrn open Géén tel. afschrift best diensten is het fkergebouw aan de Rotterdamseweg van 30 juni. tot en met 23 augustus elke avond, behalve zaterdag en zondag, geopend van 7.30-9.30 uur. Er zal dan gelegenheid zijn om in de kerk te mediteren of te luisteren naar grammofoonmuriek. In de hdl en in de kleine zaal zullen boeken en tijdschriften aanwezig zijn. In de grote zaal zal gelegenheid worden ge boden om te tafeltennissen, biljarten, schaken en dammen. De gemeenteleden hebben een „re- creatiebrief' ontvangen, waarin het experiment bekend wordt gemaakt. De kerkeraad is van mening dat be paalde activiteiten te veel binnenska mers worden gehouden. In de brief wordt tevens een opsomming gegeven van de activiteiten die op het pro gramma staan. Het is de bedoeling om na de kerk dienst van zondag 6 ju'i een uitstapje te maken naar het Beatrixpark te Schiedam. Op zaterdag 28 juni zal een bezoek worden gebracht aan de Kloosterkerk in Den Haag. Verder is men van plan om na de kerkdiensten van 13 juli en 10 au gustus koffleontmoetingen te houden in de open lucht, op het grasveld bij het kerkgebouw. Op de woensdagen 18 juli en 13 augustus zullen vakantiedia's worden vertoond en zullen vakantieervarin gen uitgewisseld worden. Iedere woensdagavond van 7.30 tot 7.50 zal een avondgebed worden gehouden. Daahia is gelegenheid tot zingen in de kerk met de kantorij. In de grote zaal houden de bejaarden dan een sociëteitsbeijeenkomst. Jonge gezinnen worden geattend eerd op de nieuw te vormen gespreksgroepen (leeftijd 20-30 jaar), waarbij de gesprekken zullen hande len over het boek van ds. Jörg: „Wat gaat ons de toekomst aan". m WÈËÈSÊÊÈSmWm jMjfliTT f g-"f" Wielerclub aannemer met begroting van het Openbaar Lichaam Rijnmond. B. en W. stellen de. raad dan ook voor bij het Openbaar Bi- chaam Rijnmond voorlopig bezwaar te maken tegen de ontwerp begroting voor 1970. In een toelichting wijzen B. en W. erop dat de bijdrage die Rijnmond verlangt van Schiedam 28 pet hoger is dan die,, van. 1969. Vergeleken met 1968 is de thans gevraagde bijdrage een verhoging van meer dan 100 pet. Als argument voert het college verder aan, dat. meer dan de helft van de Rijnmonduitgaven moet wor den gedekt door bijdragen van ge meenten welke financiële positie van jaar tot jaar slechter wordt. Het col lege van B. en W. van Schiedam meent dat de Rijnmond zich bij zijn uitgaven de grootst mogelijke beper kingen moet opleggen. De Rijnmonduitgaven rijn steeds vrij ruim geraamd, schrijven B. en W. verder. Zo zijn er een groot aan-' tal „stelposten", dieonvoldoende of helemaal niet zijn geargumenteerd. Voortaan zal Schiedam duidelijke motieven vragen, omdat de normen die de gemeenten bij het financiële 'beleid in acht nemen ook dienen te gelden voor het openbaar Lichaam Rijnmond. MAASSLUIS Zaterdagmiddag omstreeks twaalf uur stegen er dikke zwarte rookwolken op boven het Schanseiland. Toen de brandweer ar riveerde bleek dat het bedrijf van de -„Ploeg" aan een ramp ontsnapt was. Bij het reinigen v.an een spijsolie- raffinage-onderdeel was er te vroeg lucht gekomen bij een grondstof, die tot zelfontbranding kon overgaan. Deze stof had toen nog een tempera tuur van pi.m. 280 graden C. Het personeel van de fabriek kon direct al zoveel maatregelen treffen, dat er ger werd voorkomen. De brandweer zag later kans de gang waaruit de vlammen kwamen, af te sluiten. Bijkastoor „De Rotterdammer": Klach ten bezorgins: Jh. Grönefeid. Stnze! 83, «tl. 263538, maandag t/m vrijdag 16.30 - 19.30 en ïaterdax 17 - J8 uur. Redactie Schiedam: R. is. van Houwelingen, Julia- na laan 64c, Scbktdam, tel. 2657. bjs.tr. ussag 1st. 156. Alarmnummer voor melding lucht- verontreiniging: 26.29,38. Alarmnummer po- litie 28.46.46. Apotheek: van Westendorp, Parkweg 207. iel. 28.76.74. De heer Kiewit stelt dat de ren nersclub een rekening van ƒ10.000 niet wil betalen, maar met een tege- nofferte is gekomen van ƒ3100, om dat de r.c. Schiedam hem aansprake lijk stelt voor schade aan hekken en wegen in het sportpark Harga. De heer Kiewiet verwijt de r.c. Schiedam verder dat zij hem perso neel aftroggelt om hen in de avondu ren als bijverdienste weer aan het werk te zetten. De heer Kiewiet heeft de r.c. Schiedam gesommeerd het verschuldigde bedrag te voldoen. Mocht hij nul op het rekest krijgen, dan zal hij gerechtelijke maatregelen nemen. De penningmeester van de r.c. Schiedam, de heer P. Gordijn, komt met een geheel andere lezing. Hij verklaart, dat de heer Kiewiet rijn contract niet is nagekomen. Hij er kent dat de heer Kiewiet het zand heeft geleverd. De daarvoor overeen gekomen 11.000 wordt betaald, wan neer de r.c. Schiedam de gemeente lijke bijdrage heeft ontvangen. Daar na heeft de heer Kiewiet het werk aan de baan gestaakt, terwijl hij niet bereid was dit te hervatten. Volgens penningmeester Gordijn kwam vervolgens de heer Kiewiet met een rekening van ƒ6100 (niet 10.000), Daarvan bleken diverse posten echter niet uitgevoerd. Zoals het gebruik van stalen rijplaten, die volgens de heer Gordijn helemaal niet zijn gebruikt. Hierdoor is het terrein door de zware zandwagens omgeploegd, De Stichting Wielerbaan Schiedam wil (dan alleen maar ƒ3100 betalen en dan pas wanneer het geld er is. De Schiedamse wielerbaan in aanleg is <>pnieuw oorzaak van problemen.' De heer Gordijn ontkent dat het personeel van de heer Kiewiet zou zijn weggehaald. Twee mannen werkten voor deze Rotterdamse aan nemer, maar toen deze het werk staakte, ging er één gewoon door. Dit deed hij voor de rennersclub omdat hij het leuk vond. De andere werkne mer van de heer Kiewiet ligt in het ziekenhuis. Onder de leden van de rennersclub Schied'am is ook nog een stratenmaker die dit werk allemaal gratis doet. „De houding van de heer Kiewiet vind ik onzakelijk", aldus de heer Gordijn. Deze opvatting wordt vol gens zijn zeggen gedeeld door het bestuur van de Stichting Wielerbaan Schiedam, die bestaat uit Schiedamse zakenlieden en sinds kort onder voorzitterschap staat van de heer Van der Kraan. Overigens betekent deze kwestie niet dat het werk aan de wielerbaan stagneert Wel is deze zaak er mede de oorzaak van geweest dat de baan niet met Pasen gereed was, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. NATUURLIJK PLATENBONNEN HALEN BIJ G. P. VAN DAALEN JR. VLAARDINGEN De leden van de hengelaarsvereniging De Zwerven de Visser gaan driemaal vissen om de „mevrouw Philip"-bakaai. De eerste ronde werd een succes voor G. v.d. Zwart die met een totaal van 3510 gram vis, de bijnaam van „'koningsvisser" verwierf: daaronder bevond zich een brasem van 980 gram. De deelnemers, die de eerste tien volmaakten waren vervolgens: G. A. van Dam (1410 gram); C. v. Oosten (1300); W. du Mortier (1120); M. de Bruin (1100); H. Kosten (1020); A. Overduin (1000); C. J. v. Dam (975); H. v. Dam (720); R. Philip (490). (Vai. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Langzaam maar le- kcr komt het project boerderij Land- vreugd, die dienst gaat doen ais wijkcentrum voor Groenoord/Kethel en de nieuw te bouwen wijken Spa- land en Woudhoek van de gronll De beheerscommissie van deze wijbboer- derij heeft vergunning gekregen voor de interne verbouwing. Deze verbou wing zal een bedrag vragen van oa- geveer 23.000. Voor de aanpassing van de verwar- mingsinstailatie is al. 2000 gebruikt Op dit ogenblik is het zo dat de-fi nanciering rond is, aangezien de ge meente Schiedam verleden jaar al 25.000 beschikbaar stelde. Uit particuliere bron hoopt men nog eens 10.000 bijeen te krijger, De plannen voor deze geldinzameling zijn al in eèn vergevorderd stadium. De verwezelijking van de plannen met de oude boerderij heeft zo lang laten wachten, omdat de furidisehe vorm van de beheerscommissie lange tijd onzeker is geweest. Maar nu lijkt er schot in de zaak te komen. Er is een voorstel om de be heerscommissie te laten werken met artikel 61 van de gemeentewet. Dit betekent dat er een toezichthoudend ambtenaar aan de beheercommissie van de boerderij Landvreugd wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt het be heer een gemeentelijk karakter. In de voorlopige beheerscommissie hebben vier leden zitting van de wijkvereniging Groenoord, één verte genwoordiger van het Gereformeerde en één vertegenwoordiger van het. Hervormde jeugdwerk. Daarnaast komt er in deze commissie ook nog een vertegenwoordiger van de Schie damse padvinderij, maar omdat, deze instelling teveel aan gericht jeugd werk doet zal dit commissielid in de toekomst moeten worden vervangen door een vertegenwoordiger van een andere organisatie. SCHIEDAM Zaterdagmorgen bleek er te zijn ingebroken in de kantine van de voetbalvereniging Hermes- rivs in het Sportpark Har ga. Twee automaten zijn geforceerd en er zijn verschillende pakjes siga retten weggehaald. De schade aan de automaten bedraagt 200. Ook het administratiegebouw van bezoek. Ook hier had men het voor zien op de sigarettenautomaat Et zijn twee pakjes sigaretten ont vreemd, maar de schade is aanzien- iijk. Ten slotte is ook ingebroken in ae dagwinkel van het volkstuinencom plex De Vijf Sluizen. Hier zijn 40 pakjes shag en 20 pakjes sigaretten weggehaald. SCHIEDAM De tweejarige Davy de Regt uit de Boylestraat 68 moest gisteravond om tien minuten voor acht met een flinke hoofdwond naar het Gemeenteziekenhuis. Hij liep zon-; der op ,e letten de rijbaan van de: Cartesiusstraat op en werd daar ge grepen door de 16- jarige bromfietser- L. M. Deze laatste probeerde nog krachtig te remmen, maar kon een aanrijding niet voorkomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1969 | | pagina 2